Date: Wed, 25 May 2022 22:58:52 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Payo sa Pag-aasawa (1 ng 2 bahagi) Message-ID: <6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.205.176.39 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203" --b1_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203" --b2_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 8 Payo sa Pag-aasawa (1 ng 2 bahagi) Deskripsyon: Simple at tapat na mahahalagang payo sa pag-aasawa para sa mga bagong Muslim. Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5752 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal Mga Layunin: · Upang maitala ang ilang mga bagay-bagay para sa isang bagong Muslim na mag-isip bago gawing seryoso ang tungkol sa kasal. Mga Terminolohiyang Arabik: · Istikharah prayer - ang pagdarasal para sa patnubay o gabay. · InshaAllah – sa Kagustuhan ng Allah, kung nais ng Allah na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang mangyayari maliban sa kalooban na Allah. Mga Unang Bagay na Dapat Malaman Ang isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na payo, sa opinyon ng may-akda, na ang isang bagong Muslim ay dapat na isabuhay ang Islam ng dahan-dahan. Ito ay isang kabuuang paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng panahon na maisaayos. Maaari itong gumugol ng maraming taon na maiwanan ang maraming mga hindi Islamikong pag-uugali, ngunit ang pananatili sa Islam ay nagdadala ng kaligayahan sa buhay na ito at sa darating na panahon. Samakatuwid, bigyan ang iyong sarili ng panahon na umunlad bilang isang Muslim at isabuhay o gawin kung ano ang iyong natutunan. Para sa isang bagong Muslim, ipinapayo ng may akda na maghintay ng hindi bababa sa isang taon, mas mabuti na higit pa, bago isipin ang tungkol sa pagpapakasal. Ang pagpapakasal ay isang malaking desisyon at ang isa ay dapat na binibigyan ang sarili na magkaroon ng sapat na panahon na umunlad bago gumawa ng naturang desisyon na magpapabago sa buhay. Marami sa ating mga pananaw ay magbabago pagkatapos na pumasok sa Islam. Ang pag-aasawa ay magbibigay ng direksyon sa iyong buhay at malalaman kung paano mo kikilalanin ang iyong sarili sa pagpapatuloy ng buhay. Kung ano ang maaari mong makita na katanggap-tanggap sa kasalukuyan, ay maaaring hindi katanggap-tanggap pagkaraan ng ilang mga taon ng pagiging isang Muslim. Sa halip na isipin kaagad ang pag-aasawa, gumugol ng ilang oras na hindi lamang para matuto, ngunit isabuhay ang Islam. Gusto mong pakasalan ang isang tao na may parehong dedikasyon at antas ng pagsunod sa Islam na kagaya mo. Ang antas na iyan ay magbabago sa pagdaan ng mga taon ng pagiging isang Muslim. Kadalasan, ay natatagpuan ng isang bagong Muslim ang kanyang sarili na malungkot pagkatapos na tanggapin ang Islam, kaya ang pagpapakasal ng masyadong maaga upang maghanap ng makakasama ay karaniwang nagbubunga ng isang mabilis na diborsyo at kapaitan. Kadalasan ay nalilimutan ng mga tao na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pinansiyal at emosyonal na katatagan. Pagkatapos itaguyod ang isang matatag na saligan para sa iyong bagong relihiyon, ay maaari mong matutunan ang mga detalye sa pag-aasawa sa Islam. Maghanap ng isang Muslim na Makakasama sa Buhay Ano ang layunin ng iyong pagkalikha? Ito ay upang sambahin ang Allah at upang mapalapit sa Kanya. Dahil dito, pumili ng isang makakasama na tutulong sa iyo na matupad ang layunin ng iyong pagkalikha. Huwag isantabi ang mga kadahilanan sa pagpili ng isang makakasama na tutulong sa iyo sa darating na buhay. Sa ganitong paraan, In-sha-Allah, ang iyong pagmamahal ay pagpapalain. Isaalang-alang kung gaano kaseryoso ang iyong piniling makakasama na susubukang mapalapit sa Allah, at hindi lamang kung gaano kaganda o kaakit-akit ang kanyang panlabas na anyo. Kasabay nito, ay dapat tandaan na may ilang antas ng pisikal na kagandahan na kailangan sa pagpapakasal. Bukod pa rito, dahil sa sinisikap ng isang tao na maging mabuting Muslim ito ay hindi nangangahulugan na sila ay hindi na magkakasala o maging angkop sa pag-aasawa . Ang sapat na mga pagsisiyasat ay kailangan ding gawin. Ang isang bagong Muslim na pumasok sa Islam na may maraming inaakalang mga paniniwala at mga ideya na huhubog sa kanilang pananaw kung paano nila mauunawaan ang mga bagay. Ang kultura sa Kanluran ay itinataguyod ang pag-aasawa bilang isang pangako sa isang tao pagkatapos na sumamang lumabas o makisama sa marami, kahit alam na ang isang iyon ang "tamang" tao. Ang konsepto ng Islam ay malaki ang pagkakaiba. Halimbawa, sa Islam kadalasan ay hindi "nahuhulog sa pagmamahal" bago ikasal, subali't pagkatapos ng kasal. Sa Islam, ang pag-aasawa ay hindi bunga ng romantikong pag-ibig lamang, na nagdadala ng matinding pagmamahal sa simula, na sinusundan ng pagkabigo pagkatapos. Sa Kanluran, kung gaano kabilis ang tao na "mahulog sa pagmamahal," sila ay "bumabagsak sa kawalan ng pagmamahal!" Sa Kanluran, iniisip ng mga tao na ang "tamis ng kanilang pulo't-gata" ay mananatili magpakailanman. Hindi ito nangyayari. Iyon ang dahilan kung bakit, ang mga tao ay patuloy na lumilipat mula sa isang kapareha tungo sa iba pa, sinusubukang mapanatili ang kagalakan. Sa kabilang banda, ang Islam ay nagbibigay ng liwanag sa ating pag-iisip upang manatiling magkasama sa oras na matapos ang "tamis ng pulot-gata". Nagbibigay ito sa iyo ng mga alituntunin upang mapanatili ang isang mabuting pagsasama sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pag-ibig ay malinaw na bahagi ng isang pagpapakasal sa Islam, ngunit hindi katulad ng ipinapalabas sa mga pelikula at mga romantikong nobela ng kabataan. Hindi makatwirang sirain ang iyong buhay sa paghahanap ng romantikong pag-ibig na umiiral lamang sa mga pelikula at mga nobela. Karaniwang Kahulugan sa Pag-aasawa 1. Ang Allah ay nagbabala sa atin, “At huwag magpakasal sa mga babaeng hindi naniniwala hanggang sa sila ay maniwala... kahit na ikaw ay naaakit sa kanya. Ni ipakasal ang babaeng naniniwala sa mga hindi naniniwala hanggang sa sila ay maniwala... kahit na ikaw ay naaakit sa kanya. Ang mga hindi naniniwala ay nag-anyaya sa iyo patungo sa Apoy ... "(Qur'an 2: 221) Ang taong iyong makakasama sa natitirang bahagi ng iyong buhay ay walang pag-aalinlangan na may malaking impluwensya sa iyo. Kaya dapat mong tiyakin na magkapareho ang inyong mga layunin sa buhay. Ang dapat na nangunguna sa mga layuning iyon ay ang paghahanap sa ikasisiya ng Allah. Kapag natagpuan mo na ang iyong ninanais na asawa, magtanong. Hindi dahil ang isang tao ay mukhang relihiyoso, ay hindi nangangahulugan na hindi siya naninigarilyo o palaging nagdarasal sa tamang oras. Katulad nito, kung ang isang babae ay mukhang relihiyoso ay hindi nangangahulugang na alam niya kung paano maging isang mabuting asawang Muslim at ina. Magtanong tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Huwag ipagwalang bahala ang kahit na anong bagay. Talakayin ang mga pananalapi, mga bata, mga kamag-anak, trabaho o pag-aaral pagkatapos ng kasal, paghahati ng mga gawaing-bahay, sa maikling salita, anumang bagay na mahalaga sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng desisyon tungkol sa kung nais mong pakasalan ang taong iyon o hindi. Ang pagtatanong tungkol sa tao bago magpakasal ay pinapayagan sa Islam. Ang nasabing desisyon ay magliligtas sa iyo mula sa maraming sakit at pagdurusa sa hinaharap. Bukod dito, ay mag-alay ng pagdarasal naIstikharah (ang panalangin para sa paghingi ng gabay). [1] 2. Huwag asahan ang malaking mga pagbabago sa isang tao pagkatapos ng kasal. Ang mga tao ay nagbabago sa paglakad ng panahon, at kadalasan ay hindi nila binabago kung ano ang inaasahan natin o kung ano ang nais nating baguhin nila. Halimbawa, kung ang isang tao ay may isang natatanging katauhan na tulad ng kawalang-sigla o pag-aaksaya, malamang na hindi ito kayang baguhin ng mabilis at madalian. Ang pag-aasawa ng may maling iniisip ay makasasama at mapanganib. Huwag punahin ang isang tao dahil sa kanilang mga pisikal na kakulangan sa hinaharap na mga panahon. Sisirain nito ang inyong pagsasama. Maging tapat sa iba at sa iyong sarili at tanggapin ang pananagutan sa iyong mga pinili. Ang unang pagpili ay magpapakita kung gaano kalaki ang pagsisikap na dapat mong gawin sa inyong parating na pagsasama upang maging daan sa isang masayang buhay may-asawa na magbibigay lugod sa inyong Nag-iisang Tagapaglikha. Mahalaga ring mag-isip ng mabuti bago magdala ng bata sa buhay ng mag-asawa. Ang isang sanggol ay dapat dalhin sa isang malusog, matatag na pagsasama. Maraming tao ay nauuwi sa pagiging mga solong magulang, pagdadala sa mga bata sa isang hindi matatawag na pamilya kung saan walang ama o walang ina. 3. Ang dalawang tao na mabubuting Muslim ay hindi nangangahulugan na sila ay magiging isang mabuting mag-asawa. Mahalaga ang pagiging tugma. Mahalagang pumili ng isang asawa na ang pagtingin at pagsunod sa Islam ay katulad ng sa iyo. Bukod dito, ang relihiyon ay hindi lamang ang natatanging bagay upang maging tugma. Ang trabaho, patuloy na pag-aaral, pakikisalamuha, lungsod o bayan na tinitirhan, mga bata, at pananalapi ay kabilang din sa mga mahahalagang bagay. 4. Alamin kung ano ang iyong mga karapatan at mga tungkulin bilang isang asawang Muslim at tuparin ang mga ito sa abot ng iyong kakayahan. 5. Panghuli, kapaki-pakinabang para sa mga bagong yakap sa Islam na maghanap ng isang mabuting huwaran. Sundin ang taong huwaran sa kung ano ang kanilang ginagawa na naaayon sa Islam at hayaan ang iba. Pinagkunan: [1] Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Istikharah, mangyaring bisitahin ang:http://www.newmuslims.com/lessons/163/ Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/156/payo-sa-pag-aasawa-1-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Payo sa Pag-aasawa (1 ng 2 bahagi)

Deskripsyon: Simple at tapat na mahahalagang payo sa pag-aasawa para sa mga bagong Muslim.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 49 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5752 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal


Mga Layunin:

·      Upang maitala ang ilang mga bagay-bagay para sa isang bagong Muslim na mag-isip bago gawing seryoso ang tungkol sa kasal.

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Istikharah prayer - ang pagdarasal para sa patnubay o gabay. 

·       InshaAllah – sa Kagustuhan ng Allah, kung nais ng Allah na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang mangyayari maliban sa kalooban na Allah.

Mga Unang Bagay na Dapat Malaman

MarriageAdvice1.jpgAng isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na payo, sa opinyon ng may-akda, na ang isang bagong Muslim ay dapat na isabuhay ang Islam ng dahan-dahan. Ito ay isang kabuuang paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng panahon na maisaayos. Maaari itong gumugol ng maraming taon na maiwanan ang maraming mga hindi Islamikong pag-uugali, ngunit ang pananatili sa Islam ay nagdadala ng kaligayahan sa buhay na ito at sa darating na panahon. Samakatuwid, bigyan ang iyong sarili ng panahon na umunlad bilang isang Muslim at isabuhay o gawin kung ano ang iyong natutunan.

Para sa isang bagong Muslim, ipinapayo ng may akda na maghintay ng hindi bababa sa isang taon, mas mabuti na higit pa, bago isipin ang tungkol sa pagpapakasal. Ang pagpapakasal ay isang malaking desisyon at ang isa ay dapat na binibigyan ang sarili na magkaroon ng sapat na panahon na umunlad bago gumawa ng naturang desisyon na magpapabago sa buhay. Marami sa ating mga pananaw ay magbabago pagkatapos na pumasok sa Islam. Ang pag-aasawa ay magbibigay ng direksyon sa iyong buhay at malalaman kung paano mo kikilalanin ang iyong sarili sa pagpapatuloy ng buhay. Kung ano ang maaari mong makita na katanggap-tanggap sa kasalukuyan, ay maaaring hindi katanggap-tanggap pagkaraan ng ilang mga taon ng pagiging isang Muslim. Sa halip na isipin kaagad ang pag-aasawa, gumugol ng ilang oras na hindi lamang para matuto, ngunit isabuhay ang Islam. Gusto mong pakasalan ang isang tao na may parehong dedikasyon at antas ng pagsunod sa Islam na kagaya mo. Ang antas na iyan ay magbabago sa pagdaan ng mga taon ng pagiging isang Muslim.

Kadalasan, ay natatagpuan ng isang bagong Muslim ang kanyang sarili na malungkot pagkatapos na tanggapin ang Islam, kaya ang pagpapakasal ng masyadong maaga upang maghanap ng makakasama ay karaniwang nagbubunga ng isang mabilis na diborsyo at kapaitan. Kadalasan ay nalilimutan ng mga tao na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pinansiyal at emosyonal na katatagan.

Pagkatapos itaguyod ang isang matatag na saligan para sa iyong bagong relihiyon, ay maaari mong matutunan ang mga detalye sa pag-aasawa sa Islam.

Maghanap ng isang Muslim na Makakasama sa Buhay 

Ano ang layunin ng iyong pagkalikha? Ito ay upang sambahin ang Allah at upang mapalapit sa Kanya. Dahil dito, pumili ng isang makakasama na tutulong sa iyo na matupad ang layunin ng iyong pagkalikha. Huwag isantabi ang mga kadahilanan sa pagpili ng isang makakasama na tutulong sa iyo sa darating na buhay. Sa ganitong paraan, In-sha-Allah, ang iyong pagmamahal ay pagpapalain.

Isaalang-alang kung gaano kaseryoso ang iyong piniling makakasama na susubukang mapalapit sa Allah, at hindi lamang kung gaano kaganda o kaakit-akit ang kanyang panlabas na anyo.  Kasabay nito, ay dapat tandaan na may ilang antas ng pisikal na kagandahan na kailangan sa pagpapakasal. Bukod pa rito, dahil sa sinisikap ng isang tao na maging mabuting Muslim ito ay hindi nangangahulugan na sila ay hindi na magkakasala o maging angkop sa pag-aasawa . Ang sapat na mga pagsisiyasat ay kailangan ding gawin.

Ang isang bagong Muslim na pumasok sa Islam na may maraming inaakalang mga paniniwala at mga ideya na huhubog sa kanilang pananaw kung paano nila mauunawaan ang mga bagay. Ang kultura sa Kanluran ay itinataguyod ang pag-aasawa bilang isang pangako sa isang tao pagkatapos na sumamang lumabas o makisama sa marami, kahit alam na ang isang iyon ang "tamang" tao.  Ang konsepto ng Islam ay malaki ang pagkakaiba. Halimbawa, sa Islam kadalasan ay hindi "nahuhulog sa pagmamahal" bago ikasal, subali't pagkatapos ng kasal. Sa Islam, ang pag-aasawa ay hindi bunga ng romantikong pag-ibig lamang, na nagdadala ng matinding pagmamahal sa simula, na sinusundan ng pagkabigo pagkatapos. Sa Kanluran, kung gaano kabilis ang tao na "mahulog sa pagmamahal," sila ay "bumabagsak sa kawalan ng pagmamahal!" Sa Kanluran, iniisip ng mga tao na ang "tamis ng kanilang pulo't-gata" ay mananatili magpakailanman. Hindi ito nangyayari. Iyon ang dahilan kung bakit, ang mga tao ay patuloy na lumilipat mula sa isang kapareha tungo sa iba pa, sinusubukang mapanatili ang kagalakan.

Sa kabilang banda, ang Islam ay nagbibigay ng liwanag sa ating pag-iisip upang manatiling magkasama sa oras na matapos ang "tamis ng pulot-gata". Nagbibigay ito sa iyo ng mga alituntunin upang mapanatili ang isang mabuting pagsasama sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pag-ibig ay malinaw na bahagi ng isang pagpapakasal sa Islam, ngunit hindi katulad ng ipinapalabas sa mga pelikula at mga romantikong nobela ng kabataan. Hindi makatwirang sirain ang iyong buhay sa paghahanap ng romantikong pag-ibig na umiiral lamang sa mga pelikula at mga nobela.

Karaniwang Kahulugan sa Pag-aasawa

1.    Ang Allah ay nagbabala sa atin,

“At huwag magpakasal sa mga babaeng hindi naniniwala hanggang sa sila ay maniwala... kahit na ikaw ay naaakit sa kanya. Ni ipakasal ang  babaeng naniniwala sa mga hindi naniniwala hanggang sa sila ay maniwala... kahit na ikaw ay naaakit sa kanya. Ang mga hindi naniniwala ay nag-anyaya sa iyo patungo sa Apoy ... "(Qur'an 2: 221)

Ang taong iyong makakasama sa natitirang bahagi ng iyong buhay ay walang pag-aalinlangan na may malaking impluwensya sa iyo. Kaya dapat mong tiyakin na magkapareho ang inyong mga layunin sa buhay. Ang dapat na nangunguna sa mga layuning iyon ay ang paghahanap sa ikasisiya ng Allah. Kapag natagpuan mo na ang iyong ninanais na asawa, magtanong. Hindi dahil ang isang tao ay mukhang relihiyoso, ay hindi nangangahulugan na hindi siya naninigarilyo o palaging nagdarasal sa tamang oras. Katulad nito, kung ang isang babae ay mukhang relihiyoso ay hindi nangangahulugang na alam niya kung paano maging isang mabuting asawang Muslim at ina. Magtanong tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Huwag ipagwalang bahala ang kahit na anong bagay. Talakayin ang mga pananalapi, mga bata, mga kamag-anak, trabaho o pag-aaral pagkatapos ng kasal, paghahati ng mga gawaing-bahay, sa maikling salita, anumang bagay na mahalaga sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng desisyon tungkol sa kung nais mong pakasalan ang taong iyon o hindi.

Ang pagtatanong tungkol sa tao bago magpakasal ay pinapayagan sa Islam. Ang nasabing desisyon ay magliligtas sa iyo mula sa maraming sakit at pagdurusa sa hinaharap. Bukod dito, ay mag-alay ng pagdarasal na  Istikharah (ang panalangin para sa paghingi ng gabay). [1]

2.    Huwag asahan ang malaking mga pagbabago sa isang tao pagkatapos ng kasal. Ang mga tao ay nagbabago sa paglakad ng panahon, at kadalasan ay hindi nila binabago kung ano ang inaasahan natin o kung ano ang nais nating baguhin nila. Halimbawa, kung ang isang tao ay may isang natatanging katauhan na tulad ng kawalang-sigla o pag-aaksaya, malamang na hindi ito kayang baguhin ng mabilis at madalian. Ang pag-aasawa ng may maling iniisip ay makasasama at mapanganib. Huwag punahin ang isang tao dahil sa kanilang mga pisikal na kakulangan sa hinaharap na mga panahon. Sisirain nito ang inyong pagsasama. Maging tapat sa iba at sa iyong sarili at tanggapin ang pananagutan sa iyong mga pinili. Ang unang pagpili ay magpapakita kung gaano kalaki ang pagsisikap na dapat mong gawin sa inyong parating na pagsasama upang maging daan sa isang masayang buhay may-asawa na magbibigay lugod   sa inyong Nag-iisang Tagapaglikha. 

Mahalaga ring mag-isip ng mabuti bago magdala ng bata sa buhay ng mag-asawa. Ang isang sanggol ay dapat dalhin sa isang malusog, matatag na pagsasama. Maraming tao ay nauuwi sa pagiging mga solong magulang, pagdadala sa mga bata sa isang hindi matatawag na pamilya kung saan walang ama o walang ina.

3.   Ang dalawang tao na mabubuting Muslim ay  hindi nangangahulugan na sila ay magiging isang mabuting mag-asawa. Mahalaga ang pagiging tugma. Mahalagang pumili ng isang asawa na ang pagtingin at pagsunod sa Islam ay katulad ng sa iyo. Bukod dito, ang relihiyon ay hindi lamang ang  natatanging bagay upang maging tugma. Ang trabaho, patuloy na pag-aaral, pakikisalamuha, lungsod o bayan na tinitirhan, mga bata, at pananalapi ay kabilang din sa mga mahahalagang bagay.

4.    Alamin kung ano ang iyong mga karapatan at mga tungkulin bilang isang asawang Muslim at tuparin ang mga ito sa abot ng iyong kakayahan.

5.    Panghuli, kapaki-pakinabang para sa mga bagong yakap sa Islam na maghanap ng isang mabuting huwaran. Sundin ang taong huwaran sa kung ano ang kanilang ginagawa na naaayon sa Islam at hayaan ang iba.


Pinagkunan:

[1] Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Istikharah, mangyaring bisitahin ang: 

http://www.newmuslims.com/lessons/163/

--b2_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203-- --b1_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203 Content-Type: image/jpeg; name="Marriage_in_Islam_part_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Marriage_in_Islam_part_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADwAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyh5XL n5j1phdv7xpX++31ph4rMzAyN/eNN3sf4jTSavWFi11GxXtTbsg23KXmN/eNL5jf3jS3Fu8EhDji ogaaNEP3v/eNG9v7xqR7cpCHIqGmih29v7xpyOxI+Y1HUkXLUMDStt2ByavozAdTVK36CraniuOq zGbElkb+8aqyO3941NIcmoHqaZityu7t/eNR72z9406Sowa6lsbW0Jldv7xp+5v7xqJTUmahmTQb 2/vGlEjf3jTDRSBFhZW/vGpkmYfxGqgNOD0ItGglyR/Eala6JX7xrMjfc4UdzVi+RrXbngEVXWwx lxcNz8xrOlmYk/MafK7FdxHynvVRnya1RoiZJW/vGp1kY/xGqkZzVmOokZ1Cbe3940odv7xptLWJ zDg7f3jS7m/vGkFLUsA3N/eNG9v7xopKAHbm/vGl3t6mm0tIQb2/vGl3t/eNNpQKAF3t/eNKHb+8 aTFKBQAodv7xpwZv7xpAKcBU3ATc3941LCzbjyelRgVLCPmP0pXAw3++31pjGlkb52+tRk5Irvsd ojgge1dF4eysRNFvpMd1p+7+LFS6Vbtakow4rGrNcjOetJSjZFm8so7pCMDdXNzWDwXO0g4zXVfd Oajmijm+YjmuaniLaMzpVHHRmPdQk2QGOlULTT5bjLYwq10aQCU7COKnnhW1s3EagDFbxq3VkVGu 4rlZxkw2yso7GnQctUcpzKx9TVizjLuAK6XsdlzRg5Aq2eFqGCPb1HSpn6Vw1NzCRC3WopKkNRSG iG5KKklQ7uaklPWqzNzXZE3WxZRqlBqqjcVMpqZIzkiSgUqKXOFGTRtIODwaggUVprpZubQso2yg Zx61noAGBI6GuzsAk8MTBQDjFZTk46lc1kchp0LvqccbqQQeQa3/ABHYhrAOo+ZBXTx6FDMyymIL IP4hVPWtMmS0cFdykdRWbrKUk0Zzb5lJHAToG0SN1/hb5qys1s2kLS2t5b/3ckCsYgg49K7oPdHR F9CSOrUZqpH1q1HSmTMnpaQUtYM5mOFKKQUtSwCilopAFAFApQKADFLilApwWpuA0LTwtKBTgKVx DQKcBS4pam4xuKkhHzH6U3FSQj5j9KLgc1Ifnb601eXH1p5Qu7Y55pu0xuNwxzXpHadjpgxaLg1d CoQfWs7TJd1mMVP5jE4ryas3zNHmuFm2K64YiqsshiJqzkhuaq3Y3VMLFEmnyeZIcVY1LcbRkUZZ uKpaW4SYg1sjG8ZGRWy0loS3Z3Zwt7ZNakBxgsa2PDVojymSb7oHFV/ELGfUgoHHStyxtRb2Ua9z XXUqWhqdVWq1BNbsjvbURSl0+41UZOSAOprcaMPAy+3FZVvCWuCW6Ka5b8zM41LxuytdReQwU9SM 1TkareoMWumJqg7VtBGsdSvKaqseanlNVya6om6Ho2DVhWqqKmjNEkKSLtrN5U6sRwDXRvpcN/CJ YSFYiuXTk10GiyMigb/qprmq3SujnnzW0KNxYyWrlXHHrXXeHoGltUO3ouRVW5hW5jwy10/h20EE ES44xXJVqe6RCTmS6Nq8Fw5t5sJIpxz3rcktFdCCAVPauM1TTzbak5XI3HcCK6DQ9UaaDyJ2+deh PcVxc6bNovozmtZ8JpZ3r3lmMJICJErzbUbY219JH6NxXuN/KpDIwGCK8n8U2oTUS6jhq78JXbny sqOjOfQVYSowuK9N8CfC/wDtW2j1LWy8ds/McC8M49TXoPUuSueepingE9AT9BX0Ta+DfD1pgRaX B0xlhmtGHQdJgj2Rabaqvb92Kn2TZl7E+b4NOvLhd0NrNIo7qhqF43iYrIjIw6hhg19QxxRQpsih jRfRVAFY+t+FtJ1yJkvLSPeRxIgww/Gk6L7g6J860V1vizwDeeHc3FuTc2efvgfMn1rkqxcXF2Zi 01uKKcBTQM08VLEKBT8UAU6ouAgFLilopAFLTS4FRtL70WbHYmJAp8TjcapNNiiKf5jz2q1TY1Ez 7Mhb4BuhNdBdadBPErIBnFc4g23Ib0NdVbsHt1NdFaXLqPEylGziMsLZoEx2qSRth4pxkxwKikbI rzpPmlcxTb3EMp65qtPKWzTi1QSc1cY6gJauRciuosE81/m6YrlrVc3Aroldo41KHBqp/EhSdlcz 9V0vGoK56Zq+SBgdgKlmBuYlb+JarO+KitN6Ipy50mSBxnioHUK+AOtRtPtOaIJxJcDNZwuncm2h HJpfnz75W2oaxdTEUVy0cP3V711Nycxu3ZRXFzvukcnqTXoUlfU2w7lK9yvIaipznJptdaOwUVIh 5qMU5eKGBbjOau20jROGB5FUYKvRqMCueoc9TQ6Gx1ASrh+1dto1zG1uu1hkV5gjMhBXOa6HR9Sa NfvYPcV5mIptK8SINXO21NEnQHjI71kL+4cOhwRTJNU3w5zyOtZsmsRISGPFcfLzM0Ze1TVNsO5m +auF1a8+2S8dBWrqV59szs6AVz7/AHjXoYSlb3nuDdjV8F6Cdf8AFFpaFd0St5kv+6K+jvLWONY4 wFRBhQOwFeZ/BrShHaXmpunzSERoxHbvXpxPFerDa5rHYYoJNTqOOaYvIp4NUUBqJhUmaa3SmBVm iSWN0kQMjDDA9CK8U8feE/8AhH9SFxbKfsVwcr/sH0r3A1maxpNvrOnTWd2oZJBwT/CexqJw5kZz jdHzuBT1FWtU0ybSNTnspx88TYz6jtVYVwyTOflY8ClxTc0uaXKUoCk4qNnxQxqBzWkYFqAryVWe ahzVd8mtowRaghzT+9EM/wA5+lVyhNSQRncfpWiSRVkWUtXmdtgyc1uaaHWPY6kGodMP2a/ZHHBN bZKLJkLgGuWvK8bHFVqLYpSptNIqgjmrNyAw4qm2UrgWpKILlNvSqbE1akcsadaW4nn2N3roi7LU e5WtTiYVvg4jFZ76U8VyDGcirzqUQZ61nWexLs0SJNszxwaryOCSaaz54qNmUDFYpN7lRViGU56U thgzkntUcjelOs+JSa32iDL2oSeXp8h6ZFcXI2c12GpRSXFqY4x1rn7/AEn7FaCR3BY9hXXh5K2p vh2krdTIPWiiiuw6QqREJNEabjV2GHOOKmUrCbsLDERV6JeOlEUQFThcVyznc5ZyuMPFIkpibcCc 05hUTCoWpjcuPqjlMZOcVTMu45YmoyKu2Wh6nqP/AB52M8o9QvFEacVsaKcnsS2gEiMq8nFZzWrv drAo+d2Cj6mt6y0XU9H1GCTUNOuEgLAMdueK1X0aKHxjp7oD9mknUg/0qYpwn6mrXMlc9b8O6THo mgWljGAPLjBb3Y9a0DSt1OOgpuc16J0DuMU4HioHfaKRZsjFK4FhmwajZqYXzzTVbJ+lMQpNRue9 KzZNNdsCmI8j+J8Cp4ghkUDMkfNcrdWptoombgyDI+ldt40iGpeIy7/6m2TH+8a4rU7o3Nyd3ReB XHUa5mZXV7FWjNJkUYqLlXENRMpNT4pNtPnsJzRUaLNRmH2q8Y6TyxR7UlzKXkVLDD8x+lWPLFSQ oNx+lP2oucmu18q88weta8UiywgjriqF2m8H1p9luSPB7VzVX7SF0c1rossCTimTRjZUoYNUMhIO DXIr3KRQkGDUlh/x8Uk696ZZSbLoZ6V1J6XEzYwVfcDSzOHT3odlPINQn5siueU3JmUY2KrEbsVH JgCnzRlTmqzNmtYq5tcR+lLZn9+BUW7JwamskJuAR0FaPRDNK4lIGxeKw9ZDG3UE962HO6Qn0rL1 T51FVQn7yQqcbTTOdKkdqTpWlJaHCsBww4qu0HtXoqVzu5iOGtO2wcVnrGQavW6nis6mxnUehoqB ilIpsQwKkIrkZyEaxvI6oilnY4Cgck13Phv4aPcbbjXC0UR5WFT8x+vpW74L8Lw6bp0Oo3UQa8mG 5dw+4vausUljnmumlS0vI6IU0tWVrPw1o1nGqwadb4Hdlya01QRKFiVUQdlGKjUmpQeK6NEbpDWG 8fMAw9CM1i6v4fjuQtxaxqssbB9uODj0rdFKBjmpnFSVmDSYy1n8+3R+5HP1qUnAzVOVhbTBuBHJ +hqTzS3FCYx7ksPaovusBUyZPXpSOgyKGBHnCGhDhc04r1+tNkO2OkmFhhfFVb29W3heRj90ZpZG wDk/jXOanLNqt0ljaZO5sZFTUq8i8yGznntrzWLmWK1jaWaUknHatbRvhFCuJdau2djz5UXGPqa7 rSNKg0ayWCBRv/jfuxq0ZMc5qadGy97cIwS3Oe/4V74aSPYNPB7bi3NYmpfCbTZyW0+5ltm/ut8w ruGmA703zh61o4RfQppM8Z1r4d6zpGXjjF3CP44uv5Vyzo0blJFKuOqkYP5V9HiYDvWJrPhPSNcL SXUAWYjHmR8EVjOh/KZypdjwmjFb/iXwpd+HbglwZbVj8kw6fjWDXM007MxasNxT4h8x+lJT4h8x +lIm5eyC5DdCa0BZL5IZTWIlyGYg1qWd1lNjHioXuuzM5XS0JFt8DINQTpirZ46HioZgGWuaT97Q UZPqZUrHOKrMdrAjrVy4SqTDFdUNUUzTtpt6DJqSSTb0NZMMxQ4qz524YrOVKzEWJJAVqm33jSF9 pIppcE1cY2FF2YjLjkVasWALHvVVmp9q2GPNU1dGli8pyjGqNwm/3q/BGXjIJqSNYlY5TOKmlpK4 NpMzoAoXyZgdhPB9KgubIwyHup5DDvVqQhpCR0zUsEoB2sAVPY10uTjqilJmUttz0qxFDitY6cso 3w8E/wAPamPZyQY8xCPep9tGezCUmV1XAFdZ4D8L/wBu6n9puB/odsdzZ/iPYVzATcR2HrXrXw7K r4VVUGD5h3H1p0oqU7MdKPM7s6aaIOwA4VRgAdhUewKKeSw6Gom3MfUV3HUKGxTg/GajxzTtqf3q AJVkX1qZWDVTK5+7SASIc9qlsaLF5ard2skLdHH5GuesruWzufs12WKqdpY9RXRQzBhjv6Vn6ulv 5qM3+tI546iuTFTVOPtb2sUoOTsi+8yqAEIIPcVXGoxG7+zEHd/e7ZqjFYkDfBOyqe3UU2S3ZLgP K/ynBLDqK48XjKkKanTXVX9DWjGLbUzaPQ1RvLgQ4JGfYVO15CmcuDxn61lSebesWIA3cfQVjiMd L2bVDWV7Fwpx5lz7FPUdRW6iEVrkKfvt/StHw7pgtojdOv7yQYXPYVTktt80UEK8E4PvXQCRo4wu 3AAxiu7Dt1Jc8+hytK7Fll28E1TluATweKWZjIeeBVVvau3mBitOc9zQZm7mmqjHtThEfc0XYhyT ZNTrMfrUKwnqeB7VJgL0FWhEGp28V/YTW08YdJFPBHevB7mIwXUsRBBjcrz9a9/BxzXjfji3W28V XQQAB8NgVhiI6JmNVdTAzT4vvH6VHUkQ+Y/SuQxKkoMcp+tW7e56c80XtqyysD2NUPmjaqspoR0c FzuXBp0m5hxWZZiWXBQZxWlGJAMMK5Jws7hZIqSg96pSoeTWrLFkVRmGMirpyEygflNWY2DKKrSr ipLf5hiuiSuriJZEz0qLGKmJAFRNUoQmdwxSRNtlAz1qMkg5qzZXcEUg+0QCUfXpV2NI6mzbqBAC O9E8bCElVOfpVmPUI/KHlQhU9hzUttfxzMRkADqG4rFR5Xe5EviMAxuBkqw/CprHT7jUrpYLaNnd vTtXQ26Jey7bd1yeqkdq7DSIYNOhxbRASsPmlK8/hVzr8q2NqcHJ6mDZ+BZbRV+0XmJD1RO1bEfh 63SPEjGTjnNax3BdxIJPc0KvpljXm1JOUrs6lBI4rXfDkdvBJcWikAD5lra+Heqo+jPa7sSxPkj1 HrW3JaPLGVKblYYK4riRZzeEvEa3kKM1jIdsi4+6K68LieWVpkOm4vmR6ckwbmpN9Ure5hmiSSIh 0YZUipvNHavZuVcn3A0xsE8jNMDqelL5ij3oAXIHqPSnCT3qPzR6c0GQAZ4qGykSF1zkjafUVWv4 PtkalWAlXofX2NO+0DdjmoJ7u3jcI0gDnnaOteZjWpQcXqjanLld0R2sptS0TZznkelJNOZTjBIH U9qr3EziTMikBh8p9RVW01G4aGV5YdinKqpHLV8zOrU5XS+ydbgm1K+rJpboRRszjAUirC3jDJxg OOKqhkeAAHnqBVS5y1wgY4CDcCp6+1ZUJunO6LnFS0kzYtZ2S5Euxiqj0p8moXN1MFiJHPQDoPeq 9m0rL5zSglh93HAq/BsjGdvJ5OK9bD1Z4lqCm0lukYWVJXau2T7GkxmnraD05pySk8KMfQVKoY9T X08DjIxAOlOMQFSgU1kPrWiERHC9aikyTwKs7B2FHl5+lMRSEJZhmvGPGd0LvxTeMvRG2D8K9j1/ VItE0ae8lIBVSEHq3avBZpWnnklflpGLH8a5sTLRRMKr6EeKkhXk/SmgVLD941yXOc0b9QZSSOtY 9xCME10GpRZwRWPcRkVnF8srD31IdO1A2UuGGQa3BcrcDehFc1JF7UtteSWzYJ4reUeZaEyjzG+5 yKp3EJwTUsFyswznmnycrXErxY1sYko5OaZFJ5bVbuIuSaoP8prtg+ZCRa3AnNNZqSEhlxQwC0W1 Aiaot2GFSOc1C3WtIoqJ0Fs4MKc0XW1nAJC+9V7Jt8SgVfls1kAJbBArmirTKuluaHh29gt7pbeJ Wd5SFeT+gr2OS1WSzij2LGAoAJHIrxTw3qNnpPiC2uLxS0MT5JAr01fiFpup3aW2nzLvJ5Mo2gCr lTirtnXRasakOi+ZPjzCEHJq+6WWnp85UEevWsKfX57aBhDAwDHmQ9T9K5i88QNI7ZilZu5NcycK atFamkpWOuufEsMCMIlDHscdK4TX9SluS2X4Paq82sMxx5TKPU1j3t8OSeRWLjOpJObMJVG9DX8L +Jf7Luvsl0zG2c8N/cP+Fehw3KSqHRgyHoR3rxSOR5HLlSEI4HrW1pPiO+0ohEBlh/uHt9K9WjU5 VZke0Sdj1gPntS8muXsvGVpMgM6yQH0YVrrrlkygrcK2egHWujnj3NE0zRzjvVae8jt1LSMAvcmo XurmcYtLaRyf4mGBVCfw/qN8Qbjaf9nPArGpUaXuK5Q465bzXPlRPvHqvSrUc8Zy4Qbj36msxvDF 7BnyljwO6mnw6XcxjLz4PpXzuIpQp1XUno33OuFSpOPKloiS6uJJGw74CjIz2qpLqaQFG3bt45AO ea07eOKZ5LdgWGPnZh1rm9WsTpN0f7LwWlYZzyFHoK4IxhKpyPc6IylGHkaMeojbH5Y28ncW459B UmnxC4uZnkbMbLwf6Vk3en3drArTW8ktvI/z7Tkxn1pba0uIUdERoY2Py7jyfeqdOHK+Vgm1rJGu 1zDB/o6zOoU8NWrpk0rQkzzpIM/Iw44rmJn4AYAkDBHcVVld2jIiZx9D0rqhCcU/Yzsczqq95q56 HFc475FW0nBFcHo3i4WZW11ZCAOFmA4P1rrrW9t7wboJUdf9k19NhZN00pSuznck37ppBwe9KDzU AGB1qWM11ASgU7Ham5ri/GvjRNMgex06QPeOMMy8iMf40pSUVdilJRV2cn8Sdd/tPWvsUL5t7X5e DwW71xuKlcM7lmJLMcknuaTbXnTk5O5wSlzO5FjFSw/eNN20+IfMfpUCNuSQTWgPcVQkUMKbDNsZ kY8E096zrRtO4qMrxKE0HtVCWIjPFbLLkVWljBFVTqWNDMinaBuvFbFtepMoDHmsqWHrVdHaF8jt W0qaqLzCx0M0QZcjpWVcxYJrQtrtJoQueaiuI+CaxheDsyXuZsRKtg1PJyOKhddrVIGytdD7hcga oiameoGrSJUTW0g7nC1qX7+REQOprF0ZyLmtO/fzc1g9KgnG79ChHIqtl1LD0qyt7BkbrUDHQqea r29tJcyBI1J9fatL+zo7SPdLy3atZuOzHz8o/wD4SK7iRQk02xRwp5p8Pi3areYvP06msm5cycAB V9aqrEq84yfes1Qi+htGqzdn8S+epCxcn0qCytp9WuwsmRCDkj1qjABnpXTaQgtrFp3GM85pOnGG xM6jsULphFesqgbYztApTqkioUREAPoKrSuZJWc/xHNMVDI6oo+ZjgfWmlZGHM76G/4c0e+8R3uy HKwof3kp6L7V6fpvh2w0mILDEHkHWRxkmm+GtKGh6HBbADzCN7kdya0S5PrXbTpKKu9zthDlQ7OK RnOPSmjnqc0MPatGWRNlsjPUVVNqi/Mzl8dBVzaWOOp9BQ8YQfNyf5VxV8LSqyU5Ru1sawqSirJm RcxtIT2HtWHevs0+Nerljhj1wK6xosIWYe9c3rsUfko6jn7vHSvDxlKMKqjbV6/caxu4OXRD7fW5 57HAti7KMbh0NVtQf+0ZY0UvEU7j1qPQ7e5dpGRtsPTnua1J7HEit3rno5fJT5lHQ0lXUoWvqVG0 tZ41Ez/vMcOvU1ai8LRNANs7hj/Fira2yyxhXyMdCOorStowkKopzjua9fC4OUasubWL28jCo4OC tuctdeEbkg42Sr+tc3faXd6XKWt3mtpByCDgGvV1Bpt1Y299EY7mJZFPc9RXofVVHWDOWUL7Hkv/ AAsLXNMCibyp1BwQ45/OrifF29ZQBYQhvXcaTxv4OnsEe5t/3tmfvYHKfWvN8tDIUcEEetNSmtGQ 3JHfX/xC1fUojGsi26Hr5Y5/OudZi7FmJZjySTyazoZ/erSTe9Yzu9zCV3uTYzSbaVWBp+3NZGdi LbTol+Y07binxD5jQIrS8MT71etWWaIZ6iqtyn71sdKZbuyMVFbTjfcypOzNB4VA4NVnh3VJBvJ+ bpUxiIGcVyVIuD0OpTT2MmaEjNZ80XJ4rdlTPaqM0PXirp1BmUkjwvlTV6O+Ei7XqvLDiqrKVPFd PLGY7XL02G5FRK3aoo5c8Gn9DmjltoRa2grVC3WpzyKhcU4jiXtIQtMSK0GQvL5Y6k4qpoy8sfQV JJIVlPPNYz+MqLvc0jd2+mJ5MJ8yT+Ij1rPnvprg/McD0qs3LH3pRXSorcmyuNOT1pDUhppFMaJ7 CI3FysQ7nk+grVvtQVx9mt+IU4z61ixyvECqHG7qRTkciolG42kXM5q9olv9q12yhGPmlFZiPmtb wy5XxLYMBn96OKjqQo+8j29lxgDsMU0rk09uWOPWgLXed4z7o4FJtLn0qTB9KkRRGM9zSAaEES9O ai8ozSAdqlYkn371LCgUZ7mpsMhkiHTHFYesaf8AaLVo41wc5GPWuhkIyaiWMO+ccAVE6cZKzAyb XTxbwJGo4A5+tST2gfHqK0GXnApGjFHso2sJFGOLK4IqWNSpxUoTBxinbcjpzVKNgJFFO28U1cgV IOlWBBPEk0TRSKHRxhgfSvn3x3pr6P4lltsDyvvRH/ZNfQ7AV5J8ZrAbrG/Uesbf0qZJPUmSPNUl Iq1Hce9Zm7FKsuO9ZOFzJwN2KerkcoNc/DcY71diufesZUyHA2QQ1OjX5j9Kzo7r3q5BPknntWTi 0ZSjYkmgZ5GwO9WLOwBOWHNWCoEh+tWIABWk3c5o6MjNqFOAKnWEGLp0p4GTmpkHykdqxvqaQVmU JbIMOKzp7FlzxXQKuaRolPUVLprobXOOntW5+WqEsBHUV3Elojfw1QudORwflxVxbiO5xTptORTl kyMVqXmnmJunHrVCS0K8it1NPcq19xofFNZs01gy9aZuqlEFE1tIkxuFLOf3xqvpJ/eE1PcH97XP JWqFJaCEZpRmpVTK0mzFdKehm9xmKCpp+KUDNMCMLTgtPxRxSKHItamgyeRrdlIOolX+dZoOKlhu PImjkHVGDflUNCa1PoAHke/NSA4qrpl1Hf6bbXURBWWMHIq11OOgrt3OwXPfFByee9KAM47U9Vyc mkMaiYGKlJAGKUetMYmgCJ+tEJ5b6UNjnNUzfxW+oRwSSKrT5CAnqaBXLZHPShhxT6RhnpQMi25N SKuR0oAp4FADTGOtLjAqQ8CmMcUAQSHFeffF2MS+Ew4HMcymvQZPWuD+KrBfBs+epdaHsQzwotSZ pOtFIqw4ORUqXBHWoKKLXCxfjuvetC1uuvPaufzirNtOQT9KiVNMiULnorJ+8P1p6dcUMMsaVRhq 4pHl21JkFTrjcPeoFJzUyj5hWdtS0SKuM0pWpMdaMVtY2IitRSQgjpVrbQVqWgMa7slkUgisG505 4idvIrsniDVSntge1TYpOxxcsHXcuKozQbeldXeWQ5IFYdxblSeK0i2i00xmkDDnNWbhRvqvZ/I5 qzKQWrObvO5SVh8Q+XFPIpsR4p5NawloZzWpGVo24pxpKu5Ih6VGxxTzTGp3GJ5nFNaSmk4qMmmU dv4J8enQMWV+DJYMcgjrGf8ACvXLW6t72CO4tpRJDKNysO9fNJau78C+PodDtxp+qKxtt2UkXkp7 GtYStoawnbRnsqAHntT6pWGr2Op2yy2NzHLG3dWGfyqw9xHEuXdFHqWArU1uiU8DmoZJAq5rNvfE mm2qM0t9AqqOfnBrz/XvitEGMWjxGVgcea/3fypNpbic0j0HUdTjsbZ553CRqMkmvDvEfjO61XxD FewMY47STMC59O9Rah4iv9ZuA2oXLMh6IOFH4Vz7/fP1rH2nNsZyfU+kfDev2/iPR4b63YEsMSJ3 Vu9a3FfOPhfxTe+F9QE9q26Jv9bCejj/ABr3Xw54o0/xJarNZyjfj5oSfmQ1rGVy4yTNsU4DNM3D pTg1UWKTjio2NK7cVXeYbsZ6UCbElOB1wK8n+LmqeattpqHPPmOB+leiazrEGmWUk87gIg/M+leG 63fS6zqc15N1c/KPQdqmUrGUpanMtEQaTbWi8HtVZ4sdqlSNU0yqRTTT5BtqOqQwqWD7x+lRVLB9 4/SmI9Px859KUD5qdnkigcV5zR5RIg/KpgOlRIBipQRxWb3KROM4pwprHB/CgGtjYeKRqQNSM1DA azVE+DQ5phNZsRVuYc5rJurQHPFbzEY5qncBcGhMZzotvLcnFVbgkPWrPjJrNnXJqra3NYu463bj mpmqtEMGrQGVpRdpDmtBlGaWkIrQxA800jNOAoxTGV5FIqB6uOvFVpFppgQE0mc0MKbVpjuTwXdx aEm2nkiJ/uMRUk2qX1x/rryd/rIaqE03NVcq49iW+8Sfqc0gHNJmlB5pASt92qzdasn7tQMOaiBo 9hoFT2l1cWM6zWszwyD+JDg1CBTwK0Mju9I+K2rWe1L+NLuMcZ6NXVW3xY0iZR50c8LdwRmvHQKc BVKbRXtGj1u++KWmKjfZfOkfHHGBWG/xQunHyWabvUtXBAVIopOciXNmtq+vXuuTB7t/lH3Y16Cq G0GmqKeKzbZFyNogaqzRVoAU14gwpplRm0YU8NVGUqa3Jrf2rPngxnitYyN4zuUalg+8fpTGXaaf B94/StDQ9SZTuP1pwBwCakniZHYEYINMUMccVwPY8u2o7OKdu5FLsPPFAjyQMVFtRpErNzQGpuD6 GjB9DTbNiQMKaWppB9DTSSOxpXARmqMtilOfSopQ23oakLFe4ucA81mT345GaffbwDgGueuZJfMx g1pCFyrF6W63d6g8zcaohnPUGpoy3HBrXlsItocGrKHIqqmSOhqeMN6Guaas7m8dULIMc1HuqWRW K9DVU7gehrVamElYmBp45qFd3oalUH0NMQOOKrSLVsqx7GoXjb+6aAKLrzTNtWmjb+6aYYm/ummm MrFaaasGJv7tRtE3901aYXIgadR5Tf3TRsbP3TTuO5Kv3ajI5qUI237ppmxv7pqI7mr+EQCnAUBG /umnhG/umtTIQCngUBG/umnhG/umgkRRUiihUb+6akWNvQ0mIAKcBTgjehp2xvQ1IDQKeBQEb0NO CN6GkIjkjDDpVC4g61rBG9DUM0DEH5TTTsVF2ObuIsE8VDDw5+la11bNz8prPW3cSH5T0roizqhK 5//Z --b1_6c8c1c5592bb6d25810d02b99a5c2203--