Date: Fri, 9 Dec 2022 06:18:34 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Payo sa Pag-aasawa (2 ng 2 bahagi): Praktikal na mga Hakbang Message-ID: <1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.224.102 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265" --b1_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265" --b2_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 9 Payo sa Pag-aasawa (2 ng 2 bahagi): Praktikal na mga Hakbang Deskripsyon: Ipinaliliwanag ng artikulo ang mga uri ng kasalan na ipinagbabawal para sa isang lalaki at babaeng Muslim at nagbibigay ng payo sa pagpapakasal sa pamamagitan ng sariling mga kakilala at mga matrimonyal na website. Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 52 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4200 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Layunin: · Upang matutunan ang mga Islamikong alituntunin o kapasyahan sa pagkakaroon ng kasintahan, pagsasama ng mga may magkaibang paniniwala, at parehong kasarian. · Upang matutunan ang ilan sa mga praktikal na payo sa paghahanap ng isang Muslim na makakasama sa buhay. · Upang makilala ang mga patibong sa paghahanap ng isang asawa sa online. Mga Katawagan sa Arabik: · Imam - ang taong namumuno sa pagdarasal. Dahil hindi pinahihintulutan ng Islam ang pakikipag-relasyon o pagkakaroon ng kasintahan, ang tanging likas na paraan para sa isang bagong Muslim na mapanatiling malinis ang kanyang sarili at makisama sa ibang kasarian ay ang pag-aasawa. Pagpapakasal ng may Magkaibang Paniniwala Ang tanging uri ng pagpapakasal o pagsasama ng mga may magkaibang paniniwala na pinapayagan ay sa pagitan ng isang lalaking Muslim at isang Kristiyano o babaeng Hudyo sa kondisyon na siya ay malinis. Ang ibig sabihin nito ay wala siyang kasintahan at hindi nakipagtalik bago magpakasal. Nakasaad sa Qur'an: “Sa araw na ito ang (lahat) ng mabubuting bagay ay pinahintulutan para sa inyo. Ang pagkain ng mga taong nakatanggap ng Banal na Kasulatan ay pinahihintulutan para sa iyo, at ang iyong pagkain ay pinahihintulutan para sa kanila. At ang [maaring pakasalan ay ang mga] malinis na kababaihan mula sa mga mananampalataya at malinis na kababaihan mula sa mga binigyan ng Banal na Kasulatan na nauna sa inyo, kapag naibigay mo sa kanila ang kanilang angkop na kabayaran (halaga na ibinigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae sa panahon ng kasal ), sa paghahangad ng kalinisang-puri, hindi sa di pinahintulutang pakikipapagtatalik o pagkakaroon ng (palihim) mga mamahalin. At kung sinuman ang tumanggi sa pananampalataya - ang kanyang gawain ay magiging walang kabuluhan, at siya, sa Kabilang-buhay, ay magiging kabilang sa mga talunan. "[Qur'an 5: 5] Gayunpaman, sa isang di-Muslim na bansa, ang isang Muslim na lalaki ay pinapayuhan na huwag mag-asawa ng isang di-Muslim. Sinasabi ng ilang iskolar na ito ay ipinagbabawal. Dahil lumilikha ito ng maraming kaguluhan sa kaso ng diborsyo, na pangkaraniwang nagaganap, lalo na sa mga suliranin sa pangangalaga ng mga bata. Ang isang Muslim na babae ay hindi pinahihintulutang mag-asawa ng isang di-Muslim na lalaki, kahit na siya ay isang Hudyo o isang Kristiyano, sa anumang kalagayan. Dagdag pa dito, ang isang lalaking Muslim ay hindi maaaring mag-asawa ng isang babae na di-Hudyo o di-Kristiyano sa anumang kalagayan. Samakatuwid, ang pagpapakasal sa mga ateista, Hindu, Sikh, Budista, agnostiko, at Qadianis ay hindi pinahihintulutan para sa isang Muslim, lalaki man o babae. Kasal ng may Parehong Kasarian Walang konsepto sa Islam ng parehong kasarian o 'kasal' ng homosekswal. Bagkus, ang paggawa ng homoseksuwal na gawain ay isang kasalanan, at isang ipinagbabawal na gawain. Paghahanap ng asawa Kaya, paano mo gustong magpakasal? Paano ka naghahanap ang isang asawa? Mayroong ilang mga simpleng paraan sa paghahanap ng isang asawa. 1. Kung gusto mo ang isang tao, halimbawa, mula sa trabaho o paaralan, dapat mong kausapin ang Imam sa inyong moske o ilang malapit na mga kaibigang Muslim kung ano ang susunod na hakbang . Ang mga nakasanayang kaugalian ay lubos na naiiba sa kung ano ang itinuturing na angkop o hindi naaangkop sa bagay na ito. Maaari mong simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong mga Pakistani (o Arabong) kaibigan, 'Ano ang pinaka-mabuting paraan upang lumapit sa pamilyang Pakistani (o Arabo) para sa kasal?' 2. Kung nagsisimula ka mula sa wala, isang magandang ideya na unahing gumawa ng isang 'resume sa paghahanap ng mapapang-asawa,' kasama ang sumusunod na impormasyon: · Pangalan · Impormasyon kung saan maaaring makipag-ugnayan (tirahan, email, telepono, atbp) · Edad · Edukasyon · Mga detalye ng trabaho · Taas · Timbang · Maikling detalye tungkol sa iyong pamilya · Ano ang iyong hinahanap (edad, edukasyon, atbp) · Kaunting pahayag tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga plano sa hinaharap · Maaaring sabihin kung dating kasal o hindi kasal, at may mga anak · Maaaring ipahiwatig na ang "espesyal na pansariling impormasyon" (tulad ng pangkriminal na talaan, mga isyu sa kalusugan, sakit sa isip, atbp) ay ibabahagi sa ibang pagkakataon · Mga sanggunian Humingi ng ilang tulong mula sa mga kaibigan sa paggawa ng datos ng iyong buhay (bio-data) kung ito ay iyong kailangan.Gagamitin mo ang datos ng iyong buhay (bio-data) na ito upang ipadala sa email o magbigay ng mga inimprenta sa mga taong iyong kakilala . Kung hindi, ito ay kanilang malilimutan. Nagpapakita rin ito sa kanila na ikaw ay seryoso.3. Ang iba pang mga mapagkukunan ay ang mga websites na matrimonyal para sa mga Muslim (muslim matrimonial) at ang panlipunang pagkikipagtipon (social networking) na mga website. May dalawang uri ng mga matrimonyal na website: pangkalahatang mga website na hindi nakatuon sa anumang partikular na pananampalataya at mga website na nakatuon sa mga Muslim. Ang ilan sa mga Muslim na matrimonyal na website ay pinamamahalaan ng mga di-Muslim!Ang pagsali sa kanila ay isang mas kapaki-pakinabang na paraan upang makahanap ng isang asawa, ngunit wala itong kasiguraduhan na tulad ng sariling paghahanap o pagpapakalat. Ang ibig sabihin nito, ay makakahanap ka ng mas malaking bilang ng mga tao sa online na nais magpakasal, ngunit kailangan mong maging mas maingat.Maraming mga Muslim sa matrimonyal na website na seryoso tungkol sa paghahanap ng makakasama sa buhay o mapapangasawa. Kasabay nito, ay marami rin sa kanila ang mga hindi seryoso, o mas masahol pa, na ang ilan sa nagpapatakbo ay mga manloloko. Alam nila kung paano tuklasin ang iyong mga kahinaan, o makuha ang iyong damdamin, at hikayatin ka na magpadala sa kanila ng pera o suportahan sila mula sa ibang bansa na makapunta sa Amerika para sa isang mas magandang buhay. Ang ilan ay maaaring hindi Muslim, ngunit nagpapanggap na isa. Na ang ilang mga kalalakihan ay maaaring magpanggap na kababaihan. Dapat kang mag-ingat na huwag magpadala ng pera sa sinuman sa ibang bansa. Kung iyong gagawin, dapat mong maunawaan na maaaring hindi ito gamitin sa layunin nang pagpapadala mo dito. Mag-ingat dahil karaniwan na sa tao ang magsinungaling at hindi ipakita o ipakilala ang tunay nilang katauhan upang makakuha ng mas marami pang titingin sa kanilang larawan (profile).Maaaring magkaroon ng napakalawak na pagkakaiba sa kultura kung magpasya kang kumuha ng mapapangasawa sa labas ng iyong sariling bansa, at gagawin mo ang pinaka-mabuti upang sundin ang payo ng isang tao na matagumpay na gumamit ng mga matrimonyal na website at matulungan kang maghanap sa pamamagitan ng mga ito. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/157/payo-sa-pag-aasawa-2-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Payo sa Pag-aasawa (2 ng 2 bahagi): Praktikal na mga Hakbang

Deskripsyon: Ipinaliliwanag ng artikulo ang mga uri ng kasalan na ipinagbabawal para sa isang lalaki at babaeng Muslim at nagbibigay ng payo sa pagpapakasal sa pamamagitan ng sariling mga kakilala at mga matrimonyal na website.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 52 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4200 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


Layunin:

·      Upang matutunan ang mga Islamikong alituntunin o kapasyahan sa pagkakaroon ng kasintahan, pagsasama ng mga may magkaibang paniniwala, at parehong kasarian.

·       Upang matutunan ang ilan sa mga praktikal na payo sa paghahanap ng isang Muslim na makakasama sa buhay.

·      Upang makilala ang mga patibong sa paghahanap ng isang asawa sa online.

Mga Katawagan sa Arabik:

·       Imam - ang taong namumuno sa pagdarasal.

MarriageAdvice2.jpgDahil hindi pinahihintulutan ng Islam ang pakikipag-relasyon o pagkakaroon ng kasintahan, ang tanging likas na paraan para sa isang bagong Muslim na mapanatiling malinis ang kanyang sarili at makisama sa ibang kasarian ay ang pag-aasawa.

Pagpapakasal ng may Magkaibang Paniniwala

Ang tanging uri ng pagpapakasal o pagsasama ng mga may magkaibang paniniwala na pinapayagan ay sa pagitan ng isang lalaking Muslim at isang Kristiyano o babaeng Hudyo sa kondisyon na siya ay malinis. Ang ibig sabihin nito ay wala siyang kasintahan at hindi nakipagtalik bago magpakasal.

Nakasaad sa Qur'an:

“Sa araw na ito ang (lahat) ng mabubuting bagay ay pinahintulutan para sa inyo. Ang pagkain ng mga taong nakatanggap ng Banal na Kasulatan ay pinahihintulutan para sa iyo, at ang iyong pagkain ay pinahihintulutan para sa kanila. At ang [maaring pakasalan ay ang mga] malinis na kababaihan mula sa mga mananampalataya at malinis na kababaihan mula sa mga binigyan ng Banal na Kasulatan na nauna sa inyo, kapag naibigay mo sa kanila ang kanilang angkop na kabayaran (halaga na ibinigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae sa panahon ng kasal ), sa  paghahangad ng  kalinisang-puri, hindi sa di  pinahintulutang pakikipapagtatalik o pagkakaroon ng (palihim) mga mamahalin. At kung sinuman ang tumanggi sa pananampalataya - ang kanyang gawain ay magiging walang kabuluhan, at siya, sa Kabilang-buhay, ay magiging kabilang sa mga talunan. "[Qur'an 5: 5]

Gayunpaman, sa isang di-Muslim na bansa, ang isang Muslim na lalaki ay pinapayuhan na huwag mag-asawa ng isang di-Muslim. Sinasabi ng ilang iskolar na ito ay ipinagbabawal. Dahil lumilikha ito ng maraming kaguluhan sa kaso ng diborsyo, na pangkaraniwang nagaganap, lalo na sa mga suliranin sa pangangalaga ng mga bata.

Ang isang Muslim na babae ay hindi pinahihintulutang mag-asawa ng isang di-Muslim na lalaki, kahit na siya ay isang Hudyo o isang Kristiyano, sa anumang kalagayan.

Dagdag pa dito, ang isang lalaking Muslim ay hindi maaaring mag-asawa ng isang babae na di-Hudyo o di-Kristiyano sa anumang kalagayan. Samakatuwid, ang pagpapakasal sa mga ateista, Hindu, Sikh, Budista, agnostiko, at Qadianis ay hindi pinahihintulutan para sa isang Muslim, lalaki man o babae.

Kasal ng may Parehong Kasarian

Walang konsepto sa Islam ng parehong kasarian o 'kasal' ng homosekswal. Bagkus, ang paggawa ng homoseksuwal na gawain ay isang kasalanan, at isang ipinagbabawal na gawain.

Paghahanap ng asawa

Kaya, paano mo gustong magpakasal? Paano ka naghahanap ang isang asawa?

Mayroong ilang mga simpleng paraan sa paghahanap ng isang asawa.

1.    Kung gusto mo ang isang tao, halimbawa, mula sa trabaho o paaralan, dapat mong kausapin ang Imam sa inyong moske o ilang malapit na mga kaibigang Muslim kung ano ang susunod na hakbang . Ang mga nakasanayang kaugalian ay lubos na naiiba sa kung ano ang itinuturing na angkop o hindi naaangkop sa bagay na ito. Maaari mong simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong mga Pakistani (o Arabong) kaibigan, 'Ano ang pinaka-mabuting paraan upang lumapit sa pamilyang Pakistani (o Arabo) para sa kasal?'

2.    Kung nagsisimula ka mula sa wala, isang magandang ideya na unahing gumawa ng isang 'resume sa paghahanap ng mapapang-asawa,' kasama ang sumusunod na impormasyon:

·       Pangalan

·       Impormasyon kung saan maaaring makipag-ugnayan (tirahan, email, telepono, atbp) 

·       Edad

·       Edukasyon

·       Mga detalye ng trabaho

·       Taas

·       Timbang

·       Maikling detalye tungkol sa iyong pamilya

·       Ano ang iyong hinahanap (edad, edukasyon, atbp)

·       Kaunting pahayag tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga plano sa hinaharap

·      Maaaring sabihin kung dating kasal o hindi kasal, at may mga anak

·      Maaaring ipahiwatig na ang "espesyal na pansariling impormasyon" (tulad ng pangkriminal na talaan, mga isyu sa kalusugan, sakit sa isip, atbp) ay ibabahagi sa ibang pagkakataon

·       Mga sanggunian

Humingi ng ilang tulong mula sa mga kaibigan sa paggawa ng datos ng iyong buhay (bio-data) kung ito ay iyong kailangan.

Gagamitin mo ang datos ng iyong buhay (bio-data) na ito upang ipadala sa email o magbigay ng mga inimprenta sa mga taong iyong kakilala . Kung hindi, ito ay kanilang malilimutan. Nagpapakita rin ito sa kanila na ikaw ay seryoso.

3. Ang iba pang mga mapagkukunan ay ang mga  websites na  matrimonyal para sa mga Muslim (muslim matrimonial) at ang panlipunang pagkikipagtipon (social networking) na mga website. May dalawang uri ng mga matrimonyal na website: pangkalahatang mga website na hindi nakatuon sa anumang partikular na pananampalataya at mga website na nakatuon sa mga Muslim. Ang ilan sa mga Muslim na matrimonyal na website ay pinamamahalaan  ng mga di-Muslim!

Ang pagsali  sa kanila ay isang mas kapaki-pakinabang na paraan upang makahanap ng isang asawa, ngunit wala itong kasiguraduhan na tulad ng sariling paghahanap o pagpapakalat. Ang ibig sabihin nito, ay makakahanap ka ng mas malaking bilang ng mga tao sa online na nais magpakasal, ngunit kailangan mong maging mas maingat.

Maraming mga Muslim sa matrimonyal na website na seryoso tungkol sa paghahanap ng makakasama sa buhay o mapapangasawa. Kasabay nito, ay marami rin sa kanila ang mga hindi seryoso, o mas masahol pa, na ang ilan sa nagpapatakbo ay mga manloloko. Alam nila kung paano tuklasin ang iyong mga kahinaan, o makuha ang iyong damdamin, at hikayatin ka na magpadala sa kanila ng pera o suportahan sila mula sa ibang bansa na makapunta sa Amerika para sa isang mas magandang buhay. Ang ilan ay maaaring hindi Muslim, ngunit nagpapanggap na isa. Na ang ilang mga kalalakihan ay maaaring magpanggap na kababaihan. Dapat kang mag-ingat na huwag magpadala ng pera sa sinuman sa ibang bansa. Kung iyong gagawin, dapat mong maunawaan na maaaring hindi ito gamitin sa layunin nang pagpapadala mo dito. Mag-ingat dahil karaniwan na sa tao ang magsinungaling at hindi ipakita o ipakilala ang tunay nilang katauhan upang makakuha ng mas marami pang titingin sa kanilang larawan (profile).

Maaaring magkaroon ng napakalawak na pagkakaiba sa kultura kung magpasya kang kumuha ng mapapangasawa sa labas ng iyong sariling bansa, at gagawin mo ang pinaka-mabuti upang sundin ang payo ng isang tao na matagumpay na gumamit ng mga matrimonyal na website at matulungan kang maghanap sa pamamagitan ng mga ito.

--b2_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265-- --b1_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265 Content-Type: image/jpeg; name="Marriage_in_Islam_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Marriage_in_Islam_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADqAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyyilo r6tI4goopadgCiilqhCUUtFMAooop2EFFLRTsAUUUtMBKWiiiwCUtFFOwgoooosAUUUUWAKKKKLD CiiiiwBRRRQIKSlopAJRS0UDEpKWikAlFLiilYBKSlopWGFJS0UrAJSU6kxSsAlFLiiiwxKWiihI AopcUVVhBRRS4p2EGKKKKdgCilopgFFFLinYQlFLRTsAUYopaLAJRS0UxCUUtFACUUtFACUUtFAC UUtFACUYpaKBiYooxRSsAUUV1PhiOy/sXUZbkW3mqrBPNXcTx29PrWVWfs481gWpyuKKWitLAJRS 4pKQCUUtFKwxKTFLRSsAlFLRRYBKKWkpWAKKKWhIBKXFLRVWASlopaYhKKWjFOwBRS0U7CEpaKKY BRS0UAJRS4op2EJRilxRiiwBiiilp2ASilpKLAFFFFKwCUUtFFgEopaKLAJRS0UWASr9g4W0ulJ6 rVGp4EZkfaSABkgCsa/wfd+ZS3K/ailorUVxKTFOpKVgExSU6g0rDG0UtFKwCYopcUUWASkp1JSA SlopaEAlFLRTAKKWiqEGKKWimAlLRS0CEopaKdgDFGKXFFMBKKXFFMBMUYpaKBCYoxS0UAJijFLR QAmKMUtFACYopaKAEopaKAEopaKQCYrR07d9lusShAq7sYyWqhiuk8N+FNQ1qylntgBC3yEmuTG1 adKk5VXZafmXThKbtE5mipbiE29xJC3JjYqT9KjxXUtVdEsSkpcUUgEopaSgBKKWikMbRS0YpAJR S0lABRRS0hhRS0VSEFGKWimISloApaYCUUtFMQUUtFMAoopQKBCUYpcUUwExRinUYoAbiinUYoAb iilpaAG0U6jFADaKdikoASjFOxRigBtFLS4pAJiu68J+IrvTPDxit4U2I5cs2Tu9sCuGxxXqXhTS YG0Cwmu5TClySuxcc4714ueVVToR5ldNnVhI803Znmd87S300jDDO5Y8Y61XxW54vjWLxNdxIytG jbUK+lYlenhpudGEn1SMJq0mhMUlLRitiRtFOxSUgEpMU7FJikMSilxRSASiiigBKXFFLSQCYpaW iqASlxRS0xCUuKMUtMQgopaWmFxKMUuKMUxBRRS0AJS0UuKYhKKXFGKAExRS4ooC4mKMUuKMUBcT FFLijFACUUuKKAEpKdRikAmKKXFGKACugn1y5g0zSII5CqxBmGD71z7EKuT0710mjzxfZ8tZwsYx 8rTEnH07V5GaRhUUYPdO/wCh1YaTheRg3sz3N3JLKcux5Oar1qa2VNyCIo0z12dKzSK7sLJSpJLp oY1PibGYoxTsUmK6CBtFLigikMbRS4opDExRS4opANopaMUAJilxRS0kAYoxS0UxBRS0YpiCilox TATFLS4oxTEJS0uKMUwEoxS0uKBXExRilpcUwG4op2KMUANop2KKBXG4op2KMUBcbRinYoxQO43F FOxSYoC4lFLijFAXDFFLijFIVxCMqa7vR/BuqXmmRN9njVJUDbweW/GuH7Gvd9A1JbbwvpiDr5Ir wM8jLlhKDs7nbg5JN3R474n0KXQNUFvPKHZkD7Qfu5rGrsvibIJvFIcHOYVrjzXpZfFrDQvvYwru 9RjMUmKfikrsMxtJTsUYoC43FG2n0UguM20YpTSUhhjFJilpKQxKWilqUIKKXFLVAJiilxS0xCYp cUUtMQmKMUtLTC4mKMUtLQITFGKXFLTFcTFGKXFLQFxuKMU7FGKBXExRilxRQFxMUYpcUU7hcbij FOoxSC43FGKdijFAXG4oxTsUYoC4mKMUtLigBMcGvSNN1mKDTrOOQ/ciFecY4ruNM8Ptf2MEst0E DIMKBkivOzBXjEHOEU1N2MPxhci71ZZRnGwDmsCt3xNZiyuoYhKZVC8Maw8V04bSlFApxn70XoNp KfimkVuVcbRTsUmKQ7iUlLRSAbSYp1FIY2ilpKQwGCAQcg07FZttO0G3q0bDJX0rTQrKgeNtymuP DYqNdab9i6tNwfkAFWr7T5LBohIQRLGJFI9DVcCt/VUFz4Y0u6HWPfAx/HIrSrUcJQ7N2/AiOqZz 9FOxSYrouRcSlpcUYp3C4YoxS0YouITFLilxS07iExRilxS07hcSjFLS4ouK4mKMUtFFxCYoxS0U XATFGKXFGKLgJijFLS0XC43FGKWii4CYoxS0UXC4mKMUuKWi4CY4NeneHRu0yAY/g968zAr0jw7K qaYhY4wgFcWM+FHLitUvmcx4wXM0DY6bhXNEV03ic+ZCjdhIa5sit6L9xF4TSjEZikIp5FJitbnT cbikxT8UmKVx3GEUmKk20mBSuFxlJipDik4pXHcZijFOpKLjuZMKEwrIpy2SMU+GVoDmLhgvzKeh qmkjRkMpIINWEuI5cCX5TzkivkoSs04uzPVkr6PVGtb3CTrjIWQdVrS/tGVdGewKgx+aJMnqpxiu bCbdrH5lODlTyKsDUJIoSr/OMde4r0Pr94ctVaq2vocv1f3rxehexRilidJ1BRgTjkd6fsr2I1FJ XWxxNNOzB4JIgpdCocZUnuKZitzUAJ/DmnTcboi0LfzrFwamlV51r3Y5KzG0uKXFGK15iBMUuKWj FPmATFLijFLijmEJS0oFGKdxCUYpcUuKOYLjcUYp2KMUcwXExRilxS4o5hXG4oxTqKOYLjcUYp1D fdI3IhPAZ+gqJ1FCLk+hUE5PlQmKNoqE7oi7veQuoGAq9c/SnW8vnxZIG4dcVhSxlOq7RNqmHlBX bJNtG2lxS4rp5jnExXoGnWV+uhK9rbh8gEZPauBAzj617Zp1vt8PwqMA+Up/SvMzGq48iT6nRRpR qQnzK+h5xr9hcQ6KJJ49jeYCRXLEV6d4otPM8KXDjBKMG4rzQqa2wNXnpv1FWhyNJK2hHikxUmyj Ya7OYyVyKjFS7KQpS5hpMixSYqXZSFaXMVZkWKTFSlD6EZpCntSU09SuVkWKQ1IUx1pNtHMOxnf2 WZGYIcYqKTSbhOiFh7VqRvtz7mrUdwRxxXwzqTWx70YRe5zO2e3P3WX6inNcLIhWRcMe4rr12TLm REYDsaV9EsLleYdp9VNL6/yaSRX1Tm1izCtr9HtUjmRWIwAy8MMVOl5jAyJB78GnHwrvmdI5wuOV JqvPoWo2pGCkq9ua6aONpwl+7lZ/h9xjUw02vejc0Ip0mQxl2QjLKjdGPtQVxjcNpPY9ax3N5AFM kDAIwb1Gan+3wSuGuA6t1GOK9KlmNRSb0a8jknhY2tqmaQTmk2UyPUoxDIuVlJ+6TwR+VPtrmKdV 3ZQk4z1Fd0MdTk9Xb1OeWGlbTUVY9xAAyTWjpmmwXf2hbmfyHijLKCPvEdqt/wBiJ58Zs763mXCt kttOe4q3LoV5cTzXUflrEwwSWGB+NKpjqTVlNLzLp4Sondxucyyc03bW9D4ZvLkboDHKgOC0bZAq Y+EbxLoxsvyDoR3rX6/Qt8aMng6t/hZzm2lCE1u3HhbUYrlljtyYj91j6U2PwxdR3cMt44hsycSP ngD61nPM8PGKlzDjgKsm1YpQafHNptxcmZVeIgCM9WzVeOzllBKLnAyfUCuuPhmzmtJ3064edV7q QRxVGz0m8S9mkeHavkFfYmuCtncIpuk7vzOyGWOduZW9DnpLSSE4lAQ4yAT1FRbK2Ne0W9uJozHE z4gC8DvVb+xdRhgjUWkrNtB4HSujDZrGpDmqNIwrZfKMkoJso7auX2nrZiErMsnmpvO3+H2qQaPq InINs+wqOg6Gp10fUZ3CtbMAowK1WZUJuLU0vIn6hVimnG5kbKUJW9LoNxHAxFv84HXPeoV0O52Q 70ZXlbaBjp71rHMKMr+8ZywNWPQyBHUh0xL+2mR50gCKX3P0OO1bM3hu9t5dmwScdVqvPod2yiJ4 iFc4b6VliMXTlRlyzWxrQwk41FeJxyqolJOK0tPUFX2+vau003QreOLZLboAD1ZQc1B4jsESKM2F l5RAOfLX73vXBg8TF1E76G+IwckmzntlOSLJAqaHT7i9ihjU7WlON45A71atNMu52tka3kXzZDGz Y4GO9elPH0oS5ZSOaODm1dIZqGmrYTRosyTblDEr2z2r2Gw2nSoQTwYV/lXjE9xc2l+4eEp5ZKq7 jgntXb6V41tIdIigullkuVGHaIZXNeXjKyqqFpXsdcKDjzWja5ua2YD4dvbaV8O6nYMdcV5Lsz2r 0q12eK2mFtN5Cwocl1+8fTmvPry2ks5ZA+f3bEH5TitcBiIUYtSe7JxGHlNqyJBpq/2V9sMyA79g i7n3qiUxUi30DRKvmDJOQver8dkscC3dyyC2zzucAt9K7vrdOCblNGLw7la0TM2U5IGlcIi5Y1pR R2Fw7E3ltao4Ozc+7H1rKj8SW8NsbZk81kYjK8Z+hrP+0qT+Fg8K47k+nW0GoNdILmOOS3TeVbv7 Cse+n8qUJu+XvW1bWEUemT6mbyBS4/1R+91rn9QIkujIgVwR1zXHVxvtYStLr+B0woKLWh2Xh22W 6kE2xG2Y+8OaxdSuYVku/l2kTtgEfpV3QtUtrBVE9zGm4jPOax7uOS+86e3XzI5JmwV5P5V483+8 3dj0Uvcfc1fCy2+paiUkCqBEx+cccCsh5o3ndYQ77TztXNO0yS50ycym1lchSNuw96foGs22lT3P 2lJgZDwFHI+tbUcRVw85Thre2hjVpwqRipaMwZbmS3l27t2O9KuqODygJq62kuRzHnimJpZ43RHm s1OLRLpu4h1ZogVMZ99pq7DrLKgP7xQ3TIzUMdmsbN8vPqauWsYNxEpHBYCumng41YczOeVZwlYf Fqu587wGx3U1Kbl7l1AkWvQrax0rT/LmvmiUkbVLDrUeotovkSpYiA3D8qzLx+Ga+Z/tCDl7tN+v Q7tEviZwiuznaxDD0NWI9MS6OSsZPocV1egeHPtmqq+oW1s9sUbJGNue1adt8OIJIWF7FGsrqxEk DYUHtgV0e1543p/h/SL0T95nCv4SWRdwtoz7q1ZNx4emtR+5MiAn14rto/hXfpcKZtXkEIPzCNjk 1LefDa4ZybXV7hE7K3NVHEToy1n+DJlCM1ojzpra7jyu8H14qWF9RjheLe7Qt95N5wa7A/D7VYpQ ReiVB/eHWnr8P9ZuJSbeaGNB2YZ5rojjoTdk0/kR7CSV/wBTF0TWb7QpWaytXSJxgx53AVvW/wAR bu3BF1ppPPBzisjWtG1Pw9LHHcSpK8nPyjoKpRG7mBBZMf7RNOrGMXecVr5sydS2lybVPFupaqoE 1zIoRiyInAA9KW+8R3d1oUNlbGTeHLuQuck9uary6c+ze0cDZ9GqWw06xlIWe7NpOzYVByKhLDy2 W3zJ523uanhLRdR022XV5r14bVGJaBDzJ36V2cXjOzChpLSXlcgbQc+1ccbDUYQYLW7eSI/3m+Wt MaTqUNnK19e2Ycx/6OsfDq3ua5pQnKTm2reasbqUIKzV/mWPGWuanZ/ZrmxhkijlG5flBJH9K4a+ 8X+IDqiXQd4pFAxGo4IHqK3LhtXhXOr6ltt0X7wO78KiupdIljiuYi0kpwisTz+IqaMlTSvFSv1V zKU11NnSvHk+qxh7llspI0+YbRiRvakv/HGrzyRrpVuECnaSVBMnqT6Vyc999lIhVwMnj5c1LYXz w3O+f51zwRwVrV0krzivkX7eLSiz1M61uhLf2fI/lqvmOANpJHaqdp4ntbq7aJbNwVzuY4CjH4Vw uoeLLq6NumkztE8eVkQ52N6Gqb6t4jebDgIpGeAMGlGnUjpKw/axTsdfrfim4vdMuH0hXs5IRlt4 Hzj2ryq51a/upnee6naQ/wC0Rit9ZtSkVXdkJRs8+tMule58xpIrcO5ySvH4V2UoSjfRMH72zMq3 1vW442+z3ku1V578UReJtbKsq3krhgRjr9a2tJuLnS/tC21raP8AaE2MJOeMdqrrpl3pcy3Xl225 BkjcCMehFapy1vH0JSl3MG21W9tZY2gndShyoB4BrXude1a82ztdyqqfwqcc1n3Lxee08cUabzna nRalh1eaGORAqlHGCGGaqWqulqTGTWjehcutHu5NCfUbu/XeXwIGfLMPWsWzv7yykBs52Q9MLzmr U+ovNbrHICwXpzUlnqz6deLd29rbh0XaA6bh9cetTB1Ixd1dik03oPbxNrMbgC8kTB5A4/OteHW7 3UtLnjeYMzDaWYjdzxwO9c/daobpW82KPLHO5VwarG4baApIUdqbTktVZlxrON7Ed3DLZ3JjcFWX jrzUbyySgCSR2A6AkkCp5J/NBDRg5qQXrJGESGML/u81pd22MlZ9SgF39BU0FnNMRtU4zgkdqUAL 0H6VoWeqT2kkbQIitG24ArnJ96Jykl7qEkiO/wBEvNPjD3KsqHpk9fwrObcOT0re1vxTea/cie9E fmbAhCrgED2rGc7sDYMDsBU0nUt7+4PyK+BjNSW11PbPugleNv8AZNORPMcKq/pU32VlBKov51rc EjRk1vV3slDvIiOMCTH3qxHLbixZiT3Per0k139kETk+Un3VznH0qNrh3hSF4kKx/dJXn86hXXQq Um9z2D/hFYlLJnnbWbqGiRWKq0k0cSnu7AVjReOtX8RNKkdxHp0ajGY03Mfxq3YaZozB5tUe41G4 xw07naD9K8yFCtD43+v/AAD0Pbc0eZK5zuoXlssjpbM0+D95F4/Ok0+GeeVZMxwhPm+c5zj2FdXr l9Yt4bjtbWCKJkOSEXFcct1s4Fe1hZ1Z0mk+XWx5dRR57tXO407UdUvdWKxzadl1/wCWke5enb0r ql8P+IriJW3aMU6geTmvKNP1N4LpXU16/wCH9faXR0znOK8jFwhhPeqO6OmNVzWiMWKy8QWFw0Au 9OjU5OBGcUT3viGzAX+0bQ4GQFjbpWZ4i8SSxagQqj61zmoeJ7iRgVbBAxxXHSVWaUl18jsSgviO 4t/FGuRlvPa3mUdthB/Co5PHeohjt0zP1rzVtcvGb/Wt+dB1W6c5MzfnXWsLVlu7i9pQXQ9HHjvU iP8AkFoPxqjN4z8T3cbiCCG0UHAIGWI9a4uK8uH/AOWrfnU6XF2c7GkP0zWsMJUT6EupSeyNGfX9 TllLXMsBlA6yrzVSTXL3J/fWvXtHWfKsjT5mBz70wIgmGRxmu2OXOXU4qmJs3oXf7WvGjbEkeD2E VNF1eXPJkjjYHgiPmtO4+ypYx+TCqk9T3qvm12J5aESH7xJop4Ky5jOGI53Ykh07XJbbzEviE6Y2 EVNFoGsyjf8A2ipfsCua6W2mY6Kq8YFM0yc/aVGRjNcUK1eSlrsd1bDU4JWRkz+EPEH2AyS6nAEA ztaMVyssV7BMf9LUtnnCCvYvE0udFOMDC15HO/77PvWuVSxOIjJznon0Vjzq3LFrQWK01GbhJl/7 4FXI/D+rzcC6QE9Bt61d0mbJXIrdM+2aM+hrXEVMRTnyRZ30cLTnS52YMngvxBAFIuY/mx91BxTd Q8Ma1Zqhk1NJNw6BeRXXXurOHTa5Ax0zWPqWpF5Rk5xWVFY2pOLlJW9Dlapp7GRp/hXVNRinL6jH EkaE/MnU+lc8thfTStErbiDgnHFd3YaiVsp1H8Qwao6dGql2A5J61pWnVpczlr2OvCYaFeduhyE9 jeWzYkkGR6VWcSn/AJasfYiui1XBmY5rHYAZ4rrwsJVY80jDGRjRqOMdiGwt/tczpPcLbqqFgxTO T6UxIbhmxGQx6D5asW6EltuPxrV0eENcrkZ5rWph1TjKVzKg3Vmomzo3w5vb/wAO3GpXE4SVVLQx ADn61x8dhqU0hQRAkHB+UV7dbX3laD5K91xWLp2mqxdljBJOelceBtVTlUNcVGVO6ieZPo2oxJl0 Uf8AARUlhor3azedeR27oMqrR53mu91uARxtxg1yaAefweQeK9GphqcoXjoctKc3JKRQXw7fO7eX KrRqMlgmKyLiG5tZChbOPUV6BFIVtDubkiuR1T5p2715+DjKrUkpbHrY6jCjRjKO5kedceo/IVc0 2Oe91CGBpAgkcKWCjgVFtya1NBRRq0DHGAwNd9XCQUG0eRCtJySOo1r4fxQXccenXUrQ7MyM6jOf auQ1fT302Xy0lZsf3lFet3NzH5G7dztrzfxA/m3LY5Ga8LL3Uq1eWb0PZqQhHDuVte5z0UV7cnEe CfoKkey1GE4kUL+ArovD9upcFlrR1qNONor0J1Ixq+zS0OaFByp87epU07wWl7p9vcPqJEkh+ZAo wKq654ct9OlRILiUnvkCui0hhHaoC2MVW1YpPOMknFeapVHiLOWh6UcPBULtanDaDGsLym5Z0zjG 0V1lo2nNEc3MoP0FckZiDU0Uxraq5T1vY86ElCPLY3dRNp9kKR3EhYHuBXOOVBPzn8qmllJB4qk7 ZJrWgmla5zzkr7FmABpR+8Ir0nw1NFDp+1rmTp0rzC3chxzXU6dI3kYDnFcOY0nWjytmlFod4iEB vWdJnfPrXOyhS3BatLUAS55rKkOK6sHQtFK5NWeo3aueppcDsTUeaVTXrQp2OeUy/ZL84+Y11thL HHbkEdRXI2b4cVuwy4jrkxtPmsj08umotsp6hEv2kuCcZ6VRkCtICDirN6/NUd3Nejhr8iuebjbe 0bRpySI9qqAncPeoY03FVVjnNQCT5amtHHnLn1q37qZy0lqeg6dCg0HYzEuR1rMsVEd4FLH71XLS 8X+zto9KzIrgC7z7185RUr1PM9yq/dVzp/E0qTaKEBIIHXNeWzkCT6V3msXnmaeV9q8/uG/eH613 5NBwptPueTiNZGnpc2yUHPFb01wsgQ8cVy1lKFcVq/aRjmt8TT5qikehhalqDiW9QvgzoQBxWdc3 YkfOKhuZ9xqo8tddKmkkebJ6mrbXojgkXHLCruk3ISNg/Oa59JDir9tNsBrkx9NSg0eplk+Wpch1 UjzmYdDWS7Cr99JvyazHNb4NWgkcuPadVskhk25rT0icrcg9s1jKea1NM4kBreuk6bRjhG1VTPQh fD7AE7mtjw84aJsjJrkbeXeiqeRXS6LL5cRxXlYany0mj0Mc05XRT8UAfNgVwgOy556ZrtPEMpct zXGSgeaTXqQX7s82L99Gn5qm1P0rl79szNWw0xEZGaw7s5kPNcmCp8k5M9PMKnPTiiJADV/SCE1C M9s1nJV/Th/pCn3ruqv3WeNT+JHo000Rs+G5xXAazJm5OD3roxORbMPUVyuoczE14uBpclRs9vET /cKJr+H5QuMtVrV5snh6ydNfYo7VLdS72q6lO9fmJp1LUbGpYXGIgN1MuJA753VRtpio4pXmJPSu f2f7xs7nV/cpHIluetTRN6Gqp61JB940SWh5NyeQkjrVc1M/3TUFXSMpEsH3q37GUqn3q5+L7wrZ sj8tTXirFQdiS7JYk9ayZc7jWpcdKyZfvGunCrQio9Rm6gNTaUV6CMC1bvhhxWtHNhaxYetacf3B WFdJnZhZNDLp81TL89as3FUz1rej8Jz4n4iUSe9TQSYcHPSqtSw1ctjnhudTbXmLfG6oVnxLnPGa qwf6sU1vvCvMjBKTPRlNuKRpXt5utiue1cxO+XNbM/8AqKwp/vmuvCxUVZHDU3JoJdpq6bjK1mR1 Y7CtZrU3hJqI+SXNQGShqiNaROeW5OkmKuJMdtZy1YjPFY11dHZhZNMLmQmqLNzVmeqz9KqjojLE O7FQ81p6e2GrLTqK0LXrV1HoRR0dzprSbAHNb1hdFI65e36Ctq1+5XNFK1jprybG6xc781zMr4kN bupdDXOzH5zXR9k5Y/EEs3FZkzZY1ck6VQkqKaszetJyWo1TzVyzbDg5qj3q1a/eFaT2OSGjOgM3 7rqelYt2Q0lXyfkrNuP9ZXFSVpM9CpJ8qLNq2FxUzvVWA1I1EleQ4P3SZJcUNMT3xUApGrJRXMbu b5T/2Q== --b1_1933503aa5cb850b2c57fb2b83ddf265--