Date: Sat, 30 Sep 2023 15:48:02 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.115.114 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5" --b1_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5" --b2_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 6 Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (2 ng 2 bahagi) Deskripsyon: Ang mga dapat malaman ng isang Muslim tungkol sa pagdarasal sa araw ng Biyernes - ang pinakamahalagang lingguhang pagdarasal para sa mga Muslim. Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 62 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4775 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga Layunin · Upang matutunan ang sampung mga magandang kaugalian at mga tungkulin sa araw ng Biyernes. Mga Terminolohiyang Arabik · Salat ul-Jumuah - pagdarasal sa araw ng Biyernes. · Dhuhr - ang pagdarasal sa tanghali. · Khutbah - sermon o pangaral. · Rakah - yunit o bahagi ng panalangin. · Imam - ang taong namumuno sa panalangin. · Adhan -Islamikong pamamaraan ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang beses na obligadong pagdarasal.Magandang Kaugalian at mga Tungkulin sa Araw ng Biyernes 1. Magsuot ng Malinis na Damit at Magpabango Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), “Ang bawat Muslim ay dapat na magsagawa ng isang ritwal na paliligo sa araw ng Biyernes at magsuot ng kanyang pinakamagandang damit, at kung mayroon siyang pabango, dapat niya itong gamitin.”[1] 2. Magparating ng mga Pagpapala sa Propeta Labis na itinatagubilin na magparating ng kapayapaan at pagpapala kay Propeta Muhammad (SAW) tuwing araw ng Biyernes tulad ng sinabi ng Propeta, "Humiling ng pagpapala para sa akin, ng maraming beses, sa araw ng Biyernes at sa gabi (bago ito); para sa sinumang gumagawa nito, magiging saksi ako at tagapamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom. "[2] Maaari itong gawin sa pamamagitan lamang ng pagsasabi at pag-uulit ng mga salitang, "Allahumma sal-ly wa sal-lim 'Ala Muhammad." Ang pag-uulit sa mga simpleng salita ito anumang oras sa araw ng Biyernes ay nagbibigay ng mga malaking pagpapala gaya ng nabanggit na pahayag sa itaas mula kay Propeta Muhammad (SAW). 3. Dagdagan ang Pagsusumamo Ang isang Muslim ay dapat dagdagan ang kanyang pagsusumamo sa Allah sa araw ng Biyernes dahil mayroong oras sa araw na ito na ang Allah ay tumutugon at ipinagkakaloob ang anumang makabubuti na hinihiling sa Kanya. Sinabi ng Propeta, "Mayroong oras sa araw ng Biyernes kung saan walang Muslim na humihiling sa oras ito maliban na ipagkakaloob ng Allah anuman ang hinihiling niya." [3] Ang isa ay maaaring humiling sa anumang wika na kanyang nais. Ang mga kabutihan ng pagsusumamo ay nasasakop sa mga nakaraang aralin. 4. Dumating ng Maaga sa Moske (Masjid) Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), "Ang sinumang maligo sa araw ng Biyernes tulad ng isa na nililinis ang sarili mula sa sekswal na karumihan, pagkatapos ay aalis sa pinaka-maagang oras, kung gayon siya ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang kamelyo; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang baka; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang tupa; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang manok; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang itlog. Kapag dumating na ang Imam, ang mga anghel ay naroroon upang makinig sa pag-alala o pangaral (ang khutbah). "[4] Kung ang isang tao ay huling dumating, hindi siya dapat na humakbang sa mga tao na nakaupo na sa mga hilera, o paghiwalayin ang dalawang tao na nakaupo ng magkatabi. Hindi rin niya dapat paalisin ang ibang tao at okupahin ang kanilang lugar. Ang isang Muslim ay hindi dapat maglakad nang tuloy-tuloy sa harap ng isang taong nagdarasal. 5. Umupo Malapit sa Imam Ang isang tao ay dapat na sikaping dumating nang maaga at umupo malapit sa Imam na naghahatid ng pangaral. Ang pag-upo ng mas malapit sa Imam ay mas mabuti kaysa sa pag-upo sa likurang mga hilera o pagsandal sa tabi ng pader. Kung ang isang bagong Muslim ay nahihirapang umupo sa sahig sa loob ng kalahating oras o higit pa, maaari siyang umupo kung saan siya makakaramdam ng kaginhawahan, ngunit dapat niyang subukan na sanayin ang sarili na maupo ng mas malapit sa Imam. 6. Huwag Makipag-usap Sa panahon ng Khutbah Gayundin, ang isang Muslim ay dapat makinig sa sermon at hindi makipag-usap sa panahong ito, kahit na ito ay inihahatid sa wikang Arabik. Ang pakikipag-usap sa oras ng pagdarasal ng Biyernes ay isang seryosong bagay. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), "Kung sasabihin mo sa iyong kaibigan, 'Tumahimik,' sa araw ng Biyernes habang ang Imam ay nagbibigay ng pangaral, kung gayon ang iyong sinabi ay walang kabuluhan." [5] Sa iba pang pagsasalaysay, sinabi ng Propeta, "... ang sinumang magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan ay itinuturing na hindi siya dumalo sa pagdarasal ng Biyernes!" [6]7. Magdasal ng Dalawang Rakah Pagkapasok sa Moske bago Umupo Kung darating ka sa moske ng maaga, dapat kang magdasal ng dalawang rakah bago umupo. Kung darating ka habang ang Imam ay nagbibigay ng pangaral, dapat mo pa ring idasal ang mga ito, ngunit gawin itong maikli. Sinabi ng Propeta, "Kung sinuman sa inyo ang pumasok sa moske sa araw ng Biyernes habang ang Imam ay nagbibigay ng khutbah, hayaan siyang magsagawa ng dalawang rakah at maging maikli sa paggawa nito." [7] 8. Huwag Bumili o Magbenta kapag Tinawag na ang Adhan Ang pagbabawal na ito ay batay sa Quran mismo, “...kung ang Adhan ay ipinahayag na para sa pagdarasal sa araw ng Biyernes, magmadali sa pag-alala sa Allah at iwanan ang pakikipagkalakalan ... "(Quran 62: 9) 9. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes na binubuo ng dalawang rakah ay isinasagawa pagkatapos ng sermon o khutbah sa likuran ng isang Imam. Ang isang taong hindi umabot dito ay dapat na magdasal ng apat na rakah ng regular na pagdarasal ng Dhuhr. 10. Maaari kang magdasal ng dalawa o apat na rakah ng Sunnah (ipinapayo) pagkatapos ng pagdarasal sa araw ng Biyernes. Gumawa ng Kasunduan sa Amo o Pinuno para sa Oras ng Salat ul-Jumuah Ang hindi mabilang na mga Muslim ay nahihirapang umalis mula sa kanilang mga negosyo, paaralan, at mga amo o pinuno upang dumalo sa pagdarasal sa araw ng Biyernes. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay isang pangrelihiyong obligasyon at ang isang bagong Muslim ay dapat makipag-ayos sa kanilang paaralan o amo o pinuno upang kumuha ng oras para sa pagdalo dito. Maaari mong palitan ang mga nawalang oras sa pamamagitan ng dagdag na trabaho sa buong linggo o umuwi ng huli sa araw ng Biyernes. [8] Pinagkunan: [1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim [2] Baihaqi [3] Saheeh Muslim [4] Muwatta [5] Saheeh Muslim [6] Abu Dawood [7] Saheeh Muslim [8] Makipag-ugnayan sa mga sumusunod na organisasyon para sa karagdagang impormasyon o tulong: (www.cair.com) (www.caircan.ca) (www.amcran.org) Kung ang iyong bansa ay wala sa listahan, maaari kang makipag-ugnay sa isang Organisasyon ng mga Muslim para sa Karapatang Pang-mamamayan sa iyong bansa para sa tulong at gabay. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/155/ang-pagdarasal-sa-araw-ng-biyernes-2-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (2 ng 2 bahagi)

Deskripsyon: Ang mga dapat malaman ng isang Muslim tungkol sa pagdarasal sa araw ng Biyernes - ang pinakamahalagang lingguhang pagdarasal para sa mga Muslim.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 62 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4775 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang sampung mga magandang kaugalian at mga tungkulin sa araw ng Biyernes.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Salat ul-Jumuah - pagdarasal sa araw ng Biyernes.

·       Dhuhr - ang pagdarasal sa tanghali.

·       Khutbah - sermon o pangaral.

·       Rakah - yunit o bahagi ng panalangin.

·       Imam - ang taong namumuno sa panalangin.

·       AdhanIslamikong pamamaraan ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang beses na obligadong pagdarasal.

Magandang Kaugalian at mga Tungkulin sa Araw ng Biyernes

1.       Magsuot ng Malinis na Damit at Magpabango

FridayPrayer2.jpgSinabi ni Propeta Muhammad (SAW), “Ang bawat Muslim ay dapat na magsagawa ng isang ritwal na paliligo sa araw ng Biyernes at magsuot ng kanyang pinakamagandang   damit, at kung mayroon siyang pabango, dapat niya itong gamitin.”[1]

2.       Magparating  ng mga Pagpapala sa Propeta

Labis na itinatagubilin na magparating  ng kapayapaan at pagpapala kay Propeta Muhammad (SAW) tuwing araw ng Biyernes tulad ng sinabi ng Propeta, "Humiling ng pagpapala para sa akin, ng maraming beses, sa araw ng Biyernes at sa gabi (bago ito); para sa sinumang gumagawa nito, magiging saksi ako at tagapamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom. "[2]

Maaari itong gawin sa pamamagitan lamang ng pagsasabi at pag-uulit ng mga salitang, "Allahumma sal-ly wa sal-lim 'Ala Muhammad." Ang pag-uulit sa mga simpleng salita ito anumang oras sa araw ng Biyernes ay nagbibigay ng mga malaking pagpapala gaya ng nabanggit na pahayag sa itaas mula kay Propeta Muhammad (SAW).

3.       Dagdagan ang Pagsusumamo

Ang isang Muslim ay dapat dagdagan ang kanyang pagsusumamo sa Allah sa araw ng  Biyernes dahil mayroong oras sa araw na ito na ang Allah ay tumutugon at ipinagkakaloob ang anumang makabubuti na hinihiling sa Kanya. Sinabi ng Propeta, "Mayroong oras sa araw ng Biyernes kung saan walang Muslim na humihiling sa oras ito maliban na ipagkakaloob ng Allah anuman ang hinihiling niya." [3]

Ang isa ay maaaring humiling sa anumang wika na kanyang nais. Ang mga kabutihan ng pagsusumamo ay nasasakop sa mga nakaraang aralin.

4.       Dumating ng Maaga sa Moske (Masjid

Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), "Ang sinumang maligo sa araw ng Biyernes tulad ng isa na nililinis ang sarili mula sa sekswal na karumihan, pagkatapos ay aalis sa pinaka-maagang oras, kung gayon siya ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang kamelyo; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang baka; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang tupa; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang manok; ang dumarating pagkatapos ay tulad ng isa na nag-aalay ng isang itlog. Kapag dumating na  ang Imam, ang mga anghel ay naroroon upang makinig sa pag-alala o pangaral (ang khutbah). "[4]

Kung ang isang tao ay huling dumating, hindi siya dapat na humakbang sa mga tao na nakaupo na sa mga hilera, o paghiwalayin ang dalawang tao na nakaupo ng magkatabi. Hindi rin niya dapat paalisin ang ibang tao at okupahin ang kanilang lugar. Ang isang Muslim ay hindi dapat maglakad nang tuloy-tuloy sa harap ng isang taong nagdarasal.

5.      Umupo Malapit sa Imam 

Ang isang tao ay dapat na sikaping dumating nang maaga at umupo malapit sa Imam na naghahatid ng pangaral. Ang pag-upo ng mas malapit sa Imam ay mas mabuti kaysa sa pag-upo sa likurang mga hilera o pagsandal sa tabi ng pader. Kung ang isang bagong Muslim ay nahihirapang umupo sa sahig sa loob ng kalahating oras o higit pa, maaari siyang umupo kung saan siya makakaramdam ng kaginhawahan, ngunit dapat niyang subukan na sanayin ang sarili na maupo ng mas malapit sa Imam.

6.       Huwag Makipag-usap Sa panahon ng Khutbah 

Gayundin, ang isang Muslim ay dapat makinig sa sermon at hindi makipag-usap sa panahong ito, kahit na ito ay inihahatid sa wikang Arabik. Ang pakikipag-usap sa oras ng pagdarasal ng Biyernes ay isang seryosong bagay. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW), "Kung sasabihin mo sa iyong kaibigan, 'Tumahimik,' sa araw ng Biyernes habang ang Imam ay nagbibigay ng pangaral, kung gayon ang iyong sinabi ay walang kabuluhan." [5]

Sa iba pang pagsasalaysay, sinabi ng Propeta, "... ang sinumang magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan ay itinuturing na hindi siya dumalo sa pagdarasal ng Biyernes!" [6]

7.       Magdasal ng Dalawang Rakah Pagkapasok sa Moske bago Umupo

Kung darating ka sa moske ng maaga, dapat kang magdasal ng dalawang rakah bago umupo. Kung darating ka habang ang Imam ay nagbibigay ng pangaral, dapat mo pa ring idasal ang mga ito, ngunit gawin itong maikli. Sinabi ng Propeta, "Kung sinuman sa inyo ang pumasok sa moske sa araw ng Biyernes habang ang Imam ay nagbibigay ng khutbah, hayaan siyang magsagawa ng dalawang rakah at maging maikli sa paggawa nito." [7]

8.       Huwag Bumili o Magbenta kapag Tinawag na ang Adhan 

Ang pagbabawal na ito ay batay sa Quran mismo,

“...kung ang Adhan ay ipinahayag na para sa pagdarasal sa araw ng  Biyernes, magmadali sa pag-alala sa Allah at iwanan ang pakikipagkalakalan ... "(Quran 62: 9)

9.    Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes na binubuo ng dalawang rakah ay isinasagawa pagkatapos ng sermon o khutbah sa likuran ng isang Imam. Ang isang taong hindi umabot dito ay dapat na magdasal ng apat na rakah ng regular na pagdarasal ng Dhuhr.

10.  Maaari kang magdasal ng dalawa o apat na rakah ng Sunnah (ipinapayo) pagkatapos ng pagdarasal sa araw ng Biyernes.

Gumawa ng Kasunduan sa Amo o Pinuno para sa Oras ng Salat ul-Jumuah 

Ang hindi mabilang na mga Muslim ay nahihirapang umalis mula sa kanilang mga negosyo, paaralan, at mga amo o pinuno upang dumalo sa pagdarasal sa araw ng Biyernes. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay isang pangrelihiyong obligasyon at ang isang bagong Muslim ay dapat makipag-ayos sa kanilang paaralan o amo o pinuno upang kumuha ng oras para sa pagdalo dito. Maaari mong palitan ang mga nawalang oras sa pamamagitan ng dagdag na trabaho sa buong linggo o umuwi ng huli sa araw ng Biyernes. [8]


Pinagkunan:

[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Baihaqi

[3] Saheeh Muslim

[4] Muwatta

[5] Saheeh Muslim

[6] Abu Dawood

[7] Saheeh Muslim

[8] Makipag-ugnayan  sa mga sumusunod na organisasyon para sa karagdagang impormasyon o tulong:

(www.cair.com)

(www.caircan.ca)

(www.amcran.org)

Kung ang iyong bansa ay wala sa listahan, maaari kang makipag-ugnay sa isang Organisasyon ng mga Muslim para sa Karapatang Pang-mamamayan sa iyong bansa para sa tulong at gabay.

--b2_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5-- --b1_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5 Content-Type: image/jpeg; name="Friday_Prayer_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Friday_Prayer_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAuwEYAwERAAIRAQMRAf/EALwAAAICAwEBAQAAAAAAAAAA AAUGBwgDBAkCAQABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFAAYHEAACAQMDAgUCBAMFBAYKAwABAgMR BAUhEgYAEzFBIhQHURVhcTIjgRYIkUJSMyShsXIXweFigjQ18NGSokNjo0QlNlNzVBEAAQMCAwUG AwUGBgEFAQAAAQARAiEDMRIEQVFxIhNhgbHBMgXwkaHRQiMzBuFSYnKCFPGSorJDFWPC0lNzNBb/ 2gAMAwEAAhEDEQA/AKUiG5hvmmx3Jkj/AGpJIYbqSrgM5JYuxBZdDQfTpZ3wTkMu0sruf0yZXJ3+ L5ejPNd4y2WGexuiWKd5kfci7vqADTprTE1dB1LFlnx1yy8Ztr2GOSRgskjSJuSR3qe43rAIINel CC1Fo4lSvxOGXk9vxnJzcmNjZQe6tuR4W9UXFrkLeh9uZVkDRiWNiCWpqPHpyxMSiMxqs2/byTLY KDcZxyxk41zae8t8jYZG2u8muIvbe5McJtUgJQdti6UNaVCg7dK9LXAA5CtakWC3I3+SMC8ftzJm oIVh92ZI2jZgIqxoJoxQmhrRv49LyvZSxNUyLeYuFsJz20vcvd/zVg7iKSGztIrYz25uhCVkmJYT xFXT0sdR49WjdEhioNqUUVhXjN66y4nkTqkjssFi0s88ILHeaAlbiN9zV3bvy0651wpsTvfZbk+K ONu8bOzJFBDFkbK3iN0kS26lGmjtqRz7rgEFqSbq1FG0PUM66iNYf5SsVeVchgbiwkaR5XexNVIe QNWa2kKur7iVVQzNuOo16gxKhGuGW3GTfDK43kgyVzMRLdrcxRQXhyDSoUm2lUn0jcxmq7vqWrpx kdqltyD/ACD7ibkeHkix99fxNaNSWxlSF0uljWWC5EsvbjJiK7W7hpT6/pNoFyqswUYyxm6sb6G2 yFtaBbea7vZ7xhuLoabG76Kkk4qxJNCSD5DSTVWoFowXz5KkF/kVd7eKCwsIDaKqyWypIiSB1AHc iV/UQdrqWX1UA6qS4UsxwQaP31hd309nyC7gytosLHExhYjcRCSRzKySEo9IzrTy/wCEjqqtQ7E9 3jXOOuOxl7WLLXT2drdzXuBErQ9u4i3qGjlQIW2v6torp+XUOuA3fVZFkguzNfYy+s8nFLAFeynU +4fZRP0SNtO3boUJ+nXGqgUQvFh7W0gtnu5oTJZQvjbVKpLvI9SFywIDnRQyjXxNKdClbFUWM6I3 dZG/gftGdbsx7S0sMpU+qg1kU7GqfAn/AHdAlaIRIzBC8ryCY7rgvcolu427yNxDgVBdRQg6Gn8e hSiQiAhFnyTy5TCwe6FsHS7jqSZSKiFiWNDXwJ06hyzFS1XRqSytL957Zd0pliH76kxsCBtYOKio IFajXqrblLso4zGHu48nfPKAs87RCa1c1WWONAi7XJKUKrqdD9ejC9WqGbNKLHyXmuM+NOC23L+R yzD+VcbnLv7ZC7NJI0m1IIQD4b2dQrU2+Jr0eMc8gAhSOWJLKo/Cv6hM78t8qxPDrrhdpirXDYuK +xeYs7mUyCG4t9ywXQlqjt+4xUqBWh010Z1FtouldPIgscDVPSBm5H8eAXjKZFnMjgswRioFCBrp 9Osi5R1rwqpDS5uoma2kklPuBWV3qFZDQAjXyNT+HSxdGYIFy6K5kxVgyvUQXgWaRZCpUBHABHmS KdEtFUmFDmSuLhmhvopLhbcSSwoGfSaUo+4gH6sQPp0XM7quVkfS1v8AIS2GEsMicdYWMZa9uoX/ AHpWA/daMeDVY/rY6+WnUOpYLZ4xiocZjbS6kybyze3nLbiTJbINxC+moSqqQSQKV8a9FlUoYLBJ 2U5Xkey0OMWWO3lhMtyZRUnUbEG4kljQ+fh+PUgKCvGLuxDMkty8dw8SbnSYlVErLWMO1aHZ4UHn 1GKkii0+U565yVhj52vZSLm7Godu327YNFtVVUCgqdPHz6NbBB7kKZDLQkmuWuYp2vEhiuWBsb23 9JSKUhli213SaLWtCRrUjqHXMre8Q+K/j+7wOXWXCWl+cSoNvcT0dwdsrmrVUtU0OvW9YgDRZWq5 BQbCrCfH0FlZ8Mw8eOgisreaylmftAIC3rG9qUqaAanpiYESQEpEmQBO5RNjmW8xktncy9yCNqNI WoVcVo6NqTUEaajrOGFVtHGicuG28TYG0EEaR29xJJHtiNFDDbVqeP8ADqYhgldR60rpbheF8gmj 3Ughv2dlJG0pCwG0gGhFNdK9XveSV0+Hej2Vzb42+x1vaQ3F2k8Fv3sZaSFJ5FMMI391SNoWlW0N fxAocrWW80wXAoPNP2Cz02laaZiufurO9tIMpAMbZm4RDGUMTtd7aSVR2kDHcKtrSlBoel7dwgVp U+SLOP7pWtkuMcZyuRjSG0fECyYoZ4AVmmDyKqgMlASAQ2raAmv16PG+SHofp80PKRih0/HOVWF/ Lbcc5WLzF27zoFzMZnCNCwRgk0bK6rX0hgaCv46mjqIk1LfVUMKYL7acj5BJNNBzDiHvoydMhjh7 yPavoDRqxjm8AQdqk69Hic2FVU8q28cOH5XJTWsOYhinURRw2VwRLMvtv8qJ4rntXUYjOn1oKVIp 1K502cjxWRyqRWtvFd3+Ft7pJcZjsfdsWtwtO6R33SZSP7qoxB8PxEYmi4HekKTDi3NtYTiOy9vY Szz3N6d3vp0BkbtkK86EsW0lRjuDH9TAdSQ6kFkMjiaVLaPETOYsxDBETbGCa3aN3LSW11K6uI2Q xu29kG0AgkFi3UbFKy5q3zdjyvMS3fHXWSW3hlnuaqsdsjTzNHI7MzJRowVJFCpBBr4AbqwwR7kb WJyEGQtsq9hdy4DGw2RMjbJVMXbeOjqyFToxOh3CpYdcGUcQsdnbWDcLzUtxaWxeDMWQW8l2tcR2 8tncIyNJuZjsYb9gbRvz6kEMpJLoPZ5XLLYYu2heHO2rFImS6DPptXaY5aaMp0b1VBp49QVwC3Sc bk7Q3UsdxhrWG5MN5cSxPLbrKtV7c08dSpIPgwI1B+h6qQr14rQyKZO0KXVs3uYr6NRLc2pV7eML 4giOoq1BoQtKClBXqkoupiVjfKdzkGOCQLGYWnQu247wyxDuMgH7dDpuqR5/p16GbT4K4m2KaLbl F5EZiLmK52ijEqZO3puaKuhApQ0p+Hj0ubZCMJArBPcR5E90yhHuCXguEcFEag9IRyDtNNdOhEK4 LJW5WhymAvcBk7SC+x2a9tZTW06LJA0dxdRJIgGoFVOuvVrcjGVCukARVLlhxTF4Wxxtvg8fY4m0 xnIJbZbaCILH2kFxEi7gNx2rRF3HQU+nTRvnCW5LC0MRvSRbWF9b8n+P5rq2lsba4yErrPKhKbZo 1EYBU0AavhWtelbtQU1BwpbubaeVInr3Zo61ic6qPwcfqoPw6UTDpI55ERhbRAsrytexBd1FL7lY AE/WhpX6dWhioKgzJT4uC6tYLqEGCz3SywoS0feMZ2wqARWhArrp5+PR4jFUKJC2aOGK5uZY5Bb9 pY4rYFF7gejKSP1kDyBP59QoNVrG6lkxs1hawPbIEZspJMywx+5Zj65GJLMUBUBPqamnRTUqoDId aRSRWwtrWzgvciZVb10Mjdz0xruYqoJbVRXXSvVgCVBICy3FtDZq0HuLlwy9m8MUcbdhZ40JdaEl GQ7t3n5/lbgqJd5Pdm7sLGYxtdQ2d6kT5BhWHuCJ9gJ9IY0Qmor/AB6vb9VdyrP0rxNcWk17On3V b2Ro4LmF1MkS95aSMqAooYL6qhWHgPMitQGXbF0K45DFDFy2q1itrYsKKBUCKQginiR4fw63rPqH FY+rPL3FPvE2FvwfGR7DJHHhZSUIGm1HYUpqK9MXfUUtbFB3KDVjillt5UQQQIkM1zLCCG3k0K0H h/Z0gVssymHiUMS4SYQoVpdXBhLmrj0IaEnxr9epAYJS8Xkl60kvLjiHLJlSGO2kt8gsnkCos2UO QDqSfL69WukkHgl7QFOK857F2V5c42DKQQUSyimjaaLuEtHbIwYPSopULTcta06zdRIiQA/dH1dO QDue0rDwXj0suXyBsrq6u5La3tg8Mk8m1qTTUO2R5NVFAQT467R1Fq1G7MiQ2U+ArTuGEHG9M3MY LWyEV4uHhu7uMOzxzlEKwqaSCNV2qSK1HoJFPHo50EWOUt9UH+5ltDpJtcxjrm1Alzctm4EnZ78L PGpeUOEMiF/7oAL7R59BloLtsuAJcD/gpGstyoSRxROea+jigNuIMlb7ERJbdo5Y5EFY1BMbgig2 +k0O7wGvS4jkNXB+qO4kOxaK5LHMIrTkfFsdkBcoO7mHi7VxFI4oBE9GYFT4+paVGg6YF2cXq47f t/xVMjofxiRsfDJEvNcsZYHIs4LyCK4iSUE0EikMQgBCgB69WF4DGn1C4wUkRZ7OxW0dq+Ax3OE9 ZkNhcJNvPizGxnHcBC+PbY/l0eBEvSQUMuMaIJm7jimatJrKKSfid22yabDuvt1dwSixyQSJFMQw Br6mBP5axKhqrRK3LSbkttm4Dam1lsrHGQBFi35CSRQ0zI8xlKTklzRlRqbdAvn1GVS4QqTIca5H kPt/KuP3WKysyRI02FjkbsIIh4Qou4hC2qhHp+HVSGVgSpTThPFDiLvDWF5bPdxRL93sbeYd5Zo7 d6NJEzF1YLITtbyan5cyrmJqoKy2EfEwRY2FL5LKWCM2V7cRNIh220c8irJGjF17lWOn7f5dcrhM XFcdeWvx1zq2sI4pROIiAVVVMkrKhBD7gA4YepaU0p4dQueqji59zBfs1vdzWZndP9WkZS4K12bp KCNKEUNCK+B8Ca8VbFCst3bLm1ziTareJjbueyTKmNbWW4UqFRpGH7TllDEKfUCPyPUGK6JdOGIv sRNKkQWOG4MkjGyu6xyRM/pX0sRvFSDox18B6ieuLLqr2LOVY72cWPcMJVZba53Cj7qO1aAqACD5 fTy6FKyCiRukIFnxaSnDraApejJozKSTEVhV3JUFyNCmv10I6XNoh0YXAUtzzSnG+pRFcxZ9XcE7 RSOdmYgHyoW64x5v6VwNDxTdiipxmO/1Yk7NrCZ7NqSEsqDaQp1/IjpaWJTAwWWDGh5TNaymQ93d DFEVD75Dqm1jWv5dClFXBSDz1Rb8eZ7iesNvfW8kplpuUM3gqjUV8BXXqYqVX9nE08Xe7KJblmlU KoLNOtEQtp5AVHkPHowFCqEo1joa38GRv7rt2lioaPuIUQMQFUxAMu6lKKxP8OpCgpSFl7y5lkbv RQBiqswLKydySsrqW1q3iBqejsyE74Jki7VpNHEwhCXLNbR2jRgSSSsWMIBJ1KlhtJOvgRXqFCCX zre5KLHXUhxENxtF1Ncr22KwetluCQpqARoV/LqVy2Mm7XnBmV41Szj5RBPirYIkYgNzbyAoujV1 GmldaaHroevuUSHKe5MuF4oL+6xF5cTTyNPYvdxQW9Y4ywdo4SzbVUmkYqGBLVpqvVDNsFZnCtvh b6LJYXl81jdobZLeaHvxBnRwI5GLIwrSviKnr0VovIcVh6qke5N/F81K3CrCCKzjujNh2VZWkClN 0TVLDy0Ph1M7rEhUhCg7kr4K1gukuZr66MbW0VtOk0WxmmXcUKBCSag/UdLs61JEhSbgY7f7LNBb M29pHkSGYKktKKCpUkeeg6tiElePMlnAWstvwLmk10xiMVlkWtUr6gHt2ovp/Hy6tddi+5AtYjih l88dzNhjmJHCteJDHPC5oVgs4axOyI9UOoYCn1r1k3pHqFv3I+JT0YjL3nyQH71k8AwydkrGD3No JoVkKyyKvcchthooY6ihIIofPpz222J35Dbl80rrbht2on+LyRaeZOb2fIb7My3UFphZUiS2imiF RNIZQSXRgWXQCm2o0PTuosyjMB6tsQLF6MokkUdAJuCRW0EzLnRhdpBjhytpJboAfBu6ncQ1Onlq eoibo3H47PsUzjbJ2hNWBtb62xNzE1tj8hEe2YZLR/cQFkBKSKR3BuJ8yFOn5dDncxEgfFEhBmY+ S8cgzNjPBBayceaZgjC4nl9QiOw6Eqd1GJJI3D69LxsW7hoWRLl6dsOzpFd7OS6s1SCazNuEaKRN lxEqN/dIG1iAQKFqka616i57fMA5SD9FFrXgnmDIv/K3IMYgyM+McRSTgWuTicyxxIKpuEqOVQ1B J89dBp0jcszjUg937FpWrtuQZwiEnNeRLIbXMR2vIbaMRxewysMUwcmQ7AGcblJBqNvj+fVoX5gU l86oc7MScPkvWMz2LE0jWtldYO5e1jWFbQpPblhLKXHanJpT/wCWdOrdcgVHy+wqpt7im6TLzXS2 8kdvb8jjkFY7u3VrG6hePQ74bqgJYHRo5vy6L1Imj+SoIlYchnLSW12wyXPGrkQ+3GWksRFJMIj/ AJLXMidx9rgad3WlDUdXeigCq8YDLc9VsI75+yvcXLBARFc2yTRwRTQCNyqRKktDGSDtLAknSlSO ZTREbfk/H/Z5vj9phJ+NwZCVbBr0Hu7jA/cSZ4dwlXclN1FP08R1UOFzbUh/y9Pd4rJS43IxZGeC XcLaCZGjuLWKAsw7ZCuj7loCQpr5a9TJlyQc9apYfI2bzq5T7hBnnk9nY+4ElvbstuQD2mCgH01I BJ+n06iTK0Koqy26y2Ud5YCe0jpJcWdtGoeRKMxpv1NQx2k6eHhWvXBWK/NPNYWk8ljdyJYRSGWD H3W64Bhf1BWQtvTaoO6jaHwr1zVXIhc2UvvcZDfY17MRQvd3NzbMbq3aCWNY13gL3EUhwCSD5H6d QxGKjE0Qe5xy5CK8S2hQxNlbkfcIn3oxdHAXt7qoFOvgteolEOCymMmBDr1ibOSPD2NwqC7eK3hI ZasZEEXdatDUBSNo8dek7lgklk1C9QOs8ywXV3DM8r2UiNviSQlXi3rU76UqK+dNB49KmJFCmAQU h/KSyx8MybXMglllubNlu3YlSqOG1OgJ18epgHKklVxe5R0gEUYrd7fdSFq79remhYgDeT9Pp0eM UOUkXkluLi4S0k2KkTVaORFNsiAepHZmY1YEaEA6aU6sIsqEugi3ZsXmbHKst/B3D7iSPevalLkt EgADAbSST+H59WkHUBfTdsWu7yM3tzYXksbbVG+5qh3KwddpKq2rBa002saGkMpKfcDgbXk9pnsj 3LoSWxmjtYrgvHtFykjJdTyFiChoNwJ0bx+nQ7kiCyvABaPL2wvHMXBjsXcT52bLXNlkre+ARAkk Je2f9HrkSQhimlP+14Hq1l5SfBlW5SPxvQW/v8nJJbZHkefa2kEiMlukghjhRvSNix+lDQkErqda t5dSACWAUFwHU5/GuL4raWmZXkljZYoTu0FqzS3mFkmIYgul0r28TL4qQTWvl1twcYrP1lyE2MK9 ymTCcTVopE45yvLWGP7JWKK4S3y9rGCP099VEu0j/wCYdOpyZkqLjIZccR5phpIbuybF8pS3QKTj 2eOYxhix3wuJSoqdfUPDqkoEJmOpB2J0422bdGgzWFvGyjAqq2sTzbVjfuOS0LSmgH+JR1MAdqDe MZFwvl7n8fYfHfLl9wrX1tb3C3GNlZYpaSoF9SsQy0BJJIqOr3cCg26MpCx9tZfyzg4VMZhdLe8k klYESs8EbSbvQx9Qr4Fa6CoHWXMZbhp90eJTZLjvKjfmMOIOKvpbCCGIR3dqlrDDuq8awla7TT0g 0oR+JrUnp72qBjqS+OU+ISfuMs1gfzeSHccjUcI+QHnb9qG6sxcA6litVND9Qdfy61dSPxo8PNJ6 b8o8VJuZsMxlORZG0xHJXxItViSLGqIgHXarb5ElUiUNu3U+mg6a0ft1q5bz7ShajW3ISMdgWpf8 Tix3t5sxh47LINVJ7rHJLbCVthdHh7JQVfbqNQCDTrL9yhPSTDVid6d0dyOojuIX27xr2sQkXNiS 1O5TByaKOeApQkH3AMLqf4t0tCYuVMGRpPGmZJfZ4rczTB7OK1cqe7keP3HfhZh4ftTRggEmuhr+ PRhA7Ce9COXaB3J/4xdtjrOZ+PXts1gtysU9ncwyWshlmFAFJqhLkUABA8tOqyzRNUSIiRuSZy25 yEmRuov9TbySxu8lolqNqIpBo8qb4pVBr41I8+uFqxc/MFfjaFSU70KwLhaPFmg5BkJbLIvNaRgR LbzR2xeNJnZwNxidQq1/7NQfwFOg3va4CsJeBRLOumaTCIcn4ByTA2Zy65W3uLC2btG4adt1CCCS te6GB9SnaaGpp0hLS3I0EXHZ9idF+BDktxSyOZ5mxtL6ytci97jltVjurSYLdQmqkSFkbcasSBUa ef16UErlotWNcP2GiYEIXMKrUwGUwV5Y4y3uLPJcddIYt7YW+2xO0aAM0tpd92IFif7lK/7mJaog l44bqfsVBY3H5qRftl++Gt8rDJb8kwN3cmE2WQtzZXyuDGoWhaaEndIKEFKUOg6cstdDxS12XTLS VffljN2nD0sKYyXA5HOSTCK8nYyx/wCggIZYZojJU7mVCqnw0IGnU3YSjiFNqQk9VWzFc5x/trG8 fNRbsSIWv0Z4y6yr3kYdkydxt5cEMBtOvqBBHQhhgjZWKutgM3guQ4HD5TI3Us2amxyYyK4eCQRJ FbSxmJp3RNwrFuTwOmjUp1baqAMmvOcUtlGXfBY/310rFI7JZlVbVG7Z3RhGq5kKlqk0X/A1eqqw Kpx8r/IHLOMc1bgfHbhuNtf4+2hzuQQq92y3aRXQtEkZQIwsezcwUGp2igFOjQiMZYKkiZFo4pn+ NbW0lxNpfZCGa9u7mS5LX013K0+8yHae4z+Ota9bultwNtzFef1WpuQuMD9FOmBhyd5Z2OPhS2yU lw8v2qNyYmljtu4hdpFO3ehWlCPV49YGqjGFw5cHXoNLLPbBOLIdFe4u5leXKwPY3FzvNu9zQiSQ ExjbKDtoNgp/b4dLmIOKO5Cjn5Kt2bg1zbT92WO4nh9uoeu9klUKCwDUFfMDw/PoHTES6NG4TRV5 ggbdZtP25bcQO0diWo/aiQlg5QChG3SmpOunUCqsUy8Kxs3KMzY3kyxW6Yi+jusk8u0QSxg7IYRD Qsd9AdzU1Bqa9VlLKCpAeiE2UN5LdZexsbb3wvpWVrxmIeE94xGUEAqNAa7mJ8dKdSZDFdlqj0PH LLCWVpZ3EEmSyphne3tp5RNBGyO8lAyKxb1H0eJruotASB5jLDBWyiK2OUZi+vo7e3zcxw+LsvU+ MWfdDP6i26djtRgP7op6fLrgGwXKH+RfJWPyNycRjpUklmnjlubgE6doelQRrSi0A0UDwPTNiyQX KDdughlBWU5NlcnlGMdxM8sUsyJcTEja1uu4oooD+nT9tf8Av9NwtgJa5d2LsrxWzhk4LdBZWkMt ldG4t9x2M6tKakV/vDz/AA6cmMX3lZr0HAeCq9x/Be8kguMTkDg727lIimgDWy0rQUaCSFyTTzY9 RZsZoZnZF1N4QuZcoKPjlHyPgrxlj5SuQFvI8ax3nZuZFANGK94RTih8u71Yae4fSXVRfttUEKWc b/URyQe3tuQcPtsx2Gob/GXE9pOpUAbl7iXUY0Ir+6B9adcZXIeqNOxcIwn6ZLZ+TvnW0t+Gvkbj 4+5TyCzyc3trm3EVheGOApJuZSk7sS2woKKDr5ePXG7njTao6ZiVI/F+X2fPuBYPl/FrDIYtJ40g bFZK0ezuIbixSVU7kUrKdHRaMGKkU1oes+8IxuhxjEeKZDmNd5RzBcbsuW3l7imlF1a2L2z3E5Aj M6xxxgikRAUESeVNQa9W0VyULpMaPHzCrqLcZQAlsPktPk3E/wCWsB8gW1oQtrfS2d1a2LPvQqZm jCA0BA8xUn6HrThdlcujNsHmUobcYQOXaU25+/xdpatdT5WXDTYz9qSqK77j+mLZQ9xi1QAtT4Go 16HpNXftyMbdQ+1dqNPamAZYpEjz2aWxeOyvb5XvrhZnjuKG7diAqoGowhVQaEKa6+ph1fUXzM1L nsU2LIgGAYdq1M9x/OYWXHfdFx0V3eju9sn3k6JuoHkUMIkJOgJaT8R0ldvTDbE9p9PCb9ibo8Fd txEcgtMpfG6WVrXJSRXKwILhSNvbjit4mYM1AAPr4no1qAkxJPzP7EC9LISAEe4TiEv4LiVr7Ite UDwxm7kZSxBLt25WdSa0/u9EnZiDRCjdJCAZSW5xWfdfZGGZbhkTM2AKyvIT4yWilzUtoWStfEqB 1eMpAcwcfVUkIk0LFe7LNpNkcpPPbWpyJtomu1uIza3Ha3SGR457QUkAFKkrXzYDqpyGrfJWGfBF ZVu8hbXcdp7y2guySLmFYb5VJUj1JAyMV21HrjJ6iMQ7xk/FTJ2qG4KLbjgkguYp4ms87Hbq1bOO Y29wWHq/yZUjc0/wqD9Nei3pmQaQ8/FBtWssgYnyP0RSXjGEsuC47OY6xSDLRWlit8EZ+0wnVA3e Qk0O41J9P4+XWJrbMRBwKutaxelnYlHcLlPe/HljOkbLAucBQp+hSslsz7TQVodP/X0x7WCB3nwC X1+PcFyh/rC5Vkb/AOX4OOrOy8dxkZ+32KGiWzy/uTyIgYDdISd3+Los5m5IvsRbcBCESNqDWVpa T8M34/BZG1SW0aKPIzXiyhgK+l4O0kWzzZFpp4GuvQQEwQWddB+LcLtuM8RwPGcZmrHP29jYRNCl /ay2ty8ku6aRRLG0wqSCw3oKDbrXq8rVMwKXhc5spBBRj3L4W5x9y0d3griwlmtXuI0F5CrwvSUM 8dTsqP79B59DlGQxCmM4yUR/LXx9mvk3mnEbrE3WNyObu7aaKbPMAYRa2xj/ANVdNCoMjKGCIpO5 iQK0Boa086Kl0AVVi+FfAVzY8TtbIcnvstk7NSLq8msoktX3OWZVjQ70G00B3Hw8Ota3KUYtX5rN nbhIutXhnEM7h89ZR22KEPtLl4bmN5RNJbhVZd0o0JViQ4ofPUCnWFfpMhbFr0hR/hLSW1u7hbsT XCLZX0L280RKpI0RcCGrH9aqH0/hToIOCKQkDl2OjlweRgi7tok4S49tCzCOQA/jWtGArUfUeIPX TLK0A6rjDBHeXdt7Bu9eSxd+KyMA395XIA2btpprvpSoJ6G6IpawUllwzGTT5aaK/v5bqAWlvbFE lIB72ydFofRIzUYg6fXwADzmmCIKIRj5cmsGSvry5GCxNvPPcRWe5AlTIxBkY7Xapb9JAHgSNCOr 9MH5KoklbG527nae24nj1mknLT3WavAVjeStSyg1Zz/w+nzqOpIAxUAkqvXyVd8gtcnZQT5M3jet lZydscnaklFI1qKen61/7XTdmIKBfkYslThNpx+75TirrmXI145x+OeSXKZyRlBjSW1jNIVoVZyz mgCufGp6ZZsEnKT1K0s3Hj4OR5eLFZOPNYf7peHH5eNWSO5t5LZWil2vQjctDRzp/h6kBlBIJf4w XZLCMmP4hby24dD9pvUvVr4n93Y/+4adNHAv2pRt3YoL4/Fbvi8bI4oFZ5ZoJKKzsZmAIJ12jXo+ ji9oKNcfxTwCb7TH4i7WK0ucRb3Fq0itb3TRbmVKiokkU72AGg81p1cxMagpcF0Yj4xx/EnI3BzM UswimktLazhbYpAYRqWkavn1F24ZWzwVrQ/EjxCOWdktvxvhsw/VsW7DgkABXcV/A1fpC1F4g9nk nLvqI7VNOaLImEhgljYXGPt5pmfdUyx24jARtwCn0irGv+3rP1A5o/yhMxPqfeVn+J4L24yGavbu 4a3dUR1jjK9lqwQVdVVVB8abj9PDq2iH4h4HxXaikBx8kR+X5yMbOIlDi5sLbbMAV1jvCTtB/wAS 1ofw60bRa+B2falJRe2T2pWitPZR2/I8tYwtkplkusRYO69q0RqkzMDqZHqasdfGlKEjrhMQYwxZ yuiHIM0InF3JFLkolEjyyNLJMQknrIBV5IwvqSgNFIpTw6DpdRGDxmeKJfsykxipIscjHncD7HLv BPcYa1W7sjKZmmmdY3V3m7Qq6kE7VA8dpoSvTF+2CEOxdIKR+H8xxeIvcnDnbqDBNlccYsfdZGaS zCIgWaORmnKohNQBUbxppqel7bDFNXwZYLzwv5q+HcRyubHZX5F47POyXNvNeG8gkCySfqrPWq9x tPIeenTJuxIoUnGzLcjdpHZ5/lOJhgu1yFpdBLiyureZQjRRoWYxu7JIxpopQ1UndqOjylliEGMQ SSgnK86Mvy6e+t7ZoLN4LTdby7be6aWEyH3BlNOzMuvqqQV/VUHTDnrpQujIKHELct6CM7RzGoqD 8fDoVyf7tY4rk19ishcWfJLO3Ki3gjETuA6e6mhK12ypF+tVNNpLpodNSzCBnm2btxWVenMQy7fJ DfiPkuXzbXmMzF3NmrXGzWdxZXdwe9JCWuo1aLvNViGBqKmoofr01etiJBCXtTJDFC8PdXU0VxiW uXgxxW4jnttdrR9+JwQD4neARWvSfuFqP9rGW0t4FG0lyX9zKOyqm3B4Y23xdNbx1nQ5vdFOWBLF 5Lb1jwoaLr0v7bHk7z4I+ulzdwXK7+rv46nufl2C1xkX/wCUuFt2ubkVEUKsi7nk8aUqPDoUnjcI TsCJWQe1WR458cWmLsuIYSeSGW3urkPbRXKFI5JGKwREysNhDySLSjU6KIHYhm++OxS1YW9rHko1 tIYJBb2MUov4AFKuAkcqs8bBJfXvXVTWh166UI5H2ocLks7bEx5K47WZybW6hpba4z5jcadtlu7Z AR/bTqb1D3DwVdMAZV3lQlynk2Rsc3nrbj7Q2NzJJJPFDEux7jdQkMwpoNfP8+oBILq4EZAh1gjz Xy1hMBHm5re6gxodZZr+SMpDCvi3c86H69M57oi4wS2S2ZMnm35f99ij5PcXWQ4/kxGtvd5KKJ44 ZyihRIxjYyKQCP1gAfXx6Q1F3PPCrJ2xDLFsQ6ZoM1lzFi7K0urHL46gF5fGXddJPQ/vsyKSh2+g AK/p+uvQCGRhVI/ytlsM+MZ4Ea3lRiLi17Qbe9zKSKMtCNHI2sQFr1SQLIls1qqywC6xbmOzubTC cftrg3E2QvtklzNTaG2bgAY120GlPOp6AwPaUdyEKtMhE5ki4vj/AHcrNIzZ++1LVJO6ImhP1AUU rrWterNvVeCK4LjCZi593mJZchPFcy7zcf8Ah1ZWqTtJNS3kTU9XJVVIcEVtb3CLHZrK1alUG1hH IdoZV/Kh6oaBSqZfMcMAz9tFEV7YuhFEij1H9iceGtSfwB/h03psEvqtiS8Jwa/y0mNvbjF77SGW OW590pJ7YtY00U1NdwOrEUp4dMG6Al42pEKa+PfGmMuspbZG4gkyFybhGlSm5ISsaoNo8FqgFelp 3yKJmFgYrpFxiyv5/jS7mjyEIgTC37XFuzbmWNRMp9I1FaeP5daU7gAYrKy1B4KvGNL/AG2xtfc+ 82gtb7l2ncXKkEAimh01/wB3TmhbpBC1z9UoxZMsEjd0tHGSZCN5kZUAIZqaEfXTpuVUrFHLa3t5 YL+WMl5p7chKmppGtSAK0FQBX69Avy/DkOxFsx/Eie1Ots23hXFZLePZOuMV5S2oZ3nkCmg8aKgH 8OkbUfww27yTV6XOeKkjkc1zHbcXU26Xcl4Vs5mZyix25gUs6BR6mJFFqR5+oePWVdbMHOEQnADV t5QaHNLxtJL8SXEwlyNuuUtZB2Q6G2SMp+2fMxEihpTxGvR/a49W8Yj90+KDrpdK2D2+SbsdyyLl JzGRmtB9msJo3s7S7IkGyBu8vqFD4GoH8OnNRE2LhJ/dHiUHTy60GG9OOU47i+VWFtkLe6huL54J mjuISxkaRiAqorEL21IK+ryA11PRbExEVq6rftyJ3Mo8zVhc4CWW0uGle6cBIc3HHtjuWYAOrFz6 e2TQj6eHVdVZFwPDF+9TYu5C0sFSv5W/qkvOM5iPhnAtn3+3uo4MlyFn32tg1CXCqdJHVidXG1fC hp0v1zlbcmY6cGQJwKq5cYL5G5T8l3GW5Zf3uaF2EE2XvpWkCCRE2PvkJUV8lXy8OlnJD7VoCAiW 2Jqy39NHyNhcXy++vLG6iuQquYUaKWSRJ5GUDZG0lGahG2tQNaeXTEoXItSiWjdtlxmqtHg3zB8k f04YqysbO7nuMdmo6z4e+PciUOpQyxBqtAygkKU0P94EV6F1TJwCxROhEMTVdKvg7nvHeeYa95rD bW8lvYWqS2mEuWUSwX6GWkE6AFkUip9JKlfH9JpXS2SHMtpUa2+KCL4fHx3pzuOV33Ic6t/d2os7 Vgkai3B7sRjqIpbeQj1tEdyimjjTTQdaF2MbMc71GI7FlW5m7LK1PNFrBY7Wdo1tobGUzwPPLCix ROxlikE6qgFRIoDAn8R5U6Xhn6zuTEin0RpZemzMQapQi4ryDB4S15HfQxSWV/BPI0S1LKheIRmS oChZN4IP4Hz6vrrolpYxGII80PS2iNQZHAupCx/IrbE/Hl3Nes0FhZTyzrUUUpA1u5FdPAqQTXQa +XS2iuZYknf5I+pt5pAD4quZ3zl8u2Hyd8lXU/HA9ph7xre2u52ZWI7SiOV4m2qdh8mIr/t6Dfu5 5EhO6e1kiMytByrl1jwKw4xyjBZqGz4/iMXBdXfceSQwyJDseUmEu2npYnaQvj6Rr0LqSzAQA8Kq RbiQc6z/AB18g2fybaWWQ4vx2G+tMuvsbi/x80KGD0vN25+2YzDIvdLfprU+LHqxvSEwJCvxwVTZ jlcGnxxT5LatYQS2VxE65DEQZSOeOVt7gDI2ikO2u8/U118enJvV9wS2nbOG7VoZ/i1llsfHe2cI hy9vlrrs366OiNOFcVFdKH8adTKRyuotgGZdLdvxnKYbM3GRfKkW+Mmt1eyq0wu+5fQWjiV2I9JE hI0NT1GQxljsV5TEoYIubGFsNyCEu6IbnPMqUoO5GgcDX6GuvjTodyIM4lXgeSSWuXY5YEyeStsf Ml8MzdpPd2zBZ0VYYGL7hJGWAGtC35ddei5AXWJUklLk2d5BNwa+urW8iuTEsxub7JWnqV43t2Vl U7SpO5q1r4DpeQoexHieYKu1zhbpbuHIZa7bLZIyptaZaQDuCtYox6QKNXUE9LiSOQnizt7eKe2u Basu9zHbuTSp8aEeJ+v5dQ6khFbVTDBcLCjUivZ2e6n0AOvgo8SPAadcSuAW4b17eeyaKJproKFk ikYgGI67z4U21qOodwpAShLwbCXWVbPyRCVowGImA2krUigf0ilfz6sLsgGCgxBLlbltZwMViVfc pdqxuEPpEUbMIlJ0GlVNPp11VwZE+PzwLaYyeONgbxLRWjhA9Lgdt92hNN0fj1ecQJIcS4ZW1xGM yMHxX7i6yXtY5MDetDjoo0JaMxSMe4+tajXT+PWsZA0beseQI+irBZ309pb28Ul1LsWeSoNSkbuA wYqNP7opr07oZAWgh6wE3SiljAs880nufc3dBsgK0jUV8NaHSlaHpqUhilSGRC1C28l2Xum79wz1 UEhlDLtBI8AB9D0G96JcCiWfXHihOd47irDJ8aycpYXmex9g8cu4qoMUUkTKGDDaP2waeGvQtK2U ONgRNSZOcuLlMfH+c8kbmvH+FXUU2cgkhbtXlWeWzgRSQ0kgIrGCaVJ3DyPl0nr7VqPOKFE0d6c+ WQUlZ63js7O6bbJbW0t9BS0MplXWyVxKD+pi7PSh1Hh5dU9mY6kn+E/7lb3J+gB/F5Jm+M8LechX NWtpcNCIpPdmQxh0Ywxqoj2sQtWcDx06a90hnvgfwv8AIlU9sudO3mIwl5J7ueO5SDBywZWzexvp 47ORI7dzGrmSQyRwoyswJU7tyqTT6dZPSuQG/D/BbXVtznTCvb3qIfnb5a5Db8LvOP4TBrc8/wCR 272eKyMbEmEpJWZooizEOi02v5sdAPDpmOsz8gFdqWuaARGd6bFVX4t/p0t8ItnyTOIl5d5a4V5T Me+28yFWlDE7SqNUk7ujStGzznBLi+LnIAxUq/L/AM4cB+NsFDYwNe5fnHFpo5IMHZTblAmkNDdy sdsbk6IpViE8ta9TdnGYEoGq7TRnEmMhRQ3L/WTn81yiC0yXC7C24+0drNyO2x1zLHdNJH6mdZ3N DIK1qR+rWo6v1yBVcdICaFTIeLfGP9VlrmOaYma4GNwpWQRlQtyk7UAtpIpGrvdV9JRiN/qFQSOl xZ6pJFCjG90IgGqiWSO3+LctBf47J+ws8HeGK5xUlwguporiEtMjoxG6qoJEJUbfI0Jr0Jm1Nto2 Idxr0X2Harj8f57hLnAYjI4B4uRrmkrY3KB3LJQMI41B9J3bdw0B18+gHTXNXImdB8Y+S7qw04Aj VbeRyeczfCuRNGl3x3N1ktMRl3gWXtwzsHjOxgFJgc1APipPT0bYstbBcEUSxkbnOpCucTyzjnwo +J5RydOZchxS2yz5lbSOz94jyq6oLeIlRsVtg11pU+PS2qANnvCNYpcUac4tcPkv6dOZHKzPHDEz ySz95x2lqjuQwptDBaEDSnS9qlmbbPsTH/NHtXDTkuVeTl+3C+8t7KC4jsVjkIHehEo9cYoCFen1 OnRbcB02O5GuzIuOFKf9Q0N/x7mvJON19lbYTBYaCws4JXaIw3SwySncQpYSb137hqdPCnXaWAEd 6HqZmRU2fA3Hv6iPjLD8E5fb3+LHxny2Jhi7F7uOSFZ7xHKNNbRgTLKezuB1GlPM9W1doGOZq0wx VdPN5ZSaLoel9MuTmF7T7m+Nv2umaN4e48l9asSqyEsKkHaCa06tPbwHgg2KTB2OUbDxjFbu/qM3 do5Gn/3gUilfChNOo/4+9TCtw8CkieU3OLM8cqSSySW003bBCKPvdqF0OvgQP9vRCXudyoA1sohk A0GL5eCgZUy3I4o3BNaNbxgkD61J6rcHOEW2eSSG8t7H2jLzMpdrm8yLzqD6QgsITXTxJpTrpHmi qQHJPuSpyeJJeCXZWNJFbCNOISBTdHBasSfqK1FOlrn3gmbZrAqApIYgI8hNd+7ug8Q2FCQjF0Uh io2qAo0AHSI7E46OpNbRLbqkBE9uaI8yiVVkJJIRVbx11J8PDrhFlzrbsy+/JQlGkQXc0kkhVC5b ahWjAE/jp1aSgOvtstv7y4leZUS2Sqxg9xidRqa1+mnVCrLy4ivo4bWe5FzJc12MD6lQigHgKH8h 1cEKrFQ7e/KsOByt9hMVgrnL3UbvbXD3Le3jDqzqwqwd2Ck6Gg8Kjpu3p89SWS12/kFBgnXil5lV WOOa2x9pFZpbi5s45ZmuTFJvczUqfHYQPSATXpjV6a3bgJOX2JTSaud2Zi1FdSbLQW/xMbePIgTy 4GdVtOwzBlNq25BIAKamoNT/AGdGEKE8UGUnk3BVQxGPkEzyPHGpmZmZJvLTajFiQRQ+FemtJy2g FXVl7hTe0zWJdYRFHeyICrpXbtFdBVjX6/To4L4pQnctuK0mNpPc3FzJM0SM7pMqqyERMCrKVqKE +VeqXCOmeBVrRJuRbeEaw3yva4u1Wwz3F7+0sLK3jjhuUTuxrEworjerVBHn0G1cgAMU3MzBIot3 CR8KzmYuMvxa4isr+6iMV/ZxegTNPSFCIxRkqGqVDBQ1DtqTVHXzAi+NfCqbhFzQMdoUl8Ov8Fmu U5jj73UXv8RPHdZGzM1Z7eaIrEpcGPxK7V9Pp0/j0HQRMTmBoY+apqDmDHYUe5Nb5XjmUiyOCsLu 2hluBfZGa2Z44ZpDJ6VkaHaPHb6T4/j1qW4idw5v3WHzSUyYRoNrn5L3Y8x5Rjlt8nl5ZpsfcxjG QyT19qJFkrJNVQrB1BoQTr9dOjSsA+mqGLpGNFFmawmX518jcT5XxSwijx/DrVMS2KiLkzNNeLLI 7FQT22XaGJNUAOutOkp2piQMVpWL9uUZCb1fwQP5u+UrHhXx7kL2K2aLne44/jksUapbd9rqcSMl vQRiOPUhlWrso3aam8rzRbaUI6d5OMFyk9hezpkmuL73V7cb8leSXC9xpp0YgOwqK0dzqTSv18k8 1E9GC2slaoDegxqlsATdzoKO0cjNBEqhfBdsLOw/iPDW2bYpMdqePi7k/IOC834ZHhL8WuPeYWmW jIeSG9tHcSTGaNKlyiDegAqH8Or2p5C4xS+ohnixwV/OZYXg3PcYiPirDM8p5DL2MPc1iivo/cwx vb3LQS7XcRAfpb6+GnVcjyrjj8fJCjPKGGGC+f0rZLBcBzGc+M+XI+Q5FiWfJYmMEK8TAsk8G5iN iVKOpBrWvl10NTlBfBFnpcxBjirX8g5xDkbWDHDFWdrYtcpNI6IYd0Ku5PiRqqmh0IqT4dLHWZiA yN/Y5QS+xJ8/McsvJ+ScRniTIWsUl6XDEmsXpVF2sdoEZWoI18vx60tVpwdODvI8VkWLx65jufwQ HnOJtb74L5fbW7GO2ifJSSx0ZlmYWwPbIrQgVPWdEPA8fILRdpjguVPJfjnJX3Ksvf2cOQuI4biz K3NoiiMRLbQOA0aCnhqaDq0I5I5RgiynnlmOKcPnHiknKvnfksMkBmtZuOYeecp6PTa2lvK1SfGg U/7uohcyQjxCgxzSJ7CrrcVz+Os7ThPHLflOXvrmCPHXs+CuwstqDLYyzqYJCdyiNXHpOniBp05q ByA7EnZiXcqa+f4LLXGZweSnyJuo+IWdjnBFOo7M0uQmW2eEr6kAXcD+nUadROOCm1eyRkGxWS1v cJmoY0zGCuMRI2S7AyOHlKBrnV2Pt6yK2oGpQfw6GS5YqYuKxUZ3clri8bNNyrO2nE57nJw2TR5K P20S24v0nS47kki+PaBNBTrgTEolyMSGBomGW5lxGJzUN/fYm4lzjZzIW8cV0GmIkQiRlV6bqKob TyOnVZSc0OCmIYEb0kvypOUY6B8dYXNriMxZ3mXtZJUEkxJS2sHUxjXaCHbcKg0AGvRDMEg7kMRM YyG9Mt1jIshaZTiVjf21xc21yvGrU3VYhLdXtqhgqCAdpKGu2vmPLodyyZu20srwuCOU7goDzWG5 FBiLW4aylixd0slzDFFEVDC1uVhnY00IjYUqfz6QFmYDtv8AonurEln2rzDbC1kiivIzbmVlJMhr tJWorQilag06CXCK4KzWloYzfXkUnujFNIYoBIAkm8IfDXyPVmdlV0UuLe3kmVzZBXfb+/s2moWn 6SfIVPUEMpBWlFk7S7jmuYpYf9FV4bm3G1hEdN0jGhB3A69TtXJP41wDjua5Xks/zHOzQWr3dbWw EsVmrkUqXlUGWRR4Dbt8/HrT0khtSeqg1XxVh89xz4dxmMfOcLzlhLyO2iRsvZ+7uJXeJTt7e65Z v07iwCmmprqa9Ma23GccwNQgaSeUmLGqdHDH4pmMBHaTAysyEKCrGAgjdTzB+vQjJnCCQ5+SrVPa 5a59u8Mjma3pC/8AeKFyTVgCSaD1A0/j07pLj24hB1Ya7Jb8qGApu7UkuOh2STlyhYMakABRWhI8 69OGQNEmAQjlrlGubK9sp7cyXJVjLKdxLI2rOgYVpQEivQL4GSXBFsP1IntUpLhcVPw3F37wSi+X ERwJdpIys0aKadwDQ+PSVsPEcPJOXJZZHj5oyeB4HiVljhx22gschfJuucrGO27TmAOHu5ydrEsx pSg8qHw6zdaATEHBsO9OackZmRfiuLyFzfLFkslNjY+7Mbe8s+3vkld+0I5i8LozMUXxAPh1SEBa rDHjs7Nw+atcuGeOCOX99mIshLx85JL/AA2Q7XbjyNrEd7E6L+yYVoGG6pNaaAFqdSNXdqRs8EPp ROKJw5G+uEubK5w+NuTPNNHMLWQLtluRskcsVcB3GhYn8Ceiw9xm/pVJaaDYpch45kMjyvNS423i x1vewW9jkPbyIkir2SZpmVTGfUY40NKsfrTx1dLrITtuRVykr+nkJUNGVSf6s4uXZaLgMOVtZJYY XvbtEIq/upVgUJJJqKpUqNSBqeg6oxkQIpnSAxfMqJ47GXAy3uXuBee8glje5gqYi0Uiho10/SAv pPmNekZGi0YhpB9qPZHBXt5kYsZjow90X70zn0oFtoliQMx0NWD/AMT1XqgByVYwJYAJq4nw6fM2 wGO95YZ2wv7SHFLEGTtQSymC7WWYaRbElZQT9DXo1oOUG8WA3K5vxzw3iNrcSc4+3YCLm0bdnBzG 6Q9qCzigiD98ruSRmUs7tGzDdQkqRRgA7Eobg24IZaYPh/C/nPjPJ/efeMpypHtM1h4J+6LOaS3e OZVk2IGZQUZHK0FBQdDjY58mLoktTyZhRlZ75G+TrThuNxc3HPj6LkNutzHaG+usg6GBmVz3ZSsb ja7CtBQVOvTkdHgKDjsSM9aWJcngos47mMtf8ny3JchiIbIyQ7nksrr3KVmcKqlWjRgB/i/EdW9w j07HTcHKRUbaoWjOe71GIzA0OxSbdWLXXw9z22jndYPaZOSJZKFxK1lur/HrMsB4nj5LRuFpBVHn sLc8dF4EEbG8iZZYyVLBcVGaChBOo60dLGMo9yVvyIl3o3yfA2lz8j2eRaHuT5Xg80JVaDcUxZ21 Pl+nrNlD8OJ7fNPRlzyHYh4tns/lbhLW/qK8cwqyNsU0MeIoRXxNADXp6/8AlDiq2awVzL+7jztn fT2wei8ZxSyNINquY8tAxkHkajTocS7JSQZ0Cw8kZLoTVYOVK6gH9J3LXQ/nQ/w6XLm4OCYjSHeo j+Qbq2scfxWbKrA2PTOXoyBvFDooaGUo8XpfbIrpVTTTz06vdDgjh5qbNGPHyVP+S/MPF8FdcVZJ 2vcnxzHX9pcLCO/JPNdyyMrboyijajgA1rpT9OnVD2IsR2rc+D/lP5BynLJ4+N4SGbG4fETxwWGY JlDxSTJIyakmOrEtoKV6tbjImhD9qi5KAAzO3YriY75ouMNdW78v+II78QXS30psZya3SIESUgFh uUUpX6dMRFwVMX4VSxNo4TbjRa684+FspY2+DLco4ZevaZHH2MtzayyqgyzrJIFMVFYoRTT+751A 6G8BSoxFQRijZLh5g0hjQg4JubFcd5TkPvXH+b4HlVnFfY+eeOdY1dY7Wxa0KyNRPXIdaE+Ir9R1 xjGRcEH/AAVRKUKEEU80g3HDuQYjFwvf8Pja69hi/e5DE3SyQmaSWRMjKqtqRGiqTRvDoMrESHRY 3pOAomvbqeZnxsKSmezi71xeOGbvKw3MAzGgPjprpTrMBGK0QFivsnaW8CW6Y6s1zHsFjTtIyqK+ K1rTqwUEIG9jjbqRLq8sPuNyV3RbnDKgPjGQCp08D59HhfIoUGdkSZa9rDYXws7+2w1hYTNVWigD dsLvINVdmqWpQt1FyZkdytCGSLK495DT4qlmExXfgZ0MW2oZVi3aDzNSNetGUaErKzczdqrZaTxR 4+Rogv8AptjTqCu6mu2mgbWtNB49M6UcgQdZ+YV5e7OZtYlDPijbyOVkJ9e0tq7MfMjQivRXMSgZ QiNnv3i4lW6L23ciAlcEyqldr1DGqk0IPVLpOQjeEWwPxBxVmrKwsovj7jd5JJP7dsSsuVjDIaDc abCV0ooHjXpa3NoDdh5I12POVuXYzE1tLmoMNYcgthYx/bo1uprSe5CJVBMIpmUMfCoQ0r1M4WDi QSOzzXRlcFQPqoJxfyhfTZHESJgspjLnJXskKy2uQW9McrsDKH7yqwoq0LEEg69Rc0MCBlau51Fv VmokMFNHcmt8NdZ7KWmUXFhWyF1d2wsZJUiT19wqzIy6puO06+NK9KS0kGEi/wA0xG+XYMkKx+Z/ inI3Md3DzZbBpmSR0yFpcxCZdCrhog6qa61Gh6D0ImgkR3fYydOmvRxg/AqWeMch4xyCLI3lhmLT NWcUmuWsnke3DMqSmo7SlWTaEoqnQ66dW6EoBhzA7WSs5ESYjKdxUS/1DZbieayPFcPmsnY2N3dW 0y4ueZC1g6xyRntylGjK79Ad5qaEeZHRLAiCXo/coOZnjX6pR4X8P22UyL3XJLay+zXB71vk8YFN sZViEaKY01TctNwBodo8PN3owblr8b0E6mW3ELS538McWxd3esltkcrjMgEmkx1khieXtkv2xcOV KxK43mgLMaDQLqvLSjFwEa3rCNjlR9isPBZwZ3Ki7lxJv42t1v8AORbAIk2uZmdH7XdYworlgQ4F abmPXQjlGKmcxIiiZ/jmfgGPyVhj+QZjE3/NEtGPFIUjijuYoMrCj92KF2DTl4403LUHapprXo4m YBL3I50W5Hl4oPkP4uyw497jI43Ktb32TU9izkMyNJtSCXfJGYttANzAihqNR0K/qDFiUWxYEszK buU8n4/Hipsfecaa8tGuEa+iguTdBliFC+zatQaLUj+I6mxqzcmxohXdMLcHXs814yuKv8ZgOGyc da7s7IvdPaxRMWhmSRdxG0gOsZroQNOre434EZdu5Ro7MiX2b0dsHfI/EHyVIjB5Lu0yjrbhlV2k 9h6fBqKxodP49KaObxl8bExqIZZRf4qqoz2hm4jKCjy/bpYpisdCRuxK1I1A/DrV0YoeBSOo9XeE WnvbS75Fwm7n7tjcS8cuLeOzkikaSX/RSR0JRSEABJLMQPx6zyHtDj5p12uHtCCzJLafJnCbm6JW OXF2RRw5qYJrOULpr5CnTNyJFmu/zVrcgYsE9fN3y2nxIOJxQ8bw2Txecwkd1fSXqtDKjwyKseyW IendXUkE116VyPUFRbgCC6ivDf1O8OnBNxgcvjQZFnAxGXjulWcU/e23XnQeY6gRkC6IbdKFKPy/ zHinyPi+O47EZnkEeSW+e4gtbi2WGNknFJVmaJjG5A1UgVr9B0SETMshTkLMXKqlmMCeG5e1spGs 0SKkOQyDsTtIgMikF6ajbtIr1a5bNsmK61cFwZhgVJnxNk+I43JXEF/k8xc8rj5LNYceyWPaWGE4 y6t3WbuPGUjom4MCfDQjy6iGxXmCH3KZcF8kY2DEYK8i5zcLZ8fupcFlIcpFHcxXFwLdhEJpZ0Ys ybFpRqVP16LEshygDsTlbcrzM08cDz8ezaxZOa3ycsY9u8aEXD2+xImYUBRR6hqB+PRJXpAYoP8A bQJdmRS15vlsTcg2/GZ+PXN/fTwX8mKnh2hYO72S8Y7Xd3KoP4VP8adQDBE6RO0/NYX5ZPnL6bL2 vI87xzJXkE0tzbJFNbI626hAkqIDApbTx/VU+OvVLsgxkVe3EggUKEy3LLNazIO3c3ilb+UqDQCp /bI2gMxpqB4eXWMC602Q/L299E2PvjdiQtJTbPGGkSg3Ls20oD4Hq0VxwQ6aSQXN1NeTpHG47rSR 0AUFQfKlD5HrmUrXw91j4MXg3t8iLr3rbI22NHtcuXAIdQQQGoT4fj1eUWKHGThXPyrr/wArbkzP ra8ekKKqkAMYgtR+JrTrUlSJWQzz71V62h7c1zIhYxzQxjtySAKW+taA+fkOmdMQIjgh6oPM8V5e AWf+meSOwgkesDCMybzXeakMdtQD4/XosyAhAOjr3ty0VjatS3td8hj2L6tR6/HU6jTpW4Xc9iPZ oYjtVn72cW/xniY5gHibjcNGGoMkkbbVav1Pgegmlsd3irmtw9601vJcJhMFdHmsHHRkbYHFR3sH eRlgULtZooGZNRqQSderQs9QPlHzKnmBYEqJWafN2V2bDg2Pe4xy3Es2es5EkMUrV3TV7aOWeu4D xINemDLKYghlWbmMnA+SsLNFPP8AE+fxoUyTtxOe3mbxG1rWRNx/Ek9UZ4Bu3xQjj8lyN+PuIcy/ lHlceWsWurzhGAtBaRtbxmJLaG4HZF/Vd8qVYKoB9H6tKbusnVXIxuR2OVtaUE2z2Bb3HOZ844jy vL8PTOZG05BkZ7LJPisfdTR+5fLw+5mSCFAwLQllAWgBFasPNuZyQDYBUs3ITkROIlXan2wy+V+U LiAZrnEDZHFKY7CHN3dULMzb7ZbvtBBJHsUsrkU3AeIPQ7gNyL5h3/ar9S3bPLAje1forhfF/Bst h+zN7JUt1DGe8sZknh7zU27JLSbaKA/3j/0dLixOLUPdXwQb16Mn/wAPFTB8pW09vhZZcTbSz3Ld tF3mUJ+4pV0I3lwtTqTr4U8D1eEZ9QA5m7XQARlOH0VNJsLDcWFzaX3KL2CytbxGtru5VZopZKFZ +y1yFJKL6ZK+lApIGo6YjExBcnFWMxRhVkcxOY+LMTk7TlVrcWuV5OkctvBe5AR/crSER7IYY5BG QQtKKCfTWmoPRZyiRihiE3wRPlfJca3JeG28+RXOb7F8zeX99bxwJPLPJFKRbSWxULPJ21UJtqFP 6SD0OdqJlmNafTFXtzkA2FdiP4r5R+OM1zrGcC/ljlOHy/IL82OOvveW5ieXsmVmMc9qTHRFqRU0 0FfDoUbVqUqAuO1GnnhDMZCuxk/ZXhNrj55UlyOXjZNr3Rt7IXYXvoGiaUwsAoYEgaa08OpGkzF8 2G9kD+7YM3ydDpM9ace+PeeYfFZKXL528huprCCexmtX3Lj5YytZVKswA8zQjz6LbsG1EjFy/wAV VJ3upKOzZ9XXN3O8z5dmMO+KvMq+LxO2NzhrE+ud0iEae4nOp9IptGnVs5ZoonTiC5U6nmGXtfcT Y6xGWu+Krdz4yxJCzT46eM+7to2YNUwVaVB4ld6jwUdDkcYnemtHpo37sYmWXNR9j7FGNn84JzHn 3Cq49sRaWcVpiYYqLcyOYopIkkkdqAVaTUAUA+vRDqBMCBwJWxqf0xqNJZlPPEiIfaDREfnzl3/N Pg3GM2beJ5eL2cWH5GEk7SpL7lDDLp+lJApANKBwV81r0N686Y5YyBVNVwMXqNu91EVrT208Fz// AK/JWQjWnj+HRnS1VZ/+m7O8a4vkst/MuGbktz7iOSGHLzJZWyW8SxrtiNyTH3S7n1V8DTqYzEZA 7FPqiQalRl8sZjhHI/krOZrjdhklxGcuRLJxqUmRILgiGojcnaEO6Tb+fkKdDuyzSJFEe0GAdSd8 E2HMcljvtuKtsThIMVex3btfpJJNKUtltHUFKU3iRGp9R+XXQ7FEsKqeMlwrOrYZQDi+Bvkts/Bd Ya1tphE4ddsbTnuKVGlSyj/FofHqz/VQQ3ckPPfGkNv/ADNby8Sy0Ec2esb6a4tpiRfXCqe4qjcH MK7/ABbaB9OpLVXVQi9tYLK+aU8o5BBJNytC7z91Q7Kjn2sPppsUGjbf1DzPVTU0V67U/wDG7POT 4XLZO1ytxyyygzlxFKYEjFtbQ3BYBGca7VI08Tu8adCvj8MntVrRJuABFrp8tP2raWriZiWZF9Ef bWuhJABoKeHWbQJ3HFaHJTPaWttNAvdubaAhYzq6dygAFf1Hbr1MVOxLO6e8IjaN4ROix9uRh3GD 0FQK1P5U6llBNEwwWcaS3FuskkbPKjJcMVIiIcqVUGg1AA6kxNFV8VbbJOrfGvIYwpilh42qjc1A wdAKjTxqp08q9acvSQsoDmB7VWNb8Lk7jDmwu7mKBYJTmVK9qOqaRFjoTr0SIaIqqXy8yikc96Sk 8yVkUFZVUlixOi66CoHXGT4qgDLaS5kkni/aoVkA2bqGknpoKeY/Hqs/SSiWhzjirZyGF/jrGJ2n JXi0bykaEUTSrD8v9tOhGtr5eKtKlw96QPlkxNw74ra1K249red6U7WNf26aDxrX66HrQ0Q5Ve36 j3LP8czi1+N+cb7R0linSRbpPqkafqKn6t+I+vVtXjDiPFUvuxPYVMdm8kXx9mLWGplmwk8srk1I 7gcsNfIV06VieTvPigEV7h4KsWe47b5DLcpqtxjxccXsEuEtpO2rkTn1ADRt34jpXUWYzuAtgQmr F6UIEApM+Sfh20X584vz1bAz4vJSYyzusPBRZaQWUS0DHRdF1I16proyEJNtRNDciZAHYohfilnx fMmK8XbdZqS7yGOtXCq4aa6eN60AWu1a0H8OiG09qAI2KbV0dWdWqpo+Ors22cu7dkEdvYQRzW7O vbHcJGo9JLqTqR50pXx6Hd0kIwtkUMix+NirHUSlKYNQMFI/yNz2eG7tLW2kvJxkCYb6OKasMQRV JaBFUCMs+vhQeWnQ7eleU+YgRwqfrvXSu5RGgqaqsvyfdSSwOZ7lpVtYVSNJ1FELSoKjQKTQ1JA1 oK+HVoAzlzbkxMRtxeKA8TwFlcDjslzNbKcva5a7x2RljjuGkNktz29wCs7RSDaB5A+r6dV1AlG2 CBWniptTibhD0R/B4LluU+LfkDPBcZY5b4/vLIQQtGsjR25ZgojLLR2RakHbuG6g8qGuTLEgYJeA GYOcVIvGfj20wf8AUNwPmonvr6LkFzDbQPkoRFNWK0dX0UeoV9IY1agAJJFeg6GMhGIlvKJq5xkZ EblaDlF7l48lym8teSNx3HWFhiZMpKluty77awpGY21G0v5dORjnuSj2+QSQFARioX5jechvMPBd pnjyaDOPlrTDmC1NvMt1HYSK1EUMzGm0BR0XJ0hKLVIHiFUuZxzHA+RXIXMTcmsOTWNrm5ZzNbXk TC0eN4QlXA1TapFR9R0IEEJohiryfFM/Hshf5e75NnHwuW49E9hJaLae8eRgC0dywLbVG1lBO07u i6W8IEmlQcQl9ZZMmFaHYW2qA/kzjEHFc/jub8ciVMFkr0ubSFCY7DJxUlltqVqIpARLD/2CV8Y2 6y4kA5u1fS9DrD7hpJ2ZfmZSOL4HyP7UwYzJW9oltyKxsVv+OZmM2uawlx6omDAGeznB1+jI3j+l xqNGwWqF4jU6eVucrU8Ylv2hA+R/HWOtpba8xr2t7gssGuMNeywtG4H7++CcwkATQmTa4Hjo49LD ojPUYLOPKWKXbDjHshd5BrcsIb6SBmhnbtKxaLYCW0UtsNAfx6pJWit/lnEuVcTbEQPirq8mzdsm Rhu7gMrx7G7e1SFXcAVHger3oZGL4hX09zMC4IYqaP6bMHy245bnxc5aLH+5xneax3RGQus8W1v3 TRWFBQdCjGUqCeU8HRLk4xr03HafsVusjhs9hriN8kYDdtKl6vvoox3mjZQS7QKh2kqBQMKivXGN yB/Ngf5gR5rozhP/AIpj+Uv4har5W5gW5OSx1hkhdyx3MvYuHhUbNHRCZXPqUU/T+XVoi/uhLhL7 QolKzvnHjH7CtaXPYe/WOGPiWQRVupbuFYJkmCMxqIwGirRdKefVvxga2j3EHzVQbJwujvBHklnK zWztPaYn3dhiClJbQs0Kyswq3chRxGzAgCu0Maa9K6jUGXKHA270xasiJzFidiV4+z24dk0kcbDR GJUbqitSST0myZdDb2U++pPPC+5qUkoEjArQGtfHqwC4JcyNja52yy1pRO7IjK9xHUyqzDwSviQP ChHVoFiF0w4ITXjoeM4rj+BscPa5L31mCLqe99v25SzhiypG24PXQ7h05qLkZxiAahJ2LYhKRAod 6tHkpoJ/j/lglZCJeNMIfV4ypbru8tKUPTGxJHHv81WW3t7i4mneC7EUEgRJ4TuPaQonrBUCppp1 YMI9qreJNwjY6KdjJC7KK0d3YHb7S4LGMyKRQsyjUU/PXrmcdqo7cFuRJd20t2s8sDIjlikWtKA1 8B4aGh6kvkI7FaBeY4qzR70/xYJf/hpx6HtOGKktHtKeH0K1p0P/AIx3eKtOkz3pP59aW6cG+NJC TP34shPAx9PbZ+1vJIPmSf8Aq6e0W3j5osMe4L9wu6uJfjzm1jazvBavdwd9mJoyFEVgWNSARpoe qa2ZzwHb5rrsBlJ7FOlj7W04nlLOSUW7TcZuUjeUijSJG4qrMddfp9OgRZm7T4lLSd+4eChrOW0Y yN7GhKs3HMbFIWG2rGcqDQU006tKIzfJRAlk88ox045xxGGaMLFj8rF2wp0LtZksAT40Gn9vVNbF od6tpJc3cqyc8e1xnIcbDOa/cIp33KsUq0W7mGx4Z0ZWoDWqsp67PGMY5i1ArRjKUpMHqmTjePwV 5cWzjCrPLGVLPBjLiIFx/ha2udra0qAK9DleH7w+n2qcn8JCYOU2HFjcbL/Ay2tw0ZVpLi1zcELe mp3y0K1/DdXrhMDExUCu9Vn5dBxOIPbQY2KctSJDFYX14EaQ0BL310AB+JBH0HUmUMAQrxBxYqSP jDFr9/8AimQx1b7JnIdqqqx7P0kAKBTXy66XNGIXemUk+Y3jdlNxb+pmLuRQw4/IrJFbNoWAkZVK itDtp4dUdhMKwxgmnlsK2/yb8NGIhVgnlUsQa+DONv46mvU2BzQCiZ5ZlHuayvdL8tAMSRg8U89P JVuYypp51PTlsNe+fgEKycO7zUd8MT3OC+JJNZDacozBNuw9bq9rSiiuug8+u1J5x3eIRLseb43F c6vnyyiT5NzqwPHagyWjyb6tt3yRhVFPNt1K9IkNJHiXC3+TXE3FecXGahTfYzJaw5S21KmJokBP 00r0OBZHmHwUhLHi8pjMtjMm7XWCzlqivNEKuqqSbe7jH/8ALbufDzG9PB+gXB05NsPx9E9oNXOz MXI+qOPbvHeq9Ym4u+EciyPH83C81jMfa5mJG3xslKwXlvWlSlRIh/vKSvg3RbJY4L1XvOnhr9ML 9sl4gkUxdqKW+Ocht8Hf3vF+RTtPxnJMry3Nt6zbSAUhv7cH9RVW1X/4kZKnXbRuIyljgvAXRnHa Phk18itZOMcQt8BDew3l/n87cZ3JXtnsuIzBBsix9HHkys0q6Vow6m5yhkC3UuocHOORchdPvmQl vYrC1CWcbxyRIhLDdJtlZtW8WIp+FOlNUZSEa4ELR0QiHpiCrJfDTrjMl8k56aMFLLG28dq1UAYz dptrISHrVlYEA+Br1namBN8dxTluYNnZtVwOUTWEeQ782etmbt9gJemjI0TEvFSngu8H+PT121K8 XjwSVm7G1Fik2Oyx7kzF8RcGpbeskIA8xUll/t6CdFc2AfJMjWR3n5p7xK+x41kXtTaGJIzNcNam ORlfulvTQuKhDr+FOrjPZtyJodiBPLeuRGIVY8hdC7eS+JrJdSNIYq7jqSdQAB/s6EXJcogAFAl1 shQBGjDsAVcMKAf93rmVkt5TklhY3t0O2rgBdqyE/wCYdRqa9EECUMyZYIORSRTXAuGjELvURpt3 a0pqafXrshXdRfIOZYhJxJcZa0syjf5ErhGrUCgrTx6kWzuVTMK5uS7SfH3J3e4RGbDtHbQKFIVh Eqsg+m4HXp3MFnNVvjFVjgvL23uMmy3E0CW0kTxSIGCGV4wXPkCAPLSnRTEkBDuy5ymGG3mfJQpE JZYZCptJJAyqzKFYkV8mLeQ6jAoeai24crJBPFHdWwRMu/Zl2MXALsTtbyHh4dWBoeCtbHMOKs3D K7fFtpCHUFMcqpCNv6UqSnqBFDQD6/ToYPIO5EmOcpf59E8nB/i+aafu1hu2tTQAKhWIAU+qkEV6 e0NRJEiWPcFi4VvT4555c7E9vBNbe4dl3GrptYDUUrp1GsjWJ3KLpo291M8Zurv4bxUzpFO72N2q zVKsUVGZQR6vLTx16Vt+nDb5oE8e4eCijkdzPLecluGjMi2PHsZGiJ6QCGeQAkVpT69MXBz/ACQo HlRBri7ynypwmSb2sV2stby1gL9tGa0JQ1Y6+gCpp49drR+C5xddpi1wtuUdZiDE3mVy1xexi4OL xuWmEsnp7M0d9AF2M1RoXNK6a+HRLFsShHMHoFFy4YmWUtVMacdFrzL5OxWHt55BieJ43Icfxokf sJdzx25lZQGBUv3GBNfP8uoGjs5g8dvw6NK9c6Tg1qi9xjZszyP4l4tmXu7fF8uwFzk+QYliVY3M cdwU3g1IZO2v/oeqT9rsGUqY7d3DcFNrVXOk74KuGfwPH/svFcxb28xlzEWUubmWZ23ObGNOyaKd q+piSAadVv6W1bmcsWoq29RcnEZi9Uz/ABDNBJyH4ugE/dmXDciLrU+hRIKDX69DY5Id6mR5pdyY 8ZOtxxv+oWd2qWyEQr9Q85rr/Hrm5bikGttSlzmzROffEEgG2S6u1DCmu0xvQ/xB6pY9cFNw8s0P 53krPHw/Nk94xhgh47jWa9OsaIl1EoL+YLE0A8SemHEbxJwD+AUaerDf+1Jnx9JEuF+JC37PZ5Vl 3ldtCY5IEUf7T1XU1ujh5hFvYn42Fc7/AOoXdL8m86uUA7cM+MVKGhqZIiKU6VPqRI+lG+bxxzZr JW8nqSe3t1pqRrChrQfn0GUSmoyCA8OzEtiZuLXz7pbfdLhp281ageMn6HT+ND1xjmiyhzGTr9yq W+5DxDKYw2cd7PYZKa4wf7Y78Wzb3oY5R6iGUkhDoSNNehgBg61PbdZLT3seU4+SirH8tGUw0WJu wlve4eMJg7wv6poyam2cmn6TUofxK+BHT1svFjswQPd7Ahd6sSTnLkbkc43za6nx9jxvLXCyWEd5 K2OMnpNszEEpvGoRiSP7OhyAAdZeKwYOJZpMhaELXsKrKs5n17iihJGh/Dql0tF0bTh6LoN8G4+C W3+SI5EWWPtYqNpDqv8Akwoaef49ITmSRwTRiIhXB/q9yl5xbEYOTjhTG8myFpdPjXuLYyWc4SSK 3mhnC03NIktVBI/SWBBHWrAZVlCQOK5K5X5B+XPji44cuZhwF/hMPIq4v31sWRJuy6JE8iN3JlRJ CEDlvAVqR1cFlDuupnGLDiXIPinKchx1rBkP2LhrHKLH2vUWKTslAgozIaEKKjUaHpbUPgj2DUKk 99kLWBTDG5gkjIV5WFN51JH4fn0knUk8o5DcYzEXdzFEkk6xO0YaigbQSDUa9SMVBVR7/PcpydtY 3cF9LcyXgWS4iaVoo0ZlrVQgH5anrREYhJykWdB3t+SXBJuJ4l3VJLGeXwBP95qdS43IecrRFlko HSeS9RGR1IRLZfqPAsNOuBrguMidq6zXV419jcxYGQRi3tWWE1FGWRVSv0Pq06XtsbgHarTDRdCr m9GKsslBbyWi391P3Ulu0EkaAAIaghqGiha061Ig5m2LLulyiNnyFpwMg/srNFijhktZyqo0sfpL IhAUCvn0Yx2IBSgIosnem6x9w260yKu+Ok2soDP6pUJoQCToAeq3LIZwmLFwgh1PVpewzcJtcWj7 bwWlzquukcTso/OoHWRKXMBuK0TGhO9ZhzXAZDA4LEZbjceWh4/a9qwnmvZbbb3QHJ2oooa6HU+H T8D08CgZpE0Q+85TYWPGuQ4Ww42mJTIKJb2Bb9p+68VCjIrqdaaUqPHrur1CHLqLokIlwpm4neGf 4dmiMfqtcfOyyMQdpEZUigr4Bq9LQkRIjtUyjQHsCilLm5EvOIbgkhuPY95YgDtJBb1CpNaV6dmQ ZnuS8Ryppt5I4/kri4hQLKt6sblhQNusmUAk/wDZUadTrfyhxUab8w8FGGfUQ5jkiTTL2LvE5aOV Ij29hOQtkKErqGG3xPjXommI6Y4BVvPmPFPeFmmn+TfmO1WZojc8LxFtBeIf0M0dmPSxIFQfPomd j3os4vaA4ojO89l8sfANpdTd26t+L5KK6lB3K0qLdr4io/Lq5IMzuVbQ/Ak6rJmTeWfDOFxXdqbe 8pyOO5gIVTGHCeAWo18v93SuqIzEjcusYDijnwkyLyP4zKtbyTPh+RsxApIilwApPmD469Lg8sR2 FFmKyPBFeOSIMJ/UbG1WVsrjFCHy7kz1oOrSDQuKI1lBTF8nX9tYfLPxh3JGRLRobi4BqwRY7Z29 I/4dTTodmkoK0vTNU6+UPk285hnb+8wl1eWfGOQww289jXat5Ba0dWnUEhgHNVWtNAfHrI12uM5y jGg+vxRem9q9rjbhG5Ksj8hwWjwT5Mu+Oci4/a5y8ku+NY7M922t2KqLaS5VY3fuPT9vXcwJ08uq aPWyziMy+wK/untsJQNy2GIqe0KBP6h3VPkfmkQk9ZfG71Wm0sJIxu08tetSQaS89AvFFc+7NnLl iC6m1tFK/UdhOqSTNuqSctAz7Lyxbs3tq+6J/A7l8QT9CNOqhWKc+IPHk8ReOu8d65lkkHg0cj7S dR4Hcpp+XQr9A4V7LE5SoO+UeGth7n+ZLGEtZyzL91hQDbFOxqsq08Em/wDdao8CvRbNzNRHlImO UpBx1213HJK3oYM1VJqSTT1eXR5BZshlLKWOG5RL7J28NzLtvQixBSopMEYEVIFSwprXxHSt9xAj YmtMQZLpd8KxTR2XyfeRwBkK4pXQHQNS2Lt+WtOkI1kOCauhh81av+tqVvecLxzuI7NoLuSetKbk kjMYLUJ1LGlPPr0FqIk7rAlJguXXzFhL3JcQtbmwnbH39rf20rrIVd4AfRX0r4fuAqa+XVbpEA4G CvZ5ix2roL8L5jKZX+n0/fWhuL3/AFNtkby2QRITBGyxP2xTYr7daefSE55g6dhDLNlUG4iUWt7s xitKVClkNT9WIDV0PSyaUacmPueK5fZZfuxB0YAH0oF+nh4+XUjFSMCqn4ZmFhbaU2xR7fwruAr/ ANfWkkJ+lM9Uc6VYom41AB1B1IAroeuKAMUv3/Y7IURFWJDbRqVG4aGo8POvVURl1Nl4jdqb2Ce6 jhSgjEqQMXbzUCr6Co6tG3GMnAQpXSQzrUTjN1LMVjy5jLgG6FxAuxifEhg4rr0xnIQWdFE4Tdyg tLf2s2ylSwRlP10rT6dWNwqABuRmDhDMkkhvlgogJdFibf8AQGh1/j1TqFXIGwLBb8eu4J+7FlY4 Qvp3NEoBFKGoWUggjQ6dCyRJdqq+csyyfy5b7w0mXtAGHbWILH+keFNwPhTzPRM8twVGHatV+MWE hZjke54qX3JHUn6hSo0I0I6obshsHyVhEHElTXwxVs/jrM4yOYZCBLO97MyCm1CjpTxNaEDoBfM/ aiUZIFxEiZP5A2AhW4/jh+QcE+X8OtKY5vkkbfpTLPJEPkrhxqC/3dFn10JFitB/DX+3qNbS2OJU 6b1ngoS5tyPL8d5egxN/JHBlGvLi8jC2xDOt7KNDOwIoPp/Hodq60AG2IkoOTVOWI+QOYsFkbMwW UMgUGOZ8fUqfqd/lT69W60hQQUG2P3kXyHMeVm3N6ues5vZVKKZMcHAIrUVeulf7o6g3Z/ueK4W4 /v8Agq3/ACLzzP3lncRZDMkwHdvjWWwCHWtAEoaEDyPQpTkR6UWMIg+pNHwYls2X+LZdxM93huQS SvuqCFlNAoHlp1QbOCmeEu5F8PMFsP6ha0/czGERF10rKeiSPJNUj6oJu+YcjPL8qcODMagdpFHj T2zrSn8eqW/u96sTSS5q4TldtHFj+P3Qdrq3yTwwHadux32AMdabTUflTrH1GlzSM+yvcvUaLW5I iHbTvW5ySwzVtZX/ANwx1I7m1lkcdxdyRf5bONrmpG6tOuhoTGQkTgpu+5CcZRAxoowvOS3XI7iz OQeW4yf2829xeTBf3jaIOy5PjVVTz8+n5kj5rGhAF+BUzchvFTMylmCkW1oaU8awJ1LLnAKXFnge UqWqJDQs1R408j4dcodZMPlDxnOB2PcxORbtZKJSabmoQwJ8DoCD9QOhlE4KVsni7a9tngniS8sc lbsAlaJcQyCrKfMFhqD4qw/DpWtuSZic8XGKpRyrj11wzPiJ5nuMbMrT4q5YGs8DErRh4B0PpceR /AjrThISDpa6DMdqZ/j6eKfk+HkiNIW7jevxFENan6j69A1IaBVNKfxAur/w28cHGflKaPcIymI7 R3V0YWrEV+tDXrKhKq0Lw81Yz+tiVLvOcKErKVhtL0xq9AN0ToRUnz1r4eR69HpquvO36ALn3zu/ a/4jk7h2VWZYQpkA3Mkc8YVj518eo1A5TwVtP6xxVm/gbNyD4Py9sSrRtNfOJHNKsHdSaDxA6yZF svxtWqBzFVNubrl09pyC5aWELxXtHJG1lClhKoKdslToQfw6OLUHArVBN6dcKKOsznclnLdca4ms zcN20IcV3SV/VTxqep6UMQV3WuUBGKgS3hbGG7x0z1NgViZ/CpRmWtDXzPTES4dDmCAjy7I0O1iB H+gCtRSjD6UJB6syA6EZCohCj1VI8AQNTXTxp9KV6qQruuoJxFrdcizdtvjtls8jenYse2JY4pmC rTxoAKUB6nXXTABt6po4CTk7lL3xNh8Pf4zleRvMNbZGfHHfZ2s0YkLFY5H2KqqSAzKPDpwVA4Ja RZ1mnn5rHiUyo+GcVCTAskmNiQPcRwsdJHgYo+upoPUKdXyB2dUEjtC+fLmOtrW445BjcRHEkmOu JJYreDadQurgCpKeNT0O6Pwi3Yr2z+KAsfw9jJXyt/Z5GzivZLHFdyKJ4oyvqmUqdAST+PU2a2gS rXaXCOCloYzPZLDYO9t+PYXH5Ge+RsxDkrXYhs6sGFuoAIkZabd3UxqHKigWxl8HfNBzATYCC1xu PsEmxV0tug7oaJxKA4BrRtQKCnUAF1BZkr4lYoeErvXsvdYm6VtKOzNGz1O38V6DdiM3erQlTuUW Syx3N7zOfuSRFMJh5dDQOAu0q1NCPw6PcDyQoelMeWgNv8lcZg3llhzzy1FKgGyBH56U6nV1gAo0 5aR4KrfyFBPkec28IZFazhywWVQe4vavyyqp/Hea+XS4hIgZS1AmYSAdw9Vvcdnnh45yDPzW8Fxf 4ebL2kEbR70Y4orsZ9xNdH1H4dDOllJiZFttT9FaF0EtlFewJl5Dyi6uvjC35Fth+4yWWJkliWFR D/8Akbl7dtqKBTSIkDwFdPDqkdCM5JkW3OftVrl7LQAfIKFOd8ajs8la4eO47kVw2R77ldR7W4gg UDU0/wAxq/8AV10rOUY1RIXQQ7J7+A90fL/iVDKWijwudjCt4KRMR4dGgOWPelrvql3I7h7hRB85 2kksa3V1m8O9vbFgGkSKcK7Ih1bbvFaeFeqzHLJdHGKcvmi7tl+U+ESh0jR5oyzMwUCsLj1E+H8e rgZSAqO4K5VXUy2/Ip5QJEkhyrnYQpFPcEjUH8ekLgDELasEvE8FLeWvJMlFPGMasdnPHcWrxwyb AobbuNTuOhWo/M9DOrtnAFH/AOuvRxkKqIchxy3w8XvIpJGe3WXbEZEkWjAprRQaVPUi+JkBlU6S UIkvsKlbkNEzXclRqS2FpRqalhAmuunRxJknldA0Aa7Vwv7fbA3A+J8K9WcKMpWaeyS+tZLcV/fG goN1RuFfy6oQFcOnHgmba/tJ+LZJj90xhb7exOsiEVZB9SQu5fxBHmOgXY5o0RLcskn3pf5xxi3z uKurK4K0DmXG37Vpb3VBQk/4JQNr/wAG/u9DsXcpRrsNoVeOCNfWXL4LG4j9vJbLcJNA612vGhqP H8KePTuoY23StkNcDBdWfh65mm4n8j2Fvdxw3VxJhmRWiOqmCz3UO8VB2kDTrMYAhNzJ8VYj+tG3 S0u+IJeXAnSeLIvcSshqzmSNdoV2c0P0rQfiOtqyWdYl0OAqMfI0D2fDctO9u6XQt4EZF0jWESxt GVOv46D/AKOi38O5U0/qCmX4Pu7r/ktmZxBU2Vve/uFloGMsmrVNRp9OsS4PT8bVsW/UVFoykMdr 8wW1vYmZLuCx7NwskYQduNSaCvmPr06KEJUh8yhK3lT7ljlG6N5MrbEh6btncOun0rTpa2KyTeo9 MeIUQZVF/mTkUchKqLyZvHx9bHT+PTlv0hLXtqyGMsSAfBVFFBAaj11qNaflpp1dLshV4rAFT+kk f3qnRh+ABp/b1xUrqo47uZ5Dvi3QWtzcVeg0JncUfzJqfH8Oqe5CkV2hOPcpk+E8nkbHC8zvLCyj njtVinUtIYz6YpHWgoa+Hn08CWi25KECvFV2j+Yfke65HDyFeVT3AuZo+9jgCLQwFx+x2iKUFTQg V1rur06YBkcQDMysh8x464i5bxWzubgH3GOuJFcuVRkLgbXJA+lKjrP1BIsy7kGyPxh3r18SZDG4 /mucscnexwu+OEVqu4r3ZS29Y0II9RALKK67TStOq2rkY2oB6l6K12BNyRagZV65Py/P8wzl/ksx cTS2kMzCwx/dcRWyqx27FBpWni1K1627doRACzZTJTzgvmTl9t8f8h4njcfJy7kkwFtx2zursxQp aSI5nmnuGVpCkNBRRUksANOkPcPwWbEvwondDA3wXdggvAuR/OKY3kdrzTF8fyfD8TCff5HH3CWl 3i1u1cwBIpXDXMYNQ20FgPHrLhOZrIgh+9aF6zANlBBbu70ZxcrSx86dYWkVMfY2kUoU0PYVmkof A0BHTxnUrOjGgTHl8nNlPkXDS4S2nyr2F0l1de1EbduJ7SNUZt7rQMdKio6m7zR71W3yy7lBfM8b mLLni3t1ZSW8uSssrNCA0bH13CybSYnda+r61/LocZMB2IwFCsHH7XLZLB86xFrj7hnjuuRAmJZW LzZE/tOTtAAZUCqFJr49Bs3ZGcwSGoyNkjHJJt79xRW/4pn5fjCHBvjrq2uxj8HGIpV9e6zvbh5g ATrtDCv4Ho8ZgGpQ7weRISp8i4/ILm8bkzay+3jOVWSfa2wGe8t5I2YkablUnoUyCiQBAbtXr4Mv IJ8pg72yaF7vh9jex5KO5kkjETXsruhTarVqo1GnU2w7dgVLwYk71DXytlpeJ8snv7nHw8kt83eX F0ILS4G5YjHFu9J1qrCnqAr49UvW6q+nuEBaVjDBn7ezycfHxHDexd5FdBIEVv8AExBFaeI6plpg mc9cVWW6lguOQX9vSDuR3M1YFkMUqCEMUrE418B4GnVJ2wQutXyJADenOXlVv2WgUbt+U9hI23eT K4JofCiip116zRp8vydb8tUJY45svekvJ56a8t44hA5hmubqzVttNskGtCRTQ006Zt2gC/A/NIXr 7ht5I+Sl3l0pTIWzQxvPGLG0BlQErpAhIJH59NAJDMhAuklUq8jWsmzbEu0A/WtD1BiDgrRksqi7 tNrrdQzmCgQlSjGp8SVND4/TocoK8Z7UHu0ytreWvIbGCQzW79xpYnB3UIqaHzFKjoTsWRcrh1MU WRteSYNsrbosiShkvoE8I5aeNPJXruH9nl0tcGWTo9o5gxUGrioYObWV0z7bh7K4WSgH7yLGdpav mo0r9KdMSm9pkKFtroL710H+HHskxnMViuFkAs8Q6OCKNW2tyf41Bp0k/MEeYp81ar+s2dLnKcLM y7H+35MwmQejeJYyo8v1A6Gvj1uWi7rBuBgFzc+RMobjhV5DJRLgRRbYgDuEW8KATT6k+J667Jwp sxYqdfgaGW7+F+VP+iG2gvFkP+NSZCaa0qAesm8aR+Nq1rAebb1U2P5hxKR8ptrbHyzpyaO3jtYd 6K0QijCtuoTvrQ0FNOnRcBZbH/8AMXA5NyNeH2oJxHk1pc5yG7Fg7Rw31rPPJTciKJtxDekgD8T1 W1HLIlKe6e3mzbi0hKrUql3k9sb/AJ3zC6sbZzae6kkijBXRZKqPCg/V0eBeIKx7wykuluSC/ikc iaQJX1LtrSv6juK01B+vV0vmCF33uI+4e6pR5EDyFQfA0GoI16glSCur9rFu5Rzs3kf7M17cLGkb GtDNNqwHU+5AER+NyHoaOnb4byGSgxfyVAZP9MsjRWSsRSOMQzBVX69aMmAg20BKRc5uJVRrOS6a SGN+4jK8RWJYzQDePA6DpqUU/Eq6PzvnFxvJeMZXOXMH27E4aV7yV2DKsWurBgPHSn18us3UB7RH BL6eJlfAGNVH/wAfe0zvyzxXNW9v7Wa5W59v7uE74qWrmMmJqANR2Ouq1+vSDDNZLbJBOFxG6H3K E8flLe4y2cxF3JNaZCzupXksnp+9CWIE0TD9a10Pmp0NOvUQmMDisW5YMYCYrE7dx3Hcd2/YpC+M U4dPneTryPhU/NrSzxoeztFgjlNo3rMlx+9d2iCg01J/ADrO9xL3Y0fl80zog1ol25h4J2uMPhpf jvkN1xr4vlwVjg8RYSZbPo8Hck7k5k79GdiSVqGCMaL4HrLlazVEGrv+xPwuGJAM37vtQrB8r4Zg bNhLxJs1lLxScllLiKzaeWJxorM0Lb9KCtKjrXnojKWIWZG+AEBuvk/ETST3mFypwU0kr/ccV3aN A8ZMKhvSuhRQwCrQDq8YW4RaRDo1rTai+fwoSI7B5qJOe82y3IbzHWvFM1dZE2dq8OdvLdg08aXN KQ27TEASOPEqDRTU09PSOqlD7n0XpPZvaJRkTqRlbDM7drs/kvkGf5Pd2lw17nb7Ez3XqvZ7e4UX NLVVjhiX2e1QAp1oulPGuhzLdbk+7wW0NHZhNoREwMAQWrUnm+2vBDnyWVljks87yaXZkhGzTtd3 s1z21bxiJjhJBI8iAaeNK9GptTM7NmHPG22XeIRj3uStS8XJ21rkSufu7XCh0SJZvcXc537trKxn kBY0JYqtB4EddhtS+TRakxiRAzO6UIjwHc9dyHcRxsMOWzZ43fG6vM5bIogyC9uRGgG53IVUL7yP SEUnpnT6jI4Ad1ma39OREc5mwfYRIVwrVm2uoc5Fh+fjLtmcHhsqHtwVbswuJQxPrO1xtK6eGp6p 1jKTkEIOq/TxsQeM4S/qD/tTJY8gz0WNsbaS9vLG6t4g1zY28Rjo7nc24VUbiSdB59SLhOJoswaC cg8bcj3EoPl7I5NJUfFXd3k2WXtX1wkTSRhhSral10NDTqs5O9UxY9r1BYi2eOHihuT4XeWVytux w2Imv7hL+OG5gleVi4rHct3CqqxGugoOlhaDDM7stmz7VqLuYxgDHM741HB6hD77g95aYy2yDZmW 6g9xJJLbY60j7L+oBzOsRcoWroSRXqxgAHCr/wBNelMwMgGqxo77qB+1EsTleUJBaW1rcxZS3tpa JYXkCyftgU07qA0/4W/LrnidiztV7Ze03qAbuTCM7iZWWLP8QjR/0G4x0zI31r25hKPGngw6htxS eUgVCzpZ8Gv3lNlnJsK1ADBkYZFSopUb4TMP46ddmltU5Qt+34Xdy2txFiL61zQl9cXtriORiD4g Rj1afkOlrgcuj25ABkoYRMjw3kc+LyNpLZWGXBiljdSEUmpOlf1DUr9dR59ROOaParRJEqLFmsZN DzTGxQNBI1tbXPakaRVEqlRTYToSQagefVIc9shFnyzBV0/hi3EGJ+U55MfJJcRmxWGKMJ+2UtYy QRWoCfj0MWZOCNypduhyOKsx/Waby9uuKRbprfsWWQeN9yU2qUoVRgfPwOlOtqwMXWLcNAucnyBI /wDKN9viEh224llEhch2kjJ1r4V+o6pcBZWtSDq1v9OGFe6+Bed3v+UiS3iOvbLnaAP0gEVNW/2d JRtdQBPi705qn0kOPxE6RTY26t4QjFpPbw2is6en0OgkCk/8H5kdGJXvYW5Ti8YwemFT4A/VasmT t2kZYMSlwFNUvJpzebVI0Km3ZTUf8J651aVi8Q5LDcI5f9zj6rEkr3L7I+ORX04VWliW3MpY01b9 0q2p1rt/j1IkUC5prYi85MOLeA819u7B5oF93Yw40WoKtFK8dufHWgIjqPwJP59TmJSHQ0IlSIkT uBl/7kGmw3Gb1rVr2eJoZpSrSW1vJJQowqi0G1qV/wAXU5t5QZ+22JOI2ZO29vEg/RT3/wA5uPW+ X5Jm7zHZZYcpfyrFJNEYlLNK0gC914/AH/08er66XVAy7MXWLpPY9RCRBYkjYX8E7/GfzzgLK25X jYOO5DOXeSgeeG1tHtkbtxxSIxYyzLU0dTRa/h06NTExAxICDc/TuosjNcIiDLEvt7lCF7z+4waS pe2Bs0t2iZ7S5u1NyiqocBokR2Wo8d1KdWlrgNi0bX6cuzAIkCN4By/MsFImf+ZuSf1CcqxOcs+G 22MxHDMYowuKuppOzfXSsDBNLIsIUlTUwowALDeSaCily4boMcFb/oo6OIuTn6izsHbaQCcN5WKz +SudYnNXnJcethdcjwZZ7AQ29xLbPK8iQOO7KUWaqSGmzQUrUinSV2RtytAbCR9Cjx9msA802jcx chw1agPl70mQYXknJzNc57Lw8LyMF4txjLuZYO7ukDvMYwsm9aKNQ3peqp4tppy1V2bOwbBVPs2k 0h/Ce6CDmAdux6Ma94qdi18Lzr5U4DNkTBmrDjdxn7Y22Tz9zb2uRtZLahHboY5Rblq61B/BugXL 92cs2ZiyZj7D7exDTYHZE1/zMpQufl/5B5Xx+4xmS+WsxnLi+x7W+SxeKso1xM9pAwAWZba0hl2x xdxjQhV09Xj0MkyFSX71X/pbVq4J5JdNxjlEsOLVLAbcaKFrdOPW7wtkOWQ3EEWjwXUMYjZSP0s8 twjeB0JOh6jMSalb8rEIQLafL2kh/kAfk1Vv5OxxdzYQZLFYa64RxqG6lhaaYoL297pMye0DK8rM sMsW5pGCBaMoYt10gMUPRG7KRtxlGciAXbli1DSg9Qk1H2bEa4bl+OWX/wCIwlsRLdskFm2blaSk txIVkKXESDslxI25yfOtagddGY2I2t9tvCOaZGUOTkG4OHEjzYCnksl/gbHCzW2Olx0VvcWbO8KQ yvLtMmwsCzkEMGFGDeDA9LRi12Xd5rwHvn6g10JkQuGIkS7AAkD0nCjg7FpZlMgR9xnmmkjVCL2U 0eVQaFZPVuJVB4r9NR4U6KcarzftvQ1F0Q1JNcC9Adx471F91lub+87OIgs8laItJLqK5SMMCT4E /h9OuZezj7L7ZbDzA/ql+1POLvslDb2jyw3LyuEFyi96V4GPiVl2AMgPjU18xXw67BYPvHt+iAM9 PdgCPuvQ8Nx+icEc9u7jEiSSXMDW8s3rd1ViGrG5IKGoGo/EeBPXZisjQe9arRzEoScAvllWJ4hb HH+Lu9/bHG3mTnvbSKS/YSPbhA1su+iCSKYkmlFrSp08adXgHO1fQ9F+rIe4w6c4RhIhiGkQXoS4 IYcfqkzMZLj19lLi9OL+x3QBMsFwbhO5OTUs5h9SsdajbTqspRd17KxpNXbtiHUzDsESw3DNiO9N 2VnyEuGs5LIxco45ZJHJcSQxi6ktp3HriK3QnlVR4L5HxoOiGRI3hZmm01uN6XVuSt3C4Y8gkN/J lBO9athcLc2OQt7O2zOGub9kFlkDjAloIR+uKY26xsQ1f1EafSnXAuKU7kPV27FucTclC4BiM5Mn 2EZiRTd5oPHb5KyyiR3ljiMzDZq0bqb7YrxuKE0eUmq10ZUqOoYg1b5okpaK9aJtCcTLdbdiOA+j obkuCY/21vdYbNtFBck3DWF5bi6VKHbvSeKJRIKildvl1BgMQV0b4vEwnYJajjkfsIkaLzc8UF/F f2c+IlyV5a2ouZJbW29gdpagKxiSRpa/VU8NTpr1GVYGo9nciUAIRJasxL6sw7z2KJqsrdxZoUSF yoiWZWYDwDFhtA/Hobqmo/TuptYB+4/tRS9yXK4rS4gmvLq5w8qgMGkF3Ado0I37wpFKilCOhzgK EhZGSds5ZAg9tF94g8eY5DBJfQW+Re2x6RW/uAwMRaQmqlSNpA0B+mnVHEQrZTIhXS+GxhM5z3kd vlcAxvs5jhcPkrWQSeuyMcZZELAKSh1PnTq8cskK+JwGKsX8t7/mTP2r28N/i7DD2txbTR7oTPJ7 k7CdR6Au2o16emekH3rMEc5YbFFM3wfxjJWE2KyqX11uIAtri62pNHEA5kbtgPoVHgTXoH90WZkU aVjipG+PsND8c4eTjnGs3c2GEvfdX1/aMqzh51KAx75FLhan/Z1SN3LF2ZFNrMal1TjmZs4M1yK7 g40lyqZGaWXkCm5VXMrsw7gs0UCtdamv1+vRIlw7L3OgF6duEesADGkWiS3ZnPgleTMR3qqba44+ IrYj2yCOBL0moqC13JJr5A7q+dOpfgnBoJRPP1K4sTk+UAPBD8ndXckhu7hr6SNZSYrK8iupLZY9 QAZrUNG2h8e2K+PUF11rR2RyxjF94IzPwnUf5kuWuPiuy1vh4Uup5v27qCC8hlaYVDBTBcRROaEe G7qAHwTlwdOsywGDxIb+qJI+iK2fB8/kcgjJDNh5oZFDw38BtY42Qgegwzsf4iP8+rC2SVn6j3DT WYcxEuBzH6geK/YXj2Pz1jms9ZccgtZrdmNvPm3uZYLshj32773AVVQasxFAdCakdHEAQ7JC/qbm mnG0bhL45MoI3UbE7Ag8PyCMBJPacXtLe4vnlaM2eGsleKWPbQONyPOzE6DcqgDUEHqokR6Ua7pY XCP7iR75PJ9zRoPnxWXBY/lPKM1izyjjceI4zFcrPfWkkBtBKENQZplTdI9f0RIDub9VfESMxOHk qakWIW5EXHk1I5s/+arAb9g37E78hiz1hdrY4djmCBM0lxkb1Et7czmkaRpFLEJHjSodv0FvSAyr VunmBoqaO9prkM1zLHCkYkkti7gsCcBjtpsAY9ORTR5uHI8nx298cPaCCZJBbsLiJjK8cSsdtKgn U9IakSz23P3vIp29f0zwNu1Kkq8pD0wBKas3k+P3VrHc8cv7jC5F7yl9mYsa0ckkUUAjBQxrHFE8 7u8jhSKL21H6dW5EGoQNKNTbllvQM4tSOcMCS9XJkRENEO9cxSbjuMcbyFytna5fK5y/dJHjsbR7 RJGEaGR/827bwCknTqgjHeti77nqYRzTtxhHfIyIr/LFM93a8VucTPFc8Giw1ljYIkfLXck1jeXD 2i7ZYX7UQa4lle5EjouoAFaADq+YNgsqGmui6DC4JSkTyxGaMc2B9TRjERYSPala1v8AgNq8Mdhw YK7MElyFwkzgKTqyq9yDp569DMolbMfbtWK9Su4CI+piVLvsOQ5G0yGayGWxOR4bZ477xY+ysEmu HgsZBh43it7pWWJkKxCXcxIQg6kdFqQ9G+AsaMbUJxsxjON4yyF5sHl+KQZQYl+bKwx3JAt+Q8lu 3t4LGQ2KCRVZreGQqATRt3tkQ/8AsjoQmVsX/ZdNbhKcnkQMCf8A3HxU8ZLidvdcSx7RXjTZu1ur lrFbgyUuZLx0dIpDcJHIGIQgMx8f7OojalnlLevmOu0399djG4DADEgDliKYOzChI+Sj6PE8jTab jD2loraKLnIwIA34rUt5fTq+Q7lE/wBJ6b7mqzcLcj4Lfjt8PaWrnL560ssgZRFb4uxSS9dgykKa gRhiHoCqnVakGooeyAYldZ/RVy7LllIxapy5f9xOzaRjjRacVng2M8zZ29eK12++vYcc1vaRlgxQ NcXUiqpYL6RQk+QNOoyx3rRj+i4RbNGRJwBnHMf6YRkfs2rKlxx3KLb4/EWE+YyAV2mne/jt7qaO Or0hjjahYKKUCEsPxFep5di0Lf6Psacmd2AEdj55RH83pp3huCy7rTFYS85dNxFMfFibuCyhklnv WujLMnchkUTvb7UYA+pCxJH6QNeucAOy2tL7eLcxpbFyIEwSRGMRGlCCRnJI/ibigEnyC+Zu72+k yNhjL9lUW7XeMjcFamo7wFwwIqDQrQ6618Y6znZ8lpj2TowEGnKNXaZH05PF0Y5fLye14/iMljL9 s7jbq23Z6S0YvHDMDQgNbGEGFvFaJ6f0sd3UzlICiS9u0+knfnC7HLIHlzYkf15ubfWuwJCwXKcJ FkbK+yWHu7ueKsVz27hrmB1I2hlin3usijQFZRTxGvQ43A7kLZ1ftczalG0Yjc8REjszRYEcY9iN 3PHuQ20DZ3i2XlyWMmqs8U0TRPFuOkUsc6hWIoNT4+I6IYyxBdL2/cNM/S1EBCe8YHtBjgi1hjM1 e2FnjubYXE3OCgJaC993HYX9sGABCNGWqp/wuAD1YRJDSFEjqPcNLauGeluy6hxAiZxlxB29oqh9 5hcVgMlbnjnPr9LCMK1s1vC8roW8VAgYr+FaUPXGIiaSV7XuV3VWz1NKDLtaIP8Amr9UYYcey6X1 je4SbO5G2t5Lu7zMtnb4toYoSBK0rRugY1NKEM1fI9S8TQ1+iVB11nLKBjbgSAI5jccnBgxb5gdq TbWPh0scgw2FwMORb/I9xezNLLStdiM0QLaDQEg/Q9UEoNQBN6n2/UXf/wBNyWXaIwAA7+anayBZ D44jwAn5nxqyyae5tIFz0cqrbx29253uFs3QyGIHQOjUPidunQ7sAY0BWLa9n0s7xti7lkScuExK I3yDAHs8U0fC/wAmtwrlM2XzFvG8RtJLaB4KksZpEL7twFAAtT/09LiDGhU6v9L6z0xEZDeC30P7 VY/P/LPKMzJJccG+z9qYWrER38b3hWElnj9u6xbu5WjedP7ejTtmcQHS+k/T8bUn1RlD+kkccwok TL/LnNXAtcvj8nx+8IZYLmxiTeyPWoVZ0YuD/wBl9erC1EUIK1LX6c0x57d2MwNhp9YmneEDgtvk K9tJHs+QSzW2w7cVnbY27SKxqQqMXB/MU6LG0dii6fbLMhG5aA7YSzDvwWnDwex3Ld8ivLDj0wDN JNjbua3uKA6kiYqlK/Qa9X6W+ipc96i2TTRlcG4xEo/6a/NDfa8bSa4hN9kOfW9ivfnWKKO7MMRb aHldrcACpAr3PHTrmG91xnq5AEWo2TKgJlkc9gEv/T2oHa5LCw5ZIMRwmDji3UpU5TLxyJawNt3K WkiEzICR41A1108IcPQMrXNHrJWybuozMPTCsjwcxf5LDeczzNwWnuchb4i27m2e4tbOWUFKjfS8 KyIGNKCoI6gzK637HZAbmmWoDID/AEBi3BaNtBLm78T22aXkFpbT96CyvcpBbtMseqxPaqVRzT+6 rV+hr1w5tv1Vv7e1po1tiEiGcQlJu3MXI4sosvvZ+2FfaU7f7nvfeew/z3r4a7P8G3+9WnR1ixyZ jh/rfD5PvfYph4T9u+0Se77HY7b7f5c+4e18NO57T93+3/19Wp2pHmz8vTftZ/8AXRLc3Y99ad7u 9jdL/wDtff7H6Ts7vZ/d3bqU/hv9NegHH7V6a3myFsr/APiyvjsenH6VQO0r2pfde8rs0+007H/e 9rpt6GtGTbMv9b+alvjHa/k647u32HdvNn3zu+z7myHfu7X+r8KV3ejZ+jWvQr+EP5l5z3H/APXF sWH5eOOx+V9218Ulcu3fZ8R3O/8A+Y5PZ2tv2Kncj/8AK+3/APUr5bOjTw+GXofaPzZt+7H/AO7b +Y/+lu1LGL7f3Kxr2ae6grv7mym9f1012f4vwr0IYrcvv0pY4Hc+B+qsH83ey91ifd+4/wD2HlPc +5e92V93D+r2n+zbps2/j0a9s715D9KO02/+O1g2476Nx+86jDF/ZNh9v/y97tf2/f8A3rf/AB7/ AO3t+u7odOz6r0Oo6tfzv6en/ip4493fb8c7W7d9ozlPsva+w/8AiLWv+Zp2vDu1/vbKefTENnA8 F47UP1LmbN6rfr/M9Mv3av8Au9iaE917h/ffzN2PbnZ7D2varQfp9j+7t+m7Tx6IH7e5KXunl5em 7/fzv/r5fkon5X9q9lL2fuPvO+tPuH3Tw3tup3v9PX6V13fp6BNm2re9q6nUD9Jq+jI+HZzcex3S 5hafacv/AOB3fcT3PtFfvuzs/wDs+1rSu31b6+VehjD4dbV782OPp+9+Tj/v40ysifDt/u5/ZffP cfbb3b39nsNvZbd7n3n7Pap+quv+H1U66OKp7k2UZum2aOD58fu5K5t2zfRMF12f+U3Lt32Xf7jC dz7B3e13qtu97t9O7Ztrt/a3fp/c39SfyzglLb/9pa9eE/zGdqejsffzNjysoGHaqv8Ak0r/AHe7 /wC7516AF7AvXH6KxGBr/wAuZN3/AIX7enZ/mun23f7pu57Xb+/7bb4b/T3N3b9fTMfR9q8RrW/v xvzf8T58KZvu5+FcrZqKAT9s+53H/k3s+83b2fcvbba6bP8A7nb9N3q+vS1Oxeu5+mPU7fwZu/7r 8KKdfjb7X2st7P7N3O23d+1fdK9vb6u/7z0bv8Oz11/T0zZb4deO/UXVeGbqf1dPHsy1be/KmKy9 37vL+zr2/cv2PtXtPdbaD/N9566//wBnqr+HRYv/AIM6zL3Tywz5naufPl7unT/LRecl7f25+5fz N7ihr7/3Hc2+mlPt37PZr9PVWnl1xwq/xwQrPr/D6DfH/wAtc30VcM19u7+P9h9p9x7hq7PuO2u4 U7nv/wBmn18vGvSsm+HXvdFnyyzOzbMm7Zkr8UUic77H8x5D/wAy7/Zh9/8Abe/2u7sWu/8A+F/w +3/b20p1aeO1Ie0P/bj0s5bM2D/5uOfmd3W5Ze8/mPC0/wDC92D/AM89n9926f5Ff36f4fPqNo88 UHU5P7eb419Gfpd7cvHYkT5M9h/M+Y3fyv7v3snufb+/7vlTv7f9Pv8A8Xa8616pcbMcE/7Dm/to etmpmy/6fvcM2xfeAdv38va+4dzXb/LPc3eX+b3fRT8+rW8fsVvePyw/Tb/yeTVTpynt9p/u38m7 dx2/e+590pU/r+1a1p411/j0SXa3xwWboXcdPrf0N0+7qqKrH7H3W7X8pd7uts99977W3cKf5v7d Pz1+vQYt2fVaup6rV6zN93p+VfJWTh7f2fC7qUpLT23c9n5U9pt18f1V/CulenBgvm+ozdafq2Y5 c39SRc93/az93+Yu1Vqe37Gz/wCl+5X/AKOol3pnS9LOG6D/APk6j/XlUfn2/trDsfy73+5cd/3/ AH/vFN42+97/AO1T/B29afq8ug/HavaaV80nzswbpt0sPu5a/wA2bbgnzH07Wf3bvd/bbnsfa692 vor9w2/6f21P19zz2016IMEhfxhuzB8+G30ffz7svakqD2HYtd32/wC490+4/l733uqV07m3/R0/ w9vX69VC05Z3Pqy7Oply93/J/mT1ifuP2zL7fuXa+2Hsdv7f2tnd1+6bvX2/p3PVWlOiB6/HzXn9 X0urB8mOzqZsP+NqPwooL5H9t96vuf5H7/eG72X3HveIpu9t+1u+tP49Am3Z9Vs6bPs6zfxZW/1c y//Z --b1_db209bf67945d951e1a1e552f8c137b5--