Date: Sat, 25 Sep 2021 07:06:31 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Ayub Message-ID: <7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.230.144.31 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb" --b1_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb" --b2_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 17 Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Ayub Deskripsyon: Ang mga pangyayari mula sa buhay ni Propeta Ayub ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na naaangkop sa kasalukuyan dahil ang mga ito ay nangyari sa panahon ni Ayub. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3091 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta Layunin: · Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Ayub at talakayin ang mga ito kaugnay sa kung anong payo ang maaari nating tanggapin at gawin sa ating mga sariling buhay bilang mga Muslim sa ika-21 siglo. Mga Katawagan sa Arabik: · Ayub - ang pangalan sa Arabik ni Job. · Sabr - pagtitiis at ito ay nagmula sa salitang ugat na ang kahulugan ay huminto, pigilan, o magtimpi. · Shaytan -minsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan. · Jinn - isang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, engkanto at iba pa. Ang buhay ng lahat ng mga Propeta ng Allah ay puno ng mga aral. Ang ilang mga aral ay angkop sa kasalukuyan tulad sa panahon kung saan sila nakaranas. Dumating ang mga Propeta na may dalang mga aral na dapat matutunan at maunawaan, mga mensahe, at mga batas. Kung minsan ang mga batas ay binago upang magbigay ng isang partikular na panahon at lugar ngunit ang pangunahing mensahe na kanilang dinala ay pareho. Inutusan nila ang kanilang mga tao na sambahin lamang ang Nag-iisang Diyos, at huwag mag-ugnay ng anumang bagay o sinuman sa pagsamba sa Kanya. Ang kasaysayan ng buhay ng mga Propeta ay nagbigay-diin sa pangunahing katuruan o paniniwala sa Islam na ang Diyos ay Iisa. Ang kasaysayan ni Propeta Ayub ay bahagyang kakaiba mula sa mga iba na ating kilala. Sa pamamagitan ng kanyang kasaysayan, ay makikita natin ang pakikibaka ng sangkatauhan sa isang higit na pansariling kakayahan. Hindi sinasabi sa atin ng Allah ang tungkol sa mga paraan ng pangangaral ni Ayub (Job) o kung ano ang reaksyon ng kanyang mga tao sa kanyang mga babala at paalala. Hindi sinasabi sa atin ng Allah ang tungkol sa naging kapalaran ng mga tao ni Ayub. Sa halip, ay sinasabi Niya sa atin ang pagtitiis o sabr ni Ayub. Pinuri Niya (ang Makapangyarihan sa lahat) si Ayub (Job) sa pagsasabing, "Katotohanan! Natagpuan namin siyang matiisin. Isang napakabuting alipin! Tunay, na siya ay laging bumabalik sa Amin upang magsisi! "(Qur'an 38:44) Aralin 1 Upang maging Matiisin (sabr) Sa puntong ito marahil ikaw ay nag-iisip na ang lahat ng mga Propeta na ating tinalakay hanggang sa ngayon sa hanay na ito ng mga aralin ay nagpakita ng pagtitiis (sabr) at tiyak na ikaw ay tama. Ito ay isa mga pinaka-mahalagang aralin upang matuto at magsanay. Subali't ang Allah, ang Pinaka-Matalino ay ginamit ang kasaysayan ni Propeta Ayub upang tingnan ang ibang mga bagay na maaaring nakaligtaan sa pag-aaral ng mga Propeta ng Allah at ang kanilang pagtitiis. Ang kasaysayan ni Ayub ay isang pagtitiis, walang duda tungkol dito, gayunpaman hindi ito pagtitiis sa mga minuto, mga oras o kahit na mga araw. Si Propeta Ayub ay nagtiis sa maraming mga taon, walang pahinga. Ang mga iskolar ay nagkakaiba tungkol sa kung ilang mga taon nguni't tila pito ang pinaka-mababang bilang ng mga taon. Dinala ni Propeta Ayub ang lahat ng mga paghihirap ng may pagtitiis. Upang higit na matutunan ang tungkol sa paghihirap at hindi malilimutang pagtitiis ni Propeta Ayub, mangyari lamang na bisitahin ang: http://www.islamreligion.com/articles/2721/ Aralin 2 Ang atin bang katapatan at pagsamba sa Allah ay nakasalalay sa Kanyang mga pagpapala sa atin? Ang kaligayahan at mga kapighatian ay mga pagsubok mula sa Allah. Nahaharap tayo sa mga pagsubok at nakakaranas tayo ng mga tagumpay. Kung naaalala natin ang Allah sa mga panahon ng ating tagumpay, sasamba pa rin tayo nang may katapatan kapag nahaharap tayo sa kawalan o pagdurusa. Ito ang nais ng Shaytan na malaman,nang kanyang imungkahi sa Allah na alisin ang mga biyayang yaman ni Ayub, kalusugan at pamilya. Si Ayub ay nakatuon sa pang-araw-araw na panalangin at madalas na pasalamatan ang Allah para sa mga biyayang ipinagkaloob Niya sa kanya ngunit naniniwala angShaytan na si Ayub ay tatalikod mula sa kanyang Nag-iisang Panginoon kapag siya ay nakaranas ng matinding pagdurusa, sakit at pagkabalisa. Alam ng Allah na ang kanyang tapat na alipin ay hindi tatalikod sa kanyang pananampalataya kaya pinahintulutan Niya ang Shaytan na pahirapan si Ayub sa pagbibigay ng mga sunod-sunod na kalamidad. Ginawang napakalinaw ng Allah na ang mga anak at kayamanan ay mga palamuti lamang ng maikling buhay na ito at susubukan Niya tayo sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kanila. Ang kayamanan at mga anak ay ang mga atraksyon sa makamundong buhay na ito, ngunit ang pangmatagalang mabuting mga gawa ay may mas mabuting gantimpala mula sa iyong Nag-iisang Panginoon at nagbibigay ng mas mabuting dahilan ng pag-asa. (Qur'an 18:46) Maaari niyang kunin ang kagandahan ng buhay mula sa atin na kasingdali ng pagbibigay Niya ng mga ito sa atin, kaya't hindi tayo dapat na umasa sa makamundong buhay na ito, o makaramdam ng kaligtasan. Sa kasaysayan ni Ayub, itinuturo sa atin ng Allah na ang mga makamundong kayamanan sa huli ay walang halaga; kaya huwag pahintulutan ang mga kagandahan ng materyal na buhay na ito na manirahan sa iyong puso o maging bulag sa kung ano ang mahalaga. Huwag bigyan ng halaga ang materyal na bagay at isantabi ang iyong pagsamba at paggalang sa iyong Nag-iisang Tagapaglikha. Aralin 3 Walang mangyayari kung hindi Kalooban ng Allah. Ginamit ng Allah ang buhay ni Propeta Ayub upang turuan ang Shaytan ng isang aral. Ito ay isang aral na mapagkukunan rin natin ng pakinabang. Ang aral na tanging ang Allah ang tagapamahala ng lahat ng bagay o pangyayari. Ang mga tao, Jinn o Shaytan ay maaaring magplano, o gumawa lamang ng mga plano, ngunit wala sa kanila ang maaaring magtagumpay nang walang pahintulot ng Allah. Kung babasahin mo ng buo ang kasaysayang ni Propeta Ayub iyong mapapansin na alam ito ngShaytan at humingi ng pahintulot upang subukan si Propeta Ayub.Naunawaan ni Propeta Ayub na anuman ang mga kalamidad na dumating sa kanya, nangyayari ang mga ito sa pahintulot ng Allah. Siya rin ay may kumpletong pagtitiwala sa Habag ng Allah sa pagkakaalam na kung nagmamahal at nagtitiwala siya sa Allah kahit na mas marami pa ang panahon ng kapighatian siya ay magkakamit ng hindi masukat na gantimpala. “Katotohanan! Ang pighati ay sumakop sa akin at Ikaw ang Pinakamaawain sa lahat ng mga nagpapakita ng awa. "Kaya tumugon kami sa kanyang panawagan, at inalis namin ang kanyang pighati, at ibinalik namin sa kanya ang kanyang pamilya (na nawala sa kanya), at kasama ng mga ito ay ang awa mula sa aming mga Sarili at isang Paalala para sa lahat ng sumasamba sa Amin. (Quran 21: 83-84)Ang kasaysayan ni Ayub at ang mga aral na maaari nating makamit, na ito ay magsisilbing isang tapat na paalala para sa ating lahat. Kung tayo ay dumadaing at tumatangis tungkol sa mga maliliit na bagay na nagpapagalit sa atin at ang isang maliit na burol na maging isang bundok ng kawalan ng pag-asa, dapat nating isipin ang matibay na pananalig at pagtitiwala na ipinakita ni Propeta Ayub. Paglalaruan ngShaytan ang ating isipan, damdamin at kahinaan ngunit ang ating kanlungan ay tanging ang Allah lamang, na gagantimpalaan tayo sa ating pagtitiis at pagtityaga. Kahit na alam natin na ang ating tunay na gantimpala ay nasa Kabilang Buhay, ay ginagawa ng Allah kung ano ang Kanyang naisin at maaari rin tayong gantimpalaan sa mundong ito. Ang mga tradisyon ni Propeta Muhammad (SAW) ay naglalaman ng isang karagdagang kasaysayan ni Propeta Ayub. "Minsan habang si Ayub ay naliligo sa isang hubad na kalagayan biglang may isang malaking bilang ng mga balang na ginto na nagsimulang bumagsak sa kanya at sinimulan niyang tipunin ang mga ito sa kanyang mga damit. Tinawag siya ng kanyang Nag-iisang Panginoon, 'O Ayub! Hindi ba Ako nagbigay sa iyo ng sapat na kayamanan upang ipamahagi na lamang kung ano ang iyong nakikita? Sinabi ni Ayub, 'Oo, O aking Nag-iisang Panginoon! Ngunit hindi ko maipagwawalang bahala ang Iyong mga Biyaya'"[1] Bagama't ang Allah ay nagbigay ng hindi mabilang na mga pagpapala kay Propeta Ayub, hindi niya ipinagsawalang-bahala o isinantabi ang anumang mga biyaya dahil alam niya na maaaring dumating ang isang panahon kung kailan ang Allah sa mga kadahilanang Siya lamang ang nakakaalam aymaaaring pigilin ang kanyang mga pagpapala. Walang sinuman sa atin ang may kakayahan na iwasan ang mga pagpapala ng ating Nag-iisang Panginoon, o ang isantabi ang mga ito, kaya dapat nating tandaan na ginagawa ng Allah kung ano ang Kanyang naisin at ibinibigay lamang sa atin kung ano ang tanging makabubuti para sa atin. Pinagkunan: [1] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/172/mga-pagsulyap-mula-sa-buhay-ni-propeta-ayub/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Ayub

Deskripsyon: Ang mga pangyayari mula sa buhay ni Propeta Ayub ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na naaangkop sa kasalukuyan dahil ang mga ito ay nangyari sa panahon ni Ayub.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 47 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3091 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta


Layunin:

·       Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Ayub at talakayin ang mga ito kaugnay sa kung anong payo ang maaari nating tanggapin at gawin sa ating mga sariling buhay bilang mga Muslim sa ika-21 siglo.

Mga Katawagan sa Arabik:

·       Ayub - ang pangalan sa Arabik ni Job.

·       Sabr - pagtitiis at ito ay nagmula sa salitang  ugat na ang kahulugan ay huminto, pigilan, o magtimpi.

·       Shaytanminsan ito ay nakasulat na Shaitan or Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, ang pagbibigay ng katauhan sa kasamaan.

·       Jinn - isang nilalang ng Allah na nilikha bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay dating tinutukoy na mga nilalang na espiritu, mga banshee (isang espiritu ng babae na ang pag-ungol ay nagbababala ng isang paparating na kamatayan sa isang tahanan) , mga guni-guni, engkanto at iba pa.

GlimpsesLivesProphets5.jpgAng buhay ng lahat ng mga Propeta ng Allah ay puno ng mga aral. Ang ilang mga aral ay angkop sa kasalukuyan tulad sa panahon kung saan sila nakaranas. Dumating ang mga Propeta na may dalang mga aral na dapat matutunan at maunawaan, mga mensahe, at mga batas. Kung minsan ang mga batas ay binago upang magbigay ng isang partikular na panahon at lugar ngunit ang pangunahing mensahe na kanilang dinala ay pareho. Inutusan nila ang kanilang mga tao na sambahin lamang ang Nag-iisang Diyos, at huwag mag-ugnay ng anumang bagay o sinuman sa pagsamba sa Kanya. Ang kasaysayan ng buhay ng mga Propeta ay nagbigay-diin sa pangunahing katuruan o paniniwala sa Islam na ang Diyos ay Iisa.

Ang kasaysayan ni Propeta Ayub ay bahagyang kakaiba mula sa mga iba na ating kilala. Sa pamamagitan ng kanyang kasaysayan, ay makikita natin ang pakikibaka ng sangkatauhan sa isang higit na pansariling kakayahan. Hindi sinasabi sa atin ng Allah ang tungkol sa mga paraan ng pangangaral ni Ayub (Job) o kung ano ang reaksyon ng kanyang mga tao sa kanyang mga babala at paalala. Hindi sinasabi sa atin ng Allah ang tungkol sa naging kapalaran ng mga tao ni Ayub. Sa halip, ay sinasabi Niya sa atin ang pagtitiis o sabr ni Ayub. Pinuri Niya (ang Makapangyarihan sa lahat) si Ayub (Job) sa pagsasabing, "Katotohanan! Natagpuan namin siyang matiisin. Isang napakabuting alipin! Tunay, na siya ay laging bumabalik sa Amin upang magsisi! "(Qur'an 38:44)

Aralin 1

Upang maging Matiisin (sabr)

Sa puntong ito marahil ikaw ay nag-iisip na ang lahat ng mga Propeta na ating tinalakay hanggang sa ngayon sa hanay na ito ng mga aralin ay nagpakita ng pagtitiis (sabr) at tiyak na ikaw ay tama. Ito ay isa mga pinaka-mahalagang aralin upang matuto at magsanay. Subali't ang Allah, ang Pinaka-Matalino ay ginamit ang kasaysayan ni Propeta Ayub upang tingnan ang ibang mga bagay na maaaring nakaligtaan sa pag-aaral ng mga Propeta ng Allah at ang kanilang pagtitiis. Ang kasaysayan ni Ayub ay isang pagtitiis, walang duda tungkol dito, gayunpaman hindi ito pagtitiis sa mga minuto, mga oras o kahit na mga araw. Si Propeta Ayub ay nagtiis sa maraming mga taon, walang pahinga. Ang mga iskolar ay nagkakaiba tungkol sa kung ilang mga taon nguni't tila pito ang pinaka-mababang bilang ng mga taon. Dinala ni Propeta Ayub ang lahat ng mga paghihirap ng may pagtitiis. Upang higit na matutunan ang tungkol sa paghihirap at hindi malilimutang pagtitiis ni Propeta Ayub, mangyari lamang na bisitahin ang: 

http://www.islamreligion.com/articles/2721/

Aralin 2

Ang atin bang katapatan at pagsamba sa Allah ay nakasalalay sa Kanyang mga pagpapala sa atin?

Ang kaligayahan at mga kapighatian ay mga pagsubok mula sa Allah. Nahaharap tayo sa mga pagsubok at nakakaranas tayo ng mga tagumpay. Kung naaalala natin ang Allah sa mga panahon ng ating tagumpay, sasamba pa rin tayo nang may katapatan kapag nahaharap tayo sa kawalan o pagdurusa. Ito ang nais ng Shaytan na malaman, nang kanyang imungkahi sa Allah na alisin ang mga biyayang yaman ni Ayub, kalusugan at pamilya. Si Ayub ay nakatuon sa pang-araw-araw na panalangin at madalas na pasalamatan ang Allah para sa mga biyayang ipinagkaloob Niya sa kanya ngunit naniniwala ang Shaytan na si Ayub ay tatalikod mula sa kanyang Nag-iisang Panginoon kapag siya ay nakaranas ng matinding pagdurusa, sakit at pagkabalisa. Alam ng Allah na ang kanyang tapat na alipin ay hindi tatalikod sa kanyang pananampalataya kaya pinahintulutan Niya ang Shaytan na pahirapan si Ayub sa pagbibigay ng mga sunod-sunod na kalamidad.

Ginawang napakalinaw ng Allah na ang mga anak at kayamanan ay mga palamuti lamang ng maikling buhay na ito at susubukan Niya tayo sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kanila.

Ang kayamanan at mga anak ay ang mga atraksyon sa makamundong buhay na ito, ngunit ang pangmatagalang mabuting mga gawa ay may mas mabuting gantimpala mula sa iyong Nag-iisang Panginoon at nagbibigay ng mas mabuting dahilan ng pag-asa. (Qur'an 18:46)

Maaari niyang kunin ang kagandahan ng buhay mula sa atin na kasingdali ng pagbibigay Niya ng mga ito sa atin, kaya't hindi tayo dapat na umasa sa makamundong buhay na ito, o makaramdam ng kaligtasan. Sa kasaysayan ni Ayub, itinuturo sa atin ng Allah na ang mga makamundong kayamanan sa huli ay walang halaga; kaya huwag pahintulutan ang mga kagandahan ng materyal na buhay na ito na manirahan sa iyong puso o maging bulag sa kung ano ang mahalaga. Huwag bigyan ng halaga ang materyal na bagay at isantabi ang iyong pagsamba at paggalang sa iyong Nag-iisang Tagapaglikha.

Aralin 3

Walang mangyayari kung hindi Kalooban ng Allah.

Ginamit ng Allah ang buhay ni Propeta Ayub upang turuan ang Shaytan ng isang aral. Ito ay isang aral na mapagkukunan rin natin ng pakinabang. Ang aral na tanging ang Allah ang tagapamahala ng lahat ng bagay o pangyayari. Ang mga tao, Jinn o Shaytan ay maaaring magplano, o gumawa lamang ng mga plano, ngunit wala sa kanila ang maaaring magtagumpay nang walang pahintulot ng Allah. Kung babasahin mo ng buo ang kasaysayang ni Propeta Ayub iyong mapapansin na alam ito ng Shaytan at humingi ng pahintulot upang subukan si Propeta Ayub.

Naunawaan ni Propeta Ayub na anuman ang mga kalamidad na dumating sa kanya, nangyayari ang mga ito sa pahintulot ng Allah. Siya rin ay may kumpletong pagtitiwala sa Habag ng Allah sa pagkakaalam na kung nagmamahal at nagtitiwala siya sa Allah kahit na mas marami pa ang panahon ng kapighatian siya ay magkakamit ng hindi masukat  na gantimpala.

“Katotohanan! Ang pighati ay sumakop sa akin at Ikaw ang Pinakamaawain sa lahat ng mga nagpapakita ng awa. "Kaya tumugon kami sa kanyang panawagan, at inalis namin ang kanyang pighati, at ibinalik namin sa kanya ang kanyang pamilya (na nawala sa kanya), at kasama ng mga ito ay ang awa mula sa aming mga Sarili at isang Paalala para sa lahat ng sumasamba sa Amin. (Quran 21: 83-84)

Ang kasaysayan ni Ayub at ang mga aral na maaari nating makamit, na ito ay magsisilbing isang tapat na paalala para sa ating lahat. Kung tayo ay dumadaing at tumatangis tungkol sa mga maliliit na bagay na nagpapagalit sa atin at ang isang maliit na burol na maging isang bundok ng kawalan ng pag-asa, dapat nating isipin ang matibay na pananalig at pagtitiwala na ipinakita ni Propeta Ayub. Paglalaruan ng Shaytan ang ating isipan, damdamin at kahinaan ngunit ang ating kanlungan ay tanging ang Allah lamang, na gagantimpalaan tayo sa ating pagtitiis at pagtityaga. Kahit na alam natin na ang ating tunay na gantimpala ay nasa Kabilang Buhay, ay ginagawa ng Allah kung ano ang Kanyang naisin at maaari rin tayong gantimpalaan sa mundong ito.

Ang mga tradisyon ni Propeta Muhammad (SAW) ay naglalaman ng isang karagdagang kasaysayan ni Propeta Ayub. "Minsan habang si Ayub ay naliligo sa isang hubad na kalagayan biglang may isang malaking bilang ng mga balang na ginto na nagsimulang bumagsak sa kanya at sinimulan niyang tipunin ang mga ito sa kanyang mga damit. Tinawag siya ng kanyang Nag-iisang Panginoon, 'O Ayub! Hindi ba Ako nagbigay sa iyo ng sapat na kayamanan upang ipamahagi na lamang kung  ano  ang iyong nakikita? Sinabi ni Ayub, 'Oo, O aking Nag-iisang Panginoon! Ngunit hindi ko maipagwawalang bahala  ang Iyong mga Biyaya'"[1]

Bagama't ang Allah ay nagbigay ng hindi mabilang na mga pagpapala kay Propeta Ayub, hindi niya ipinagsawalang-bahala o isinantabi ang anumang mga biyaya dahil alam niya na maaaring dumating ang isang panahon kung kailan ang Allah sa mga kadahilanang Siya lamang ang nakakaalam ay maaaring pigilin ang kanyang mga pagpapala.

Walang sinuman sa atin ang may kakayahan na iwasan ang mga pagpapala ng ating Nag-iisang Panginoon, o ang isantabi ang mga ito, kaya dapat nating tandaan na ginagawa ng Allah kung ano ang Kanyang naisin at ibinibigay lamang sa atin kung ano ang tanging makabubuti para sa atin.


Pinagkunan:

[1] Saheeh Al-Bukhari

--b2_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb-- --b1_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb Content-Type: image/jpeg; name="Glimpses_from_the_Life_of_Prophet_Ayub._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Glimpses_from_the_Life_of_Prophet_Ayub._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADpAV8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDznTxG zn940Rxxz972qVRHK+FUQsBgqejfSrFx4fJPmQjEZHyq47+oNNGjSXMMbrIVKg5D9SRXLGDk9Nwc klqOtIBLdwK5Qqx43DKqfQ9xW5oVraQeJJdKkOYLtSqqT91h7+noa5qBbm1lVseU6ZzIwOGHoauJ cy3l70CXdud8TA9cc4Ht6VrG8Hexnozr5/Cj2szxRM7rF8wXHJT296im0uJUVl8z5uxHIPvXR6Hr Y1fS4b6RCtwgwwHf14rUe1guhHcKNsnXp1+or0KEnBXRlOlGRyY8HXv2JrhnQbV3bO5FYJQqcMME dQRyK9VjvWQhGUDHWmXeiaVqLPLLAu9hjcpwRXXDEtP3jnnhU/hPLNvFG2tzVNBk0/Lgl4wSM46V lFK7IzUldHFKm4uzINtAWptlGyquRykO2lC1LspdlO4cpEFo21Nso2UXFykW2jbUu2gLRcLDBEzd BmkaMqcEVZjLJ92rVnpst9dpCQyl+dxFS5W3LUObRGXtpNtdHqvhh9NtxKr+Yv8AFgdKorot49ob lYGMQ745pKrFq9xujJO1jK2UbKs+VSeXV3M+UrFaQrVkxU0x0XE4srlaTbU5TFIVp3FykOyk21OF xSbaLhykG3mk2VY2UmylcOUg2UbKspCXkVB1Y4Fadz4emtniUyIxk9B0qZTS3LjRlLYwvLpNnauk ufDbx2wkhLO/UqBxWV9mfogyfp3rKWJprdmv1Wa6FJEBcA8ZPX0q+1itwMAbJk4cZ+/7imRWwkLB sIR0B70+N5ElEUhPHAz1H/1q8rH41xd6bs0dmGw6ekloAtm8p7WRf38J3RsPT096tKEmbLg7bkbu O0i96MySFFUYlTlMdvUfSrUEBWBzDu5G9FI6n+ICvErYyVWDff8Ar89Tvp0VBibJLobYzyhWTn2G TReWiCBpc/NdFWI/GptOkJvHB2kmGQ8fQ1HP5nlwlV3LFGikEetcmHnKELrubzSb1KjyLJe3E2OV QIp9O1PV0sQD1EA2r9T1qu0UttlZEKuGywPr2qGQgELJ8yp1/wBomux0uaXJJ6L9OphzWV7anNm6 B2SwF2QkYKN8yj+7VyKSSXfNFPjyxnk4Y+zDv+FZy3kcMEebVd4f946cK4/3fX3q7eQ+a63Fghmg K7mw3Mfsp61s52XL9zHypvmNiCWxnskd5Q0pPKjn5ayL7TEgu/tNk28IQ5CnOB3qvbTPZM7Rky28 nTplW9x6V0ED288W7dGRjJ2jGPbFRXxNVtXego04rYh0m7kinlmglHkyc4Xp9faus07XQyKHlBPT NchHCbaVmtlPkSndgDp61fUFVG4fMO4ruwtay5ZPTuzKpFrVHbSTpOgdHAIHTNT6fdg4DHpXFQ3E sThlc5rqrC4i8pXHEhHNepKFkYwqXZuJJbXYeORFAPGD3rL1LwxZzxjykERHQr3qOO53T8da1I2j kA3sSPTNZ6wehdlJWZyUfhS7mllRCgCdCTwaWTwjew2zytsLLztBzkV17kwSgxDCkcE017mRQWDD 64rT28zP2EDiNOt4NsguEySOM9qlt/D1xdz7o0UR9cngV1FzJaTRuDDH5r9Tjqaqw3/kgQcjZ2NV 7WT2JVKK0Zj3ekNaRkSW7HPVkGRWNMkYIEeRjrmvQRqS3CeWcDPU1h3/AIb2s0kMg2kk4NVTq2+I mrSv8Jy/ljHUVLa2xnmVACc9hU01o8D4cZA6kdK3rXRBLF59s5jYgbeeD61tKokjCFJtlhNGtI7M oIQJVGVfvmtTTYpprVTNHGkp9sYqjZSESbJW+Ycc1caeWIlFbC9gK45tvQ7YpI0BZOU8udUkRuoN Ontx5LK21Y8YwOlZ8108gjHmlSvpVgXpmi2Hk+1ZWkaaM50+FFNzu3MYTkkL1FaWieGbWJN17AHm 3HaCe3atGOVkI3dO9S+fGG4PBq5VZtWuZxpQTvYoa3oEWqQFLaOOO4TkNjGR6Vxd5od5Z7vNhOB1 ZeRXoYlVZSZGJVhwQahu7ciMgsDG3X1qqVaUNOhNShGep5g0eO1MKVvajozwFpI8MhPAHJArOW3Y 7gYm3D17V3Komro4ZUmnYo7aNlaMFg93IVQBSBklhxUU9nJbttkU/UDinzoXs2uhT2E1OyRiFQB8 3eug8P2FpcRFpwrNnGD6Vfm0CymjcqgR8HaVPH5VlKslKzNo0G43OX0mBHvF82MsvYjsa72D7D9n /fsvAwSwrk9NtGS7ZChGRjJHH1rcRmt0EPlTS/7UbgCuXFSe6OnDxsrMdd2uWFxp8sDKvG1sjj61 zl7G1vcGQK8asMnHOT7VsTyJ8wnhnGTwGnXH5E1zd7etDNJuvBGvaPPX8BxXg4mrJvU7oxIJJzJn eFYZ6DoB/jUZct8h5K/dz/KmSLLtDzxeXI/Me3jGOuV7U15IVUNvLDrgcbRj/GuFOTXK9i7Lcf8A aGiIbJRgcA+lW49RMcnmlznkqPcisj+0Y1kYKA0ZZWYqMHjsPSqQ1OUsQHYKCcZ+tR7EakdFb6hB FcRy7GXdGyHA45FWDrmy6325QoNrbXHcdK5xtUAVlUsxZs7ieAcYPFXftkUphcJGFU4C7eo9z160 +VxW4XNf7cLhU3OjDPzM49Tk8/oKo3OxpmeHYiMcoufuj3pqtBGWIjkjX5Q3zZ4wc/riiOE+aFyG 43ZAJyPXb1qlKUF7pLVzmp9PncssihZOuV5x/wDWp0V2tpKVUKu9QCmDjPfB96rQytAkdzZuZII/ vo33hnr+FJK6TThNw2scxn0J5x/9euqz26CLk22eJpISplCncnQ49frViwSMqJY3+YjDqOn/AOvv mq0sIa1jmU7CjfeA5HrTrfdbzYkXYD3Xo2f85qLXQtma9tNjKgmSItznhh6cd+a0oLiKRTHgAHg8 YIPtWQQyKJQfMjb/AJaL3x0qeGTeu0Ybk/L6V0UIzjZL/hyJSTNQW7bvlYMi9ARyamW6Kris2JCo 4Yk+vcCpCrnGH5HcjJr6Ckmoq6OKbV9DdtUlYB8jHrmtK31CK1ObjIB7g5A+tcsl1cRB+MrjgKck /hTRqGyANNujBP3XHNTPbV2HGR2VxqQdQ4Yey00aqhG1tvI6GuSWVguUYtGRkAckVIC4dRkksMj6 Vmp00vediry6I6NZYvNXecKT1FV72VZHJQjANZbXLyxIVkR8HhVPNQnUwMrN5qAHBJUVk8bh4fbR XJOXQ2rOVElInyB2Iq9JPyNrBh2Getc4t3bu3NwwPutPGrQ2x2hmk9MDpWLzPDX3LVGZdv0mn4ZV QHoDxWhpV3GlmqTNnjHy9qxZtYnuQNsJIx6D/GooLqUcMroo/wBispZzh7WdxrDzTudOvlzp1GV6 H1oE2Cd2OPU1z4vnyVj2KoxlnPX6CpVmYuqSTBNwzuYdfpW9PG0qjsglSklc2ZWVx94D3p8F4sJA JUgVzr3RRyFfeB3HSmi8au5U7owdSzOlm1CIk4zVOS/3HCgn3rGN5IRjNR+e/qapUiHVOhW9V48M 23HrSrqBIxuyOlc6J27mn+dIuOSM8ij2SD2p0Lyqw3foKzb+dZB8igEdapLeyL2B+tB865BdVGBx gUKFmNzujSsb6Esq4AOOmK0WFpNEQ+CG9ulcpu29Bg04XUq8BsCh07u6YKqkrM2F8nS5Cq/PH1yK sQ6pAerhVPY1zr3MjqQzZFRqGchVGSafs9NRKprodPNqEPl4Qgk9xWZcTeeGNw5RUGV2HG73qqbS RAxJACjkk1Qlm2LuZ87eM9B/9avGxuIgvdTudtKMt2TXjxXB/wBIk3xqB8zDbj/GsaWazUMscAPP EjH+VQXMzXMmVJYdifT1qCR8J8ucfpXjJOUrs3bsWZ717hmDsSxHJIweO4PrVG6uTLtRSMDoQMf5 zTCzRxndkFuOen4VCScHPWtWSiOT5ht5x60BcKB396cgx8xGSegqxHA5JIXc4GWJ6CncCBUPGPvd h61YiTy9jEZ59etTrbBFJPO1csfT6ntUErbSVzksBk/56UpJ9RJmhBccsNwBGRknOB/WpWkWPDRy tuAwCp2v/wDWrAe4dfkT73tQLll+/jPoKOV9Bp2K8cTOry220PyHj7GqhEUUeQG+9gc/cPpUhtri zncRMdq/MGHQ/wD1qvLbJqNmZ4MJNjDp13e31rsSvsTfQkSVQirO330+bHKyD1A7NVyO2k8hoN29 8fICfvj+hqhZxxy22xDmWI7xF6j0+orVRBNDG7MGYfxjjb7VtDD8yMnUsytazTWhYIC1uhxLC/LJ WnHHDcxrJAShPOAelQNcRW5L3bKpwSr5yx9QfWqH9shHJtVUMT3HB/CuiHJR+LVGbvPbc6JPlHT6 0PPFEpZ2AAFcs2pXVxNh5DknrVhJC/7sAsduPMbnFTXzKSVqaCOGT+I311G2VPMx8o5yehH4VNHr 9sCX2LtA6Y7/AENYKFpUVZF5X7jLx+B/nT7h0aPzVRXkU8bRw4//AFV5NXE1qj96TOmNOC2R0FjP DLId0IUt84ZeFYn26ir6yosjJMCFA2koPmTuDXLpfC3jCbXeMAYfPIHt7CphrP2d1E371TwJQfzz XG/aXNEaGpadKJQS6o7qTFOhws2R0YdjWebieNrdJ08wplWRxjaRWzFteP7M84ltLkbY3/55Mema zBOGuTY6gcPESsbnjHoD6g1fuyjtqC3HQ/Y7hmADRSEAsTzx04qUwtBIoJ2q33AeS349Kz7bfb3Z gniZJmjIIbsc5q2ZZAqytIwQ9vasakOWVrmsdS1bymA7ZIkDZzyP61NLP56vIAQnTaGwRVPz12lk BQMAdnYj2pY5AVYn7meRUuXs5JoTXMiSK58zhjkL0JGCPrVrzHZWXkqOobnH0rNkkj8wjcNxGc56 1JDfWwHlySqcnIcHGPrX0WGr2iqjOCdPXlLOe/SlzVZ72BFZpJAP7uf4h7VSGvwCVgsbPg8ehr2Y 1oON7nI4Suaw5pxUgDI4NZY12Ikbodozzz0pI/EsDZDIQB0pfWIdw9mzUrRs2idQrr854BNc2/iO OReIcgHjnGahl8SScGGNU29cnOamVeFtyowaZ1R07DMxcBOx96kgEUMPmPlx0OD0rjT4qvjgYTA5 +7TV8TXTcbYwD6jvWf1iJpyW2Omlh3sWjHymq564rFHiS6QAERgnsRS/8JBuBMkIyOpDVpHEwM5U ma9TW8eTuz05x3rMs9Xs7xlWOUB2PCt1qa/1FNhtrVwYx99x1Y9/wrmx+MjShaL1ZpQo80rsXUtX Z8xRMdp4GOv1rMvJDFBsYnLjLZz0/wDr0RlndpGBCr685ohha4l82RSpU8LXznvTfMz0LpaDLe23 Ku47SRyD0A7LTJYN8rcBQpwcev8A9ar8h2AAEZ9W7mqk4wBGo/eMOSeorZU+VXIvczZBvZm/gXgC mww/aGOThF6+5q28e8BFGBnA/qa0bLT1VQZQPZf8ahKU3aJWi3KEFju+Zu/AP+FWQixRKchUU4zj OT/U1faPknaCOgUcZ/wqjc/vJdvYdxW0oqhG8tWZJub02KcsnmfKMoh/h9fc1Vky2ViGc9z1q40T OeF2x45Y0ySIRp6HoEU8/U1z8zbuzS1ijsWJWYHtjPr9KqSKZATjataDwnIDZLdAB2pjxBfvdunH 9KuMrCZUsbpEDwXDsVP3GPO0/wCFIq/ZJVlhkfLEhwPSq6wSbVABMmOcVO0OAN5yw4wDXoK0XYy+ JaDHuPss4lVgM8nHWo31i4dXEbeWD/dFMaIyPkj/APVUP2dgxUfiaFU7By9wR3dwZHZs9zViNQvH P1qOKNepPGDj61IHZDtI5Ixk1lN3Za2Jd25tgBOOhFWIpSXAPyg9Tiq5LMg2/Kw7jvUyL5gR8Yyc NWUlcEaKt5yJGxCN/C57UsU7FlBB8xG7dB2zTY4jIUG0bsNwxwMU/wAtmui6oxXAAA/WsVTG5kJZ 54doPOSNvoCaVGVWmiZN6AAkE9D7VKqhJJCo9PzqARuxlkHc1vGCd7/1czc9ixpd39mnaGaVpLRu o/ue4rpLi1j1yyYpt+0QrmGTPLgdmPeuRgjYM5YdUNXtMv7jT/uk+WCGAIziumvgbNzj0sY0sUm0 pMnsbxBcpbaifKCHckp6xn09wadJujR4ZjtfeQB/sdcj2NGrEavm9iiKApho+Pl5/lVKabzGlOGI ICp7Dv8AhURwcai21NHieR6vQ1Vm86zDYAVGxn2BxT5X2wXHBwUyKzYvM+yTRFto+8AewPalmui3 CbipiCH2NckctnKehpLGQUVdlgPvCxBcCMfM57Y//XUE9sEd9qB1I5T1+h9ajkuHkQp5ZKl9596l +0Bo1JRsg4K+vuK9FZe4STijmWMhJWbKG5AQjcxjoD2qFeOMgc9asyI7vkKfc460zy3/ALpr04Ya Fjkli3chdsKdpDGmFioyqgn61ZEUh/gNHkyEfcNP6rAX1tkabNpZpAG/u4ocxAAq5P0FSG3kz92k +zyf3KX1SI1jGRb0VAVJ3ehpDIrKc846Cpfs8ndaPs8n92n9ViP64VjJllfBHYgU8t5xCqpf2A5N TLbSMcBCT6CtTT0WyjZwCZiPvY4X6Vz4mnGlC8dWa0a/PKz2ESCHTLdYYlAupRlmP3l9QKYrGMbQ PlXvnHNMJYu0hX5yeC3WkY7kEQB6/Mx54/rXlfUKlR3kzq+t046IktZ5ZVkeVVFsDiPAHzD6U9dU RZhEsRRAvzHPINRXNwZFVI4uF6HFV1UiP7p3n1H5/nXTSwE177+RnPGQvyo1ILyKd3CkgL90sPvD 1pkjqYyyHO4ctn9KrIxwQiYZz0UcKKZdO5fZErLGBg561E8HVqT5S1iqcY81zQsxbxDzTKjORySe Fqys0ZIxIpOMgZ/WuZFuwGNnHpV2FYlQcE9N/HJPpXZLDKhH3FcwjiVUerNaaUNwHBHfFVnePAdi AvYHvUCTSb90kZxjCxgcgUpiCnfNtZz0Xsg/xrx6kJud56nbGceXQWR8uvljJIyM9qQJGBknB788 k0jM5iLR8EnJkPb6CqzzEqVhXZzlpG5qfq9SrqtgdaENGxJLjylPCjPYVUO+di+cRk4DMcZqaaJM AqWOepPU1TZQWLSEFRwAegrRUFFXJ9pfQkUgQ7YshAeX9ajK4j6HLH8cetOjZS4DSBgp6qcAVaCF 3aXsM4x0rujTsnynHOo01zFAwkICORu2r7jvRcxDcrKPlOM49cVcVOVjIbAUsc9iadcoBbXB2/dZ cVPstPkHt3fXuZ0VoXjJzjYCcY/Kk8oP5Zk+XecZ9KuWcBadYjjlT17UktvIxWMAHYcnFYWdr2Oj nXNa5NLaIkZkVcfNgYpFVgillwc+nU1emU3FtDngEclRwBjimQkC1hH8QBw3pW1Sk3JO3Q5IVbRa b6jJWYqVdmLI2R+dWYwR5jqe+agMZMs27rkYqysZVXHv3p04Wjzf1uTVqO7j/WwKjGJSq85zinGI BgOAGNSAADBOD2pFViQGHA71tCi6l30bX4GM8QoJJ9ExDEh44pTGAMDHNPAAHShgcdK9Jwv1POjV 5XsR+WCqc9Bgj1p3loc/4U4LxyadwO9VCCgrImdVyYzYnegRoD8oH0qQAU4AelaIzc2RBB2AzShB /dFTBcUh45B/SgnmZHsH90UhUf3Ripc570mz3p3DmIdg/h60m0k1PsHel2r60h85X8ujYPSpyq+t JtFAcxD5Y9KTYvpUxVfWmlR7UD5iMLtyQcE96QkbQB26+9SfL2xRtFS4p7lqo0QbM04IPp+FTbRR tpoXORbB6/pSbOanCCkKcUC5iHy/QkUbB71KVqQW7kA8Y9zzUymoq7LjzS0RV2D8aCm76561YNrK D/qnOfaoyMEggg0lOE9ncpqcd0M8xgWYsTIT1NBMeCWB+g6GlKjrSYH+NZujDsWsRPuRPhz3wOg9 KjMZ4yBxVgqPrTTn0FDpq3kNVZXvcgLAtkj5vU9qptbrvAb7p71obCFx1PeoJI97fP8AdAwVFcle nqrI7aFW97jYdCgWMsNzkfdLDBq/9kO1I1ULnrVmO4KQRSSW0odztCLzWgYy7cKzDAPAqoVcPflT s2ctd4u15K6Mf7JuaQ8ZJCflUN1ZlLeY92cHHtmtzylBC4AOc/jRLCGTBHU9a6HSTRxxxbUkYEds I9QdsdNoHPrUU0ZTUpooxgMBkmugSzUzOW5+YdKS4tVe4ZggDbQM1y1MPLl07nZSxsed37FKC2UW youSE+U571HDah4YyBjAYfrWzDAI4yqgcktzTbW2EcCAqSQcZx2zWsqTdr9jnjiUlJ9bmabT95IA PvAGpzbg7gM8GtDyldgwzx6jFOWLIZcjBNaQw0YmVTGSe+5mtagsG5xThbYGORWn5JAGRkVItumz LA89K3jFRVkc7qyk9TJFpnvmlFp+VaZhXHAJFKsC8HA+vaq0J9pIyza+2aBaGtXyAOQA3+7Si3J4 5/EU9A55vYyfsvOMc077MQOlaphwQShP1qQWik5xj2zSuhpzZjfZj/dNN+yMTxuzW/8AYyuNrMuf SnNb47lj9KlyRpyzWpzwtXFH2Zq3zCpIVo369RS/ZVDFtgx7mjmQcs3sYAtn7UgtHORW/wDZoypG 0Z9RTBbKq7ijfnzTuiWpowzaupx1pBasOi4rba3jODtbHtSiz+Y/MMdvWi6B+06GEbRj2NNNkx9R W+1mRzuH51A0DA89qejJc6kehjfYWBpTasvcfnWz9nBHfpzmomtw+AVyadkL20upmCAnqRThaluB itQWTR8lAcdeOlI4hTg/ez90nFZ1KsYL3mbU1Oo9EUU06R227GY/7AzinT6dsKqEkX+8XOD+VWZ2 W3AdVfkZ2np+dZt3qMhtZZJI4URlwmTn+VeTiMbK1oPU9nC4RXvNaD0W1UNucZBK5YH9KiudRtLO ZXliIIHykDk1mrf3vkEo7F3GeFBCis24muZJF82WRs8fMK8ycqlV+8/xPWp0adNaJGvP4rEuBuZk B+VBxiq1x4kSRArQkHHY81Sj0SWVGd5QkeMg/wB6mottbI3lKHkzgtIM496lRjB3jv5G3LGS97Us /wBrgRkmJwxAKjrn/CpFvZWRWW0Jz23YNVZLsrGIgVVCRuYDk/7opkAaebEPyBRkuxJ59vTNbrE1 YrRmTwlFvYtPqJRtvk5IHI3dKjOrjP8AqW4/2qjMKu5JByDmRz0HtTDEJJFUDjqK0WPrdzL+z6HY nbVyT+7j57ZqGTVXB4iXI70/7HHIeM4xzkYGaia3RHG8Fx0OD+NL65Ub3LWFpJaI6qC5e58xYGwn qT90fWoYtSaAyNDMypnhhySe/HpWBb3Duqx+Zgk8p6muh0gR2sDm5MZKsee+cZArinT9o/M0+BeR oNfbo1WaOPzyd230Huat+VBIBhgM9AD1+lc7CTGPMkPfIVure59AKlS9KtuByMHBNTTxVai/cloR VwdCsvfib4sVjdsEkg/MM0xIiXZ8FQDjI5qpZ6wowJMbQeDnqa1Le7gkyD90sct3/wDrmvToZunp VVjy6uUcutN3I51YqCsOR03YojUqh+QgeueK0IHUBgw3J0IPUZFTrESq8AJ6Y616sMRGSvF3PMng 5xdnoZYRVTJ5x1FS+QpG8Ku2rrwbBkhWU+g5oEUcYG5CcVXtBKg1oyiluJAFDFT9eKe9rt4BOfSr /lR7+FC8UwqinIBzn0o9oP6uikYwo+fcRQkKsSFBHHIBrSVQQfMwQeBkc0ptdq8xqpx1HJNHtAeH 8jO8hIznGD608RlgTyfxq2qxYG4OMcgbc0GNSMqSFPXI60c5P1fsVDuUbSoYevpSpEpBYYzjnHNX FtwrBgRj+H/9VCwHzCCqmP1FHOV7GVyn5eeGz+dO8tx90dOvNXHhi2bUUfQCnrACR90jFLnLVFlA ISOVb2IoaIqN2W47Y61fEARdu3A7YpjISeD0o5xewuikqEt1OKeIyQcEn19quMnCjp6jFPWNWXpg eoo5xqgzPMR4YYNMEWSS2cdq0WgX1+XrkdTTGgIXg5B9RQph7FlFrcjHGM0ySAcFlb047VqGJCDh Dj2pixkMCVYZ4AAp85LoXM4woSQVIHbNKYVGAoUkHPWr7RjGevPQ00LjK7dx/wBkUOpYaw5RKhUd dp3YyEJ5NU5bcG1RsICDnL4AH1zzV28uDApVplh+UvjGXYD0rHvpFnW4K27SyAAmRzwy+uK8rEYr 3mejRwlkVL/ULWIN5U0kk4yCkILRn8+1c/LqM4ZWhjig3f3eQ5+h4rRuLmJlYNcrmNMRiFcgj0Y+ tYtzdozRx2tv5RjOQc7nLfWuLmcndnpQppbDfMuJbgv5hR2POxcfyq5BPHZNIJCJZiucNyB/9eom upLaCSKVT9qmGdxHK/8A16ztpwqhvnJwT9am1zoSJ5Lt7iVmZzgZAA6CoUcSW0qBQF6+5NRygwny +5HaltFLW7+xp2srlIf5TySIy/wgZyamkuSsYhhBRMgsB1Y+9OWJmUkcKu3IpzphmkxxxipctdQQ 4I5dYBuEeSzhfXtV2KxlW1WcDh22J6im2lszbbgP8xkPyj6ZzW5b28g1mWDbutiMdfu8Ak/rSjFz dkRUnyq5VgtUOzzNzYl8vpjORTrexWNFCIpwGLZ5z8xArYk02SCY7B+7iaI5/AgmprG0GGQgk7m4 xzjOa7qNK07NHnVqrlDRnBLapeOYbdQHAJLsMKfYVoQW88flfaJJHCJtCHr7Z9hViKyMwLWgkWFB vgBG0tnksxPbitCG1SCP7dfM7mbCxRJy0r+n0riab0TPQcktWZl7AUAVsl5F3Njj6Z9qqxoMhBtC j+LOBVm6lea5ZnGJD8pwMhR6CmRp5jLEvEfdn6cd/pXPJ62RcU9xI3jL7myAvUk8CrltO3mB2yCO QM4//VVF9is4iy0Knlu7N9achkJGVLSk4wP89qzlG5Rux6ltJJAw3UFsg1oxXs0ZL206yfJnyJen 51zIc4A2/c6t6nrn+tWoZ2yMcbTnOOQayTnTfNB2G1GStJXOlttehZkiuFe2P+2AVJ9j2/GtaNUd N0cgcHowbOa5fdDdRMHwh6vuHyn/AApI7ibRsi1A8rGRE3Kn6V6WHzZpqNZfM46mAja8Dqo8K5BG Se57U7Yhn43bcfdNZ9rrdtMyxzAW0h4w54J9jWsFVuWA/DvXsU60Kq5oM4ZUXHRoiMJwSoGB60qq 4HTGe4PWpwoX+E/T0pwI6kED2q7k8hCEIzuX8D3pjjJxjHtVwHecknAHWo2jOcsD9TT5gcCFVBBD 7vwxTRCf4XOD0B6VaVRzlNuKNisS2QVPTApXF7NECQlsKWwRzn1p6KzEjap96mK4JB596BGSOByP ei5XIiIRuu4bflPvnFIqqh+ZTj2HepxAUOGbg9iaXYIvlJByeCDk4ouLkIWUYJxj3pqxjg5z9TVi Q84I+UnAzR5AGOc59KLhylcKQxxjn3pWQjhjnPYVOYiORgAUhU5JIyKOYOUriIgfNyB+OKaVyPl+ arallxiNsHrTNv7zONv+zT5hcpVWPHQfUDvVef8Adg+WzJnoe9ahTH3P1FZ94T0U/MP5YrKrO0WX TheRz0rxws+1ULlGZZJxuwR1AH+NczqMkj79xLbehc5Kj6eldDqBI3pIdo252oMvGw5BPqp71h3M Mn7wKojVj5hVec/Q9wfSvGqRSep6NPQ55y8ZYDknrmrNputovtpwrcpGGH3j35q2umGa4MePmGTg 98HmodYR4BFCQSijKjOQSe4pJmu5lTyvKWZjuZjkuevNRlCg3ZyQcn8Kf/Ef9oZbH6UgiYqwBzu4 NaLQoFImCFuu/p7VNbR7VmT/AGxUSoQQ6n5UIq1boT5x9cYqZPQEaVvaiSK42g7QqnP40/UNOdJb jYpESKGyBV/S1b7PewMOfIBGPbmt1tNaaWNycQ3VvhgexFKEOaKM5T5WZehaOYFhluE3RyAMue3a uhtrcK077B80n3T19M/pVm3tnitYLeTAaJQox7VOsQ+Y4wx6+9epRoKCPPqzcmVriN5BtQDkcnPe mIhgmc7FOcc4yelW9gC4bpnkU7CjGGAA9etdOhhynEwRtfXUsEc3l2MCgTygYL4/hUdge1Sajenf CfLCu6hbeM/8sl7H/eNOnhjtrRnuCkkEb/KVOPPm7v8A7o7CsBJ57q5knkkEjMcKSOBXh1pJKyPX hBt3ZI77N0YYg9Wbrk/40ojy0cDfJLIDkluAvpWn/Z62OmrJIpe7uuIoSOx/i+tQXNnDbyLAkhea TPnzEZ2+uPSuZxsap9jPdED7IcBEbauT1b3PtUsAdd03mYIyqn19T+NMEUcsnlwjZExIGTzt7n6m piFZgAMxRDgfyqZO2hSRCSV2A5yQT1/Q/wAqsRDDIODxndn9DUMYdyztkR/ebPBPp+lWVXCqjE7n +Zvl7ev8qiQJXLUcrIFxyp5wf8KvwzB0kEu5hxliMsM+lZ8KMkgkRNwXl/RSeg+tWLZyjAowUqM8 HmuaaLWjFeFrWUJIwYKDgg5x6YrWsfEbwOkdwnmIABuHUf41DBEs0ModN8ZwdgHIPqKrBRbTFDtl Uc/MMbvxqqOInSleLsFSkpx1O2hlS5hV4ZA6sOcHpUxQgjoR7VxMVz5IaWxmeN1ODG38RPp61rWP ij5gl3FkcDen8yK9qjmUXpU0OCeEe8To0XBwOlKEUkk8Gi3nhuF8yGRJF6HbzipRhlwBj8K9BTUl dGHs2tyNoPL+bjNIqb06AAH0qwdjMAcjHemnCHODz1x0p8wchCIgCflz9abwg27QM9exq2FJBIbI PQCo2QsBjr9KOYPZlcJvUndkD25pdmSoAwPUHmrEabQSOvWkYZUAAAj25o5g9mRrCJXPOeO9N8op 68HpU6nGABjHenuuG4xijmD2ZWKbzkZJPrTNrkHrjoatMrcBGIBpAGCYJ69afML2bIBGwX5W5po5 cCTJOeDVoAEABeR3prAFe49eKOYfsyJkUKTvcE+orGv0lnutkI465Pb8exre2AoQ2WGc5NZ11GqO GIyO4zgD61jV96JcIWZiyWSrC6kbg3zuzjg4PQ+p96xLuHgtvO8fJ5jjpjo31AOMV1nlNJA0jsQs eSMev+NcxrUnlv5ECgSIPlJPCZ/iI9fSuWpFJXNYxZnNcQpbzL5UilRtDjkg9s+n0rFni+0ae+BI ZY3+dj0APSte5he0tIjEeGw7v79ORU+h2v2y+uLNSUivYGBLDuOQR+Ncd7zsbrRHFshQqCnJ5b6V JHEzybI/vOCfpita40uWCRolikaWJtrsRwzVoJoDKvlb1+0blbcvo3y4q02wuc+loxhwgyrHBPvm uhXw6yzXMQH3ApP5Vc063Sy1OWx8vzLeOXO+uuS23TTSFT+8Cjge1a06XPuRNsxLfR/I1AsR+7kt hnA74rZS2SfYgO1IflIz1FXVg3FQdwKqBmpFg2KFUAj0rtpUlAwkmyPAzkLz65poVS4OM/QVof2c XKY4BHftThpJUkCQjPWui7I9kzNKbgTkfhxULooXczIgHdj/AFp2qXVrYgi3YTOoPmNuwkPu5/p1 NeXeJfE0mpOIlbcqHohIU/Qenfmsp1uQpYdvc2tSFvcRPeOqC1X91aRNwAo74qXw9pkf2d9R1ECO zjGUA43kdselSWWny+KNVDxxmHTYPlQOMAKOwHrWjcwx6xq3kI5j0vT1zLjo3t9a8jlb95no2WxT aUiGTWJ8i8uPktowPuoeAQKztQt0tYBAWLzyfvLpsfc/2RW+vmFpNbnwFxssoSM89FIFZMloz+dL GWJtSJbp3bIaTPAFRJNiskY7RPaxszqUMqj91j7o7A+hqJ1HlrGSFJ/ePjt/s1auZ2ubt55mDHO9 2x+VQxKsspeTlP8AWHPXA6CsL63HYdFGW2RnbtPzyEfw+gNWIwD85Q5b5uOyDoB+NJHudQhYh7g7 2I7J7/hWhZCP7ZEJVHlqfNk/3R0X8azbbdjSMbK4XkSW1vDEqkTuN05brn/63SqsayFidq7jyR6f 5FWZZGnleWUMyOT83qo/+vikSB3VA0e1n5znp9fwrKbCxdsGYApuVVK7iR2HpQ7i6Rhs2iPDKw4w fQ+1QRrw6MQnzc+2Ov8ASmJI33gCd5LMuM4/z1qGroLtDXXMrAfeUjIxjB9qjEcmdyZYk9B1q643 wfaIoyXDgNjkv7fhTI4jKWKEMR3H+eam9iuUs6Ubny2msSxePhkThwPp/Wuv0zVY7tSkjoXHccZF cQzyRzbyzx3CjAdTgrWrY6hbmQR6h5aOSMTJ8uT2I9Peu/CV+R2izOdPmWp24jGAR0o8sHpWZZyy 2cyWl5Jw3+pf+Ej61qAfN1GK91SujmcEHlgUbOPWngDPPT60nyA8cU7i5UM2jvQE6ccU/Cepp4aI dyfrRcOVEBUYPIpCBj1xUzOhPGPypjSKOFAzRcfIhoUnjaTTXOCBgnFShg33uvtUUnnBx5TIF75o 5rByIME87TTSGYjC/nUoZ9mCFB9QadG7Andtx7UKQciKp3DPHNRy2ryoylSARyfWtAumemaC6+/F VbzFymI9qY49zYZyMJEOMelYmo2kdvbSJlTM5+YN1Oe3sa6yVRzKwCtnqOorntUjkKMV3kgguoPT 1rGpZRKUTnrqwg+1CGUyGbB+YfdIx8gP6VpaZp32d7KZ5fKaGVd6SDBA749q3LW2ddPQRIiycs7t zwOgq3In2pt0TKyypl0cZH4VzQoq9ymU9U0eI6hMW+WOVdyRDo7Ecn+VVbfw7Zwi3lt2L5U+azHn I5H610LQg2sCS4eZF2lz2FEdvEiMuxfm64rq9lFu7RJTtNDt7TcEiUhgGJI79zWjFCkXQDH0pd4R MKOnqaVrlSMAAEd62jyx0RLVxrQwM5ygBPJIpVhSPsDn1pPOV+MDcO9QXV8beF3SNnIHToPxPpTc ktQUSaa6jhTcze3uT9K5jxD4ng09bmK+uFxx5dtE3zv/AL57CsXxD40tLWGdbOUTaltAadR8qeoS vMZbmS4kd3Ykk8ljzk965Z129Il8ttzR13xPfaxL5cwEMAUbYYhtXHqfX8axGjkyRwSOuOldBZ2V vqPht5BiO5tWdFwMvPIxyB9AoNRTaTKNOiu7Mb1HBx8zRnuG+vWsnKwmetzWn9m6YtrZsqhV+cnq 2e31NZtvpn2lE02BgkETeZdSE8Fj/BnvjpV68uZYLWMRpvupz8sL8EE+h9qc9o9lZmwV0y4zJKzd EP3m+uelE4J+hsnZFC/f7VcJNARjP2e0i6HPTf8ATrVPxIbfTNOttKtHRnB3zMnG5verem3lgZ5d SaY7IEMUCBeAo7/WuaNwZri4vZMbjllAGeT2I+nNclVuK83+RaV2UHjPzByMZ3SEdh6UxV89lQfI rNvb2UdquOifZ9pyAv7xwwwy+n1FOtLMSO3mSGLI3yMRyEH8OPWuW9gsTJIoVgwCtOfMJx91B/Q1 qSlbXQEtnjxd3sgmyRjYP4QTVeztTf6hBZsPLN03nOCMBIx7+hFT3kz3+tyyW6/u1PkQxtzk9OPw FC9yLZa1dirFbZZVwwRmCoc5+UdePQmpLyRcyzyZAX5cDufT+lSrtjjmlUSKqfuY938Q78/Wqk5Z FSNmG4fvHzx9MeuDXHK8pJGtklcjWXZCuV3FsIBjknvmpY0EUcsquf3X7tV7ucdfypV/dSkyEExJ uY+pPTFWraFGurK1yu5FM7sB0/i2n+VaRV2RKIyLdbzJC7u6xjOV75HKj8KPKNkURstGD8j55Psv r9aRwxDTmTH2gmWNQOcKePzOR+FWbdI3sA8U48+JefMJwoPO3bjnvT5LkrQqzb/lIyzj7wPP4e9I Y7e6jaN22M3Yjhvp6VLa3VpJHsLGM5yD2b/4n9abfWvkIJG4jc/LIOVY+1ZWlGVzVHWadKmoaclt cnM8YA5OTjswrURNiquScDGT1NebLeDTryJw7JKDlT2I9j/SvQdK1Eaja5RgZUUEqTn6fnX0GGrK pBX3OWpBplwKxOACTS7HHUEfWpHefyQYI13/AN1+BQrz7yk0QLY6ocg103MrEYVj608ROatbcAUY qhFYW5pfs/vVjFGKYFf7P700259atYoosBV+zt60fZz61axSYosBW+zn1FHkN61YOB1qtNqVpbtt mnVD6EGkAjwMVA4OPWqv9nFtzMck8Yp51/SwcG9iz+NRv4k0lOt7H+RpNJjLQtibcxnAz1xTltUV VXHC+npVL/hJtIGP9MTB781NDrWm3BxFexN+NNOwi00eT8pwKTyj13CnRzRTf6uRG+hp+w+hp3Cx XdCBnr9Kp3F3Hb48xZAD/scVozOkETSzMI40GWZugFee+IviIJfMtNEUEAFZLmReB2+Uf1qJ1VBa glc3dQ8U6Vp3+vuP3naNF3MfwrzzxL4vu9ZJVd8Fsh4iVjkj/ax1rEModGMbmWR3wZW5PHJqUFzG bkw7LadHjVzzzxk/gcVyTrSn6FWsU7VPtF6itIiDDJvfhRkUy3HkujHawbcg3DOTUzwmRXWJvNEZ Vvk6Hjk03DO8427Q4EyAc4A61NxFzQZWGqxb2EXnsImbB/dtnGfqRmu2tbW38O+LDYRK0tvdRHKt wBt+YEevpXAqqu5AODgEZ4wR3P8AKrupam+o2Vs6lo5bddmd2TtJ/wAaIyEdYviy2guWnWGSaQD5 A7EqD61m6lq93qd008z+UjrgRK3AFYRlK48vjH8Xc0/ynKLPKT7E9K6mx3ZrWq3FwvlIhWHHIBx+ OasJaqhkKujJDyxB5Zu2B3pNKm09iokaUTsueH4//VWpZaQroz5aRDl2wvOPWsqlNSNIuxmMg5ku GKOg8yUsAcE8Kv0NWYoS8Yjlk8oun2maQj/lmOi/WtW20uMNHNPGyxRRm6nz/Eo+6PpxUKW51eSG OMxq+oSefMB0jiXgDHvXFKlqacxYhCaT4fuNVmRVnuvlgUnOyP0B9Mc1madayx2LXUijyx1YHkSN 0I+lWfFtyJtXi06EBbW0QDC8jA5ANWYm8uWCBMGOCE3Uxxx5h6KfwrKrG7stkawsl6lG8kI2WxZd kI5I6N6n61VgWOeWKSYCSI5cMM5GONp9iafCwuLfJCNJK+doPKqOo/EZNQyah58l2ttbiOKYKgCd lX/61c8Kb1b3HOWtlsWtM04anqUUIk2q6m4kx2Vf4KtLcqLC5uSgE+oTFIf+mag4/nWcupS2xvJo 3ws4EXyrwRVZrx45YFiVXVFICP0ye/8AWt+Xkj5mfNdl+YeXFhmEaSMqAKc7QD94H3OasWt/FBcB 3j2gkpPjjcD1x9Dj9axppMuseSRGPun36/lT5GKOyzNlEB6/xev+fasIt3HJWNC/FnbTsrOqx7ti NDgc+i9vxNZp1ufTmeGKRJIi+1UkXcjfgen1p2xJ7AMVJCHbknhR6/jSRwY8zyLQziMDzI/4l91r ppxT0a1Fc0bQ6VqqlWdrC8H/AC7yjehI6kHrVnRdQl0i6aHKFF+8y9Dnpz6fyqrYPbySg3luTjiN uhP/AOrvWv8AZA1/DaX0J8mXP2a4jwvPXBPQ12UYW1RMpHZWl5BdRLLDJlT69QasrIrHA6iszTIX WFt0BidDhom5z/tD61rLGqknvXcloc7ALnml2U76UtVYQ3YCO9GwUtFMBNox0pNoNP5ooAZtAo2i n9aMUgGFRUb2sMh+eNWPuKm4oxzQBnTaHYT5LQKD7Cqc3hPTpP4WH41u4puKGkBykvgq2XJUMw7K DVWTwhCMeTGducE5xiu1oIyMdqnlGcFN4beyDOst5FjjMPOfes7U4NXs0D2+oXMkYQFjI5DV6HfS Q29pJPNjZGhPLYB9q8b17xLLdIdsG0u2dgY/98/lXPWnyaLcpK+pBqWv6hcRGG51CRoMcLk/P7e/ 41gyXn7qSMjaHAwP51qXNon2Pz4WWT7OFMre7dBj1HNZZgNzqKRRr8gzg+o61zLXWQPyJ7JAqRYH Gx3I/DFWlmjQJbyMWiSIqEPRWbkn9KdDbBYJm9Mxr9K1ptAitdRvLSVpHzEJgVHPTOKmLU7hY5O3 kkEoQN5QaNgSO/eriDy3tpmOI3Xp69iKc2nsPsk64xIG3L/dqdIHntU+X/VOAo+tEprQSRDLGYni aTZubKED27mqspZJ2yB83JUVqGFpLSZZBlkIfkcnHAUH3qOaz8+ceXGRHKu9Pr3pKSSuOxYTRbyG OSS6snEaHlnbb/8Arq7Joen2i5ur7EoAYwp/CD0yazLvV9QvQiXF0zqhyAT0I71VlM05JkkyzHLH 1NdtxHQWXiay0j/jw01ZJOcTyMd3/wCqpf8AhPNUmmbcIwh42hccema5mNXDFDnJGc44/On7mPDB ue+Kdwubt14ovJGkMshKHA8kchvY+oqGPxXf2t15tssW9kCNuThR6D6VlpGz5K9F6+op8UJUErh2 J6ipe47l6TUZzJJM07iSTGWXgnvT1vZCkjm5aQNxknqfU1Wi+/ulOFA6AdDWhaC0aN4p4N0so/dy j/lmfcVDppqxak7ik+Vap5W3eeMbcgk00L5dspRx9oD+WsY/iz/FmrUcc8M8YhbzoY1JyBghiOvv VmyNtcXEUjI32WxhIGRje57n/wCvXNKj0ZfMN0zTPtk7wGMk28JkdWfYc1lwET3JkLNKiglhjGzH AJNat8z2vh43svyXWoyko6nkxjiqcAa20YIzBpLxtqsONyJxj86iraw4jIFE8jKwbKKWDD+I+n5V da3cLbrIVCzvmNmGSAvY+zUlpZOLdFRmaWdvlC/wnPyg+meantts+ozvGW+yxnyUUjoo/iB9mwPx rmhHqW9i9b2/mCWG5gjjYjMiqMBVPK9O+ePas5raa0P2mykXzFwFA6bu6ntx78GtRUubfU4oTcAX UAPmSHoyty35GoLiOa01KcWpDb/voVwJl7/L0Oa2jNRZNr6HSaFPYa5AHuIoo708MEPEg7EDuPbt Wb4j0O5uLS2t4bgweTMWRGJ2jPTn0zTPDYW5hMqJ/oscxwiY3247K3f3yOveuwEqXamGYBtwyrjl XHqPf2r1Ye9ExloyPRI723s1t9SkEk8Y4kHO4fWtKoYEdI9rvuwflPtUm0dq3SsjN6i5FA5PXijF LTEFFJ3penWgBaM03NKKAFziqo1Kz8wxm6h3r1BcCpLgr5Lq0nlbhjf6Vy2oeEFuIk8mOLcGJZ1J xj1IPJP0rCtUnD4FcaR1fmoSNsind0wetPwfxryO7trzS9kiyXCO0hiiLvtJ98HoKz38Rarptu8U d/dJKJDy3zDPb5jxj6VjDFv7UbDaPa2IVSzcAdaZ5sO0MJU2nodwrymz+Kc1rFGuoWbTyLkM8Ugw R6/WorzxrptzGJ7F5rWbOfLaMtk/yrV19LoEkeuk/KW6gd6x9R8UaVpkMsl1cBSg4THLn29a8o/4 TnUmdhpsk0cjD5ix3KPfFZV19sv5GvtSnMsh4QHjP0HYVnLEpLswsbfiXxZfeJrpIogYLRDlY164 /vGsecBbKS5URHa+2NwMHPTH9akSKNLXYDsfbmZ1PfstTGJXuIN+RHbxeYw7A9q4XVvK7KSDZG2l wgM32t5MzjsR249ufzpmn24jvZJyMjBCeijFWIYzHYpKy5eVSxP1PFWZolikCgY3Fjj9KwqVXqiu UighzAoI5JJP5VqN4jlm1e51Cz8hJBEkBY8oVA5NVlXDuAOACMj/AHRWFoyGUX0J7oWwe+KdKTUW /QLalwXqfYZ5GCOJHJfacD72RinhsRpCyZD5C9iGNZVmfM066tjgv99Me3WtCFZp7CKeEs0wKsoA ycjrx9KqS1+Yiy0yC/igj5V0yh3cDPXj2Gar3zokVxDHHta2ZSp3/wAJ/wAetQzQStb280KnbbTn LHjKtzg/rV+6gddaju7VInjMfRmGGz/hVw0aKOaF0jsRscY77DUhu4lkKicZHUbTkfhXS6b/AKi0 /wCvoVg33/I5al/wOvUaMhtrqFuJW3sZF285GAPet/RZ7S5862aRCkq7Ubjhux9q5a6/1o+gqmP9 Xc/7n9aQ0j1iDQ91qolKHOEaVV3L7g4qxH4TS3l3JbQ3CKfuFcE+9WPh3/yLkX+e1dVD/HVqKA58 +FLWaZZvJ+zjbzEvKk1Yh8N20SK0MEaMD0xyfWt2P7gob7wqrIRkjSbeGIqdvzLhsL19TWDqOiPc aallYwqk13IHfJ5jjB+U/Suum/1i/jVNv+Qtbf8AXI/yrKpBSRSZy+vJBFfxebHuhtIvKhjAyA3R T/wLJP4VimAXV/sWMPBbIsJYHg4HLD+ddFdf8fEf1g/lJWPonUfRv/RRrgrr3nE1joPt32x3dwHd mjXaQFxlj8sePcYz+NT6fGYAiyqpjgU7ZOgkUfeOPdiv5Vej/wCPd/8AsIW//oAqtqH/ACCZf+we P/QxUQV0hyepVgty4SK7l3bmaYT57D/WJ/Orl7DL50Ehldz5Yy/8LL259On0rMX/AJFuP/r5f/0G tSX/AI9fDn/XNqlLcGx9nAyXq3VuQlzx8w4L465HQ57jtXUwMsWZAnlrKw+Xsjf4Gud0v/VD/rsn /oJrqP8Al5l/69x/Ou/C/CZ1C4vKg4wfQ0uAOaF6D6ClauxGIo5pPXikHSnDofrQAgIPUUYpO9Ka ADHpQAR3opaAK99aJeW5jk6Vy9/4e1CLdPp91cmcjaGD4I/DvXXt0NM9KipRjU3GpdDyrVfD3i+4 j8q+nmu4X67iMD6msuLwfrFlHJMbIXB27gdxIQd+PWvbR9wfWoJ+jf7wrnnh0uo0zxY+EtRNkktw EUkgiKThiD0xiopvCN5bxgtkbuApX5z7ha9Tm/4/tR/Cok++/wBB/MVhKHKm7lWODh8MXEFn5rxi 3RiAo6vKfYfzrRh8HvcQK+oFbaI4Kbgcj3x/St1P+R3g/wCuj12R/wBYaUcNG929gPH5vCXmie2t rl/KibzFfYcz+mPYVYtfDF1qKy2kbbBKys8h+7GgHPPfJr1aT/Vv/un+Vct4b/5Fmf8A67v/AOhV MaSk0mUmc23huZ3KxszoNuxUXuOgPpnmrf8AwjJkIeeG4EpYovy9Vxn881093/x82/8A18xfyNas n/Hwn1q4YKm07jctThbfRCWR4rOSR2Ad9zYUZO3H6Vqy+HgYE8vRrK2aM9Y5dxYHqOneurHQUh6m uiGFhCNkQ53Zx954d00LK8emSW7oMqUjwmO4685qtcaFYWs6y2spUyp/qyD8rYHFdz601/uilLDQ aGnc5c6E5vUvY/JLSDZcW7EBZV9fyqOTwdAyzwwfuELBoHK52L3WrGo/8jRafSuibvWkaMOwOTR/ /9k= --b1_7a88796210135ef8c32e4b8ef4bdabcb--