Date: Wed, 27 Sep 2023 07:09:34 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.214.184.223 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d" --b1_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d" --b2_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 5 :: Lesson 3 Ang Pagbuo ng mga Mabubuting Gawi para sa mga Bagong Muslim Deskripsyon: Isang talaan at kapaliwanagan sa pagbuo sa sampung mga magagandang kaugalian para sa bagong Muslim. Ang mga kaugaliang ito ay makakatulong sa isang tao na maunawaan at maisagawa ang kanilang bagong paraan ng pamumuhay nang mas epektibo. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 61 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7282 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Layunin: · Upang magbigay sa mga bagong Muslim ng ilang mga alituntunin upang higit na matutunan ang tungkol sa Islam, at upang higit na makakuha ng kaalaman sa ilang mga kapaki-pakinabang na mga kasanayan na magiging sanhi sa madaling pagsunod sa Islam. Mga Termino sa Arabik: · InshaAllah – sa Kagustuhan ng Allah, kung nais ng Allah na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang mangyayari maliban sa kalooban ni Allah. · Alhamdulillah – Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah. Sa pamamagitan ng pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Allah. · SubhanAllah – Gaano Kaperpekto ang Allah, ni katiting ang Allah ay walang kasiraan. · Allahu Akbar – Ang Allah ay ang Pinaka-Dakila. Matapos tanggapin ng isang tao ang Islam bilang kanilang relihiyon ay kanilang mapagtatanto na ang Islam ay higit pa sa isang relihiyon - ito ay paraan ng pamumuhay. Ang pagsamba ay hindi nakalaan para sa mga natatanging araw o mga espesyal na pagdiriwang; ito ay bahagi ng ating buhay at ng ating kamatayan, ng ating gawain at ng ating paglalaro, ng ating kapahingahan at ng ating pag-aaral. Sa maikling salita, ang Islam ay kalakip o kasama ng ating buhay ng lahat ng ating mga pagkilos, mga kaisipan at mga gawa. Ang pagbuo ng mabubuting gawi upang tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya sa Nag-iisang Panginoon ay madali. Sa ibaba ay iyong makikita ang ilan sa mga alituntunin upang ikaw ay makapagsimula. Ang mga ito ay mga gawi na dapat na maging pamilyar kahalintulad ng paghinga, sa kagustuhan ng Allah (In Shaa Allah). 1. Magtalaga ng ilang bahagi sa pang-araw-araw sa pagbabasa ng Qur'an na isinalin sa ibang wika ( sa wikang nauunawaan). 2. Bigyan ng mahigpit na pansin na matutunan kung paano ang magdasal. Subukan mong pagbutihin ang iyong mga pagdarasal hanggang sa ikaw ay masiyahan, na ikaw ay nagdarasal sa tamang pamamaraan. Minsan ito ay tumatagal kaysa sa iyong inaasahan, kaya huwag masiraan ng loob. 3. Sikaping pag-aralan ang ilang mga salita ng pag-alala sa Allah o Dhikr. Ang mga ito ay maaaring bigkasin anumang oras sa araw o sa gabi. Kung sa palagay mo na wala ka pang sapat na kaalaman sa ritwal ng panalangin ngunit nais mong gumugol ng mas mahabang panahon o ugnayan sa Allah, sa gayon ay maaari silang ulitin pagkatapos ng iyong pagdarasal. Pag-aralang bigkasin: SubhanAllah, Alhamdulillah at Allahu Akbar. “Kaya't alalahanin Ako (sa pamamagitan ng pagdarasal, pagluwalhati), at aalalahanin ko kayo, at magpasalamat sa Akin (para sa hindi mabilang na mga biyaya na ipinagkakaloob Ko sa inyo) at huwag kailanman maging walang utang na loob sa Akin. "(Quran 2: 152) 4. Magbigay ng ilang uri ng kawanggawa araw-araw. Tandaan na sa Islam ang pagbibigay ng tulong o kawang-gawa sa kapwa ay maaaring kasing simple ng pag-ngiti at pagpapaganda sa araw ng isang tao. Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "Ang bawat Muslim ay dapat magbigay ng tulong o kawang-gawa." Pagkatapos ay tinanong ng mga tao: "(Ngunit ano) kung ang isang tao ay walang ibibigay, ano ang dapat niyang gawin?" Ang Propeta ay tumugon: "Dapat siyang magtrabaho gamit ang kanyang mga kamay at bigyan ng pakinabang ang kanyang sarili at magbigay din ng tulong sa kapwa (mula sa kung ano ang kanyang kinita). "Ang mga tao ay muling nagtanong:" Kung wala rin siya nito? "Siya ay tumugon:" Dapat niyang tulungan ang mga nangangailangan na humihingi ng tulong. Pagkatapos ang mga tao ay muling nagtanong " Kung hindi niya magagawa (kahit na) iyan? "Sa huli ay sinabi ng Propeta:" Kung gayon, ay dapat siyang gumawa ng mga mabubuting gawain at lumayo sa mga masasamang gawain, at ito ay maituturing na isang kawang-gawa. "[1] “Bawat paggawa ng kabutihan ay kawang-gawa.”[2] 5. Iwasan ang pag-aaksaya ng iyong libreng oras. Iyong matutuklasan na mayroong 1001 na mga bagay na dapat gawin na kapaki-pakinabang. Ang oras na nasasayang sa mga paglalaro ng bidyo at masidhing paggamit ng internet ay maaaring gugugulin ng mas mahusay. Sa sandaling maintindihan mo na ang bawat isang bagay ay maaaring gawing daan sa pagsamba sa Allah, ang paglalaro ng mga laro sa bidyo ng ilang oras, ay hindi isang matalinong paraan sa paggugol ng oras. Gayun paman sa pagsasabi nito, tayo ay darating sa susunod na punto. 6. Iwasan ang pagmamalabis. Maaaring maging kaakit-akit na mag-ayuno sa araw-araw o basahin ng buo ang Quran sa isang upuan, ngunit pinaalalahanan tayo ni Propeta Muhammad (SAW) laban sa pagmamalabis. Kaya sa loob ng 24 oras sa isang araw ay may oras upang maglaro at oras upang matuto. “Ang relihiyon ay napakadali at ang sinumang pahirapan ng labis ang kanyang sarili para sa kanyang relihiyon ay hindi maaaring magpatuloy sa ganitong pamamaraan. Kaya hindi ka dapat maging mapagmalabis…”[3] 7. Ang Islam ay isang pang kalahatang (holistic) relihiyon; nangangailangan ito na bigyan natin ng pansin ang ating espirituwal, pisikal at pang-kaisipan na kalusugan. Kaya maghanap ng mga gawain na magpapanatili ng iyong kalusugan at idagdag ito sa iyong Islamikong pag-uugali. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog sa gabi ay nagbibigay-daan sa paggising ng maaga para magdasal. Ang pagkain ng tamang pagkain sa tamang dami ay nagpapanatili sa iyong lakas sa halip na katamaran; ito ay nagbibigay-daan sa iyo na sumamba nang walang paghihirap. 8. Subukan na makipagkaibigan sa komunidad ng mga Muslim. Ang pagtigil o pagsama sa mga taong sumasamba sa Allah sa tamang paraan ay isang mapagkukunan ng kasiyahan at kapakinabangan. Ang pinakamabuting mga kaibigan ay ang mga nag-uusap tungkol sa Islam nang higit pa sa mga pinakabagong moda. Ang mabuting mga kaibigan ay nagpapaalala sa bawat isa sa kanilang mga Islamikong obligasyon, tulad ng pagdarasal sa takdang oras o ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. 9. Sikaping basahin ang tungkol sa buhay at kapanahuan ni Propeta Muhammad (SAW). Maraming magandang mga libro na nakasalin sa lahat ng mga wika na nagtuturo tungkol sa marangal na buhay ng huling Sugo ng Allah (SAW). Bilang mga Muslim ay dapat nating mahalin ang Propeta, ngunit paano tayo magmamahal sa isang taong hindi natin kilala. “Katotohanan, sa Sugo ng Allah ikaw ay may isang mabuting halimbawa na susundin, para sa kanya na umaasa (na makita ang) Allah at ang Huling Araw at labis ang pag-alaala sa Allah. "(Quran 33:21) 10. Alamin ang mga mabubuting asal at mga pag-uugali. Pag-aralan at sikapin na tularan ang mga kabutihang asal at pag-uugali ni Propeta Muhammad (SAW), sa mga naninirahan sa paligid niya at sa lahat ng mga matuwid na tao na nauna sa atin, kabilang ang lahat ng mga Propeta ng Allah. Inaasahan ng Allah na kikilos tayo sa pinakamabuting paraan, kung mabigo tayo minsan, sa gayon ay dapat tayong humingi ng kapatawaran at subukan na gumawa ng mas mabuti. Ang ating relihiyon ay madali. Ito ay isang maliit na hakbangin sa bawat pagkakataon. Dahan dahang magkamit ng mga gawi na makapagpapagaan sa buhay dito sa mundo at makakaseguro sa kabilang buhay ( sa paraiso). Pinagkunan: [1] Saheeh Al-Bukhari [2] Saheeh Muslim [3] Saheeh Al-Bukhari Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/153/ang-pagbuo-ng-mga-mabubuting-gawi-para-sa-mga-bagong-muslim/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pagbuo ng mga Mabubuting Gawi para sa mga Bagong Muslim

Deskripsyon: Isang talaan at kapaliwanagan sa pagbuo sa sampung mga magagandang kaugalian para sa bagong Muslim. Ang mga kaugaliang ito ay makakatulong sa isang tao na maunawaan at maisagawa ang kanilang bagong paraan ng pamumuhay nang mas epektibo.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 61 - Nag-email: 0 - Nakakita: 7282 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Layunin:  

·       Upang magbigay sa mga bagong Muslim ng ilang mga alituntunin upang higit na matutunan ang tungkol sa Islam, at upang higit na makakuha ng kaalaman sa ilang mga kapaki-pakinabang na mga kasanayan na magiging sanhi sa madaling pagsunod sa Islam.

Mga Termino sa Arabik:

·       InshaAllah – sa Kagustuhan ng Allah, kung nais ng Allah na mangyari. Ito ay isang paalala at pagkilala na walang mangyayari maliban sa kalooban ni Allah. 

·       Alhamdulillah – Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah. Sa pamamagitan ng pagsasabi nito ay nagpapasalamat tayo at kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Allah.

·       SubhanAllah – Gaano Kaperpekto ang Allah, ni katiting ang  Allah ay walang kasiraan.

·       Allahu Akbar – Ang Allah ay ang Pinaka-Dakila.

Matapos tanggapin ng isang tao ang Islam bilang kanilang relihiyon ay kanilang mapagtatanto na ang Islam ay higit pa sa isang relihiyon - ito ay paraan ng pamumuhay. Ang pagsamba ay hindi nakalaan para sa mga natatanging araw o mga espesyal na pagdiriwang; ito ay bahagi ng ating buhay at ng ating kamatayan, ng ating gawain at ng ating paglalaro, ng ating kapahingahan at ng ating pag-aaral. Sa maikling salita, ang Islam ay   kalakip  o kasama ng ating buhay ng lahat ng ating mga pagkilos, mga kaisipan at mga gawa. Ang pagbuo ng mabubuting gawi upang tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya sa Nag-iisang Panginoon ay madali. Sa ibaba ay iyong makikita ang ilan sa mga alituntunin  upang ikaw ay makapagsimula. Ang mga ito ay mga gawi na dapat na maging pamilyar kahalintulad ng  paghinga, sa kagustuhan ng Allah (In Shaa Allah).

1.    Magtalaga ng ilang bahagi sa  pang-araw-araw sa pagbabasa ng Qur'an na isinalin sa ibang wika ( sa wikang nauunawaan).

2.     Bigyan ng mahigpit na pansin na matutunan kung paano ang magdasal. Subukan mong pagbutihin ang iyong mga pagdarasal hanggang sa ikaw ay masiyahan, na ikaw ay nagdarasal sa tamang pamamaraan. Minsan ito ay tumatagal kaysa sa iyong inaasahan, kaya huwag masiraan ng loob.

3.     Sikaping pag-aralan ang ilang mga salita ng pag-alala sa Allah o Dhikr. Ang mga ito ay maaaring bigkasin anumang oras sa araw o sa gabi. Kung sa palagay mo na wala ka pang sapat na kaalaman sa ritwal ng panalangin ngunit nais mong gumugol ng mas mahabang panahon o ugnayan sa Allah, sa gayon ay maaari silang ulitin pagkatapos ng iyong pagdarasal. Pag-aralang bigkasin: SubhanAllah, Alhamdulillah at Allahu Akbar.

 “Kaya't alalahanin Ako (sa pamamagitan ng pagdarasal, pagluwalhati), at aalalahanin ko kayo, at magpasalamat sa Akin (para sa hindi mabilang na  mga biyaya na ipinagkakaloob Ko sa inyo) at huwag kailanman maging walang utang na loob sa Akin. "(Quran 2: 152)

4.     Magbigay ng ilang uri ng kawanggawa araw-araw. Tandaan na sa Islam ang pagbibigay ng tulong o kawang-gawa sa kapwa ay maaaring kasing simple ng pag-ngiti at pagpapaganda sa araw ng isang tao.

Sinabi ng Propeta Muhammad (SAW), "Ang bawat Muslim ay dapat magbigay ng tulong o kawang-gawa." Pagkatapos ay tinanong ng mga tao: "(Ngunit ano) kung ang isang tao ay walang ibibigay, ano ang dapat niyang gawin?" Ang Propeta ay tumugon: "Dapat siyang magtrabaho gamit ang kanyang mga kamay at bigyan ng pakinabang ang kanyang sarili at magbigay din ng tulong sa kapwa (mula sa kung ano ang kanyang kinita). "Ang mga tao ay muling nagtanong:" Kung wala rin siya nito? "Siya ay tumugon:" Dapat niyang tulungan ang mga nangangailangan na humihingi ng tulong. Pagkatapos ang mga tao ay muling nagtanong " Kung hindi niya magagawa (kahit na) iyan? "Sa huli ay sinabi ng Propeta:" Kung gayon, ay dapat siyang gumawa ng mga mabubuting gawain at lumayo sa mga masasamang gawain, at ito ay maituturing na isang kawang-gawa. "[1]

“Bawat paggawa ng kabutihan ay kawang-gawa.”[2]

5.     Iwasan ang pag-aaksaya ng iyong libreng oras. Iyong matutuklasan na mayroong 1001 na mga bagay na dapat gawin na kapaki-pakinabang. Ang oras na nasasayang sa mga paglalaro ng bidyo at masidhing paggamit ng internet ay maaaring gugugulin ng mas mahusay. Sa sandaling maintindihan mo na ang bawat isang bagay ay maaaring gawing daan sa pagsamba sa Allah,  ang paglalaro ng mga laro sa bidyo ng ilang oras, ay  hindi isang matalinong paraan sa paggugol ng oras.  Gayun paman  sa pagsasabi nito, tayo ay darating sa susunod na punto. 

6.     Iwasan ang pagmamalabis. Maaaring maging kaakit-akit na mag-ayuno sa araw-araw o basahin ng buo ang Quran sa isang upuan, ngunit pinaalalahanan tayo ni Propeta Muhammad (SAW) laban sa pagmamalabis. Kaya sa loob ng 24 oras sa isang araw ay may oras upang maglaro at oras upang matuto.

“Ang relihiyon ay napakadali at ang sinumang pahirapan ng labis ang kanyang sarili para sa kanyang relihiyon ay hindi maaaring magpatuloy sa ganitong pamamaraan. Kaya hindi ka dapat maging mapagmalabis…”[3]

7.     Ang Islam ay isang pang kalahatang (holistic) relihiyon; nangangailangan ito na bigyan natin ng pansin ang ating espirituwal, pisikal at pang-kaisipan na kalusugan. Kaya maghanap ng mga gawain na magpapanatili ng iyong kalusugan at idagdag ito sa iyong Islamikong pag-uugali. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog sa gabi ay nagbibigay-daan sa paggising ng maaga para magdasal. Ang pagkain ng tamang pagkain sa tamang dami ay nagpapanatili sa iyong lakas sa halip na katamaran; ito ay nagbibigay-daan sa iyo na sumamba nang walang paghihirap.

8.     Subukan na makipagkaibigan sa komunidad ng mga Muslim. Ang pagtigil o pagsama sa mga taong sumasamba sa Allah sa tamang paraan ay isang mapagkukunan ng kasiyahan at kapakinabangan. Ang pinakamabuting mga kaibigan ay ang mga nag-uusap tungkol sa Islam nang higit pa sa mga pinakabagong moda. Ang mabuting mga kaibigan ay nagpapaalala sa bawat isa sa kanilang mga Islamikong obligasyon, tulad ng pagdarasal sa takdang oras o ang kahalagahan ng pagtulong sa iba.

9.     Sikaping basahin ang tungkol sa buhay at kapanahuan ni Propeta Muhammad (SAW). Maraming magandang mga libro na nakasalin sa lahat ng mga wika na nagtuturo tungkol sa marangal na buhay ng huling Sugo ng Allah (SAW). Bilang mga Muslim ay dapat nating mahalin ang Propeta, ngunit paano tayo magmamahal sa isang taong hindi natin kilala.

“Katotohanan, sa Sugo ng Allah ikaw ay may isang mabuting halimbawa na susundin, para sa kanya na umaasa (na makita ang) Allah at ang Huling Araw at labis ang pag-alaala sa Allah. "(Quran 33:21)

10.   Alamin ang mga mabubuting asal at mga pag-uugali. Pag-aralan at sikapin na tularan ang mga kabutihang asal at pag-uugali ni Propeta Muhammad (SAW), sa mga naninirahan sa paligid niya at sa lahat ng mga matuwid na tao na nauna sa atin, kabilang ang lahat ng mga Propeta ng Allah. Inaasahan ng Allah na kikilos tayo sa pinakamabuting paraan, kung mabigo tayo minsan, sa gayon ay dapat tayong humingi ng kapatawaran at subukan na gumawa ng mas mabuti.

Ang ating relihiyon ay madali. Ito ay isang maliit na hakbangin sa bawat pagkakataon. Dahan dahang  magkamit  ng mga gawi na makapagpapagaan sa buhay dito sa mundo  at makakaseguro sa kabilang buhay ( sa paraiso). 


Pinagkunan:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Al-Bukhari

--b2_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d-- --b1_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d Content-Type: image/jpeg; name="Good_Habits_for_New_Muslims_to_Develop._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Good_Habits_for_New_Muslims_to_Develop._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAuwEYAwERAAIRAQMRAf/EALAAAAICAwEBAQEAAAAAAAAA AAUGAwQHCAkCAQAKAQACAgMBAQAAAAAAAAAAAAADBAACAQUGBwgQAAIBAgQDBQUFBQcCBwEAAAEC AxEEACESBTFBBlFhIhMHcYEyFAiRoUIjFbHBUnIz8NHhYoKiFiQ08cLS4kNjCSURAAICAQMDAgQD BgYDAQEAAAABAgMRIQQFMUESUQZhcSITgbEykaHBQlIU8NHxIxUH4XIzYhb/2gAMAwEAAhEDEQA/ AOS6RXMdxKrzSBvMbPWe3tx9L0bdRSz1OBuuzka7AXAdQZno2VdRxtqa0jVXWZG6zhdnX8x6A5HU f78PRqijXztYwxW8jMD5rsP5jgnhH0FZTYWt7e4D0DuByoxxmMY+gvKbGuzt7gqCJXy56jizUX2A uQwWsUxpWRx7ziuEUbbY32Al0BC78O04VsxnoGWRwtRIirRmryoThSWGy6YTjnkqyln7CNR44G4o t5hyzk0koGZuwkn7cL2RyGjILRvO5BMraVPacAklgv5MP2znSQGbXyapwpOOSyeAtDPMAPzmJBzJ JwCUUEUmMFnLOzAamFc6k88Kzig8ZhkzysirJqzByLccK+KTDKeURRWTSnIlSTXjlQYzKzBPDJMu 1/mkq5PM54q79CKsuPs1xJQwIzafiIwH+5S6lvtN9ArZ7VLAg1eKRqjTU0GFbr1LoGrraH3Y9ujX S+mjqczXnjVbixs2m2rSH22ZgwFTpBp3Y1lg9HqgtNSZa0rTgOWAdBtYZCbdpF51OJnBGsge5255 UKvXnTPng0bMC8qgY+0T/LVA8WftIwRXLIN1PANt9gVbiN5UJrnQ4vK/QxGp51GtNvRFJz0j8I7c JuzI144FncIdaOhU6q5NTB62DmipYQyA+W7EM1cjzxmckYii1fW7xBVRhrVqtTn3YA2mWaPRMrRo CaFxmBywrZgbpzgikszkTVm4EkmmKKQTqAdxsCsbNGdLEHUczi0JZK9DE+6WVzLcEhmDMwGoZe7D EZaNCNlT8tDhkYWa4maSLNZGrTlnj3auDaRzlkkMNqoITw0r2csOwZr7G8jjYpmgUA8j24cQhNjT YWr+cuoAgnxezGULTlkcYrMBT5ajTSpxjyBMO2lmRGKDxH4h2jFHPBjGQ7aWdNIC0Na92KSmRRwO NnCqJrKBm4UOE5yLoMRDVQkAV4qBgTMtlhY/FUZdhxVsiQVtYzVTxz54DJhK+ofgoBQrmaVwtNah 08huOI01DLIZYWbCJBiJAVXw+3C0mWQQtjIXVA+mvI4BMJHUYI4ZWWuqpBAGFZSSDxiHrOwnyAB1 UzcDCdlqQaMWHrPZpxMkjsAp4qRhWy9NDEa3keYdvURkKniPFgOONdKbbHowSLdn05NJKWEddVAt RlXFJ24RaFPoNVv0vNbUkcaFkHxHwivvwlZuId5JD1e3n2TYRTabjSap4P4hmMBcoy6NBHCUf1It 21jPoZdBOk0JwOSLQngvtYSxKNS5UzwBsYyUfltJzzrnieRg8PbHSStBTPGPIjRVMKuVdgPDy9mM +RjBaSKN1NciTlTA3IyAdw22ilqknn7MHrsKSiULHbl8zXKcxmuJZZoYUQnJtsZfUVDV4d2FJXML GBW/TE80kDVpGQPAYHKwPCDfQ8zWpzGgU5HswrKxvpkarr9dQLebdI6nTQjtxmu5x6mZ0qXTQWpt gEmTorUIOYwV7xlP7Z46n8+Ulu63MoCeFpGqRw44+lYo83lLIRtrZkFXyXlgqhjqK2TGmwiPhIry pg8NRKyQ97dbgjieRGLi7Y528JZU/Z/fgUmQY7W3Ea1OeWQOANmAzYxgMpYE1yrik3hEGxLUvoRD TL7ThXyCKJYitpEPjFDyGKuaZMepejhAIyyBxVsykF7aHOueAyYSKDkcK1BOXfhWcgyQw2yppoVr XCk2FQZjgDaVAyqKkdmFpSLKOQ9ZbQZXGkVFa154VtuwMQr1Gu22zySj0rw8FOOEJXZ0QzGGB32+ wJhLtHoVRU18I7aknGuumo6t6DMI50S1Ku6dUdH7Da3F5ufUNmq2i+K3hcTTOxyCIiVqxOQGOev9 y8dTlO1Nr0eTcU8RursYg0n3Nbuo/XX1G3eZ7fo1dr6Q25WpBLcw/PXzjkzsfykJ7FU07Tjzzk/f 85zaoWI+vdne8b7b2dK/38zl37IV5fV76ltk2zcZbbqCDd4pLeRY72Cytp5LdiMpFjMSsCvGtCMa in3lfOWJWdfVHS1cFxNywq/B/M166VvfUH1NuZOousOrN5urDzWXzbi6leW4kU0dYwTpRVORIHcM a7lOXnF/qzJ/HobSctvtIKFMEvwNuvT/AKkuekZIU27cLnb0aiBTNJL5ncUdm1H3Y5z/AJje1S8q 7JJ/PQ1G4qr3H/0in+AI6l9TfUfp3qu9s/8AmW8/KN5dzt80ksgBhmBKhhpC1UgqajlhuHOb22Kn 92Wfn3Elx+3i8eCM3enn1CdRGWCy6rSLf9tkIVrtVWO7TlVWSivTsI9+NrsPem82skrn5x+PX9or uOEqtX0fS/3GfofVL003HcX2kb8drvgRpj3CF7dWDZqRIQVoRwNcdvtvenH24zJxz6o0FvB7iGcL PyHiTbRHCLiOVZ7ecaopI2DIw7QwqD7sdNTuK74+VclJP01Rq51yreJaMEGDQWotR+HBcopg+xQS IG1AjVwGKyaLJH6S3WVdP24orMEcQWLXTKw00A4gYkrcowohJYfMHAkE4VlIZrryW1sGIoBQUz5c cL2XJMbjCXZY+J4ba1AqeBHZheW5bCqr1ZTn2+Onwhu2mAu2Rb7cfQXr6xVSSopmK9uWIp50YOdK a0P53INrEkk2oV8bUA9pzx9aVteJ5HZJ5DdntQnQIIsxxrgimhWTYRTbltGCmmts9PZi6a7C82xo 26MU4cB+zGcgXkaLZHJWgyrmAMUklgrljLbKHIypy9uFy6Y2bbbhipplXC1kjKQ2Q2zVpGMzxrhS UhhRCJtTMgK1LxcqccD88MtKGURRxkMailMWcigYtoaUyz78BlIJBBi3SrKKVplTC8mFjqGoIyOH PIDC0mFSGbb7cux1cOROErZYC1rUcrGX5QooTWGyrTPvwhOPmMxl4jpFe7DtVob/AH3crXbLcDUG uHCknsVTmx9gxz3JchRsVm6aj+OptNntLd08VxbNZus/Ubder7+W1s3k23py2cpbWKEq0oHB5iOJ PGnAcMeFe5fdN/I2OEJONS6L1+LPTOH4SvaQTksz75EPeVmuNivo7ONXkth5plb4FeIh9IA+I5U7 scbVpLLOhcdALbKZYILq3vqpMA6HyVoa9wIP34zZNJ6loxbQ27Hul5buBLHqjU53EBJp3sh8Q91c K2KMugWCx1Eq+u/07dt1s4dLp80ZLGFKBWW4AlypwUEtU92DpOaTZXPxHDpdwLpHaYS3UlDLMw5c dKfwqOz7c8JbiWVhaILXHJe9VJ4re96SvfmEjuJkns5EqNRHhljr/upiuz8nGSRWeFJFHYblHmRk AtrrmCKK/wDMv78Ysljrr/AuljUb/UNBPt/TG+rKbW4glbbb8impldTJECe4q1D34Ft8fVHqYsXd GUfSD1J3Tpu4i2+aaS+2SdgLixlcsoB4tGWJ0sO7343HF87uOMtU63mPePZoT3nH17qHjJYfZm6O 0bp0x1PPc2Wx7pFNudkA11tcv5VyisAwfy2oWUg1DLUY9i4z3JtORinXLDfZ9Ti93xd22/Usr1Lt xt7QMda0pxAHHGzdmRJJg5rfMkCh588TyJ4EAtXdyNNDTjirloWhWwlb2Wg5rkOZwpbcuiHa4YYQ 8pRxHswkMkMkZIyFBiEBtxFkQRlTIjEILt7BUU+w9uIQ/nvsdqfzp2IJ1O1KZ88fWCnhHjc1qN21 7dNDKK0IIqD24y7ATQcbpdboSXTD4iCoU/bTEjfgFOGS9a7KLaFg0TGoND34v97IBwwW7axMZGRq acsR2ZB+OBgtrUgjwH3jLFHJGBpsIXjVW7+HHC05ZLxGuzFDw8VMKTGYB23WitQVY8SMLSYRHsQR vKQ0edKimJ54RjBbgtpXYgDwg8TikpozFBmK2Eek9nE9hwCU8hFEvxxmopwwGTM9xq2/igC6iOeE 7VkYiz31V1EvSm2iaO2F1u95Vdvtz8Ipxkep4LX3nHF+7fckOG22U19yekV/H8DoeC4aXI3a/oj1 NceoL/e720vN03JZb2dF895PMViBGQ9AuVBlwXHznvORt3tzsum5Sb6v/HQ9b2+0ht61CuKSXoW7 ikdvbi3bUbsAxzDkGGtpB7uHfTGscstseSwtC3BcxxWciygQ2cUZyOdAMvtOFpNt6BEklqJO2zXs VtNZjbWI2+Z4VUSKJRH8UZKNQAlCOeGbFFvqUrzjoG9q3CJLlIy8kE5NfIkUo5/lrkfaCcLWV5Cx ks+hBv8AZwnqO1vFho242ZjkccC0Lg8OGYfOnZjELG68MjgvLQJbcZo7pbaxKq60NxdUr5IPAKOB cjgDw4nsIZPTykXWrwg96gWtsek9sfyNSwblC07SeNnMqPGSzHM1LDM4DtbJeb+RmcVp8xT2hJLa SOa3lea3jp5sBJZ4lHNDxIHYfd2YPOal16kSwzJfX5a49OGubZlkntryxkGs0DL5oUGorw1YT2bS uw/RmbFplADotklktzdu92XNSreGNP5YxkffXBL5+PTQwo56mTfUue/6dk6D6x2G5k2zc4mksXuL dijfljzYWqvAjxD2YpsbpJvDaa1XwJdBPX1N4fRT1Pt/VfYXtd0WOHq/aIx89GoCi5i4CZVGQNcm Ay5jHqvtv3C90nTa/rXR/wBSOU5LjVU1OC+l/uMkz7WEZlaPTTHVu9I1apfcgjsQpJ058jgM7XLo FjBIkMAHKpwPJcryRUPwk0xghUdSSRp92IQozx0BrwOWIQDXEAbhw7P7sQhwb2+xCySNpFAzcfbj 6m89Dx1rIy2+3GaRCmYXioyxR2YRRxyNfyk0NoqwxV0mrUwLzTI46BvbbOG5iLTjTX7jjErcFVD1 Pw20RymoDqxIQgYIrtALrCybYdADQlRTNqYr98w6ya3sjGKEZV/tTEc8lYwwHre1q2ocBheUwiWA 5AFQMOdK044BJsIj6GLEahRu3hjBUYoYkS3DstTzb28zheT1CpHzWpIHxHjwxgxkvQqWotPYcUl0 LZCV5vdr0zt5vLiP5m5mJj26xBoZHArUnOirxY0+8jHN+5edp4fbO6169l3kzc8JxU+Ru8I9F1fo jEMm87p1P5u47iWvruKeaERQIscUKRyELGCSAAOPEnPPHzN7h5y/ltx9656fyrskeycbx1Wxr+3W vn8QRdTzKjwybfPoApIAUkGfaA1cc34rsza/gBOnLn5m3uNuJZpNhb5KLWpU+Sx8yJqMAfg0r7Qc XuXjr6ma/QJgSSSiOtY7YiSRORlb4Af5QNXtphZy8V8Qvj5MqPbTQ75C+k+VvEJQ8wJYKsOHahP2 Yz5eUPkYxiXzL0tomrTcxrIgbgwrTvHZ7sCVmOgXw0Ieo0ntbPaLq2HzKwXaxq8h8UYuFMfjJ+JQ SD2+3ErkpNplJ5i1gl2lPlZI1jYv4qyOfiZiasx7zgNv1ahorxIvVX1P6W2yLp304tT+q9Xb7uFm 01rG4VLGEOGDTvnRnAoqceZoOL3FcNfdCe5ekIr9vyEN1vq4WRq6ybPWyFfOBgqjK2mWFxR0bsYf 2GNdavHRj8NR+67TyPTm8QMI47q4tNANAEcTozrXsIFR78B2j87vwZW1eK/ETOjb65naOOygB0kD 5uWoioP4APE/3DvwXcRjHWT/AAJFt9DKXq7NdDofpMNd+bdfrCFYmREjIW3lqBQVFcsycL7Fp2S0 7FrE8INeje/7lsO97Zv+xusd9b6ozDLXQ2oFWjlCkGlTn92Gqd5PZ3Rsi9U8g5Uxui4y6M6Mem/q DtXq10sN9tLGXZt4s3Nv1BsFx/UtbhKhtJy1IxBKtzHYa49e47k6t7DMXquq/wAdjld9sntrMZzH s/8AHcZJIfLLClAMbISKT4hCo4xCFR+eIQpyLUGoqMQgOkRaU08OGIQ4QWQ/PYFSy62qvsOPp5y0 PIO5kTatvLIGVak0I7M8J2WllEyBa7T5kaqq5UGoYRnufF9SKvIUTpuqF4wAoPjFKYx/erJb7TLM Wxio8FAvBueL/wBzkG6i49p5aeWq1rkSeGMqzOpSUcFOXb1WIsFAanbg0bcgpLBBaQSZ1Pw9mCSk VSC0UNJFOk6QMu/A3IukezCTJqpQ1/tljHloVa1D4EjWoHAMaMP2YBnUIVUiZT4gRpNK4tkGH7CH W65VqRlgbZbsY16pu5dw3m6dXBSJzZWAHBI4q629pYE/Zj5g/wCxOalvuSnDP0VfSl8e/wC89t9r 8ctrs46fVPV/w/cB+nXj2+fedpndYY5iu5WLuQAQ4Ec4qTxDqCf5see3Nzimjp4JRP0z2bFqXcTM T8IlQkV9hwtJPPQMsC9cRLtO8WO6eZS0vdNhuDchrP5Eh5eFzpr/AJsEjJzi49+xhJRkmEgvkgS5 kXbvM550Y+H/AGgYDN5DKOELPXthuW/dLb3D09fz7bu20WzXm2X1q5SQXsa64kUjlpB1DnqGHuNl Cq2LmspvDXwFN4pSrfg8NLKNSejvqi6h29oLLrzb06hsBRX3S2VYL6McyyikclOyinvx3O/9nU3R 89tLxb1w+hzW19xzg1G5ZXqupuPtu+bD6hdGX+6dIbrFvEEUPmmNDpmhlj/MVZYj4kao5j2VxwG4 2Vuyt8bY41Orp3Fe4r8q3kx56u+ptt6X9LW1xayR3HV3UERGwWhoyxqR4rqQc1SvhB+JsuFcbPge GlyN+q+iP6n/AAEuV5FbOrPWT6L+Jo90PuN9c9a9O7vuN3LeX95vtpPeXk7FnlkknXUzMeJJOPTu TojXsZwisJROL2Vkp7lTk8vJ0zgSt6kkTBL5BSMk0Ei1/pv3HkeRx4i/047Hpfj3GH1Hv4p+gLG3 KV+d3S0UwyDNWiZnYEHmujPANlBxufyZWxqSXzBPQYaS5jLEhQwqTwAHbibuOnqWi10HP1n3nbpJ egum4L2NrqY3m4CFT/UWBY4yUPBtJkFaHFNjTPxnPGmiKTmnJLuMvpPA8e8WnmZi7dUkXkHUVQ+8 Ag+7AN1Lyi8duhetamRfST1Dj6N9Tt0mW8A2243a6s9zgqdLQtcMrV5VQ+IY23Eb2eyurtXTpJfA T3VC3Fbi+vY6Q7pAKiSOjRygMjDgQcwRj2hS8kmuhxuGhdlUjKmMkKTKTwxCEDRGvbiEK0iUB55c MQgKlGZ9vHEIcTbDYWFy4KhiXJGXfzx9Gy3KweTeGpk7a9nKINY+EeHGsu3ISNZkfbLVFjVciefv xr7LcsPGKQzQ2cenQqZn4ieeAO0uoosS7Z5cIZlGeRpyGLw3BSVYJubSJGV0ANc9PHDtVrwLzgD5 rDz1LDMgeymG42YFpQyDVsShIAJzzywf7uQPiTGF1HiU1HYMRSyZ6Fi2gOsFxkOBOJKRF1CogARc tWokluVMB8ix+aMatNOPLFk8lWJfqf1g/Q3SM09k1N73XVbbURmyeGskoHao4d5GOX9383/xm0zF 4nLRf5nYeyuCjye8/wBz/wCdf1P4+iFm3jB2rZJ42Lo+2W0ok4ljMikknmTTPHylvrHOyUpPLbeT 2JRipNLogHuccnzqbzbxG5fp6QeRasAfNjZf+pShqNTIQF/zAYUhPxXj6lvHLz6DdfNt+42VtcW0 cU1pdRrNBJoBDKwqMiMssJuUk9WHSTWUhK3DbduubO5tpYmto7hGikMDGP4hxoPDWvDLBo2yTz1w VlDKItnv3vdsMN4aXm0A2t6e0xKKSex0o3vxm2CU1joy8JZjj0Ce0s9vFFBIlXuSZpyebSeIg+wZ e7FLJa/Iwloc0/WHpIdJ+ovUO0pF5VjdT/qG2imXkXVXAH8ral92PXvb28/udpFvqtGee8vt/s7i SXTr+0CdF9QdR9FbtFvnTG4yWF9GNMgGcU0Z+KKZDk6MMiD+3G03uyp3tbhasr/HQR227t20vODw yPq/qHe+u99n6g31x8yUjtoLWOoit4IF0pFGCSQo495JOB8fsKtlT9uv/UJut3Ldz85+mPkS9Mea m7bO8CDVa7lZuCxooInSlTi+9qdlE/Txf5F9lpbH5o6YbfN513418qeNys0b8UcZge/iCOIx4VbH x+R6fCWUG/VOS4Fn0rBZweab64kuZEJ0hZIYdGonsIcVoOIxTZ4flnsVtymsF/022QXG5W7bg3zh 1KTbnwwKe6P8X+onA95dhNR0+JaMO7NT/rK9Rr7bvX7pKHZ5tMnprtVtSJDRDJeOZ5omA5NFoU47 j2jxcb+Osc/53+X/AJOX5feOrdx8f5ToR6W39hfbLY9ZWr//AMqSxj3WKUn4YwglIPeMwcedb2iV N0qpdU2jqq5qcVNdMALoU3V/c/NS113kz3D5cWlYufvbEueFjUrWsnVHoHqW06r6XSGJydy6c8vb t2hb4hIkalX9jqQR78eu+2OSjvNnH+qKw/w7nI8lt3Tc/R6hOeIitaZY6IQBrffiEIGAoSOJxCFC X9nPEIC5VocQhyctNsEdw5bMljl78e2vcZR5j4DjZRKgAIGASlkykNVnCppRRnhecy8UNNtFQAUo aVwtKTCJBdoBLAQacMUhNqRZrKF242tnY0yUcDjZVX4FJ1leLb2jOVW5GuWGfv5AeGD3PZCMKypm TwxeFzZiVYKu6DSdIBXLDcHkXmgesjahUhdX4acsHaKdw1CRJGq08IoBT9uAS0ZZPJ5aHU66c88W gykkJ3XMAXcrfzLdWns7RFidgCU80lzp7K5Vpj58/wC1uQlZv4Up6Rj+9nrXsbb/AG9nKXeT/ITt iuEKXWwNIrz2CLLa0IJNqzsyj/Q7FT3ae3HlF2WkzuIPXCKltFIfOLDJ5pSQOPxsP2DC9rQaK6mN dl6/sIPUzffSpbiKzkt4Yr7ZmuFLq88yedc2yEMtNIYOo727MbWfFze0jusZTeH/AJiUd7H+4dGc Nar/ACHfcLfdoJW8yK2uFZsgjvGfdqVh9+NTiHq0Pty6tC7diewvre9+Tnhtdy8ux3ZvCyaGb8uY shIGgkqSeR7sGhFSi1ladAbk4vI7Txxx3GtjRQ1RyFMI5bGmsGrn1N9KJuGxdP8AX8UJ82G5Nlft zW0n/wC2J9jLX2vjvvZG9jG+W2l31XzOX9w7byrVuP8AQ1JtYmUgx/mJlUDiK93PHplm3cdYnHpY yQTQ6p5oo/jkOoV5VFSTgEYOUvEwtQpsum3vdvVMgt5bGp4k+cmZwxu4KO2sX/5f5DW10tj81+Z0 xS0F1f29xbSFb6LIxkZTLWpQ/wDl7D3HHzzOXjmL6Hp6j3R669vRNv8AsNrbv5tvZbYZWcDncOAP ujwLbxxBt92ZbzIyv6YQ2ySyXTVna0jMs6x56EUFiztkqAAcWIwhuIOTUemS/kkjjZ6g9UTeoPqd 1r1lOCV33eLma1WurTbq3l26juESrj3Xitn/AGmzrqXZHnG6t+9fKfqzp76J728X0ybftkzN83um 43WwW4BowtxJ58hBGYARtOXbjyn3RR4co5LphSO04mzz2qz64M2emXS0ct7aIsUldSqPHJXj/Njm d1e0mbOuCRs/9P3U0kfrD1ntKyl9v3qSaGIFiwb5QUjevM/lsK9+Or9m7p07qMO046/Pqafl61On y7pm3+4JpdxTnj1k5YCSAYhCm444hClL24hAbJma4hDmO9i2tmAo1TUe/HrkbMHnUoF22QgDIEjL 34KppoEOO2xCikjM4UsnktFDXbquVeIyGFm2FwF1iDKOQPZjCZnQrTxqopSorTLDFcmUkkDaKTp7 6YaUtBaRaaCOXSCAQMsWU2jHjkWdwsjFPn4k4DsxsabMoUshhg+WyjIVkWjDjhhWg3A926yQsAy1 U88Yk0zCWBo2rbhuEi/l6qHwj+3PC87fAKoeRhzrKWDfN83ZUJkh2qZbM2wJAKxLpDtT4qkHjlj5 n988gt3ydkktI/T+w9n9s7T7GzhHu1n9oiXtm9nLBuG0QRW19aMWhjUBFkQgB4XIHBxz5Gh5Y4dW NvEujOlUV1QZ2me33OJrq2qI2lfXEwo8bltTI45FSaHALY+LC1vKOYXrHe7hY+s/WW6WNxJZ7htu 8CSxuUNHjaFE0EHupj1vgqI2cbXCS0kvzOC5Sxx3k5p4aZv16Udf7f6tdIWl+pjg6j22lt1FtoyK T0/qoOOiQDUvZmOWPN+d4qfH3uOPpfRnY8Xvo7upP+ZdUNV9tkpSW1lHmW0oKsDwoeIxp4zxqbBw BVnI09pNtN3Ifn7Z0tfOY5vFIaLJ31Ste8HF2tVJdGYT0w/kXertkseruj+oelXAB3GzeK1/yTKN UJH8rquD8bup7XcwtXZ6/IHu6FdTKD9DlrZ+fazvbXCmK4t5GiuIzkVeNiGX2gg4+g69wrIqa6NH mzr8W4sv3Cqt3I6qAZIhVvYf8cWzFSygajqQWGv9RsAil2e7g0qoqTSVScvdhPfWxjt7MvRxf5De 0qlO2KS1R082dFvNytZopNStmhHdln2Htx8+X/S38z0yGqF3f0W56y3wC4YWcLQ2qwReEkiMSOpb jTXIchTBovFa01BKGZMe/UvqxPSz6cer9xtdNnuW92/6Hs6pRfz7/wDLZlpzWMu1e7FuD2Ut/wAn XF6pPL+SAcpcqNtJrq9DlJ0tsgubqweNfDKSgA5FRUfcce87ivxjk8875NlOnPqG2joi3j6NXpq4 3tNhu52gmjuEhh82fyzKaFWJIKAe7HBcv7Xs5C37qmorGOhvtjzMNtDw8cs3b9JvqSS+sbu8X0/n sJBEybbcLeJKBOy+FipjWoX4jQ8BjjeW9my2kHN2rC+Butpzavl4qD1NovpssZR6i7FcMxkZo7lp pf4iI2JJ9pY4S9uvPIVL0YzyWm2lnvg373T+q/tx7OcaAHzNffiEKjnEIUJTl7cQgPmyU9uIQ54z RoyuQNTAnxY9Tgzg5xwRRQrQkUDnPF2xeSSDlkdICMM+WMMqmM1qDgMsBMh+DTowPuZSRM0KuGI4 9mLp4MYAToqMQQAa4bg8i0o4PIcrXw0oaAYOlkoVndZg6ugrwU9mDQ0AywwVBGdfluRU5ajyzwzn QoG12uM+X5dDX46/3YC7mZUB66c2xbYo7MI2Zsl7e/CO4ubTSGKq0nqaUz7n+k7zf7jcgSQXVxLB uCsSAvmTHRKaA5Rtm2XwlsfLfItz3Fnl18n+Z7htF41Rx6IIX+2zvIz3F/IVfgltSKOnEUIqxr/N jT2S8XojYRT7sXkin6dvm3DbYHuIrrT+rWJYu0yqKCRCxP5ijh/EMuzGPP7mki/j4vKNEPqF2mKH 1R3bdLT82w6ktrbc7OZeDB4xHIM+YeNgRy549S9q3eezjF9Yto4bnq/HcuXqsmPehOrNz9P+pIeo dtiE8cemLctuk+C5t2+ONuw81bkcbrkeMr5GiVctH2foxPjNzLa2KS1Xc6YbDuHT3V/S1h1RsUsh tL4aqxTSI0b8GR0DUDIciMeLb6i3aXOqxYa+HX4no22shdWpxejAm72rWU9vvMNzNc/pj1u7ZgrM 8Jrq8QAJ0V1D/HFK5ppxx1LOLTyHo7yK3X52I+bG6hoaH4y3wAfzEjAPB9A+cLJo1619D/8AFuv7 54jpi36JN0gk/A8suVwB2UlDH2HHpntvmpS26jLVR0Oe3nDQsb8dJdfgYkuA8bwpKhDqDq511Z5d vDHZ17mE4+Sehy920sps8JLUK7Pam3v9tMqg3VzfWylf4VaZPCPbzxzfJbn70ZJdMM63jdittX5S X1vr8DpHthltN5V/ClncSUuUpQJKclk9jcG9x7ceS2/X8zepOOvYWdg8q/3h7i8kEf6tfzyxLmXf U50BVWrHwgAUGM2ppJLssFYYz8zDf1r9ZS3O49DemVqhgsun7b9V3SJmGs3V2uiASKtdJWJSQCa+ Lljtv+vtjFOy+X6nojnPcdkpKMV0Rrxa3SdL9IHd2obwsYduQ5EyurAEfy1r7sembpfQvmcsxH6L 2aXdtyhgUGWe5l8Uh4ksaknGutbiuhiuHkzp/wClPTKQ7fbCNddvDE9vaMOEjEUllHcSNK+w9uPJ PdfKu237UXonqdrw+z8I/ca69De/0p8zprd+hbhADd7leQo61o3y7lUkb3kgfbjleHvcN/XNPGJL 8Tab2ClRJfA3m3cUmenace9nCi9ITiEKcnDtHbiEKMmZriEKE3w+3EIc+mUBnTtrj1CLOGmiCCN9 RVa1GC5FpIJQQSihJIzxMg2hpsiQNJGYwGZZBqImgy9wxQsFoAjo4rnTGGWSyL11EDK1a1HGmG63 oLWI8sgCh+Q5Hjg0HqCwD7iVYy6qtS4BGXCuGq1kFMBEuJHfgBzGGtMAe4zWEjiIuwYlTkBzrxGF bEshIsfdknN15esAfwe7CNiURqDbNQevNlTa+rd/29SJYodzLR0oRpmOsKfZ5gBGPmz3Ntv7fkLU umW/2nsvDXfd2sG/RfuFB+prbora7h9+juLnYbVS1ncW0TTzQ0qfIZFzKgfC34RkcqHHP1UPdSUY 4TfqbSc1THyl0Nd+q/qmtred16Y6PMyjKK73SbSCO3yoan/fjrNp7LlJZts0f9Jo9x7jjD9EfxZr d1f6h7/19utrum/WljALVHSOCxhMS0dqsTVmJNRxx13G8VVsI+NeXn1Oe3u/nu3mWPwAi2sMomMQ DpIgZT3jIg/bjdVdegpW2tDIXpH6nXnplvctnemS56S3tgm62Y8RgkOS3MQP4l/EPxDvAxoPc/Bw 5CnzjpZFaP1+BvuI5F7eai9Ytm9920LW631vHO9hfqJoLpImeKSKRQVZXTUpBB7ceQKDhLxf6kdy mpLToLW2SxR3tpsSyq8AuPm7BQcxDGGdoyOPgfT7j3YJbFuLl3xhkra8vHtkQ/qK2X9T6R2zf40r d9NXQWdhxNtc0R/crhTjae3Nx4XOD6NaF9xXomaewOJVSZ1D6JF0EitBWlR9uO6Umk8Cc4RbTa6M I7auvf8AYlamqTc7MAHsM6YWv/8AlL5MNM6ESSrZ2e+3041rFazhFOXiKkCnvx5o1maS65HJx+l/ Is+mG1We338G4XBEdrtFsbq/3CU6mEUCanLMeQAJpim7nKf0ru8ftKV1qEcvsjnt1Nut36q9d9X9 Xzgs+77g15bIfwWyOEhTu0xBRj1XgaVs1VUvl+JouRr+7ROXpqJ/U98d33a32zbjr23Za28IXMST H+pJ35igx27+pnGG0vpB0S6NDHJGDe3iq8zEf0Lc5E9zvwX3nljmPdPOQ4/btRx5y6L+JteK2L3F mX+lHQD0+6ajgsjJLp2/bdshlZ5G8McMSFhU9lBjwLc2yssb6tncwilFJdEZs9KJbnqj1O22RrVo rCO4gTaVGYitLMa0Vx+FyAXblUnDnDbT7u8phH+rLFt9Z40Tb9De/dX1TORzJx7scOL8hrXEIVJO GWXbiEKT4hChOaDEIaEJEsmrkQxNcelqWDiXqWbW30vrI44J5ggwttHKrN8LjhTE8jEoJksKsjAf sxM5FwxEdIpx78YLFuOQqCFIJPE4qkZTBc0o80qOfHDUFoAm9TyzL4QAe/swWILJBJa+fJrI5Uzw aM/EHKOSFrEAj8NPiywVW5KODRbIVqRxUFMiR20xUiDW0O8UiOrHQhowBxSayWTaZrl6i3EVv151 FbX8ghh3SeN7a4OQSSSJCpPcTkftx87e9KHDkrM/B/hg9g9vWKWyg16CTucRt1EkiB0jkSSRCKig bxgj2Vxw7i4y1/A6ZaxNbvUj0IG5peb70TboJ85brp8EKrniWtiaAE/wcDypwx1/Ce53TJVbjOPU 5/k+F+4nOrr6Gor7fdxu8Xy7RvCxSVJPAUYZEMDQgjHpFMldHyhqvU46VM4PDWCxaRXFtJ5pkRgc mhFaHt7M8MRqlF5LQi4klzbxXISSOlVILA8Qa9mK34cWvgN7d+NkX8TZr0R9WT0xIOguqbk/8b3C SmybjITSwnc5RsTwhcn/AEnuJx5RznE/d/3q19S6r1PSqbMYz0ZtFvcKOq6Qq31mwkspiBUMOKk/ wsDQ442DktGPSr0WBD65uIb3ozqEyxh7efbZozA/KWT8tVPeshGH9gnC+OOzGI1fehjuzRm42i8s bLzgvzFqY9S3EY+Ejk68VIOXZj0GvcRbx3AbjYTrhlrK/wAdQpYbG01o+73Ska9P6fFwObAeb/6f twC+9KXgN7XjvOv7lnwwjanpvqr9f6TNhuM6Ju1pPDBuUjkDzYQfMWY17VjKt/m9uOQ3e0dd3lFa NFN3t3B+Pqz76heo237f6WdQ7D0673m+9TgbY24RCkMFtIw+ZIfixKeHw5eLji3GcbKW4jOzSK1/ yMbja2fZbS0bNRntrvpPp2b8+OO/31GtrUqDqROLuOHAZe3HdU24sUl/LqaXdbZupwz+rQcPS702 e78i9ek3mzBbGF0/qyUrma/COLHsw3uvcz28XJxWDUR9uQ8dZvPyN/PSXoyedrAeSNTH5nc7qmTM M2PcoAoo5DHkHOcrZvb3ZL/Q3m020aK1FGad2upN0XbunthQXmywTa93aHJ7ydWqCnJ442qQv4jn nQV0sUo5z+phn1Rt/wDT/s222e57vdxBZrqCwjljlHCJZ2IAPMMQvA8Mdf7EpVu6sta1jHT8eppu dsarjFd2Z2vX1O578eqnLgphx7MQhVkxCFF8QhQuOA9uIQ0Hik0sx5Bs/tx6Tg4rCDduyOKChB40 xcqWtRQaRmOfL3Yygb0R6WUKNRyPZi6QtkuwTiT/ACgYjjgymWi4ANDx54zFamGwdLJ4q8COeGYI BNktuPNPi4jli0tCi1LtFiBBFSeGKdSzWhC8hpoK0FM278HggbBKFhI2fswfsDQ07bA5SIhqa82J 9uFrJ6hIxMR+unTBWXbeqbeHzILiAbffSUrpeOpjJ7NS1Hux5B/2Jx7co7qPR6P59j0T2hu04Oh9 VqjAtnvC2qrY3oe+tAucigvJboRlr/iQ8P4vaMeUTipfA7uOnQM28jQ2aG3lFxAo/KuEIYPHXwtU HlwPfhSyGuRiEtMIxj1V6Z7B1lDOJkO177bsfld4gUamjerRiZchIoqRnmKZHG64z3BuOOkvB5j6 CG742vdLD0fqag9ben3UvRNxo3e01WkrabXdrcF7aU8gGp4WP8LUPtx6pxfuHa8hH6ZYl3T6nI7v jbtu8NZ+IlxWV/KapA8dMhK40L/uIrhm7f0R7/sLUcVubMYjgJzWsk8KxyyR+eigOhGTUyJB545i bi5Nx6HaURnCCjPqjPXQvqp1BY9Pxbdu9lDvdttEq21rfNMy3CRsKxxu1GDAcFJHcTjl+R4muc3K L8W+x0HHwlNatYyMnU/XkXUe1jZtv22WwO5zJJfecysoaEaiEK5nXRSQQPh78a+nZPbyc284Oj4j iJ3blQbST/Mx5BYNaXElupaSGZdfi7HNHBAypX9uH6tz9xeXob/kuHWxs8OsZLJT86y/T4UkvYA8 LRJIpcV/LkVTkPZhnxl5ZwzQSsrVfj5LR/xLklnBeyoLZ1kRI3aRkIIBYhVrT35YDlxjloaVdd1i 6PCyfGVb+5m22Vittb2M4hmOSjy1LSOf9Qp7sXr+nDKbjE4yT6JCDLtO4dW7/Yh4Zodtto4YrNmj YDySaA8KapG/aBjbO6FcOvzOIspnJ+TTX4G/fpb6f3EbRSLCAu32z6+ASFFGSFshm1NR/cBjz/mO Td88L9OdDOMIzJLNN+iWnT3RxWey/pbpuIqjbgIgFdIXHwx6sq08fcMaFYUm59e3wKPPYJdQ9edN ejfT9vf3USbl1xewGDpbpBspPmKUae5UZpDGxzP4jkvaG+O4a3kJ46VrWUvh8BXeb6G3jj+Z9Eb2 fTvs26bf0FN1Dvza976meOa9lKhdbInjYAZAGRmoMegezdkqqrLF0lLEf/VGg5i7ynGHotfmzKM5 1Mc8dmacqMOzniEKknA4hAe+VcQhQuOFa4hDQCMk6l41Y549MRxk1kJ24aErStK88ZwLNYCqPrcV NeXdi2CPRFOfWpIOdeBwetIVkzxBeGLicuXswd15B+eAxHcrIFaoz4YG4YM+aZKT5lQM1XifbiLQ o9S3bxeS2eYfMHGJSyjCWGXm06QrD3nFY5LMps4DBNNQx5YPEGyQWAFZNIYVBZeeM/dJ4F20aRZ1 NaIuQFcUn0ySOcju+xwdUbDuuy3Eayx38DxoH4LLSsTjsKuAcaLlNvDc0Sqmspo3HHWzptjOL6M5 /ps5glntEBW4s5Xi3GF/6iyqxVtfvHHHzjvaJVzlFroz2Hb2KUU10aAstvc2ssg22Q2tyj/9ZLxt 8z8MkfBmYdlCOJOE0/H9QzpL9JdO7LFJHJe2zQPENL3MRLxSRnjXKqkcRUU788C8VJfAsm0Xrq2h 3Ta57doYd0spwJIlkVZIn0moDA1FDwOKQc6ppp4YZ4mjX/q30Vt7+H9S6MultnkBc7HdOTHXmsUp qVI4Uao7xjpNlzri1G5Z+JV1PrH9hrbuW1bps96+2btt1zaXqGotpEIY0/EjDJh3qSMdLXfCxeUH lFUs6PqO/QlncRTbjDuVs9vb38KpA8y6UkkFRpINM9J/uwlvZJpOPY6LioTrypp4fct3z/o0c0V0 2q4RS+2UrqZ1NFrTgVP2/bhaNX3unTubt757PVv6lrEF3M82+tAskzpI/hQIRFAS9NSFxqJz7uWL VbeG2zhZKcrz1vKKKlpj8D3F0xtlncCO4kXOE/klnI1sDRgQyg0OfDBv7qUllGleyUXiTCEXS17b G2l2mfVMyMbm4ic0WnwHyyNVONaFvZgTvjJ4khiFNlTzBjJsdhNvkQiktWsYYooTeXUo060C6inZ QEHUa/vwpdiGq7m42dzvj4yWEurMr9H7bd9edabbZWQFn0p0ykV5f3kngWb5ceCWQngoPwj34129 sdVMnnVg+Uu8oP8ApNpbuxv92s9r6N6ORo7S9U3u8PKDGbi3qRG0zjONXOplXsoW4jHHqSi3KXU5 KabEnrn166S9Nooem/T+GHqzra3i+Vhemvb9taMkFp3XKaXXVtCGlaam5Y6fg/aN29f3b/pr6/GX yNLv+XjUvGH6gF9L/or1d64+qn/KutLu53G3gmXceo96u8ywjYaIY+QrkFVclGOzvpqSW02+Iprt 2j3ZoK5ycnfZrj97O49yttYWttttlEsFrZxrFBEuQCqKAY3W3ohRWq4LCjoKTm5tyfVgBmqTgxUr ucQhVc8cQgPl4n7MQgPmzUnszxCHOyG5YSZHIMf249PjHQ4eUg7HclISzGtPhHfjMY5YOTPCXojZ QTUnMAYKoZFZTChnEkQpQ6uXZi9cWmVyAXnDSaGJArlypjYRgLSYWglAFEcDnnikoFc4DFrJqYVb I4DOOheLyEZJvLkWh8PIYHGGUWlLUui5VwOGfPjivg0W8skEp0MsgoFB44LBIowxbXOtTGyDhkRz wGccMunkjFIp1YiiA0GY54nVGOjMo9PSCICgJJoQPbjU39Ta0LQ1g+or063DZN2X1E6eSSGw3Vx+ qyQD/trw5EuMxomArnlqqOYx5N7v4dws/uK1lPr8PiegcDv1OH2p9V0NK7X106e2fc7no31I2p9h uLWQmz6ms0aW0uYpDqSaaMVdC1fEV1CteGOYfAz3VSu27z6x7o2v/Jxpn9u1Y9GZPs22vqaFW6P3 uz3qF01y3tpMsyxRngNINQx5AjvPfpLdpZS/9yLRs69xG1fQ00eU2NreN2sjcWE8dfmTE5DMTxZ1 NVevMkYWdkm9dUMxguwB+cu4LxoHiS9Mmdw0X5TIaZOwJ0VbsBFeNMHUYyjl6FoycX6gTrLaIuqN qSCCUxb5trG42wy/lSkkeOJa8nHYTnTDuxulRPT9LHtvcoyTNfo5bkSGK9ZzCoPmaY/EWBzV1/u+ zG/Si1mJ0KtljV5iL9tEdzudwuZZpJwTRjKdeqJtQWNW7Dz5/fhx/RHC6mm8nbNt6oG7xdrYeXBG mqaMApBFlo08M8gMBfR5CRg5SSj/AKG4u9fTZaD6fY/Xq39RP+QzeTZvHtO0WLi3iWSVYrgTzXDe bqhLEEhFFR2Y0MuR+3LxS0zgf22b98trbFx0znPX0wviYv6O6E6m6k6VuOqenru336baLuez3TYo h5F6ojpIrxAkpLriYMFqDxArhbcc3VVaqrF4+Syn2M7jy2t0q5apP8cepI3kXdb3zZv0/c5LaxuY IkNJHXzChYGmnWUZG7wK42MH5LTUdhNdezMw9Kb7tXp1HuXVHVsMcXTU0ai72JDWV1XJPKJoXlPA VovIU44T3G1e8XhHr2Znk9vH7P3JvGBU6h9Vet/Uyx3X/jlq/RPRd/MRdQQNpvb5OCLc3K0oiqAB GlFAGerGx4r29XVNeX1S/cjgt3u1Ctzl+AK9Puj+kIt52a1umk3O4ur2K2up7NQYYvNbTQyHJjXi Fr7cdRyvITo28lV/KvyOT29auuXl3Z3U9GOhrboTphp47RbB9xRFtrVV0lIEBIZuepySxr3Y0ntb Z3eEt1fnzs6fCPYb5S6Hkqq/0x/MermUuxNeOOtNUDmanDEIQscQhXc/44hChNQe08MQgOlORxCH NKzuP+oOomlSCceq9jgfiMrMzRoIzqHIDGEYlqirM2kqWOnswzSsvArJ4Pz3wRFCNwNGFcOQrywU 5lcXYlbv4V7sMqvAtKQVt5VA1FsuGKSiZyMNlMmRDau8HC044Lplma5Dqy8wfuxIwMyZFb3TK6jV VRka4tKsH56hWW7VV0nhxHPA1WXcy7aSuw1KTTLIchgc4loSDotPMMb/ABVAIBwo5YGIxyZM6eXT AoI8Q4HsGNRuHqbbbpJGRLdLC/sbnbdytIr7br6JoL2zmUNHJG2RVlONXualbHEuhsqrHXLKOY31 a/Sns1tFZbz09dG3269d02m8uvF8ncGr/JzygVMTjNGOYINe/g93t5cNZ9yCzVLqvQ6aq2PIQ8Ja TXT4nKfcumer+g94YGO+2PcYDqW4tZGjLCuUkcsRo6nkQSMbmq/b7yGdJJmucLdtLXKMjbL6+erm wJHq3qPfYlGlI90t0ncDs80aJD7zhPce1tjuNVHxfwH6uYvr75MobN9QaX+3iPdejo5Qzlrq4sLk xy+cfidllVv29wxye99sOubSl8so63Y7xXw8o6+oeHrZ0ndwLBDaX36oG0QW99GixVbKrurkUH34 QXCWRer0NnRJTmotYyIN6Lt7m4umMsElwzSyIYiI2Lk1K6hQU5AHh342EWlheh1kNhOFeFn+Av7R cpHZbhCx8x1Ly+WBSh05ae4muGrcdTQ1Rl5ODWuRf27Z7ufeN0h3kMiWswdkYjVIzorKo018IrjW brcKUE49zqeL4yULZQsWFHX4vQ3y+mDr8WuzeovpDujpNYdZbfJJslrIsTnzpUMFyscc7LGxKFWC nsJ5HHMcj/sx+5+0e5PYxvtrvTw638sr8C5tPR+2ek+57TstjLcRnd9vli3LdEcq824WbeYJCtSh 1RSsAKEUQdmObt3ct/XKUtfF6f8Aq/8Az+Zye9udm5c33KVztNmu4bnII5b+a/3KPcJlsoVUmcwk spUEqNTv5hNQKtwx0/CWynQs9tDZcb0x6Mxl1ibff7hNrl2oBbFiy2jkyt5oNDrINGYc+IGOv2lX 2457s0XMb+V8/DpFaYKFv0j1FvNpHtUSXF/ckNDb7fCtIY/EVBESALUjtx0Udzt9tV5Saisa5PPN xG661rV64R1L+nD6T9s2DaenOreugJrmxCXW29PqPB5yGqzXL/ioc1UZcyTwwls64buP3XnxfRPu v8ilr+y/FdUbu3935pIGSrkAMbhJIUAUjVJxkhUc4hCIkYhCu5yOIQoTHEIDJ2op78QhzVhhRnYj LxHh7ceqReTgvF9hnhlSBUc5FRRc+OMpGJPCAl7eanLEmlaHsw9t46ZErJZYDvpJCVMbVzrljaUR QnayKCd1Gktmc6jDnggPkwxZXZYMhcEjmcDnWSM8jHt10UrU1HZ34TtrCKQYejx+YhIrxwKKwWfq eISwINa1ypi0kUeoQFXYeLIcjinQx0Dto4WIEGjYVsWRit6Djts0cyKhbxcjjW3xaHKnkyPtimKA AHGptZt6lpoH4rwCoU0Awv4jCkT7rt2z9Y7DufTHUEIudr3SExT0ydGGaSxk8HRqFThPebOG4rcJ LRjO33EqZqUepzf9VPQnfOh4rxNy2c9RdLwq77bvUMZeJkVSQH01MMlOIPuJx5TvuJ3nHXZrb8W+ q/idtt99Ruq/qSzg5V3G6b5HPO0ttbSIzsUjktx4VJNBVdJyGWO9qm4xWuuEcxPPk8dMlSPdb+Jk ubfbbWKXTRtAkAZT2rqIOHZ0q+H1rIWncWUyzB4Jo93uLsSyT7NbB0fTqiEgqaAnnlxxz2920aJ+ KbOr2G+uvh5SwjKPSXUu8wXEO3qEayeqiG5DDyqAk6HJ4CnCtMaTdbSElnozteF9xbihqvKlH0f8 BkvXS+lnuTJHHrjME/y+pyNXByorq0nM0zwrCtxj4se3+/8A7ixWeKTXoKW6XzxdQRllKXF9aRq0 aeItLExXw0+LUHWlOONVKj7cGn0TOk/5KFlkbU8eUdfmjIG0br1N6bdY7fuFxt6Q7yNv87bYpCpu bU3MThJI6hkSVVaoDjL4SM6gUdnTyG3aTzr+HU4/nuftV/hS8Qxr6yZSvvqB9R+pdrGwbvsUz9a7 e1p/xTcUETz7jcN5kMzS6AqIHSTJQpJb8WeMf/yu228nKp/RL9S9Pkc3Rytlr8LVhro/U3C9P+k+ pOndr2236h3N03dibnqG7jK6/nJyGnC+EhQlBGorkqjCd25hWvGlaLp8DpXycKK/GGcmVNo6K2Dd L5rPpfoqfedxuXq8kKT3DnUasS1WpUnMnAarN7e/GMm38DnbroZ8pM3P9LvQWXbLi03jq6wtdos7 MB7Xp+AJrkemRnKZKo/hBJPPv3vHe2rbZee7ba/pz1+ZptzycYrxqWr7my95eggRx0SNRpRAKAAc qY7qMVFYS0Rost9QJI9eeMkKjtiEKznEIRE8uWIQryNQfbiEB0rVxCAu5fxBezjiEOYdvuDrKdIB AYhs+OePWFE8/wA46Baa6eRNVaUyUch34JGOoKctCk8yNG1SWyzPfh6qOBRg+OUs4UmtD242UVoL Sep7uikSakbxkZntwxUsgZENlMEcsa+Ljg846AcjhZ3FAung3HCdkA8ZZGOKY6Ah4YTcdQmT6JtP iHxnli3jkrkt2szyMVJxSccEyMcGkoi18R+/24Tn1DxWQtt0kkN0iCrAZnCt8U4h6nhmVbHcEVAK cR4lrwxpLKzdV2YLjXQdgI2yOdMC+2Ec8hu1uxppxPE4DKLXQNGQz2O9CNfKkUSRSAq8bCqkHiCD kRgFtMbNGGhY4PKNYfWP6S+ifUKW56j6O2zbNn3y4Be82dolhtbiTm8TIAImPMU0nuxzHJ8XuJPz onh+j6M3Wy31T+mxfic/Opvp237oy6a33jou72+FWP5vy5eMivFJgGRh78cxdy3J7b6ZLH4G9r2m 1s1TKFh6cbesqrBtk5Fx/X1L4NQoBXSqlchjQ7nmt3a8yZtdvRXUvGLD9z0p0Xs6M25jbYZGWklq ipeTOP4dA1MPfTCEtxfY/wBTG42RjquoCg6f2Xcrj5TpjpiS2ikann+cVlqeYj1FFGeVa4Mt3OHV 5Gq95POMmPutdt2Hojc7XbN0kj3Xq61k+YtbrZLho7uxEhqRcTqSEkYfgFRzNMbfbJ7uttr6X6jL 39K0lny+Brt697hvtpf9N3tzu99Km/2clwReXHzF2hik0KjSIq+CnwinbjZ7HZQoh4xikv3HO8tu I2Wrw6YMS9Pbr13uPUuxbZ0kb7qDqe6voE6a2i2Rrq5muNQMUccWbOSRw7MMyojNOONGa5WuLyj+ k/oj0g9W942ja7PeOlx0zcXtrbt1Dd7jNFSKV0DToqxs5YhywyFO/HEr21up2PCws9zbS5SlR65Z uZ0X0hs/p5tLWFgRc31yQ24bgVCmRgKBVUcFHIe847PiuKr2EMLWT6s0G63cr3r0XRBm4vJJSakn G2FQdI5JzOeIQqMxriEImP8AjiEK7nEIRNnXuxCFWZsq8xxxCA5zxxCAS4kpU8ycQhythvUAOYyY 1Pvx66oN9TzuUi3FuCyny9ZahzOGIVtAJzyWjLQOEIGkVw5WgLKHmuHIYmpGR5Y2MEsCsup9kaZ1 oTqU9nIYbhhApn6PUrBdfcMXAMctvkVY1JbNeeE7VkNF4QXW+qy15cSMBdRbyJFuTRqAljwY8aYn 2yeQRs5Cw1nKnA4DZEtEZra8QFajUBkKduErIBISwM9iDrDgEV+7CNr7DcOo1285WlTyzpjXzgOQ ngK2lyhYjgRwNcAlDQZhNMOQT0FQc+WF5QD1ywXUvXFNQA4V7sDcAqmM9jeyDTSTLkMLziGTHjbt 5fR5chDpwZDmPsOWNfbSpdhyqxxEDr/0V9OfU/XNutlLs+7OoDbvtjCF2pwMsVDHJTtIr340O94L b7jVrD9UbXb8nZXpnK+JgM/QntL3SyWfXyJb1/8AksSJADxB0ylT92Oct9sSzpPT5G2r5ZNarUH9 ffRb6jQ7P8j6P9f7NbPcQ6Nyutzgktr4nPUtvPGJUjX/AE6v82Cbb25RVLytzL4djFvJ2WLEdDAv Qv8A+ZfqJNu0c3XfVezbZtol13cltNNfXMlTViqlY1JPaz43s4V4xGOBaO4sSw5Mzp6wf/l56Vep thbLtXX+/dJbzt8EMW33/k2t7CphjKENBphOlySSA4IPA4p4rGCnnr5GTvpI+hn00+lKC8359wX1 B9T9wV4Jeu7u1W3NpaNl8tYW+ubyFYfG+su/AnT4cVjBRMzsctDc263J3qFbSvZi4MDSzFsycQhW Lcc/ZiEImPLEIQE8fuxCELHEIREAjPEIQsaVpiEKUzChBPPEIC528LYhADdSUCitM6nEIccrXdHa Rwzmhc5k9+PblTg8wcteoyJeKgUg5gjPBIQyUcg/aXaOuokBiMwT2Z4KoNFfIkefzmGmOi8xhqtY QCb1PpJWpD0FK6eeG62Ca9SNZFLBwCpHLBsAJByzvHVGLeEEcKYFOGSyeAnDchl0k5E/Z78UcMEU gpHMKawchzwNxLJhCzuWlZVT4eZ78AsikXjLI7bfZM7RsRlUE41d1mBiuGdR0VlgjoMz3Y1r+pji eEeVvyBUEVOWWI6smPMK2d5roRlUZjALK8B6rA/b3DUBrXt9uFJQHYSCBuHNCSR2YF4hch/bb38v M+JffhayAeueRs2+Yl9WqgPbhOyI3VIZYLgqw8VMKSiMIO217IQfFnSnHCliwM1y1DltfSKF8Rrh axDUHqXvnpWBGonvwuwqPzXb0+I4G0WITcM1QWxhrBCuz1OMEIjnz9mIQ8M3HEIQk92IQiYnEIRV z/diEPDHLEIVpDTjiEKE7UU14YhATcP4GpiEFu+lpX2YhDi/YGOS5bUTp1Npp7ce5uX0o8wcRhfz Y6uh1Io1HPiMHqeQUyn+ryiUKurxZkg5Y2cKVgXbHDbr/WiMW5DnxxWVeCncNCRpQAFqzcTisXhk eoTFvppRRqAGWLxsKOJ+aQR0j4MeIwVagnoekuECkBs17DxxbxyVLMd8xIRR/pr24o4GVId9hjkB DycDT7Ma7cyQeHUyhYzxoulqA5UONJbFsfraQRkmUqfEB34CoPJdsofMQklRk2CeLKZWQzZnVoIb hxwtYGgMkMqhAK07cJSiORloWjNJp7uR7sUwF8mi5t11WSjGhU0p3YHZAJCeR1s7sxgGvsxr5wHo ywMdvuCtQMcxxOFZ1jNdiYw2l0pIOrjxwnbWMQlgPQz8M8sJSWmB2LzqEhJkMKtYGD2H5VxVoymf g2ZzwORlH6ta4qZPxagxCEdc8Qh8LcRwxCELEYhCuxFa/biEI2NBU4hCnI4zPDEIDbhwBxxCAi4k ARu3EILN64rTtGIQ4i2+7IJm0OAwduffj3auvKyzzCXUPfrVECsaswI1csOU1dwMme7aYSUFaBuG NktEAaGzawkSirk+3A56lcDlFcKqqVIoeNcASyRk8m4PUnWAKUJGC115BvQqtuasx4AqKAtzw3Go BJlZbwFsjmTywT7YJsOWYdmikbixFMAs0LxMpbXdqEQaQpUZHGlvhkbrYwJeip8XsHPCjrYwpF+O YuoOoqfbgLgWyTRtrcA5Z4q+hldQ/DqiUANkcLSWQy0CcFyVpU8OBJwvOsLGWC61+zrorppxwH7Q T7zCG3yEnXr4nw4DOIemQ1QXjEqnd24TlAdjMN290VdanLC04DEWNW33K6qA5nKmErYDVUsjlBIN MZB4j78auxamwrloFo3qteZwpYtRuLyiZTWhrTFHoWwSgjM+4YFIsj1XL9uKGTwzf+GIQj1Z4hD4 TxxCETHt54hCFuNcQhWkfI5178QgPkcUPLEICpZKk9lcQgGu5cwv34hBXvbjxE9nDEIcJ4/L+eam n+ofh8zt51x77T+k8xsGh/L8tf6fEcfMrxw3VnABh6x8uifBx/8Asw2gTG+10aE4ceWvFO5UYBp8 ofu1fdiqzkqfJNOn8fHlq7sNV9ATPjaNCfDw/wA/34PHOReZLa6POH9Ll/H3Yk84KIc7Xy/D/TrQ cfMwnZkNEeLLT5a0p8P+b9+NZYHiFodPme/nqrgEshEHoNNOXu1YUYcIx6fMX4f91cBl0LIOnToF NPDlq/fhdhux5jplWvH8Vf3YwyFoaaH/AN2ByIH9spoi9vOtPdhS0eo6DDb081ad/bhSY1ANx0ov t5VwvIYGbaqak48e/CNw1SP1t8C8eONTb1NlV0DcPwnj+7CdvUcr/SWY+H24DIJElH4uPvwKZlH0 cPfipk8nniEPC8TiEPB54hCJsQhBJxb3ccQhTk4YhAbP8J+L34hAbJTPj9+IQBXfxHjXv44hBQvq af8AVzriGD//2Q== --b1_c99250470568e4a46a94a4abfda4bd7d--