Date: Thu, 6 Oct 2022 20:05:34 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (1 ng 2 bahagi): Pagtitiis, Pasasalamat at Pagtitiwala Message-ID: <56c274440697a416ad74eee36c09ac7a@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.90.95 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a" --b1_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a" --b2_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 13 Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (1 ng 2 bahagi): Pagtitiis, Pasasalamat at Pagtitiwala Deskripsyon: Ang pagtitiis, pasasalamat at pagtitiwala ay tatlong mga pamamaraan na iminumungkahi ng Islam kung nakakaranas tayo ng kalungkutan at pag-aalala. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4986 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago Layunin: · Upang magamit ang patnubay mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW) na harapin ang mga paghihirap ng ika-21 siglo. Mga Terminolohiyang Arabik: · Hajj – isang paglalakbay sa banal na lugar sa Makkah kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na ang bawat Muslim na nasa hustong edad ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may pinansyal at pisikal na kakayahan. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa Islamikong kalendaryo. Ito ay ang buwan kung saan itinalaga ang obligadong pag-aayuno. · Sabr - pagtitiis at ito ay nagmula sa salitang ugat na ang kahulugan ay huminto, pigilan, o magtimpi. · Shukr - pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob, at kilalanin ang pagiging mapagbigay ng Allah. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw na pinag-aaralan subali't ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, kahit ano na iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan. · Tawakkul - upang magkaroon ng kumpletong pananampalataya o pagtitiwala sa isang bagay. Sa kasong ito ay upang magtiwala sa Allah ng buong-buo, ipinapakita sa pamamagitan ng kakayahang tanggapin ang ating kalagayan kahit ano pa ito. Ang pangkariwang tao sa maunlad na mundo ay nakikipaglaban sa kalungkutan at pag-aalala sa pang-araw-araw na buhay. Sa parehong pagkakataon ay madalas mong maririnig ang opinyon kung gaano kasaya at kakuntento ang naninirahan sa mga bansang Muslim. Kahit na nahaharap sa matinding kahirapan, kagutuman at kawalan, paulit-ulit nilang tinatanggap ang kanilang mga kalagayan nang walang reklamo. Bakit hindi sila dumaranas ng paghihirap at pagkabalisa? Maaari nating tanggapin ng ganoon lang, na dahil sila ay nahaharap sa kahirapan at kamatayan araw araw, ang lahat ng iba pa ay nagiging katulad din at madali nalang tanggapin o maaaring nating suriin ng mas malalim at mamangha o magtaka tungkol sa kanilang ugnayan sa Allah. Sa ika-21 siglo ang mga paniniwala sa relihiyon ay hindi nagbibigay ng parehong kaginhawaan na inaasahan natin ng isang daan, limampu o kahit dalawampung taon na ang nakakaraan. Mayroon tayo lahat ng bagay na magagamit na nasa ating mga kamay o sa pamamagitan ng pagpindot ng isang pindutan, ngunit hindi hawak ng teknolohiya ang ating mga kamay sa katahimikan ng gabi o nakapag-aalis ng ating mga takot kapag ang ating mga puso ay nanghihina, at ang ating mga kaluluwa ay nababalot ng labis na takot at pagkabalisa. Ang relihiyon ng Islam ay tungkol sa paggawa at pagpapanatili ng isang ugnayan sa Nag-iisang Diyos. Tinuturuan tayo ng Islam na harapin ang kalungkutan at pag-aalala sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Allah nang may pagtitiis, pasasalamat at pagtitiwala. Ang pinaka-mahusay na iskolar sa Islam noong ika-14 siglo CE, si Ibnul Qayyim na nagsabi na ang ating kaligayahan sa buhay na ito at ang ating kaligtasan sa Kabilang Buhay ay nakabase sa pagtitiis. Ipinaliwanag niya na ang pagtitiyaga o pagtitiis ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang pigilin ang pagdaing, o kawalan ng pag-asa, at may kakayahan ring kontrolin ang ating sarili sa mga panahon ng kalungkutan at pag-aalala. Ang ibig sabihin ng pagtitiis ay pagtanggap sa kung ano ang hindi natin kontrolado. Sa mga panahon ng kalungkutan o pag-aalala, ang pagsuko sa kalooban ng Allah ay isang kaluwagan. Hindi ito nangangahulugan na umupo tayo sa isang tabi at hayaang lumipas ang buhay sa pamamagitan ng hindi pagsali. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsisikap na bigyang kasiyahan ang Nag-iisang Panginoon sa lahat ng mga aspeto sa ating buhay at sa lahat ng oras na inilalagay sa isip na kung ang mga bagay ay hindi umayon sa ating mga plano, o sa ating kagustuhan, tinatanggap natin kung ano ang itinakda ng Allah at patuloy na nagsisikap na malugod Siya . Ang pagiging mapagtiis ay mahirap na gawain; ito ay hindi laging madali o likas na dumarating, gayunpaman, sinabi ni Propeta Muhammad, ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, "Sinumang sinisikap na maging mapagtiis, ay tutulungan siya ng Allah na maging matiisin". Ang pagtitiis at pasasalamat ay magkasama. Sabr at Shukr, ay ang mga salitang Arabik para sa pagtitiis at pasasalamat. Ang pagsasanay sa pagtitiis ay nagiging mas madali kung binibilang natin ang ating mga pagpapala at nagpapasalamat para sa mga ito. Madalas nating malimutan na ang mga pagpapala mula sa Allah ay kasama ang hangin na ating nilalanghap, ang mga ulan na bumabagsak mula sa kalangitan, ang sikat ng araw na sumisikat sa ating mga mukha o ang silungan mula sa ulan at lamig. Maraming mga paraan upang ipahayag ang pasasalamat ngunit ang pinakamadali at pinaka-kapaki-pakinabang na paraan ay ang pagsunod sa Allah sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng ating mga obligasyon sa Islam. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa limang haligi ng Islam ay naipapahayag natin ang ating pasasalamat sa Allah. Kapag nagpatotoo tayo na, walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin kung hindi ang Allah lamang at si Muhammad ay ang Kanyang huling Sugo, tayo ay naging mapag-pasalamat na pinagkalooban ng Islam. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpatirapa sa Allah ng tahimik, masayang nananalangin, tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat. Sa panahon ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan,tayo ay nagpapasalamat sa mga pagkain at tubig sa pamamagitan ng pagka-unawa na ang Allah ang nagbibigay sa atin ng makakain. Kung ang isang mananampalataya ay may kakayahang magsagawa ng paglalakbay o peregrinasyon sa Bahay ng Allah sa Makkah, ito ay tunay na isang dahilan ng pasasalamat. Ang paglalakbay sa pagsasagawa ng Hajj ay maaaring maging mahaba, mahirap, at magastos. [1] Ang pagsunod sa Islam sa paraang itinuro ng Allah ay isang pagpapahayag ng pagtitiis at pasasalamat. Kung tatanggapin at kikilalanin natin bilang mga biyaya ang mga pagsubok, pagtatagumpay, at kapighatian sa buhay na ito, ay binubuksan natin ang daan para sa paglipol ng lahat ng ating mga alalahanin at pamimighati. Ang lahat ng ating mga karanasan, mula sa pinakamataas na antas hanggang sa pinakamababang antas, ay mga biyaya mula sa Allah. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan o pag-aalala, dapat tayong magtiwala sa Allah, magsikap na maging matiisin at mapagpasalamat at ibigay ang ating pagtitiwala sa Allah dahil ang Allah ang pinaka-Mapagkakatiwalaan. “Ang mga mananampalataya ay iyong mga, kapag binanggit ang Allah, ay nakadarama ng takot sa kanilang mga puso at kapag ang Kanyang mga Talata (Quran na ito) ay binabanggit sa kanila, sila (ang mga taludtod) ay nadaragdagan ang kanilang Pananampalataya; at sila ay nagtitiwala sa kanilang Nag-iisang Panginoon lamang. "(Quran 8: 2) Ang kumpletong pagtitiwala sa Allah ay tinatawag na tawakkul. Nangangahulugan ito na nahaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay, at nagtatagumpay sa pagkakaalam na anuman ang ating mga paghihirap ay batid ng Allah kung ano ang mas makabubuti para sa atin. Ang pagtitiwala natin sa Allah ay dapat na maging tapat, sa lahat ng sitwasyon, mabuti, masama, madali, o mahirap. Anuman ang mangyayari sa mundong ito ay dahil sa Kanyang pahintulot. Ang Allah ang nagbibigay ng buhay at maaari Niya itong bawiin. Ang Allah ang tanging Panginoon ng buhay at kamatayan; Siya rin ang Isa na nagtatakda kung tayo ay magiging mayaman o mahirap, malusog o may sakit. Kung alam natin na ang Allah ang may kontrol sa lahat ng mga bagay at nais Niya na habambuhay tayong manirahan sa Paraiso, maaari nating simulan na isantabi at alisin ang ating kalungkutan at pag-aalala. Kung haharapin natin ang ating mga takot at mga pagkabalisa nang may ganap na pagtitiwala sa Allah, at kung magpapakita tayo ng pagtitiis at pasasalamat sa lahat ng ating mga kalagayan, ang kalungkutan at pag-aalala ay mawawala. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW) na, "Napakaganda ng kalagayan ng mananampalataya, sapagkat ang kanyang kalagayan ay lahat mabuti, at ito ay naaangkop lamang sa mga mananampalataya. Kung may magandang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti para sa kanya, at kung may masamang bagay na mangyayari sa kanya, hinaharap niya ito ng may pagtitiis, at mabuti ito para sa kanya. "[2] Sa susunod na aralin ay tatalakayin natin ang mga paraan upang maging mas malapit sa Allah at nang sa gayon ay magsimulang alisin ang pag-aalala at kalungkutan mula sa ating buhay. Pinagkunan: [1] Mula sa http://www.islamreligion.com/articles/3535/ [2] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/160/paanong-haharapin-ang-kalungkutan-at-pag-alala-1-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (1 ng 2 bahagi): Pagtitiis, Pasasalamat at Pagtitiwala

Deskripsyon: Ang pagtitiis, pasasalamat at pagtitiwala ay tatlong mga pamamaraan na iminumungkahi ng Islam kung nakakaranas tayo ng kalungkutan at pag-aalala.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 60 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4986 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago


Layunin:

·        Upang magamit ang patnubay mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW) na harapin ang mga paghihirap ng ika-21 siglo.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·        Hajj – isang paglalakbay sa banal na lugar sa Makkah kung saan ang manlalakbay ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na ang bawat Muslim na nasa hustong edad ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung sila ay may pinansyal at pisikal na kakayahan.

·        Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa Islamikong kalendaryo. Ito ay ang buwan kung saan itinalaga ang obligadong pag-aayuno.

·        Sabr - pagtitiis at ito ay nagmula sa salitang  ugat na ang kahulugan ay huminto, pigilan, o magtimpi.

·        Shukr - pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob, at kilalanin ang pagiging mapagbigay ng Allah.

·        Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa saklaw na pinag-aaralan subali't ang kahulugan na karaniwang tinatanggap, kahit ano na  iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o pinahintulutan.

·        Tawakkul - upang magkaroon ng kumpletong pananampalataya o pagtitiwala sa isang bagay. Sa kasong ito ay upang magtiwala sa Allah ng buong-buo, ipinapakita sa pamamagitan ng kakayahang tanggapin ang ating kalagayan kahit ano pa  ito.

HowtoDealwithSadness1.jpgAng pangkariwang tao sa maunlad na mundo ay nakikipaglaban sa kalungkutan at pag-aalala sa pang-araw-araw na buhay. Sa parehong pagkakataon ay madalas mong maririnig ang opinyon kung gaano kasaya at kakuntento ang naninirahan sa mga bansang Muslim. Kahit na nahaharap sa matinding kahirapan, kagutuman at kawalan, paulit-ulit nilang tinatanggap ang kanilang mga kalagayan nang walang reklamo. Bakit hindi sila dumaranas ng paghihirap at pagkabalisa? Maaari nating tanggapin ng ganoon lang, na dahil sila ay nahaharap sa kahirapan at kamatayan araw araw, ang lahat ng iba pa ay nagiging katulad din at madali nalang tanggapin   o maaaring nating suriin ng mas malalim  at mamangha o magtaka  tungkol sa kanilang ugnayan sa Allah.

Sa ika-21 siglo ang mga paniniwala sa relihiyon ay hindi nagbibigay ng parehong kaginhawaan na inaasahan natin ng isang daan, limampu o kahit dalawampung taon na ang nakakaraan. Mayroon tayo lahat ng bagay na magagamit na nasa ating mga kamay o sa pamamagitan ng pagpindot ng isang pindutan, ngunit hindi hawak ng teknolohiya ang ating mga kamay sa katahimikan ng gabi o nakapag-aalis ng ating mga takot kapag ang ating mga puso ay nanghihina, at ang ating mga kaluluwa ay nababalot ng labis na takot at pagkabalisa. Ang relihiyon ng Islam ay tungkol sa paggawa at pagpapanatili ng isang ugnayan sa Nag-iisang Diyos. Tinuturuan tayo ng Islam na harapin ang kalungkutan at pag-aalala sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Allah nang may pagtitiis, pasasalamat at pagtitiwala.

Ang pinaka-mahusay na iskolar sa Islam noong ika-14 siglo CE, si Ibnul Qayyim na nagsabi na ang ating kaligayahan sa buhay na ito at ang ating kaligtasan sa Kabilang Buhay ay nakabase  sa pagtitiis. Ipinaliwanag niya na ang pagtitiyaga o pagtitiis ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang pigilin ang pagdaing, o kawalan ng pag-asa, at may kakayahan ring kontrolin ang ating sarili sa mga panahon ng kalungkutan at pag-aalala.

Ang ibig sabihin ng pagtitiis ay pagtanggap sa kung ano ang hindi natin kontrolado. Sa mga panahon ng kalungkutan o pag-aalala, ang pagsuko sa kalooban ng Allah ay isang kaluwagan. Hindi ito nangangahulugan na umupo tayo sa isang tabi at hayaang lumipas ang buhay sa pamamagitan ng hindi pagsali. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsisikap na bigyang kasiyahan ang Nag-iisang Panginoon sa lahat ng mga aspeto sa ating buhay at sa lahat ng oras na inilalagay sa isip na kung ang mga bagay ay hindi umayon sa ating mga plano, o sa ating kagustuhan, tinatanggap natin kung ano ang itinakda ng Allah at patuloy na nagsisikap na malugod Siya . Ang pagiging mapagtiis ay mahirap na gawain; ito ay hindi laging madali o likas na dumarating, gayunpaman, sinabi ni Propeta Muhammad, ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, "Sinumang sinisikap na maging mapagtiis, ay tutulungan siya ng Allah na maging matiisin".

Ang pagtitiis at pasasalamat ay magkasama. Sabr at Shukr, ay ang mga salitang Arabik para sa pagtitiis at pasasalamat. Ang pagsasanay sa pagtitiis ay nagiging mas madali kung binibilang natin ang ating mga pagpapala at nagpapasalamat para sa mga ito. Madalas nating malimutan na ang mga pagpapala mula sa Allah ay kasama ang hangin na ating nilalanghap, ang mga ulan na bumabagsak mula sa kalangitan, ang sikat ng araw na sumisikat sa ating mga mukha o ang silungan mula sa ulan at lamig.

Maraming mga paraan upang ipahayag ang pasasalamat ngunit ang pinakamadali at pinaka-kapaki-pakinabang na paraan ay ang pagsunod sa Allah sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng ating mga obligasyon sa Islam. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa limang haligi ng Islam ay naipapahayag natin ang ating pasasalamat sa Allah. Kapag nagpatotoo tayo na, walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin kung hindi ang Allah lamang at si Muhammad ay ang Kanyang huling Sugo, tayo ay naging mapag-pasalamat na pinagkalooban ng Islam. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpatirapa sa Allah ng tahimik, masayang nananalangin, tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat. Sa panahon ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan,tayo ay nagpapasalamat sa mga pagkain at tubig sa pamamagitan ng pagka-unawa na ang Allah ang nagbibigay sa atin ng makakain. Kung ang isang mananampalataya ay may kakayahang magsagawa ng paglalakbay o peregrinasyon sa Bahay ng Allah sa Makkah, ito ay tunay na isang dahilan ng pasasalamat. Ang paglalakbay sa pagsasagawa ng Hajj ay maaaring maging mahaba, mahirap, at magastos. [1]

Ang pagsunod sa Islam sa paraang itinuro ng Allah ay isang pagpapahayag ng pagtitiis at pasasalamat. Kung tatanggapin at kikilalanin natin bilang mga biyaya ang mga pagsubok, pagtatagumpay, at kapighatian sa buhay na ito, ay binubuksan natin ang daan para sa paglipol ng lahat ng ating mga alalahanin at pamimighati. Ang lahat ng ating mga karanasan, mula sa pinakamataas na antas hanggang sa pinakamababang antas, ay mga biyaya mula sa Allah. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan o pag-aalala, dapat tayong magtiwala sa Allah, magsikap na maging matiisin at mapagpasalamat at ibigay ang ating pagtitiwala sa Allah dahil ang Allah ang pinaka-Mapagkakatiwalaan.

“Ang mga mananampalataya ay iyong mga, kapag binanggit ang Allah, ay nakadarama ng takot sa kanilang mga puso at kapag ang Kanyang mga Talata (Quran na ito) ay binabanggit sa kanila, sila (ang mga taludtod) ay nadaragdagan ang kanilang Pananampalataya; at sila ay nagtitiwala sa kanilang Nag-iisang Panginoon lamang. "(Quran 8: 2)

Ang kumpletong pagtitiwala sa Allah ay tinatawag na tawakkul. Nangangahulugan ito na nahaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay, at nagtatagumpay sa pagkakaalam na anuman ang ating mga paghihirap ay batid ng Allah kung ano ang mas makabubuti para sa atin. Ang pagtitiwala natin sa Allah ay dapat na maging tapat, sa lahat ng sitwasyon, mabuti, masama, madali, o mahirap. Anuman ang mangyayari sa mundong ito ay dahil sa Kanyang pahintulot. Ang Allah ang nagbibigay ng buhay at maaari Niya itong bawiin. Ang Allah ang tanging Panginoon ng buhay at kamatayan; Siya rin ang Isa na nagtatakda kung tayo ay magiging mayaman o mahirap, malusog o may sakit. Kung alam natin na ang Allah ang  may kontrol sa lahat ng mga bagay at nais Niya na habambuhay tayong manirahan sa Paraiso, maaari nating simulan na isantabi at alisin ang ating kalungkutan at pag-aalala.  Kung haharapin natin ang ating mga takot at mga pagkabalisa nang may ganap na pagtitiwala sa Allah, at kung magpapakita tayo ng pagtitiis at pasasalamat sa lahat ng ating  mga kalagayan, ang kalungkutan at pag-aalala ay mawawala.

Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW) na, "Napakaganda ng kalagayan ng mananampalataya, sapagkat ang kanyang kalagayan ay lahat mabuti, at ito ay naaangkop lamang sa mga mananampalataya. Kung may magandang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagpapasalamat at ito ay mabuti para sa kanya, at kung may masamang bagay na mangyayari sa kanya, hinaharap niya ito ng may pagtitiis, at mabuti ito para sa kanya. "[2]

Sa susunod na aralin ay tatalakayin natin ang mga paraan upang maging mas malapit sa Allah at nang sa gayon ay magsimulang alisin ang pag-aalala at kalungkutan mula sa ating buhay.


Pinagkunan:

[1] Mula sa http://www.islamreligion.com/articles/3535/

[2] Saheeh Muslim

--b2_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a-- --b1_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a Content-Type: image/jpeg; name="How_to_Deal_with_Sadness_and_Worry_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="How_to_Deal_with_Sadness_and_Worry_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABQAAD/4QMpaHR0cDov L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4 OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MCA2MS4xMzQ3NzcsIDIwMTAvMDIvMTItMTc6 MzI6MDAgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5 OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo b3Rvc2hvcCBDUzUgV2luZG93cyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDowRjY5QTM4NDJD MUQxMUUyODZENUYxQTdGNDNDOTI0QiIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDowRjY5QTM4 NTJDMUQxMUUyODZENUYxQTdGNDNDOTI0QiI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0 YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjBGNjlBMzgyMkMxRDExRTI4NkQ1RjFBN0Y0M0M5MjRCIiBzdFJlZjpk b2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjBGNjlBMzgzMkMxRDExRTI4NkQ1RjFBN0Y0M0M5MjRCIi8+IDwv cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJy Ij8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUF BQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwM DAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBGAEYAwERAAIRAQMR Af/EAKkAAAIDAQEBAQEBAAAAAAAAAAUGBAcIAwkCAQAKAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwABBAUG BxAAAQMDAwIEBQEGBAUCBgMAAQIDBAARBSESBjFBUSITB2FxgTIUCJGhQlIjFbHB0TNicoJDFvBj 4fGSsiQlJhcJEQACAgIBAwMCBAUFAAMAAAAAARECIQMEMUESURMFYSJxgZEyobHBFAbRQlJiI/Dh Ff/aAAwDAQACEQMRAD8A84cM9K/u6UqUtKUukpWFHxrj3eDr0TNycMyDrkKOhtaztSLjcflXG2uG dbUsD/J9V5hSHFLG4HW5rP5sf4qCrcqw426636iyR3uaYrSItWCv8o48yhRO5d7nqb1ooJsIEiVJ WVFalhPhc/vpkCz9gxy4sK9VxJJ6An/WoVljlHSWEIAdUo+FzQMJIcMbLfKgneoJIGtzQtsbVSN7 C3dhClqKSOu40cgsWcmp3Y5scUEDQG5ptci7WwVJmGl+opa3ljv9xrQjMyusrJdSdqHF6dwo0SBs gEJMgp2pdVuv9pUasnU/fXltKHnXbr9x60cJi3ZpjHEmuFIc9Vz4gk0q9cmit4GyHk3SlCfUUPCy j/rWZpj08yNMaS661b1l/E7jQPAbyfL5dKCgPL1BuATTaWbM9lApS2HEqK1OLSkd9xFaqZwZ7V7i zJWQNwdWSdfuNPVRLwHOJ5B1icFJfWFD/iOv76zcjWoHabM05xmQuS2hS3V7rddx1rlXqdHW0OT5 d9FRStRUARe+opaQ5tMp3PSHS66krUD0Bua0VZlskhPXIfSSkrVroNT1pgKIjjshCbha79QSo1JD bgGTpUks7kuKJ7JKjT6PAnYCI8l5dlLU5e+uppswLSUhVsuuuBKHVm56bj1oWy2pLh4fGkMlJJXZ YsrU6VzuRaTocarRckdtX45QFHzDTWucb+wu5THPKSo+oU6a3Ue1HW8CL0krXIIVHUpzervqCa00 uYr6snKDlXvUabDqgNwuLnppT6oSyhcLgXW8vtKN7anCN1tRqa27LqAVRya44lAbjRmht2lIuPjX Nu5N9MGZ8J70ZzA+9Oc4pyKcuVhZ0lLcJp039G/QJv0B7V0Vxlfjqy6mS3IdN0PoaXz/AKPqesgg oeTuSvqCLXvXMSya72krGegPEuW8qb6U1C2K0mA24VqAseoNNbAcA1cdUY3T9x8OlRMi9QpEu4pC iVA9NtU5BZYGJaQEggHdQyMTGptNkbToDV1IwDlmS2hR/h26+FNqxdlgpbOeq48pKT5b62rSjM0I k+KVAhadf5ulFJTXqQGoewAoF7irkBJny6yQPFRqwog/GHUoWGuiVdPnUZEw9De86UrP2kWNKsh9 GmWBAIsALVnsjRVoLuNpXt2jp91SrgXsA2VjpLRAF/hWilpM10mV3MYUBbbYdK1K5msfGHvHntkX G4jWlbnNRmtJM11xPYYzK06FQGlce7OhRSix22kqbO5I1HSl1Y2JKk5TiNkkqCbpWbi1aq9BF1kQ 34Kw4LosPjRSUqnNyApSNQRcdLW+tFXqGn2Bc6B6TG4i/wDpWmlTNdghqMkIUq20k02BdXgOYnGK dcDpFwO9vCs+5xgbqUsvfjbCG2WgRXJ2s6mpQiyYzLYSLjQ9LCstjT0B2US2tpaAkAW1NVUCzTKb zbKtq0I1SDYnr+ytupdzn7bQA8fECpLaSCRvTc/WtScGdOSLBxKG3y4EjdvJJt0N6l7GiiLhxhKG myk30FZbGhGFPf7MI457gthuCyY2TPqOLU2krDzdlIUly27v413fjptrg5XPSrZWNKcIzyeWcMxc xLvqrQgIXfqLDQE/urDv1Kl2atW3zqglKhLSFnZcClJIORf/ABlqKkhPeo1IDg5qw6nRdTf1qkUS oeDUhaSlClC/WrTIl3LGxuGWhpKlN3SajaGQE1Rg2PMnS2oqIj6C3mo5djkJSQANPjTauAGio5WP X6ilkdT4dKb5ifGWBMjigtpRKLKB6ipW5LVFZ2GtuydpIPQijVxcASVdBKbfOjTBsnOAE8pwKJGl unzpiQHR5J8WSbpcJ6aE/GhtUbSxZOHk7m0KUdT0NZLrJqSkf8ayXW1FR1Pf/CgCspIuQjJBVdII tY0dOplvWBDnxU3KUpva9j1rTMCHSRch7W56Addqxf8AbQbHguiyaw4etLjMcixb2jQVyrdTo0UI uFplJQNg0I60FR+BNzsJK3kpULgnTStWvoIuoYmzMNZYUE+X9tXZpFpScP7Ol1J8t1WsBRpgtADK 4tSGlIUi+mmlbNeTPsXcqvNZaJgkobdT+VkpJ2Y7GN6uOLPTTw+NavBQZJZY/GHFoiRIuYWyzl32 y4qMyL7EnUA/LxrnclT+Bt0v9Sz8QQNqQb2rk7TpaywmZDbbQKlWAGp+NY7ZZpVgRNfD+5tJuFd6 bRQJ2NiHloyNQND3trW6mDnXA0GPskNFQt5xc/WmdBIcjYJ71lhLd0qUSVfXtSrWRtSiBqhwVRwE LSbDpeku8obEGZP1Je1zvLsbBzmJeix52PdAdEl0MhaehAUR1tXU+L2+Nofcw83V5qUAf06y5WKl ZXg2YQEymk/kwjfchxJ7oV3F71r+R1/7kZeFd1bqzUUjHKssIbBB6iucuhvF9OMUp2yWr+NhUKj1 D8fALUlIDeh+tVJFUPxeMqTZXpXPckeNKdg0pG6HiA20AUAkDvVJlwCcpj2rGybE9xRVYLUiVOjg tqTt7H/4U6cANFfTMcRuum2vSrbJ4gGVjlLbIte1V5NFqqFWZiSgFRT1oq2kW6wJOQxl9yiLdxWr W5QhoW3YClko2/U1rqu5mu8wfbOO2XH7qu6JRORoxSVNLS3fyX/ZWDaoN2tlv4VKHEABVjbpf9lZ /I1eJLyEQOIURbcRqaPW8idtYWCvJjHpLcSe17XrUsmOBSVDKJW+2lxrVWygksmi+EPbWGCr7AB1 rkbsM36q4L7gyWnI4tYlPQ1n8oNCQIzcf1AiQNB0+tatVhWypD/thlRrg+dPSrtYtIitYpaTqmxq 63Jaol80yrWNU1hMVAXm+VTkEw8ayLhsHo4+rohI+NbtNu76GTbKwUgeITeKylTZyP8Ayb3Fzitq D/2YiT/L2QhHj3rS9ysvoZPbjr1LG47xZGBaKp80Tc7kAXJkxZ1J/kbHZIrHtt5/gaNa8RgZkLjO 6KKT3Fc7bWehv12CT/IXfRIUNoAsCKzOpo8zlFyC1Aq33vrrV16g2ZGmzUqJ3jXuRWytcGKyPmEt LrrZT4j/ABpkCLKGaj/8XZRuIZAsT2rmPYdNIC5TCoYbUtKLK7aa1K2ktozl70cLyGe9vc01BC/y WkrdG0kEDadRaunwrKt1Jh5FZq4MU+3GbzETN4XLthUnIceUTNij/ddiXCX9o7lP3Wr0m6itWH3O NqbTldT04jQoeSxkXKwnQ9GnsJfjOJNwUrF+ted2VeuzqztUfmpQMiYcBwqJsb6ChbwH4yM0SFsN yBehnBIHCHFQpA6DpakWmQlISMNATtsOmtVlFxIq5fHsemsg7dO1MrYFpdirZ8Ry6tpCwDpTlYWL rsVLgO8WPcUUyXUh/wBqQoG40+NDDZYu5XFAiwT10IFFVC7dBQe4/vvub+QrfqeDNZC7MwKGlKXa x7pIrXRmayFmbCLRC0IsE/vo3kX3PqCEl1BI++sW9G3VYsnAgocI+6wA1rBMG0dxEDzSjb6d6OuB dmIuYxxD5sm/fpWyrlGZrIrGCp2T6aU3NvCqgotjjbCmorW47duihXL5Fcm3R0LXxEsNgIUvr01r N4s0NhSe6HWFJvcJsR9KdRQRuUdsXJCQUu2CSPuNE6OzipSskshoR1ZBKxAPpNJFnJyk+UHvsv1t 4022n2v3dfT/AFErZ7v7enqQsXg8chcprj0YSpT6t2Vz7nmuoaW9T+IjsBoKJ1aU3/QDDcV/UWM9 x9jHyFFpAeybxupw6uLHx8BUpaQLpfmJi8b+M6uVIUXJTpsVnokD+FPwq7OQEclxFPHeUiw7GkX+ g+tpOD2PUopAv47T8KzXmDVVndqKW+qfpQ1q2S1l0OL8Ba92hArdRSjHscg9oKhOpUDbzi9/nTUj M8Hog9j0nclAsATc1wup2BUyGMbdUdyRZPSn0qgHJW3Mczg+G4Kbk83Fck4wAtzEMpCtqFA3Kge1 q26aeTgXZ4kxXI9uMFj+aYnl3GJiRxrkUhMjDZRPmESWrUsPAX8jgNjeu3TfZ08LdV/FHLtoSt5V 6M2TxvjbuFDuGZaAhzm1TcVC1uw4Rd9hu/3IvdSLfKg3cZ7aSstdPqv9UHp3qloeF/JnVMRtIO5F q5RvaOY8q7I0t4eFVBOodhP7AL/QUDQSC4kt7L9Ce96FouUAJ6TICiB5daqUihGkRU3UCnU6gijT I0gK7BQsElIBpiF9gellLJO8G3Qj/Om1RU5BEiKHXDtGhOl6tIC5ElY7akqCRcCn62kJusCZkoSX QexHUVqpYQxHyUG7awkWtp0p3lImMgCLjFhxk9NQQKybnhmnWmyzcLjnlOf00XUrpXOZuTgsvGY3 YlSXRqR1o6uQbzAJyuDDj5Oy2mgrTV4MooKxCGZoUE2N7GibUYJGQqwpUVxbIF0k7gKz7aJodrvD GSNJ2IStdweoJ7Vm9tzBoVhrxLcvLpUWWiWQP6khflbSPEqOldLi/FbNn3W+2vqzHu5tKYrl+iOZ 5Dh2JisLhUOcuzgsHY8MbmWT4Lc+xI+Zrp6+PCddC/G7/oYr7szuf4VX9RoXHkiOh7nObi4jGpAL WDiK2hf/AAKV97h7WArFfXr1ONS89nr2RqV73U3fjT0HHGzcrm4qIXFcR/Y8S0nYMtLb2Hb/AO0x /mqst+N7b8t7m3oNrv8APGpY9T+mcdjYxtQLq5D5G6TOeN3FqPUk+HwFZLWd3hQhvj4rJXebx6EE LSbhR3J00tTFWEKkXhHSronUjtSnUZUJx8cl1sBSbnx8KVauTRV4JD2HSANBqNAKuq7AeQPdxqm2 jdN7d6akkA0Js+GfUCgnUKH+NOTM1qm8X8uy0laCpIAuVKvauQtZ0/IScjnGnFKDSgEj+K9aK0gH ykScx+FmYcrGZFlMmHMQW5Dahe4NOrhygLIzbicAx7W5Wfgs0r8v21zaj+Ip65REKj9hV1TYm6T2 rqeb3VTX7l/EweD12a/2stXHYLkjcvEw3OavZj2szrqU8C9y4K235/Es6k/0G5i0n+rGdNkKC7js etd7ha14JvCf8Gcnl3fl+H8i5Mpx3kzuLkzsjikxOV4NFuZ4iICppzabDJQeu6O8PNYaoNwelYfk fim29mtfiv6o0cL5GF4X/JlULzhbUSpBAt1NcLwjB2FfBLichQu3U27UL1krcPRsgHzbdoelxSbY HVyTydx2p0v1I6UmzLgGy4gSSbE7hrRUZBYmNqauegp9QLMX3VB3QD4XptUKeT9CEXT5QT3qN9is HSTC9dtQtYHoRV1sA6CRNxDpKgk3ANaaXEtC/IwLrqVI2m9uwpvuAeBAa44+hTYKbEEX0rLsvLNG uhYuEw62VC6NSNFVmtY0LA4xce6lwAovfShTDaCknDB4oWpFlbdbU+rM96QIOWwimn/UF7X701Pt Ap9DkxgZGUeSmBGVKcT96k6ISPir4V0eP8bu39FC9TJt5evV+INmZbjOFyRw8WNK9xuXaJb4zhBu jxl9vy5AuhA8bm/wrucb4zTp6Lzsc3bztmzv4oX+RZ0mUIPuryxrFRxb8T2p4duekqB6Jkut+Yns bkU/bSrf/pl/8V0E0u1+3C9Rv49E59mYbcHiXGYntRw0/ZLkJS9knx/ModAT8azcikVndZUp6dB+ m7TjUvK3qWXieGcQ4msZfP5b+5ZVQBcymVf3rJ6nYlR0+QFcXZzpXhxqQvXudOvFh+W+0/QeI3uT BeCcfxfDyuQTFeVgtp9GOD2JcWOnyFZV8ZtuvPY/FDnzta+2ikkKwebkPDIcolNqkLTuZw8UWjM3 8VHVZHiaybba6fbTP1HVVrZt+gp8hhFTK9qb+nqkfCgVgrVK5Q6EK8CnQg0TUlZQbiy0pbsU+Y+F KdBlWEmXkuHaeo6ChagvqdHGi4CALpPQ9aEmYF2RikuODam3mFx9aJbEVasIcslnpTpWn1LIubi/ xolrCbQBVlFqFgfN3UTROhJIb3IWohCXXCpRP2gi9DgLyAWR5px2ah3H5Rxhth7yLiTylAWD1+6w N/hTK0smrVFO9XKsPXtN7fv8JmyOce0zzXLfb3PKDPuh7VrcTIsk6GTD1UA4ga7TqodO1eu4Oyz1 +SU17o89y6Kt2ph9jemPxEXIwsW5g8kt3HBtQwuUPmmY9K06NLCgfVbH2qQvW2hrqJJqU8HObjqs lH+8fsryPNYpeV4diosPmkMb5WNdSsY7JpSNCy8jVsq6i/2nRQtY1zeX8Zr3vyWLfzNnH599WOq/ keerHuthsDyZzhvuVipvttyeK6GZEfJpvFKj0KZCNNquoJFvjXA5Hx2yn7c/zOvp52u3XBqvE4hi THjyokhEmM+gLZkNKC21pV0KVC4I+VcHZd1cNZOtSGpQ0M4NLaCEk7r6mku0h+JxexYCSVi9F5Ea gS85jkFpQaUbi5Nta0VYDQhDGP7ztX21+NN8xfiTo0F3cPURuHw60L2STxCT7SW0DaixA18KpWLd RZfG9Q2puSSDan1sKtU7NxEFIV373opBS7BJrGNSNhCRf5a0u1htajrjMEhz0/KNNLW/0rJdwPrS RnTxqOFoWTsuQLDU/sF6bx9O7faKVbYO7Zr1KbNI7TeNZBxtpWOVEhQ1AqlZnKO+gxHQP4ygDcq/ YXHzr1HE/wAc32ztaqv1Zw+R81qWKJ2ZXeYaxMSSuNihN9x302DM6KymDj1LtdV3nPKEg9NVEjWu 5o+J06MpeT9TkbPkdm3q4+gm5HHy8ys4zkebcahq8iuA8LS4t1YP8EuaLKse4KkCtypiH+iMzcZA ucwkjjGDVEyGXxfsVwdYIMHHLS7m5qT2W+BcFXg2Cf8Aiodn2qLNVXouoVJs+ksQ+Mck4zg31RvZ /wBrJHIJbosvlWWCi68snVaiq51+Kqw22NqNNY+sGitarN8lrxON+8nLgmXyjOx+LY8W3Q4aUoWl PgDbSs7+KVvv3P8AVmj++ceOtfohkx3AuJ4tX5Mp93kU5AuqXLWXRfxG4ms+75HjcdRqXk/4D9fC 3bs3cL+JZvGJ0GLuEdtmOkD7gAkBPzrzvK5u3kv7nj0Orp4uvSsBiRnsPlzIRjcnHmyYBAlstLC9 m7SxIuL/AFrLbRetZagdXYm4WROyw3sOAJIuDrSpGwU8+hQkuNrT9x0NXW2SrVPiM+WVLbc/hNr/ AOdOfQWHYTiXHRYaHXdSrIJDKy42kqQRc9qzXuPpVH76ba1pFhe4/wAaBWI6oS7PyfUUr7dytPrX TZkUnf8ACecZKG21FR0BtQNwGkQ2uIyHVhbwtuN9x6/WleaDSZ0y/tdguRxTAzTQU075fyOim79w R4Vo4nLVLw+gnfpdl9UL/FfY7339gM+jn/stlm+VYd0hWY4u7bbMjjqhxNwFEDQKHmFeo07Nmr7q 5TOFtpXZh9T0m9uvc7hnuHEiOQPV4PzKOpD2Z4rkR+HLYkDRYLa7B5BPRSb3FdXVupfph+hz9uu1 ZnJbHMXZeJ45Py8d8D+2I/LkQ1na282jV0Mr6pWU3IB0J0qWt45E6nLgo73L9hfan9SfEY7mYhR5 YW0peA5VCUkymkrF1eex3pudUq7/ABqbdddqyMpe1HB598S9mvfD9KuRzULIQT7m+ykuU3Kj5rEO OPTsOxchazBc8ym9pu4GySLbrWuK5PL+K17l96z6rqb+Pz76X9rx6G1o+NZVGjy2XUS4ktCXI0lv VKkrSFAHwNj0NeO+Q4GziXi3Tsz0vE5tORXHX0FzLR0NlQSbAdqxVZqsVll3W2vUHc9hWmrQq7wJ v5KN5/hKepq3ItE+G62VXKgddPrQJwEvUKS0Nrb0SD4kVatkZEiwnHOPSkNxmFvvuKs2y2kqUT8A K0a62u4qpYF3Wqm3QI5zDL41AbyHInkY1pwpDMTV19wnSyG2wdyh/KNfhXc0fCb7KbtVX8Tk7fld KcVllcx+M/qT51kVse23FWeMcXdIETlWfZLTzjdtVpjuEqGt7Dbc/Cuhp+ATecr6mHb8zZdC4uIf puyETZkvcf3D5HzqapO5cVh97G4tDmt0hmPtUsAjuquzp+F42vrVNnM2fKb748mi3YeLxWDaahR2 PSgsr2tNR1KIB7bifMTXSpSmtRVJL6GJ2tfNm3+JPnYXG5WQiRkWZeQAsptvIuBEZu2o2sCyTb4g 1oSXcWf2VTFVjVsMY2HlQ2D+PACkNoKyLaqOgAo7NQDVOSpX+LcxdiONp5NhuCY1IKnHcYwHpKR3 Jfe2NpPx2VhtWzXVJGxNThSzPfIM3+mT2/nuzc7nZPudy0G7rq3lZJz1B2KyfSRr2vpWK1+Pr/7M fWu20dkLyP1bQ2krj8Y9sExY6DtjqLt/L0BKWm7D9tYt3N33xqiq/DJr16tS/enYgv8Avh7k8oTt a4q3FbWbIC1LAF+nlv8A5Vy7fH7d7nZezNtOZTUopRI6M5X3emsrDDDUJBB0Qyb/AP1LrRr+Fouw q/yV33O+E4Rzfkk8I5fyOXGxgILkVlwoLg7pARbrU3/23Dr0U+hev3uQ+uDU+Jx2K49imsbiIiIc VpISAB5lH+ZaupJ+NeW5fJtut5M7nH1V1KEfcpy0YrOumgrC7wa0oyVVKU3+d5uhJH7atWBaIGQQ BtcaT5lGxrRW2BDWSTELrQCgfNpf9tU3JYU/JIe1NlW/bWS8GiigORCFpC7m6iNPrQIJqSfisESp XrpuAo9OnWtz2wZlVjQ3iggpCEC3YUm9xqqEf7Os2NhYjqKVKDSKQ94uV8z4NDjvcf41DzDD90rf kFwltdtDtSUA/VVb+Hxqb3l5MnI3PUp7CX7Nfq95dxfLu473T4dkp3HJKx6ORw8EpVCHTVsKIdT/ ANW7516vhba6V4PocPlJ7X5LB6P43nn6evdPCpXFy+Eyr7yA2iFlUfiSm3FiyRtkpbcQq/8AKa6V bar9IOdeuynUtSAvMcaisYxGVTmIAbH/AOuno9cst2sEB64Wof8APenW1QZU5zBj6J7g5f2A91ZG NzTDr/tH7gzy6JMdhYZwWRkK1cQQSEsrOjif+odDWXVseu3i+jZt2LzXkuqNpZJTylN/hqbW1kBZ LAttSVd/AhY1/wDnWu0mVCm9gYUWGuEzEsVOLXJisWAAOoUgWtp2tWXkaKb6Ol1KZo07barK1epR HII7TbIkRyXIjyihp8ixCgLlCh2UAa8L8j8bbiW9avo/6HqeHzVyF/2RSvIENtlSzoTqU1hqbGip 5uSbae230Jp6Qp4ZNh5BsEK39beU1HUkyWNxaEvkU5uIl30I480mTodqQbeUd1eArb8f8Zbl7PFY S6sRy+bXjUl5fZGr+Mcf41ioLsPFMDekA5HIPBJkqJF7bgNAfAV7jh8PVxaxrX592eW5PJ2b3N/0 B4xGHiTkT2YUWa5EUpzFKkDeWir7wlKhp8xW3q8mPLDC+cLRduMwy4lA2ui5Fj1ITbpWij9RVs4K 95r7uYniqYjEwyZuSyQX/b8LEstw7LXKidEJ16mh2b1XHcuulsqqLyfmOdmHKzUtYSN6pcg46MoK 2giwLqyLqVbrYWoa+dnIdlVKCQ87mJskvl9b2vmUHN6Afig9PrWpSJcA3J4/k+QaVFxPKRx11z/e mCIJC0oHUICztBPS5Bqtiu1hwXr8Z6SIU39PTPKVbuV8+z3JEKO5TEiQWmCPAMtbUfurBbhK37rN mpb32qDHvYv2U4olBmuYuGW7qcelPNJIsL9HFA0H9tooH7mx9iCvkX6dcAWo6uQ4lTiD0YQXk2+J aSoVVt3Gp9Qq69rO0r3k9m8eyv8AsEyJkHrWQ2htTXy8y0CsW35elcU1tmqnx7t+6yKtyXvY/k5n px3YeJhqFipCgVAeO49PoK5fJ+R5G1RVQbtPD063nI68S5nxifk4cH/yOG7OlkIaZLo3LWeiQT3J rg3426zdmmdNbtdV4povt+MpLCh/EE9PA1isaqoVHcoEsKZWbKbJSofKkuozEFbzZaVzkhHdy1St ZKZPdUktnW4BBFaKqTPZpH0HtjZJ0+NW0WiK3MQ6tY3XUnQnrSr1GUtgnwcmtEgR03KVKBv4Ul1C k0hBx7blwE9+v1oHYKA1+CwygKIAV4mgdi0mcnlspSdqunWqTkNCdmI8LKxX4U1pD8d0EKQsXHzr Xxtj1XVkK3UrdQw37acYwoWmEuMw+0g2QogKO3wIOule44NtfJqmuvc8vy630uGatxXEeOw2Qo4i Ipopv52kEXHS4Irq00Vp2OfbZZ9yfG5Pw17Lz8XHyMORyOLF/I/tCHAtXpGw3JCbggE2OunejV/P CM96uuewqc89t4fP+NTMNlY6HTkARFSbAhfXfp4Gg3a1dMbTYqsB+zyclE4/J4tnkepleArTi23N yl72EJCmFlR1vssPpU1Oa5K2Qngs2SWGogXEDjsl26kKIubnsL9BVMikrHLYrGZPDZSP6SG5Tn9Z IFkqQ6kkFQ+vWs/L4a5Gp0t+X4mjjci2nYrIxnyiE8QtaVquCRcXt4V85dXS/i+x7VNXqmu6M68i elRX17FE7Bc3rXrSZnu2CsVnZimpDrjJcbjaISBfes9E/wCtdbg8Ouyyduhh5HJ9tYGrH8gyj7hc MhYZCwUMKO0II1FgLW1r00VooqoOYreTzlmpPbTnebx7rLUpS5WOllKJDZO9QB0CgTrcVKb/ABeS tnHV1hZLOn5hTOSnNMbxZVmkKubpIvoO3Wt6cnJdROy5y2JbVkYTQd9Q/wCys6grPUA/E0x3t2BV F3FPC8EiyZkjJ5ln8zMSF+ot57RyyjcJQoHQeFqldGZZLbeyHlOPxbTYbC1tJB2hVySm/UKBrUkZ 25IbuKaU8DHllLvT+na5B+HQ02qBlCVy328e5S0iI5zjNYRlDgd/GxZTGWVpBG1byLrUkX6XrPvp 5qJH65rlIqaf+nB2WpaJPuNyWS0Rdou5KQd3Yj7wL1itwp/3M1V5EdiuJv6QMM++suZea+8TdLsh 1bhOmtySTSHwJ7hrksFOfpExzIKUTSVKGn9VY/zql8fAS5Mg9/8ATJ+E2Q1K2m/86jr279Kp8JIL 3xdV7Ez/AFwFSwiKCAuQ5ohOtvuUbUrbrpqU2aQet22OEXt7b+1PE+NSmp6Yycnlo5Cm8g4nytq/ 9tP+ZrzXP+TVvs19PU7XE4ENWv1NFvGzAV0NtTXCk6pUWbChLdKOhuSBVNqCCdFiuuSkuFJ8pKzf 49KCiQVsoJ7lNX3dCbW+NaqmVo5yXR6ZtoT0tRpSU2AMS4p+bLbtdKTqR8qC9S6vA6QYIbfadI3e YVnsmNT9TVTFmSs2FgTpWS6GshyZal9LnsBQeKIgQtMt3cAnYgi1+tEkkGBH8XNdRIDPnd2q9IKv t3W0v9a067Kc9Crpxgw0xhfc8+6LuWHuJmcBnoz5Yi/hrDGxkKvtS0AUBvwBBv3r1/DqtVE9fc89 yvLZaL9j0s9vuE8kzbaJnOuXZjlIUhG1uXJKWdBoPQZDbfz8tdbVqvdzds5myyripd+ffxHCMRi8 1Cwipf8AbZKGHMVj2kqlSIz5CXgy2Nu4osHCL/w1qdlqyjO07posXjGfwnJWMbyTDKEjHZCOoQXV Nlp0FIVvQ4hVlIWkghSTqKY2nTHcyw1M9jpisHDj4v8AvsdhtjJ8lluycrKQLLeaQVpjpUe+xAFv maTW33tD+qFyblW40hwKshttvZvNgQbntTUgXJUSsw286+lUxpsb1KcQ6NbKJ8ySLaHrTqoqYKU5 Rg0xpsmIFtyI8i70F9tYWFJX5lJ8QUqPftXhf8i4Hs7fdX7bfzPV/D8v3Nfg+q/kZI5e5i0ZF+Gl 9K3GlbJGzzbFX+2/jSvj+BfbDthDOVy66+mWVly7LzMdwiW9wNtifyTGPuSGoLwC/UW2sIdaUk2u r077QdL16TTWuiFU4ltnuubdzhgeTerMShy7Lj4DimV3G3cAdpvrpeq27HWzkZpSa6mteE5BLUZ2 ciK7LdiMKdbgsAuLeWgFSUNp6lSyLAVhfKbZt9tIuXMuTnmOJ5Ka8xgeV5HHRpHKME0Q61FmltJe YSbk2Qo7fmK9Not5UT+h57kVrW7VekhSYyzOgtNZKQpKbgqdSf8AbUfsdT4pCtFDwrRrrLE3tCF5 GVeS47iZJH5kMlMZzpcg/YT3ChqmtSMp1i8jwWSKo2SfTDmNggPOeQkJ0UFA2Fx41cFyxN5RgOKc ocViYvKpzEphBXLewGRLa2m1ggNvemSQT1sdRStjVvt8v0YykrLRnfMfp4y2PQTxL3L5RFSi6mUL yT69tze3mWf31jvxH2szXXf6pFfZLDfqZ4xHKsP7i5HLRUApS1KDchQSD/7qFmszpvp0sxqvrt2E Zz3g/UxxpMh2XkGcij1AB+Vj2VLCQOt0pSLUr399e4ft0eQhg/1ae6UCR/8AybA4vOMA3U36K4bq fglSCpJ+orPu5PJt+20fkO1U01f3Vn8y24n6pOHZhkJn47I8bkqA3q9JD7YPwUnX91cjdf5FvGyf 4HS1Lh/8QlE5Lxjms6KnE8lGUluKFoDqlocVbWwbWBf6Vy9uvktTeWb6bNKxVpF64iGiOxuCdoJ6 fKua3k2rKCOVmhqKE3sTYC3xoXgkC2rGB4GQvUEWApdrNhKqO7GDaCCUt2J1+lCmFAlcjiGGQbbR 3Fa9bky7FAlyZAQ0VKNha9aqqBFvqceMOASXza5c1/fUupRdWWa0kENKB7jX61mjI7xkuaHmFvqJ sSFKOp+fhWa9TQmH48Z11Xq7dqetzSWoIpZ0cLrdwEXFUkWkd4DbzrgUtA+IooCQrc69u8HIcTzh +dHwEvCoCp0+SsNMLZBGjiiQAb2sa7/w/OVLe3fo+hzPkOK7V8q9jQfHsxFwXFGslMWkseikQilQ PruKHkS1/MVfD517dWVayeX8fJjBgjIlFOWzG0z3kWZZF/TYbP8AAkH9pPeqqpy+oFsYXQzpzLkn NvYiVyH3Qxrp5D7ajLoyc7hSG0peQHkfiyFxXSbJLu8KsRa6U/Gkq1tWX+2Qr0W1Y6lp8A/Ubwf3 N4S87w7OIkx+PZ9zCuOrBbU2+2gyUJWk9P6TqQR/MCntWqtKv7qvrJmh1bTKO5v7mcgyHI8rDgy4 rkLGupDTzYCi7dAKkK1FihWlxV61Z/gXdpLHUQsTzObj8NlMzyh5gFp93+2x2AlDjqUAEB3U6XOl h860WstdPJg0Tu8FIcz9/s7kMTJx8FtiJ+UlQclpSC60hVhtZVYbCR1Irg8rf7yi0NHV42v27eS6 mbWsvJRGceLqllxRcS5e6zcnrWZXaNN6qygXMdnZ+OzUqYnJl7HTFB1eKdbF23zYKU07odqgLlKr 696H3hddOIZaENmBnp2MyMRSEOPTG4spLrgbcW66QUBJOliArXtbWuro465aw8mDff8At3k9AeFQ sdwniZmmQw/yGSyprCB25ShbiSUB7bexSBdVrddK5vP464WbdX0NXD3PlOF0Qgcry2aweYi8kiFG Rgyylicwv/tPaedKjrsUT0PQ1v8Ajeatn2v8hfN4nj9w8K5Q5lMO3JebSy600sKYbOm1SbKBPe/U fKu1r6nM2dAFCnnkKIaoiwnLR/8A8de7T1AjVBJ8QNK0oQRuSZaPgcmI3OOKSIGPmgIY5FIDa8e8 pWhbWUFRQVeKwkUi+xdOw2lPQLS+A+3XKook42L/AOO5bYDHzWGcMWQnTy+ZuwWnXooEUHtVGedq vOSpM7jvfL26W7Kx0qL7n8bb8wZloEWehI8HmRtUQPFNLs9lOmUFXxt1UMgcc/UdwiXL/tPLokzg uTJ2hrMIAj7r2sJKLo69N1qleXR4soLeiycovBuLxPksJL0UQ8rEfTcSY6kPNrB1vuQSKN0rZYIr OvUqblfs1xGel5xEENLPQBNtT41mvoTHV2MoWT+nfIZbJtwsMy7ILqremhG4a+J7Vj2UrRS3CH1m 3Q0/7cfpZxvCGo+cyp/NzrFnYzAN22VjUE26qB8NK8zz/lqfs1Z+p2uH8daVa5ZL8NbO9O0pN7EW 7159qcs7MiVnd6Nl7i6hfwqIjyHccj8htlrqkAX+lLu5YVUMio7aU6J6aD5ClBtSyoOeuoSlKQLr Nrj4Vr44jYpKclrUshr+FViflW1MzOoa4/HUl1Sh2AomVEliRknyDtuGn1pDWRjTgufExUIXuUNQ rQdqyyP7DoHwkWSduljak2RakjqeDhKAoKqkg0TIspti24jSpDIV577cTf8Acz20yXHIbri0qdal SYjSyj1kMHdsUR1SCL2710vi/Fbl5GPmu3ttVKJ/TjFBykOAp592Hgj6DMR9xbiWko0OxKyQnXwr 2OlN2yec2NKsLuehuVmFS8djWXfTVLClyiD0YR2P/MdK6DeTFAC58nG5XgPJ4GWSg44Qi5KQv7fT ZIWr4abb0zZVWowauLIw/wC2vH8H7Q+2WLw7Mdv182mRyHkL9v6j+QnL9dO8219JtSW0/wDLTaVW uiqvT+IizdrOzKN4hzVWSxHIMjKltx5UnKTFJ8/2socVtKjfSj0uayyti+4Q8vyXJZmO+1ic9Gfx LQdU7Ifu3uPVbTZXt3HTSxrJyrO1XDwaNVIZWq5K30FwuknZcjx18PhXDs8HUrKQNTKkJtH+9pd9 iu9ib2NLmQo+oHyjEgo3R0Fy4spP+lKdvHqOrWVKInEhmjmoyZE1+Jiy8lU1QudgSq4XY6Ap61q4 HL9rfXOG4E8vje5ps4ylJ6HsZvdOwpxuT/u2Ml4OFJS6N3ph99vesAKsb9NSKyf5LtezlRMpJQO+ C0qvHmMtsfglGWgOY2UPUYmJKF6WN19wfEHXSsXD3vXZP0NnJ1K1WvUryNJzZ45n8ZgNieRwWnU4 9E262lPtn/bXtN9qgNK99qs7V8qnj708b+LK+gTs/LLXKQ8vB83wh2TMA04sQlBJ87S2iSFbv5zr 3FL87Nz3XYOtKpR2NocP5txv3X4W804lp5yO2IvIMHJAU7HctYhaDe6T/CroadWyt0AetozvneNc t9p5ruV4S45l+L7iqTxSQsq2I1JMVw3KPgn7flS7q1M16egdYsothlg8E94+NczJgxppj5SOn/8A LwUwelLbPU3bV9wH8ybim6+RXZhdQb6nRn5z72v4hziM5+VjmW33km0gJGt/lQbdSYWq7TMPcp/T /wAk4VIdn8Oy83HoCiptMGQ6wRrr/tqFc/Zx3X9rNdbqwlwvcP334pkGHWOZ5WQuCqwiZHZNZWPB xt5KgoGsux7Go8mMr41cwejH6bffTm/uJlWuM8v4bCYWIzjyeTYdtTDILYB2yGFbgnd0BSrr2rzn yXEvWnk7tr0Z3OFyK2fiqpP6G3XWGlNBJABtXASR1mVlyTDJQVSUIABNnUgfvpqfYFlN52AouIRs 0vRqCNn9jUfjJUVAp2eNJ2IOpMlZNtDauhIGnzpKQRRvLZi5L7ziuiOnwrZpcCLoq0yFF1SzqOwN a1nqK6jZxuVZZ33spVtalrEVS1Y6ErDZTrci3jQUyW1GB3Tmi0pSEpIIUbGsLTQ+CZ/e3UNlSl9r 3vS4CTBiuQvbnFJNknXder8SpBauUrDhG86dD1FOqgXYacFyp9xQSFhIBtr8aalGUA3OALieSe03 HvdJeFdzkXjXIZkIZbJMyB6MNSFqOoe+xKyBu2m3wr1nxfI93X93Y89z9PhfHcvDjHI4fLclnM/i yXcWpSYGHdVcBxhkWLgB6BaiVD4Wrra7eTk591GCuv1LZ2bhvarlWMxLoRlcvj1w4dzba7NIjM3P hucKvpTruawhSxlmY+acjRx/iWPi5aQpyW1jmGpbjKASp1TfmITrYAWrXfClmWjk84shks1JybvH uGPqjOZN9x19aFErQ3u1ddWb7B8gLnpXObtZ+KZsThSxgTwZPH4yDkM7KkvSH0OLacWo+q7bcqw1 tcD9lVfQ616l1v5MKx5JcShVgdotYaddOtce3U6NMLJIL7iUemEjag9Ui+36jxqPBfXIYhx0yUgO qSgEFSFnqDbpas96N5HarRhjhxnGtuvutOMgJeZUysW18ybH51n2RXJpo5wXb7dcbmYDjGDwWQnm bkcZGDUjIBN/UO5Vup0CUkAfKs3L3rdd37sdxtXs61VF/YCEpDra1rU4Nu8A6Aka3FKoshbL+hnJ /lEzi3vNKZddS5jJ+VSw4m5skSLbTr02lVe5+N2P2qT0g8pzKJ7LFhe6XHnoMw8gxDW2UBaYygWD zfcH4jtXQ3a+6MWm8uGUlBn5jEz2uY8MyBhZhpJS83/2pLV7qZfbH3JJHfodRWJyn5LqbcdGal4P 7n4X3CiOJIELNxEhvLYOQQHGXbWuAfuQo/aofWxrVq3K/wCIi9HV/Qq/3T9oMfmj/eMSF4rORz6k edEUWnm1jUFC0WI1pG/ROV1H69sYZTmJ/UF7l+2cr+z89xI5rg2LJayyCI+QQn/iVb03f+oA/GkV 5V6YtkO2mtsplzY/9RnsryWJeVyhXG3lWKoWZiutKTu7BxtLiFfMKo3yddlMwD7Vkx3ie3nDM65G zbWVi5KBKbC2n4VnUPIJulSXPt+ork8n5bTrnxls6Ong7NkPojT3BxgMHARFwUNqE3ZKZKkAb1KH QrUACa8rzeXs5Fpt09Du8bj11KKlsszkONjUXtoawyjSD8gpD7K0K6HQ1fQkFU5OClTqiR9vSjTh E6sXXWkoQsKFu1jS3kMrzMSRF3BeiTqlVAquS5wU3nZ3r+rs0CyRe1bNdDPe+BPDSFBNzqO4rUkK Vg9iSpkpHYHvS7YGVTZZ2NlqaWi+qNLeNDUKw3ZBdnluWKAlRP76R4+oSYAdyzq3AgI/pjp8aW6B nZb78lNtoCfBItQQWRkQJJWkrTZKdQkDtTVKFsIKlIihOwbF2ANtKZ5ARAs8m4ZG5lEyMyAhpHJ1 R0oYdWADIbQfsv8AzBN7V2PjeQl/5vv0OdzdLb812NGez6U8d4dvyq/x2sOwXp6yNAGxcn5noK9R rcI4WzLM0/q65BMd4Rx2SSpqbyvmeAixGgrbtQmWhwN3HYJRrR0bbX4i7/tf4Fae5eSxRVLXkHQ2 060XVOHVKU3JAP06V09qXc5+uXlGGuIZtauRcnlYbBF+FJfDcHJGzaVFH3KdJ6AddOlc6t8uFg2W WM9QHjeUTOacxlZBTincLhQ8zBCbhDqykhTgHgQNKWr+bfoGkqotLF451MNsvDZ66SoJH3fA/srl 3rlm2jbR1DEiItN0eo3fRxsaj5jvS04HJIacWBIdG1GxRIv5b6nXUdaVdjKdC0+O451p9DqW1IBN wTqkE20A1tWa6bNFWkXphG1BTaLbyk7blN9T2tpWLYoY9WktiEhQQlhpI3mxWeoA8dKFYZHlGI/d eOXeZ8iejPgPR55MeQOgW0UkfsKa9pw01or+B5vkudljT/HOTw/cfhKciEhnKwLRc7AUfMy8kC5t /KseZJ8K6dNvnUwrX4uDNXKIjnD8v+eykuYeY5tyDA0DSzp6g+B71m218XJopkCcswuQT+JzbiE5 eM5BCAWzIjnRQ6lK09FJV3BrPZNfdXqOURDLq9rffbA87S1xrkameP8ANkgMqgPK2szFgWJirXoS f5Cbjten6uQr4fUW9cZQZ9wPb+DlW1NuxB6tzu3J18bGh2VGUeDMDvsH+ZIkurebhQo11KkPHayB foVf6Vg2KtVLcIfRWbwXl7Vw8ZwPEP4DFynJDb0lUhTq1K9PeoAENIP2jT69a8tzdq2XldDu8arp XJfnGeTrjS17lHY6oJcB6VgtlG6jbL3xvJUrbSA4DpWddRpPezp2Ek6fto11J1QHfkCQN4UOmvxq 7FIBy0BaCethSrBIqLlCF7HE2JFtKOguzwUbkHPSUUK6XNlVs1szXF9MkKWbDp1pzWBaYyYx5ayA E+FJ2GijGxqcGy2FEhSSL6/Hwqq5DsXzk8amS442EEJKiCR3rL5s0e2oFx3jK0rBbBUR2qT5EdYG bG8e8gKkWX3BFA2Uwm/hSiytvbUCpUFirPw7Z3Eo1IOtNqwWpFZvdDkJSvc2UKBBBtr43ogBMPuR y3kGLbwDOcjZLjmW5S5Dlz2GEoklEV9SjDecT2bUgXBFzYXJBr2XGtb2qz6HmeQl7loM/f8A+jfL 5WOe9quJ4yWWJGKQeRyHm7bkPBYajLt4p2qIrXa7lfQyxgXPdl380wmyl6UvKsRIsb0ro3lTIWor AIATfU36V1d9ZwYdWEUJ7p5mJw/ikLiWBSGZ+ZAiqdb0WlpX++4bd13t9TWXkWVa+KHal5ORQ4XH Rh4KIjIAeWPUeR32J0N/qaRrUIdZo0ZiYCpeMjL9YoCdvkUCDaseynkx1L+IZTi0NEKH9RhStdLm s96QaK3Q6YbBpeQl9hQC1EBtHQkDxHWk31tjFfsWni8U8GFPOJSG0p86Uki1hqSSKTaraG1ukWhw 7FiQsO3W4HEgodt5D0NqTs0pfiMpsn8C3oUDY4ClstDotdu3wHwrPTS2w77Ujzy5248/nck46wW/ yJ8ly5FgUlxQSbdtNa9hqTpRL6Hnbvys2/UB4nm8z225nxPNuO7eM8hYdw/MGP4VIK0hmSf+JklJ v/Luoa7HS/0ZdqKy/Av3l2Lj5KLMiqCXUOJPn+5KwRoR1uCK6FsoVVpFR+3Eh1IzfDcgouyMM5aG tfVcRzVsm/Xb9tYs1cM0rJU/uZwNKZS5EZrarduKkdQoG4II71m2IOvQL+2/uJ70xMjiOOozMrkO GU8iMuFkW0SVNtE23tvuJU4nYNdVEWrPu3bK0cPoatOqjanJo+djps1/dOmvTLE+mhw+RJ6eVIsk fQV5zZybbH9zOvXSq9FB0h4p+IoFLRI6gj/Gsuy2B1KuRtxf5CVEqQq+65rPe2DXWsFt4Z17agG4 IAuKQmMgdYy3pA9Kxt0Io1YGBgYxUkJ2pbKgoaUPnkhzdxj4bUktqChf9lU3JCtOS4qQlDh9I6DQ 0ysSJt0KAy+FfcK0rQW7qJFxWmrjJnvkXWONTyvcpshKjoU+FN80CqyNsDj8hi3lII6n40FrqR9F gIP4B5a21IVtUoi4+NXWybDawarchoSs31uSbd650waok7RmGyrctACR8KtNkswu0hgK+3T5VUgQ d3kRlIIUj91WgRHzLbKCotp6D7bU9AsrHKQjIfSQg6KGg6daYgX0Mh+yX9x4BlPcxXKYjzmLf5DK yU3G2HqMvtKcKX2AqwBKdCLjcLV7HQ8JHlt+LMy9+q7mSfcrn+Y5DFKxjmY8eFhkvJ2LTGjthKNy bmyiSonXvT7KMmfDQ5K9wo/JcRwflM6K9CbkR30SWbbiXYjXpOLQAdUlY0+FdNblZKzMapDaM/8A KCvPcjXlFJWqMXGjBSv7ktAK7dLk6msd/vtJpS8USMPK9fkEmKwdWmWkaaGzilE/4VKvMFtTk1xx 2G6uA02ohDm0K2k6jTvUelFO7gb4bSYzqmZLBLfQKB0Jt8fGkOqTgNepYHGoEREhh8gFK1WQg+PY 2oFqTYXuNI0fL47jxwzIvJ80mY4xHjIPl8zzgCjp18oNEtKbB9xos3hPGUxcallLKC0hAG+/QnsP iaC+lPsFXY0H86iFicTNyReUwzAiPOyV/wAA9JtSlHxPS1AtSTL82ee3uHiD/wCPReUhsqRGkoEx Q6+nINtx+SrV0tr8ayZaQ7QZM92eS49bHHsCzHW82t12U/kVCyCFpCPSTfuOp+lZb3VsIdWsGjfZ vkh5bw9rHPOF3LcRSmHN3G6nIpB/FePj5U7CfFPxrbo2eVPqhN6JW+gr8pZy3HeYReVYaMH3Y7Tj c6GslKZDH3FskA2NvtNtDal3XcbRwG8lzDgOYznEMFkss7hcpzZEJ3H46ZEe3tJyCy016y0JKEgq HUKOmtZb7Euo6tZNX4H2vx3Foqo0ZoPTE3RJnFG1Sj3SBrtFeU5nyFtrhYR3uNw1qz1Z8S+Oht0f 0tFdDXOew2+B9/2lQCTsvbpSrWGVrB2hY3a8nc1YXuCe9Ks22PSgeI0X0XGykar0tVLJLMeMZFu4 g7bG4vRoWWtjIrSko32sABVMiJ07Ftbd6EjYRrVFNlb53EtvFSdo2j99FXqLusFQZnj7LwIDYuDe 4psszwhUGNSwvYsDaDY/OiTIGmIMe9gkKob2yMoSji2AtsCwKiLjwNMrYtrBYjM5h9ahpuJNx0tr WY1yEGylAsoX8KtMFs+3HkJA2n6d6jIRnss0E+mRdQ0JHSrRUdwI+80sqUrv2p1SNAZcVl1xBQAU rULg9OtTukimkkYnxuQ5PmoXuDF5o0s8mx8rKwnX9qUlxmO86iOHbWJWhvai4vuABOte10V+1HkN zmz/ABMU8uxzOSE58AK9JKk7u3lFhY/OtFkI6B3hE7BZXBe2WA9dt2XGXksVNiXHqIfdRIeBKeti LEGt2m1bVrURZNNsF8txrWFYxL5CGWXT6DjqyAEqSVpSST8U0G1KoVLNlYcGUuTzTMFCw4EpZTdJ uDa+oPzpGr9wd3CPQzikRMphpxLKQ4Anc5t628a22qoM8tDzmsKs4xToQCpo+Y2sbAWrO8jiBxiQ XFxmkglbLl91+va1KSGGo3C44xx7GIVYep+c+COoCPTbv4aqVUTBaLmxLiW4yG2ylW1O5QSTqT06 f4UISQr+88+Nhvazka9oQMmy3jW1qN9ypTiUHaPkTerpWRd7NGbMhDbyntZyiOtsL240PJVa+rS0 LB/dWrbWaCddvuMI85wDWWwi0ISBIigOxlAahSe316VzTXJXftn7nZD205VE5KxC/ucZltcHkGFW rYJcJz/cbvrtWkgLQeyh4Xo9d/ByU1JoeP798DyOWXkIOEyOZZL4b/tc1KYqG1qF0ofdQtZ2qH8g 116U3+5RftPoJHKcPyz3a95MLmIsSOnJ5mTjYmGxWPa2R4rURSER47KCSQltIve9+pJrHazvY1qi osHs5moMdnJTkAp8rpCyNRu/it9b14/mJLdZLpJ3+M29dW/QT8hCjp8x261jZoQPbhx3Una3c9L1 UjOhKTim9o2ptt+FDYsIogIQlKiAoJ6UEwW8jhi2mnGkKRYLSbKplRbY5w0lBQk9+lQtDD6gUypt WtxoahBGyaB6igQNdL0SBuhGnREKcUkADTwp0GXoImQhei4tYSNv8WlCvqW8ggSmUKuhQ0P21ZE4 ZOaltPONgWKtwplUW3I1iOltwkpHU6/WsxsJTr6mUXsVkdBUmCoF+ZlXEJJCfhr2q+odYAassVKJ 1I/iHxq5gk+hNhyhIWEKJAOlX5ME7cvhymuDcxlYxSmp0fBZJ2AtI8weRFcUhQ+IIuKZxnO2q+ov c4o/wMfY33k4v7l4ORzrMRo/E87K47u5zjU7lBzJhj0VSogCdUSnNq9p1QpRB0ANe8Vk3KPG+LSy Yz/D9WA6hevrKCCk2ubaq+lNqpQBV0fHNcU5txnPNr2ogZOO88VAWCfUSHL/AA2qIoaPxumVdTVl je+WQj49iRxxbLv506QXsFIQhK0E7wSk9x4g2tY1r5TSw/yFcfKkrD2yx8qJymW5kAkOvelv2gAW SLaJHidKRxf3DdnQ9YfaPACaqJG9IOtrbskAdNwuL3rpWX2mTyllnc342MNEZccjH0FWC1KHlsob SSfpXP2PODVSGUdiscmLmkhCSlrVaUg/wg3vfuKUxiNFYJ8ZOY5LSSEH0mmQoXASgAdP3/WpJIL4 w0P+mhCzuWg3cAsPMrtYeAqipMq/rk5aOK8W9uMHE8zOWzjuSyjiiSoRIbSUBQ/4UuPAmitbwaBV W5F9jM4ke0GSSZ8Yz8tAVHgRWnEOOOhy2oCSTtA1vWm96+HUTSr8+hkDLtKbhyPT1JAuOtiRf/Cs LRpMv5SNfLyEtp/qLV/VbA7E2Cv3WoYLJnHsTmoeUjphQBMayiBGkwXEqs6Uq/pkFHmStJIKSP33 rPaU8GqiVlk9lvbv2VwPtq5gJ8gOucwaxkR/I+s6HEwZjrIU62zZKT5d1rnWuB8jzdmvY9dXB0+H x63qrWyXgYwfKVKUVEm4rit5k66qfL2ID1htPjp2qipggO4x+Nq2LgHUGjVSnaSRGbdUmxsD4Uuy CklLjuJSdLk9KWWdIK5UZ0lQ/pn/ABoqspofcYpxxKXFm1hcUxoFEqZIcTok3HQAVQSA70eTKRu2 dD+yqLgBSMa84obiQR1Io1ZirUQu5bEktEDU+IpjFQVnIwEneSk7bG4I+NFCAhhCBgn97atvQi5q 04CSGMvhTit3RJN/HrWPyOi6QSkqbdGhuf31cgQBshBCwdo1PSiTKYsiApCiD1vrVvJEF8ez6awn aBr91CHA/Y1xtK2xJjplxb2kRV/a62dFoV8FJuKZp2e3dW9GK2086uvqeVHvLxOFwDlHJuIYlFoE /JsJha7VtQyC+hK0aHUFGttptpXutNlaqsu55HfV1t4srOdAEMNR277GowdUVCx3OE2v9LVuqZGV XzGE5KiAFvep4bRa3fW5+lhSroJAjBNclz0yCjk8leSbwl2cWXUhTiEWAsVAXVYAAX1qvcduvYtV S6FuSeFucS5thI+Q3Jyc+PBmZCERZTHrhTiGlfEJ2k/E2o+BsWybLpIXK1OmH1iT0+9k4bYls+iC A2ApJOmml/3Emutd4g51awy9/wBRUI4v23kTIaEreW40pTaxcKQohDxH0Irlbups19DE2MebECTN fSfVZQkxlm1wQQm1uhBuaX5DILpxUzH4Djz2cnf0Y2LiqlLdH8a+wIPiTVlF5+1UxfIEQ8hHdS82 9tW9uP3FWo6U+ut9RV7JGc/1l8eaz3OuPQZTAXBw+E/GUz2tNWtTmniUgfsFZt3WBurpJjj2pjDG Im8clArm8ckuQlk/xMqN21jxBBB+tVRFsOZPCtJlvwi2lImFbjJPi2LkD6Xo4khk/leJymP5E3Ox mP8Azkp3MSI6jsStKlD+IAkEEAg2pcFo9IfZb2bY41geF8+5HjF/+Qz75XFYGbtU2w2lZQw66Egb 95BUBppauN8lz7cZpVWWjp8TiranLwabgnIZTJuzMitUmXMdU7IeP8S1G5NeVvstss7Pqzt6qKiS RasPF2bTcXNhQeWB4URjfTQVFJvR1YLAcxsJUUjqexptYFNAZDexS1EXt0obhVOrUkFVlpsPE0i1 JGSEv6DrSvTI0FSlclNkrGzd21tPlUNLmnix3hw0SQndZV+pqvEJWDQxyGkeRI6a6VUZCbA8mEyX PMkXPamJZEWsxcyWJStJShNvC1FAHkKruJShCgpAPxtV2UIJZZHjwNq0FI0uNKUrYH+CKlEy8hzc eqjYfWscm8MNOlISb9bWNGmIbCS3Bs8TbSrVmVAJc27wq2p60xOS2fxUGfPcAdz4VYPUmxcmGlgF YKVd6ruR5Kf/AFG8Nh8y43j+dNkOZXhDCY2QhsgevKgXPouA/wAXoqUUnuEkeFeq+H5fnTws8rp+ B575Tj+NvOvRnnnJlKmsTpcloRlSSlDTN/tSkbUpG7rYAV6LW4RxbfQRZkJczKQmwhXp7LlNuwNr 2pdmElODUX6dPbaJyHli81LgJk4vAIDhC0/01S1H+kD2JTYqt8BXE+Y5fs6vGrh2/kdP47j+5smy wiufdjJpP6ieW+s0HRGy7Edpfh6bDaAD9Qa6Xwr8ePQy/JOd9jePslP3Soy1AI3bSgfEXtf5gkGv QJOyk41reLg0L+otRn+1MLIRx6hiy0xpLet/SkjadR2S4E9RXO5K7mrU8GCsi/8Agt4jFXDb0l8O OpJsQhKrWI8CazLqPO/u57gY5jh3/jIVs/NbAnLZUb7AL7E/FR0F6OSjW36PGcv/AP1zDzWXxi4y nnfIlW5SlNGyWzY9AhAAFtK2f7EZ3mwe/UNxVOYyqsq2NyvwmG3QRdSCAVIPy1tXF3cqq5HtvrCO lq47ejzXSWeaGSae41zV3JLQUN724eWSRa7blzHdP/238QK10sjNZQH+XSVpax0xshpcN4KDttPT cAO4npYHx8aaUWl7c+0GL5G8eX8xxC2sb+KFYKI0ooTPkFdwtVidraOqtdegrnc/m049f+3Y18Ti 23Wn/aavQ5LycgvznApYQhptIAShDbaQlDaEjRKUpFgBXkORsvus73cs9Hq1VovGqwPXGMSVSbkB Sb6H4Vls4HlqtY9LQ3AX+FInIUH7ILSWiCbEDUUyrBgruY81+SvzXtT6sXZERSN6VKCbg1G5AWCO htKSWza3j4UAXkTIkZLbpUPtXYaUSJMjTj8U3vLwToemlXUpuBpiFMc7bWFFJQwNOeojWxt0vVdw 10IEmOh1QI7UScAWQIks2vp2q6uRTUC3JYKwQnS/U1NrlDNfUHJirYXqNCRSUaYwZw9ArkbwdN+h H+dZWjXIwG6Gk7gRt6GqBZyVKOwkmyR0opBiQS/PCV/f1o0ymuxyXkUrBSdQqmIGIIzck+oUp0F+ tEgWwuy+k9VJVcFKkKAUCCLEFJuCCNDR0u6NNdUDeisoZnvmn6dcBymaubh81IwTillwYwoDsUE9 duoUn4XJtXf0/O2iL1n6o4234mszW0HPjX6asLGTLXyeeqa4ttDOP/AUpstJQbkqUsHcTp2pXJ+c tj21+oWn4uqnyZqDg/E8JxDERcNgon4sBklbqlne44tX3OOK6kmuByd999/K7lnT06q6qxXoeUXu nJXJ91+Z5uOR6MrKPFp0aXKVWB+oFfReLT29VU+yR5HkWV9tn9TYn6buSwM5NjY198szCptyK6P4 kk2KdD21Btr0rq8bZ5VaOfupDk377+xv7F7bSWoamHCYqZTjTpSA82NocSdwNzY3FiFXGhrJuwP1 9DyG5PzBD+SmZhxxBRCCGorqzYKDY8yin5k1jbHxJV3DZMr3N55gI0tBexC8q0gxmFXcdQ2rctaj YhCBYdev0p+ik2Ui9j8Vg/0IcMaxmHweOwbLLMQNobSlsJ8qgEAot9BWyzkzw5j1Kh5ZLXkMzNk7 tzDjhbQi10+mjypFvCwr5zzuR7nJtdPvj8j2nE0+GhUfoVzlvbjgnI4OTj5Tj8dTuZimJLyDQ2yE o3b07F67SlXmHxq//wBLfS3lJS4Wp1a8QLxP2TwHHWGEZbIvcp/FAENT7Yj2SDceoltRCj49AfCt S/yHbEeKEf8A5Guergs+a0JbyXHUCzSUtstISAhCEaJSlI6ACuZt5Ft2zzu5Zv1aa6q+NVgkM4VJ KCgEhWqgOtUnASx0LJ4/iiwEjaEClXRaG95AaR9KzNQFIkZt1YbWpOgP2miqoL6iAgBT4Kr3J116 01Mq1RgbQgoCAACdBRdhcdjmrElaiSo3B6CqgmArjoaErSFp0voDVKwUIeYzKPTAAANu1MAhn6mO ku60yqkC2Do44pghKRoTa4obYJVkNclSHvMbA0EwMiSM+4V3PUGpW2Qb19AYAhe4GwPaibkGqhkR 5CiLgDQ6Uu2B9TLUFqShW1R3i+nj1oGkaJbGF23pgK7jzCg8S2xUyU1MdJTfy/P99X44BK/n5hQk DzEIt1BqeJTZMg5D1lpSFXvRSCmNzTBI3XN1dRVplpegRbirCEuBWo1JopK8SaH0JKD0PRVNFsYI 0cPJStOg62+dLuWgtl3DiOLciydtqoOLlPoV4KQ0og/tqcbX7m6lfWy/mDtfjSz+jPGPkWQanOSp SFJdbdlutuK6bloULk26XtpX07ajw9MuTQnsZxzkPEOW8f5RBn4/PcfnFScrDgS0OzcctTSXELWw bK0JCVFG4XPjS9WyuvZE9Ua6cDbyaN0Uwbu/VV7i8V5J7Z8fPrO49Koqo2SxTbt5jb8daAlCkJPm Lw0A1TcXBNDyL+CdrdDZq+I2e4tZ5Me4OKy3IExMHhcLPZWpo/mbUqkIbdK1XS2+htN2wkpASq53 BWtZq29xTECt3HddjpVTHf1LQ/SfhmeF86yOJymNKMhjUolvFxR9RQeSQ3tbUbggW6juPGt2jrBg 20tXFkeynH+QMrwuVydgj02UxsMlIJstzyOKUpXRSRf41j+W5P8Ab8e1l1eF+Y7gaPe3pdlkq3J5 pn8ksdLJ/fXz+v1PX2RDiZFSyNLjdYiqtkupZOKgmahsk3IH29OtIiGHIxIwA1GwUdcEaDMXBABK gmxT3psi4GGMwplBBA+BoHYhzmla0lNtT0pLyGJ+VYd/HUkpN/hRPoUhIYguqKlG+h70Swi25DMW O7vSbHynpRoFjDHbLhUCLWPU96LrgCO7CqMfcgpGo10oGguoaixnEFO5X/TRIphJbbZTYABY7inJ wJcsHyk/07lOo6GgvYutQa6ylxsOqHSlvIacHFSAtHlOg0sKtBgRzcl0gJqTkrxOYdO/aR31BoZk uIM/ssNepewFybmqbHzBwyC0NpcI6IGh8aqMF9yneTT1EpCNSf8ACrSgt5K8lPuKHW/womBASwTr q3b3IIIuKC0pEqi6scoKbQVGxAHWk+TG4QdbNxt6CiVirKEDMg0pCkqbVcE6itNHAmw58cT6qkNr PkSBequ5ARD99suxxv2X9ycoVhsxMDIShZ6BTgDaf3qp/wAdXy5NF9UJ5do02/A8jREx+PwuMxBU lT7qfWlPuKstTzqd6rDt5lGvol3GDxtVORdXg8liZTOcj5ByA5uC23IylJWBuuLKR20rHt1+XU28 Xl7NDmjG/GKme4vOcd/aMrOgh19iK45PX+SpooslTrZ2gLINyncNPGuTztVkpTcHsvifmfd+2/7h zOI5evlcnEchzGdyWL/PKJimpKmhKQ0tTd0LuDc2t1ro66tpJtnn+R8zud3CSanojZfAPbPgft1K 4LK5alcXI8iy/wCRHhlSnXG0EBPpl9y6wFApCtyrDrap8dya7N10v21hT/2FX4e7kVq3+62fwX+p tjl7rEbHxMdGgtY5lgGQAynYhxDoBbNrq6A2OvauJ/knKs7V1R0yb+Bwa6bWsnPYoh5n15ZcB3bl fWvP1Z0IG7C4xsrAUBZRvarBfUt/ERPRCNqdO1Uy5HRmOCjcR1pL6lkkH029v/o1JbIz4TdaNSEk 9hRFEdJG4hQv2CvCqRYNmRvU3JSAsDrQyREFOKSLnZfd1q/IjJkfFpQdwAv4UymQGdXo7aBcCxoy BfHs3QAq17dKhEG28atwlR0HbtpUJJ8PQUtJKhcnvermAWwK4gdF6p7VTr5F9AfMUltG1I0NBbCK 6g1PkuQq4okhiBjzqAogC3xqFg5dlOgpPS16qMhLKKJK0JUu4sLmkzkc6gKe5dLiT010q1YKqK1y 8FSkrIG4nofCrbkpiS/j3EebbqepIo0wLIkY6E4y4HQPKVa0TQKLew5S4ygk6kaCszQyuRk9L00h RNxaomE8kVwpv00+OtPq5QqwWxz/AOMsKQq24i9W3gUZk/XF7iNYf2WZ4u29adzzO4/GJTfUx2XU yXz8rISn610/gtflyPL/AImD5S/hpaXc8/uQZB193c6LKSkBKkjuO9e1uzy6QryM9yDDRHpLNp0c /wBJDTwKkBR0BJ66WrO2EsDT7LctlQOW4aTlksxof5QelTkJcBbCSFjytm5vYjSl7tXnSDb8fyFo 3KzyjZvHpj2d94cZjdxnxMpnJT+FiLb2BvHxAX3JCkHXaElIuf4lis/O3+xx7WXWIRWnV7/IhdG5 /I2J7k8Oa9yOOs4syBByECUiXjpR3BIUj7m1bCDtWnQ26aHtXj/jefbibfPqn1R6/KWMMqfj/L+d e0acLw3nORhqxudySI+Ill9qSyptxYSd6X0lwbAbAgJGvzr22j5Di83X91f1X9TncqllsVqqfWHB znfqN9rWMjlWm5DrUjHyXowjosQ44y4ps+kNy9Fbbg7j1HTpXI3fE8a1p138fo/6HQ9nZVdJn0LA 4B704vkU1hwwf7JgLOrOfyTzTSXfSBuhpsqCyd+hJT01FC/i9NKuXa1u0LBl3a+QmvGqjuaH4l7u e2fI5jOLwnLIc+e8tbLLTe+ynEEAp3lISCbiwJF+165mzgb9dfKywS+xUt4vDLcbloCTY7gD+yud aow5NTPUcWOo6UuSyQkg3ubHwNTzIRm3CdyRpra3wqSUS4yU3JWLX6XqmiwhaOEEJGtUmQCrkek7 tJFyTam0sU0fKz6xsnQ9xTQUg3iGzv2qAKhYC/hULHdtsIbve9qLsKbBs5IdaUEiyrVGWhHfS8kq SpN7dDUTLaTIb6UrQUkXPepZJkqDleZISNL6GgGA+Qw2LkDUaa0P1IDUtlCrW0J6GrRCjZKEB1xS hYbjYfWs05NSQIfih9LqintRMIX3Map29k9O1QqQDkMQU6bL/GrVin3RAbx9mylKdeugvRzIGAnj y4wttG6x8KqyCq0h+BSuNdX3dPrS5CkFBaNx3K6dj8KNMXYjSpyGNUnynqPCjqwTyg/W9zpXIfdb hnEYzu+NxGI09JQDdP5U1wOKuPENoR+2vV/B6fDU7+r/AJHm/l9nldV9F/MrFnIomuIBecWn+JGp Nx2ruNyclEjlWQMeHEw6BZ1xRkSE/wApd+xGngNfrQRkuRu9uMKzKfQ9LcRHZaWhJQpW3RQJUo38 NKIhsX9JC5HPeZ+53u6+SvGwCzw7hW4W2xYoS7JdT2u6QhSj9K8z/kG79uv83/Q7nw+uXa/5Gvua +4WI4HiVZCfd/IvtunFYxCVKW+tpN1E7AdqEXG5R0ri8Hh/3FsuKrq//AJ3Z2dm5Ux3Kq4T7U5Lm GfY91/dwHJ5iQgOcW4q+AYuOjrAKHHG7qSpwg6JOiepF+mjm81V/8tWKoZSvfuy38r7e8SysVULJ cUxc2ClRU2yqI0NpUblSFJSFJPxBrnU2Wq5TY5bLV7ivjvaj2rh5Bt08IgKLa/6aHi66hJta+xxx SeniK0/3u1qPJi7brvuaL41juMYphcfEYDGYpmQEB5EOKywF+mrcjcG0i+0m48DU87dZEXfl1LGj vhYCQfrSrspILsNpZPq/xEWrO2FB3K2ydyjoaqQog+EOpQ8Lm6Kicg2UE11aLXSr41bYHcHLlXB8 209rVJkIGGR6joSTcp60dC3kLwFN79pN93Sn1BG2G3scSR07EVZEHQ6R5T9vjRNg+JGWq5JVqOlh 4VEyNCxlXEtFS7aCqBQrOSEqTuAvfUGrgsiOLUG95OnUVLIlWcWXkPdbKIGhoIkafimkKWD0sReh hlFGS4yT6ot9pNqyTGTYmD2kpQl0FN7C16uZRVmc2WW0BSyASRoLeNSQG84BWRib21EpsSO1EirW AWPiDetJT5SNKYkLkmqw21ZeQNoGtU7Bo5mQptGwm1uo+VLD8hbeyKStWtiCb0VcgvoB5mSa9J5T iglhlCluuHolKBdRJ+AFaK1AZ4Le4fMXuV+5PJuYqWXf7hlnZEW5/wCwhe1lN/g2kCve8XV7Wqtf RHjeTt9zZa31LH4XySBJcZdXHcKgCQ1pbcOxPhTmJCRWuZlEyJhUpTjxckrA6E9LAdhVIh9c99xm OO453i/HypWXktBORyKhYMNuJ+xs9Ssg636URR6/fpd4SOB+wnt5ilNenOycH+85EEWV62QJfsfi lCkp+leC+U3e7yLP0x+h7D4/V4aKr1yX5jcRFGXVmHW/UnLjJhpcUAfTZCyspTppvJBV42HhWK22 3t+HaZNaovLy79BvkNIc22/9CsiQ1tEpqKlxopOulrVpqhNm2AJ3G07lPJuCTu07U1VgWdsa8qM8 2w4q+tgb02cA9y0YTyS2nadpT3pNy0GjLQtASVXUKz2YSOiAFtkBRve41qpwTufh3bdigRfvU7Ea ObqpGzai5SBUllJIjIbdcF9Qrwq1YuD8/GLSi4b7j1p1WUT2SpCkrSLAdRTalDxjX/VQknym3SjK iAtclXwPjUIcXXvTBIAv3q1gB5FbKXdQvsCD86IAWWiPTLaxqO1GVkjrUSCjsaFuQkoIjCfSURf4 D60sNMnKSpKA5a17XvUgIp+QlF3bm3U3rDBpkXVrbAcFiLXPSi6IpsHGRZy9+napVAWJC3EvoO6x 3DSrSgGQUmOlt0AKtc9L1oWUC2GwU7A0bE2pDUBq4m5Zr03QUDre9RINiVNiOrdshJJURajrWMlO xR/6nuTD219k+QzW3CzmOTgYPEWNlBcoH1lj/laCjXQ+L0+/yEuyy/y/+zNzty1aG+7wjxCNe5PH BCBlZ+NWFw3y0bglIsQbfOoQbW/cDKspKmY7KZGpDxuoA9vIdNPjVQQH8Sw0/m3NuO4JAXMn8ly8 aKonVSlSHkpUo/IEk0vfsWvXaz6JSHrr5WS+p/phxkAR2I0BkbY8FltiOgdEobSEJA+gr5q9vk22 ezq4whwiRihV9tiBarTkNWCi/SDduij+2gvgJOTrAJSrS6/n2o6tl9Q242laNRcHqK0SC6i7Lw93 UPsi6knoKJgRIwYtblw2sFJT40myyG0NqUI2dAD40m9SkfyfJqFaXqq1aKbJalh0JT1PjTGpBgmI Z2gbdbjpReJDrGj7VkkXvrUrQuTo/HbJsBqe1WlBJZAdZW1qnVJ7UaKYWxkixQFKvYdqagRkdeIb SRoRRdAWRQ+hxJSoXv1JokgbYBUxSCkoSLjtahbJApPBYd/lA6g96heCC84UakbUnoqi8Smz7Yb9 QBXZPj1qoJJOUQU7PGqCWSi5z/nc2nuawURpuwAp1St4IsPE0yIAQGUtK3VFGvx+NSII2c5brkZo qToAL/CrkBqQSMo5t3KBCidPpTFdA+IUjTlOrRdeo60F3IVU0j9dWiS6QrqkVKVkNuT6jQUKlI3I 69L0yMEkx3+rTBxOeZbFcLnsrOMw0dMltxCigflv38wI/lTtBr0fwXH8KO/r/I4fy++bKnp1/E87 +cfpuyHGcRN5BjuSRJmKx0cvzW5iVMvICbDagpCkrJvoNK9DJxICOH/SL7h8tw8XL8KyOK5Ap2P6 z+Oce/DeSdu7Ygu+RZPT7hQW2Krhj1x3ZSin+S+zHutxBl+TyP2/zeLjRXS1IlLiLW0hQF/M42FJ At3varWyr7ira7LqjR/6DeFI5H7xvcjlRfXi8Fxjs5lRF0omSCI7BPxAUtQ+VcT/ACHkPXxvFdbO PyNnx2vy2z6HuPiUKQUqWDc9RXh0z0q6DpGUNoBABNaUi0fZjb1gqGgqe2GnAQjRFJO5KbJI61ar AwlbLqKN9r9qY7SSO51Q2UW3WNqlb+pTXofSSjcFpFtp1oG8lpQg8wFKSCo7Un7aFoo+HDYEWOnQ 1AGdYinFLsTa3T40SKYZQ6kFNzdVGnJRPQ4AQoHQ9KtehCQ2UOKuoajxpiSKOMtO7ygC3woH1ICf TejuJUk+W+tMTKYeZmBxG0i6gO1MakWfS72uPJftVPBckQlRNjrbpaoiWfoQZLCD/U6EdaasC2xf moSshOlhrU6sHMA56b+KkAa30NBe3YOucnaG85KUk6i5pY5NFDpfQ8dDdSibCkVp3LtY6Li+Tzab ri/zqXGUQCVCU2tZFjr0oLWUBeGTk+049Zso8tu1I9wt6zinClIG4XAF6r3MjK6iM7FW0tKkaEm3 wo1Yj1ncoAWLHzaEnxpuq+RV6YGCIlG5C7XWNBWlKXAluEY4945yJHLsluspcd4tXvr5bD/Kvc8f V7WqtV2R5Hk3ezZa31KA95sWnL8FjY9qaYf5cth94t6lz0DuCDfxNj9KehKHf2Edlw4jcREhVoyA Sok3O0f4Unbk0ar9jVGO5M84VMNOpK3VFDiFEEKBN7G/X61ndUlIx2bcFl8Y49FxcGTKjwmIsrKO epKUy2hu+pIvtAv1rxvym57dmOiO/wAXj+3T8SwIDbiBqLlNY9dcGpJQH2T6huO3Ud6NYYXjATZW lN0E6nvTk1BICqXAEbQSNKBsOrQIVJLbilam3U1EG3LP5vLpWotlXyoGXCDsBSXiCoeW99KiQDDj zqENjX/lqrCpIX5O5o3SdOnxqi0j+jvgg2O1Qo0UyewshZUpW49h8KtMjyShK86Qk3PcUSUlLAUZ kqbKVKFr9aYsAskKkIKgoK0qRkhCky2zrcWBtV9yHL8ltAC0aE+FHMAxJ2VPU4ny2Bt1qMA7sOFS RuPmqyH8+kEam16JvBQuSGxZXc360El+MgJ2OpxSitV0p6Co13LWMH8xKTGcQm/fQVETJREJhSHF uqOiSf2VPEtvIbeeT6NwbkCk3WDRRnFtoPobVttY3NY7s0VDbOLS6ps7dO5tWeyGJSd50Btkkbb2 T3pctDawhSlxkpbUpQIP8NNraSWSYLjQnJCt1rhOlMV4EWXYkONOwnGV3sPUTcHpYGtvG2rzU+qM m7W/Fx6GDvez+6Y3n/IPRjhcaVJU+w4ToAs32n5Emvot1nB4topjlDWWzfF0SikuDCzmkvoauRsd Sbm48NK06dLtR39DNtvFlX1Lf9rW3IWOfnGI6hhDB9R4ghPmGn765+62TXqq4ksb26bl8j5UliI4 fxWHN0hX8oH3H6D99YOfyVq0/Vm3hcd7Nk9jbEdOzY0BZCbAD4CvGvOT1Mdg/HA3Dajr1q5SUAtH cjYd4G3xNAmTodWFC4VfcSe1NVoRXUP70La/4tulRuSpYCWSlLhtuBOtXCgktC0+otuFxCuppdhl Whrws1QaG43PerXQlsjGl4vKSCLpvpVLIDSR2cWWja10qqnCK6nRhpJVe1t+tUFEElTSkgqA0B61 YLPhl1JNv4x2oleAYDSXv6Q3C/xo3YqD6QpKwUn6UayQ5qihSSb3PhRdgW8nEJDSPMg/M1IJIO9V 71yGgVJP7KJMG1e4UZkPNH+onr4VGRIkvSlKTYC+mnzobWDSBG19V17evUUKIBJkoMki+pOopqyB bBybS1I2HTfcVbqwPKSj3JISHE9ySLWo5TDaObDj7iNhSbX1+VZdrUDteBvhoQhgFSewFc+2WbFZ JDdi0IU3cAHbQQV5EDLqCwo2IKb3qKhfmxAyD6iCCLBPQVaQHuQfOOlISLDS/WgayFMkl8CSk3Fv A0dZktFQ899pMT7hutyJcqRipaEpQ7Oi7T6iU6DehYIvbuK9LxfnNmuirdTH6nI5HxOu9nZOD+wH sDxTB8WyWAamypcqc4p8ZV8JKgsm6RsGm0dOt61af8i2Us06/a10/qZ9nwlLVTT+5dzrjPal+FgJ 2GE+K45KUk/7SwgJSe5Gt/pWd/MN9UHX4xJYYxe33tjG4U7PnrebfmzRs/pAhCU3ufu1JOlY+bzv fSSWEauLxPZbfct+LGBKVL/6a55rspYVZZKdy+gFUUdHVAoKba1TBTIjDZQsEJsCamQvIYmgCgpP 8uholDBbyL0tz0AvzWF6NWwRKReeHqbPAm+nhUcQWsBaCpaEeUfSltlvA7Y8LVYHuOlHV4FtyEXm F+ojcdwHQUL6hYR1SUJXtAJ2i1RElkj1EkbT08KuAWiOlq7o2psL3vU8CSGUtKCR/hREO8eL6nmJ IB6GjrkGDuY+3cN1ra0yQGpPjyLSEK1vRN4Ik5PxUdptF0gX7CpMFvJBW5c7ba9CKEtKDs0z8bg3 N6U2Wjk4fTCgfCioyMTsix6z24KsO3zplXALRDYS6wsbtbEXPwo1eWBBTbQbdUbarJOlLyHMh6JA N29wuL3NZttzRRIZFRglryjt0FJWSNk7HOlryWPx+lW6gq2SXkmkOML2jzEXJpDHpoqnInatTZTq Pso10JHqc4UdYuojr0vQQGgsY6rJUnpfUdqJKGQLxGG1sqKvLanAWR39NKUBRToD2o0wXjBJTHaP mBAv1qNEk7/iJXtt21FSSugQbiHy2uANbVUFKwSIbQEp0+VEqluCG4hJJsR86PwAbPtuOdoWSFhO pobVBlH8+7ZISCUnQUMZKkC5EhIG4bk/GrDTAwUE3I8ySP2VICaGfCNpkWFgEgmhglkNuiClLYtt Oqqpi0dnXHFpBCtx7VZGdWnDbUebxokQlI2q6C9vuJpiBbJ0dtBBUDr4USwUSgsiwKRbtVQmyHX8 kJsAnQ9PCiTKIzjpO4k6jrUWSH427YEgC46UcYBbyfpkhShuI3HS1XBWZOjaWXFG6RuT1NTBMnZ9 aEIs3YEd6qyRakHr1VuIuAKBJSXOAXJioWQT1te1WVIGcbJVsOlzoaKCSUrBguNuLeUk2udCDV3U FVY0NKWqwSj7bWNZGsjnYICWGk/1EkfMaUHiC7nw3PQ24HLWCr6WpngA7HZU/wBQrBBKbeB0rNej Q/XddxHyLZembtvzNjS8mpNBSM2SkJCD08KiUlSgmmIv0yAk269O9aPCQVdEpmC+GvsIBOptRVXY qzQVaxqigKWCUHonWrhoBuT5mRCw3vQlXlFwm1RBqqa6kOEXXFXspKflVxIDQbHqpSASSPl2q7Vg ryR8uIXtKu9rnSjiCpITayQUhJ16i1W7ArIRjBwINgfqKGW0RwfMtCvIdnz0oUCBJrS13ASSnwt0 q4LqwYhhWxXkJ7dKpYGNhrBBadwSkjWwBFDBJHVhCgklYvfw6UxJwA2jm0hwvEpBKARS8loLBlKg bJKTbwqQU2ji2V7iixFzpVqzAwTmAoA2BF+mneiTZbOyi7boSBRKSuh1SStGqTcfCmlSR1srtcBR CtToaniUrIgurdSQUgjwAFWmCyWiP6iA4oEKPSr7E7nT0nEgLBNUXB/ELX1CrjqLaUuzgJH2STcK B6dLURWAepbrilFLarDQi3apJMEMtb3UlQPUbQR8aNA29D//2Q== --b1_56c274440697a416ad74eee36c09ac7a--