Date: Mon, 19 Apr 2021 08:25:10 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Karapatan at Pananagutan ng mga Mag-asawa Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 100.26.179.251 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486" --b1_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486" --b2_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 10 Mga Karapatan at Pananagutan ng mga Mag-asawa Deskripsyon: Ang mga karapatan ng mag-asawa sa isa't-isa ay tatalakayin batay sa Quran at mga katuruan ni Propeta Muhammad (SAW). Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 38 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8468 (daily average: 8) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Layunin: · Upang malaman ang mga karapatan ng mga asawang lalaki. · Upang malaman ang mga karapatan ng mga asawang babae. · Upang matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa tamang pakikipagtalik sa pagitan ng mag-asawa. Mga Terminolohiyang Arabik · Mahr - dote (dowry), regalo sa kasal, na ibinigay nang isang lalaki sa kanyang asawang babae. · Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa islamikong kalendaryo. Ito ang buwan kung kailan itinalaga ang obligadong pag-aayuno. Malinaw na ipinahayag ng Islam ang mga karapatan at pananagutan ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae at ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ang ideya na ang mag-asawa ay may mga karapatan sa isa't-isa ay medyo kakaiba sa Islam. Ang pinaka-kahanga-hanga ay kung gaano kalinaw na ipinahahayag ang mga ito, kaya ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring mabawasan. Ang mga tagapayo sa kasal ay tinawag itong mga dapat “asahan," ngunit walang malinaw na palagay kung ano ang mga dapat na asahan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga ito ay iniwan sa mga mag-asawa na magpasya. Maraming mga beses na hindi nila kayang magpasya o sumang-ayon, kaya nagtatapos ang pagsasama. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pinakamahalagang karapatan at responsibilidad ng mga asawang lalaki at mga asawang babae. Ang ilang mga bagay ay dapat tandaan bago basahin ang mga ito: 1. Ang Allah ang nagbigay ng mga karapatang ito at mga pananagutan. 2. Tulad ng isang asawang lalaki na may karapatan sa kanyang asawang babae, ganoon din naman ang asawang babae ay may karapatan sa kanyang asawang lalaki. Pareho silang dapat na magsikap na tuparin ang mga karapatan ng bawat isa sa abot ng kanilang makakaya at patawarin ang bawat isa hangga't maaari kung sila ay magkulang. 3. Ang mag-asawa ay dapat na maging mahinahon na may paggalang sa mga karapatan at mga pananagutang ito. Hindi nila dapat ipaalala ang isa sa kanilang mga karapatan sa panahon ng galit at pag-aaway upang magdagdag ng mas malaking kaguluhan. Sa madaling sabi, huwag gamitin ang iyong mga karapatan bilang kasangkapan sa pang-aabuso. 4.Maraming mga bagong Muslim ang nagbabasa ng mga website na dalubhasa sa mga Islamikong legal na batas at mga libro tungkol sa Islamikong batas bilang mga gabay sa mas mahusay na pamumuhay. Ang mga mapagkukunang ito ay karaniwang naglalaman ng kasulatan ng batas, hindi kinakailangan ang "diwa" ng batas. Ang "diwa" ng batas ay upang mabuhay sa kapayapaan at pagkakaisa nang hindi sumusuway sa Allah. Laging tandaan na ang pagmamahal, kahinahunan, at awa ay mga mahalagang bahagi ng isang masaya, ng Islamikong pagsasama. Mga Karapatan ng Asawang Babae sa kanyang Asawa Pinagkalooban ng Islam ang isang asawang babae ng mga karapatan sa kanyang asawang Muslim. Ang ilan sa kanila ay pinansyal, ang iba ay hindi. 1. Mahr Ang isang babae ay may pinansyal na karapatan upang makatanggap ng mahr, o regalo sa kasal, mula sa kanyang asawa. 2. Magandang Pakikitungo Ang Qur'an ay nagbigay ng malaking pagpapahalaga sa maayos na pakikitungo sa kanyang asawang babae. "... At mabuhay kasama nila sa kabutihan..." (Quran 4:19). Bilang karagdagan sa Qur'an, ay binigyang-diin din ng Propeta ng Allah (SAW) na, 'Ang pinakamabuti sa inyo ay siya na pinakamabuti sa kanyang asawang babae.' (Tirmidhi) Dapat tandaan ng isang lalaking Muslim ang payo ng ating minamahal na Propeta, "Matakot sa Allah tungkol sa mga kababaihan. Binigay sila sa iyo bilang isang pagtitiwala mula sa Allah at sa pamamagitan ng salita ng Allah sila ay naging legal para sa iyo. "(Muslim) Ang isang asawang babae ay isang pagtitiwala, kahit na ang isang alipin, o ang isang aso at dapat ay tratuhin ng maayos 3. Sustentong Pinansyal Ang asawang babae ay may karapatan sa sustentong pinansyal, kabilang ang pagkain, pananamit, at tirahan ayon sa kung ano ang kayang ibigay ng asawang lalaki. Responsibilidad ng asawang lalaki na magtrabaho at itaguyod ang kanyang asawang babae. 4. Proteksyon Dapat protektahan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae kabilang na dito ang pisikal at emosyonal na kaayusan. 1. Pagsunod Sa Islam, ang isang asawang babae ay kinakailangang sundin ang kanyang asawa sa mga bagay na hindi sangkot ang pagsuway sa Allah. Ang konseptong ito ay ganap na hindi kilala ng maraming mga taga-Kanluran, kaya't unawain itong mabuti. Sa Kanluran, tinawag nila itong 'pagpigil' at kung minsan ay 'emosyonal na pang-aabuso'. Alinman sa mga ito ay hindi. Ang ilang mahalagang bagay ay dapat na isaalang-alang. Una, ang isang asawang babae ay dapat sumunod sa kanyang asawa bilang pagsunod sa Allah. Sinabi ng Propeta, 'Kung ang isang babae ay nagsasagawa ng kanyang limang pang-araw-araw na panalangin, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, binabantayan ang kalinisan ng kanyang puri at sumusunod sa kanyang asawa, sasabihin sa kanya sa Araw ng Paghuhukom, "Pumasok ka sa anumang pintuan ng Paraiso na iyong nais. "'(Ibn Hibban) Ikalawa, ang asawang babae na sumusunod sa kanyang asawa ay hindi tulad ng isang alipin na sumusunod sa panginoon! Siya ay isang malayang babae, hindi isang alipin. Ang ibig sabihin nito na ang kanyang asawa ay hindi maaaring abusuhin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang asawa at kumilos bilang isang punong malupit. Dapat niyang alalahanin na siya ay tagapaglingkod ng Allah at tatanungin kung paano niya pinakitunguhan ang kanyang asawa. Ikatlo, ang isang asawang lalaki ay dapat magsagawa ng mga gawain sa kanyang pamilya na may pagkonsulta sa kanyang asawa, ngunit sa huli, siya ang magpapasya at siya ang may pananagutan sa harap ng Allah sa kanyang desisyon. Ang isang asawang babae ay hindi dapat tumutol sa kanyang kapangyarihan na gumawa ng desisyon at kilalanin tulad ng bawat kumpanya na may isang CEO, ang "pamilya" ay tulad ng isang kumpanya at ang asawang lalaki ay ang CEO nito. Tandaan na dapat timbangin ng asawang lalaki ang kanyang kapangyarihan na may mabuting pakikitungo, at iyon ang karapatan ng asawang babae sa kanya. 2. Pangangalaga sa Karangalan at Dignidad ng Asawang Lalaki Dapat niyang pangalagaan ang kanyang kayamanan at mga anak, bukod sa iba pang mga bagay, sa kanyang tahanan. Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "Ang asawang babae ang tagapangalaga sa tahanan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak." (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim) Kinakailangan niyang palakihin ang kanyang mga anak sa Islamikong kaugalian. 3. Hindi Pag-alis sa Tahanan ng Walang Pahintulot ng Asawa Sinabi ng Propeta, "Kung ang asawa ng sinuman sa inyo ay dapat humingi ng pahintulot na pumunta sa moske, huwag siyang pigilan." (Muslim) Hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang hingin ang kanyang pahintulot bawat oras bago siya umalis ng bahay, magsabi, "Maaari ba akong umalis?" Ang ibig sabihin nito ay hindi siya dapat pumunta sa isang lugar na hindi niya pinapayagan. Mapipigilan nito ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang kaligayahan sa pamilya. Ang moske ay hindi kasama. Maaari siyang pumunta sa moske nang walang pahintulot at pagsang-ayon ng kanyang asawa. 4. Hindi Pinapayagan ang Sinuman na Pumasok sa Kanyang Tahanan nang wala ang Kanyang Pahintulot Sinabi ng Propeta, "At ang iyong karapatan sa kanila ay ang hindi nila payagan ang sinuman na ayaw mong umupo sa inyong upuan." [1] Muli, ang ibig sabihin nito ay huwag hayaan sa tahanan ang sinuman na hindi sinasang-ayunan ng asawang lalaki upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang pagkakaisa. 5. Pagtatago ng mga Lihim sa loob ng Silid-tulugan Hindi dapat sabihin o ikwento ng asawa sa mga kaibigan at kapamilya ang tungkol sa kanilang pagtatalik. Ito ay itinuturing na hindi tama, malaswa, at kahiya-hiya. Pareho nilang dapat igalang ang pagkapribado ng bawat isa sa bagay na ito. Ang pagtatalik ay isang karapatan ng mag-asawa para sa isa't-isa. Ang bawat asawa ay may karapatan sa pakikipagtalik. Ang pagtatalik gamit ang harapang maselang bahagi ay ipinagbabawal sa panahon ng pagdating ng buwanang dalaw ng isang babae at pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Ang pagtatalik gamit ang likurang maselang bahagi (anal) ay mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng oras. Pinagkunan: [1] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/159/mga-karapatan-at-pananagutan-ng-mga-mag-asawa/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Karapatan at Pananagutan ng mga Mag-asawa

Deskripsyon: Ang mga karapatan ng mag-asawa sa isa't-isa ay tatalakayin batay sa Quran at mga katuruan ni Propeta Muhammad (SAW).

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 38 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8468 (daily average: 8)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


Layunin:

·      Upang malaman ang mga karapatan ng mga asawang lalaki.

·       Upang malaman ang mga karapatan ng mga asawang babae.

·      Upang matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa tamang pakikipagtalik sa pagitan ng mag-asawa.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Mahr - dote (dowry), regalo sa kasal, na ibinigay nang isang lalaki sa kanyang asawang babae.

·       Ramadan - Ang ika-siyam na buwan sa islamikong kalendaryo. Ito ang buwan kung kailan itinalaga ang obligadong pag-aayuno.

RightsResponsibilitiesHusba.jpgMalinaw na ipinahayag ng Islam ang mga karapatan at pananagutan ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae at ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ang ideya na ang mag-asawa ay may mga karapatan sa isa't-isa ay medyo kakaiba sa Islam. Ang pinaka-kahanga-hanga ay kung gaano kalinaw na ipinahahayag ang mga ito, kaya ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring mabawasan. Ang mga tagapayo sa kasal ay tinawag itong mga dapat “asahan," ngunit walang malinaw na palagay kung ano ang mga dapat na asahan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga ito ay iniwan sa mga mag-asawa na magpasya. Maraming mga beses na hindi nila kayang magpasya o sumang-ayon, kaya nagtatapos ang pagsasama.

Ang  mga sumusunod ay ilan sa mga pinakamahalagang karapatan at responsibilidad ng mga asawang lalaki at mga asawang babae. Ang ilang mga bagay ay dapat tandaan bago basahin ang mga ito:

1.    Ang Allah ang nagbigay ng mga karapatang ito at mga pananagutan.

2.    Tulad ng isang asawang lalaki na may karapatan sa kanyang asawang babae, ganoon din naman  ang asawang babae ay may karapatan sa kanyang asawang lalaki. Pareho silang dapat na magsikap na tuparin ang mga karapatan ng bawat isa sa abot ng kanilang makakaya at patawarin ang bawat isa hangga't maaari kung sila ay magkulang.

3.    Ang mag-asawa ay dapat na maging mahinahon na may paggalang sa mga karapatan at mga pananagutang ito. Hindi nila dapat ipaalala ang isa sa kanilang mga karapatan sa panahon ng galit at pag-aaway upang magdagdag ng mas malaking kaguluhan. Sa madaling sabi, huwag gamitin ang iyong mga karapatan bilang kasangkapan sa pang-aabuso.

4.   Maraming mga bagong Muslim ang nagbabasa ng mga website na dalubhasa sa mga  Islamikong legal na batas at mga libro tungkol sa Islamikong batas bilang mga gabay sa mas mahusay na pamumuhay. Ang mga mapagkukunang ito ay karaniwang naglalaman ng kasulatan ng batas, hindi kinakailangan ang "diwa" ng batas. Ang "diwa" ng batas ay upang mabuhay sa kapayapaan at pagkakaisa nang hindi sumusuway sa Allah. Laging tandaan na ang pagmamahal, kahinahunan, at awa ay mga mahalagang bahagi ng isang masaya, ng Islamikong pagsasama.

Mga Karapatan ng Asawang Babae sa kanyang Asawa

Pinagkalooban ng Islam ang isang asawang babae ng mga karapatan sa kanyang asawang Muslim. Ang ilan sa kanila ay pinansyal, ang iba ay hindi.

1.       Mahr

Ang isang babae ay may pinansyal na karapatan upang makatanggap ng mahr, o regalo sa kasal, mula sa kanyang asawa.

2.       Magandang Pakikitungo

Ang Qur'an ay nagbigay ng malaking pagpapahalaga sa maayos na pakikitungo sa kanyang asawang babae. "... At mabuhay kasama nila sa kabutihan..." (Quran 4:19). Bilang karagdagan sa Qur'an, ay binigyang-diin din ng Propeta ng Allah (SAW) na, 'Ang pinakamabuti sa inyo ay siya na pinakamabuti sa kanyang asawang babae.' (Tirmidhi)

      Dapat tandaan ng isang lalaking Muslim ang payo ng ating minamahal na Propeta, "Matakot sa Allah tungkol sa mga kababaihan. Binigay sila sa iyo bilang isang pagtitiwala mula sa Allah at sa pamamagitan ng salita ng Allah sila ay naging legal para sa iyo. "(Muslim) Ang isang asawang babae ay isang pagtitiwala, kahit na ang isang alipin, o ang isang aso at dapat ay tratuhin ng maayos

3.       Sustentong Pinansyal

Ang asawang babae ay may karapatan sa sustentong pinansyal, kabilang ang pagkain, pananamit, at tirahan ayon sa kung ano ang kayang ibigay ng asawang lalaki. Responsibilidad ng asawang lalaki na magtrabaho at itaguyod ang kanyang asawang babae.

4.       Proteksyon

Dapat protektahan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae kabilang na dito ang pisikal at emosyonal na kaayusan.

1.       Pagsunod 

Sa Islam, ang isang asawang babae ay kinakailangang sundin ang kanyang asawa sa mga bagay na hindi sangkot ang pagsuway sa Allah. Ang konseptong ito ay ganap na hindi kilala ng maraming mga taga-Kanluran, kaya't unawain itong mabuti. Sa Kanluran, tinawag nila itong 'pagpigil' at kung minsan ay 'emosyonal na pang-aabuso'. Alinman sa mga ito ay hindi. Ang ilang mahalagang bagay ay dapat na isaalang-alang.

      Una, ang isang asawang babae ay dapat sumunod sa kanyang asawa bilang pagsunod sa Allah. Sinabi ng Propeta, 'Kung ang isang babae ay nagsasagawa ng kanyang limang pang-araw-araw na panalangin, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, binabantayan ang kalinisan ng kanyang puri at sumusunod sa kanyang asawa, sasabihin sa kanya sa Araw ng Paghuhukom, "Pumasok ka sa anumang pintuan ng Paraiso na iyong nais. "'(Ibn Hibban)

      Ikalawa, ang asawang babae na sumusunod sa kanyang asawa ay hindi tulad ng isang alipin na sumusunod sa panginoon! Siya ay isang malayang babae, hindi isang alipin. Ang ibig sabihin nito na ang kanyang asawa ay hindi maaaring abusuhin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang asawa at kumilos bilang isang punong malupit. Dapat niyang alalahanin na siya ay tagapaglingkod ng Allah at tatanungin kung paano niya pinakitunguhan ang kanyang asawa.

      Ikatlo, ang isang asawang lalaki ay dapat magsagawa ng mga gawain sa kanyang pamilya na may pagkonsulta sa kanyang asawa, ngunit sa huli, siya ang magpapasya at siya ang may pananagutan sa harap ng Allah sa kanyang desisyon. Ang isang asawang babae ay hindi dapat tumutol sa kanyang kapangyarihan na gumawa ng desisyon at kilalanin tulad ng bawat kumpanya na may isang CEO, ang "pamilya" ay tulad ng isang kumpanya at ang asawang lalaki ay ang CEO nito. Tandaan na dapat timbangin ng asawang lalaki ang kanyang kapangyarihan na may mabuting pakikitungo, at iyon ang karapatan ng asawang babae sa kanya.

2.       Pangangalaga sa Karangalan at Dignidad ng Asawang Lalaki

Dapat niyang pangalagaan ang kanyang kayamanan at mga anak, bukod sa iba pang mga bagay, sa kanyang tahanan. Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "Ang asawang babae ang tagapangalaga sa tahanan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak." (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim) Kinakailangan niyang palakihin ang kanyang mga anak sa Islamikong kaugalian.

3.       Hindi Pag-alis sa Tahanan ng Walang Pahintulot ng Asawa 

Sinabi ng Propeta, "Kung ang asawa ng sinuman sa inyo ay dapat humingi ng pahintulot na pumunta sa moske, huwag siyang pigilan." (Muslim) Hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang hingin ang kanyang pahintulot bawat oras bago siya umalis ng bahay, magsabi, "Maaari ba akong umalis?" Ang ibig sabihin nito ay hindi siya dapat pumunta sa isang lugar na hindi niya pinapayagan. Mapipigilan nito ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang kaligayahan sa pamilya. Ang moske ay hindi kasama. Maaari siyang pumunta sa moske nang walang pahintulot at pagsang-ayon ng kanyang asawa.

4.       Hindi Pinapayagan ang Sinuman na Pumasok sa Kanyang Tahanan nang wala ang Kanyang Pahintulot

Sinabi ng Propeta, "At ang iyong karapatan sa kanila ay ang hindi nila payagan ang sinuman na ayaw mong umupo sa inyong upuan." [1] Muli, ang ibig sabihin nito ay huwag hayaan sa tahanan ang sinuman na hindi sinasang-ayunan ng asawang lalaki upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang pagkakaisa.

5.       Pagtatago ng mga Lihim sa loob ng Silid-tulugan

Hindi dapat sabihin o ikwento ng asawa sa mga kaibigan at kapamilya ang tungkol sa kanilang pagtatalik. Ito ay itinuturing na hindi tama, malaswa, at kahiya-hiya. Pareho nilang dapat igalang ang pagkapribado ng bawat isa sa bagay na ito.

      Ang pagtatalik ay isang karapatan ng mag-asawa para sa isa't-isa. Ang bawat asawa ay may karapatan sa pakikipagtalik. Ang pagtatalik gamit ang harapang maselang bahagi ay ipinagbabawal sa panahon ng pagdating ng buwanang dalaw ng isang babae at pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Ang pagtatalik gamit ang likurang maselang bahagi (anal) ay mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng oras.


Pinagkunan:

[1] Saheeh Muslim

--b2_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486-- --b1_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486 Content-Type: image/jpeg; name="Rights___Responsibilities_of_Husbands___Wives._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Rights___Responsibilities_of_Husbands___Wives._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADqAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDDJO48 nrTgT6mmn7x+tOAr2rCHAn1NOBPqaaKcKYDsn1pcn1ptOAoGKCfU07J9TTRThQAoJ9TTgT6mminA UAOBPrTgT600U4UwHZPrS5PrTadQAoJ9aXJ9aSlosAuT60bj60Yqa1tZLyYRRDnuT0ApgFvBLcyq kYY5OM9hW3LoduJRiYhQMYHrU5kis7ZLa3GNg+Z/7xqBZiec1Ku9TupYXS8ipcaJKrAwSblPY1mT xSW8hSTIIroknbNUtTsZJx56846igzq0FFXRi5Pqa19AhZ7neQSO1QWemtMwLjr2rpIUj023CqBv NKW1jOnTbaLrSqgxn5q5XxBceZcAA9K0XuiWY55NZNxYT3Epfkg1CjZm1ePKjMyfWkyx7mtFdGnZ hkcVsWujxRoN4GabdjmUW9jlSWHXIpCT610GsWMMUWUArn6SdwatoJk+tGT60UYp2EGT60ZPrS4o xTsAmT60mT60uKQ0xCZPrTST607FNNKwDST60hJ9adikIpiGFj6mmkn1NPIphFICNifU01WO48mn sKYo+Y1DLQp+8frSig/eP1pRWpmKKcKQU4CgYopaBSgUAApwFAFOxTAQU4CgClFACilFApRQAopR QKUUwFpaMUtAGno9l5wknZN+w4UeprSlj+xA7YSm/lmAqxokYg0+Md2+Y1qriRGVwCD2rKU2menS goRTaOSaQsxJPU0qvxU2oabPaSMxTMWeGFVQcKMVsmmtDv0krotRNg1owYZCD37VlR8fU1o2bYmQ H1qZI5qkLlm1tHSf51x/dFTXem+YjFZCZccDPFJ5xSd5GdSDwoBqeEuq75B8zdMdqwk5bmapyXvH NvbXcEg+0RMoz17VsQMgjGcVe+ztqQdHOE6Z96w79JbCUwseOx9a1jJVPde4n+9fK9zR85C2BinP hl4rJtnY9TWjGwCfNTlCxnKnyvQqXcIufkY1z19Ytay4AJB9K6gNFG/mvyey1KY1uzukjVU7E9al 6ETpOWqRw5QjqD+VJXZ3FhbEcAce1ZlzpKbSyDimjnlTlHc5/FGKlmiaGQqajpmY2kNPppFADaQi nYpKAGYpCKeaQigQwimMKkNMakwImpij5j9KkamL94/Ss2UhT94/WlFIfvGnCtSBQKcKQU4UAKBT gKQU4UAAFOpAKcKYwpaKWgApwpBTqYBThSCnCgBRSgZwKBTl+8v1FAdTr7UbIEX0UVbjbpVSE/Iv 0FTocVjJXPdcdC25DptYZB7GsXUNH8lTPCfl6lPStUPkUMRISDyOmKmLcXoZxvF6HLq2OTU0LnDP noKTV7b7FP8ALny26VXEjLYPtPzN8orqVmrnU1eKkjVsITMwdjkYzitGR2V0jUdazrYvawRlRuAX DfWtC1k88h2GNoxiueWjM6qe72NOJlijAFU9Y0w6lGjxsFdf1qdWB+lSCXHB4Fc6vGXMtzhs1Lmj uc6LGSzGZhj6VEhkdzkkL2FdJeqk9o+RkgZFc6t3bW0ZkuJMBeuBmuylV5otvc2pNyTdtSTy03Au ee1N88jdjOV7etMiurbUyDaPnb2PBq7DZ+U5mmZVjUZJbjFPmildltqPxbjmMcUUa3DqjyDIUnrV cyKMqDkdjWBf6imra8Z4WJtrZcKxPU+1aUV3Gdu5gSR27VNN8y1MpU9LvqNuNL+0tkCmR+GZJVLA hVz3rdsZUlwq4P8ASrc0scShF6d6ic2nZHIqDlKyRyd94cktCpVxIjdCPWsaaFoXKsOa7qSQSIoH Iz+VQXNnZzWrW7KpZz/rMcqaSm1uVLCyvZHFxxPKxWMZYDOKjxWpp1my+IYbbOdsnJHcVDrFmbLV riEAhQ2V+lac2tjlcXYoYpMU8qR1BppFMkYaY1SGmNQwImFMX7x+lSGmL941kykB+8aUUH7x+tKK 1IHCnCmingUwFFOFNFPAosACnCkFLTGLSiiloABThSCnCmACnAUgFPVSxwByaAAAnpTxE56Ka1rG wCJukFSSCNH4FS5HTTw0p6l61fNuhPB21YVsis+CUFcDtVpX4zWR7Kj7qJ0kqaJsrmqIPU1PHJjA pWJlAXULNL+28tuCOVPvXM3EMtqscUg6PnPY11TSDFZ98qTQsGHuParpya0ClfYdbONqjsauxFVY leM9RWJZyMxHPK1qBWJDr0PUDtSk7s0qwsy4ZcL8vU01N5fLE09bLIU7jirCWa8YY1i3E43OEQVh tK44IxWZ9iiBeNEUAnJ461tfZEx1OaoT/Jc4opy10MoSUnoZCeH3gu2mQYB6beMVheIre6nlihFx KUJ5XdwK72JiVyelZ95pwuGMqAEg9DWsaik7TNVXlzXlqeeMr26GGGNm55YDqa1dLg/0Yb87iea0 X0Ga1vHkt3PkzHLo38J9RUtrazWrsCRIv94CrSutGbzrKcbIvaSvkRy46mnt5krE9qktpMR4lAVj wB3NLcHZGV3BS1S2ubUypt3KstwFfyoeXPUioTHJ5irnA6nPWrVtbpbXKM2DuHXPerNzkKSpAI6H FF0tjW9nZDLS1t01GOfaROUPbg1DqtjHPeiZhyRioX1IJewSscAHa1X75d6+Yp6elZfauc9XD8vT czDp0BGNoqObQ4ZYyEGDVpW3VPH1q3FoxlQVjmbnw9PFEzg5ArFYEZB6ivQJ5coy9sc1w10mbt1j GSTwBVRb6nHVp8hTamr941qTaJdRWfnleO4rMX7xqWShD94/WnCkP3jThWxkKBTgKQU4UwHCnCmi nCmMUU4UIu5gPWrsVvGoG7mhK5rTpSqbFOlArRNpG4BwQKJNOxHuQ0DlRlEzxWppVtHcI6OBuPQ1 UhtWdyCDWtb6fIq+ZDkEUmyYbmTc2zW05jP4VqabYgKJJBzTry2eWLzJVw61Y06dbi32g4de1B0w pJVNSWVsDA6VScMzfKCfpVwRGWTDcAdatKqRrhAKHoenBcuxkRCRZCAje9W0kyB6VeyChOOazp18 piR91v0rKWpvTfNoyyr/AJClMmMmqaS8VYHzR47mouU4W3JVmDLVO6lO7ApWk8gnPAqi0xJZzz6C hM0p09bjrOYeb8p4Y10NqjhgW+6ea4yySWG9TzD8jNzXcFgCoHTFVJamGJeyLRfIAqZGwM1TU85p /mc1i4nnyhcvLJmql5AWYOtOjfmpi4K4IrNXi9DKzhK6KHmmNKkhlVlyD1qdo434xULxLCOOK0um aNqStbUdON0Xyrk1hSz+U5j2uWLdhWz9rij4Y8mhUjckrgE96uEuTdBBcju0UIondA7ISwHB71Xn 3fdfOfetvZJtIU9uKxrjMcpSY5Y96qLU3qdFKq5S2M+ecxbiW5HT61LNfNIVUE9Oac1pDPyRk01Y 1w8WMH19apw8zvTg9bamXePlCx6Z61taVf8A2/RtxP7yI7WHt2rn9XXyYQc/dJAFWPC25bS8lY/I QAB71k0LEx5opmvE1WVbiufXUnNwNo+TOMVrxyZxXW1c5HHuR6ldeTbkLy7cCq2k6akANzc/ePPN WzAks29xnFQSLcXlyIlBWJazdkcc6T5ry+RsQYvRsZR5R4xXGeIrOKx1ZkgxtIyR6V3VvEYYNsYy QOK8+1WO4bVZzIrsc9cVh1OatGzKtvbvdXPlIOT19hUhspvnKxttQ9TWjo0RhgkuiPvHatWvtJZS D0NdRFPD80bnPAU4ValsnMzFR8ppYrJmkCmmZOnJdCsKftPpW2umxQoN3JqxbaWkuXfhe2KCvYyt coadFGkLPOuSTxV6HY4JEA2Due9WDphmUIg2gHqaZcJPFILWKF8bcA4qk1sehRSjDl6ky7bhduwB RUzxhlAUDaKgtI5llEUsbKVHT1q4YyOMYPpUya2HNK9iEW8SjemM+lW4QI4/l79RVZiInBXv1qRb gOvHDDtUOLsc/s7O4s4WdCDx7VguH0683r93NWrrUPs8oz3PNTXkS3FqGAwWHGatK2h1+x0VyVLw TICOKUS44zXJ2mqtbXTQzHGDitxLlZkDKc1F09j01R5UaIl6jNRSupUhulQ2ySXTlU7DOe1V7nzF fyZFKsxwM1EgUY3tfUGbyj1yvrUySsxHltStbx/ZhFIfmxjIqPS4BBC+7cRuwu6p5XexbknG5YYO 67p3XYO1VLWFbi5ZpDmNT8o7VYmAm4PUdKrGVYyQvykdRWc4uLHFaNIs3cMMvRQGXkEVoW9z5kak 9QMGsN7mpLC6JkKk8HpVxkZzo3R0fm4X3pyNnmqIkG0VKknGDQzkdMvo/FSeZmqQkAFOE3tUGLpl tX5pl4ryQ4j61EkmPrUwkbHtSej0IcWndGT9hn3hmPSpo5pYZQrjg960S5YgUTQxyx88Gq5u5p7W +kkME+1c5rAuJm1DUGWLovDNVqaCbcVDHb602C0MZIjGAep9a0UUtTalCNO8ky1HbwiLYn3vWsrU S1pMMYzjrWxDAwPNJdaZFdjMnUd6zm33HTqxhP3nocRqt0Lj5M9OtXbeX7DoITo8pLAe1bVr4Rt0 nkeZi6MPlB7Vh6jY3gvZF8lzGh2qQOMU6bUnY6ZV6dR8sehDZKS+7GcVsQMcZJqnaWF5gBIGAPdu K3NP0tYv3lwQzdgOgrrc4xictWSJbOHzMNjA9TV0RRRsTjmm5C9MAVE82e9cM6jb0MOVydycy4HH emhlJJIXPuKqiTOTTkOepwKybKdNIw3SOG0itYzhl5qqilZCkgww7Gti0hWSbzWA+XpVe401F1Dz DIzFzmvRg9bMx92K5SjIpBxg49abEP3oro5LSOSzaLABI6+9c68bxSlXG1hUr3noTTmpJoszl1jL Z+laWjQSSWqF+vrWULZneF53YAnhPWuphwkYxjGKqs+VWQpNvQsiGMRhRwaa8qp8o6iqk11hgM81 LkMBnv3rk5e440eXVjzIuQSBn1pkqLMDng+tRvGTzuyaeisq807W2KlBWujNni2ttY9DUMsIljKo dpPQ+lW9QXMO4DkVnoxJU7sD0rrhdxuCROmmQfK1x87juafdSoIGGPuDjFNnuAEZc1RlmLRkDkni hRb1Y4wk9WzE0/R/7W8QEuP3CHe/+FdhdaXbsUaNBGV4wvcVHodlJYWOZ8edI25senYVblk4OKw+ 1obzqSlLR6II/LhjCooAqKSNZ2BcDC9DURkJUYOeeaa1xn5R09apxsVCD3JmtYJFwyDjoRVGchTt XgCrEU3zYJqrc/eJpwN6UWpWZFI20hqhljglJZ9wOOCtDvxg9KrNLtyMnBpzSaOyMLld90f3xlex 9agk1K3tmBZ9rDtU/mYXbnP1qLy4WJZo0LepFcck09BVITt7u5s2Gox3tussRJXpWnADIcngVztl cLBKMgbD2rZS7D8KcCtE7q5hOnKxqoqDqc1IjJ0xWYLg+tPjn560mzllRZojaDmlecAYFUxNnvSO 59az5iPZ66l5JQRS7wx61nLIR3p6Te9LnYOkaJRD1xUMjKn3agNxgVXlnJPWmpXFCk29S6JeKUS9 qoJPgU4S80Mt0jUEo8o57VVWbLe1U7i9CDy1PJ602OXkHNEHa4o0Gldmm7jZ1ql5213T0NHn/IQe 9VGkJJ9T3o5iqdLuWGuO1Rl8ioQffmhnABJIAHU0jZQsWA3ArE1ya8llSO33LEvdepNWhd/aZdkW Sg6sKsxfN1G4dqFo7mNek5RtexPDiIYU5WmTEG9j9AKqi4ALCnBlmkTJ+tdkJXepzunbU2UIwKrX lhHdOspHzIc/WkWTBAzxU6uCOtLWLujLkstDPaaP7UCy528AHtVyO8DRkZ5FMuII5wQQAfUVkuk1 rO24HaeAa0dpI2pxjJW6lm6nzIOSOa0Ip8opz2rAu58L15FWrO73wgZ5FZuJ2OneKNpJcmpXlwgz 1NZqS/KOeTUjzZANK1zCVMnLhic9KzBiKeQN0HIFWkkyprP1Fyk0bDow5ranpoZOHQqzXLPeYPT0 Fa9jZxxKJZfmc8gHoKyLNBNqBc8hK1nn5pzfRG0o9EXJJ8r196qvPkkLVczZyMnNIp6k1KSijSnB IRWfB5wCc0vNNdsimvMsacnms5SbOlLsOkljt8PIwA6D3olcOM9jWVcyCSbzWOdv3R2FWraY3FuT 6d6mm7OxfJbViSsOcVQmbAOKvuuB2qjOMA8cVtNaHVSsUJJirU+OcEdKil69OKYpIzXIzeUU0WJZ Dx61as745GT8w/Ws7lz6UH5RkHms+ZxZlZbHSR3IPep45vm61zVvf87XODWjDcnPWrTUtjKVFNaG 6stSF896zY584qwkme9S0ckqdiff8xFAbnrUY9aC2DWbJ5SRm96jLEmmPIMVGZ1RSzEAUuaxSiyw WCjk1k3viGGCRoYmDOOvtRJfiVsKflqI6XYXSnfCAT/EvBpOp2NFBLVjbfUPMbcxyT3rUhuMjIrD fw4YXU2tyQpYZVuuK6AadbiEJhgcfeB5qufuhTlEebgBeoqHzQx4zVefR5VIa3nLjurVEDJbsPNB X60ucqEINe6zRSNmPUClfT/OcNPKSgH3V4FV4rpRzmpzcqR1pczZnKE0xwhiiJS3XAYYNTPc29mF EjgZrMvNYitEwnzSdhXOTXUt3MXlYk+npVxpynvsedicVGn7q1Z0RPzEkU6OQI+aQgMfQimnAU12 R0dzb4lY0El3qrjoanSTnFZVjMTbYYYIY1P55XpRJakqGljQEo55pskgJAPNZ/n45z1qUb35CnHr Vx0B0iDU7QMrSRDkDkVl2lz5cwBPBrooYZJycLweOaLbQILeZpJPmJ5A9KcpKxrCqoLlZFbJJMRg HHrVx7VscGrXyxjagAFMaSpTM3OUncoNui+U1R1dx9mDZwE71qygSjDfgaxNZRhaeV/fcDPtWnQE tRNKG228xushyB6CrW4nI55qGIqsSqOABxUodRyKVx31JVGAOPxpjyHoOgo3nFRtzUSZrCQFzjk1 Rnl5PNTTSBV461nTMz/LGpZj2FZSkdVPuRyzb2254rV0iQOjRr2qnZ6BdXB33B8pPTua6XTdOgs1 2xJyerHqaiMZN83QirVXQzJwBkGs64brit7UbQZJFYU8bITkV1t3RvQmpK5RcZPJqIqPWpnGc8VA VYEntWEonUprqOU/KRt/GjOQV796jMwQeppnncEkdawkhXQyWMg+1TW88kYHORSLICcHmpvLBGV7 Vko2d0ZTdnoW4NQB4PBq/DfqOrCsIoF60bfQmm6kluQ533R0yahEP4hUN7qsFtbtNI+2NRya5/OC OSa25tBW/wDDU8c2FZ13Bj2qHOUtkYVXGEXJLUzrHxNBqckkdqTuT+93qleXd002yVjjqMdDXG2V w+l6kHRs+W21sdxXeMsd7bq3VWGVPpVUYRrwa+0jxIZnUVS9TYrwXJXrWrZ3aMRlgKwpI3tmwwyP WnRzDiueUZQep71GpGpG8XodWbhPPRdwq75u8ZzXP2U8YxuGSORmtC3ugc7utbRaluOdLsasXTr1 qae0iu7dopOh79xVGK4zVqOb1NaWRyThJO6OZvLW40uUpIxKZ+Rj0IqnJezMCN2B7V2kqRXUeydA 6+9c5f6GsF4fJfEb8gGrptReqOetGtWVlNmKxzyetInU1uRaEJB87gH2rHlhMFzJEf4a6VJS2PGq 4edL4jdM2GPep7K2a9mwDhF6ms6ZXjY7gRWtpsojtBtPJPJptWR7Ll7vumlLpsPk7Y+GA61izb4J Cj9RWgbxh3qveMt1H6OOhpQfcdNSW5Ppuni4USyH5fSttURFCqoxWDpGoBYjA/yuvY960hdgnGam ak5CnCUmW+E+7gVDJJ3zVeW6AGc1SlvlJxurSFNlQostvMSetNMuOKoicOTg09XB781ryHQqdiyX +XNZ+qyAQDPXPFTXF1HbRbpGA9Ae9c5fXs97OFhXKDqT3pTkooiStsWxcZAqxHLms+K1uCAeKspB OcBdpP1rP3n0MWmXhKNuTUfmGQ4Xn6U+10m5uGHmcL7Vu22ipEBWUk+ugKoobmImnPMcynavoK0b WxjhX93H+Na66fGOT2qUKiDAAoUox2JliG9CklqcAtwKdxHyOlWJn4wKx9SvvJGyMjf79qUqjsKN 57lyaMSpmsi7tM54rSsboXEAViN2KWeMY6VpCWhvRqODscy+ns7EKcGq81jLGCHQ4Fbk0ZVyR1pT MAAJACKpyR2upJ6o5lbUNxtwKrzW5zgDpXYSacn+sVeorOltkyQcbqn3JrRhGspHMiIjpmraEgcV ea18qTO3KnrTDbhWx1Wo9lY10kyqRk0vkseAKvw2bSEbVJFatrpIRd82APeolBLcmpKEF7zM3StK M04klH7teee9J4vvbi402S1019pUfNjuPSp9T12GBGt7PDEcEjoK5abUroycFV5rCdWhBNSf3Hg4 zFub5YHFqDuw2c5wR711/hnUN9sbWYgPH90k9RWZd6bLc3LzxhAzHJAqS18Pzvhnl2D2PNcFPEqj U5k9DymjqnVZFKsAVNZtzZmLLLkr/Kktraey+5KZF9Gq5E8szfMuE75r0HjKFeNnua0K9ShK8HoU IJnjIIbgVqW90CwJbFUbu0KsZIRle61BFIWOB1Fc9ReylaWh7+HzSnPSejOngusnrxV5LnpyMVy0 U7DjOKvR3RAFWpHoWjNXR0kUwPJNF0iXaAfxLyDWTFcOQOauRTY+tXcxnRs7okgjKdCT7Vg62Aup NjjKjNdEjc7gOK5rVpfN1STH8IxW9LV3PIzKS5UjQe5UnB/HNNjmWPO3oaLuxEzF4Tg+lUXjni+8 hOPSutVIyRrGxprPmlMmelYbXssRx5ZIqaLVY2+8CpoXJ3OiLRqOu/BH3h3HWlSeZTgtke9UBqdu Or1BNrttGCAzMfYVTlFbs0vE1JrhgCWbj0rB1TxCtnlUAaT0qneazPcgpCpjU9z1rPtoY0vEkuVM i5ywPeuOtiW/dpilKT+EuQeLr0H5rdCD0wavxeI9UuyEtrMKx7kZra06z0e5cTQxoT/d9K6O3it0 X93Ei/QUowr21mZtVI7s42LQ9VvZBLeMWJ6A9BWpbaLPFweK6VJQGxxTZnwQRTjLkZCqSRSttIY4 LtWpHYQRc7RmoUnIFS+dlabrTZEueRYXYg+UAU/zKpebSNcqnLMAPeo3JdMvmXioWlA5JwBXP6n4 x07TgQ0wd/7q81xeq+NLvU2MUOYIW4461EqsYmMp04OzZ3N/4hgQtFAwkkHXHQVhPcvIxZiST1rL 0yAQ2wOcs3JJq7mu6lBOKclqcNfEycmoPQt2t9JbShgeO4roYtQiuUBBw3pXJ5p6SNGcqSDVummK jipU3rqjpZ+ue1ZF3cqLpRztHWrFnqaOoSbg+tZ9+6PdMYzxWah72p34nFp0k6b1JrjUJQAkUx8s dqw0vrhruRt5Iz3q1K2yJj6CqNquYmbuTXmZpP2SjCOh5vtpvW5pw6g4UeYAQasW0y3jkx9F61ly fKh9hV/QV8nTp5z1c4rho4ytG0U73Z2YTFVIXdzfXUrS1iHALDtWLrOszXEDrGSoI4AqqTkkk1Tk k3Fjzg8D6V62LmsPS5urOepi51XqUogQvfNI0W41YWPc2BSumOAOlfOORz81iJFCngVbhBP0qKKM nrV1E2Cro0J158kCGxBHzlunpTyePQUUhNfT4XBU8PHTV9xDSaqXFqGO+P5X/nVommk1tVpRqx5Z oaKHmEHa45qUSOpBQjA6g1JLGJBz19ahC7WxIPoa8DEYarhnzQd4m9LEVKTvF2L9vc5HPatCCcHG 1sisRQ0bh4+SOfrSjUHWQkoo9ulFLGRa989mjmicbVNzrbVwwwDXM34K6lMD1zWnpGpi5kKFNrDt nrVDV1K6rKf7wBr0sPOMtUcuPmqkVKOxYtdQSXLI4I9jV1Zw33sEV5xp8F7YzFo5Ttz909K6i11J mQCQENWcJ8/Q0o4mnUVnozofKt2PzIOaWPSbR3JKjms5L3PcVZh1Bc43VpqdVo9GaKaRZD+Bfypx 8P2MwI2KCfaqyXqlvvVaivACMNSK5OzKUng2A5KHFPg8I2WzEnJrVjvAykE1C12IycsAKEhpStqy JPC1jDgxMUcdwaff31lpEQE0vz9gKqXuvRW6HawLVxWs332+4EhfLDtRVc6VNyiclXFcj5Yu7Oxt /ENrdEmN+nUGpLjxFYwHEswFeZtfPZ7nXoagubpriIO3Vq5frKdNP7RySxs1uj0aXxvpMecz5Iqj L8StOj+WNHf6CvP1SKRcSKDVm20qzuHAcsoPcGpjiZSfKT9fmzo7z4nOQy21vg9iawZtc1vWWI3y 7T2XgVr23hrT4SH2mQj+8avTlbeDbEqqB6Ct6lCva72MqmKnPS5zkej3h+aUAE9SxqZNKnPAANKz PJNyzHn1rdsU2RCuXC0pV5NNmN7EljE0FqqOcsKsZqCaUR9aSKcOcZr3acVSShchu+rLOaM03NGa 1EOzRTc0uaAIb1sQEetJapttV45PNR3jZwB2qzAP3SD2r5fNKvPXa7F9CpdMQrD2rTtj5Okxxg8n k1Ru7ckKOzsBWjeqtrCiL/CtRgIqdeN+mptH3aTZSmkIGxfvHqfSoSNtIhySeueTSj52z2FTjMU8 RUv0WxzDlUIv+0aUJkg/pUqJuNOwFztOT61GGwtTEStDbuIRYwnUc/yp1JRX1OGw0MPHliAU0mlN NJroYCGmE0pNNJqBiE01sHg0pNNqWrjGYKHKn8KUsko+Yc0tMZAeehry8VlsZ+9S0YtgiZrWdZYW ztPStW9Zb91kiUnK857VjNHnv+VWIbh4yQOmK5KdHE0tOUtzk48pUONx4HWnA0wn5j9aUV9CZkgJ p4YiogacDTHdkyyMP4jRPfyW1rJLvICqTUYNYPiDUfMVbO3y27lyv8qxrTjTg2y41JrZjE8Uak/A lIJPGK321N1tU86Q79vPNcpb2xtQJpx838KU24vnmJya8ujW5LyY51qj0uXr/V2LEKazYLtjdqWY kE1Vdi2eaZG2H+lY1Kkqm5EXY3ryESQMQe1UYMvbj261owkTQK3qKpWoEdxLA3AJ4rkTsrG9ZaJk Ryuas2pdVBOdp702SAqxzVuAo9qyfxLVpKehzFyw1J4Jdkpyp6GtG7lEkW5TkGsAoWQMOoqe0uif 3bGt4YyfsnBlFi2i3zCt1AI4xWZZlVerV7cCOLrXfl8VCk5g2UdSvAucGodOvCz8msi8uTLMRngV LYvtkFYVMS/a3WwmdjG25AadVazk3RCrGa9iD5o3AWkdtqE+lFI4yhFE7qLaApqGkVietaCLiNCP SqwZYgOwPWr8ShrcEc18TUbbbluU3crs/m3sEeeAcml1acNKUBqqsgTVn/2BQT505Zq6KM/ZQk1u 9P8AM1n7tNIFGE/WrEKAxjsvqaVIQcM/3B+tPd9x4GAOgrfA4GWJfNLSJzhu42jp/Om5pM0Zr6al ThTiowVkMWjNJmkJrQQE00mg00mkwEJppNBNNJqWUBNJSGjNSAUhopppiA0ifeP0pDQh+Y/Skxoh P3j9aXOKax+Y/WgGqJHqwIzTwaS1kRG8qVcqehrRXTEmXdDJ+FcDzCFOThUVmimuxRBpn2eIFmWN Qx74q+dMcH7+PqKie0kj54Ye1Usdhqjs394crOfukG8hhWdNYh8lODXQXdsHyw6is5o9vHevJxVJ 0Z3WzJMCaF4j8w4qDODmuj8hZTtYZqrd6DIFMkHI9KiE+Z2GhNLmzGVPY0Xq+XepIP4qqaeWgujH ICCfWtLUE3W6OOqmpkuWZ1/FS9Bbg5gD1nxzGOcZ6GtBvmsc1mOvOaKWhyM2rRg5IqK4iMM+R0NR adLlxWzJbi4i6c9qxk+SYIz7a5ZZwG4qfVLrMXBqpdKUIOMEdar3cu+Ac16dGt+5cUNlLOWye9XL c45qiDyKtwmuOZLOl02fKgZrUBrmtPm2yYroo23IDXuYGrz0wTH04U0UtdwEN1CJISccirWkyh7Y huqmmEZBB71Tgm+xvKD0xXhZxQ0jUSGtyuHLarcnPGa0rWAODI3CD9az9LhN3K8pBCluSa3woVR2 UdBXhyd3Y0m23r0IGV5SMDao6CpY7VM5Y5oMoHQUnmsfuiuqeNrOKhF2XZECzRoeFGKbHDH3FIJO eRzSiRQeeK5/aVL3UmTclNtDt96qTW5TlTkVaDgimkDtXTSx1ek781/UdzPJphNW5oAwyvWqjgoc Gvew2Pp4hW2YIaTTc0E0hrsGBNJmikJoAM0hNBNNJpiAmkQ/MfpSE0IfmP0qWCISfmP1pQalYDce B1pQB6CqJIWGRx1FWrK/aJhzx3FMwMjgVEAPObgda8nNKMXFVOpSOojaO8hDqQT7VFJCecdB2qro h/0hh2ramAwOBXhWKuYM9sr9sGsm7smGWAyPUV08wHmHgVWwPQda2hXmlyPVDauckoCPk9BVuHU7 bOzcAan1FFEzAKAPpWDIi+YflH5VrRfJPmIsaWoadFdAT2+N68nFUgDLbSIfvCtLSuUNQRgefNwO td2OjGSjUSs2dOHd00UdpjtNjHmqLrWnOBg8VWKj0FcjSUmkc8ivaP5dwK6eyfdH15rnFUecOBXR 6eBgcdq5q6IINVtC8XmRj61ztydoANdyQPKbgdK5LUlAnPA6+lVh5uzRV9DKzzViJqXaPQVLEo9B W8hMnt32yA109m+6IVzkQG4cCuk08DyhxXblsmptExLIpaeAPSlwPSvbKI81SvQPMX/a4rRwPSqV 2B9qi+tcWYJPDyuOO5bVfIhjRQAvU0rzs3fAqacDjjtUOBjpXHleFp+yVSSu2XVdnYjLE9TSBiOh NSYHpRgelenKjSlvFGZFuYHIbmneaxHOKcQPSkwPSuapl+Hn9mwWGpc49jViOZX781AQPQVH0evJ xeCjR1TEX6ilRXGCKen3aeAMdK861ndAZcsZi68r61FnIrUkUbG4HSs1AOeK9/LsVOrFxn0KT0G5 puamIHoKTA9BXqDISaaTU5A9BTSB6CgRATQh+Y/SpcD0FCAbjwKlgf/Z --b1_dcf5cd1aa4fa1b3478a0be922fcc6486--