Date: Sun, 11 Apr 2021 12:22:12 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (1 ng 2 bahagi) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.229.120.26 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22" --b1_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22" --b2_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 5 Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (1 ng 2 bahagi) Deskripsyon: Ang mga dapat malaman ng isang Muslim tungkol sa panalangin ng Biyernes - ang pinakamahalagang lingguhang pagdarasal para sa mga Muslim. Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 51 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8351 (daily average: 8) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Mga Layunin: · Upang maunawaan kung paano isinasagawa ang panalangin sa araw ng Biyernes at kung sino ang kailangang magdasal. · Upang pahalagahan ang kaalaman sa likod ng pagdarasal ng Biyernes. · Upang malaman ang mga kabutihan sa pagdarasal ng Biyernes. Mga Katawagan sa Arabik: · Salat ul-Jumuah - Panalangin sa araw ng Biyernes. · Dhuhr - ang pagdarasal sa tanghali. · Khutbah - sermon o pangaral. · Khatib - ang taong naghahatid ng sermon o pangaral. · Rakah - isang yunit o bahagi ng panalangin. · Imam - ang taong namumuno sa panalangin. · Adhan - Islamikong pamamaraan ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang beses na obligadong pagdarasal.. Tuwing Biyernes, ang Dhuhr (Dasal sa tanghali) ay pinalitan ng isang kilalang Salat ul-Jumuah. Ang Salat ul-Jumuah ay binubuo ng isang maikling pangaral o sermon at isang sama-samang pagdarasal. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay hindi maaaring gawin sa tahanan o magdasal nang isa-isa. Iyon ang dahilan kung bakit nagtitipon ang mga Muslim sa isang pangunahing moske upang magdasal at makinig sa isang pangaral, na kilala bilang khutbah sa wikang Arabik. Karaniwan sa isang nakatalagang Imam (lider ng pagdarasal) na magbigay ng Khutbah, nguni’t minsan ito ay ginagawa ng mga inimbitahang panauhin o pangkalahatang mga miyembro ng komunidad. Sa Kanluran, ang mga pangaral ay karaniwang inihahatid sa wikang Ingles, gayunpaman kung minsan ito ay sa Arabik lamang. Sa kabuuan, may bahagi ng pangaral (Khutbah) na laging nasa Arabik. Ang sermon ay binubuo ng dalawang bahagi. Pagkatapos na matapos ang unang bahagi, ang khatib (taong naghahatid ng khutbah) ay sandaling magpapahinga at uupo, at pagkatapos ay magpapatuloy ito. Ang kalidad ng isang pangaral ay lubhang magkakaiba depende sa tagapagsalita na maaaring isang matalinong iskolar ng Islam o isang nakatalagang tao. Ang tagapagsalita ay pupurihin ang Allah at pagkatapos ay talakayin ang mga paksa na may kaugnayan sa komunidad ng mga Muslim. Pagkatapos ay pamumunuan ng Imam ang kongregasyon na may maikling panalangin na binubuo ng dalawang rakah. Ang Salat ul-Jumuah (ang sermon at ang pagdarasal), karaniwan ay tumatagal ng isang oras o mas maikli. Ang mga Kalalakihan ay dapat Magdasal ng Salat ul-Jumu'ah Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay obligado at kinakailangan para sa lahat ng mga kalalakihang Muslim. Ito ay batay sa Quran kung saan sinabi ng Allah, “O kayong mga nananampalataya, kapag ang pagtawag sa panalangin (Adhan) ay ipinahayag sa pagdarasal ng Biyernes, magmadali sa pag-alala sa Allah at iwanan ang negosyo o trabaho. Iyon ay makabubuti para sa iyo, kung ito ay iyo lamang nalalaman.” (Quran 62:9) Si Propeta Muhammad ay napaka-liwanag na inihayag kung sino ang kinakailangang magdasal ng Salat ul-Jumuah at kung sino ang hindi kasama: “Ang pagdarasal ng Biyernes sa kongregayon ay isang obligadong tungkulin ng bawat Muslim maliban sa apat: mga alipin, mga kababaihan, mga bata at ang mga may sakit.”[1] Upang maging tumpak, ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay obligado para sa bawat lalaking Muslim na nasa edad na ng pagbibinata. Ang iba ay maaaring dumalo dito, ngunit hindi kasalanan kung hindi nila ito magagawa. Bukod pa dito, si Propeta Muhammad ay nagbigay ng mahigpit na babala laban sa pagpalya sa mga pagdarasal ng Biyernes. Sinabi niya, “Ang mga tao ay dapat na tumigil sa pagpalya sa mga pagdarasal ng Biyernes, kung hindi, ay lalagyan ng Allah ng tatak ang kanilang mga puso at sa gayon sila ay mapapabilang sa mga pabaya. "[2] Ang isang lalaking Muslim na may karamdaman o naglalakbay ay maaaring lumiban sa pagdarasal ng Biyernes. Ang isang babaeng Muslim ay hindi obligadong magdasal sa pagdarasal ng Biyernes, nguni't siya ay pinapayagan na dumalo kung ito ay kanyang nais. Karamihan sa mga Moske (Masjid) ay mayroong magkahiwalay na lugar o pwesto para sa mga kababaihan, ngunit ang ilan ay maaaring kulang sa lugar para sa mga kababaihan para sa pagdarasal sa araw ng Biyernes. Gayundin, sa mga kababaihan na nagdesisyon na hindi dumalo ng Salat ul-Jumuah na magsagawa ng regular na pagdarasal ng Dhuhr sa kanyang tahanan. Ang Kabutihan na nakapaloob sa pagdarasal ng Biyernes 1. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay nagdudulot ng pagsasama-sama ng mga lokal na Muslim sa isang lugar sa isang nakatalagang araw, sa gayong paraan ay nadaragdagan ang pagmamahalan o pagkakaisa ng kapatiran sa pagitan ng mga Muslim.2. Ang layunin ng khutbah (sermon) ay upang turuan ang mga Muslim at nagsisilbi bilang isang lingguhang paalala tungkol sa kanilang mga tungkulin sa Allah at mga kapwa tao. Nagbibigay ito ng babala laban sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Allah, at hinihikayat na maging mabuti at sumunod sa Allah. 3. Ang mga paksa ay iba-iba at madalas na pina-aalalahanan ang mga Muslim sa kasalukuyang mga pangyayari at kung ano ang kanilang tungkulin bilang isang Muslim. Ang Kahalagahan ng Biyernes Ang Biyernes ay isang banal na araw na may maraming natatanging mga katangian.1. Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW): “Kapag sumapit ang araw ng Biyernes, ang mga Anghel ay tumatayo sa pintuan ng Moske at patuloy na isinusulat ang mga pangalan ng mga taong dumarating sa moske nang magkakasunod naaayon sa kanilang mga pagdating. Ang halimbawa ng isa na pumapasok sa moske sa pinaka-maagang oras ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang kamelyo (bilang sakripisyo). Ang susunod na darating ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang baka at pagkatapos ay isang tupa at pagkatapos ay isang manok at pagkatapos ay isang itlog ayon sa pagkakabanggit. Kapag ang Imam ay lumabas (para sa pagdarasal ng Biyernes) sila (hal. mga Anghel) ay titiklupin ang kanilang mga papel at makikinig sa Khutbah. "[3] Ang pagsasalaysay na ito ay nagpapakita ng gantimpala sa pagdating ng maaga sa pagdarasal ng Biyernes. Ang isang tao na dumating ng mas maaga o nauna, ay mas malaki ang kanyang gantimpala. Ang unang dumating ay magkakamit ng gantimpala tulad ng pagsasakripisyo ng isang kamelyo para sa Allah, ngunit ang mga huling dumating ay tatanggap ng mas mababang gantimpala. 2. Sinabi rin niya: “Ang pinakamabuting araw kung saan ang araw ay laging sumisikat ay sa araw ng Biyernes. Sa araw na ito nilikha si Adan, sa araw na ito siya ay pinasok sa Paraiso, at sa araw na ito siya ay pinalayas mula dito, at ang Oras (Araw ng paghuhkom) ay hindi itatatag maliban sa Biyernes. "[4] Ang layunin ng pagsasalaysay na ito ay upang iparating sa atin ang kahanga-hangang mga pangyayari na naganap tuwing Biyernes o ang magaganap. Pinagkunan: [1] Abu Dawood [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Al-Bukhari [4] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/154/ang-pagdarasal-sa-araw-ng-biyernes-1-ng-2-bahagi/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (1 ng 2 bahagi)

Deskripsyon: Ang mga dapat malaman ng isang Muslim tungkol sa panalangin ng Biyernes - ang pinakamahalagang lingguhang pagdarasal para sa mga Muslim.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 51 - Nag-email: 0 - Nakakita: 8351 (daily average: 8)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Mga Layunin:

·        Upang maunawaan kung paano isinasagawa ang panalangin sa araw ng Biyernes at kung sino ang kailangang magdasal.

·        Upang pahalagahan ang kaalaman sa likod ng pagdarasal ng Biyernes.

·       Upang malaman ang mga kabutihan sa pagdarasal ng Biyernes.

Mga Katawagan sa Arabik:

·       Salat ul-Jumuah - Panalangin sa araw ng Biyernes.

·       Dhuhr - ang pagdarasal sa tanghali.

·       Khutbah - sermon o pangaral.

·       Khatib - ang taong naghahatid ng sermon o pangaral.

·       Rakah - isang yunit o bahagi ng panalangin.

·       Imam - ang taong namumuno sa panalangin.

·       Adhan - Islamikong pamamaraan ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang beses na obligadong pagdarasal..

FridayPrayer1.jpgTuwing Biyernes, ang Dhuhr (Dasal sa tanghali) ay pinalitan ng isang kilalang Salat ul-Jumuah. Ang Salat ul-Jumuah ay binubuo ng isang maikling pangaral o sermon at isang sama-samang pagdarasal. Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay hindi maaaring gawin sa tahanan o magdasal nang isa-isa. Iyon ang dahilan kung bakit nagtitipon ang mga Muslim sa isang pangunahing moske upang magdasal at makinig sa isang pangaral, na kilala bilang khutbah sa wikang Arabik. Karaniwan sa isang nakatalagang Imam (lider ng pagdarasal) na magbigay ng Khutbah, nguni’t minsan ito ay ginagawa ng mga inimbitahang panauhin o pangkalahatang mga miyembro ng komunidad. 

Sa Kanluran, ang mga pangaral ay karaniwang inihahatid sa wikang Ingles, gayunpaman kung minsan ito ay sa Arabik lamang. Sa kabuuan, may bahagi ng pangaral (Khutbah) na laging nasa Arabik. Ang sermon ay binubuo ng dalawang bahagi. Pagkatapos na matapos ang unang bahagi, ang khatib (taong naghahatid ng khutbah) ay sandaling magpapahinga at uupo, at pagkatapos ay magpapatuloy ito. Ang kalidad ng isang pangaral ay lubhang magkakaiba depende sa tagapagsalita na maaaring isang matalinong iskolar ng Islam o isang nakatalagang tao. Ang tagapagsalita ay pupurihin ang Allah at pagkatapos ay talakayin ang mga paksa na may kaugnayan sa komunidad ng mga Muslim. Pagkatapos ay pamumunuan ng Imam ang kongregasyon na may maikling panalangin na binubuo ng dalawang rakah. Ang Salat ul-Jumuah (ang sermon at ang pagdarasal), karaniwan ay tumatagal ng isang oras o mas maikli.

 Ang mga Kalalakihan ay dapat Magdasal ng Salat ul-Jumu'ah 

Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay obligado at kinakailangan para sa lahat ng mga kalalakihang Muslim. Ito ay batay sa Quran kung saan sinabi ng Allah,

“O kayong mga nananampalataya, kapag ang pagtawag sa panalangin (Adhan) ay ipinahayag sa pagdarasal ng Biyernes, magmadali sa pag-alala sa Allah at iwanan ang negosyo o trabaho. Iyon ay makabubuti para sa iyo, kung ito ay iyo lamang nalalaman.” (Quran 62:9)

Si Propeta Muhammad ay napaka-liwanag na inihayag kung sino ang kinakailangang magdasal ng Salat ul-Jumuah at kung sino ang hindi kasama:

“Ang pagdarasal ng Biyernes sa kongregayon ay isang obligadong tungkulin ng bawat Muslim maliban sa apat: mga alipin, mga kababaihan, mga bata at ang mga may sakit.”[1]

Upang maging tumpak, ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay obligado para sa bawat lalaking Muslim na nasa edad na ng pagbibinata. Ang iba ay maaaring dumalo dito, ngunit hindi kasalanan kung hindi nila ito magagawa.

Bukod pa dito, si Propeta Muhammad ay nagbigay ng mahigpit na babala laban sa pagpalya sa mga pagdarasal ng Biyernes. Sinabi niya,

“Ang mga tao ay dapat na tumigil sa pagpalya sa mga pagdarasal ng Biyernes, kung hindi, ay lalagyan ng Allah ng tatak ang kanilang mga puso at sa gayon sila ay mapapabilang sa mga pabaya. "[2]

Ang isang lalaking Muslim na may karamdaman o naglalakbay ay maaaring lumiban sa pagdarasal ng Biyernes. Ang isang babaeng Muslim ay hindi obligadong magdasal sa pagdarasal ng Biyernes, nguni't siya ay pinapayagan na dumalo kung ito ay kanyang nais. Karamihan sa mga Moske (Masjid) ay mayroong magkahiwalay na lugar o pwesto para sa mga kababaihan, ngunit ang ilan ay maaaring kulang sa lugar para sa mga kababaihan para sa pagdarasal sa araw ng Biyernes. Gayundin, sa mga kababaihan na nagdesisyon na hindi dumalo ng Salat ul-Jumuah na magsagawa ng regular na pagdarasal ng Dhuhr sa kanyang tahanan.

Ang Kabutihan na nakapaloob sa pagdarasal ng Biyernes

1.    Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay nagdudulot ng pagsasama-sama ng mga lokal na Muslim sa isang lugar sa isang nakatalagang araw, sa gayong paraan ay nadaragdagan ang pagmamahalan o pagkakaisa ng kapatiran sa pagitan ng mga Muslim.

2.    Ang layunin ng khutbah (sermon) ay upang turuan ang mga Muslim at nagsisilbi bilang isang lingguhang paalala tungkol sa kanilang mga tungkulin sa Allah at mga kapwa tao. Nagbibigay ito ng babala laban sa paggawa ng  kasalanan at pagsuway sa Allah, at hinihikayat na maging mabuti at sumunod sa Allah.

3.    Ang mga paksa ay iba-iba at madalas na pina-aalalahanan ang mga Muslim sa kasalukuyang mga pangyayari at kung ano ang kanilang tungkulin bilang isang Muslim.

Ang Kahalagahan ng Biyernes

Ang Biyernes ay isang banal na araw na may maraming natatanging mga katangian.

1.    Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW): 

“Kapag sumapit ang araw ng Biyernes, ang mga Anghel ay tumatayo sa pintuan ng Moske at patuloy na isinusulat ang mga pangalan ng mga taong dumarating sa moske nang magkakasunod naaayon sa kanilang mga pagdating. Ang halimbawa ng isa na pumapasok sa moske sa pinaka-maagang oras ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang kamelyo (bilang sakripisyo). Ang susunod na darating ay tulad ng isang tao na nag-aalay ng isang baka at pagkatapos ay isang tupa at pagkatapos ay isang manok at pagkatapos ay isang itlog ayon sa pagkakabanggit. Kapag ang Imam ay lumabas (para sa pagdarasal ng Biyernes) sila (hal. mga Anghel) ay titiklupin ang kanilang mga papel at makikinig sa Khutbah. "[3]

Ang pagsasalaysay na ito ay nagpapakita ng gantimpala sa pagdating ng maaga sa pagdarasal ng Biyernes. Ang isang tao na dumating ng mas maaga o nauna, ay mas malaki ang kanyang gantimpala. Ang unang dumating ay magkakamit ng gantimpala tulad ng pagsasakripisyo ng isang kamelyo para sa Allah, ngunit ang mga huling dumating ay tatanggap ng mas mababang gantimpala.

2.    Sinabi rin niya:

“Ang pinakamabuting araw kung saan ang araw ay laging sumisikat ay sa araw ng  Biyernes. Sa araw na ito nilikha si Adan, sa araw na ito siya ay pinasok sa Paraiso, at sa araw na ito siya ay pinalayas mula dito, at ang Oras (Araw ng paghuhkom) ay hindi itatatag maliban sa Biyernes. "[4]

Ang layunin ng pagsasalaysay na ito ay upang iparating sa atin ang kahanga-hangang mga pangyayari na naganap tuwing Biyernes o ang magaganap.


Pinagkunan:

[1] Abu Dawood

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Muslim

--b2_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22-- --b1_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22 Content-Type: image/jpeg; name="Friday_Prayer_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Friday_Prayer_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AFLRHVja3kAAQAEAAAAUAACAPAAAAB2AEEAcAByAGkAbAAg ADIAMAAwADcALAAgAE0AYQBsAOkALAAgAE4AbwByAHQAaAAgAE0AYQBsAGUAIABBAHQAbwBsAGwA LAAgAE0AYQBsAGUAIABBAHQAbwBsAGwALAAgAE0AYQBsAGQAaQB2AGUAcwAgAC0ALQAtACAARwBy AGEAbgBkACAARgByAGkAZABhAHkAIABNAG8AcwBxAHUAZQAgAC0ALQAtACAASQBtAGEAZwBlACAA YgB5ACAAqQAgAEoAbwBzAGUAIABGAHUAcwB0AGUAIABSAGEAZwBhAC8AQwBvAHIAYgBpAHMAAwBC AAAAHwCpACAAQwBvAHIAYgBpAHMALgAgACAAQQBsAGwAIABSAGkAZwBoAHQAcwAgAFIAZQBzAGUA cgB2AGUAZAAuAAD/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAACAgICAgICAgICAwICAgMEAwICAwQFBAQE BAQFBgUFBQUFBQYGBwcIBwcGCQkKCgkJDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQMDAwUEBQkGBgkNCwkLDQ8O Dg4ODw8MDAwMDA8PDAwMDAwMDwwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAC7ARgD AREAAhEBAxEB/8QAuwAAAAYDAQEAAAAAAAAAAAAAAQIFBgcIAwQJAAoBAAIDAQEBAQAAAAAAAAAA AAABAgMEBQYHCBAAAQMCBAQDBQUEBQsCBwEAAQIDBBEFACESBjFBEwdRYSJxgTIUCJGhQiMVscFS M/BiQyQW0eHxcoKiwjQlNReDhJKyU0RUZDYJEQACAgEDAgMFBwMEAgEFAAAAARECAyExBEESUWEF cYEiEwbwkbHB0TIUoeFC8VJiB4IVonKSMyQ0/9oADAMBAAIRAxEAPwDlQUkaQT7Rj7ej5w5UA0qS a/ZggN2CU6RlnTMHCG1AYJrxy8SPHAG4NKmtOGAcs9Spr44cEdwdIyPhgDTRhggU458sIkgSmoBp w5YIBsDLgBUcMAdwZIBqMKATR7SKhXuwDlbg6RmAcsAgQnmMKCUg04Vw4Ee05geI4csECnU8U+HL C7UM9pqeOFA5kHQDwxHqSakIU0rllzwQIDTXOlacMIe4ARwrn5YBe0EIrwwwSB0+Rywo1GCEmuHA p1DBGZyPtwg03DaOdPfhQSMyKACtcsV2q+hOrQCzrNU1QOSRQ/txFU7d9X4g7S/IxSG1CDMVrV6U ZcAK1HljyH1s6rgrWH3qP6nS9Jn5z8IZnsqJklLioLTq22UtPynEkamkl1IGoagBVQA4ZEjxx8X5 EJ6vU9RXVSSTdLtfp9pjPzLsm3xI7MhENmQgnWFFClISk6EFQyVXPOlMY8bw47TWs2e8fbcj3dSJ Zu34DD0yXHuy5Ko6HJTSFIKmDJcooFThUFBAQnLicvPHbXLVq1rWr8Lf2BOTExcn2rcGZMlUiPHS gy0uAPISEtqSh1DqhqA0r06a5KFcSsq2tK3KexsUdiJivxLlcYyVLkqnxbe02VhtttDtUqcUsqGi pUlGrzI50OP1N2rFOkN/d9mOte1GstvVThqGZPDH6fPCNSYynhTlyxIiGIqMznnTBAO3iGpQUHMZ YB6RAbTXzpw88IJk9oGWXnXDFKMmkECmQ44QOANOfkMAS58jxQOeANGCE5ZZeWEHkGKc8+fLAOJP BOYqcsApDBHPifHANIHTWgp/Q4BsEIqQKew4BxIOg14UwgPaCaA8cAlIBR9h40wDaPafw1GWdPHE IkkFKDxGGkJgafDhzwQOUe015U8MKADBOXl5YUDkEJrwzw1oG7BCCfYPDAxAlFBywlqNhgjlyw2C PaTlhQIEJ4VFKYTWhKTDOUtqMlCYwkqeUaNqNPgSTWvgK8MfO/8AsHLVYcNJ17m/dEfmdn0ZPutb pCQrbRk2+3vSJTbgQtiArpNuEjrqWsamlJQFakrSSM9NKeIAPyDkVtksl5npMbQo35m4uNMvqmIm RG4/VhtMK6iUNKKmyhaa6gQEgE0z48MPBWndala6oza9diL98RFaYjrMkpksJUHWlAiiQkaqDga1 4Y6PAv22aaJ0gRdnoMhTrL63UsFOh15v1ErWk6WzmDRVM6eGNPLcNNbjaFazS7HDt9wiKckvxH5o kx2W3FJV+SUZLAoM0lWlXJQBxXycOS9lbSYj7xWjVDmTU5HH6UiDwaYJTXLhXz4YIE2CEg5U4YEE pggU4YZFPoCUHhzwIbD6SQPvwoDdAhHvoMDIpHqcc6eGCBtghOQ+7BA1oCABTlggJBAzNcEBsCEj /LhQCD6fLAyUg6M6/ZgBNHinLPCBg6eGdBgAGh8aAYAYGjKtK0wBABThMYXRU0+3ANA9MjjhNAtA A3nn4ccNgZNA5cK4jAAhIyAGCBz4A6RWtOHHDaCdQwbqBQVqc8IA5ZNeGfhhSDUBCg+IH7sSCQqU rzGin9dXD7q4TFVmreG+jcrc3pdUW1IUQpsjQ4QFEEK8Bwyzx8i+rc75nNpSsW7U0ofdOrnb2RHT qel4FFjwtvSX10B3Yw3EXZZymC+dwWuc9KZinWtuRFfWjUppv+W0fSoE0pnypjxluO8fIzYdniv2 +X39WdbFecdb+KHbPP6e1thDcQiOmM25eCpJSkuaTpbboQpQrXViWXiYuHnfdZWbScefVMoq/mVb 28CDt37iavd3eRIR8miO24mMG2wKihUoqz5UokU54uwcdJO1F+5z/p5F1JhIR7RcroYKG220NWaN OU4HKIaWJRaIbDrpzCQgEgHKuqmeJ5uLRuf8mo93kWqiC2W7th2RKuJ63XS4SMkjqqHodIAOSTnp yrTFubFKhFeTVkrhPPkOeP0QeAWofSR5jngE9AAmpqajBBHcPTh44Y5DAZ08MKBpg6f9GBIAdB4i tKccNCD6TywoCQdJp4YQIHT4cMMYOny4YixyDoz8PPAhMOEDL9mFA2xYsdt/VbtAgBGsynChDY4r UElSU5cNRAFeXHHP9T5T4vHvlX+Kk2cDjrPmrjfVia4lKnFqbQWmytSm2yalKSckk86DLGzHPap3 gzXWrjYJo/0YmQQOipry88Am5PaPDlggcwYyjj5cMASBo4cq4Q05PaSK5ZnngJSGCTU88KATDaCf GhwhzIdLdaHnhSBnQwCB5YTZJKTZS0BnTENSxKAqkg8Ps5YaqRbQQsE50piZGDCUFKhQVI4mmQw9 xGe7N3uZPTe5PWlmW6HpkqSlWp1SqKUsOH0njlTh7MfEeXb5Hr1MHHSTx2Xal0qte2PJT7faz0+N K/FdrzqtSI7hd7vuS7WyU8+iFbUFy2W9TKEtKS26tRo8psJU4FniVlRAyyFBheo0pfNk5FaqqyXb 8p/01/qbMHwY1jme1ErblcXb4UOPE1CM22Glvk61qShRCwpVeKqUGXCmPGfM+Zlt3auX7S9qIgi6 67ZkLuAlOoaebdSXVrAroSeJrnSihSvtx08fL+XTt8SdqtJDTuC2nUPQIiUM0WA+ApVFuZ+NBlmB ljdhdt2JuGJ8eGn5ZBKx03MlMLGk8aAg1JNSDyyxZe8MconfRRJyz5Y/QrR88UIEJ8sMHqGCAfdy wCYbSMvLBANoEJHIe04cEe4MEYUDkME/0GCBJhtPjlXAh2gNpB/yYWwbntPlhh1B01I8RzwoJBgj jlggUhtOWQrTCaGtSxP0/dk7/wB1rrcrha32o0PajC50hTrSX+oplJVp6awUkDKtcfL/APsT6u/9 Zj/iY6d2TJVt9Oyi6+19D3H0j6B/Mv8AyL27aUskv+Vn0IZ3Nt+Rtq+XGySlBx23vKb6oyC0gkBX vpj1X0r9QY/W+Es9V222svB/o+hwvXPSrencl4m5W6fkIASBxAzyx6Q40AaMOBAFPOmeCBNgFPD9 mFAM9py8cJoakAp8sKBvUFKeAwNAg4SMvZhNEjYQkDM8+GF2k0ZwR6UgFSlEJQhIqVEmgAA4knLE G+0klJMt2+nvvPZNpQt73LYFzRYZiStfSR1pUZumpLkqI3qeZSoZgqSMuNMcvH61xb5XjV1K+5+x 7M3W9Oz1p3NaEMpCCeOYqD5U5Ux1k0zA00zMdIHt+3BASajoJBCagqNEn9+JJQQeoZ4uvw3oy3lJ aDC2k/1UEGtPtOORz+HxcOPNyOxK9qRa0fFCULX8DTgyZLWpSXE7EV2+2tW5q2PzFqXIdSt6TEUn V0UuLQ2gaEg1VQEV8cfI/UMdKcfGnbWztK/2xEe/f8D1eGzve2mij3+I6XG73ueS7tq1W9ycbTDe kKWxm502F0WCitFrSDUpBrQVGPOYeDD+ZXd/gbe3oNKDMuFnR8ncI7yURi710SW1pd64rVPEkhIA HLPlli3NgplfmReiNKXt8okLkvGjLawlwoBKdbgJFaZgmv7+WJYs81hEHqJ8y3NMGM2opaUxmtQT pK6kuJUpQBqTUJxOubuQWckvaK8q4/Sh899gOg8ae7Agk8EGvDPARkNoPPPxwwB0eXlhwIyacv2H CJ9DxR4DPDIxoH0n/RiISG6Z5eOGhsHQcweeENPxPdM8wKeOEAYoOVTlywAGDZGEyWx0m+iZO47V sjuPuG02hVwb+WlW5pt95MNhxb7XxJeIUVaTkQEUB58sfnv/ALI9Pz8r1dvFELEqttx+6fLU+r/S PMw4PT6q8z8zu0X+38CnHe6z3uydx7ta9wRRDubcZiS4ylaHE9ORqWgpcQSleXE5eYx6/wD6u4t+ NgzYr7p18/E899a5658uO9dtfyIl0KI4eOPqcHiZPdPLgK88MIPdIeFfE4cCCFo1qacMIcPqB0iR 54UglIBawMaUgBs0qTz8cJgloZA0f82EOB77C7dbw7l39jbOyrM7eLo7RTyk0RHjNVoXpLyvQ0ge Kj5Cpyxh5vPxcSndkcfi/Yupq43FvmfbVHVztF9M3bfsNCibu3vcYl/3nUJbv8tFIUJ8trcLdtjr BJWEoUeqsasjpCRj5z6t9QZOXKXw4/Dx9v6Hq+D6XXD/AMrfh7C4tseS/BjzWCtLc1tuS0Vgpc0P IStOoHMKoRUHhwxxK6o6DUMhfuT9N/aDuml5+/bVatt9dBP+JbNSDN1HgpwoT03s/wD6iFY6nD9W 5PF/ZbTweq/t7jJn4eLN+6uvj1Of3cv6E+4O2uvP7fXNjf8AakVUm3LCYd1Qn+HpqUWnT/qLB/q4 9bwvqrFf4cy7X47r9UcTkei2rrjc/iUsu1luu37i9a79a5dkukZWh22zmVsPoJ8W3EhWfLLHp8XI x5a91LJryOPfDejiyaZZbtb9I3c7uHEN7urbewdtuMqcjTrw0syZKdJILUNNHNJ/iXpHhXHmfW/X ON8q+BfG2o/4+9/kjq8D0zLa6u/hX9SmW94kdm9TY1hjvO25iW7brRc5GgGUthYy1oPTqVOJUQk+ moz54+L5M1815blTp4L2HqFjrj0Rd3aG3N5/T72DvndS+QWdn9yNzQGbHYWmIy2btCtc1aXJT6Y7 pJTIC2i0nQ2kJFFnWVpI7XY8dJW70JUXXwKd9ypbcMrh3FaJG7pUp9/dTSFqCYz7baFNNNpOYS02 4EFSs9YUnlU4MmPtv3NleTYruNzS5M6a3PkFTCYxKNIKkF5mi0rcTUVrQpJ5VrjRj4uOtZW7YlWR 9QHYN7sZlmQlUqJDQl5SshqSPUkngdKMj6ccjNTJhzQl+5/0IRqSIEH+HH6gaPnicBumSRln4YI0 AMGzXzwQ0ScBwitaccOBA9PLy5VwQAbp/fmcEAw2jypgEG6WATDhFQPLlgAEIGYphQAOhI5YGOQe mPDLCYA6OPhhDRO1g7obw2XtHY9r247oiQXNy3SWw468hp5aoMiOltSGFo106/UTrPpWkEDHyv6n 9KvyeflyVcKlFb7oX3uT2/o/Mri41KtfubX2+4jbcl7vN+Ttp2/ynZ10gbbtcKRNedW+48Y7PS6r jznrWtekE6q+3Ho/pL0+/Deal3LlbeyfzOT65ya5vl2r4DX0H2Z5+zHsTz8ntBzywBIPTOf7cApC lHiPf54IHMhdFDz8sRaGme0DmOOCByCWwkVOQHEngBiD8ySLVdi/pU3d3YchXu+dfaWxHSHE3Nbd Zs9oGh+SZXwQTl1ljR/DqOWPNerfUWLizTH8V/6L2/odfg+l3zfFfSv9WdYthbO2H23sB29se1NQ bZb3mW7imIOs888tQQXpcg+pxQrVa1GiAFZJCaY+ecnmZOVd3yOX+Hs8D1OLBXFXtqoRAUde7O51 3nWeE7H3RtBrc0O/7q67iozCojLhTBgMrCCFF6Oy26+2OSvV8RGOIlky2dZmsy/Z0S9u7OvZ48VJ 2tEL29W/wRdBtKVNOOJJWFOEhRy5Dljqo5gAQKEjIeGGI1nFob+LjyHPAA2brarLepVvmXWyW+4y 7Q51rVMlxmn3YzlKa2nHEqUg58iMOuW1U0m0nvruJ1T3RFXeePvObYVM7Zkqg26NEuUzc85C0IW6 wxDeWiNrUQUJcUmil1FKj3cn1TFny0VcVu1a9z6wlsvbsX4nVPU+e2/EKXIiyWFR0xULdlNh8LS+ uWpZbW2aUCVIUnjWtK5VoOHjq6uqW5XaxZ+R3HuW49j3mTeb4yF2i1xIk+Mo9Zx5lnotstOOBRq2 jopSgJ0ppxBUdWNGTn5sloWyidNyK0XuKT3jeDTkRxlBSv5ZEgRFuJ1rUX3+o4pRVXUpXCp5AY2L DfL2p9CHa3uRC64VL1hwqUsesDLjxSfdjq1UE4gftvuUmJCh2KOhkR5DrDsuStP5i1pUSGxnQJqc /HGLNjq7O1t1MEIjUspbXZkwqVcjESxIQZCXNHSU023qSptwUyAB1VAzyx3OF63/AA+I/ncu8qk4 +1u9u9uOy09dNFbo20zz3IwK1/hxrfWdFHibnyzaIinoUtl9TqVB91B/Lb0LSQASDzGdOWOsvrLB 6jnx8eycdtWtex/M2fc038OuihGZcC2KruvPz+E0QxMcQ45LZaZc1EjQaChzoAacDUDyx7L0HLXD W2O2V21TSb7nRPR1ndxaZnYwcmrtFu2PHpP2QUMKy9NK8PPHpLWVd3Bi7WwC0QcwPbiS8hhungEG S35YBQG6f24Bhg1yH2YBBul4CuFIBw1TllTBI0j3TwmBnbYSqpUQhAzUpXAAZknFeS6om3sizHR2 cIsrZuxvcS77Ssd7hbXuL8Nq23B+MFR3G+smcjQ3oKwASdVQBmeWPl3N+pKX5OZUx2askp2XwtOf 6HueP6M6YcbveqdZcddUQ9vbbV421LtEK/2mZZpbkBuO03MZWzrcYKtaU6wnka8Mep9D9WxcnkZV tazlJ+xHC9T4GTFio90lAzC0c6Dwx6s4L0ClsZUHvwCBDZBOWAApbFeFfPAAXpgnhlgAVbJt+8bj u0KxbetUm9Xq5OdKBbIbZdedV4BI5DiScgMzjPyORTDV3u4S6svw4rZLJVUs6T9nfpJ2xsNiNu7u +5E3HuptSF23ZbSkvQor6krW0hxJIEp4htRA/lDSfjpUfPPWPqe+WaYX218f8n7PD8fYeq9P9GVP iupfh0RIO/t5XOVu2Mzti7KlxDf7PJjSoAdbjS7TAjupZgxn0odSAu4ym2nVpTTWoIFNOXgORyLO 8U11Wuuy3986HrcHHoqTfTR7+Lf6aod+3e3G6pkDcM/f247ptTa10usl2b2vhGKtt+C26ShEuc0l b6hJdcdW4htYC0KShRFCMaMXHtD73Cb2X6+ZnzcisrsUtLf+xYF96PaYL7jMZuNHZBWiKyhKNS1m iUBKQACpRAyGNpiHftyHKmQksvlJlnT19A9IXpTqp5A4AM06F8mpaNRUeBXwpgkBtvD10SSVezAB GW9O6GzdjNLTebml+5Npqmyw6PSj4BSQQG/asjEXZIaUnPD6jvqV3juDZ97sdkYG27FfGlQprLID 0lyI5RLgcdI51AIQBkTxxg52ftxx46Dt8Kk5jqtTzNuVdOsh9TsktuNk63A40oqbAaUKaSrVnUih 8ccGuab9sbfd9/5FOsDfuO6tVim25uKFXG5PoL0xQKOghlaiENoSdPrqNVRlT2HHV4+GqlwSTkid tC5cxyFGYVIefWEMhIqoqqeHgMdJKEho9HiKWtJ4E86fD44afdohNkj7Pssy939MOCguyfUtDCSk aksoUpea/SBpSVZnHM5Fmq7SyuSVHdzRl0mLITDnOpbdtrSkqcfSCFVWvNRTmQonJQ+3Hn/4bTde q1novYQaUm5BdmrMuRFR8zKiJcceYjlBhpKFVSgBISkFSQaUrlyxKmb5Drar7Yah/wCU/joLs7k5 WnUcluulunR0PTYanbq2y3JkpTVTQkOAJbGleZAGVT6QcdC3O5PIz0eN0w9mlb1mreurs5e73KFx q1q3rZPo9TYYuTN3dNYNEOtVaRHkNuupA9ChpGkUSTwBr4ZY9H6N9QepdmXjN/M+anZzuutu32pa 196MPK4mJut9o0/SQrMFwpS0lTrzyXHG+m8Qp0Fs0KTQnhxGfDPH0P6f+qfTf49cXzHWKuy74hKY dVZb9v3wcfl8LN3u0J6xp7N4ClopOaaHnj3FLq9U6uU9U/E5jTTgEI5nhiQBun54BQG6flgGGDPO mE0EB+mfD24UDlQG6Vf8mCB6G/b5BgTYssMNSvlnUu/Lvp1tLKDXStByUk0zHPFHIwrLjtRuJTX3 luHJ8uysujk6x9iuwe3+7nZu2793tua77hv17alLDzFxdajwiFKbDfRKSC4yK1pRNdI5E4+M83i2 4ue2J69r+/zPfYMqy41ddUU2+pvaD+wN1W7ZB3FctwWCLFauEe23Z4vGJJe1KbUwoGg0thAKhSpq CKY7X07wsmfkVvXStXL936nO9U5FcWJ1e7UIrItAA+/H05TJ5FwYC2ONOGJEQwZrl78LuCApZFCR y5e3AnIMKGffzGG7Cgu99H8sWLbvfTcZU1EdtFpg1utCZLDLglhXy2lJJcU4EBKOClUBrwx4X64u ljxQ3PxT4dI956b6aq3eya8PzksN2/2z3p3PvS43TclykWe2RExW426W22mZ8bQy5IjRo7Epp5K1 R+vodUpIKVrUCpZCxj5bTj8rJlVr2Xao6a/me6tyeNjxNUrNn4vT7Mslt/b1o2Tt67sWZbkqdaIy 0TblMPUfdcQhclIWchQqeKiEgAk1zOeOpgwVwqK/3OZnz2zW7rDiuoLqrHbVgLcmPJlTssi3ESHF e4uFAxaUmq6VXG9pjJFYNlCZEtQzC5bg/JR/6afWfMpwASrtRYS46itCpyg96RhNjRGXdru7sHt2 44ncV8aNzWT8vYopD0xxR4Dpj4R5qpiLuq7jVWyiG+vqR3DuV1UGzyEbRtbySEx2XKzXUH+N0Ziv ggD34reVsmqpFRu4fcSy7TDDN1lyzNuLh0NQ0oelEcVOqS6pIoK51PEjniMeIN6EVd4v8QQNubDu RiyRYt5tvXGy3mQ30BOjEIQhLSl8DVR1p/djD6lX9q98lLlqehE+39rXt6/x9p3GCi4XSTDfWmGk /MqShtlx15DQaJUF6UHTQVC8yDjkca9M6WTHqmyNFPvIk3/ta/bLvl2sl1tkmyzYDpTKtkxJQ+xq GpLa0qooHSQc8yM8dfjX1dbaMfbBi2ns26y9vXPebcVL9lsd2gRbwogKWkSEuvA9LNSk9Nh0qoKU GeNWdtdr6a/gC1nyES4ttR3nCwdbK1KU06RQ0J+3GjhqKSxNDq2FDVfd0Wm0okfpxuqnWWpSiAC6 GlKQKqoKLWkJzPPGC/G+dZ06v7QUX0G3bLt+h3FxENoTnHULhLYkJBbebdUEJ9hIAzyxXmwLPT4t I108ixaj7auFz2nOMVy3mDDuCER3EpqtCXW6lGk0FR4+KTx4Y51sWPlUlOWvwBaSh0Rd2pn3V5D7 hSY0V5qG2t1vUp5tQcK3HFn1ghNAVA04DkcY7cK2PH8PVqY8PJAm0OKCIwdN5ER2LEt0lamg0PS4 HtCkqWoCoKuBQeNcqDjU891auNWi2066bislGxguE24W2cp15Dz0pp09dguIQzR0pSFkqBqpVaZj IewnHpOIv49FyeI1btnubqnXtaiO1+OsmCy7n2ZNJ211n2j1Lba9JaGkKQlYbrUpCgDQ5nxx969G 5SzcXFoq2dFbsX+Ke2nh4M8pycfZkt1UxPie6VDwx1DOG6f24BbB+mfYMA4Dho+WATDdIVFffhSA bpZeOeZwpGgwa5UwmSR2Y+k+6T4f05bfZF+h2xDQuZhMSUqcSoGQ5rLtPgAzU2PxKx8k+pJXPye7 8Ee39L//AJqe/wDEox9X8qTN7pM9eW1cG0WaAY89oaFOoLZFXm/wLyoR5Y9H9Ga1ye78zk+vb1Kq dKoJI9mPcHngC1wy4cMECQYN1P7cQaJpglrVxHDAtAepmaiFatITxxG9o1JVRe/6MtsWW+DuJBvs JudDaessxmG8fynH2TLDYcRwcA1FQSQRUA8seC+sUr/Knz/I9P6C3Tvjy/M6JTZciHcbU4t4qgTC qHJboNKHnDqZcrxzKSj348YdwSbkrS1vOOFU+ZEMp8/mG0sH/wCTAKTclTG48++3hxHVatLbdths ji4+oh1aE+alLQj3YBmit2TZYcW0RAmTuW8qW88ulUIcXQvSnP6jdaJHOgTgAeNr1wIKIvXXKUy0 G3JLua3DpAKlUpmcQsSqjmB387SvbB3k5f4633Nk3Rb1wTOWpTq4unNyKtxZUahRGgk5pPiDil0L GyAOzju4u7/enbG3pxatnb2/OOR2Y6WGlyGG2WHZDL6VqAX1VKQCQFaQk6TXCpZTAr1ZXLvVsu+b U7sb4s19lJnyrfc3oUWUmpSqO2EraUK/CVBeojxJxdRJyQyJ1aLtd8o0dX0O/TpMcZbU9akwRGcU KqbrCnBQSoCqa0zp+7FPJxfNXZMSOn/47fbqc/LauYxK2peLW8lLsVlyTZ1uOlkB+CDIVrdbUlQK VNkgjjTwx5+lXjzXx9aufc9imdEhe+rGYq5d4dyXGR+Y9fG7fcZQDnVBdlWyG8vS4mmoFThofDkM d/Dxq3bv1ZZlf7X5L8CRvpR2DuPf20d/2rb8OLOk2nce3bo7AuBSmGoNRbo3SWlSFlbS9fTWlIBo qvLGjlY3aqjoQx/ujy/Mp7vSK1CvMyM3GRH6KyhUdvJtCgTUJzJIBy44nxaRjRLLpZokrsRZkS7t NvM9vUix9N6AMwvrOpcbSU8RpAqTlxpjVg41Xk7+qMuZjN2vZ0Qd4TLb1G2kW9xchiYttTxWgqBQ lvR1ElwA0BqKEGhqMeQ5ef5nGrdJt2URt+jgtiUOa82BF6/R2489T8qQUql2tD/pbdccKQ4wVlKR Wmoj0kCozpjHxuR8pXlQls/JLZrf8SNa6EaXom13l9m62lVsukVSFtFesoc6aQk1By0LzJI5mgx1 +PGXEnS3dVjT0JQa3Db7tYpDrN1QwI0UrXDCFpIlJBSFH8IQEgBKTXhjj24NsWROJl//ABB0hTIr Rbn+p7fVtvc8yWt15sOm4IaS440fjFfUCQAj1V+GtPDHRyeoZseF4saq8c7PTXxRXbBV2VuqFvbV zQ+hcG7hhN326yppm9suFTUuIkIUErA1AkJzrSvLjjrcL6u5HBy4czq8iquyNKvsf+LcS4a0nboY OT6dXLW0aTr7/Ef8JmPPitSmHigvgrbQ6go/KFQVknPlkKVx9G43/Yfp+bM8cWUVn/c+7/Ykuu/V QcTL6PlpWZUz9nIUs6TTJVOChWn30P3Y9xiyd9VaGpWz3Xt8zl2Xa4mQQ0ePjzxOQgMGuFRU4TYQ HDXvpwwSLtMoYwnaCXaHDFBX7sRdySR22+je1Q3/AKbLGtURp75tycXlrQFa+nLd0VqDXSeGPlH1 Hrz8nu/BHtvS1/8ArU+3Uob9bFujx+8q3GmEtOyLRBXJKRTWrpn1KA4nzx6L6O/Zkjy/M5Prq+Kv 28CoJZoOFMe0k8+0FLAOdM8ORJBuhkKUpyxGSUGRLAJ4cBxwNjgXLbGaUpOshNaAA+JNAMZM1nBf jSOjn0xdu73ZrRuu4Xy0SbPC3C1AVZnnh0pGuMpxQfQg0WmhWCkqAr7MfPfqHmY89q1q5dZk9R6Z gtRNtRMFo21u3KNMstxUG7my3m6kUS4AQWpDY8lAEjkcsecOoNS9bobtrP6pNhvSGXUwU3ZEcpKm VxZKi4ClRFakUArgkALXu2yXREFcaYmfIhLVOdswq3Jk3WYpRbbS2sJUQ0FGqqaQaGuWG1ApF1Es 2pyS30zfd5XIBcyMwfy2Ej4G1OHJppsZZ5q40zwhj0i/MphtfOFszFNpMlTVdGvSK6K50rwriFmW V2EPeNng33tr3HtV1itzIE6wykvRXRVKtLS1DzBCgCCMwcQZKv7jk79Mqosbvl2riRxRKH3UISBQ AJgP5nzyxTSjlMlksoghj6tLm+x9Qe/YCHEoacvh1pIFVamI5pz8caMWPRshmvsvIsH3yIP0M9jU 6gmpiCleH92njzwf5VFT9lvt1Of/AG2gjecu17Ct9j/WL5JdkGEwlZT8ylbZUtoleTdQkp1ihBUM xxxzub6fd8h5k3Fkk14R+pmnoLf1cQ27F3n3PZ7c2uJCtXykKNHWhCHG2mIEVtDa9GWpKQEqoaEi uOrxKKGW59O1eSJL+iXuHdNir3+9GbZTZ5syyHcU1SC463GQqT1A2keKSqpp4UxqvjTqymlmrKCr F4iRrzf7pd10VBclurhtGo6iAskKUDyIzxnxaVg0ZFNmyUO00htcvc1FJSlLcQ6EAZepymWOhxep jz7ojNCtpx5KLHtxb7VxurKWl3dx5SEMgVcUl1R0p1AEg+jwrwx4Fvk3o8mVKKvZLV+z/UnMoxN7 htrUhlBukiPAhJMS4SA31H5Co6TxboQlIICdSSaEk0ocFuFayfwrueqWyU/bYUMXNx3KxbksS7sp aJDs8pZa+bSnqQq19KHagpKigqBJ0nhljNw8Gbi5vl7Ja6bW93kJSmJ8baMNNqmMbfdmyxNcS25c Xk/3ZSBVCqKSnSpSFKI9B4HnjWufbvTzKqjpOs/38yyZY9mtrqtLzstmxl+yQmUOxnZZSVSH2GV6 HEqSoqo4eI0gcBnxxzP59cte15Iu3suib/INk2R8ypix3efAD7qXHmi61MiuKCYjS/zEuZ6VILWQ Ip9uWOxV2y0rZdH16x+pGrTUEu2S/Qnbpao0WZMfhsx1LkXpS1uOuvlJWtKwpNKFYAoQD544XLxZ lS13HcnolpCnpGs9QhavoPC1uuSrfb3Vlp9x5xxmUtD1ShbZWK0VmdRQajkcfdvpn6geSnGwp96u rK82dr47pSk5/wAbJNpS4nR6Hk+bxO213tG2kJr9UKfRAPDPhj30nNgOGeJI9mFIB0t0/dg2AzoZ rnSlPHCkY49qQbZK3TtuNelBNnk3KK1c1K+EMrcSF1pTKhzxl5zyV4+R4/3Krj2wX8bteWqttKk7 W2ifZrPs3/pEeWuEIrq2WFPNspQHAELbbQ00EoCCCEgcPPHxW9He3dazbfiz6CskKEkl7Cj/ANUj lnutrs0ofNfq8uS2QxLU08GYsKKtpXSeCUuDqLcSpQORIHDHb+n82bByUqWcWaTXSP1Ob6pWmXC+ 5KVLnqUZLFDmK+7H1k8Sg6YySMxwxEYYRUjjkBhDJd7b9h999zVtSLPbxatvlVH9zXEKbi059EU1 vEeCBTxIxyPUPW+PwpVnNv8Aat/f4fbQ3cX07LyNUoXizob2t+nXYPbfoTWYqtz7obFTuG5ISvpK pmYsfNDI8Dmr+tjwfqPrvI5spvtp4L831/DyPScT07Fx9d7eL/IlpncEC7S7zads3m23fcFkDDl3 t/VK0tIdWoBDjjWoJWrSaZkimYxxToifcZypJajzbbMsO4IpLtre09ZhSh8aUvoqlSFAeoKoaedM JuARQTvt3it96vc7aVolhVttj5/WpbVNMmak+oApOaWjl7fYMJVbUitlVXBCls7kXi0ONCPdm50Z sgtxZp16afwLqFpNOFFYXxVBWpYtH2p+o+HCv1o21dH0R277JS05BkLDy1uO5BbMj+ZqB4JcFDwG eJVt3dIBxXqdAHEhApUEJAFeXDELbllTQvpA2NvZVfhscs19jK8QtsWV3Rxu+mqc093/AO1+hZUp U+QK05fJP4mtim25CH1evBH1L73aUkK6t9bqOOSo8YnM1OeLMK+BhmfxL3Fn++dE/Q12QWlIoFxE gCg/sJ/20xBfvqSr+y326lXfobiyh9SmyZLjS0NfJ3gJcKSBnb3xxNK+7GvLZRBlqnKYX6wbO1O7 /dwJDzmlLc5sFCEhSjSHG5nIfZjJhy9srzNefH3R7BudkvkLPtvus4u8R7AW4cF2HHmrK3J76euU NttpBUqmfAUFanljR85KrnqZu34kVfenpbYLktxS1r1FplJJBzPIcB7RiulvIm25JP7Iy1OyN2LV QFTcLSgClAFucBjocVpzBlzPVEby9uPSZVxtcl1Dd96zaoRCwltxt0U0pUKjIjP2Uyx5HHylSqtH wRr5MsrsOTam0LnY7bfXr/CaYQ9FUhC23GnXtMgUCGU1XQrpnpTWhzOYGMPO5+PNkx1xWlp+caeP sJW8jdstjuidtT4KLG2xFfWliSh9bHzK3AUqP52guNpQADQVooEc8ocnk4vnqzu+5aqJj7tm3+Ar QSEwzBte249nfuz0hyHGdROfiqU44lRbK0sMD4AkBZFVDxPGlOJe+TLyHkVYlqE9Fv8AufWXH4EG 0NP/ABhcbnLtTQadRarRGSmbNUpTUZT7CSlrVQK0heSSajjnjoL03Hjra3+VnousPf7hxpJE15/U pszrttN26WptSntWtPUZCiAsqIoQQaHyGePQ8d0x1h6olWKkl7TtseB+iz2dyvSpdyBVbLK5Fo24 4kqQ6HHCSmiXB6cjXwzxyeXyHfvx2xxVb2nbwhb7bg4eg4duXq4ba3FcrdcGW0q+cW7coXpoC6Do LKkqVqGQoRkPfjs+heqf+vzY+Tj1rEQ20rKGvi0cRM7SYuXx1nxun3Ez2a5ovBdo0GFIrVlVQ4kk miSCM/SK4+rfTPrvK9RvlWetapR2w/GdPNJdfvPOczi0wqva253FxMflTHrjCZEscf3YYjMGD4Ya CdTbEIuNkfacR7hxJ2A+ni3DePYi2Xa9y33JbzclhQbKRkwss1JIJqrRqPmcfJfW+PXj8zJSm0yv ep/M9zwMry4K2tvBR/6ooy7d3FFkbfcegw7VEVHC6ak9bU4utPFWO59J8Wt72yveu3v6nM9ayutV RdSsSo2daY98eZgeGyu3W79/z/kNq2ZyfoUBLuCz04kcHiXn1elNPAVV4A4w871HBw692W0eXV+x Gjj8XLyHFF+hfLtl9K+z9sqYuu8lo3rfGwFiGtBRbI6hn6WTm8R4uZf1MeF9R+p8/ImuL4K//J+/ p7j0vE9Hx4viv8T/AKf3JA3/AN79idvm/kw8b5dGUdOPZ7YB0W9OQSt4DpNgcKCp8seXd9Ze52VU o9v76i99b2fRZ2Lgnb9nuCXlItFsUWiplkVcU86fznEpHxUISPDEZbFoiY/opt98uO2d6bzhSDbr PudTDNjurzTbupNulSGn0qaCslVIIqOGHVQDY9O/Hc66bYtC9tW+8OT91X5CyqSUIaVAgLyKwhGS HHKenmOPJOIXZOqg5C3/AHA5a7/d4zhI0S3AE1rXPGnHsjHlXxMQZG7lOKYQlQHUcQK1zzUBicaF aQp3y7SLf3ZszcQrTJbu1rWwGwSdQkIINBmeGKqP4C+6+I+kiYnQSlJBCFaRThRIAyxTc01Ey+6j sfe4Sa/9Dl8cqfkrxXZ6E67o4ofS+oK+o7tYAs6VXKVQcBX5KTkTi3oVNa+8ib6yfmXvqf35HtyO vPF1Q4yy2jqK9MWLmQaAcM8xiv8AkUw1bu4qSzVlr2ItJ3UuEpf0WdmYkqE/FNplQoq5ziUpbkvf K3HqFpOZAGWSkhQJpQYpWZZVW9dmTwr4XP21IU+jeNJR9Rew334j6USI13EeS8FBK6W96ugqpWlc 6DGml62ejKslWktBmfUZfrduHvf3InwW1yG272uO22QEJSuOwwypaqmnxNmleXLGZ2hwt2y3LZaL yGVsm/PWuxd0LXFgW+dOu8OCw/d3HtL8ZgKcW6hk9JVA6dIVmnJIGYx0MGNurs0ZL2iyKiuA0c1P BQQ4tNRWmSjlieK2g7PUmfsm4lMjcwC6hTUTKvgteNnHe5mzboXLS/aZltcv0ZmS0bIhxi2tyUCV obWC4hYUUhKSg1Fcz4kCox855HzcdlibTdtXDj3R56Gnu7V8QSNf5UqA1CRMYuy7ySY7SW1FaEa0 JCc3EkhJBrpp45Uwnx1is7pOnb5/b3EfyMm0nY0aBueyuxz8zY5K/wBSQwQ4200tS3Q6h5IppToS KqqRmTg9R7slseRNRZaTo35QK0WSY1bNeL69s67LjS3xJTdnkLWVtNNutFKHC4jOrjocbFRQekgj jjbm4mP+TTuSjt96eunlWP6ltcc1QiPvsQrvGuLs9iPKnSWhc7a8jW0lLiApTiVI0pVpUKlNAUqp pxvrRWx9qUpLRhC2FZcm4WKRLn2y52y5WeMtCH5MuS0iU4Hl9NREZSlPUBUTTTWnEcsUW41MqVbp p+Ux/wDdsCxpewfsaNFuNhvK4SZVyctU8uGalkNRH2i4F/3cOJQ60UozFEIIxycyvTNVNpSoidVp GvR6+0LKqW429xG0ztyqdt2pm2zFguvJf6zrDjWoDOqyA5lSuQNM8bODhz4sCrk1svu+yM9qsc2z L69aI8a5vkvOu3BUMtJcI6yHDRBfOrNSSlWmo+GvKmO56V6vm9P5iWFK2mqbiv2gw8vj1y0i2hZG KPmm0uFCWXimrkcOId08q6kEgg8QcfbeDzq8mieitGtU1aPu6eGx5bJj7X5G0GPd7MdEpcmZMbga ZYQJG600QDkacxgZYjpL2IubCex9tZTOvNuVbUTUOyra2p1thb8hyq3E0opTwIbQBXSRq54+UfUm nPye78Eez9L141ff+JUDv3V7udcGBJnLREtVubTb7iikmJRCvynHP7RQ5q5jTj0X0f8Asye78zl+ u71G92p21aty9xdqWO+xfnLROlOfPxtamwtDbDjgCloIIFUCtDwx6H1nk3wcS+TG4slo/ejl8DFX LnrWylM6DRO5HajbsjbW0rVuWx2hu/3V3b+2Y8YhNvVcmUoUuMXWApKT+YhOo+nWpKSoKOPlOS98 tnazbfVvc9rWtaLtWiI87Rd8LJ327k91ez9ysDjdq25HkO2DcMd91hyXHjPtQ5PWYB/LX1nNbSgT 6clCueIZMfbVPxJVtLgRe4v0xbjs21O4c9q8tMWu22mVcNuXRdFrdcjsqdQhxrigihCleNCK4z6I nDs4Ia7VbC29aO5H04TAwZEnc/Ze8K3E1JJdZkvKjPoedUhzVm6EjVyNMSmRdsfeWb+hOGh/sfY4 XSCGRfLwhDYoAEolkgADhTDArp3C2Tv3cu+N4bwZ2tcp9muV8nRbdNjsl4FqI6qMgBKNSgkdOgJF DyxAnJyk7qvyom+92QVtOsPRLk604y4kpWkppVJScwRjbRLtRksviYw7RFvVzuDBhW+VKbiuIelr bbW4ltttQUtaykHSAATnywO0KBKssmS77luULuiz3A2PdHYk6xSmJViu8VsrWh5ipDiUKQRz4KFC MV9vbT4nBbEs+gXYu8kXHtj273HuS8Idut+sNul3KWoJQpyS9GQ48pTaAAn1Ek0AAxlyXqtWy+lZ 2GtuPvrsJ3a2+LbA3HbnVNwJMNxbr6Upk1b0rMUg0WAXEitc1EAA452T1DG1ZVa0kurRpps5P7Gu A2Lu+07i2+wbhd7O6p2LPUXFOM9RtTDrYUlQHUCVkmgr4DPHm+X6/krLTjtWqT6eL6pGzh+mZuW7 fLrPapfkpj8/aIPcxdx3nuK6bpvcVUO8319r5q+PQ0tFKxoSEKUU1+FHxDgaDOmONh9by8jJrdW3 0T09qX5dSVeFbJWax16+Hlv7GTtJvqmfpz2RCud0ekRrLuN1EVq4lLzS46o0taX4q0jV+SVKQvUm p1JzApj0HDz2ycRbqG1HjvrXwXkUceqx2ckVbM3d0u7GyZUO8SLI98leERLlb2XJ85ht6KW1PIjs EKSSNQQSRQ+pVBjo+nd0uNBc3KrKseJVHuZPXC3pu9q2B5MYXiStlyQlwvUWRRbqHlKXrIFTrJNS a46+K1UznZLaiTsWeYsbeJdK33JzDNHVFNfSXCpSiSDzzx0sOdOjUamayfciGVoDSiHMwta1CvCh UTUU44hRy/Ive5MfZ95pMncSU1J6cUqJFD8a8s88dDA5kzZlqjVa3AqPtBzbN8mGJJjtMtWthhFe pHUFIcSE1pUL4mgJrX2+Dvwp5Sz41Kctz4lt6S5QO3WkWOx3OaLc83PkKdTbpOtPRbU0kpWdGvVU VOn00450wuXd58tayu1R3KNXOxNtRHUblp3K/bbPcbNDUmRctzS0qkuUCG/T+XoWfA1Jr5425+JX JkplttRafqRhaD/2848kzbJarjaX7kgvTxc1PCFHjrBGpDQrRQJApoRUiqsgMYuTfbLetktKxHc3 5v8Auy2r7tdmazV3kv356FFSxfNTCm3twFtJQ25pC3Ft6kpFBWqlL88q0xb/ABKLEm5rr+2X92n5 DVZYtWRVot9qibg/Rou43BLS1MnPs5BwNGjdcjmlOS8k5Vz5Qz/MvZ0VnTyT6eP9ie1ZgdFlvF7u Nt3DaoKmUvQ3nHHosJtropStI1BHTUr4mlAEjgQa1xw+fhx48uO+SX4Ntz9pKMjlwNa3x9lWC9x/ nbFM3dOk29LkKwzmvlH40oq1oZ6bbvTfSvOqFDVp4AHHXzZOTmwt1uscPWy1TXjrt7S6qpVxE+RL HcLeVoNtY22bfDtMiRDt7sSFKjtqtqHoim0qYppUUnVks6qgJpmTjiekcfI7/OVnZS5afx/FOvs8 CfJsl8ML8hD2K7BRf5ao9zdiKtD6I1ztUmQSlAW6WWw2pSUBaT8QqPSkjM8voX0/yvk8rHkvftro +7ZWXVP7+pxPUMM42qqX4eBYZtoLCXG1JcYcAU04kgpUkioIIyOPuOPKrqU5TPI2UM3ER60NMTdg H1sTY0ne14Va2HxDZjsmRNkqFdDQISaVoBmeJy/Zjk+reqLgYfmdvc24S8/PyN3A4T5WTtmElLZ0 H7cbigbB2uxsu23OzC2QWnZM1TslS3gysLLkgrITT86opQgDwx8s5vLzcrM8t4lntOPgxYcapWYR F3c7toz3I3KjcZnRhJdhRESRAnx/RHQwsl0tvoBKSsBKTroa1ypjo+k+t5fT1Zdicx1MvN9Nx8qH 3NR5FJO4Llv7fXy5WCWpxEqK02CmSppKkqeZQ4pt0NrINAsg6TTHR9V+t/lcdVpinLespPWqc9V1 Rwl6X2Zmu7Sr32b/AEGDtx9jcFx7F3m4Ibg9LdBS2zECWmkJF4YKFFOddSUipyPjwx52vqN83xXj ua6JVX3I9BxsCrjWrcPqXD+ivt3vyxd+u5m9r5s642PaV5h3aFaLxOa+XTKeduTLyOk2spcUkobU dYTp888GXL3UrXwLsdWrNnSzvUlX/ibeoQnUf8PXTSK//qO4y32LqL4jnFt91W3t7fTDIlQn35sT tRcIbsBktJCeuiUhS3HnVpSlKONfbwyxVbL217lqo9haqrZvWR/fRvvCXA7V3ax7XtH6huLa8iZL TAecCW3FzJCimjrpSlRUAVEVGk+nwxVxeT82u8tfb3hlok9C2mxY9zj2OyN3iIi33dbD71zgtqCk svPqddcQlSSQQCvjXGogcYe8WyLPP78d2LhJtLdwlSdxSHFKkEuIBojgg1FPdiXfaIkrdE3IL23n WNvXRllpLOuC+3GhMIS3rWppQSlKedSaZDEa7koK8W/tluNtgJuVvRbEthKlmS+ttbZArUoZ1K8Q Qae0Yu5OVWo1V6+xP8RY6S1OiLsbV3n3F2rtra1ttllaudnhMtORr49oQI7amvy0okEhbTakpNUL UddVJ+JWPD93qXGvrWtqy/DT3qO1eWp1MPHo8jx0srax3P4av3PX3vbwEze/1B7knW17aSUQrfCc qu7Li29hXUeWCtxYGhQQgqppCT+EEGoxTyfUc+WnYqw7J6JL7/t7TZj4+ClVazr3WbWsxSOumr+5 oqXEu82URAYnyWruyXFoSyoaaaVK9bidaiMgNIBoedK45/8A6d3bvCVHpqm5936kMGf5eO3ZZ99t GvFe2enhAkyrmmTcTGlyXXXnUqS/MMj0rWlJqFtrOgHPTlz4Ynb0/wDjUVqR5Lt/BrVj4+CuWFa+ uvs0EDc26Jsi0wNvoldK1W5wuCMGkhx95xijqPmEgkaQEgorz4UFMd7hYXXFLiJ08vP37nOzt1+D ulSR3ZbnJst0E6E2tqU1FfZDqXFIUEutltZyVWh1Z8QRx546WLOqqZ0MDGXcHnpMuYXnS8srqXkn JQSKcDnjVRaJkWbNjucaCZan5CWm3W+mWEpUrqA1zVTL0mnHLGrE1VtsjassZulriXaVJOXpABJx OfAmSP2zlRIM+963zpktxwlwAqTUKUQCoA0J5A43cW6rMmbNuhOsG6rBM3Jcbnudh95EoPm2Ouet LDi1JUgrCBqTkMyj2cMeV5fFzVw1phaURPmuv2ZbLjzEOduF+4NT7YHEOtKmPSmXloCVtha6nSeQ VlUVxdTjqjV46QQcvVm8xuaMIUqBdYrN4CltSI0gpCg2pLfTKSQAaFJp6SCD7MQtxrOytVuvR/iS bN3ZSLVO3JAisRpAU2sO2yMlYU2HkgqWXiooIbAGYrn78Q59slMDba8/Z5eZOjHpvG8XGxKu+1XZ aFQZUVmsdtsNN9IuB1JSn8wEBSSFAnKpBzGOf6bhpyO3kJapvrPkNXaTUiRtW6xkLsVyg2JU96yB xq9pSCsraqtWpKSCSlCE6hlyJpkca/UOPa9b1d0u7b2/6ic9BQ3bvNq47sh3vaqTGtsCNHQ222VF Py66oeU+gBKlFa/UqppQgYo4XA7eM8WbeXv4+THa3d0Mdlvtiaf/AFW4rUby1JffQ90+tFCFEFCH wR1ToPpBGYHDhivlcbPZfLp+xpLeLe1dPvFRpORwXPclo3ihm0Xttq2Ftt2Xb3YiA62wVjQkIQpa XC0ahfGp08MUcTg5eDN8c21Sfdu1v7J6Fvesi7baeAwpe65ajFtzim5cqxSZvVuqUNqXJckOetZd 06iiiRpCidOdOOPU8LBWj71p3JadEkvB9THnmyj+pYjtLvVqKxLjXVx35b5VxcZpQKkF9ooKW2VC gSCF+oEeFMez9N9bx8HHZ22jRefT2eZweVw7ZLaE0p7gbdDrbTYLxRq+ZooVSE1zQgArVmFVGmuO mvq3Bayqk239233/ANDN/wCsulI9dudwrDa5kKTPMy1Qbk63DkkOJbLzb5ITpNQVJ1JFSBljF6l6 xj5vFtW9HWyaa6+yPHz8DXwcFsGZQ5T3Lh2na94lQWTG2BBdYbkJU38y6rq9ZWSHXafE02B60fir 4jHkZPTQJ+4oKNp2K77nv/bxcGz2OE7OuTgmLILFdLjLvDVRYSWUfClNK4J8hNwpOWN931OvMh92 6IauUpp118T30Kd1F816LqgSCkCoTkMuOMnJw25FKq2jU6/5R/Y5valZ28Tox9IV+7aWHtIncm9L lt+33mRum6w7JdbwqOZ6m1GOenFDgLtFOOE0QniaHFvGosdEn0Ohgra1dEWx7bd/9g757pHtxtdy 53O722LOkz7m5FMeG38ipLTjaVPKS4pWtVBRunngryceS3bVyzoZeBmw0+ZdQv1J572OvjtRvVSU IKE7cumlSlVJcMVyg0gcPE1xLJ+1+wz438Rya7j7mlSY3ZCfbA05uBnt4zGWYiW5C4y5QeU8lbbg JCglwFIOfA5EDHnvU+R2JVo09NvFvz9+iL+9LV+JN30NRJCGd8yZT7xBbitR47qhQ63n1LcAGWZR nlUcM8aPQ8N8WH4o18Nl5FTs3uX+jN0ko8krzH+orHbZE4y91tm753N3s7oxdszn3pTl/kJhWaGg pecTpTklYHqPlXC7oE0V8B3Rtzd8KxXhbsO4InMNSmJiVdcHrJSpKg7Ug5+GHMqRLcdnfOfOte7b 1b45V8kplLq0gnRWq+VR4YnSkitZo6C7J7HX3cnajtLfNu7kZgM3TbcH/FNtnazGksPR2lqbQhpJ zoSdRNQQKUxXkqrPUlSzqpQmsdpnDfo9r+SV8uEPWtm8JiJK20XBotSFsrUXAXVs1z1EpGqlMVLj Y1qkSeVmOL9L3aTt5KVKTtFe6FMKQzDi3GQp2VI9K1PvpQ6ot6EpATUAcyM6JxL5VUtiKs11ObPd 22bTtlw3JO2+baWzL6sOLb1/MBhh1z8tKltpAGkBSSlSUqrTLI45HLxOy7q6qdlGhqwZ1jtLK9XB NzkWeHIW2h1m1vokIYCempLJBLqnE11UWulSr7hjVhxp07Y6GPubY1FvBlTslxamZalhNfSS0CSo fCaVPDLIYhXjfFHRFcajblrClFLLmta6l7Tn5Vr542Uo/ADEzGcWEpSgFx8UaqpKUgiuomtKCnHz xal0GtWK1rt0RpEKfLbRNjF5QmtpIc6aSPSVpzyB45Yux1SckL+TJMtqbalwCPHYbaQAotJaDaT/ AA6hQahjo1aZnclbZU1pXSQw2WFIQA4eBKuZrXhSmOPTHBoVZMDyFBkuhYoohNASannmMvtxOr1g Y4XER7ezH0q66psVD4A+Fskj4jwPAjGSHkmdIcEYkSrfLlQZLNwaeBXGdS6EfFRQWFA6TXmkYvzU rkq6PZokP/fm9m96vWaeuAmDMgRi1Md9NHXXVgq0JQAdIPDVU55nHM9M9N/h99Vaa2cry/uJ7yId rujtpuDV8YkfLyILyX4WqikdVBon8tdQoDPUkilDQ8ca8+D5lHjalPR+z2hWz3W5uxdwwFXS5z5E ZEh+5tvtqZb/ALrGbVIChrCGQkUQSFISAE14imWK7cW6pWqeijzent8dm9wWksyWdXTS6q5NrMN0 OtF/4W0OpSkqVr4EgKBIwZauU6bqBboaj10kPPKW46Xkpq2xyASTkBSnLHRS38xQKjDjCkNCiGVa SNQ4HTnn45YpU1KogeVp3DKs3RCbk25pNBCbR1C2CkoKl6gADwoBXjWuWHfjY8tU7Pchr0RJtk3k 3LQ1EuEoBCFdZl9pKEuJdSoBsalAjICvDnit8T5b7qblbU7jyZvMiauKYrOpSZq2/n1lt1TimvUA S5npJUOHnTPEXCc3trC010lkqKDtlbL1fXUuuMzZpSpSUgwrYVtVcSEpCVPKCio09BI0g1K8iMa5 OlIxe+d6vcrsr3OjuzH3A7YH1Bs2txpKqrQlJ16jpFU+moqV1r6dOCr11I5f2s47NWiS5b5TrkhK IyIceeiOgEqd67pjgmmQIVWoPLGvtlyYGif9o2x+HtDtDImM0VIu1wegOkJKlMG4x0CqwSQApCsq Y5POolkR6L0lv5Nvb+RYb6SDcI/1Qb1ciNMuSEw9yqQHzpap843UqUKUpx445fE7lynHg/xPReru r9Pr4t1/AuH3n7rRd3bR3Va5G6jt6JYY02JKt1qcce+dmJYcBSt1DKemzpIBS8SlZPprxxqzcnvm rcR4f5P7vxPJ4a/EvApDYOz+6u4Kdsy9q26TcLVOtKVSb02ow2I0oM+hgrcV6kg6UqUkUpWhxm4/ pE5FfI5jZR1DLmVk1XadP19pdD6ZOze8+0jG4HN93i3S13VDCLdbrcpbxj9Jx5a+o4W20q1dQUpX hjt0xKihGekrctm3cWG16kxlqVpUAVEJFVAjz4YkkS7hibX2tE2tP3NdIjvzUrc95fvElx5pFWi+ lKQyg0J0pCeJzNcLs6j7xJ3R212Bu+9Rdzbn2bZ71fLcgIh3CXGQtxGk1TmMlaaZFQNOWH2imRAv PZTs5uWY7K3F22sd0kvJ0vSHGFJcUOVShaTzOEm1sOF1Jn27Fslns1u21b4jdtsVqjNw7fAZybjs tIDTaEatRolIAphSxjket0RbaOg2hxpoVbyJCcqCgVwyyxNNEXJSDvbud39duW1rZJS3b0IS3enA AVPOAV6Slfwprw8cXUx9y1I2tBwr3Zfpy58kIbTFajPOReiKVd0POBK1tqKxqTqonLLiM88cn5XZ Z6FbcjRlbiechuQ9IbYedUZZQskOCtQlZPEeRH3401caBMCGZsLquzXo8x+3EdJ+R0kBPWUKpbrq KQdIJH7MW0rAKWjSn3uK8z0bbbvlml6go69RoRTUafiA4muLHbt0QRA1FvghxKs6f2ijXSTzrzOI McirbrrKgIcRHeedQaqcDKKk0FBqJTUDE6t12DQcW0rxc594nJmuuhluNVhhZJTXWkVzyrTGvDZt 6lWRKCIxV1xRXkqhrThwyGMeyLXoZUpJaVRYSEiq0k+YAAHM1wCMzDhabeUloguija1HLLIn78Rs paHAVKClhxYWACKKHMg8sOZYpFL5mDIgJDuliVDUlSQBUupJCVBJ4Voa54qrS1Mk7p/0FAlGQrph pJOhKqtk/EB4eGeL+1TI0biE9ZIcSxpQ0lIfdSDoAAAC1A1NScyeGIvQZr/MOONJYKz0mlKUhupp VdNRA4VNBhxDkGbDKw2vqL0qCeLZ8K1AGWFZSiLQpvQ1xZDalfynEB1oGih03c0moyy4HzxX3Ky0 IteBmjKbW64ovoSkrbATQlWlQ9enllTPE1okR7Rct8rp9QIcokUAApqUAeJPmM8XJkWupLe2n5LX 6ZJelJdiCV1A8CQVoAbQULSTQaNPh78ZljVrOV0HENHea17uuCWlKblWtpCwClJU+6c0AJUemihI /CkfH8KcxiaZskaHezc0yd2c7lxVv2xbb9ikJWGHXlOUJQAE6kBKiCK6q0J/LHqBxLHrZEMz+BnN izsByxJiyC0tr9GQ4fQNQQievpkk+CieHjizInNmumn4GDPV0VG9VZT7NWvyLwfTh2m2lvztxZLp u2POnP7SvVwj2KNHkrix22lLZlUWlqil6XVqIqryxTkqr2lrU6PFzWpSKuCX91do2WJqv/D2x4dm v1yW+LjvBTnSaQXXOo+XnFKcdUFlJTSmjVyPLByOPNl2V18TRk5OW9e21m14dB47S+nfa9rfauW8 pa9731Z60kSApmCt4KCg45GSoh1QHpPUqk5ejFmPhVrbuerKdWoZYOOwwwwxFitNRI0ZCWo8NpsN tNoTkEIQkBKQOQAxtSIvwNnQTQhJApUEAfacsMEpDdJatJGoJFSVH9+AQKWSQSgqPqorPnQYBtmm 60UhdSVqOQrTjhMEYOmtABPLIZD+lcRgmaDy3wVL16SPuPlkfHEREEdwu+G7NtXZzamwIse5bnis ol3JE5WmO0wrgkJqkrUryIpiVa9QdoKIXTuNdHb5OTuhbTF3W91n1Nq1IcU+dWRBPjjo4ogy5Gyt svszZ7nLkSrjuKa81IlOSVsRWUNEJcUVaA4VLPPM0xG3DVt2JZRFkdj9ituOq+bvDjRNG4/zKEhK f4ahqv31xKvFqiLytmFvtJ20jr/7I7K9VD8zLfWK0pWiVJH3Yt+RXwI/Mt4m09sTY8B1xmLtyAnQ CgOZunSfBSlqxNYKeBHvfiJ9y23tqWyhhdoisdJ1LzbjDaWl6k8ipABINcwcsFsFGthq7RqXliIu 0TkIbCAzGdKEIqkGjZA1BNAoDkDh3ou0VbOSvUSWEy21IWFJUhScvanGStoZdbVEVPBTDLKQ2kfM IDra0mpoaggnxy4Yw9sstYrWGzoucqNHcYlzCsnqW+3sqdlFCUlSlpSkKySBUkilOeCdYEzDcbcu Nc5sJmJJaEZR6UeWnQ8GxQhTgITyw+ugJgMRH0KZWpkOpQoKW0VJ0kA5c+fDDVXOwGC4RymS4gRP kSgAqaNQMxqyqTlQ+OCBrQTVAJVQDICuf7ffgA2ErUlomqSFkAornQZg5YIlgzySk5qaSfPhhQIV G56GVwXZDCZTcT8tuOuoTp1ajmmh4knCrWJFuPyLJ2pemS3NjSYfTClNLCyrOlSEgHOnmMSrbFW0 NNeZW1bxNFP+Co7bqEuzJCiapCapzFaVUrIDPhi+MfmHxdRNhMRx01B5ZUOFBkKcsZXksugNj+s8 tMNGth9KlBWpkKH4yAADmfSePDC+Y30BHfDYEmZc9sbflRnrlJXOhxtCETYqFKUllAWEpSkqIB4q +JseoeonDNYqdwtm713L293lYbTarlKuV7tbsaBGmTISGVuOEaQsGgAqOFaD+YPWSMSro0yF6u1W im1p+kXvw+hhuXBs1uSmHHhFT9yaWWymWXluBLPUqEoNaDMnGp56xsZP493oXh7M9gGe29k+Tvu6 rnuN+QtMhdnYkPRbUw/T8xTTSFpU4VEA6l0yABTjPe7s9jVix9ihssih1tv0IaQkCuQIAzNeAHPE ILW4DB9BHoQkaK1TUkV+wYaAFMitVAJGkZ1STSnhnhkWzKHnE1ocyf4Dy8OOARj60gpUNenyA5Z8 CUeWAkjEXnE5qcUABQ0WB+zTwwDYmXB5ISnVIKVFWR6grQAk/wBsBiNgQna1JHqfLieYUsEca8A6 cIDApaimoaJSK1ICymhz5E4Qyv3cTcfZ2Mbrbd+w4tmuM2OWVz34ihMW3p9IZeRHcXQjga4nVN7E XHUoJedoQ74qZfNvdeN2xsj5Yfv7kdsyGkLWVqUppJQ48UlYSMuGNScb7mdqdtiBrytqHLcj2u9y LjDSKJlaHGArP+BRqBlzxoTbRW1AiOrQGW3fnX339ShKjKqE0FNJCgrMEVr4YeooM7V/ktR2ESo/ 92UtZalAEqOaQQScqJxZW8PUjavgKqJ6Hka21pcaIOlY58uFMaVD2KXJrrlDPBAJiNd5P/S7lX/8 V2nP8CsQuvhZOu5XN1SWk2tSaDqKf1U500Y5vgaC1OwO3Oxt3SJbjlrgsQJMZEmFFLKEqjlH5D/S 9JKaqUhQzpz54wW1LXXQlDYWyrDsLeVjuEGGy9KTC3rHkuMNthS2v091sNOuNoTVJKlFFcxWnLEq rVe0K7P/AOn8ykndl4junuqO62n42zEKykkjosnQTVQ4JNM6fbi2sK0kKrQYTMyM4wlK9LjwKUtJ SWtPqOYPp88sWd6JDfnyFJuDrjbqHWkFCA4KEEoQkGlRypit7gaNULKW1rSy2kGiqVy/z4b2GYSl OmoUCEnIjngSEZE5+48sJgPCFH2avbFwfuT95TuphahbmYyWP09QcoGuspZ6gzSrVQeFMJIzX+f8 2vb29nWZ7vd0+8S7MpxcuOz1hEbeebSqWsEttprQrWBWoA40xF4e4veg/ZkHbjq7vFbZVMlIRS23 dhPQiUQhJ9DSU6ipatQOumXhjUsLI94lbb2lfb/cIdktFpnXS63BQaiQoTK3neqVUSA2gEq1GgFO eFbH1Yu5HSTsv/8A527wvog3rupfxtCzuFLi9vREJcurrSkgjUolTccnVwUFKBBSpAxS7LoWVxt7 nXDamyNrbHtcK07btTUKPAZDKHjQvOAVJK3COJUSaDIVyyyxXBeoQ6UrrxTQnOlfdy54YSZ0emoC TmSdNSR54YSbYWQEkIUdXBSRUZc8yMBGQmtRBIIBHNQSDw81YBz4mEvKzLikpVwqCjMfbgBsyBaN NKgnmKJP+jAIMF0KQBlwFEA/bQe3AB4uOqOUZSxWpVpXw8gE4Bh+q6k06S06q0o29Q/YMACbOmOE ooHqZ6qIk/5UjEbEkaS3HVglYWEU/EFjl4LkD78QGM7dIv78Ntvb0yBClFauq7L0uAJCTp0IDqs9 VK15YkmhQ0cze7Fmv20N1yYN4dXdp1xUiYiampbUHQoOobKxwqSKDJON+GystDLkTT1IEu6o70uW YkdUeM44r5ZhxwOKQOQUoJAJHjTFyK2oGk+lSVKAJUomlPD2ZYYhBka655Ak1JrT2DA2NCYvrOrD TYKqfCitfM5Yi2SNQTHYThLCtK6jqN50VTkcOt2tiLUisxempASh1bbL+VQFDSpRPBOZxprlT3K3 SA9yeUYFwbORVFeB/wDgOJ3/AGv2CruV/lKHTtOddK3/APhxzH0NKOqFt2Pa9rbin3u3y4zdsdhC O0yhwhtor6NQhOQAAZFSTmT5Yw1eO3+Ue1FjremnbK9o5oG5LNDub1zk2iVebdboslmsKOl5Tq5T SmfydToSsUNFGuJ9ng0JPxTRRbux2p3Nvvuvuje9jt7NjslzlMmFGuTjMdxppqK0yNTTa3APUg0A 5Yn2tsj3dozWOwFxgOw7g3uK2vPsONugpbW4x1mlAhJCW1g1UAKEZ4a417bEHmS3NRfYyQ+mUh+5 woz8hQXqZZkOpCySVfGhGmvkaDwxZXi2WrYvnroazXYRyuh+/NIUKHp/LKSc+GZWf2YuXGZF5xRZ 7BQ6H5i9PrNaDpxUUp/rKd4+7FleKyD5AtxuwljRQrnTSa5nSwkf8WLFxUQfIY4WOyO3UNFtDk13 qLSp8dRkEhNaU/LOeeLFxUVvkWNkdntstEhKJrJSTmXELpT/AFUp/Zi1cVEXnYtRu1+1WcxGkuGm et41z8hpGJ/x0Q+c2Wm7SdzUdo4qYe29jWJrqJDcu4iMpE54USFFyUVLUdWhJIHpJFaVxmzcFW1l mnFy+3oi0ln+qeFIDSbrtOSwFEF1yO8lweOQXpOMduA1szUuXV9CTbf387cTqdae/bivimWyvI+N UjTUe3FT4uRdCxZqPqP61772hcwDbdzQZVT6UJcTqJ80p1muKnjst0TVk9mOpE9l0Ah+Oc8yHAMv Ytaf2YjAzJ1V0yaUpIy1JTUDPnpQvCSAIqY0zVJUQBxBIGfv6eHAACaPjDq6H+Gqx/uuqP3YGODy 5gy1k8QTqDwy/wBptQwggAy2jQlxkk8lONA+/W0PHAIESGyQlTaFAkgFAiLA5eIwEoMikgeoQ1kD mIra+XLpuYAEN4/3n0Q1rUWxRHyCuJJ/ic04hYkjEpTqTUsiOitCVIiM+fBZURiIQJ7k9tqo+cab r+MzGxx8mm8MCov1A7Wj7l3fsKXLvD7MS7Oqtsn5VC33G060kOILoSpRJVSgxfit2yV5KyMB76aL zbJzk+9MPfoMB0OOLTIZRJdjoOpX5dPjIyAxN5yCxMqvvyHY42572ztyyTYVreoLfAuAUt9oKAqs +o1NRlnTF2Oza1ZC6S2I3Xb5aH0NfJnrLQS2y6Eo1ApOYBNfZizuRBIQLhBkQnECWktOONpeSnVq 9K8xWlAPZg3BobFzlREKC+o2wkABwlSM1jiaZ0xEGhrSrzbmeExJVyCdR/YE4Ujg0TvgMxpEYocl tONOIQgJCaFYoCVEqJpixZLJQR7VJGj1znuhhIYbYSwpakHNR9dK1zHCmM/xPoW6Ftbdc7nayBbb 1OgUHCNJdZTnlmlKgPuwnhq+hFXsuo9o/cvezSEtu7lemtIGlLE1piUmnhV1tRp78CwUH82wtw+5 jvzEaRdNp2C9OxFJUh11Ehg1SaglLL6Wya+KMDwTs2CyeKHvF7rbSekrfuPbmBFW8nS5JhPFenOu pDTtEA1Na8cCxXr+2zB2pbdGeEvsdc5jEu+bk3SFpS6FRZMdOlKnAkAh1hxdAk6iKJ/F5DE3fOvB kflYn9oJDZtXZG5IZbgb9gRm2m0toYmMtBYAFACXm0KPvNcP+ZmrvVCfExvZmvM7b2N5DkmzXe33 pCEqW43FBaSRQkeoO6E18cSr6h41IvhPoxmythXhxC02nbkiXNcSwpCLdIMmOypxQStKnFISlRSM yahI/iOLa+oY41KrcO86CgvtfuqMlfzECbG/N0tobQ3I/L4gnQR6vGnDF1edifUrfEuugkPbZvEQ LK3lJLRIUh+K63mORqlQHtxoryqtaNFLwWW6NP5S6BIUhmO+VAkht0CnP1BQGJrMhdkGw3FvdRot xeUKZNevlyocT7kxQKjKp7GgOW+S0omhBQrj4cMVtDUCwzMIyW0vUBUpIzGKrOC1I3Ey2DSqM05g 04e/EZGkLNu3feLYrTAvc2Gg8W233Aj3oKiPuwnStt0WK9q9SSLb3e3cylAN2TL05VeaQVU/1khK sVW49PAsrnsSHbe/O42hSVHbeT4tvOI+1Ky4PuxQ+NXoy1Z34Drid+IjgAuNtWM81dJl8Z+YDasQ fGfRklmQ4ovePaEhQq63FV4FEhj70FacVvj2RNZKsdsXf9klkNxrgVlYqlLc1tz/AHXaHFbo10JS hUF3hvDUt90AjMuw23k0OXFGK4ZJQZf1K0VKRItLprkl5p6MftrTCJCdKn2lDjpcXZG0igLipzzg oB/APbiLJQa7V2sqAejPhukJqBBty3jU/wBZZIwoCDQk7itwzfduC0g0or5WGgc8iog8MNINCCt9 TtoX7cFlvU7ckKHH22oFi2ypnzii4heslPS1adXA0GLK47xomV2svEUZvfTaEVRLMqK6pJqkxra4 6rgeC31AYmuLd9BPPRFO++u+2d1XqLfrHaX5cmNblsvyyGmHi8FjpkNIrVKUahUZ58CMasXFvVam fJyKsYd43/bN4W+xRtsbei7TXt9wOTWZDIluyVBNCFuqKFFFSfSMs+AxZj407srvnhQkiDLr24E1 pxY3BIFwBJJU2kMVNTSgJUOPjjQuNWNyl57SM5fbtUZHUvyJstpCiku25xLmX8RbcFR7sHyUt0P5 rewjDYtpuZWNt3gOSGc1wLg2I71OWmoofbhLEn+1h8xrcaly25dLO6U3e0yGWdVOsnJBHil0Bafu xG1WtySsmb0TY8S9xw/Zby2l/MqhyymtR/CtH70jC+X3bA8jT1RJaZbIpxJHLPFGiLNTZTJSugQ2 K/1sMDaD7vBKG/aRgGbCXnh+JJAzPOmCQaD/ADhGRdJpxCUV/dh9xFoALW9qHQccBPxqIFa+/BMh ojPHiKZWlxla4qqhWtCykgjmCk8sJ1Jd8bD6g9wN+WkNoh74urKG/gQqWt1Ip5L1DEHho+hNZrrq P62d/wDubFADl0gXlKeImRklRHD4memcVPjVexNZ31Q9oX1K3gURedmWyd/EqM840SfIOpdGK7cX wZNcheAvq7/7IlsESdlKjyjw6/SeYz4klvSv/dxFcfJXZj+ZR9DTibl2HuB9Lkzee3dqM1yhx7LL DhHChkSVqQD5hOJ9+Wu0/eR7KW8CU4No7X3UMm17shS1hNNUa6IQ4o0ArpUa+dKYj/MzV6j/AImO 3Q3V9rW3W0qgX6YpKjqUVlt9PuoD+3E16ndborfBqIMrtfuCMsrjzYspKlEqDrQSry4EfcMXV9SX WpW+C+jEp7YO6UKK1WqJJSk0o27pJGfAVxNc/EyL4eRbCW7YL1CB61gktmuRQoL404AeeLFysNup B8fJXoazhlMlWmBJQlFNSVoUKVyzoMPvxvZh23W6POT2wkJK1JXU6kqCkkfaMSVV0YpfgFZkIT61 P9MnMJUeP2gYOyeo/meRtIuilqoFemlQoKGXtqcLsYO6MgvM1lKFRZ0qM6vJtSHVpoDyohWVcHa+ qGrroKUfuH3Dt4UmPdZa2gnNDquuAmhzAcCqYg8NX0JLK0YpPdbezxSUzYzSz/atxWkqVlTM6cR/ iV8B/wAljfnb23dMUozNxzVAp+FDxQmnsRpxNYaroL5rfUbL0x2QKSpLknOv5iiqp95NcSSgi7Gp 1oqz06pSpJzRXT558OWJMioE+4yWekj5bSpYV69NTT7MSqnJG8DVkvLUoLUk61GiCB/Q4tTKmjQc dQoHrkIBzKgM/acxxwSEGip+ONIClKUQaeZrwFK8sS1FBruOqbST0ykHgeI/ccJ2JJCHcocK6JCL hb48zSCNSkAqHsUACKeRxFuQjUQXbDLjo/6Xe59tbGYjPf3phVeWl7VQe/FbbRNeYnCCqO8h2XDt Ul5s1+ajxxHeBPFWkBQwKwmhCTqz/mf7OmuMRqNhutP7XjzpTABnTypWv9PHABnTqr+P3aaYBG2m tE/Hx8sMaNlNaGmvjypX31wIRtmukfzv9qlMSfvD7gp1aUfD79NMQQG6xr0pp1PLp6dP34kiRnTq 59bj/Vp92JoqCP10n+Xw/FT+lcIaNf8ACfvr8OIEzWcpqT/I5fFWuIjqSXtfT+V//U1qn/seqnu5 Yot/4l9f/Is5tv8AVek18l/5h/8AcfpfRr/7zFFo/wCP9S+s+f8AQmmz/qvR/vv6xyp+qfpev3/J fvxmZYLI450/2uGEI0ZlaK/5bgPjpp9+JoTEOZ8B/wCSrqHxfD/pxbX3kGMS4aeuqv6LXP8AmatX upjTX/yKbe4br/R+Xc/7PXT/APb9avPjyri+s/8AL+hXaPIQvyaxqfJfylUp1ePnX8ftyxcp8/6F TjyNeP8Ay5Wj5ivTb/kfD+OunXlX+L3Ysp+4rtsJ8frazTrVqK16XjzrlX2Y21MthPFdZro+L8VN HPjTnhIT2CnT1x/y1dBrTVp9/KvswnuSWwlSafML0fLU1CuuuitP6+fsphdA+8S39VVf8v8AEa9D TTgaav8Ah+/CJ9DRkfL62q9HXoz0/MVr509NfHDCwlK+Frp9f4hw4cfw9T7sBES7p/NV/NrlXqfH /t/5sMYnN06TlPmuXCujiPiriDGtjTVXQK6vdTw/FTEQQVv4v7f/ANDjhPckasnVVX83h/baa+/C Gf/Z --b1_e0e1a4e5cf2f06c146fcac2cf66c1a22--