Date: Sun, 3 Jul 2022 17:25:26 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Dapat Ko bang Baguhin ang Aking Pangalan? Message-ID: <2d19687b3314ba3a8368662650a8808e@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.201.94.72 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e" --b1_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e" --b2_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 21 Dapat Ko bang Baguhin ang Aking Pangalan? Deskripsyon: Isang maikling talakayan tungkol sa pagbabago ng pangalan ng isang tao sa pagbabalik-loob sa Islam. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 13201 (daily average: 9) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago Layunin: · Upang talakayin ang mga benepisyo o mga katangian ng pagpili ng isang bagong pangalan. · Upang maintindihan kung kailan mas mabuting magpalit ng bagong pangalan. · Upang mabatid ang mga sagabal sa pagpapalit ng pangalan. Mga Katawagan sa Arabik:· Hajj -isang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal. · Ka’bah - Ang hugis-kwadrado na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Makkah. Nagsisilbi ito bilang isang kalagitnaang bahagi kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nananalangin. · Surah - Kabanata sa Quran. · Umrah - Ang isang paglalakbay sa Banal na lugar sa Bahay ng Allah sa lungsod ng Makkah, sa bansa ng Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy bilang mas mababang paglalakbay o peregrinasyon. Maaari itong isagawa sa anumang oras ng taon. Maraming mga tao na nagbalik-loob sa Islam ay gumawa ng isang matibay na desisyon na baguhin ang kanilang mga pangalan upang maging tanda sa pagsisimula ng isang bagong buhay, isang bagong simula at isang bagong relihiyon. Gayunpaman ay dapat nating tandaan na hindi obligado sa isang tao na baguhin ang kanilang pangalan maliban na lamang kung dahil sa mga partikular na kalagayan. Ang isang tao ay hindi kailanman obligadong baguhin ang kanilang mga pangalan maliban kung ang ibig sabihin nito ay pagkaalipin ng isang tao o isang bagay maliban sa Allah o may ipinagbabawal na kahulugan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Islam na ang bawat tao ay maiimpluwensiyahan ng mga kahulugan at mga diwa na nauugnay sa kanyang pangalan, at samakatuwid ay dapat nating pangalanan ang ating mga anak ng "mabuting" mga pangalan.Ito ay pareho ring totoo na kapag ang isang tao ay nagbalik-loob o yumakap sa Islam. Dapat nilang isaalang-alang ang kahulugan ng kanilang pangalan at kung ano ang ibig sabihin o tawag dito. Sa gusto natin o hindi, ang mga pangalan ay nagtataglay ng mga kahulugan at pumupukaw sa mga imahe o nagtataglay ng masamang palagay tungkol sa mga tao na pinangalanan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit iminungkahi ni Propeta Muhammad (SAW) na baguhin ng ilang tao ang kanilang mga pangalan. Kung gayon ay tingnang mabuti ang pagpili at pagpapalit ng iyong pangalan pagkatapos magbalik-loob o yumakap sa Islam.Mga Ipinagbabawal na PangalanIpinagbabawal ang pagpili ng mga pangalan na nabibilang lamang sa Allah. Kabilang dito ang mga pangalan tulad ng Al-Ahad (Ang Nag-iisa), As-Samad (Ang Isa na pinagkakatiwalaan ng lahat para sa kanilang ikabubuhay), Al-Khaaliq (Ang Tagapaglikha), Al-Razzaaq (Ang Tagapagtustos), at Al-Jabbaar (Ang Tagabunsod). [1] Ipinagbabawal na gamitin ang anumang pangalan kung saan nangangahulugan ng pagkaalipin sa anumang bagay o sinuman bukod sa Allah, tulad ng 'Abdul-'Uzza (alipin ng al-'Uzza - isang paganong diyosa),' Abdul-Ka'bah (alipin ng Ka'bah ), 'Abdul-' Ali (alipin ni 'Ali),' Abdul-Husayn (alipin ni Husayn). Ipinagbabawal ding gamitin ang mga pangalan na kabilang sa mga idolo o diyus-diyusan, o isang pangalan na may malinaw na mga paganong pinagmulan. Mga Hindi Kanais-nais na Pangalan May maraming mga uri ng mga pangalan na hindi kanais-nais kahit na sila ay hindi tahasang ipinagbabawal. Kabilang dito ang mga pangalan na may masasama o nakapipinsalang mga kahulugan, o kung ito may tunog na kakaiba, o magiging sanhi ng kahihiyan. Ang mga pangalan na gaya ng mga ito ay salungat sa gabay ni Propeta Muhammad (SAW) na nagturo sa atin na pumili ng mga mabuting pangalan. Hindi rin ipinapayo na gumamit ng mga pangalan na nakakapukaw o malaswa o naghahatid ng anumang uri ng kasalanan at pagsuway sa Allah. Mayroon ding ilang pagkakaiba ng opinyon sa mga iskolar ng Islam kung ang mga mananampalataya ay maaaring gumamit ng mga pangalan ng mga Anghel o Kabanata ng Quran. Arabik o Hindi Arabikong Mga Pangalan Ang Islam ay dumating sa mga Arabo at di-Arabo, kaya hindi mahalaga para sa isang bagong Muslim na kumuha ng isang Arabong pangalan, sa halip mahalaga na ang pangalan ay hindi dapat pangit o may kahulugan na laban sa Islam. Kung ang di-Arabong pangalan ay may isang mabuting kahulugan, walang mali sa paggamit nito. Maraming Persiano at Byzantino ang yumakap sa Islam at pinanatili ang kanilang mga pangalan, at hindi binago ang mga ito. Sa katunayan, marami sa mga Propeta ay may mga pangalan na hindi Arabo dahil sila ay hindi Arabo. Gayunpaman ang lahat ng mga Propeta ay may mabuting mga pangalan at nagbigay ng mga mabuting pangalan sa kanilang mga anak, na kinuha nila mula sa kanilang natatanging mga kaugalian at tradisyon. Kasama sa mga halimbawa ang Isaac (Ishaaq), Moses (Musa) at Aaron (Harun). Mga Mabuting Pangalan Ginawang malinaw ni Propeta Muhammad (SAW) na ang mga magulang (at sa gayon ang mga nagbabago ng kanilang mga pangalan sa pagbabalik-loob sa Islam) ay dapat gumamit ng binanggit niyang magandang mga pangalan. Ang mga magulang ay dapat pumili ng isang mabuting pangalan para sa kanilang anak, at hindi ito dapat maging kakaiba o kakatwa sa lipunan kung saan sila naninirahan, dahil ang pagkakaroon ng isang kakaibang pangalan na maaaring maging sanhi sa pangalan o sa nagmamay-ari nito na tuksuhin o libakin. Sinabi sa atin ng minamahal na asawa ni Propeta Muhammad (SAW) na si Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah) na lagi niyang binabago ang masamang mga pangalan at ang isa sa anak na babae ng kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW) na si Omar (RA) ay tinawag na 'Aasiyah (suwail) at pinalitan ng Propeta ang kanyang pangalan na Jameelah (kaibig-ibig). [3] May limang mga natatanging uri ng magagandang mga pangalan. Ang una ay binubuo ng mga pangalan na Abdullah at 'Abd ur-Rahman. Iniulat na ang Propeta Muhammad (SAW) ay nagsabi, "Ang pinakamamahal na mga pangalan sa Allah ay Abdullah at 'Abdur-Rahman." [4] Ang pangalawang uri ay ang lahat ng mga pangalan na nagpapahayag ng pagkaalipin at pagsamba sa Allah, tulad ng' Abdul- Azeez, 'Abdur-Raheem,' Abdul-Malik, 'Abdus-Salaam, at iba pa. Ang ikatlong uri ay ang mga pangalan ng mga Propeta at ang ika-apat, ay ang mga pangalan ng mga matuwid lalo na ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW). Sa huli, ang ikalimang uri ay iba pang pangalan na may maganda at kaaya-ayang kahulugan. Ang Opisyal na Pagpapalit ng Pangalan Kung ang pagpapalit ng pangalan ng isang tao sa opisyal na mga dokumento at mga kasulatan ay magdudulot ng isang malaking abala, sapat na itong baguhin sa kanyang pamilya at mga kakilala. Sa ganitong kalagayan siya ay tatawagin sa kanyang bagong pangalan ng mga kaibigan, mga kakilala, at pangkalahatang tao, habang ang mga opisyal na dokumento ay mananatili ang dating ibinigay na pangalan. Hindi ito magiging sanhi ng mga problema at ito ay ganap na katanggap-tanggap. Maraming mga tao ang nag-aalala ng hindi kinakailangan na ang mga di-Arabo o di-Muslim na mga pangalan ay maaaring humadlang sa kakayahang magsagawa ng Hajj o Umrah. Hindi ang kalagayang ito. Ang bisa ng Hajj o Umrah ng isang tao ay walang kinalaman sa kanilang pangalan. Kapag nag-aplay ng bisa upang makapunta sa Hajj o Umrah, dapat na makakuha ng isang sapat na sertipiko mula sa lokal na Islamikong tanggapan na nagpapatunay na ang tao ay yumakap sa Islam. [5]Pagpapanatili ng Angkan o Lahi Mahalaga sa isang tao na kilalanin ang kanyang angkan mula sa kanilang biyolohikal o tunay na ama, maging siya man ay Muslim o hindi. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW) na, "Sinumang magpahayag ng sinasadya na siya ay nabibilang sa ibang tao (anak ng iba) maliban sa kanyang ama ay tatanggihan ng Paraiso." [6] Kaya kahit na ang isang tao ay nagpasiya na baguhin ang kanilang pangalan para maging akma sa bago nilang relihiyon ay hindi nila maaaring baguhin ang pangalawa o ang tinatawag sa kanluran na apelyido. Tiyak na maaaring may ilang mga sagabal sa pagpapalit ng pangalan, ang bawat tao at ang kanilang mga kalagayan ay magkakaiba, gayunpaman ang relihiyon ng Islam ay ginawa ito na maging madali. Mula sa mataas na mga panukala ay maaaring makita na ang kompromiso ay laging posible. Maliban na lamang kung ang isang pangalan ay may ipinagbabawal na kahulugan, ang bawat sitwasyon ay hahatulan sa bawat pansariling katangian.Ang listahan ng mga pangalan ay napakadaling mahanap sa internet at maaari kang magsimula sa mga sumusunod na site: http://www.islamicity.com/Culture/Names/default.htm kalalakihan http://www.islamicity.com/Culture/Names/female.htm kababaihan Pinagkunan: [1] Sh. Ibnul Qayyim sa Tuhfat al-Mawdood, p. 98 [2] At Tirmidhi [3] Saheeh Muslim [4] Ibid [5] Mangyaring makipag-ugnayan sa Saudi Consulate o Embahada sa inyong bansa para sa kumpirmasyon (o bisitahin ang kanilang website) at para sa iba pang mga kinakailangan sa Hajj at Umrah. [6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/170/dapat-ko-bang-baguhin-ang-aking-pangalan/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Dapat Ko bang Baguhin ang Aking Pangalan?

Deskripsyon: Isang maikling talakayan tungkol sa pagbabago ng pangalan ng isang tao sa pagbabalik-loob sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 50 - Nag-email: 0 - Nakakita: 13201 (daily average: 9)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago


Layunin:

·       Upang talakayin ang mga benepisyo o mga katangian ng pagpili ng isang bagong pangalan.

·      Upang maintindihan kung kailan mas mabuting magpalit ng bagong pangalan.

·       Upang mabatid ang  mga sagabal  sa pagpapalit ng pangalan.

Mga Katawagan sa Arabik:

·       Hajjisang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal.

·       Ka’bah - Ang hugis-kwadrado na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Makkah. Nagsisilbi ito bilang isang kalagitnaang bahagi kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nananalangin.

·       Surah - Kabanata sa Quran.

·       Umrah - Ang isang paglalakbay sa Banal na lugar sa Bahay ng Allah sa lungsod ng Makkah, sa bansa ng Saudi Arabia. Kadalasang tinutukoy bilang mas mababang paglalakbay o peregrinasyon. Maaari itong isagawa sa anumang oras ng taon.

Should I Change My Name.jpgMaraming mga tao na nagbalik-loob sa Islam ay gumawa ng isang matibay na desisyon na baguhin ang kanilang mga pangalan upang maging tanda sa pagsisimula ng isang bagong buhay, isang bagong simula at isang bagong relihiyon. Gayunpaman ay dapat nating tandaan na hindi obligado sa isang tao na baguhin ang kanilang pangalan maliban na lamang kung dahil sa mga partikular na kalagayan. Ang isang tao ay hindi kailanman obligadong baguhin ang kanilang mga pangalan maliban kung ang ibig sabihin nito ay pagkaalipin ng isang tao o isang bagay maliban sa Allah o may ipinagbabawal na kahulugan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Islam na ang bawat tao ay maiimpluwensiyahan ng mga kahulugan at mga diwa na nauugnay sa kanyang pangalan, at samakatuwid ay dapat nating pangalanan ang ating mga anak ng "mabuting" mga pangalan. Ito ay pareho ring totoo na kapag ang isang tao ay nagbalik-loob o yumakap sa Islam. Dapat nilang isaalang-alang ang kahulugan ng kanilang pangalan at kung ano ang ibig sabihin o tawag dito. Sa gusto natin o hindi, ang mga pangalan ay nagtataglay ng mga kahulugan at pumupukaw sa mga imahe o nagtataglay ng masamang palagay tungkol sa mga tao na pinangalanan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit iminungkahi ni Propeta Muhammad (SAW) na baguhin ng ilang tao ang kanilang mga pangalan. Kung gayon ay tingnang mabuti ang pagpili at pagpapalit ng iyong pangalan pagkatapos magbalik-loob o yumakap sa Islam.

Mga Ipinagbabawal na Pangalan

Ipinagbabawal ang pagpili ng mga pangalan na nabibilang lamang sa Allah. Kabilang dito ang mga pangalan tulad ng Al-Ahad (Ang Nag-iisa), As-Samad (Ang Isa na pinagkakatiwalaan ng lahat para sa kanilang ikabubuhay), Al-Khaaliq (Ang Tagapaglikha), Al-Razzaaq (Ang Tagapagtustos), at Al-Jabbaar (Ang Tagabunsod). [1] Ipinagbabawal na gamitin ang anumang pangalan kung saan nangangahulugan ng pagkaalipin sa anumang bagay o sinuman bukod sa Allah, tulad ng 'Abdul-'Uzza (alipin ng al-'Uzza - isang paganong diyosa),' Abdul-Ka'bah (alipin ng Ka'bah ), 'Abdul-' Ali (alipin ni 'Ali),' Abdul-Husayn (alipin ni Husayn). Ipinagbabawal ding gamitin ang mga pangalan na kabilang sa mga idolo o diyus-diyusan, o isang pangalan na may malinaw na mga paganong pinagmulan.

Mga Hindi Kanais-nais na Pangalan

May maraming mga uri ng mga pangalan na hindi kanais-nais kahit na sila ay hindi tahasang ipinagbabawal. Kabilang dito ang mga pangalan na may masasama o nakapipinsalang mga kahulugan, o kung ito may tunog na kakaiba, o magiging sanhi ng kahihiyan. Ang mga pangalan na gaya ng mga ito ay salungat sa gabay ni Propeta Muhammad (SAW) na nagturo sa atin na pumili ng mga mabuting pangalan. Hindi rin ipinapayo na gumamit ng mga pangalan na nakakapukaw o malaswa o naghahatid ng anumang uri ng kasalanan at pagsuway sa Allah. Mayroon ding ilang pagkakaiba ng opinyon sa mga iskolar ng Islam kung ang mga mananampalataya ay maaaring gumamit ng mga pangalan ng mga Anghel o Kabanata ng Quran.

Arabik o Hindi Arabikong Mga Pangalan 

Ang Islam ay dumating sa mga Arabo at di-Arabo, kaya hindi mahalaga para sa isang bagong Muslim na kumuha ng isang Arabong pangalan, sa halip mahalaga na ang pangalan ay hindi dapat pangit o may kahulugan na laban sa Islam. Kung ang di-Arabong pangalan ay may isang mabuting kahulugan, walang mali sa paggamit nito. Maraming Persiano at Byzantino ang yumakap sa Islam at pinanatili ang kanilang mga pangalan, at hindi binago ang mga ito. Sa katunayan, marami sa mga Propeta ay may mga pangalan na hindi Arabo dahil sila ay hindi Arabo. Gayunpaman ang lahat ng mga Propeta ay may mabuting mga pangalan at nagbigay ng mga mabuting pangalan sa kanilang mga anak, na kinuha nila mula sa kanilang natatanging mga kaugalian at tradisyon. Kasama sa mga halimbawa ang Isaac (Ishaaq), Moses (Musa) at Aaron (Harun).

Mga Mabuting Pangalan

Ginawang malinaw ni Propeta Muhammad (SAW) na ang mga magulang (at sa gayon ang mga nagbabago ng kanilang mga pangalan sa pagbabalik-loob sa Islam) ay dapat gumamit ng binanggit niyang magandang mga pangalan. Ang mga magulang ay dapat pumili ng isang mabuting pangalan para sa kanilang anak, at hindi ito dapat maging kakaiba o kakatwa sa lipunan kung saan sila naninirahan, dahil ang pagkakaroon ng isang kakaibang pangalan na  maaaring maging sanhi sa pangalan o sa nagmamay-ari nito na tuksuhin o libakin. Sinabi sa atin ng minamahal na asawa ni Propeta Muhammad (SAW) na si Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah) na lagi niyang binabago ang masamang mga pangalan at ang isa sa anak na babae ng kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW)  na si Omar (RA) ay tinawag na 'Aasiyah (suwail) at pinalitan ng Propeta ang kanyang pangalan na Jameelah (kaibig-ibig). [3]

May limang mga natatanging uri ng magagandang mga pangalan. Ang una ay binubuo ng mga pangalan na Abdullah at 'Abd ur-Rahman. Iniulat na ang Propeta Muhammad (SAW) ay nagsabi, "Ang pinakamamahal na mga pangalan sa Allah ay Abdullah at 'Abdur-Rahman." [4] Ang pangalawang uri ay ang lahat ng mga pangalan na nagpapahayag ng pagkaalipin at pagsamba sa Allah, tulad ng' Abdul- Azeez, 'Abdur-Raheem,' Abdul-Malik, 'Abdus-Salaam, at iba pa. Ang ikatlong uri ay ang mga pangalan ng mga Propeta at ang ika-apat, ay ang mga pangalan ng mga matuwid lalo na ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (SAW). Sa huli, ang ikalimang uri ay iba pang pangalan na may maganda at kaaya-ayang kahulugan.

Ang Opisyal na Pagpapalit ng Pangalan 

Kung ang pagpapalit ng pangalan ng isang tao sa opisyal na mga dokumento at mga kasulatan ay magdudulot ng isang malaking abala, sapat na itong baguhin sa kanyang pamilya at mga kakilala. Sa ganitong kalagayan siya ay tatawagin sa kanyang bagong pangalan ng mga kaibigan, mga kakilala, at pangkalahatang tao, habang ang mga opisyal na dokumento ay mananatili ang dating ibinigay na pangalan. Hindi ito magiging sanhi ng mga problema at ito ay ganap na katanggap-tanggap. Maraming mga tao ang nag-aalala ng hindi kinakailangan na ang mga di-Arabo o di-Muslim na mga pangalan ay maaaring humadlang sa kakayahang magsagawa ng Hajj o Umrah. Hindi ang kalagayang ito. Ang bisa ng Hajj o Umrah ng isang tao ay walang kinalaman sa kanilang pangalan. Kapag nag-aplay ng bisa upang makapunta sa Hajj o Umrah, dapat na makakuha ng isang sapat na sertipiko mula sa lokal na Islamikong tanggapan na nagpapatunay na ang tao ay yumakap sa Islam. [5]

Pagpapanatili ng Angkan o Lahi

Mahalaga sa isang tao na kilalanin ang kanyang angkan mula sa kanilang biyolohikal o tunay na ama, maging siya man ay Muslim o hindi. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW) na, "Sinumang magpahayag ng sinasadya na siya ay  nabibilang sa ibang tao (anak ng iba) maliban sa kanyang ama ay tatanggihan ng Paraiso." [6] Kaya kahit na ang isang tao ay nagpasiya na baguhin ang kanilang pangalan para maging akma sa bago nilang  relihiyon  ay hindi nila maaaring baguhin ang pangalawa o ang tinatawag sa kanluran na apelyido.

Tiyak na maaaring may ilang mga sagabal  sa pagpapalit ng pangalan, ang bawat tao at ang kanilang mga kalagayan ay magkakaiba, gayunpaman ang relihiyon ng Islam ay ginawa ito na maging madali. Mula sa mataas na mga panukala ay maaaring makita na ang kompromiso ay  laging posible. Maliban na lamang kung ang isang pangalan ay may ipinagbabawal na kahulugan, ang bawat sitwasyon ay  hahatulan sa bawat pansariling  katangian.

Ang listahan ng mga pangalan ay napakadaling mahanap sa internet at maaari kang magsimula sa mga sumusunod na site:

http://www.islamicity.com/Culture/Names/default.htm     kalalakihan

http://www.islamicity.com/Culture/Names/female.htm     kababaihanPinagkunan:

[1] Sh.  Ibnul Qayyim  sa Tuhfat al-Mawdood, p.  98

[2] At Tirmidhi

[3] Saheeh Muslim

[4] Ibid

[5] Mangyaring makipag-ugnayan sa Saudi Consulate o Embahada sa inyong bansa para sa kumpirmasyon (o bisitahin ang kanilang website) at para sa iba pang mga kinakailangan sa Hajj at Umrah.

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e-- --b1_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e Content-Type: image/jpeg; name="Should_I_Change_My_Name._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Should_I_Change_My_Name._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFeAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDKXFOA z3qAGpFPNfbtHjE6ofWpFBFRK1ToQazYDg46EVKiBhTFVTxTgAv8VZMB/lgHg05QB1oRGfpSNGyn FSAMV9KiYDqaUnFJ161SQCfdPHSo5I+cipTGcZHNNAzmmmBXwak6j3pxX2pwjJA2jmqbAieMjkUw cdRVplIGCOahZcUJgNzmilC09Vy1AhAvepo14oVKmRMDms5MBADSbsDFS7cCo2HNStQI2pvTrUm3 IprITVICFm9KMmpPJzSeXtPWqugGdaUHnpTuOwpAuaAAgEUmMU4rgUlADScU0tmnNyKZtpoBysfW p4rqSLoxx6VXBApcg0OKe4F9JVkO49aSVwDxVNWK9KeWLAVnyWC44vTgajzQHp2AnEmKPM5qDfSj Lc0uUDQgk3DGakdgDiqURIIxVoc4zWMo2Y0xCtREHPFW1TNIYeaSkByQFPUVEHp4evVaETKSKlWX FVw/FKr1DiBbV896cHIPIzVYPipA2azcQLkdwV7VL5m+qSsfwqVTWbiBOYwTTNvvTgTTlw2KjYBg JHFKADmnuoqMjFFwGlMGnbgo460uajxk0wJAQ45pjxgjigAKak4o2ArbSD0p33TUjYqJ1JNVuIfG /PSraFTVKMc81ajBAzUTQyQqM5zxQIGkztUkeooUZ61cW4igiJDEAD5gR1Nc9Wo4RuioK7IhbRuy ksARwwA61WvIkhkOG49DWJc6q5laUNkKex7USaxG8pDsXkYYUDnn0rxXmNSlVs9UdXsU0aocEfKc mmsDnBqha3QJJO5Apww2k81o71IVuxHWvboVlUV0c04OLIyv40KOakLLnimM3NdJmDVGTihnH41E zE00gHFuaTcKjOaBV2AecGkzikzSfjRYB++gSH1pmDSgUWQh+4mlB9aZ0oBNKwEy81OuMVAvvTvM /CoaGThsHgVYR81QWUCp0lqJRC5oI+Kepzk1UWUYFTI+4dawcSkzjwBTgadsNKI69dtCG09RThET 2pwhYHpUtoBAKerEVLFBg/N0qdrYde1ZuSEQK4qVWHrR5S5pfKqG0A4SkfSno9RhCKdioaQE4YGk NQ5IpwfIpWAfzTStLux1pxIIpCIwNwp4XFKijNOf5elFxkDZpOvc1LwRSxxZNO4iNM9MVbjGR0P4 UkNuZZginGe9az3VrYQvCuFO3juSfrXnY3G+wtGMeZs3o0XU1vZGSz7CB0z60y/klFqfLdVwMnHe q2ramjsI4sOoA8wnr+FRieKS0kjjkwuAQ7DO31H1rz6mY3h+8ja5vGhZ6M5nz3aabIQ4Rty9D9az LG7/AH52Ebm4yx6CjUYbm1uhLKRtckA5HNRaLbfarmNMAjdyD3ryG7q51Wsj0uO3SWCGK1YsQgyz HGeOpqpLPbQEJJK7MDhgqHA/GmSTJY6KHj3pHvMagHPPfNVra4upomUEOjgkEjp2rupYzE1IqnQV kjCVKCd5m9DZW08bssrIwHyj72az5zskZAcgdyMVBp8s9nbG2fhR0OetOZjI1e3l3tnBus9Tmr8i +EaWozmlK03Bz0r0znEIoANSqmRg09U9qOYCHbS7alIpmOaLiG4AoPtTtppwWlcCMLupwTFSBacR xSuMjIA9ab9404qTTwvFFwGqoFPBAFJt59qXbk1NwFDkVNHMRUQQ08JgVLsBlKh71Oiq3YVGd2Kc hI6V0vUZZWNMYqwscRXmqaAk1aicKfnU1jK4DZEUfdqPLGrgRG5XpR9nU9jUKdtwKW2nD0q6bTI4 NNeyZRkU/aILFYCnYBFSeSwpNpXqKLgR+XxUe0irfHSjYB1o5hFbYzDpUiLgVYGFFMILNnFLmuAm Mc0xgT2qyAAOlMOPxqbgQ7MVIhx0pQgNO2YHFNsYschjfcOtRyBZ1IJIJ708jH1qJ/lG5jgetYVY 095aFRlLoYd/beUzBQcj+I8Z/wDr1jLftaXQ2N5gP3xnpXQaw5u4hFGSU28sorn101yDvG12OEA6 kepr5zEy9rN04apHo09Fdhf2QexPnFcbjKJF6n0GKn8MQrbRPdypG20lUTOTux1xUumPM9zJp92i +UY8hgOg+vrVtDFaOUtY1ARz82Of/wBVeZUc6d4yWpvuh0G+W6IvopY4HG5V2nh/WtSR1i+SBURW 7Zq1oWrP5kcUz74mJ5IBINTa1pGm3eqMzW8iSbQd0DY5960wWbRw8mpQu/wJqYd1I3T0KC6fdFQ+ zIYcYNRGJozhgVI7EVbtrG4lgEKyKHRiFG7+GkLS28hhvATGWxkevsa9fD5/OT96K+Ryywd9mVtt PVKty2iiPzIicA4ZT1HvUI4FfQ0q8a0FKJxTg4PlYzbikIJ9qccmjaxrQgjwBS7fapFjHepFwOMU OQEGw0oj5qcgdhS7OaXMBEYqBCc8VNinDip5hkHk4oMZq15ZYdKQR4pc4FbYacqDvVjaPSlKrjIH FLmAgApQtO2lmxUnlgUXCxj9eMUBOeKuBB+FNMQIOK35xkC71PFWFZm+8tLFEw64Iq5Gin61E5gQ RBfcGrAViOgIpWg/uipY1IHNYykOwqcrhkIx3FWEAZcDP401GycdfrUh4HpWLZaRHJZ8cDiqs1qw 4xWpHKVXaeajn+ftzSjNpjcUYJVkfB6VKmMcip5oQrZHWoQvPSum90YkgVT2pdoFIFNLz6VIAaYw GMU8rQFz2p7AMSMtjFP8p16Vdj2JGMDmgYlYKTtBrGdXlTk9kXGF3YIbRBEsrEA5wAe/vWdcTOCy RpwSSzEcGtzyzO0aqD5SLge5pP7IJQgEgZzkmvka9PE4+o6jdo9EexD2dCKj1OKury6t/mWPCoCv 3eGFLZQSX9z9pVDG8a/M5HykdhjvV7XHYTrZWiiWQNtdj91T/WtaOBdOtkjRVcunztnJ3Yrz69sN 7sXeXkb0oupr0MK/tLT+zpJ/tatOGDEK+xSB2x0zWJFrFsEKRW7OVY7mXndV+/0S3t9Eu5Gldp5u QhPy5z/OsyDRdltaws7R7sszA9qunJTXNJtsqcbRtY2bNIpoVltw0c2d2wnoKmmv9oSSeKQ5YKZV HGe3vmo7K0kSFWZvmU5z7V08EEBtzcBEJIwwbpXHHEOjVulcr2XPGxnRywSDzfmLZycHH5itFJLT UbZYJfvqMgk45FZlvFHa3HmoMiYlSh5Bqa901raIXUR/dZxjupr3cL9WxElSqLkn0fc4qqqUlzR1 RHIQu6PkHuDUOwVHJO0rlmOSe9Kj19jTp8kUjx5y5mP2+mKaVangjipUCniqbsSQAHNPUE1P5Y9K eIxUuQWK+3HanA+1SlBQABS5hiCMHtThEBzTxQWG7iouMfGQvbipGjQjI71C7FcHsaeNwi5xzUtD RGygHjpSmEFcetN3YOKkEoFPUFYWK3ABJpHQDilNwMc1CzBjwTSVwuivsGKayY6Cp9maaUI6VspC GRKGYdqvxwKRVMKynOKsRzfnUTu9hotxR84xUvkZHQVHbv5jYq6BiuWcmmbRSZXW3x2qXysDNWkA I6UrKBWTmy+UoMpAzimO4x0q3IFqpJnOMVpF3IaKkibzuAqBlYVfKMOo4oEQPUVsp2M3EzcMeMUv ltitB4f7uKgYYq1O5DjYqbGXrSZbINTOwHcVFvX1q1qIsRAuRzWnZ2XmPuYcCs6yXzZQM4A7V0ts qogArixL05TpoLW5LHCoAGOlYmv3Uk9rJbWjYDDBb1rcmmMNu7qpZgOAO5rONi03M2BnBxXh45VZ Q5aW56VFRveZzFrp0ltbwOg3SKBnjJI71s2WjbELtkByXwTmtyKKGFQFUdMZ9qZczLChYngVOFy2 MNZ6tjqYlpWjscnr9kBYRROQql8njr+NUp7fy9LspkAJVymR/OtPVr0TxEYBXoSTSWBV7OSNxlQc 7fSuXMqDp6wWxdGfOl5lp9OiNuhjIwVGcnmofI8i2ePgjBbHaoYNQPllZFIAOAKke4R4iqttB7Gt 8TksqyjWo6PRkUsdGm3TmZckro6NwBjIIHFaFhqzsRDNtMTAggiq7eXJB5PCiPJTPf2qgBg5r6BY GniaaVaKU11/U86WIlTm3B3iyae2MUzIGyB0PtTFjIPNPMjNyetGSe1enBSjFRkzjk03dEiovrUq oDUK5FTpnipkCJlXAoIz0o5NOAGPSshkRDUbT3NSHHrSEZp3ABxTSQOnWn7AR15pY4MnJ6DtSuAR oWGW6dqcwLLgHFWVRXAAGKebX5sdFrNzVy1EyzuXrTVZj061oS269FNRLAqHOK0U0yXGxWwwXODm mgEirrKccVCYifrQpA0VhNS/aexrMWY55p4kz3rpdIm5pJPz6iplaM84FZiuR0NSCWs5Ux8xpeZs OVP5Vdtb3fhWGfrWD5p7Gp4JjkZPesp0roqM7M6pNpGVOKjmJX3rOiuiEA381N9oZl61x+zaZ0c6 aB5Tu9aFbeKhaSmrLzitFHQzuSO5B6ZpolA7UhwxzSGJW6/pTSQrg03piqkzFieeKtm0JGQRioTa OenNXFxRMk2UtuWx1qf7EGQt0xVqKAIcspz9KsgqF6cU5VewKHczYFaJsqcYrbs52MfzGs9iu7OD TjchRgCs6i5yoPlNb7aAwWh7nCmsWOVjITVnzhjmsXRSNVVdidbs+YRzUN/OZY8A/WmbkGTmqlxI XBCcH1rSEFzJmcpuxlXHEjbo2ZMj5geh+lXLJ9iy/NjeMZpFjP2eQuygFhgY5Jp4kCJtUViqEa/P GXc3dZ0lFrsUWyCO+KTecVM43c96jK16kElFI4ZSbbbI0bEqFhwDTrmNVupBH93PBFGMGng5xkdK Tg/a+0v0tYamuTlGKtSKopQV9KkBA7VTZCGEbe1OV8VLtDrTGh4qb33GL5x6ClDnPNR7dtLilZAP 3ZqWPmoVHrUyelSykO2c1PGvSoMmp4ztGTWcikTgY5ApSxI61F5tMa4wOKz5bl8w9gSaTaR71D57 E1IsxxVWaJuh3TqKD1+7SF2AyRx9KQSt6UkM5Q8dKA2KTFGK9exgSrJipVmqrSjNS4oC8rqe+KsR svHNZgNTJIR3rOUAuaQkwc1MszEcGqCSZqRZCtYOBXMaKuSOTmpBjHSs37Swpwuz2NZumyuY0QRn ipVUGsxbzBqZL0GolTY1NGpEvvU2zoRistbvacg1Ot9kdaxlTkaqaLzlVXDVEIlkzgVX+0Z5PNSp cj6YqOVofMmSm0XHNQvaxg9RmpTPkdaiZ1HU80R5gfKJ5Ax8tRtDQ02OjVE0x9a0SbIbQrRetRGP nGeKGm9RSCTrgVpqlcjRsGjzEqmMghtwYjqKhdMHpVsqV2r529cZx6GlCg+9c+Flo5PqzfELVR7F BjjjZUTRse1apiRuowaiMe3tXXGoc7iZTRkdRSbTV+RMioDHitlO5nYhC1NGufwoC4qdEqZSGhhO B0NG44xUrJnFRlcGpTuMZszTlTPSnquKkQYouBEkJPOKsrEoA4yaTJx7U9M8kVnJspIXyx6UmD07 U4MSc44FGSTgAk+lRexRYs9Ne9DbTtUcZNWU8NSPJ80oCYznFWdAVwrjblWPX0rfAAFcNXETjJpM 7KVCMopsw7Pw0kUjNOwlUjgEYqZNBgiumcDKEcLjpWvnilBzXO69R63N1RguhV+wQMm0xLj6VWm0 O1kfcFAPtWk/HNRGTBqVUl3KcIvoeRfZpsgeU4J9qc1nOgy0TgeuK9EaxibrGvHtUc9rEybGQFa9 pZjfoec8K11POvLbn5Tx7UBa6a9UW2+OO3DKR1rCEBll2qpGTXbTrc6uc8ocrsVwtPAq7JpjoBg5 J7Yqa10t0O+VQfY05Vo2uLlZQU4qXdT7lDvOEwB6VXBxQrNXJ2JutJzTNxpQ9FgFJNJk+tLuFGRQ A9ZWHUmpUmIHU1B1pRUtILlxLn1zUyXIHeqPUUZNZummPmNP7UD3oNwD1rN3GlDn1qfZIfOy6XB5 pp6cGqu4+tODH1o5LBzFjkYzTZZI0UBmxk8e9MBb1qIlblCrIpLNtBPp3xXLipcseVbvQ6MNHmld 7Iu2KFIiGOdzFvp7VYJAqGJtoA7CpeGohDkikTOfPJsaJQDSuSwz2ppiBPFO2kCtNCLsiJLY4phX nJqYrntikKcVVxWIdgPNOjGD7U7aRVyzs5Lg/IhwKUppLUcYtuyIQuQKaYwTWu1g8YA8vrUEtoyY LLjNYqsmaOk0Z/lZ4FSLBxWhBYMTuboO1JNbdTHxjtS9rd2D2btczmTFWLM7SQVyDSiBnYDFTi3E R605TVrBGLvcY8PnXEcaELu9q6a3tIY1H7pMgYzisKxjP2sSP0HatxJ/euKu3sjsoRW7LASOP7qg fQUjnAzUJlz3qNpD61zcrbOi6RN5lHmYqv5mO9MeUgZp8pPMWWmyKiaSqM13t6VVkvHB4zitY0mz OVVI0jKCKjfBqmsh9amV6rlsHNcZcWySLyoqkunRqxIQfXFagINDL6VaqSWlyXBMzTZjdx1pz2x2 EBcmrhQD605CAabqMXIjm7vSJ3JdeAO3rWG0bByuORXfzumMHvXP6hDFA/mKMn0ruw+Jk9Gclail qjn+RRU8+JJSyjGe1M2Yr0E7nLsMpRTttO8s4zRcBgzSg0uynBKVwANShqcEBpwhz0qboBu4UdaN hBpdhpANzinq1JtPep7eAzPgkKg+8x6ConOMIuTKhGUmkiC4Y/ZpGDbQOppuno/k75cZb7vstWZZ EvpAluP9Gg+U8ffPrSumwgDpiuGletP2r26HXVfsoezW/UeGp4f3qEc08e9dbRyJk24noacrnoah VhTwQRUNFJk6nParVpafaHxniqMY3MB3JratEkhZV2/Ke9YVZcq0NqUeZ6kbaLIW+T7vvW5ZwCGB V2gECpEwVpykCvOqVZTVmehClGLuhWQEVTniDkDaCRV0kHik2gVkpNFtJlVLcKmO9Qy2ygEkVbkb 0quWO0hua0Une5LSsUsBWwFGKYY8mreAe1AiDNWvOY8gyGErCTj8aVJCAKtPtKBRVKRfLPJGTUp8 xTVi0pJGalEWRyTVJHZD1q4kjMM1ElYuLuPEahcdapXm2LGD+FWnYgE56VTnUMN7cmnBahPYpAGR 81K0AdQTx7CnoqoCaQyr0BrdyfQwSXU54apIO9Spq7j3rK5pM16jowfQ4fayXU3E1n14/Gpl1gHv XPg0u41Dw0ClXkdCdUUr15pF1JSM5rA3Gl3H1qfq0R+3kdAb2NxksKp3U0MoIOKywx9TQT7mnHDq OopVmwkEY4QZ96i2VJijFdK0MXqNCinEZ4pdtGKVxDdlGynYpfxouAgXpT1OKQGnA0mAu0Nzik2c 05SKt29uJMsThFGXY9hWU6ihHmZpCDm7JFTyG2MwGQoyT6VXaV9TQ21rlLUH55lPVh2qxqG++uRb WrmO1UYlZDy3pV61t0jiCxoAoHavPcpYh3lpFfidyUaC5VrL8hltarDbhUGFA71HMB6c1oFDjHaq ssOK6ackc84spgCipjHmkEYFdHMYWIgtSxxF/pUgValReRiolPQcY6jbdNs6HqAa6SEqQCaq29lG Yxzyake2aNeGNcFWamzupQcEXfNCjrxSCf3rOVmPDGpOg61i6aNuc0VmBp5lGKy1kOcA1IGc1Dpl KoXCwPeon5qHc2KTc1NRsJyFPBqbysLkHk0RRbuWp0h28ZwKG+g7FZmIPehIzK3zCkPLcVKsqxr1 qvQn1JBbqOcZNPXCD0qsb5Omarz3m4YU1KhJ7jcki3NMGGA1VmbiqyTc89KkZ/xrVQsZOdxS3NQy EbuKCxJpwhLc4rRWRF2zltpNP+zvjOK0RAsUQyAc1WklA4UV6PtG9jj5EtyqUx1o2U5myaMkjFXd kaDdtKI88DmrdnYtdE4IH1re03RFtxumId/0rGpiI0zWnQlNnM/ZpD/A35U1oyvDAj613uxVXAA4 rJ1KzWVSQBmsIY3mdmjaeF5VdM5fbS7anmtzE+DUe2u1SvqcbVtxm00u004A0oFFxDNtLj2qSlpX HYjCUoSpBT0XdknhR1NROooq7KjBydkR7MDpULTPOfs0UhAH+uPTGfSq8t4dRuGtrQqqRtlm9B0I +taENusMQjThR+def72Kld6RR26YaNl8TFhjWFFReijAz1/GrccmKgCU4LXW4q1kcyk73ZZ88kYF MbLnmmoKnWotYu9yHYvel8lTU2wMelL5PpS5g5SDyQOnNSRxgtyKkCYqRVqXIqMdSxFLsxzxUzXQ xVNVFSBR6Vg4q9zdSewyVyxzTAzH1qcgUoAqr2JabGREirSOajAFPHArOTuaRViUHNPMY25Y4H1q urEDc3T0pCWlPJ47VFi7lhJNowKSX95yTVcowbO7iguR35o5eqDmI5ZGj6CqUk8jGrzKH+8ajaBN px1rWLSMpXKHzsamWE4BJqTaBTtjYBwcetaNmdhqpjqafu96ZSUguWbdGkYhVzWlb27qNxA5p9ph IlGMHFTu46YrknUbdjrhTSRxE03GKptyaCxNJzXtRjY8mUrhinRqCwz0puKmiUdWPSnJ2QLVm9pk SxxAED1rT80AVgx3iIoAPFPOocda82pSlKVz0IVIxVjb80HvVa5k2qSozWX/AGjg9aBfKzcmkqLT B1k9CrdDzZcgEE+tQNbSLnIrQeWJu9Kh81fkHFdSm4o5nBSZllCKTFb6aTFJCS+dx6YPFY8kJikZ GIyp7VcKynojOpScNSHFLin7aGZYk3uC2OiL1NOdSMI3ZMKbm7RInZYkLMce3rVJjLqEvlRsRAvE jDgg+3rSrnU3I5AB/eemPRTWnHEI4wir8q8DiuFc2JlzS0idr5cPG0dZEcUMcKBUUKB7cn61NkUo UVIkO88DiuzRLQ49ZPUk+yyLGHKfKRSBR3rRhufKiCuRgVny7TKxToayjNyeptKCitABQU7ctRbq XNVYm7Jg4pwkFQA/Slz9KTiCkWRIKcGFVQaduNS4lqRaDCngg1UDGnAn1qHEtSLe0Gjb6GqwkIqW Mse/BqWrFppkyISfYVIEY9OlEYHTcKlJXGAaykzSKDtggYoKqV4FRnrnNSoAR1qXoUiq6nPtUbHF WpiE6kVRkkVia0hqZy0Fz6UZNRg4BxRuNaWM7lqzRHkIcZ9Kvu6RR4YDbWZbZGZM4xVjf9qcKThR WM1eRtB+6UicsQueTxStE6MAynJ6VpLb24A3ISQetWJMLtYAU3W7CVFvciXzQBle1TeVJgZIpj3Q UDHJpBdg/eyKwd2bKyOIxRipWiIY8jFMC5bAr3FI8hxaExRUnktgkdBTQKLhYTPNLzUqwjGSRTm2 kdOajmRXIyCpUjzyaFjzznip8oRjvSchxgVz94+ladtJEIAF4Pes0jDHFKhIbg1M48yHGTjI34rh j8sYJFVrmzEzElSr4yWxwalsZECDH3u9Vdc1X7JAY4mLTyD5QP4fc1wyn7J3O1Q9orFC4uEtldYy rOqneSflT61Bo1tcam73NxJ5cDAKXAAMo9B6CorO2bUI0eVnWEDMqnpM/f8ACugt4/lXGEiXotY2 lX96exreNH3YbkR0yK2+SHKwr91R2qdsLCIwq7TRLcbnYbv3Y6VFuZ2AHQ11K9jmdr3RMbOLAdgB u7UxkWLhelKS0m1TzjvTrhAkYPX3oTfULLoVR8+eRila1cqGjGR7VEil5c8he9aEcpCgLxj0q5Nx 2IilLczDlSQwII7U3rWo0MTyb3APqDVCdEWUiPpVRmmRODiRilFJigA1oZEg+tOH1qLmno2DUspE oPvShh6013VRhRz61HyxzU2uaXsTE9MU5Xbpmq4Yjinq+KTiNSLCylepqUT/AC1ULjFKrBuKhwLU iZ5W9aaLtoz1qJ48jjpUPlZ701CLE5SRaNy0x5NN25NRxRenanF+celFktgu3uSjAFG4VFupGbii wXJTOEOOxq5Z7WBPSsknceavRyoiDJx9KmcdCoS1NFZN3SnSPuGM1SW6jA4NMkv0HTOaw5G2bc6L ATecluKV9qdWrNa/c/dFQPPPKetaKk2ZuokUH3A4bg0LG55Cn61YmdZDwvTue9NW6dFxu49K7eZ2 0Ry8qvqyLlThsj2pnQ5FSSSeY249aaFz1OKtEsA7etCtzk009aXHFArsmEi9cUpkUjG3mogCRnHF WIYkyGdhj0qHZFptkXU08IVPzCrpjtyARjNUdQuFso9+S5PAVepNQ6itdlqk7kV3qhsIxtGXb5VU HkH1+lZkFvNeTmWd90rEGRsYyPSpTE890wlw8mBwR9wVr21qdoH3VHr3rgX+0S5n8KOxv2EeVfEx wlCoqKMKowAKdv8Ario5CFkKr0FKMlcg13cqSONtjtxJ61YSRcAVUx9aCCvIBocbgnY0htx94DFQ zS5G3Oarxq7kbmwPWpTCq8785rPlSZd7oCfkwOBSxMR3ximOw6Z6VGSaq1yb2LEsuMiq+CT7mlXJ PQn2qcHBz5Zovy7CtzEPlNt3YOKbirUk7EYKkDFV9wB4U01JsHFEkMG/kg49Kke125bGBjgUi3TL HhYyG65qKS4kk6mp95sq0UiMgjrSbiOlSKQeD1NIy4FXchrqMo5pDTirBQ2ODTFYPm64NOO5APQ1 YR0SFeBk9aiklDcdqi7b2L5bLcYszL34oMu6o3G3HemmqSRN2TCUqpA70gaoc+9LvNPlDmJ99IW4 qIZNKflNKwXHq2etSM6lagFGRRYaeg/dSFqaDzSg5NFkIeG4waepPZaWODnJPFSSSrEfkOT3qG0a KJkhscZyaQIW603IyMD60pc11GA7avT060HDdDwO1R5NOGBzmlYBGG3oc08SA8MKbw3ekOBzTEPM meFGBTlfaeelQqcmnZH4UrBdkz3SRIzv90DOKzDPNPP9pltx93EUZPT3+tPuba5njEmVjhHZ+re4 HpT7e1WOQPydowoJ6V5lWTr1PZw26no00qNPnluXbSNIo8yHzJT96RhyamkucrgfpVfOO9AODXdG mopJHFKo5O7JFUkZPWlRz64FIH46YpvOKq1yb2JCeeDmngg43NUHApDgilYLlksoPDGk3ZOMk1CD gUokx0FLlHzE42g8nNOLKx6VW35PNKzjtRyj5jRhZEXJA3Ggzgn5gOKzg59ad5tR7PUpVNCzJJuP Xio2YqBzUfmcU1juHJpqInIeZm7Gmhv1pnApQRV2JuSAlD60FmPNR5zShvWlYdyRFB5kPFSM6A8H KioS46Y4qNiT7UrXHew95cnjpTQx9aQAAdcmk3VVibkm7v1NMJOabuozx1osK4p9DQKbnPWlBx3p gO3EUA+tNzQDzRYLkhyOvenKuepqMuD1HSjzPQVOpVx4609Tgbu9QhzSFj60WuFy2srPkKcCoGck 1EGI6GjdSUbA53Km40uajFtqZ/5c1/77o+zan/z5r/33XRePc5+dD80u6oxbal/z5j/vul+y6l/z 6L/33RePcXtEOzSUfZNR/wCfUf8AfVO+xaj/AM+w/wC+qLx7h7SImailuFQ/OMxqRkKeT/8AWp8s V1AUE8apvO0fNzVGO0uNScC0j3xRcPNnBYj+GuHF1m/3UHqztw0YpOrPZF77Q93O8khYptAXJ449 BUwb3pgsNSAAWBAB70HTtU/hjTP1rbD0YUo2TMK2JVWVyUU8Gqv2DW/+eafmKP7P1zsiD8q2fL3R l7RFomkDVV/s3XT/AM8x+VH9l676x/pRaP8AMg9oi3mgmqh0vXv78X5CgaTrp6zRfkKLR/mQe0iW waXNVP7I1v8A57xfkKT+x9b/AOe8f5Cj3f5kL2sS0TilzVb+xdYPW6i/Kj+xNX/5+Y6Pd7h7WJaz Rmqv9h6t/wA/KfnSf2Fqve4X/vql7v8AML20S5n2pc1S/sLU+9wP++zSf2DqPef/AMfNFo/zB7eJ dyaOfSqX9gaif+WxP/bQ0DQNQ7yt/wB/DTtH+YX1iJeyfSjmqP8AYF9/z0f/AL+ml/sO9H8b/wDf 00cse4fWYl38DSVSOjXo/jf/AL+Gj+yb0fxv/wB9mjlXcX1mJcyaTNVP7MvB3f8A76NH9nXnq2P9 40WXcX1qJazSE1W+w3g7t+dJ9ivB3aiy7h9ZiXYY2nlEcY3O3QDvSSKYpGjcbWU4IPaqL2l9giOR o2PRh1FBs9QblmLE9WYcmly67or6zC2zLu4eoo3r/eH51S+xXvfH/fNA067PXH/fNVaPcX1mPYub 1/vD86PMX+8v51T/ALLuz2BH+5Tho9yf4Qf+Ail7ncf1hdmW/MX++v500zJ/fX/vqoF0S4z/AKpD 9QKX+xpun2aPP4Uvc7j9v5Mm86P++v50n2iL/nov51F/Yc2f+PeP9Ka2hzk8QR/pReHcftvJnYbP +mf6Umw/88h+VI1zj+/+VMa8Qdd/5V5mpq0uxJtftGPyo2uP4B+VQG+TtvJ+hoW6ZzwrD60WDTsT 7ZOyD8qAk57IPrUJmdjgHFVL66aG3ZS/7xvuqp5b6UpOyuVCLlJRSOV8Q681zfNaJtNwr7Io9vLe prsNH0xNJ09IISoB+dt3Xcetc5pFpBf6jJdzJzbtsRJADsOc9fWujZ0GTuGaxow5veZ04qpyJU4r Yv5Pd0/Kk3KesiflWd5sZ6yc+gNRtMp+67Y9a6eRHDzvsav7vHMi0gMI6yCs0Nu4Dt9cU9YG/v5+ tHIu4c77F8y24/5aA037Tb+1Uzbx4+Zl/OlEduBwyfnRyoXPLsWWvLVOrAfWmHUrX1XFQeVATyyN 7UvkwEdVp8sRc0+w86rar2J+i1GdXT+GJcds0eVBjA2Z96DDHjkx/nTUYi5pdhn9sfNjyox+FPGr KRnbEPfbUfkx5+/GR9ad5K9kjNO0Rc0uwxtWbJ2+V+KU19WcEDCE+0dTpAjcAID7VJ9mUd1/Gj3R XkUTqkh+7tz/ALlQvqdxwEjyc4ztrSNsjdHX8Kctovsad4oWvYyG1G9B+4MewoF9dEnIIrWNqg5I XFL9mRh0FHMh69jKFzcFf9Yc+4pyTSvjMuMdsVqC2Qdlz7Gl+zL0wKltDS8jLaSXI2ycU7fLwfMP PtWiYFBGFH50bD3SPH1pXKt5FNAxxmUY7ilJPaU1cXYTkheKkxHjAC/lU3KSRntkc7xj1NMZMjhl weeTWkVHIEYpFhbP3EA+tFx2M4RjH3kwaja1Vs5c8+5rUNuQfurSGNP4lAp8zFYyTbISR5pHtmmr Zouf3+R/vGtVooiOIwT6gVE0Ax/qAe2cU+ZgUhCMfNKxGOTk0gjGMLI+B0NW/sMr4wAqjsVpGspu wLY46AUrlIqPGGwPMlyPQ01rYqqnfIfYmrCWd1uy0S8dAX4pfs8rkmVGA7AUXLuUzboo+87E+5NN 2Lsywk5PXNW/JlOR9mx6EUz7PIeWhwfc07jud95ER6oKPs8J/wCWa1JRXn3Z6vKiL7ND/wA8xR9l gP8AyzFS0U7sOVdiA2lv1MY4riNXkj1K4e40tUkkB8sRScdOMge9dH4i1b7FAIIgWnfDbQM/L3rO 0LSorrWpNSXcEThQD8pbHOKzlJt8pcYqOpsaXo0Ftp0KSRL5pUGQ4H3u9WTplsf+Wa/lVujNaKTW iIcE90UxpNqP4B+QpP7Jtv7o/IVdpM0+eXcn2cOxS/si2z0/QUp0i396u0Uc8u4eyh2M9tEtW+8C ab/YNn/crSoo55dw9lDsZv8AYNmf4TS/2JagYANaNFHtJdxexh2Mz+wbbOefypp8PWpOTmtQg+tR sHb7rAfjT55dw9jDsZ48P23r+lH9gxD7shH4Vbe3c/fmIHpUDWhY/K8je4NPnfcn2EOw0aMo/wCW mfwpkmgrIOZTUzaaTH8rtvPqcUn9k/KP3z7u/NPnfcTow7FYeHUX7shpP+Ee/uysv41bXTGXrKxH 1qZbHH/LST/vqj2j7i+rU+xnHQWxgTNThojqOH/GtNbVV/jkP41IsQXoW/E0vay7j+rU+xkf2LJ1 3KT60w6FKf4/yNbtFHtZB9Wp9jBTQpUPUHPqaedIl/hCe+a26Sl7WQfVoGL/AGRN6JSf2RcZzlK2 6KPaSD6vAxf7Muv9gfSmnS7sHgr+dblLR7Rh9XgYQ0y6APQ/jTW0u467Bn61v0lP2jD6tAwBp16O kafiaDY3veMfga6Cko9qxfVYHOGwuz/AfzpP7Ouz/Ac/Wukoo9qxfVYnOfYLoDlOaQafdEnchx7G ukoo9qw+qxOb+wyj+A5o+xSYwYzn6V0lFHtGP6tESiikrM6RajnnjtoWllO1F6mnk8ZrD1W11LUJ gIY1W3TkBnxvPuKTdhpanM6zqub9NwLXsz4jVeydua7nTbJbCxSFTuP3mY9yeprhZPCGtR+IItRt oIHEbZVJJuPxruYIbp4F+1TAS9/JGF/WognuyptbIt0VELdR1yx9SakChenStCA3AdTim+bH2cH6 GnYz1ANARR0UD6CgBBIp9fyp2aKKAG7z/cJ/GjMh7KPrTqKAAZx6H2ppVv75x9KdRQA3yx3LH6ml CqvRQKWigBaKKSgBaKSigBaKSloAKKKSgBaKKKACiiigAopKKAFopKWgAopKKAFopKKAFopKKAFp KKKACij6daQZxzQAtFGKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooJwM0UAFFFFABRR RQAUUUUALSUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGaKKKACiiigAozRRQAYooooAKKKKAC iiq4vENyIdrbj37Um7AWKKKKACiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUtACUUUUgCi iimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH/2Q== --b1_2d19687b3314ba3a8368662650a8808e--