Date: Fri, 1 Dec 2023 16:20:30 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.235.60.197 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68" --b1_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68" --b2_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 1 :: Lesson 23 Pamamaraan ng Pag-aaral para sa Bagong Muslim (part 1 of 2): Unahin ang Mahalaga Deskripsyon: Bakit kinakailangan na panatilihin ang pagtuon ng pansin na matutunan ang mga paniniwala sa Islam at ang pagdasal ng isang bagong yakap sa Islam (Muslim). Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 160 - Nag-email: 0 - Nakakita: 14232 (daily average: 7) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video. Pumindot dito upang i-play ang video ng aralin na ito Pumindot dito upang bumalik sa video. Para sa mababang bandwidth, pumindot dito upang lumipat sa stream ng audio-lamang. (Tandaan: Ang pagsagot sa pagsusulit ay maaaring mangailangan ng pagtingin sa video.) Itago ang video ng aralin sa pamamagitan ng pagpindot dito Layunin · Upang matutunan ang pag-aaral sa sistematikong paraan, na nakatuon sa mga pangunahin at pinakamahahalagang bagay. Mga Terminolohiyang Arabik · Shahadah – Pagpapahayag / Pagpapatotoo ng Pananampalataya · Sahabah - katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan. Angsahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim. · Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan. Ang pagiging isang Muslim ay kasingdali ng pagbigkas ng Shahadah(o Pagpapahayag ng Pananampalataya), ngunit ang pamumuhay na Islamiko ay kinakailangan na ang bawat Muslim ay maghanap ng kaalaman tungkol sa kanyang bagong relihiyon. Sa sandaling ang isang tao ay yakapin ang Islam nagiging obligado sa kanya na alamin kung paano ang tamang pagsamba sa Allah, sa paraan na kalugod lugod sa kanya. Mula sa libu-libong mga tunay na ahadith, natuklasan natin na ang Propetang si Muhammad ay labis na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghahanap ng kaalaman. “Ang paghahanap ng kaalaman ay isang obligasyon sa bawat Muslim.”[1] Sa araling ito ibabalangkas natin ang isang iminungkahing pamamaraan na maaaring sundin ng isang tao at kayang maunawaan ang matatag na pundasyon tungkol sa mga prinsipyo ng Islam. Bago tanggapin ng isang tao ang relihiyong Islam, mas mainam na nauunawaan niya kung ano ang ipinahihiwatig ng Islam, subalit ito ay hindi palaging madali at posible . Kadalasan ang isang tao na naniniwala ng buong puso na walang ibang tunay na diyos maliban sa nag iisang Diyos ay naoobliga na tanggapin ang Islam. Ito ang karaniwan at nararapat na gawin, sapagkat ang Islam ay relihiyong hindi mahirap isagawa ; may oras para sa taong yumakap nito na matuto pagkatapos nilang yakapin ang pananampalatayang Islam.Una sa lahat, sapat na para sa isang tao na naniniwala na iisa lamang ang Diyos na karapat-dapat na sambahin at si Muhammad ay Kanyang Sugo Subalit ang Islam ay higit pa sa relihiyon; ito ay kaparaanan ng pamumuhay. Dinisenyo ng ating Tagapaglikha sa paraan na ang bawat kilos ng isang tao ay maaaring maging isang paraan ng pagsamba. Itinuturo sa atin ng Islam ang kaparaanan kung paano kumilos ng tama sa anumang kinahaharap na sitwasyon, mula sa pagtulog, pananamit, pagkain at paghahanap buhay, at ganun din kung paano gumamit ng palikuran at kung paano maligo. Para sa isang hindi Muslim, Ang Islam ay nakahihigit lamang ng kaunti sa listahan ng impossibleng mga tuntunin at regulasyon, maaaring ito din ang pag unawa sa Islam ng ibang yumayakap dito bilang kanilang bagong paniniwala, lalo na iyong mga walang sapat na kaalaman patungkol sa Diyos, ang bukod-tanging karapat dapat na sambahin. Kung kaya ang paksang ito ay pinaka mahalagang aralin – Paniniwala at Pagkilala sa Allah. Ang Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa loob ng dalawampu't-tatlong (23) taon at tinuruan niya ang mgaSahabah tungkol sa Allah sa loob ng labing-tatlong (13) taon bago niya inumpisahang ipakilala ang sistema ng panuntunan na nagbigay daan sa pagkakatatag ngIslamikong Pamunuan. Kaalamanpatungkol sa Allah at Paniniwala sa Kanya ay ang matatag na pundasyon ng Islam. Sa sandaling ang isang tao ay maniwala na ang Allah ay umiiral, dapat niyang hanapin ang kaalaman na magpapatatag ng paniniwala na ito sa kanyang isipan at puso. Dapat malaman ng isang tao ang mga Katangian at Pangalan ng Allah upang maunawaan niya ang lahat ng perpekto at ganap na kabutihan na nabibilang sa Kanya, at walang depekto o mali ang naaangkop sa Kanya. Sa madaling sabi, ang pag-ibig ng Allah para sa Kanyang nilikha ay napakalawak at lampas sa imahinasyon ng tao; hindi natin masusukat o mabibilang ang mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob Niya sa atin. Nilikha Niya ang kaisipan ng tao upang maunawaan ito at upang maghanap ng kaalaman upang kumpirmahin ito. Ang paniniwala sa Allah ay ang unang saligan ng pananampalataya, at ang pagpapahayag ng paniniwalang ito ang una sa limang haligi ng Islam.[2] Kaya maliwanag na ang paniniwala sa Allah at pag-alam tungkol sa Kanya ay isa sa dalawang pinakamahalagang bahagi ng kaalaman na makakamit ng isang Muslim. Ang isa pa, ay matuto kung paano isagawa ang pag darasal (salah). Ang sinumang Muslim na hindi isinasagawa ang pagdarasal (salah) nang walang sapat dahilan ay gumagawa ng mabigat na kasalanan. Subalit alalahanin natin, ang Allah ay hindi nangangailangan ng panalangin mula kaninuman, sapagkat Siya ay malaya sa lahat ng mga pangangailangan, ang mga tao ang nangangailangan ng panalangin. Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng isang tao mula sa panalangin ay hindi masusukat. Nagpapadalisay ito ng puso, pinagiginhawa ang kaluluwa, nagpapaunlad ng kaisipan, pinalalalakas ang moral at kabutihang asal at nagtataboy sa kasamaan, kalaswaan o di-makatarungang mga gawa. Ang Islamikong pagdarasal (Salah) ay magkakasunud-sunod na pisikal na paggalaw na may kasamang pagbigkas ng Quran ay isang natatanging koneksyon sa pagitan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha. Ito ay nagsisimula sa unang kabanata ng Quran, kabilang ang pagyuko at pagpapatirapa habang ipinapahayag ang Kadakilaan, Kaluwalhatian at Kamahalan ng Diyos.Ang pag aralan kung paano magdasal (salah) ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kaalaman na matututuhan ng isang Muslim.Talababa: [1] At Tirmidhi [2] Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga haligi ng Islam at mga haligi ng pananampalataya, bisistahin:http://www.newmuslims.com/lessons/31/ Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/150/pamamaraan-ng-pag-aaral-para-sa-bagong-muslim-part-1/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pamamaraan ng Pag-aaral para sa Bagong Muslim (part 1 of 2): Unahin ang Mahalaga

Deskripsyon: Bakit kinakailangan na panatilihin ang pagtuon ng pansin  na matutunan ang mga paniniwala sa Islam at  ang pagdasal ng isang bagong yakap sa Islam (Muslim).

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 160 - Nag-email: 0 - Nakakita: 14232 (daily average: 7)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Layunin

·       Upang matutunan ang pag-aaral sa sistematikong paraan,  na nakatuon sa mga pangunahin at pinakamahahalagang bagay. 

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Shahadah – Pagpapahayag / Pagpapatotoo ng Pananampalataya 

·       Sahabah - katawagan (pang maramihan) sa salitang “Sahabi,” na ang ibig sabihin ay kasamahan.   Ang sahabi, ay salitang madalas na din gamitin ngayon, tumutukoy ito sa tao na nakakita kay Prophet Muhammad, naniwala sa kanya at namatay na Muslim.

·       Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang rekord ng salaysay ng mga kasabihan at mga gawain ni Propeta Muhammad at kanyang mga kasamahan.

StudyMethodology1.jpgAng pagiging isang Muslim ay kasingdali ng pagbigkas ng Shahadah(o Pagpapahayag ng Pananampalataya), ngunit ang pamumuhay na Islamiko ay kinakailangan na ang bawat Muslim ay maghanap ng kaalaman tungkol sa kanyang bagong relihiyon. Sa sandaling ang isang tao ay yakapin ang Islam nagiging obligado sa kanya na alamin kung paano ang tamang pagsamba sa Allah, sa paraan na kalugod lugod sa kanya.  Mula sa libu-libong mga tunay na ahadith , natuklasan natin na ang Propetang si Muhammad ay labis na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghahanap ng kaalaman. 

“Ang paghahanap ng kaalaman ay isang obligasyon sa bawat Muslim.”[1]

Sa araling ito ibabalangkas natin ang isang iminungkahing pamamaraan na maaaring sundin ng isang tao at kayang maunawaan ang matatag na pundasyon tungkol sa mga prinsipyo ng Islam. 

Bago tanggapin ng isang tao ang relihiyong Islam, mas mainam na nauunawaan niya kung ano ang ipinahihiwatig ng Islam, subalit ito ay hindi palaging madali at posible .   Kadalasan ang isang tao na naniniwala ng buong puso na walang ibang tunay na diyos maliban sa nag iisang Diyos ay naoobliga na tanggapin ang Islam.  Ito ang karaniwan at nararapat na gawin, sapagkat ang Islam ay relihiyong hindi mahirap isagawa ; may oras para sa taong yumakap nito na matuto pagkatapos nilang yakapin ang pananampalatayang Islam. Una sa lahat, sapat na para sa isang tao na naniniwala na iisa lamang ang Diyos na karapat-dapat na sambahin at si Muhammad ay Kanyang Sugo

Subalit ang Islam ay higit pa sa relihiyon; ito ay kaparaanan ng pamumuhay.  Dinisenyo ng ating Tagapaglikha sa paraan na ang bawat kilos ng isang tao ay maaaring maging isang paraan ng pagsamba.  Itinuturo sa atin ng Islam ang kaparaanan kung paano kumilos ng tama sa anumang kinahaharap na sitwasyon, mula sa pagtulog, pananamit, pagkain at paghahanap buhay, at ganun din kung paano gumamit ng palikuran at kung paano maligo.  Para sa isang hindi Muslim, Ang Islam ay  nakahihigit  lamang ng kaunti sa listahan ng impossibleng mga tuntunin at regulasyon,  maaaring ito din ang pag unawa sa Islam ng ibang yumayakap dito bilang kanilang bagong paniniwala, lalo na iyong mga walang sapat na kaalaman patungkol sa Diyos, ang bukod-tanging karapat dapat na sambahin.

Kung kaya ang paksang ito ay pinaka mahalagang aralin – Paniniwala at Pagkilala sa Allah.  Ang Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sa loob ng  dalawampu't-tatlong (23) taon at tinuruan niya ang mga Sahabah tungkol sa Allah sa loob ng labing-tatlong (13) taon bago niya inumpisahang ipakilala ang sistema ng panuntunan na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Islamikong Pamunuan. Kaalaman patungkol sa  Allah at Paniniwala sa Kanya ay ang matatag na pundasyon ng Islam.

Sa sandaling ang isang tao ay maniwala na ang Allah ay umiiral, dapat niyang hanapin ang kaalaman na magpapatatag ng paniniwala na ito sa kanyang isipan at puso.  Dapat malaman ng isang tao ang mga Katangian at Pangalan ng Allah upang maunawaan niya ang lahat ng perpekto at ganap na kabutihan na  nabibilang sa Kanya, at walang depekto o mali ang naaangkop sa Kanya.  Sa madaling sabi, ang pag-ibig ng Allah para sa Kanyang nilikha ay napakalawak at lampas sa imahinasyon ng tao; hindi natin masusukat o mabibilang ang mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob Niya sa atin.  Nilikha Niya ang kaisipan ng tao upang maunawaan ito at upang maghanap ng kaalaman upang kumpirmahin ito.

Ang paniniwala sa Allah ay ang unang saligan ng pananampalataya, at ang pagpapahayag ng paniniwalang ito ang una sa limang haligi ng Islam.[2]  Kaya maliwanag na ang paniniwala sa Allah at pag-alam tungkol sa Kanya ay isa sa dalawang pinakamahalagang bahagi ng kaalaman na makakamit ng isang Muslim.  Ang isa pa, ay matuto kung paano isagawa ang pag darasal (salah). 

Ang sinumang Muslim na hindi isinasagawa ang pagdarasal (salah) nang walang sapat dahilan ay gumagawa ng mabigat na kasalanan.  Subalit alalahanin natin, ang Allah ay hindi nangangailangan ng panalangin mula kaninuman, sapagkat Siya ay malaya sa lahat ng mga pangangailangan, ang mga tao ang nangangailangan ng panalangin.  Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng isang tao mula sa panalangin ay hindi masusukat.  Nagpapadalisay ito ng puso, pinagiginhawa ang kaluluwa, nagpapaunlad ng kaisipan, pinalalalakas ang moral at kabutihang asal at nagtataboy sa kasamaan, kalaswaan o di-makatarungang mga gawa.

Ang Islamikong pagdarasal (Salah) ay magkakasunud-sunod na pisikal na paggalaw na may kasamang pagbigkas ng Quran ay isang natatanging koneksyon sa pagitan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha.  Ito ay nagsisimula sa unang kabanata ng Quran, kabilang ang pagyuko at pagpapatirapa habang ipinapahayag ang Kadakilaan, Kaluwalhatian at Kamahalan ng Diyos.  Ang pag aralan kung paano magdasal (salah) ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kaalaman na matututuhan ng isang Muslim.


Talababa:

[1] At Tirmidhi

[2]  Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga haligi ng Islam at  mga haligi ng pananampalataya,  bisistahin:  http://www.newmuslims.com/lessons/31/

--b2_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68-- --b1_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68 Content-Type: image/jpeg; name="Study_Methodology1_._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Study_Methodology1_._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAwwEYAwERAAIRAQMRAf/EALgAAAEFAQEBAQAAAAAAAAAA AAQCAwUGBwgBAAkBAAIDAQEBAQAAAAAAAAAAAAECAAMEBQYHCBAAAgECBAMFBQUFBwEJAQEAAQID EQQAIRIFMRMGQVEiFAdhcYEyFZGhsUIjUjNTFgjB0eFickM0ovDxgpKyJCU1F3NEEQACAQIEBAMF BQcCBgMAAAAAAQIRAyExEgRBURMFYXEUgZEiMgbwocFCM7HR4fFSIxVygmKissI0FvIkB//aAAwD AQACEQMRAD8AlJDKJH/Ub5jwPtx7qpgofBpux39uZwtQ0HA038R8vacSpKIWHmJpzHz9pxKkohQa Uf7j/acSpKCg0udZG+04DYKCg8v8RjT2nBqSh7rk/bf7TiVJQ91Sftv9pwK4koe65OGtvtw1SUPt cn8RvtwKkofapKfO32nBqSh5rl7Hb7TiVIfAy8eY3tzODWoBBMn7bfacNUVo81S/xG+3BJQTql48 x/tODUFBBMn7bfacGpKCTzM/1GPxOJUUbYyfxG+04JBomTPxt9pwReA2TLmeYx+OCK0MtzP4jfac FMUaPO/iNn7ThqkGiJP22qPacFMVxGGD/tt/5jhlIGkGcSH87/bh00LQFdZP4je3M4dSJQFkWXPx sficOpEApFkoau/wJw6kQAk5vbI32nFiZCPkWU1/UfPhmcWqSGRGTJLU1dzX2n+/FsWhiJnSU0/U anZRjh0yVAI5ruCWPluxBZagkkccC5ajNYl9q9KGR1Y8f6j0H5j+OPH1NOk+WOuZwKhURfL7sxiV C40PdBpw9xwagoLCd4riVBQ9CU7OHbiVJQUEGJUFD3R7K4lSUFCI55YGpB0tjgt8q9nfg6lzJRg/ Osw3LE6ySDjHGdbD4CuDrRNLAZN426KXlOJUoaGRlov2nA6iRNLDXubPlc2N/MA/KkeZPuwXNLEm hsDO6WyqDJFLFU00FCTheug9JhiNDMuqJwwpmMwcWKafERxaPeXlwwdQKCdHswdQKCCh7FwUwMQY yPjhkwUEco14ZYOoFBDRCtCQCcwK54ZNCtDTJCKlpkULxqwH44mpAaZHy3+1xNoe/g11poDgmvuF cTWgaWNfULBgxhmWVhxUVH9mJ1FwJoHQOYuoDLjiKRHGg20fs9+HqI0DtGfvwVIFAdo+/DqYGCvF XPvw6mAEeHif+2WH1sFEBSQkjMD3jDqbJRAElv7PfixTCR0sHsxapkIqa3yy48KYtjcIRht6zR+H MMPvIxZqwDQ6mkTxv/qP448ZqOrQ8CClMDUGgvR8PZiagCuXwxNQBYjJxNRBYhJ7MSoGh0W5P9uD UA4LbPDEoxzy5CmgBNOJGK7iwwLbTo8SnbpsO830gWO8lSA11JGeWKH2YxNTNtYETF0HuEUgmi3J rZ4846Z4es4qon9t4EjPtu+3BjSaeO8aHKMtHRfiMWK7J8CudmKyZL2W17tEy84QJEB8kaZ176k4 uUpcilwRK+QJYtMNfdnTBzzBV8D7lxRgigHuFcOpRQjjJkZc7pt9qG1OXf8AhqKk/AVwOtEHSkR7 b/ZgFntp4U/bcKtfcK1P2YKuxYOlIBl6r2pacq3u7lmoFEceRPHixGHU0Dpsj5+sY4lDfRbwLXJm Ap+OHU0DpsjG66laoi2K6mArmin/ABw2snTAbzq24lQM23z2YJGTKFOfcS3b7sBtE0MJsb/Ydw0i /wBvu1kP+6+ph9gyAwuqJHFouVvtu2Qqr21nHGOKnTma9uG+ErbHeWiV0xqvfQYdUA2xDDE1CNDL KM+3DVBQYZBxpg6gOIO0Z4YZSFoDvHX2VywykLQFePtGHUgUBJIsMpgaApYeOVBXFimCtCPlhrUe w1xYpkqRktvXsqO7/HFiuExI7y4MsZ/zqa/HD6wnTMkY5j/6j+OPJajtaRPLH+IwNRNItYSeGJqJ pH1tj/fiagaQpLU5UFaYNQaQhbY9o92GqBoeW2qK0zwagoPracDxpiVIOeV45e3BUgH3lj3UxNQD 3yvs+GJqCnQ88qBWi0p29+JWhHKolrZz8tB7Tng6mwYDfkBWrsXOAo8wufIbksInBV0qp/L/AN2G cEwK40RU9jbWSF4baGI/tmMufsGZxXJJZFkZOWZTd08hL47qSe4K/wC2sehPgiqPvOKlKKzL0myn XO9R2pKWNlcBK0FVVPuAJxbHcR5iuwxi3i33dJeasBVS1AC/iFeGRH9mLFeqVu2kWaHpWearXpmA fiouGC09oVVrXBq2I5Il7Tp3brJlkisoI5FFDIF1N76tU4KEciUMKgEEA14mgwaIRyY00YGQAAA4 YbIQZaP/ALsGoKDRjwagoNFPZg6gUGWj/wAMRSBQZaP24KkBoHaMjM4ZSFaBnQZ9gw6mLQGkj+zD qQKAjw/DDahaAcsWXD44ZTBQjpYc8l93dh1cIRzQ0ljy4Ov44tVwZHSTQlpHy/Mfxx5HUd3SOpbe yueeDqBQKS1P7P8Abg6iUCltezTiayUCFtsvlwykCg+tt3DDahWghbX2YOslBwW/HLBUgUF+W7aV wdQGhQtvgPd24OoGk98seNPjg6gaT4257vjg6gUEG2p/fg6haDbW5HZXB1AaGzb/AOXB1C0GTbGl NOJUmKB5LJGFGQN31AOA4xfAZTkuIMdugB1CBAfYor+GAox5B6kuY01oKUpTvwyaQrbYLJa9ww2o FAOSCnZXAciUBHi7xngaiUBmjoeHxxKgoMmP2e7E1AGilM8NrJQaZMFSBQZZfZhtRKA7x4moVoZZ Dg6gaRhk45V9uG1A0gzR8cuODrFcQR4/Zg6waQR4wKnj7MHWDSASxj/HDq4DQAFKyx1GZYV+3Dq4 HSdQiy8b+H8x/HHl9Z6HQFR2XeuJrBpCltAOKkDB1k0hCWh4hcsHWDSPJaPWmkaezvwdbBpQUtn3 rhtYriPC14eHB1C6RQtD2jBUxaDgtO7hg6gNCvK0yplg6gUPPLDuzGDrAeeVGCpitDbWwqfDnwGG 1iNCPLVzofbg6yUGzbcRTB6hKDRtwfy5YHUJpGWt6Dhg9QmgGe3ArlidQmkEeGnZXE6gdII8PsxO oLpAniA7MsDqE0gDxezB6hNJHyR8aDLA6hNIGUz+OJrF0jRXj34PUJpGWT4e7DK4TSNNH8cHqA0j BT/scTWiOIwU9mDrBQYZO8YOsGkYdMTWTSCugwynQGkDeMUJwdZNIFJEtD2nuxFMGkB5S82PPMsP xw+smk66FqAzZZ6jjy/VPRdMIW1GGVwGgKS1rTKmD1QaApLQ93xw3VFcAhbTB6griPLZ+zB6gHEc FnTszweoI4DvlQKE4ZTFcD4269+CpiOAkwCuWDrA4HhiHCmDrF0iDD/lweoTSJMGWQoe/E6hNA2Y T3YPUJoGzAf2cTqE0g7Rez34nUJpBXjGeWD1A6AR4uNOwYnUBpApIznlwwOoTSByRmuS5YPUBpAp E7BgawOBHyriK4TTQi5UGeD1CaQEpmcsTqA0iDF2UxOoTQDyqkS6pWWNa0JYgfjg9QKtN8AGS729 KhryFf8AU4GGUw9F8iOm3nZopFhN/E8rfLGjayfsxNTD0WPeatWJCyJqGZBYCnvweoK7QglXFVzB 7Rg9QDtjDr35YnUB0wRwPd34nUB0wOSnca0yweoTpgT9vYMN1WTpgJrzI/DUlh+OGV1kVtHagt1D t/qOPJ9c9J0sApLdMicHrgdthSwpShGD1xHbHliHZhuuK7Y8sQwyvi9Me5dMMrwvTPuVXsw6vCu2 fcrB6wrtieXXDdYHTEmAce/E6yB0hBipl3YKvInTPuWO7B6wOmIaPhkBTE6xOkDsnwwOsTpg7jtx OsgOAM6jMffidcGgEdAOOVOOCrxNAHIBg9YHTBHPd+OJ1QOAC/Hs9org9UGgAly7eHbidUnTK/eb nt0AYzbhbQgftyqD+OFd7xD0XyKtfdWbHarqa9F33LbDmfaeAxYptjKwytzdeQEkWm3PIv5GkfTX 4AHF0YN5h6SIG76s3m5/dmOyUilFBJp7zXF0LC4jqKXArV3cX1zV7i7kmY8SSfuxshYiiVZAzwBq l2cjj7caFbQlByxvtp20tJdbe93JTIcwotfhhJw5EoT/AE71JPud8LWz6XL2hcDzMZOmIdpZmFDT 34512kQNGsNEq5Cp9+M/URW4ArRj9kUp3YjuA0AzxqP7MHqE6YHIqZ5fHDayK2AyBOwfdg9UPTAq /qR0XLUMwPbgq6RWjtMuAzVyzP448P6g9X0vAdWQHgeOCtwxXaQQhBw3qCt2h8EDjhluBHbCFYdg xZ6gRwFBx34ZbjxEdqorWMxX4YdXwdJHtV/aH24b1CB0TzXGPzDLE9QuYej4CWljH5xlieoXMHQY 200X8RadmJ6hE6DGWvIB+avsweuL0GCyX8QrhuuidBgjbhF3+/A66A7DBJNwjFRX78Hrg6BHyblH WmrLDeoB0AOTckNafbniLcA6QFJuS5+JR8cFXwdEj5NxXPxjE67F6QBJuSmvjHxwVeA7QI9+hFA1 QeOD1gdJkXcR7Zc18xZW83eWjUn7aYnUqPFSWTK9c9MdOTMzRQNaO3bE1F+KnLDq7TiWqcivXfSE MYMllLzgASYyKNl3d+L47priPFQeaKheQXENENuyhs1LChIrTG+zvAz26eRFTGblyOI/04yNbcKV 4fhjbb3SZXLbuhBzXJBJK59/9+NUb6KujQEtoUu5YnMsQdJVpBJ8rDianOnDhii/uKLAaFlPM3Sz 3a1S1hhSJLdEQaY0I0jvyGOHcvNsEtufTbxZRqXluY4VAzaR1UD7SMV9Vi+nKhvXWqWC1sbSHcyB Uqt7bxZdhGtsxi2E28w+nMz3H1mvLRGZ+mEiNaLI99HIvtyjUk/DGmNtPiDoFTT1T6s33cIbDatw 2qxmumpHE6roX2s8lcX9KMVVjKyngBb71R1jt0cjXvqDamdcjY7bDCzDvq7RqMvYcNbjblwGe3SM 6fqffNyuIZp+rOopbbWqztAmoKA2Zok8YNB7MaVCC4CdOp+yzX0etgW7Tj5H6jE9atu6ChfxDtGD 6kD2zFfUYu/IYZXxfS+B79UjHb9+HV4R7Vnn1dTlWntw/XA9oxX1SOldYw3XF9L4DTbsg4PQ9mG6 4fSeAO28UOcuJ1xltAdt7WucuXbg9YPpAZt5UfLJXBV0npqDR3iv5yMHqsV7cEk3elfEftw6uuov pwCTeyK+Mn2Vw3VFdhAUm9nsfP34PUEdkBk3ts/1PbixXCt2gCTemJyY/DDdQR2kBtvL97e3B6wj tgMm7ylqKDTvweqB2gZ9ymbi/wAK4PUF6YFcbmIFDSuyqTTVQkD2kjh8cNG5UDtpA43q3ceC8hYc f3i/34f4uQNCBJOpNvjYq24RE8SFJf8A9IOLVbucmBxiMv1Ptg47jGPZ4ifww6s3XwYrSApesdsj BK3TzkcBHGx/GgxdHaXXwBgyIueuYXWibdJPqFHEpQUp2fmxqt7GfFk1UKwvVtlzLuMbSxkV1MkR l/Tqw1DLTnkcaIbaUm41yLZTwqB3PVl5cstnt+zWnMuG0qjKWLe9iRwxp6OhVcngV69WRL2tpcIq S3cNjbSBf1IoySAwPECh/HHKv7tPJmmNpsKe5VCC141BTwIoAxjd6o/QZGX28cu3aODb1vz/AA55 EAPvLBvwwFOvEPpyuDcJpJFlu9p2y2QAg26aJaU4GvIUE/HFnVSWY0Nsz673qNlRGSMLGMlQmMH3 hRQ4XqsvW1IG83ezkCh44eWuYopU1pTipX78GN5li2pnm42OyXOsyjnkliwkkkORz0jxmg+GNUd5 KKI9jF5kKLTp+GeBrXbrLb3SQVlQCZmz7edG9Phg+tk+LJ6CCWCR+nknUUYdxUtmcfKeviesWzwE HqWNRw+JOLY32xHsxo9Uqchw4VxaroPSCP5nrnqFcWK6K9qjz+Z+wvl8MWK6I9uhB6oTMmQD3nDd Ri+nQw3VNuDnMv24ZTYHZSB26qtTX9YGnZXFikxHBArdVWv8XL34ZSkI4oEk6wtFqeYSO4VJxZFS ZTKiIy66+srdSeXcSU4iONmxot2Zy5Ged2MeDIiX1Js9JPk7xgDx0U/E41Q2UnxRjnu4rgwJvUu2 evJsLiRuxWIH4Vxeu3T4tGaW9i+DPm67ndNce2FmFAYqyaiT3UiOD6JLOQPUN5RFJ1fuE2mm1Our IrSWo9/6QH34rlt0vzBVyT/KSa7vdNUSxiMqaVXUR8CVFcUSjTiWpN5o+O5se8+7ESJoQ099zFKv GWV8ipp/fh1F8yvSRbWcBlE0d5cWdP8AbifSPxxohPDKpXK1V4ugPeiOKB5PqtzKAaGORhIGPdpO VffjXYcpSoooouRjFVbZGi2u7+NZOZosySqNII1YBe0qtMbpXI28HmVW7buYrIHktrO1n5cl9GEK 118tgvuJWuL7VyU41SHcIweJWNx37ZLTc4tqllcXlzKkMKiNwjPJq0hWYAH5M6ezC/5KzB0lIzTn BvAgIes9nl6iuOl547iz3aJmEcc0dEkUKXDKys3EKeNOGLNl3K1uXSPMd6ItJcgve9/2nY7Gfcdz vIrWzt2CyymrtqbIKqIC7Ma5AAnHTlOEFWTI2kViTrfY7zp2Xe9qS5v47Od4LxYbd+azArQhGCsQ qmpNMhjHPfwjByWFXTEaKipOXzRWOBRU9ToLrdtu22TpncLaC7jSR7+50x8pjGZDG0WZLCgFAe3j gy7nDKlcCuN1Smoop7f1FXsO7Ih2Nk2SGLRdQxGs7TUNOUWfSEqV+bPHAdxSdTQ98oyywNyi6mN3 aWl6rOq3cMc4iOZUSKG0kjIkVpli1WJZ0OzbcZxTAbjqA5kNX2cMOtu+RYlHmV676pjQeO4ABOWd c8OtlNvIjvW1xIW46j1IH5nhPE6hiPaSXAdXYPGpW7vqUeLTWWnzBWB+2pw3pJE9RDgVq76lcBsq A8a9gwPTMj3CRWZOqH8xCoNTzF7fbgvblMtyfodN11qlkAnp4m/HHyWMGme6ck0MfzmT/wD6GauL 4wZTJnv84MaULH3nF6gVOR5/N0x4f+oYvVoqlcoIPVN03AqPecXK0Uyu40Gjv93JWsij2Z4tVoql cZ8N1uX/AN0fZi2NoplJixuEx/3K+2mLFbEbHBe3ByLU+GLFaKm2OLcy8a5j3YtUKFbC0u5Rwciv tw6jQrY/5uY01MD7yTixVEcRS3JHDQp9gw/xFdEhXm5Sf3mfdng6GK6HhumGnVMAWNBXtPswytvk VOcVxEm5UuIjP4z2cQPecWRsypkVSvQrSp7zYtSg3NSTSgNRl34sjZfIpluILiNXErEusMrGPSCW HEEcdPbnjTC3GK1SRivbmrpBkJdb/a6N1nO3SltntopZraaIoJlmV2R0ZiSa6DnjI9/ajFuPMzS3 KrjjTMf3OSbaLaykmtIJYdxiWYutNaVjV9K5Ln4qZmmFXeYVTSfiUesSbi1WpEbrBdX+z7C9pe3u 1W+737W91eWrhJYwIzLQVV1rRace3Fe+37d1JPBpAlupxj8L4FX2K9ufpQivLiW7ktNxvLZp5zrk ZIrhlXWaZnTQcMd3b3nPb4vGjGhdclV5se9SbNY966Du1HiHUNqh4cJZGPyjP83fj5zbuuTnXxM1 uVJVKd11bXFh6kzXNneQLdym2aCFYkkkJFpMC+tl8KjXp01zPZ4QcdHt+4lCFY1TSzqbIOkM82cu dfy30u8bBuN/LKt1uNtBNK0MarzpFaoLBdIGYJ1DOuOntr7mp1dacxZNtJ+J1Nc7Ptl5s27ba9hH cXFlusF67OnzGaO3KMW7dIqKY2TvKUKvmqFMbkoW21WjwMo6S6c3y833eLyZLi7g2m6tWRlVjHCh GkZ5heAGLLG6hC9pkymy5ukksOJjm7bNy7/dIuajPHcOCmrMEAZUHuxijfWpmuWKOho40i2LbbiW ZYYIrOIzTO4RFGkCrEkAfHHu9vKE7MXhkXwu0SxM/uusuiEflN1LZGTWVydmWoOk1YKV49tcFXbN aVA78eZW93616TsbeO4G8290ks3KQWrCVgRxJAzAHecWu/aik6iS3MEq1K3d9a9LiXkrvELNqpqU Oy1OdSwXTTCu7armH1kFhqK5cdcbEDHyb925talEai07WBAP3YpnftAW+ismQN11hZT6lguppXqB FGEepb2CmKpXLZH3GL4sr69Tiaa3JMokDoNPZXUO0nFDmnwKX3LDjU/Qk7sxmk8Q+c/jj5rHt7rk fZHejQMi3F2pmc+3F8e3PkUyvRJSG6cjhUDGiPbnyMtzcRRqPSnp/vfVG3Wm8200MO3T3M9tM8it +mbYRF6MoOZEoyOOttu0Rkk2fPe/fU242t6Vu3FUpmSt50Ubbqze9mV5o7Xa+jJd/tVegdp7emsO dCGni7q5ZnFku2QjNxXKpzu2/U+8vuOqSpqo8OBncE0sq1Fc6cOzFS2D5HvvVx5khGkzZANxzGHW xa4FMt3HiwpCmtIjcokkuoRxF1DMVzag45YPpFWnEzS30OYvzW3i4Ns25wLdAAm3MqhhUVGRI7M8 OtrHwKZb+PMPjthc7TPvcMuva7WVEudxD/oxsXoFeT5VJ0mgJzocUy6cXRtFct4qagO33rb32KXq ErdttVpcx2d/fwQvNBb3EylkieVBp1EA5CuEV6zGWlvEzT36pXgEfXdpETS1vWiSNZWkWzuNOlzQ Z6KZ4vd2yuKMz7lWpKSO0d5aWD7dukU24GNbNZLC4QSNIoZFUsgzKsD7jXEjfsvJlc+4aXR1JG12 6SfcX267STZZob2zsrj6mptdD3zlIXpIQxQ0LFgKAZniMLLdWksAPe8G6UJNemJXku7dLhW3C33K 0s0tnVtDw3btGLpJVDDQhWrLTWBnppXGW73a3bWRXr1t0lWgo9Mva7vfW2730W07Jb29zc2fUjxt Lb3q2zKrJbpH4i7FxpDac8q5YpffbX5cufB+ROi26t4E9a9J7NJt95dznqKKWHzTW4faDFEyQxB4 y8kkwCamNDXhimX1BBLJ+78RY2Yv5myf2Xobar/eLbZbK7vpNzkglu9T+SjtlhWASJJzTcMCFkYL IOK+8Uwku99WsEsWhLm3inTGp5fdF9G3H1GYXG43fn59r2S/u4Z7LkI7vPFQ5khSflkIp92Obav1 tSpVpNLyZmhG23RVrxG/UndfSr07uLja+oNzk3a4srPyosLO9huJRGI0iKcuFQWdWU1qQNOZBGWK VJq44pNlqswg3qizKd19SvRfpbY+kPqu13F1ND1AlzDtqzmWeWzit4452lVFUxASltIqD2UbF8r1 y9RaXWPPlyJKMKfDEzH/APUOmN33HYf5X6PsjabiZ7SCLcb2O2FzuLvJJ5mbVOuhUqoII0t3541R 7pfswlbUcseLzLbcouSSjQnvWT1b6M2zoW936xi2T+Y23S2is+nYp4Nw5E1rcwySm3KPVNOgqTX5 TTPHD7bZv7ncuDi4xaq21TyKJTUJPBcjibqj+prq/fuqrHqafa9ogTbJIPJ7Vb26xxi3t2ZlieQD VIxDUaRvEaY9lZ7JBW3CrxVKlcr7dMMiA6r/AKkOpt76xTrTa9l2zZt1jhuYk/RSWIebjkimpEVE YGmVgtFFMjxw+27BbtwcZTbq/IPq5rHiC9K/1O+pHTm7zXl5c2/UGybnJbP1F0rcoIbO/W0BWEOY NDxlRwaMqcdFdrsqmGXiVrcPS4cGRaf1Feo9nedYybJu38vbT1sEi3bYLOpteRC+uGJebrbwH8xN T2nEu9st3HqyfgGxuOlFxjxLxtH9T0WzbTsFivpX0huN9sm1Xu2S7re2jyS3TXpJ81MA6gzRVojU yHZjlz+n9Uq63Q3ruMFGlEZNe+rM17Z7Fb3PSGwXFzslzLPLfyQzFtwjkcyLBfR83lypG1NOQNAF zGOra7boqlOVGueRnn3JOKWlYD03qltN76eJ0Ld9B7PDdfWjuk/V9mhi3LkMuk2aEkoIxxUaeOEt 9slDcdVTeWQ1zucJWNCiqmdz9QLJsX0SPZNrij5ySLu4g/8AkDy2lbS0+rgwlowpQhV7sdJWqS1V flwOZK/qhp0rz4gO1XwtTfW0qW/l90t/K3FxPbrcPAutJOZDXNHBQDUpBoSOBw8oaqOuRVB0quZo 3p/JPsnU/nOmOo47a7W2vrK33O62qOe1lSe3kSdHW4ZlBMTNQkVHEU44o3SUofEqrwH29+VqVYmc rc33Tm+pd7VuLw7hsl4s237pbMUZJoH1JLGRwIYAjF1FcjRrBrIr1OMqrMDS4luL9bidzLNcXAkl kPFmZ6sfiTh0kkkBtt1Z3Ubr1CWeb/4jaYk5hAdpJOJag/HFMezXeSPpT7rNrJFitbH1Qnkgi8vs VkLiQRxvPK0al2+UFpGVR8cGfbLtuOppYFD7lclgif3Db+vOm4nuN73zpuJuWrLaWMkd9JmRRWEE raS2rIfbQVOM0Ip/yZm3O8uQVZM7f/pl9XOjumvTndrL1AlR90sd4vm8pBtl1OWE0MMZWBUQiYfp VLLka0xq2d3TCs01jyPLbvcKc/jM8609d9g6m9Vt8m23pXqLbbDeelLzp/bb0Wnl1D3KaA8kM+gL RqFW10zoaccZrkrk72uMJUpTIwW4SrrjRYr3HJp6b6z365ubJ926pgsdvt513C5aCCJee0jJCEjS 4QSowABKsTU92Offt7iNMJUZ6KzdvTTdVReJffT70yt2vdkHWHVnmduhurYbjZNNNHOsKyV0qZpE TQBkVHizyOMG52/cVbei3KvD7VFW5+JNuqOmLPoL0G2G66oubGGLqG989HPs8E0JaLbtUjkxxHzQ 8wPGoJ1HJfFUHOnY7PuOhu7ZrLhjQpvbiNXR5mTdc9IbJv28S3Vl0rt8F3NfXV1ePYWSraNzVQrC pN3TQpU6CqjTU8csdFdr31+CTtqHtKrlxPHVX2F+6b2batl9Pd66ZeJW229uobvedhlkSRrmYqVB jlV6korEeJlocyMcO79M9zncS4Bd9KNNTF7NHd2nRm9bRtkdps20SblBc2nTcCss0bCPQ8yyqdLs BUVYgDOlcbbX01voXI6nWnExXrrlbcVI1S8343vSd5tcm4QQxXGx7fZS21uJzdvBaXLlIjKwMfNo 3iPyaeGeO7f7VecKKEa8TJbv3Fg5YD3VHVt99O8vt2+wzvNc1u4ikjuyzW8Kmj3SuAoEdDTxauHh wIds3LVNMViHcXZXFStSB6xlsd73fz53mBblbGwRLm0tiFLRxqhBEyklo1GZrQ9mJveyX9xJP4Uq FSk26tlx6c6pgstr2va903KF7LbbqRefDJJaz3Rc+GS7EML6xHUlRr4ZY5vcew7qdqMLelL7/ead nfVuqkDXu9X97bbXtuzdQwwiBbm4Uy3DNDC8EjMv6a7cF1SV8AUhafNUmuPO/wDpm50UcsvF8Tov ewSwqUL1vn9XvUbpvpqHpPqm2js4UuLfetga4a2WWaJo3SeRtIWTWOClAFp3nG6x9LX4f25z1JZV qD1sZZnJX/5V66w3Et0ZLKa5nBWSQbgCSpzK/KBT2Y3L6Tuco+8V7uPiIb0v9eIHWRfJkMirluAo EFdK0pwFeGH/APVLzVMCpbiCdVUjLn0q9e+fNuFlDbjdI4nDSx38YcRsKNQ0BGWWLbP0zestUovJ jT3kZZmG9Q+lnrLYytuO6dG7nfzbhM8kt5EyXjSSsas0jRu5JJNSTja+z328VUT1CpgUu79NPVh2 VpOgd3yyVzDko4nty+ONVvs96K+Vi9epmHUce87ZuU9tv+3SbVuJPNezlhEDUfgRGAoANMqCmBHb dP4aCdUq8twDU1xcoB6iAHlXvzxYkI5oZaSvbhkhXMQWy4Z8cRIXWea8NSgNTFRq00iRAgGRgorw qTTACqt0RYobSHaHMm4RrPOGpb1NYswQdSkZ4rm28EbIWY2sZg91uknMjltrWO3tkcMhWJaMRSoJ K58OGDG3hiV3b39KojYtvtOhd32Ta99uumk6atZopdsm6hvLme5shuUciTN/7eqM5FsSwAbNiFIz BGCLuQm4anLjglWhmlt77j1JOkG6LxIz1Vg6Otdr6YTozqnZN6s5LZHu7LbLS5s7xZ2U6pr1ZYgg Yjw6FkbTi3aO83JXFTHDyMliM03qx5GIY3Gketv+Tb//ANU/9QxCH6wQbIBJMEtlIq5NNbDj2aRk cerwPXdTAlYdhjcOVs2UrlJGfCajOueZr34DpQqlc8SbtNiEdF5XLrwWoHEcfmAxEkjPKdeJIjaZ HKGJxMHPi5cqnSB2EfKMvbgNIx3FGWaJuLYeXK0gjGkr4TIzs1TlU6VUHAqkyuqJaPYGEarymkEl DoIVVBBzOZrn78SqC5sffppnQyaIoxmgU+NiQcuAAAHvxG6lbkODpqGvhlKgUL1J01+wDFWhCMLh 2CEGkfMmJOaDLP2VqcOshKsJbbYLUSo8CB6qTGRUivHhUE9uK2gMUC6RlFiSC2c6i5FXy/y0P4Yj WIrVQWTcLuGMrBbvNlpLuiooFag8CcBwQjjQIG7zCGPnQLIz08aw1oeGQYUNO+oxNItD263jc42R 9EccbLSMskOtguQqgLUwdIEqLALtuopQipf2vm9TVDRKo09tSBl2YplaTGWdQl+oYFbUIbyA6WKc uKGlG7jVq4r6KGcqiId4nmiWOJ5TGjFgeSmoEjPgM+GJ0lWoKs9TcLlnVEunBABJZFHs4acPoQGx 2TdJ1EkYmjc5VWnYOBNKYitoVNio7m6aKaQPbIumjSGnb2d+eC4EYlopZbKKNb+00NKCyFSRU8c9 Qp9mAklKtBWijddJ1NtHSm+7h0vtdr1DvsFszbZtK0pK5YCnjoMgSeOLbt6Wh6cwxRlO6+jXT/qJ 0TsMnVnR9r011Bd2kd5uEdkqRz29zIvjQyIo1UPEcMGEbd6KVyOIatMw+6/pA6fRv0dyu9Fcy0n3 cMOu2bfmxlJELef0j7SiHk7xcI4yNSCPvxP8VYfFhVCh7v8A0s3do8Hk+oNaOSJhLGCwp3UIy9uE l2aDylQbTEHu/wCmK9gMcabu8skiihCrQNSvCtaYP+FhwkFRTK9F/TrvLSrFLuVCxIKrGDTuz1Uz xX/hlxl9wemiIb0A6uSScMQqRNSGXT81TkePcMVvs8sfiIrfifXnoN1PHAkqXkUshUnkuGrUHhlX jhJdoklg0NKFeJHTek3WUNj5FrqGS31CUWg1nS5yJUU4044ql2y4uKDR6dNcC9b70l6gdUdCdJbR eyWpsulZJ7fbdjt7aKzWJXFZLh2jRTK76FDM1WOVTljm2ezXLd6U4rGWbqbNxfd2xGGC0mUj0p6s fmt5WKFUOStJXL4Vxs9Be5HO6dRu09LOqbmOaR7dYOWKxq1SXz7O7EjsLsuAekJv/T+/2Czh3TdL yCILcQxi0j8UtZGyOmoyFOOEu7WVqNW15VA4JLM/aC36Y2tObqAuY6sr0lZ1NcgTpUivxx0uszuu RJW2zbPDoYWlugQaBJKztXvIXWx+JGB1W8it1Cy1vbqYbeCEECkelAB7CPCvb34ZSZWxUdjcu4e5 jhA4hRLnXjWilvsw2sqkgxVlhoERRnWjRmlfZ2AU9mBqYlBflF+flgtKNfMBEa/cR92JqBQjmsuL I8iPX9M6tSgjtpTDKQtBiayuHbTLLLIVAIKk0+PcMHUK0LeO6GhklmmJFCJGFF0/acPWojQ+mSvz IicwWaniIy7ain2YVyBQUXVwyJcxpQGkbMtT25FhgORKC4nkjRfEsyEUZCgZQO/UKYOpCtDbwwOS xABahHKqBn8cTUJQRNa21UMQMrIvjUAjP31wdQVEeWzto4fHbyENnqJ8QJ7jqofswmsGnEBG3xBm EdywK8KgV91TiagUCLYzWqmFLmWNWqQ0IRW7q8wZ4RsKQC22vLIH81csWYGWR6s+XtFc8RyA4jV3 tNgupZN6dXXgrwtqPwP9uJG6KkRzbUaA2lxLfS0PgSHQpNOFTlXFnUSzDQdttn6iNuQNuYgmoLaQ T7h7MUy3MIvFiuINcWu/2n7+V7RNWWtSB7qiop8cX27sJZA00I+W+6laOQRuZdH5NIKmnaPfjTDR UhGPu+/KdFxAp7wVo49/fjXBRICz7xuddJs45DmHIU0PcSMWqCIRMu63hNJNtikqaZVFPxxboiMm R824SStSXa3C/lKuDQe4j8MFW0HU0R0zx1q1u8VDVAKMF9w9mA7KfEaNyg0Ibe5q8sxlOdFcGpB4 8a4qnB0zLFcJSO0t2txGwQlRWmQy7BwxQ2OyLvNutwqjQvh4LTIU7qYTU+REBx7fam30MeWjc1jp ANarkCB38DitzaYrIB7GIK8TRqlQKV7gMB3OQyRDvZW6KVCgEfMRnUe8Yp9QkMkZ7uPpn0jvW6zb lf2ckt5OUDuszRjIihCimeXHGG5Ztzk5PMDimfoY6OZpFW68suoloY0ahoewaak/HFakdZoS1xdE tovLidFyMNCoIpTMVy+zFioI0Jk3do1UTwNpPyamQDv7DXDpCNBB3u1WAPIi8wgqkUBNc+0vSuJQ rkhqPdZLhljALFj4alqimda5YJXQ+ee5RwI59Z48w6jx/wDFg1AyYjt5pAC13CWABMTuE+FMzhHO gNIYLaXlyjJWcADlSjT8BSuF6gHEjTazS6gFViMqM2f9g+OGU0LpHo9uuihVJHUDjq0tQduI5g0v IT5E5nlVk4D81fd2YHUJpHV2+5kryhTSKhDXP4ZYDupCKOJ6LScCsluuf+4AAe724iupg0hAtpY+ WVUrQUKM1Af7MF3ARjUkorNJIWJmSkfzL4iwJ7q4oleaJTE8G3WruNIXWR84FT9nbhHuGO4KgQu2 QJay601IGoX1LTPjkRXsxS9w2wacQZIbGGeIvF4NQBNCG9lOOJK5Nokkkh7cIolaYG1kZHo0OoLW nDxEYS3dkVwVUR1vJHoKtBGuvLl1BzHbXFspNjSSD7WWblNGP3a5UJ4U7qGmeMtzOolCHvbyNZoY CGdzVjqz/tONNlPOoERO6zkGIUCNQ6UHEj20xutNviBleuZl1DXHqAFRQihPuzONsJNBomRV2yqQ 6RhC49mNELjDpIa6cZyoWBU56cwfZTFqusKgiAumkclo3aMioYMKGn4d2HU5MZpIgppHLlWTOvhN c/ec8M5yFSSDYANNX0uR8y0GZPvJxTKch1Rh6gGNlKA0/IP7gMUubGoR9zFGaMWdW7KZCntxW7hC PKqsVChc550pkeOK3cI0RMiBkdVzp39o7MzjPcu4BoaL6PdA9PeoO77vtu/W+6CaxtTPbz2jrDah iQqLLNRmVjQkdhAOPmv1x9S7rtduMrLWLxr+4eENToUHrXpeXpXrbftjhhlO3bfeJ5C5kBdGt7gC W31SUC1ZGBx0+wfUfrtrCcpLW1j+IJRodMzQSyTOsZVq10vqIINewVrj0sbyOu4sCG33M2qKdmdB xOpya+zP8MWq8hXBi02SOOjCNBxNXqa199O3Dq+itwJGHbDQeFdLdigVPu1YbrFcoj424MSqOykL q0dp7cyajB6pXoPE2+YhaRhK5OaD+9csR3iKAfHtscZDazI3dQfjit3Q9Ml7cRKKPHWg8Xy/fTFb m2HSh1uRmERMjU1HDAU2RRTHIRGqvRFZj+cVGkcSaAiuA5sVxxExyIqzDQsqkVXTQU761zwG2Bof inbkjRGCDxpQV9lcSVSl5glxciRY0MqoRnpyJy+OGiK8xFzJrSIMUanHtJ/ADFjFgsRcUlbYiJFK qa8xGA9w9v24qYJZg4meQq6xVdTQGopUcT2fdhXgO2E67hT+inmP2tYooJ9teA40xU4rmKRkrslz o0vcSN88qAqqn/LSuGoqElkEXNyQghgMktywq7aAVUE07TXCxjiUpkcZ4rdgEGtz8+RJrXtAGLkm xmx+O6VUYMqs/EJwX7TTFbhURsBu0jVRNO9Ja/JUkUP24vtt1oiIipGgcGcEFtOX99eONcExa4la mkiZjodWauaE8MbLa5jkVdtywdbooIqPDnX25/2YvjQKIjmJNFrhkWSJqgFeBIJBAqe8HFkaBIC4 LK36jEEnMHMUPZxGfwxamRkdcQ5jwMNOQqK19hpXBYKjsHhAOVaVLUp8aMAcUTaHiSGu5WNTRGDZ KrEqQe3Mkg4zyaGQAbe83CSWO0tZJ5FZFkaMVCmQ0XW2QUE5AnHL33c7G0VbslGvPj5BboRd2Nw2 qWO23OzltZJokmjjnAU6HFVNOHw4jGPZ95sbyGqzNSS5ATqASmad4kt7eaSW6YJbRxpqMjMaALTI knLGfd9ytW4tyklTPHIKZ0T/AE59IXt51Lvm7yeftLzpqZtuvrJZYhbytPEwWN4vExZGGvUQUyoB XHxz6+71bvW4Qi04yxqa9vZU8UdDdE9MdO9Rwb7te8RWnVuwSboHs7mOQNy5oJf1bKSnLkdIZVIU umYqOHHxP+Qv7e7FwrF0WH/cvMvtQTcq0aMfdi0sjSKUo54AE+33Y/Samb6VHEljA1gkinAcQOzg cGrYB7UtAS1GIqFagFPjXDqbQjSJG00khgiMw4jTWh99cWKZnuJCp01SCqgM1fARl9tMW62IonlA AuksRSo7vswNbHoemQopCKlT2EUr7uOCqsVhKMXXUYwSQKgitD9mCkJJjUikmrKGJ+VqcKe04dCi oZHEbg0jAFdbHs9lKmuA1iKxMbMF8JDAnxSmooO6lanAoK6H0b81DVlYI37w1QEfYa4ehRLMTRyx I0kmla0Cj3cMFAGGYnUv6byftClAD38cW5iCkmaDwswlY8LcmgPu7MK4kkxNw6xVM9Drz5GZP/TQ YTEKGwvOWNpGZbZakwg0FP8ATrFcK0QGaeO4crbg+XjNNQGk/wDlBB+/E0v2gaETXCxkR2sekkUN XetP9NTgxjXMp4g4kkirWrKaknMH7cW0GPYefqDBUXOq6zVqew0P3nCyRWwC/naSQJzKsudNYNK+ +g44utQoBEXd3MlvbsVI5S5lwVJoOORp24124pshX+abuJXt5o1ViTTQrVHtqSMaoqg1QO4MiKOY RMgUiscOk++lRixINSvSM0mknUgY8WFM/bTjni2KDUhbkosgUpViSSDqXX3BTqw1QNkbJKY6cy3o RTVCv9lRTCyZEfeajBOq3qTQodJT7Cq8ffjJduUHRJRJdXVtJyVVmQFhBqAlKAHUVHaAOOMF/cxj mWKoNY7oLKTbNqliPlOqro295cpLIjLHDxUMiEZ0cVLAAjPLHyX63vde78Lf9tV8Mf3GW9cSeORo HVe6y7pte47XuO33Rjjgkm6X3eeJ7ieecW7yJEvKQlTFobUKH8vHPHzvst29tLinYnTVhOKdEscX j5ktylJqmRUej+vhM81ns+wR2qy28FpcRT3HIkjblELNArrUoz+JpDpFW4ZVxp7vsrtyWu7dbeeC qn4P9wHcdcUdibPuPUHR9ha3tzZ2FvsUm3C9v+qrJeeZeWgEVq0qI7AsXFGqQCGyzrjx6TvRa1Oq bST4fbkdax1LMcVgT/p5c7RF1G0u3eZt90u4ZDfbZbQrbWjJqEwlkWIaHmzC6vzeLFUr11aXSrTz r9sPAtsSTk3zMPkZ2kdpUZSjN4VZRWns1CuP1Uo0Ok3gO28omBOjQoyCtxyPdXDpCMeQHWxVycqs pDEGvtIyxYkitkjE5U1EYDuQSTkAPeTh4xKbg5KVdSWAULwfTn9yscOoiJiNbNRVPszUilfaaYbS Go6YmrVqsaU15inspnh0hGx0GOMhjqFc/FVTX44iiI2Jmlbx6Ya0FdYWlPtwyiBHsdx+mKmpGYVV 1cP9PA4Oh8hWIWc5gqUDGodzqOfeDWmJpEZCb9uMu37RuV/ZBY5baLWt5canjWhFWaPSKgD2+3hj PvJyt2ZSWYjzMB6N9Tus+oL+4kuIknt4JPLiy/SR1aN3WTUGK6qEHgaUpnj5/b7xu7W5jGUtXg8q efMrc8aHRq3sEiLJJeBEcnlRQAyl+IoCABXL/HH0uzdjOKaeYoOjyBXEUE1rBJWk0kcaH72Y4sUa YZsh8Z7aL9OIy3twv5pnkkX/AKTTAcH5AR5LcpEiy3V46qM/K20ZUHPgxzP34TS+AT6S5u7oIbdY bW0IzZySSO/5gMTSlniwZoEa9aJXhgS2mlGbOWJy9wFB9uGVuudaFbwYMs/mYhOJxI8DFZYxUNUG hIQCmRqDXHH7b3eG7vXLaVNLoq8aZlULlW0NNdvIGVWSEA0AZQz/AAWtMd7p4BI67u7W3jYveScw HwMEUGoHAaeOLIqvAKdCMurqKeJHY3GilAW1DUcuAVgBjRCNMSVIm6vnEYgSB3qMleRKGuY8DeLP 34si68QqhDvdrK5a5jCMdIGhWyp3sBTI40eDDiNXcsEMSzQzO0evlhlYcnmEatBIrnTCu7HVprjT IVOpX35wmJJNwz+FIlj5jAAV8NCSSPdiXLqtqsnRLMOohL26lIVre1vXJYLHI8ZCM9aZMR2EGoPc ccvcd1sQTbmsMcwrI0fc+mku9s6d2m0hu7HebJ3j3+3dQZWeYqebGSSrrkdIXNuzhj5ZH6zlb3F+ VyScPyPh5e/MsTNN3P0s6bv942jc9v3G7hsdnW1t7zb7ReUbqNcuZDISAslSXYUzzGPEbf8A/Rdz G3cjcj8Um2nnTwNdqEZOpnvX3p90n0raxRbTviQHbLufcfrii3UTQ3L65Y7gSlkeMVKGjAnSRp4Y 5tjvu4399znCupJUxz4NeP3FW+t2tOGZYvST1m2+O4sdq6chXebWzlsidq2+Rp5WYxAS3ic4kRLV iCSVyAUduOd3js920+pcehOuf7MM2ZdtuJwmlGOHId9bfRLpjcf/AJrpKwm27q3crgSpawy3N7Zy yc3murWyxyuhID0jXIZVIHE9k+orsZ9O407aT5KSWWbOluLMGlRYsvvoMZrbZltOr+mb+62bcZn2 2e73aR5/LTskQWCWGQ/piTVXUKLp40pnj7rKPqNVuccslhXxT8PeHZaoxamsKmuvsd3tPUe1brsX WQt9jjaSwu9qnkSaERzT6I+UqlFlaJm0g6iRWgBxgty6kZQnFKWH292JY4aZKUZYcTAmmWOW4luN Ma6jkjsrDPLjSgx+rNHGp0G3wQuORJhqhLSovHTVwfeakYeMOWIjYSrLrLBu35K5e6mWHUfYI2EQ TJK7ZopQGplZjUd4AIyw1UmU3GOXl2llby3F3cW9paxKSbhjy1pSvaVJJ7MS7dhbjqk6IqqR9jvu 27jDzbO+E8chZU536QblsVZk1LUioNDXFNre2LmUl7RqAe79TdP7DDbz7rutntkd1II4XZw2pqVo DQ9mHvb6xZpqkschG0nRkDsfqX091F1Tu3TO0SzXEuwW/M3K+lDLEkhfTylV1UMaeKoyxVY7jC7c 0r5aYN4VYtcC0XW928O6Wu3zQ391JfKTZ6E5cWpSoIagyB1ZE5ccZ33mEN96ScaNpNSzTrwKXdSl pdQ1ryG3JF7cNYLQ/ocx3Ynu0quO3SuAxBXPVMO23ojW2ey22aPW2/zxskcZAYs0pdQERdIBYkZk dmOJue8em3qsXYNQaVJcK8il3aSpwMt629Sdvvujd83/AGW73LerHZZDDuUVnCY2uof0w81vr0sV j1jxZAgnIg1GPuO+tb2ti22qZ+K/gLrUnSuJxf0z6g3XR9+7b5uBtLbe4ozt1iYNEcCys6vHIWYl DG4ZWWn5g1ezHmt32pbmC6Wcc3XP+ZTKbTN/6V9e7q9kjsLmyglU6U2q4knUQRRoGQaZvD45FIYV z9h44M91vdrbitVVGipSjXsXuJ1E+B0LvW4b5e2Oym23Ky2O83QxXE88+qSMRAaxFGS1HZ6aeHA9 mPYXO5udmChJRk1V15DfMRez+oMA6p3Toduprfct4tzrj2+2spLeS3DnUqSzPqiY0OVD3d+NW3va LijemnXJUxI5UdDRQLOAc+/neaXiQ/6tD7KUXL2Y7Gn+kHmRk99DfSBIy/KSgOrVnXuAJGGdtwWN ERyAd7uLLbNmvp5JCsccR1SkamFchRKYxdyuxhYk5yoqZiNVRnHSXW2zXQTbrO4pFDGfNJI1JGkZ zGpd2LMQWFVqAaEezHyrab+ex3Sk1S23nx9hkuOjVCQ6Z65W/mnmS2i+ly3VzDI7SeKDyxKSxkmM HWrLq0gcDxx0O5/VV7/IR6bahXFPink/IbqVeAy/XLXrwNt2y3VzazT+UeZlcJFTJ7iSVAAqA5ih NQa1ypjo3vrG9GcrcFHUsc81y8ya5E1eQy3EDQ27GC5mgILPIpljlK+Kle1T7Mez2+4nuNip7hqD msGnweQ6epYlSHWO12u2WF7u+4NbWUFvLHJPdsJQ7ENqBkAXMsCVXI55CmPkj7lu9veuWdvObfUT b+3Ay1ccmY/1v65bV0VcPtVztdzurRHmRNDMqRshNaMkja2yoA2mh48Mex7R3/ue6i5uUacmv3Bj dm2zSOkuqrHqeDYrKKGyFnfxvuN5ttpPDcnRIVZDLJVjBQjl6R46jKgOPBd37v3Lbbi5uOpJOuGa XklxXHkVzuzTQB1msXQu1y9XW+5Pf2dhHNdXO5Ql44kYTmOBAQAwL5L21NaZY952n6usd1sz2974 ZtUUXm/hxfvNqmqVJ/pb1/8ATfrLa22qfqZbG6u42mm23dY0S3kuZYJWKCUhGBRmUBlH5STk2fyX uv0/3OxedzS5JOicW21Gq4eRrsXrenM1nY7TbRJsd5NuNjZ9X9PAWV7uEdlPDFMkKfptFFck63iV yRU5jxd2PMb+d2Lnb0SdqWKTabTfNrJM0T0YKtGiI6g6z6jl6w2Tb9tkfqnZZLmBbufb2Vn5Nzyl WkFFSAmR1zYDIgqeONPb+2WY7Wdyf9udMpeFePHDkI70taUXVeBSoOkt/wB46m3qe75kiw64/wCX d+fnsLaXnQsrxVYDUy00qSQMzTLHRnv7NixBJqv9UMMVTiVO3KTr9zND2E9N9H7FbNsu8W+33zwt GqRoEnk5sg87bwFzXUoJCrQhf2jQY5O5luN7efUi2l7v+Fy/F8QTlpTpmaRZbtvfVHQ95d7HZi5T dGmtLLdOe6hp3WQK08srB+aihRQcDVeGOXc21va7lSuvKjeH7PA27fXKOCwqS/Qu2ddbh0T1BtXX txtW49S7km4TRblBeSJaRyTaoqVWrRGNRUqKoKUWmeG7huNpLdwltovQksGscMftzN0FKScZcQKz 6fu9pm2+G3g8lt1oLHabm6sYmntlkgU+YuIlGmRdTkeNwzalDd2NFy9G9JN0q23yf28DLc2+lYZG Qvv+2w3krS9Q2ttJrfXb3bAsNLUOhVVa8QRQ8Mxlj9Ox7jt3HVrRuV6CjmjF/VD1a3LaZNtsOmbu ztzuM62z77e+GPmSOgXkanZax1q+oVoeGOXuu7621ZdUlVuOJk3W40U04mSdaf1C+onTNzDabpIt 7aTIzvBt9sbSQckkEc1JW0A0U8a0NaUyxXtd7e38HSWmjMy3zWawJS79T7/ry76b+mbu1lvtlBdx bjaWkrLcMgWMnSldGoanDaWOQxze5X7sIKdxvUsKr5acH7To1U4pppEv0n66W9ls8/QfVe23O+9R Wy6Bu6qk8MSlnKmeVmqSFAK0FSPdjprfN7KVVVP5a5vD8GZevGXPAxuX1WtdvDvNc3B3CzvrsLq5 sUVzbMkQ5ax1SjMxNRkTx4nHOh2vXCMl83HjQErizqF3+530yW8t1fDb725spa7WErILyRTMtBI8 gaQrGEzAAqNHtzNxklCKrGLz5rJvyM28uSVFQ82/rjcL632+3Wwutp3pTbruN7eM0c9yI7pVYTxC QRuvLZyGbPKgOdMO9t0XJ6lKGaXBYYUeefAyrcP5WiH3T1M64t93XqHbEu/odk3J2wbe88cFvIFl CxcqOR5SCYmZlY0bM5K2OlYtWZTrKiuU548Mm/MM5ylSXA2308/qH3n1DkvNnvYJNrubyymIu9pi Kcp60j5DtrbmeFsmp20yGJ9S90323s6rUklhX8fEjvJohd49YJun7bduj99683LeJUtop47Lc7WO 4muIwhm0h9KFC5QCklaK3A8cZbe43W+sKsU4Sa9lHz5FCuNxerLkSLep272HSfUNxPc7S8U0Ri2H qNn0FNyRayWcnKKLpWEihAyFQQwqcY9jtFPcydGpTjRr+mHBx8w7W41J0Xkc/wDVe4WPW3SNrvt1 KsG7EVvLuSkK8uWSq251Fc2fW+pa6QFqCDXGzYWZbLcO0quPBZ48/dhRlly7rxBumZ9ha4v922+z vLltluIuXZhedbTwGJVXXGJFNYyW8SjMGuH3sLzgoSaWpYvin4GWUmma/besNpuE0UFxO8SbddaZ bhbhUXlOHQaeYUYIlaMWz7uwY4E+yXra1p1bWFavL9/gFzaNjsfUi5s/IxWlom7v01DapuO764ku rwSSchIgWBRAa6jqYGig1NaY7e1724q27lFJc83TGi8h1dVS7dMeqW0dQQbldb+YtqSwm0sjz8uN QxkCiSSTSuo6KZEGpGWO9tfqvXf6d6KipfK173UfqcykdYeqtztu+3W0LZiG2jhlG0X+33ckcMhD oSZ6oylowCH0g6fccYu7dxe6kpW5pxi8KNqv8RnKPDMoNz1xvR2/qbfYt9gdbKR9o6dsb24NFvH8 M06NKFEkiFtMY99ccae1u71Rt3JS0Ret14rgv3jKsE+b+4yC19U1sLraYLS9S3u+n7aVH3Llrzpp moIRcVDN+i5YsQexSPYZdk1Rk6Ok2nTkuNPPgc6DaxoSGzesk++SXF4LlNv3aOcXUi2scdpruVik Ms+pKltRAJLghsgeFcUbnsCtNV+JPDGrwrl/LElxTNK231RmsemILeG4W1vrjyguXBDvDDcTU5ih i1H5ZJYipzUkY40uyf8A2HNqqVfev4lMZTg6ln6/vIrjpHZuqm3LcrfcbVVG2Wlm8EUoukkIFwwu dAo2ipFa6TwGPpzjZ7jsIylXTFaWq4VN0UpwTqcX9Rbt1dIW2/epvqN7LquJdyt7szqqErpXRC7x IyhaFRmK45lnZWLeMUkuTX45las4kZY9L771JMJzW6upLaR5p7yQsz0JOkFjqDKKBa5HvpXBu72z tlTBKvAMbbeCR1H6P217071HcdPySPAm22wv4drdo1d2kUMFMqozBg2h8gacMqGvifqOVvc7dXVj V0rjz5FUttKmK4nUW1C26p27c9s6pigDbhHDd7psUaJeyhYWSON5GdXjZjyxkinNicseC3EpbS5G dhvCsVL5c8WufHiBRZyp6odPT+mfU9w1rsVjd9Jb7LfbrtU13bxpHbXU8aR3FtG8bOG5RCsq+Eg8 Blj6D2Pfrum2Tc2rsUoyo80m6SpwrzCqxeGQLD6sXATaNh2136ms7e1trHadl3qHzXKX5p0hZSWd yx0xmqtpoKilMG72OLc7s/gbbblF08q+HPgXu5KbpnyOt+g9lh2603i+srzcOh+tN5tLq+jiu4q+ WtjOGVRCx/SOgAjm5BT7MeB7tupXLkU1G7Zi0sOMqc+PjQ32LatqrwkS229bbpNYNuY3+Hc7mGSS a8tfLOs9zDbyr+rbmQO/LaJXTUpHi1Ggxm3PbbcZ6NDinljgm1k6ca0A70o8asm9vh2ffbHZNxvx b7lBba77Z7q5lZmiJIZgrquvWUqqqSTVcxXGK7K7YnOEKxbwlTj7Ms+JptwTdcDeNq6ihuSbSzTb 9ttxdJa7a4j0wEMwaXQFGnVR6ZjVkSMeeu2ZpJycpcXzNVmfxOLRVr/pa73zcri+3izub3p1LadJ NsjuxCLuWSdNFxEiKr8uNdbpqyJp3GvRjvY7S2lFpXG82q0VMn4sslClXnzMpvLi86RvNx2Gy6tv tw6p6pvZNsTZZYY7fbRt1tHK0LkKObGoQRu9wRRzqoQKnHo9tCO+0T6SVuCT1J1lqdNXg/CPApli 9KefuPz36x3rp65nffdl3qO7nG6xPd2ts0ltK5qBIywanEjKuVQwJBIJoK4+qbHb34VtXINYOjdG vKvA4inNYUBptnvN3v8Aa2mvoZdkuruOK3ub1HnRYow0gZkRgFLu/KoxUjOmpSMPDcQsQl8PxJNt LDjSnuxGTlJUK/1jY7zbXNpc7ntV3c7lDazQ3s1nCkltri1kJESf0QsORjy41UsDns7ddtSTUJJJ tNVzx/bV8SLVyKRtG6bj0ZuzQXOu+tN1g1xQmILIvNUawA1JEkKqFD14Z0OWN+4sQ3luqwcXz5fh 4F0bs4prmbFHt+y3e1R7bvL3NpuO4zwyXltGptbiWWeQzRGSp0poEdEUg6R2Vyxwbl27bua4JOMa qrxVKY++uPMuS1JVZGdY9bWnRd/fWm3QRbm25HzMm/7okdxeNctpMnKQoqiNXQcKVI7eyzYdulvY RncbjT8sapU8fEErnTpTgV3qHrWw3rb+j+pN62qSa2jeQ73FaSok14SXAMjDxRqTGBkvhWgHEY17 Ttk7Erlq3L/TVfL+/Mz3L8rlU37SQ6N3q2uuqfq00C9Gi1hkl2JZVlntLSFGM9y7gyAFlDeHw5E8 KjOvuO3lHbdPG5V/FSibbwRmqq8iw9Sde7rEI5tol2/etihuZhPslmyxSX1yIxNNeBol8bGJwWZ0 FB4aVFcZdl2yGU1KM2lRvHSslHwxGldblp/kULp3f9n3izuNm6eWPpndYXlvdnngWWFpGEZcpKyS FSGNYytO1SMhTHS3W1uW5Kd344uiknR08VhXxHVvUvEDvZLTcejrvqLcFfc+qbq7F2OqoCzGK6Rg gt5DVamRaDSpJoQ3AHD2Yyt7lW4YW0qaXy5ry/gRQVMSd3y/guPTBOnr2C22uGGzG47fDts0bxXd 6ktFllQxoyNomcOBkw0spIXFG2tOO+d2NZVdHqTqo0yXNfsC44KhU9rv7XqPorc7Pqm+hsYbJ1aw 3FljaSBohmILePQaP4EOXac8bb1mVjdRlZjWua515vwKpOjojLtq3rctqFzcbe/In5QhF2pIkjDk 6itCM2BINQcsdi9t4XKKWKC4qRK2F3JPuUUm2SeVubjUBcXuh0MrvpALuCoFDViw7K4quW0oPVil yG0asDqfa+pbbeNjtOkTvFvd325WgO8zJrvYWRA82t20irxadNGOkA0pwx4i9spWb73GhqMXhwar hlyfvMNJL4qYFMa+3ParbddgkuLaO/3azXcNkvljVBbS6UljjVgdJZ/Cqhj82fbl0o27d6ULtHSL o1z8fYWq42lXgZZtXUfWcHU1tebneyS7zYbjCLm23OV1lMkzBGRlJBCsGIcAfLXHbv7Tbuw4wSUX F4r7Zmm3JJprmbV6t7g1r0jZ2VsHuLbbbsoht+VyVvL2SWe4ncEMwLyAgKRXKtRUY4vZL1y7c0ze GLo86Ki/YS49cqmGvu0U2wLfXV5Ztuu3s6ybfNF+vdPfg/8AuXl/3dAXNWyX3nHdVlq84pPS+NcF p4U4fiV6Sv7TuV1Dc7TqWSC1kuY63JlePVRlV/1h8tK591caL9pOMudBnSjOmdw6Lk6rSDddhubT py42ZGupreS7hFlNRSDICoBjkpBpcN4GOYpqz8db7l6X+3dTmpOidHVfvWODzRzfUUdJLDgSPU27 bxuBvdhth1IDs9glxPYaIbqzuIp+WJI4bbVQxqNQADMwzqT2bu23bduxWU0oyeCrRVT4+PM0bbSl ngRdz0JcdG7Wm5bq62OyXt8Lm0uLGRn8qJC7whi6kRagahiDQAB6asUw7vb3c3CGM0snx5+Zu29y NcUXDoSVd5kD7LPJJumzRSX0l3aTqtpJZQKVkeN1CvJIHOakaK6j3Y5XdIdJUuKkZYYr4lLh4JU9 ps28dbyyf2xLlNZWu19V9cdQ7Si3Nts94LBLa7laTngqHZGCB3RVVhr7CWFRljl6nd29qzPByWqq WXjy8jRuZQs222q1fE2jbUhlsLW/vJJxdKYjPYWY5bXNpFJqkjaOOrgJXTqTsXPtB8vfk+o4RSpj i8aSawdcqvx5nDuXGsXkZl/Uvvdhe9G7LbRVvYkvxNZTW0skRjQpTTJEV0yUUhtbUyIHGte39E7W cNxcm8G1R5fc/uKpSdEcv+nu72Gy9RbbvkLbhb7lY3Eyw3kLx6W1x6VXQ6MV0mpc1+XhSlce47rY nesytNJxaVVj+0tsOkzoLYPUq9vIGlvN3PUF/uai3t54Y9F+i2zkOk8xkVGjqQdJyzOYx5Lc9mt2 8Ix0Rjj/AMOOVFTPxLYXNSpLFmn9Kvf3NzuG5JcDpzZbW7up7CdJipYuUM+3LpeSqeMNVmOeRoK4 4ncVCMVGmubSTw90vPgaI1csMORtG37901v3UEXTWybjcXEr2sN7t928ClEeaV0MgIDhWUinhx5m 9sr9i31rsUlVxaryxHt3aS0of2Q9UW7ovUdlb3PUdrfPc7ZuFrbhxKgj1CaCJHC+NYmLmlVPGlak 7pWZNuw3oao1XL+XA6HSlHFPEse8DrLqG/2NOlrueTk38V51HdTSiJZowrhVjcMqLpbwmMsBXNa5 nGHb+l28Zy3KWMaR4+/95nblN0OY/XHebi7606Vksr+Wx6il12F4iWbJGsepIUtXuNLy3chIbVqy AYDStWGPefS+1jb28lSsK1z45tpZRXIW7ckvM4Qt/TXd7V5LveZDZru9vKdguVM2kXKzLWAMStWM NWFNQoRx4j6ld7valVQx0v4ssufvMNW0Wfq69v7PZYNks9hvrPe4VRb3fdxJiiNvaSStafpsRbtI 0ZoXYV0LSmZOMWxtxuXXcc4uHCMeb+bH5s+HMsjhHxDdq9Rt63Ho3cks4472NGgO/XMxSExDSwto obcFhLFHKCBpAyZUpQACq/2i1DdRcqrPSv8AqbfBtfvLEtSOdtz3K/g3aS7TcLlr+lLmd1MUiPUk oFIBULwoB7sseqt2o6FFpUKG6PAeXqnfLO5u5xeGS5voEiubl25zOlFNCzagagUIPtGEe0tSSVME 8sg62nUcvuorzcJybi5a/tBa6Y7a8OoIeUUGgA5MtTpPxxLW2hbWCo/AaV1sKj3bZWlsrPattezD 6I55p5CwJ1sS7lKEgeE58Ke7CO1Ojc5VM8VJ5svln9Wt9vuJeop9PTHUtz5m9G2ltcZkoNAU0CK7 ryqE5Uavyrjn3dEp/wBtfHBccvfxpn7iNN41CfUa03HbLvpzatv3W1aXa4FFnFtIKsiXC+C4adAS /NC1zatNIGKu03IXIznKL+J46uazSXgOoRpqWZlyb3LELiG1gt0l0nl3UcYOh9al2hOkU1qoGfAe /HYlYTpWpJJNF+6bhnmtNz3GW8nten7qCW/3K0sIw9tY3EEyNBWKQkAmRB2Co8NSMc3dzUZRgknN OirnJNY4rwBQqkt1e/T9+221vxuuuSK3vy0QZOVHORA9uxqQATTKnzUxtUIucJSWnNr3Y1DpVPIl tp6b3Wa3uIumLGLerm4ilsd0j0FWjMgUxlVmK1DBNQNMq9mWKb+7txkuq9Kwa+yKnJN0eBn00T7f K9rdWjQTw1jnSUEMso45Hu4Ux0lLWqp4MtVC17TvW32yWNvuImtrM30jX3lCOdFbSxBJFhrl4wx4 8MZL1mcm3GlaYVyrXiXatMPhzqaZa7bZ9E7ZF1hsG/NPbNYXgsbG4hkS8D7ghhgeRom0qAMq14jg wJxxp3pb2bsXIYqSq18vw4v+RQr1Vpa/mZXJvu42E10I96l3K3vo4pLiQqSZTGCsQOupUIcsj7uA x2vTQmvlpSv29os4JvEa2yUbxu+rliW8lEk097eyMUyhJbUwICgFfCSeNKnD3Y9K3RZLgiUSVEaZ 1B1Jtu/dE2+37LtEqxWF5qQs8jXBCUKSvoarLIzaCGLaWGpaascba7Kdjcuc5YyXLDy/HD25AjRF b2S0s7/p3eb/AHBbmxsGCrMsMheNwJ4CUVXDvRPmY1qPDTLVjduLsoXYxjRv+DLYqomXpncN4EUF jc7b5O12/wA9Z2ljO7c1IgyyFFdQ3MZoy1GyrSla4Hq4WsZJ1bo6r7YCaeJ7071N1FPucdpbXiIt xAFlJiAkEdt+rqq4NXJT8pqxoBgbrZWVCrX83gVXbUWqM6U27eY+qOm5fod0dz63tJDJZzmGEtHM 2S3DyO+jliNflOa5k0alfHXds9puF1FSy88XSnKmda8THCHTdcy6bfs9tvbXOwW6yvuX04Xu93gu LQ263NmUlkSeDU7N42GphQDgEpXGN7yeylG/hpU6RTTrR5NPL2Gt3GpM5q6p6q3XY+pt13PoexTY tt3Gfyu3COWOYxuq6J5Y40YpHrbhUUANAOOPbdK3v4J7hLVm0k0jVavudEniaZtHXMfRuzbXcdQq J7gxS7puUU0rLcXV3uBDxMlVfUI0jjqwoKZUx5zcdt9bccbTovlVFhFRwa9uOA+9uSooZ4Y+bOgf S3r0epEo3kBdv3vpy2tgbtw5ie3vGJlTWpYMyhdSk0zrwx4/vva12yPSzhNvzTjl7zDK47jUUsjl v+oqDqraeu2G+bl9V6Y3Hmbl0lay3TzrFGdMLwMUWPTIhSjqBkKZmtT7r6Tlt7u0XSjpnGkZOlK8 a+KxwYZW1F0M26Y6gg2zz1x5sQbq6xRWUDR85ZatrdHAqWDAUz+7HZ3e1lcpGlY8WXW9Kq3nwL90 jBt0811u/UN4dq2HdHnEJDmqgUEjRAEawjMEIpQk55DHJ7hrjFQtR1TjT+Ff2lNDovpDqXYd1Wyh 2exuJekLIl923O/aO+niSrQa5YrFQYVYIAoAHAEFiSceU3+wvWqzuNdTCijVLnnLM0be5JSpH2mx eklz0xs+x3G2XCS2d/JIL7aN1lglNnyFIjtgk+owiQFz40IAPZWuPNd9s3r93WmnFKjSarq/NVZ0 8y2NtKTrgn7jYzd761rdWW6XS2t7toNrbxwOOfRpBKtxE4jjDalAqsenI1/LjzVLUJ67arGS9nkz oapRhXDkVyTcdrm3m82mHepzuskUKxGC7UpKsbya5NNxy43bmRGqxsOOonMnHSs7S47UbkoJwxzW VeGGNPMwqrlmcveufT/qJt3UNjf7nvW59Q7btPl4dv3GcBLllmYlJeTbIY0VgdIbmMTTNq+Ee2+m txspW3C3FQbzXDDhV/sEu3vio3ksCF6P0fzFunlebXlimjX5bl8xtPlvNZeZ1fuK+PnatXhx0O50 6SrTPx1f79P5f6uGmlMSyORQPU3zH0jcq/VNVLjmfzV5flcvzTfJ2c+tfl8ddXZTHU7No6kfk4fp 6q5f9P3BeTyOWIvK+bHM8to8zPqr5ny1Na108vxU/apnThj2jy9i8w2svtQjE8t9VT/6+nmfD5rz HJ+bLmdunvr2ccXfl9hllmyf3TyP0pPK/wArV5KeZ8h57zP796avM5auFeV+TTXKuM1mut11+2lM llT8fEjKcnI1p/xq6h/HrjYAuXp/p/myy5Ojmci9pyNXNp5WXVo53grSvt/Z8VMYu4U6LrTNZ15r liRF2n0+X6o5PDz8VeTqpTzEWnmc7Py1aaKZ6vmyrjLGlIZZPny/aK8ib6y08jrHXo53JtvM8jV5 mnMgrz9H6fl9Xy8r81Py1xh7fTVbpljz08cq46udQbf5H5+0zTaOV5Pcq6qaX1aubyPkirwzrTjT 8nDPHZv0rHL7fb3lyzZcuiOV5H1A0Vp9Jvvk5nI+U6vMas+FfjXTnTHN7nTXZy+Zc6/7QxzM66X8 t9esq8nT5mKv/I0U5i/vKZ+7/NTHV3f6b8vblwKbmTNl6X8r5fqjTyeb9XfmcrzPmNFYvm1fp6q0 1afFrp2Vxw9/nb/08cvt91DHf/UgYnvfI+o7nr0V57/8vn82tR82jLX+12Y79j5F5cMjZH5URa8n kW//AAac2SmrnV4J83bTu+OLeJY8vab7Pzf5NttXP0eQstOnleS0+bg0+Y0+LRXjXxatOrKuPO2t PqH8ub/qrk8vH7ijDwMd6k8v9c3HX9GrzI9XkOfyPkTho7f2qfmrjtbT9KOftz+3IsRDweXpdU5V OV/seY0U1D95XPT9+L3wIzW/Tvl/Qut+Xytf09dPI5lKZ108zw8yny1z49tMcbudOrarz8fw4Fbz PJPK/QNr1/Qa+Ruvl815b91N8+jLzFP+jT+bBX6ks8155r/lLLXzB+0cv+RbWn1Dy2uSnkOZytei SvMr+tyvf4K8O3FV2nqX8tcM6/8Axr95a/lM03Hy3nZf+HTzAr5LzPlK6hXkez7q8MdaHy+zjn7S qR0X0xzP5v6e52nX9D3atOX9R0aT+95Ph10pX83Ht1Y8n3HT6e5Snzwz1ac+FcfwM0y2+mnlv506 n8v5LmeRi1fy55nkV1SV835jw6v4lMu7HM71/wCJbr/U/wBTP/bTH/SI8g3r7zH8uWWj6R5b6Q9e T5f6PyeXN+91/rV/g/7ta4HaNHWl81dXHVr9n5fPgNsf1Cn/ANQ/I+idDf8AD5f0Xb/La+f5anJ8 X038/K4c7m/m06fzY6H0pTVd/wBcudc/z8K8qHT3f6hYvSbmeQj5fmuXSz1/y3y+Ro1tp5vM8XKp 81PHp5urPGLv2nXjo4/qavupx+7IwfnKX/Ubyf5/23XyKeRh5XK53laciKmnRnz/AOJrzpornjof SFPRPLN+eb/5eXtLp/OzCY+Vy3p9Lr9QXX5bm+e/dN8tcuVxrp/N8MeoefHLjln+0Tiar6d8vzNl yPo3Po3K81zOTWnZz/0tfzateVP/AAY4fdKaXWvsz+7GnID4Gyej/lv5jPK/lfn+PT9L8zzqfrV0 c39Ll6uNfzaPy4819Q/+Pjrph82XDljXy4V4lm1+Z+TOkbqv030+/wCdz/rF/q8tT6Z+/Gvnf7Wv up26tGPILTr3Hy00rOuvLhxp9maN3+hDP8DTl065OVzf/qYOV5zV5zlUn/ccz/a401/qavhjgXKU VdPzPKtOGdOPlgbtrXpI4d9dfJf/AKBJ/wDUeZ+pTc7mec+o0on/ACf9nl/saP8ANj6h9OV9Es6a fDT7PzV51OfufmeZ0x0ryfKbF5Pz3K8tt/nac7m6OclNXnPHp/g8jxU49uPH7n9aWrR8zpyy4aeP 9WrA5t325H//2Q== --b1_ea1ea62db69f0aeb7a12621a70f0bd68--