Date: Sun, 22 May 2022 18:13:45 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Panalangin ng Patnubay Message-ID: <6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.72.122 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d" --b1_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d" --b2_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 16 Ang Panalangin ng Patnubay Deskripsyon: Isang maikling paliwanag sa pagdarasal ng Istikharah, kabilang ang dahilan kung bakit ang pagsasagawa ay isang inirerekomendang gawain. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4750 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Layunin · Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng panalangin ng Istikharah. · Upang malaman kung kailan at kung paano isagawa ang panalangin ng Istikhara. Mga Terminolohiyang Arabik · Sunnah -Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw na pinag-aaralan subali't ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, kahit ano ang naiulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan. · Du’a -pagsusumamo, pagdarasal, paghiling sa Allah ng isang bagay.· Hajj - isang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal. · Tasleem – Ang pagbati ng kapayapaan sa pagtatapos ng panalangin. · Halal - pinahihintulutan o pinapayagan. Ano ang Istikharah? Ang Istikharah ay isang panalangin na ginagawa kasabay ng hindi obligadong pagdarasal; ito ay isang kusang-loob na panalangin na itinagubilin ni Propeta Muhammad (SAW) sa sinumang nagnanais na gawin ang isang bagay ngunit nag-aalinlangan tungkol sa paggawa nito. Ito ay ang paghahanap ng patnubay upang makagawa ng tamang desisyon. Iniulat na si Propeta Muhammad (SAW) ay nagtuturo sa kanyang mga kasamahan ng pagsasagawa ng Istikharah tulad ng pagtuturo niya sa kanila ng mga talata mula sa Quran. Ang isang tao ay dapat magdasal ng dalawang yunit ng hindi obligadong panalanagin at pagkatapos ay bigkasin ang du'a (panalangin) ng Istikharah. Du'a ngIstikharah Allahumma innee astakheeru-ka bi-’ilmik wa astaqdiru-ka bi-qudratik wa as-alu-ka min fadlikal-‘azeem fa-inna-ka taqdiru wa laa aqdir wa ta’lamu wa laa a’lam wa Anta ‘Allamul-ghuyoob. Allahumma in kunta ta’lamu anna hadhal-amr khairul-lee fee deenee wa ma’aashee wa ‘aaqibati amree faqdur-hu lee wa yassir-hu lee thumma baarik lee feeh. wa in kunta ta’lamu anna hadhal-amra sharrul-lee fee deenee wa ma’aashee wa ‘aaqibati amree fasrifhu ‘annee wasrifnee ‘anh waqdur liyal-khayra haythu kaan thumma ardhinee bih. “O Allah, hinihiling ko sa Iyo na ipakita sa akin kung ano ang pinakamabuti, sa pamamagitan ng Iyong kaalaman, at hinihiling ko na pagkalooban Mo ako ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan, at ako ay nagsusumamo sa Iyo na pagkalooban ako ng Iyong napakalaking tulong, sapagkat mayroon kang kapangyarihan, samantalang ako ay walang kapangyarihan , at mayroon kang kaalaman, samantalang ako ay walang kaalaman, at Ikaw ang Nag-iisang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita. O Allah, kung alam Ninyo na ang bagay na ito (ang bagay na nabanggit na nangangailangan ng kapasyahan) ay makabubuti para sa akin, sa aking relihiyon at sa aking buhay at para sa aking kabutihan sa darating na buhay, kung gayon ito ay ibigay at gawing madali para sa akin, at pagkatapos ay pagpalain ako sa bagay na ito. At kung alam Mo na ang bagay na ito ay makakasama para sa akin, sa aking relihiyon at sa aking buhay at para sa aking kabutihan sa darating na buhay, kung gayon ay ilayo ito mula sa akin, at ilayo ako mula rito, at ibigay sa akin kung anuman ang makabubuti, at tulungan akong maging kuntento dito. " Kailan bibigkasin ang Panalangin (du'a) ng Istikharah Pinapayagang bigkasin ang du'a ng Istikharah maging bago o pagkatapos ng tasleem. Ang ilang mga iskolar ay inirerekomenda na bago, dahil mismong si Propeta Muhammad (SAW) ay laging nagsasagawa ng maraming panalangin o du'a bago mag tasleem. Kailan Mananalangin ng Istikharah Sumasang-ayon ang mga Iskolar ng Islam na ang Istikharah ay iminumungkahi kapag ang isang tao ay hindi alam ang tamang desisyon na gagawin. Kung ang isa ay hindi sigurado kung tama o hindi na ang kanyang gagawing mga pagkilos ay magdadala ng mabuti dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kung ang isang tao ay nag-aalala, hindi alam kung "ito" ang tamang bagay na gawin, kung sa gayon, ang Istikharah ay ang panalangin o du'a na magbibigay ng kapanatagan sa kanyang isip. Ito ang du'a na kumikilala sa Allah bilang tanging mapagkukunan ng lakas at tanging makapangyarihan sa mundong ito. Ang Kanyang patnubay ay kinakailangan upang matiyak na ang mga tao ay sumusunod sa tuwid at tamang landas na maghahatid sa kanya sa walang hanggang kaligayahan. Halimbawa, kung nais ng isang tao na malaman ang tamang panahon sa paggawa ng isang bagay, tulad ng kung gagawin o hindi ang boluntaryong paglalakbay o Hajj sa taong ito, o mag-alok ng kasal sa isang natatanging tao, sa gayon ito ay katanggap-tanggap at inirerekomenda na siya ay magdasal ng Istikharah . Intindihing mabuti na ang Istikharah ay para sa alinmang mga bagay na itinuturing na pinapayagan o inirerekomenda. Ito ay para sa mga sitwasyon kung saan mayroong hindi pagkakaintindihan. Dapat ba akong magbigay ng kawanggawa dito o sa iba? Dapat ba akong pumasok sa pinapayagan o halal na trabaho o sa iba? Ang isa ay dapat na manalangin ng Istikharah tungkol sa mga bagay na iniisip niya na magiging mas mabuti at pagkatapos ay tumuloy sa paggawa nito. Ang Istikharah ay hindi pinapanalangin para sa mga bagay na itinuturing na obligadong gawaing pagsamba, o para sa paglayo sa mga kasalanan at mga masasamang gawain. Itinatagubilin na bago manalangin ng Istikharah, ay sumangguni sa isang tao na kilala mong tapat, mapagmahal at may karanasan, at kung sino ang mapagkakatiwalaan tungkol sa kanyang pangrelihiyong dedikasyon at kaalaman. Mga karaniwang Pagkakamali · Paniniwala na may nakatakdang bilang kung kailan dapat gawin ang panalangin ng Istikhara. Walang itinakdang oras sa pagdarasal ng Istikharah at ito ay pinahihintulutan na ulitin ng higit sa isang beses. · Paniniwala ng Pangangailangan sa isang panaginip. Ang ilang mga tao ay naniniwala na pagkatapos manalangin ng Istikharah ay dapat silang makaranas ng isang panaginip o makaramdam ng kaginhawahan. Ito ay hindi tama. Kahit na wala ang ganoong bagay, kapag ang isang tao ay gumawa ng desisyon ito ay may dapat na asahan, dahil sa taos-pusong panalangin (du'a) ng Istikharah, ito ay magiging pinaka-mabuting desisyon. · Naniniwala na ang du'a ay hindi sinasagot.Kung ang isang tao ay hindi magtagumpay sa isang desisyon na ginawa niya pagkatapos ng pagdarasal ng Istikharah, hindi ito nangangahulugan na ang du'a ay hindi ibinigay kung ano ang pinaka-makakabuti. Kadalasan sa kalagayang ito ay alam ng Allah kung ano ang pinaka-makakabuti samantalang tayong tao ay hindi. Kung uunawain natin ang mga salita ng du'a ay ating mapapansin na hindi lamang tayo humihiling sa Allah sa kung ano ang pinaka-mabuti kundi humihiling din tayo sa Kanya na alisin mula sa atin, ang mga bagay na hindi magbibigay ng pakinabang sa atin, maging sa buhay na ito o sa hinaharap . Pagkatapos manalangin ng Istikharah, atang mga bagay ay ginawang madali ng Allah para sa iyo, kung gayon ang bagay na ito ay isang tanda na ang iyong napagpasyahan ay makabubuti para sa iyo at kung ang mga hadlang ay dumating sa daanan at ang mga bagay ay naging mahirap, kung gayon ito ay isang pahiwatig na inilalayo ka ng Allah mula sa isang masamang desisyon. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/163/ang-panalangin-ng-patnubay/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Panalangin ng Patnubay

Deskripsyon: Isang maikling paliwanag sa pagdarasal ng Istikharah, kabilang ang dahilan kung bakit ang pagsasagawa ay isang inirerekomendang gawain. 

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 53 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4750 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Layunin

·       Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng panalangin ng Istikharah.

·       Upang malaman kung kailan at kung paano isagawa ang panalangin ng Istikhara.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       SunnahAng salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw na pinag-aaralan subali't ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, kahit ano ang naiulat  na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan.

·       Du’apagsusumamo, pagdarasal, paghiling sa Allah ng isang bagay.

·       Hajj - isang paglalakbay sa Makkah kung saan ang mga manlalakbay o peregrino ay nagsasagawa ng itinakdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na kung saan ang bawat isang Muslim na nasa tamang edad ay obligadong magsagawa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may kakayahang pinansyal at pisikal.

·       Tasleem – Ang pagbati ng kapayapaan sa pagtatapos ng panalangin.

·       Halal - pinahihintulutan o pinapayagan.

Ano ang Istikharah?

Istikhara.jpgAng Istikharah ay isang panalangin na ginagawa kasabay ng hindi obligadong pagdarasal; ito ay isang kusang-loob na panalangin na itinagubilin ni Propeta Muhammad (SAW) sa sinumang nagnanais na gawin ang isang bagay ngunit nag-aalinlangan tungkol sa paggawa nito. Ito ay ang paghahanap ng patnubay upang makagawa ng tamang desisyon. Iniulat na si Propeta Muhammad (SAW) ay nagtuturo sa kanyang mga kasamahan ng pagsasagawa ng Istikharah tulad ng pagtuturo niya sa kanila ng mga talata mula sa Quran. Ang isang tao ay dapat magdasal ng dalawang yunit ng hindi obligadong panalanagin at pagkatapos ay bigkasin ang du'a (panalangin) ng Istikharah

Du'a ng Istikharah

Allahumma innee astakheeru-ka bi-’ilmik wa astaqdiru-ka bi-qudratik wa as-alu-ka min fadlikal-‘azeem fa-inna-ka taqdiru wa laa aqdir wa ta’lamu wa laa a’lam wa Anta ‘Allamul-ghuyoob.  Allahumma in kunta ta’lamu anna hadhal-amr khairul-lee fee deenee wa ma’aashee wa ‘aaqibati amree faqdur-hu lee wa yassir-hu lee thumma baarik lee feeh.  wa in kunta ta’lamu anna hadhal-amra sharrul-lee fee deenee wa ma’aashee wa ‘aaqibati amree fasrifhu ‘annee wasrifnee ‘anh waqdur liyal-khayra haythu kaan thumma ardhinee bih.

O Allah, hinihiling ko sa Iyo na ipakita sa akin kung ano ang pinakamabuti, sa pamamagitan ng Iyong kaalaman, at hinihiling ko na pagkalooban Mo ako ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan, at ako ay nagsusumamo sa Iyo na pagkalooban ako ng Iyong napakalaking tulong, sapagkat mayroon kang kapangyarihan, samantalang ako ay walang kapangyarihan , at mayroon kang kaalaman, samantalang ako ay walang kaalaman, at Ikaw ang Nag-iisang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita.

O Allah, kung alam Ninyo na ang bagay na ito (ang bagay na nabanggit na nangangailangan ng kapasyahan) ay makabubuti para sa akin, sa aking relihiyon at sa aking buhay at para sa aking kabutihan sa darating na buhay, kung gayon ito ay ibigay at gawing madali para sa akin, at pagkatapos ay pagpalain ako sa bagay na ito.

At kung alam Mo na ang bagay na ito ay makakasama para sa akin, sa aking relihiyon at sa aking buhay at para sa aking kabutihan sa darating na buhay, kung gayon ay ilayo ito mula sa akin, at ilayo ako mula rito, at ibigay sa akin kung anuman ang makabubuti, at tulungan akong maging kuntento dito. "

Kailan bibigkasin ang Panalangin (du'a) ng Istikharah

Pinapayagang bigkasin ang du'a ng Istikharah maging bago o pagkatapos ng tasleem. Ang ilang mga iskolar ay inirerekomenda na  bago, dahil mismong si Propeta Muhammad (SAW) ay laging nagsasagawa ng maraming panalangin o du'a bago mag  tasleem.

Kailan Mananalangin ng Istikharah 

Sumasang-ayon ang mga Iskolar ng Islam na ang Istikharah ay iminumungkahi kapag ang isang tao ay hindi alam ang tamang desisyon na gagawin. Kung ang isa ay hindi sigurado kung tama o hindi  na ang kanyang gagawing mga pagkilos ay magdadala ng mabuti dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kung ang isang tao ay nag-aalala, hindi alam kung "ito" ang tamang bagay na gawin, kung sa gayon,  ang Istikharah ay ang panalangin o du'a na  magbibigay ng kapanatagan sa kanyang isip.  Ito ang du'a na kumikilala sa Allah bilang tanging mapagkukunan ng lakas at tanging makapangyarihan sa mundong ito. Ang Kanyang patnubay ay kinakailangan upang matiyak na ang mga tao ay sumusunod sa tuwid at tamang landas na maghahatid sa kanya sa walang hanggang kaligayahan. Halimbawa, kung nais ng isang tao na malaman ang tamang panahon sa paggawa ng isang bagay, tulad ng kung gagawin o hindi ang boluntaryong paglalakbay o Hajj sa taong ito, o mag-alok ng kasal sa isang natatanging tao, sa gayon ito ay katanggap-tanggap at inirerekomenda na siya ay magdasal ng Istikharah . Intindihing mabuti na ang Istikharah ay para sa alinmang mga bagay na itinuturing na pinapayagan o inirerekomenda. Ito ay para sa mga sitwasyon kung saan mayroong hindi pagkakaintindihan. Dapat ba akong magbigay ng kawanggawa dito o sa iba? Dapat ba akong pumasok sa pinapayagan o halal na trabaho o sa iba? Ang isa ay dapat na manalangin ng Istikharah tungkol sa mga bagay na iniisip niya na magiging mas mabuti at pagkatapos ay tumuloy sa paggawa nito.

Ang Istikharah ay hindi pinapanalangin para sa mga bagay na itinuturing na obligadong gawaing pagsamba, o para sa paglayo sa mga kasalanan at mga masasamang gawain.

Itinatagubilin na bago manalangin ng Istikharah, ay sumangguni sa isang tao na kilala mong tapat, mapagmahal at may karanasan, at kung sino ang mapagkakatiwalaan tungkol sa kanyang pangrelihiyong dedikasyon at kaalaman.

Mga karaniwang Pagkakamali

·     Paniniwala na may nakatakdang bilang kung kailan dapat gawin ang panalangin ng Istikhara.

Walang itinakdang oras sa pagdarasal ng Istikharah at ito ay pinahihintulutan na ulitin ng higit sa isang beses.

·      Paniniwala ng Pangangailangan sa isang panaginip.

Ang ilang mga tao ay naniniwala na pagkatapos manalangin ng Istikharah ay dapat silang makaranas ng isang panaginip o makaramdam ng kaginhawahan. Ito ay hindi tama. Kahit na wala ang ganoong bagay, kapag ang isang tao ay gumawa ng desisyon ito ay may dapat na asahan, dahil sa taos-pusong panalangin (du'a) ng Istikharah, ito ay magiging pinaka-mabuting desisyon.

·      Naniniwala na ang du'a ay hindi sinasagot.

Kung ang isang tao ay hindi magtagumpay sa isang desisyon na ginawa niya pagkatapos ng pagdarasal ng Istikharah, hindi ito nangangahulugan na ang du'a ay hindi ibinigay kung ano ang pinaka-makakabuti. Kadalasan sa kalagayang ito ay alam ng Allah kung ano ang pinaka-makakabuti samantalang tayong tao ay hindi. Kung uunawain natin ang mga salita ng du'a ay ating mapapansin na hindi lamang tayo humihiling sa Allah sa kung ano ang pinaka-mabuti kundi humihiling din tayo sa Kanya na alisin mula sa atin, ang mga bagay na hindi magbibigay ng pakinabang sa atin, maging sa buhay na ito o sa hinaharap .

Pagkatapos manalangin ng Istikharah, at ang mga bagay ay ginawang madali ng Allah para sa iyo, kung gayon ang bagay na ito ay isang tanda na ang iyong napagpasyahan ay makabubuti para sa iyo at kung ang mga hadlang ay dumating sa daanan at ang mga bagay ay naging mahirap, kung gayon ito ay isang pahiwatig na inilalayo ka ng Allah mula sa isang masamang desisyon.

--b2_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d-- --b1_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d Content-Type: image/jpeg; name="Istikharah_Prayer._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Istikharah_Prayer._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFeAOoDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCkc7jy etGW9TSkfMaXFZjEBPqacCfWkApwoATLepp2T60mKWlcYoJ9TS7j6mkpaAF3H1NG4+tJS0CFyfU0 ZPqaKKADcfU0bj6miigA3H1NG4+poooATJ9TRuPqaKSgAyfU0ZPqaKKAEGfU0c+ppaWgBvPqaOfU 06lxQAzn1NHzetPxRimMbz6mjJ9TTsCkxQA3J9TUwLYHNR4qUDgUAVT940uKQ/eP1pRSEGKdQKKB hRS0YoAMUYpwFIRQAUUUtACUtFFABRRRQAUUUUCEooooASiloxQAlLSUUAOopuaUGgBaXHFFFABg UYzRSimMNtTBeBUVSjoKAKJ+8frQKUj5j9aXFIQClpBS0AKKWkpe1IABpabS0DFopKKBC0UUUDCi iigQUUlLQAUlFLQMSiiimIQ00mnGmGkA4GlFMFOFMB9ApAaXNAC5opKM0xjqnHQVXqcDgUAVSPmN FOb7xpKQhtLilxRSASlpcUUAJRS0UAJS0UUAFFFFAwooooASlpKKBBRRRQAUlFBoASljC7wWGRTa cKAOkso7K5hCtEuap6tpKW6+bb52elVbOUqRg1qzXG+zcMe1cnvQnozv9ypDVanOUtIx+Y0V2HAO opKKYxwqcdBVfNTA8CgCE/eP1oxR/EfrS0hCUYpaKQBiiiigAxSUtGKAEopcUlABRS4oxQMSilxR igBKSnYoxQIbRS0mKACikooAMUnelooAlifacmpZrppE2LwtVgKUClyq9yuZpWGkUmKeabVEi9qS lpKBhU46CoKsDoKAIO5+tOpv8R+tOFAgooopAFFFFABRiiloGJilxS0UAJS0UuKAEoxS0YoAbiil pcUAMpKeRSYoEMop2KTFACUUUUAKOKKKKAFFJiiloATFIacaTFMYlTjoKgqcdBQBAfvGlpD940Uh C0tJS4oAKKXFLigBMUuKMUtAxKWlooASilopgJS0VHLKUGFUs3pSLp0p1ZcsFdklFUrdLtZ/MnbK PxtHRaumg1xOGnh5KMuvYSiiig5xKQinUhoAaaTFOxSYoEJRS0lIApaKKYBS4pKWgY2ph0FR1KOg ouBAfvH60UN940CgQopcUgpwFAGday3NvM8cxMiBuD3ArRVg4yKsWVus05JHarS2ao+xh8p6HvVq m2ro9n2FDE01Je7K3Tb7jPqrqMbyWhWM4ORzWrc2LQguvKjr7VDbKl3C5T5gH25pRheXKznwtCUM QudaLXyIIw3lJv8AvbRmnVaurUwLG2eGqtSkuV2OOpHlm0JRS1ZsbNr24Ea8KOWb0FJakJNuyEs7 Q3GXfIjXr/tH0qf7KCWO3Ga2WgSONY4xhFGAKh8v24rojFI9TDtUY2ju9zONsCu3FUJYzE5VuMVv pES9UtRtlknjXHPcCicOY0rQ+spQW6/pmLHOJZHUIwC/xEdalqxeReSygAdKrVjJWdjzcTCNOo4w 2CiiipMBDRR60lABRiiigAxSYpaKACiiikAVKOgqGpgeBQBAfvH60ooP3jQKYhQKy9Uurm0v4Gh+ aMr8yHvWqKr3cAkaNyOVNG504RRdVKSumaGgXkV3P+7O1iM7G6iugmhym4feBzXORaYPkkjJSQcq y9Qa27PUJMeTegBugcdDXRTdlZnfGEacvcehaMQlT5gCGGGFU7XTlsoniUYUsWArRiGAB70MNzVc fiBVJRTiRzacLyyeJcCQAlD6GuXEU6ErKnK8HFdRcarb6Z/rCzSEcIgya5TWPFDtd+Za6cQp4Yuc E1NRw3kTSw8qrd43T6kmDXU6bZi0slBHzv8AMxrF0ea11eSMp8ki/M8bdRXTk/zqIxS1RjOh7GbR A61AwwKsy/dqFhVpjiMjGM5pqWUjzNPKu0EfKD3qxBF5sip2PWrt2+VIHYYFXHUr2zpbdTjtVIW4 G4gcd6zHvLeP70qitrU7VZrj51zxVSPQUlw8kYwOgx1rCUHKTNVg6dX95KT1KMNwlwcQ7nHqBxUk kc4OEQZ9TW+lkkMKqqAcdAKjlg2JjuapUl1LhQw0Htf1OQvEuZP3bSHk42px+taMEflQpH12jFT3 EarN05H86jFYSSTOXH1oSap00kl27iUUppKDzxKKKKQC0maKKACpR0FRVKOgoAjb7xoApzfeNIKY haGXKH2pKkj53D1FC3NqDtUi/M17NcqnoVqw1srNtZeCKg045hjrRA+Y/Wt0jslK1RkFuWt2MTkl f4T6VYVsAH3ps0Ydf602ElgAe3WqWjLck48xRurcZeQj5yeprMuLMTMnyjit25G/iqpjBf3pSWhd HEPqZTaYVKyQs0cinIZeCK07PWLqDEd6nmIP+Wi9fxqz5Py4NK9tuGcVmo9jpdeFRWqK5dMqyxh0 YMp6GmtziqaRtaYYf6tuo9KseahbCsCw5IzQ3bQ43FRemxetf3cbynr0FQvIXP41EZSVA7CkQ4JF bp6HLU31Gtbh5gzdAKeoXJPYUsr4QAd6YGApI7ISbghTjv0qndHapZvrVzPFZGqT4XYOrGiUrIxq VeXYzJG3uzHuaYKWkrlOBu7A0lLQaQhKSlooASlopKACpR0FQmph0FADW+8aaDTiPmNJigAp8RxI PemUZwc0J2GnZ3NjT22xgZ6GtJWyaw7OUBjk+9aiy9Oa6UzqqP3rl0nK1CrbZ25+8tIJcgc1FJJj a3oaZcHdWJpORUO3DU8vkUin5h9KTMacrE6jORUoXgmmIRnFSqePrUlc7GPGDGQRmsC4v4La6MXl yPcfdB7GuhY/LWC8Al11nI4jGfxrix1FVYRXmXF8y1NGJmEQV/vDrThJz1qtK+yQc9RTfNrsg0op Iio9S5M/3aRTn6VXDFyCegFOMgC9atM6W+SCJZJcA1gXUvmzsew4FXL252ptB+Y1m1lUl0OCb6Aa QUGiszMDRRRQAlFFFACUUtJQAVKOgqKpR0FADA2SaU0mME0UgCikzS0wBZTC4bt3rTiuQ0YOelZj KGUqehqulw9o+yT7h+61XGVjaMrqz6HRCf5c0yabMR9RWXHd54z1oa5yCM1XMawdmatvciSBWzUy Sgt1rCtLhkjf+6GqxDegt96nzJicbSZvpIOtTb8AfSsuC5BxU/2jPOaLkMtSS/pWfCuHkkPV2/So r6/WCP5j8zdBWXLr2wBRHtJ6H1rhxeIUGonTQpOaNS6k3SoB0FMVstiqCXJZAzHlqkt7kCcEkfLz VLEKNPmZhOLlV5ImpM4hjVR95v5VUnuQi4z0qpdXzSzFgMseAB2qFVbO6Q5b+VdKnoOpUQ9mLtub qaSig1FzmbuJRRRQIKSlpKACiikoAKSlpKACpR0FRVKOgoAa33j9abT2HzH603FACUUtKBSAKa0a uMMMj0p9FAFR7MrzCxH+yahaV42xIpX+taGaDhhhgCPek0+hSkyiJWXLRMOeoPQ0nmqzBgdp7irE lhDJyNyH/ZNV20gsQftLflXPy1IyujX2l1Z79y9bzkD71XPtISNnY4VRkmuev7d9MspbtbhmWJdx UjrWTo3imXUtRFr5QCOpyTzmrdSrGLlbYiN3KzZtPLNcTG6LqQ3Ck8hRVWZ4vPWWScNjqO1UNHsd QS8ulXKIjlk39GB9K15NIiuHBmxHKevl9GrlnB813rc2VRpNR0K76v5h2QqT/tHoKvWSSuueQD1Y 9/pUlvpdtbYKoXYd25q5XVGlrdmCm0rIaqKn3Rz3NLS0lbEhRRSUCCiiigApKUmkpgJRRQaAEooo oAKlHQVDUw6CgAb7xpKVvvGkpANp1Np1ABSZpaSgAoFJkUooAcKKBS0iitqEYl026RhkGNq4nw6k emyRM4BuJ32467V613N2cWU//XM/yrzbQpGk16AsSWLH8TU1IucHEFLlkmejwk7gmeBkAGnBRIhV uqnrQY/3qNg571IB8xPYisqcLLlZUnd3Gpuxhuo4z6080UlbpWViAooopgFJRSUAFFFFABSGlpKA CiijFAhKKKKAEJqYdBUJqUHgUwFb7xptK3DGgKzEBQSfQVNxiYrU0XQptZdvLkWONepPWmxaHdSW 5mfEaAZO6qMc0tuxMMrIfVTjNZufOmoPUvkcdZI7iHwPZIv72R3b604eC7INnBI+tcjFdarNzFLc t7inS6lq8BAluZ0PbJrNxvpfX1ZWq1/Q7RfCGm7cNCT7g1VuvBenbCySvCR3J4rll1rVG4F3MfpU c13f3I/fyzuPfNVblVl+bBJvf8huoWa2Vw0ccyzL2Zaq1bhihDZmhnYf7NTtFZYzHaXR/wB40Kpy 6PUfs77GPdj/AEOf/rmf5V5roI26/anP/LWvUr3ynhlEUZQFDwT7V5bpR8vWrc9hMP51tB3TMpxs z1A9T9aSnN1NIaVx2EpKWkNMQUlLSGgQlLSUUwFpKKKQBSUtJTAKKKKACkoooAQ1KOgqKpR0FMBr /eNXNM1M6fMX8pZM+tZ7SfMeans0jmuo0lfYjHBb0rKcU4vm2NIt82hqal4hn1GDyQgjj7gdTWUC QQcfpXoeneHdMSJWjCyZ7k5q3LoNpJyIkH4VhC6j+7hp6ltxb95/gcFHrF8iBI32gdlWmwyym7We 5hecd1YHmvRINJtYekSflTdSurXSrNppETj7q46mnySUXJxS/ryD2l3ZNs5geKILddselohH96rO neK7aaYR3ltHErHAZRwPrVZNLg1Z/td7fRoX5CLgYHpV1dB0MLt89WPqXrDnppba/wBdynHWx0iw wSoGREKkcECmPYxOCCoA9hWPawRWbCK2vzs7KWziteS3eWHBlbkdQapTpVLtU7tfIzcXBr3jjfFV lY227yXHnEHKj6V4PbHytZ6fdm/rX0dN4QgmZ3d25zznmvna8jFt4juo15EdyVH4NW+Glo4jq62a dz0/OQD6gUU1TmND/sj+VOra5mJmkzS02mIXNJmikoAXNFJRQAtJRRQAUUUlAC0lFFABSUtJTAQ1 KOgqI1KOgpiKpHzmuo8P6Ja3VuJrksx/ugVzB+8a3NL8TXWmoI1VHQdiK58QpyjaBrScVe5v3Ol3 xKrpoNvGPfk0SweIrWIbLgyfhVJvHN0fu26D61paX4mv7pv3lizL/eWuNQnBe/8AobOTl0uLaLr8 oxLcCMf7vNWJ/DbX2GvryaUjt0Aq+dcgjQtPHJEB1JHAqWHWdPnTcl1Hj3OK2jShLVVPwsZylNfZ sZ0HhLTo+qux92qSXwtpzKdsRB9QauvrOnx/eu4/wNMi17Tp5DGlym4evFaqlStaU9e5HNV7GNN4 LQjdDO6H61NFa6tptqY0ulkUfd3jkVqy63p0P37uPPsc1T1HxFp8MHyyrIx6BayrU4qPuTuy4Tm3 7yOdvdR1yBizyfLj+EcV4ZcsX1qdm++ZySfxr3CbXknZkY4jIOTXiF0ytr0hX7rXBx9N1aYZPVNW KrqKtys9MU/u0/3R/KjNKMbVHsKStzEM0maXNIaBCZozRRTuAUmaKKLiFzRmkopgOpKKSgBaKSig BaSjNGaAENTDoKgNTDoKYFX+I1Ygt5pjmKNn+gqrn5jVqC+uIE2RSsq+grOfNb3Soct/eOt8P6FF hZruIvJ2XHArrkQRxhY4wvoBXn+laprSDFujSqf7wrpdJfWjL5l7t2n+GvMmnGTc2dE4822iNSXS 1vDm7+ZeyDpUMvh2wmK7oFCr0A4rS81QBvYA1FLqFtCP3kmPwJrtjRw/KrS/E51Op0GJpNjGoVbW PHuKa2jae5ybWPP0qRNStXXKyZH0NRyavbRkZEhBPULWzeG20BKt5kE3hzTpf+XZB7is268HWeCY gQT71tnVbJQSbhBgZIJrKu/EtjyEuc/QVy4j2cV+5vfyNIOpfX8TjNU0x9PldSQy4ODXkKDfr0YI /wCW/wDWvYdWuobmZ3ildwQc57V5Fb4OvRd/3/8AWuig5ct5bk1lFS909KOePpSU9utNzV3JsNoz S0UXFYSkpaQ07iaEzRmgnHp9TWLrWqLGrQRt83cii9iJzUFdm1mjNcbZ65cWcgG7zIs8q1dTZX0N 9DvhYH1XuKSlcmnVUyzmjNJmlFUai0UtJQAUUUUAIalHQVETUgPApiKZPzGpI22sCO1Qk/MfrTlN SykdhpPiyO3RY54cY/iFdDbeJdPuHA80AnpmvN7aGS5lEcKFnPYVtQ+FNUkAPlKPqa8+rQpJ72Oi 7lrJHocclvNgq6Nn3qYom37q/lXBQeGtWiIILqR0w1dJp9nrMSr9puIyo6jGTVQfIvdin8iJUkte Y2BGOyqB9KcYwwwQMUhkCgbgfwFKZUC5JwK6YRoJe8/vMHzGZquh215bPtjVZMcGuAvtLubFiJY+ B3FelfbYZQxRxtXqTxXO6rd2sm/fcIEHYck1yTrRjVtS2OqlFzXLM4eT/Vv/ALp/lXmdmf8AidwY /wCe/wDWvT7t0JlMQIXBwD9K8x07nW4c/wDPb+td8XdXMJqzPSyeaSlPU0hpAJmjNFNzTEOzTHdU Usxwo6mmyypCheRsAVhajqBnBydsY6L61Sjcwq1lTXmN1PU2nyFO2IdAO9YM0xdjmlnnLt7VATUS d2cF3J80g75qzZ3slhcpLGfqPUVUzwaTPI9KVi1oz0S1uEu7dJozlWFTAVgeFrjdFLFngHIHpW/V xd0d8Jc0UxaSiiqKDNFFFIYhqUdBUZqQDgUxGcT8x+tOBqEt8x+tOBzSGW7e5kt5A8TlWHcV13hf xHM915N3ICp6EmuJBp6uQeCQfUVhVpKa8zWM+j2Pa47uGT7kit9DTzIg5LAD3rxqC+uLc5imdT7G p5NVvJhiS5kYem6qVSuuxPs4HrouIW6Sof8AgVDTxAcuprx5bmUdJXH0anpfXCHKzyA/71Dq1Wug /Zx7nf8AiVIZbEu7tCq9NvBavPmYEnB4p017Pc4E0zuPQmoM1lSpuF3J3bLclZRQsh/dP/un+Vea 6ZzrkOOnm/1r0aRv3Tn/AGT/ACrzbSm/4nsPoZf610x2ZhPdHpxPJpKZJIqZLMFHuapTatBGSFy5 9ulJJvYJ1Iw+Jl/NUrzUorUYGGfsBWTd6vK5IB2j0FZ5l3EsxrRR7nHUxXSBcuL1523yHPoOwrLu J2kY5NJPOT3+lVWbnrzSnLSyORJyd2IWOaM8ZpOtKo4xWRoGMUBaKcKBXNHRr77Behm+44w1dmrB 1DKcqRwa4SFAeh+tbWmahJaEI+XhPb0pxZtRrcvuyOjoqt/aNt3lA+tTqyuoZCGU9CKs7FJPYdS0 3vS0DA1KOgqKpQOBTGY+RvNCyKeFZSR2Brmr7W57iNo4Y/Jz95s81mwl423I7BvUGhmUqqR3eacD XO2etSx4W4/eD171rw6hbygESAexpWLjUi+peBpwNQLKjfdYH8ak3gckj86ho1TRKCaXmoGuoYuX kUfjVSbXrWM7UYu3tRZhKcI7s06QsFGWYAD1Nc7ceIJmyIwqD1FZzag7kmRyx+tUodzmnior4Vc6 e51S3jjdA+5mBHFchBaRWE3n7i8oOV9jSSXZP1qPJc5zk1SaWxzTrTn5F1tQnmctIxNNe7JOFqqz EDHQUwZ7nincxtfUuBhnLNk1HJNhcdPaq6ydT6VG7ljSb0BQ1HM5JpB81IATTlA/Gs2XsKtLg9qX H505VPSkS2NVc9jUscZyM9Keq7TzT8gHOeKLMhyHINtTLJtHJqqZSTgdKiaQ9Kd0gtctTXQHANbH he8aUzW7HgDco9PWuXZvetfwrJ/xN9v95DQtzeirSR1/eloNITWh3i1OOgqvnipgeBQB5Y7He3Pe gPjvSmE+Y3I60eQ3qKDjaHpPg1IJyO/51D5Deoo8psHkUE8paW9Zf4/yNL/aDkY3H86qCE+opRE3 qKNQ5SZ7hmPP6moJJemCc07yG9RR9nPqKQJIaJSetLuApxgIA5FIIW9RQFkJuzwKFJTNO8lj3FBh YHGRSFYN4zzSO5bgU7yDgkkUghYHqKYco0nAwKQYqTyGJxkUotyO4pN3AQfNwKcFC/WpEtzjORUy 22ByQTRboZyZEkZPNSHFOMbbQAQKBbluS1NKxDGknFISMYxUv2dj/EKY6mNwODipkCVxBDlSVHI6 iq781bCjzBIMjjoKU2vmjeCAT1rJS7mrjYzmB64rZ8KoTq+4fwoapmzYDO4Vr+F7XZeSvkcrWqLp O8kdKaa1SeWfUUhjPqKo7iPNTA8CojEfUVIEOBzTA//Z --b1_6cd846dffcc0655036b550c9f7d8955d--