Date: Wed, 28 Jul 2021 15:42:36 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Mga Pagsubok at Kapighatian pagkatapos ng Pagbabalik-loob (bahagi 1 ng 2): Ang awa ni Allah ay nakapaloob sa mga kahirapan sa buhay Message-ID: <3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.204.48.69 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360" --b1_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360" --b2_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 30 Mga Pagsubok at Kapighatian pagkatapos ng Pagbabalik-loob (bahagi 1 ng 2): Ang awa ni Allah ay nakapaloob sa mga kahirapan sa buhay Deskripsyon: Isang maikling pagtanaw sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam. Paano at bakit ang unang kagalakan minsan ay nagiging pagsubok ng lakas at pagkatao. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 32 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5430 (daily average: 4) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago Layunin: ·Upang maunawaan kung bakit pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam ay tila marami ang sinubok ng malalaking pagsubok at kapighatian. Mga Terminolohiyang Arabik: · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Hadith -(pangmaramihang - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. Ang pagbabalik-loob sa Islam ay kadalasang ipinagpapalagay bilang isa sa pinakadakilang araw sa buhay ng isang tao. Ang buhay ay nakakasumpong ng kaliwanagan, pakiramdam mo ikaw ay mas malaki, mas mahusay, at mas malakas. Nararamdaman mo ang pangingilig sa matinding kagalakan. Marami sa atin ang gustong sumigaw ng malakas. Ang ilan ay masuwerteng napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya, ang iba ay nagbalik-loob ng pribado sa kanilang sariling tahanan o kahit na sa silid-tulugan. Ang iba ay ligaw at walang mapuntahan, mag-isa o walang tirahan. Ngunit ngayon ikaw ay isang Muslim, bahagi ng isang pandaigdigang kapatiran; bahagi ng isang pamilya. Para sa marami maaaring ito ang unang pagkakataon na nadama nila ang pagiging isang bahagi ng anumang bagay. Sa isang panandaliang sandali o sa mas matagal na pagpapakilala sa isang bagong tunay na buhay, ang lahat ay perpekto. Sa ibang pagkakataon, at ito ay iba sa bawat isa sa atin, ang katotohanan ay nagsisimula. Kasama ng mga tagumpay ay dumarating ang mga pagsubok at kapighatian. Siyempre ito ay isang malaking hakbang, isang napakalaking pagbabago, hindi lamang para sa taong tumatanggap ng Islam kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan, pamilya at kasamahan. Minsan maaaring maramdaman na parang mabilis ang lahat ng nangyayari, sa iba pang mga pagkakataon at para sa iba, para bang hindi ka maaaring matuto agad nang sapat at ang mga pagsubok at kapighatian ay tila dumudurog sa iyong bagong natagpuang kaligayahan. Ang isang tao ay maaaring magtanong din kung bakit patuloy na sinusubukan siya ni Allah gayong nakita na niya sa wakas ang katotohanan ng buhay at niyakap niya si Allah at ang Islam ng buong-puso. Sa sitwasyong ito ay makakatulong na maunawaan kung bakit ang isang mananampalataya ay nakakaranas ng mga pagsubok at kapighatian, at kung bakit kasama sa labis na kagalakan ay maaaring dumating ang kalungkutan at mga hindi inaasahang mga problema. Ang ating pag-iral dito sa lupa ay walang iba kundi ang isang pansamantalang pagtigil sa daan patungo sa ating walang hanggang tahanan. Kapag ang isang tao ay tunay na nauunawaan at tinatanggap ang lahat ng ibig sabihin ng katotohanang ito, ito ay magniningning ng kakaibang liwanag sa ating mga pagsubok at kapighatian. Ipagpalagay na ikaw ay, nasa isang malaking pandaigdigang paliparan, sa biyahe ay balisang naghihintay na makauwi. Kung minsan ay mabilis na lumilipas ng maayos ang oras, ngunit sa iba pang mga pagkakataon ay may mga pagkaantala, mga nakansela na mga paglipad, mga tauhan na maiinit ang ulo at teribleng mga pagkain sa paliparan (di makain). Anuman ang iyong nararanasan, ang oras ay lumilipas pa rin at sa huli ikaw ay nakauwi. Kapag babalikan mo ang karanasan na ito tila mayroong isang maliit na blip ( maliliit na sagabal) sa isang maayos na paglalakbay ngunit sa oras na iyon ito ay malaking abala. Ang buhay sa mundong ito ay medyo kagaya nito. Malinaw na binanggit ni Allah na ang mundong ito na ating hinahangad ay walang anuman kundi isang lugar ng mga paghihirap at pagsubok at hindi lamang iyon, sa malaking plano ng buhay (kabilang buhay) ito ay di nagtatagal o napakaikli. “At katiyakan. kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, buhay at mga pananim, subalit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin.” (Quran 2:155) “At itong makamundong buhay ay isa lamang pag-aaliw at paglilibang! Katotohanan, ang tahanan ng Kabilang Buhay - iyan ang walang hanggang buhay, kung ito ay kanilang nababatid lamang.” (Quran 29:64) Mayroong karunungan sa likod ng mga pagsubok at kapighatian na binibigay ni Allah sa atin, at ito ay nakakaginhawa na malaman na ang mga ito ay mga gawang walang pinipili ng isang malupit na hindi organisadong daigdig . Ang ating pag-iral ay bahagi ng isang mahusay at maayos na mundo, isang mundo na nilikha ni Allah para sa ating kasiyahan. Gayunpaman ito ay isang lugar ng higit pa sa makamundong kasiyahan. Narito ang pagtupad natin sa ating tunay na layunin na sambahin si Allah, sa mga panahong mabauti at masama. Kaya mahalaga na maunawaan na si Allah ay hindi nagpapasiya para sa isang mananampalataya ng kahit ano kundi mabuti. Ang nakikita ng isang tao na masama ay maaaring sa katunayan ay naglalaman ng maraming kabutihan. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsabi, "Napakaganda ng mga gawain ng mananampalataya, sapagkat lahat ng mga ito ay mabuti. Kapag may isang magandang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagpapasalamat para dito at iyon ay mabuti para sa kanya. Kung may masamang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagtitiis at iyon ay mabuti rin para sa kanya.”[1] Sinusubok tayo ni Allah ng mga pagsubok at kapighatian ng buhay, at kung pagtitiisan natin ang mga ito ay makakamit natin ang isang dakilang gantimpala. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kalagayan at mga panahon ng pagsubok, sinusubok ni Allah ang ating antas ng pananampalataya at tinitiyak ang ating kakayahang maging matiisin at tinatanggal ang ilan sa ating mga kasalanan. Si Allah ay maibigin sa lahat at matalino sa lahat at ang nakakaalam sa atin nang higit kaysa sa alam natin sa ating sarili. Hindi natin maaabot ang Paraiso kung wala ang Kanyang awa at ang Kanyang awa ay mahahayag sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito. Nais ni Allah na gantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan at kung ang sakit at paghihirap ay makatutulong upang makamit ang Paraiso, kung gayon ang mga pagsubok at kapighatian ay pagpapala. Ang mga ito ay hindi iba sa mga bagong nagbalik-loob sa Islam, ni hindi ito ang sukatan ng kasiyahan o pagkasuklam ni Allah. Alam ni Allah kung ano ang kayang dalhin ng bawat tao at kung ano ang kailangan ng bawat tao upang mapakinabangan ang kanilang mga pagkakataon para sa isang maluwalhating gantimpala. Mayroong maraming mga ahadith na nagpapaliwanag ng mga dahilan kung bakit tayo binibigyan ng mga pagsubok at kapighatian. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Kung nais ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa isang tao, binibigyan Niya ito ng mga pagsubok."[2] Sinabi rin niya, "Ang isang tao ay susubukin ayon sa antas ng kanyang paglalaan sa relihiyon, at ang mga pagsubok ay mananatiling nakakaapekto sa isang alipin ng Diyos hanggang siya ay naiwan sa paglakad sa ibabaw ng lupa ng walang pasanin na kasalanan kahit ano pa man”[3] Dapat nating tanggapin ang mga pagsubok at kapighatian bilang isang bahagi ng pagiging buhay, gayundin ang mga masasayang sandali at mga tagumpay. Mula sa pinakamataas na taas hanggang sa pinakamababang baba, ang kondisyon ng tao ay isang pagpapala mula kay Allah na idinisenyo nang natatangi para sa bawat indibidwal na tao. Sa mga sumusunod na aralin ay kukuha tayo ng inspirasyon mula sa mga Propeta at sa sahabah at matutunan kung paano sila tumugon sa harap ng mga dakilang pagsubok at kapighatian. Talababa: [1] Saheeh Al-Bukhari [2] Ibid. [3] Ibn Majah Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/148/mga-pagsubok-at-kapighatian-pagkatapos-ng-pagbabalik-loob-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mga Pagsubok at Kapighatian pagkatapos ng Pagbabalik-loob (bahagi 1 ng 2): Ang awa ni Allah ay nakapaloob sa mga kahirapan sa buhay

Deskripsyon: Isang maikling pagtanaw  sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam. Paano at bakit ang unang kagalakan minsan ay nagiging pagsubok ng lakas at pagkatao.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 32 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5430 (daily average: 4)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago


Layunin:

·   Upang maunawaan kung bakit pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam ay tila marami ang sinubok ng malalaking pagsubok at kapighatian. 

Mga  Terminolohiyang Arabik:

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Hadith(pangmaramihang - ahadith) ay isang piraso ng impormasyon o isang kuwento. Sa Islam ito ay isang talaan ng salaysay ng mga kasabihan at mga pagkilos ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

Trials1.jpg Ang pagbabalik-loob sa Islam ay kadalasang ipinagpapalagay  bilang isa sa pinakadakilang araw sa buhay ng isang tao. Ang buhay ay  nakakasumpong ng kaliwanagan, pakiramdam mo ikaw ay mas malaki, mas mahusay, at mas malakas. Nararamdaman mo ang pangingilig sa matinding kagalakan. Marami sa atin ang gustong sumigaw ng malakas. Ang ilan ay masuwerteng napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya, ang iba ay nagbalik-loob ng pribado sa kanilang sariling tahanan o kahit na sa silid-tulugan. Ang iba ay ligaw at walang mapuntahan, mag-isa o walang tirahan. Ngunit ngayon ikaw ay isang Muslim, bahagi ng isang pandaigdigang kapatiran; bahagi ng isang pamilya. Para sa marami maaaring ito ang unang pagkakataon na nadama nila ang pagiging isang bahagi ng anumang bagay. Sa isang panandaliang sandali o sa mas matagal na pagpapakilala sa isang bagong tunay na buhay, ang lahat ay perpekto. Sa ibang pagkakataon, at ito ay iba sa bawat isa sa atin, ang katotohanan ay nagsisimula.

Kasama ng mga tagumpay ay dumarating ang mga pagsubok at kapighatian. Siyempre ito ay isang malaking hakbang, isang napakalaking pagbabago, hindi lamang para sa taong tumatanggap ng Islam kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan, pamilya at kasamahan. Minsan maaaring maramdaman na parang mabilis ang lahat ng nangyayari, sa iba pang mga pagkakataon at para sa iba, para bang hindi ka maaaring matuto agad nang sapat at ang mga pagsubok at kapighatian ay tila dumudurog sa iyong bagong natagpuang kaligayahan.  Ang isang tao ay maaaring magtanong din kung bakit patuloy na sinusubukan siya ni Allah gayong nakita na niya sa wakas ang katotohanan ng buhay at niyakap niya si Allah at ang Islam ng buong-puso. Sa sitwasyong ito ay makakatulong na maunawaan kung bakit ang isang mananampalataya ay nakakaranas ng mga pagsubok at kapighatian, at kung bakit kasama sa labis na kagalakan ay maaaring dumating ang kalungkutan at mga hindi inaasahang mga problema.

Ang ating pag-iral dito sa lupa ay walang iba kundi ang isang pansamantalang pagtigil sa daan patungo sa ating walang hanggang tahanan. Kapag ang isang tao ay tunay na nauunawaan at tinatanggap ang lahat ng ibig sabihin ng katotohanang ito, ito ay magniningning ng kakaibang  liwanag sa ating mga pagsubok at kapighatian. Ipagpalagay na ikaw ay, nasa isang malaking pandaigdigang paliparan, sa biyahe ay balisang naghihintay na makauwi. Kung minsan ay mabilis na lumilipas ng maayos ang oras, ngunit sa iba pang mga pagkakataon ay may mga pagkaantala, mga nakansela na mga paglipad, mga tauhan na maiinit ang ulo at teribleng mga pagkain sa paliparan (di makain). Anuman ang iyong nararanasan, ang oras ay lumilipas pa rin at sa huli ikaw ay nakauwi. Kapag babalikan mo ang  karanasan na ito tila mayroong isang maliit na blip ( maliliit na sagabal) sa isang maayos na paglalakbay ngunit sa oras na iyon ito ay malaking abala. Ang buhay sa mundong ito ay medyo kagaya nito. Malinaw na binanggit ni Allah na ang mundong ito na ating hinahangad ay walang anuman kundi isang lugar ng mga paghihirap at pagsubok at hindi lamang iyon, sa malaking plano ng buhay (kabilang buhay) ito ay di nagtatagal o napakaikli.

“At katiyakan. kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, buhay at mga pananim, subalit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin.” (Quran 2:155)

“At itong makamundong buhay ay isa lamang pag-aaliw at paglilibang! Katotohanan, ang tahanan ng Kabilang Buhay - iyan ang walang hanggang buhay, kung ito ay kanilang nababatid lamang.” (Quran 29:64)

 Mayroong karunungan sa likod ng mga pagsubok at kapighatian na binibigay ni Allah sa atin, at ito ay nakakaginhawa na malaman na ang mga ito ay mga gawang walang pinipili ng isang malupit na hindi organisadong daigdig . Ang ating pag-iral ay bahagi ng isang mahusay at maayos  na mundo, isang mundo na nilikha ni  Allah para sa ating kasiyahan. Gayunpaman ito ay isang lugar ng higit pa sa makamundong kasiyahan. Narito ang pagtupad natin sa ating tunay na layunin na sambahin si Allah, sa mga panahong mabauti at masama. Kaya mahalaga na maunawaan na si Allah ay hindi nagpapasiya para sa isang mananampalataya ng kahit ano kundi mabuti. Ang nakikita ng isang tao na masama ay maaaring sa katunayan ay naglalaman ng maraming kabutihan. Si Propeta Muhammad, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsabi, "Napakaganda ng mga gawain ng mananampalataya, sapagkat lahat ng mga ito ay mabuti. Kapag may isang magandang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagpapasalamat para dito at iyon ay mabuti para sa kanya. Kung may masamang bagay na mangyayari sa kanya, siya ay nagtitiis at iyon ay mabuti rin para sa kanya.”[1]

Sinusubok tayo ni Allah ng  mga pagsubok at kapighatian ng buhay, at kung pagtitiisan natin ang mga ito ay makakamit natin ang isang dakilang gantimpala. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kalagayan at mga panahon ng pagsubok, sinusubok ni Allah ang ating antas ng pananampalataya at tinitiyak ang ating kakayahang maging matiisin at tinatanggal ang ilan sa ating mga kasalanan.  Si Allah ay maibigin sa lahat at matalino sa lahat  at ang nakakaalam sa atin nang higit kaysa sa alam natin sa ating sarili. Hindi natin maaabot ang Paraiso kung wala ang Kanyang awa at ang Kanyang awa ay mahahayag sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay na ito. Nais ni Allah na gantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan at kung ang sakit at paghihirap ay makatutulong upang makamit ang Paraiso, kung gayon ang mga pagsubok at kapighatian ay pagpapala. Ang mga ito ay hindi iba sa mga bagong nagbalik-loob sa Islam, ni hindi ito ang sukatan  ng kasiyahan o pagkasuklam ni Allah. Alam ni Allah kung ano ang kayang dalhin ng bawat tao at kung ano ang kailangan ng bawat tao upang mapakinabangan ang kanilang mga pagkakataon para sa isang maluwalhating gantimpala.

Mayroong maraming mga ahadith na nagpapaliwanag ng mga dahilan kung bakit tayo binibigyan ng mga pagsubok at kapighatian. Sinabi ni Propeta Muhammad, "Kung nais ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa isang tao, binibigyan Niya ito ng mga pagsubok."[2]  Sinabi rin niya, "Ang isang tao ay susubukin ayon sa antas ng kanyang paglalaan sa relihiyon, at ang mga pagsubok ay mananatiling nakakaapekto sa isang alipin ng Diyos hanggang siya ay naiwan sa paglakad sa ibabaw ng lupa ng walang pasanin na kasalanan kahit ano pa man”[3]

 Dapat nating tanggapin ang mga pagsubok at kapighatian bilang isang bahagi ng pagiging buhay, gayundin ang mga masasayang sandali at mga tagumpay. Mula sa pinakamataas na taas hanggang sa pinakamababang baba, ang kondisyon ng tao ay isang pagpapala mula kay Allah na idinisenyo nang natatangi para sa bawat indibidwal na tao. Sa mga sumusunod na aralin ay kukuha tayo ng inspirasyon mula sa mga Propeta at sa sahabah at matutunan kung paano sila tumugon sa harap ng mga dakilang pagsubok at kapighatian.Talababa:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2] Ibid.

[3] Ibn Majah

--b2_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360-- --b1_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360 Content-Type: image/jpeg; name="Trials_and_Tribulations_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Trials_and_Tribulations_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADpAV8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCXeQx5 pwc+tVy3zGnK1ch2FlXPrT1c+tVw1PDUhlkOfWpFc+tVlanhqLjsWg59aeHPrVUNUivSuFiyHPrT w5x1qsrU8NSuBZDmnBz61XDU4NRcCyH96cHPrVcNTg1K4WLIcnvTw/vVYNTg1K4WLQf3p4f3qqGq RWpXHYtB/enq1VlepVbilcLFhWqVTVdTUimi4WLCmpBzUKGpVNUmS0SCn+lNFSAVSM2AFGKcBS7a sm4wimmpStRkUmCZGajY1K1QtWbZqhjGoWanueahdqhstIYze9RM55od6gd6m5dhWeoWk96R3qF3 HrRcLD2k96jMh9ajZ6iZ6dx2JTIfWmmQ+tQmSmGSncLE5k96Fc561W8ylV/mpoVjELfMacrVCW+Y 0oatzEsBqeGquGpwakNFkNUgaqwanhqQyyGp6tVcNTw1IZZDU8NVYNTw1ICwGp4aq4anhqQycPTg 1Vw9ODUgLIanb6rb6cHpAWg1PV6qh6kD9KlsZbRqlVqpq9Sq9Tcdi6rVKjVTV6nR6LhYuKanU9Kp o1WEaqTIaLSc1KozUCGrEdbRZjIkVaftpVp2K2UbmDZEy1C3FWW6VWkNRLQuOpE5qu5xUsjVWkfi sJM6IoY7darSNTpHqtI/vWTZqkJI9V3eh3qu71Ny7Cu9Qs9Nd/eoGkzVIB7yVE0nvUbvUTPVAStJ 703fUJeml6aETl6VH+brVbfmnI/zVSEZZPzGlDVEW+Y0oatzAmBp4aoAaeDSGicNUgb3quDUgakM nBp4aoQ1PDUhkwapFaq4NPDUhk4anbqhBp26kMlBpwaoQ1KGpATh6cHqvupwakxlgNUitVVWqQPU AWg9Sq9VFepVapYy4j1Oj4qir1Mj1Iy/G9WUes5HqwklNMlo0o3qzG/SsyOX3qyk2K1jIylG5qI4 IFSZGKzln96f9o966I1bIwdNlmSQY4qpI9Meeq0k1ZTqXNIU7DpJKqySUkk1VZJa55SudEYhJJ1q tJJRJLVaSSpLB5KrvJzSPJUDye9NIYrvULPSM1Qs/pVpCHM9RM9NZqiZqpCJC9N3+9RlqbmqJJd9 ORvmquWpyP8AMKdgKJPzH60oNMY/MfrQDWxgiUGng1CDTweaCiYGng1CDTw1IZOGp6moAaeDUjJw 1ODVAGqQNSAmDUoNRA04HmkMlDUobAqLdSg0mMk3U4Gos0oNIZMGp4aoM0oapaGWg9SLJVQPT1fF S0BcWSplk4qislSrJUtDLyydKmWWqCy1IstKwGkk1TLPWUs2O9SCf3oCxqi5pTc+9ZXn+9Hn570X YuU0Wuc96he496pNPUbTcUrsdizJPVd5c1C0uahaT3osUSvLUDyZqN5KgeSqSAe8lQs4pjSVEz1S QhzP71Ez01mqNmqkhNis1MLUhNMJqkiRxamlqaWppNVYQ/dSo3zVFmlQ/MKYFZj8x+tANNb7x+tK DWpiSZpwNRg04GkMkU08GohTwaQyUGng1EDTgaQyUGng1Epp4NIZKGp4NQg04GkwJM0uaZmlpDJA aXNRg0uakZJuo3UzNLmgLkm6nB6hBp2amwyYNUgkqsGpwalYZbElPElUw9PD0rDLglpfNqmHp3mU rAW/NoMoqrvo30WAsGX3pjS1CZKYXosMlaX3qNpKjL1GzU7Bcez1EzUjNUbGnYVwZqjJoJphp2EI TTCaUmmmqEITTCaU001SEIaQ0tNNMAp0f36binRj5hQIqMfmP1pQaafvGgGtmZDxTgaYKeKQxwp4 NMFPBpDHg04HmmCnipGPHWng1GKeKAHg04UwU4VIx4NOFMFOBpAOzS5ptLQMUU6m06pASnZpKXFA wpwpMUoFIYtOBNJiilYBwNLmm0tIY4GjdTaXFAATTSaXFIRQA0k01qdikIpjIzTDUpFMIpiZEaY3 SpSKYVpiIiKY3NSsKaVpgREUmKkK0mKYiPFJiqWs6sml2xK7WuG+5Gf51iweKry4tHRYVNwM5bso 9atQbVyHNJ2OnKmlUfMK4/Rtau5rvZcXIEIbc7Hr9BXWQXUNwnmwvvTpkU5RcQjNSWhVP3j9aUUj ffP1oFWQPFOFNFOFIY8U4U0U8CkMcKeBTRTxSGKKeKaBTxSAUU4UlO7UhjhThSCnCpAMUuKAKWgY mKcKMUoFIYoFKBQKdikAmKXFFKBQMKUClFKBikAmKUClxRQAlFLiloGNxSEU6jFADKTFPxSYoAjI phFTEUwrTAhIphFTlaaUoAgK0wjFLNeWsExhmmVHC7iD6U9Ns0SyRMHjYZDDoaYiEiqmo3sOn2jS zuyjoCoyc1dnkSCJ3dh8o3EZ5qpE1trVgsqrvQ5IVuoPvVIH2OHudZa4tyHAknYlTJj5ivYe1ZC3 MsaSIjlVf7wHet+y0q7XVJYfs6M4BDEjoD3FV9U8M3VgGdF8yMZOR1x711xlFaHHKMnqYqMyOCpw R0rp9P1uXSLZVkiWUSncCDjH1rP/ALPh021Et+paZvuRg/kazVkaafccfhTaUyU3A78/fP1pRSH7 x+tKKxOgeKeKYKeBUjHinimgU8CkMcKcBSAU8UAKKeKQCnAVIxQKcBQBTwKQwApwoApwFILCAUuK XbTttA7CYpQKcFpQtIBAKUCn7aAtIBuKdinBacEoGR4pwFP2UuygCPFLtqTZS7KQyLFGKm20bKAI sUmKl2UbOKYEWKNtS7OaNlAEJWmSbIkLyMqIOrNwKslVUfMQB7muf1CdPEej3dtp/M8b42k4PHeh K4PQ04bi3uGdYpUZozhlzyDWZr+upo1ujRoJZJc7Dnge9cIJLrTL5zueOdcq2T1rQ0y9i1BotO1C MyI7YjcfeQmtfZ216GXtL6dTIur6W8klnnPzyHkirmlaxc6ZdRkyNJbkbVRjxWne+Eoo4mWO4AcS Mg3HA9qyJtAu4ZYI4v3jSHCsDwDWicWrGbjOLuNv9RuL/UZGeTazfKAp4xVeyupLeSWNZZELgr8r dK6QeG7U6hAs1ygmK/vUB6NVG48MMbq4lT5LeAbjk5LUKUdgcJ7jPDeurbXvk3sjFX+USMen1rR8 T6ncwCMWjqbeQEMV53VzTWwuwWhUlw2AD3FdPp2lTWGkSC42FpsIEIztolyp8w4czXKYh1aK90k2 8iqsyt/rWGcj2rHVAjKMEdcn1rRu9GcXd0kagCM5ALYwKDpPl+WyzxuCoJ+bpkVrFxWxlKMnudQZ TuPHenK/tS+Xljx3qRY6xbNkhFf2qRX9qURe1SiL2qblWGK59KkDH0p6xe1SLCKVx2GK3saep9ql WIVKsQqeYdiJfpTx9KmWMVKsYpXHYgA9qco9qsiMccU8RilcdisF9qeE9qsiKniKlcdiqE9qcI/a rXlU4RUXCxVEdPERq0IvanrCePlNK4FQRGniE+lXBbScYQ8+1O+yy/8APNvyo1EUhCaeIT6Vd+xz DrGaeLKY9UNFmF0UBCacIGq+LTHDMoNTR2SkZZx+Bp8rYuZGYLdvSl+zN6VsixjC/NJ+tMktraJM yOeOw5quSQudGV9lc/w0htmHUVupBa7VZTgEZBJppFkD80i/TNP2bF7RGCYGHam+U56KcVuvLpyZ GQT7CoJ7mPZttgQ3Y7MilyMfOZXkyf8APM0yTdGfmRsfSrki6lcOixMEQ/eYr/KrsGmlEHnyPK3r 0FHKPmOD1aYy3BkImIUbVjC4zWRpl5No87SLabg/3ge+fQ16lfRvFCfKW2JPQS4H61wWrKZ7nMvk DY2QsLZ5pOXLoVFcxzmome8ndzp7Ev3PaqtimoafcebZ2RWYdHcZx+FdYspx/EPrSeeh4ZsfjUe3 aVrF+wTd7nH3drqtx5j3CuzSHcwB7/SqcdtqMM8bBJQwbK9etd5+7bowz60pAxwBxSWKa6DeET1u cNLZanFdi6kjZpWbORzzV2fUdae3eMoVVupA5P1rqck+1RSAgcrml9avuh/VbbM5K3+32cR8lPpl ehoudS1m6AEhYAc5GBzXSmFmGBGarTWT9dmBVLE66oh4aysmck9tduxeQ5ZupJ5NNispvMG7FdI1 jIOdopi2knmA7VrZYgxeHsaW6XecJnmpkeXP+r5rW/sO68zGEIJ/vDip30G8hwWRCp77qevYFZdT JXzCPuc08LLn7h/Ot+Lw/MCBK6RhujHpTv7NtYD/AKTdoMdl6mlaRV4mMiP3BqZYW61u2unWErHE xb0Ap62+nh2Ri6yL0U96OSQ+eJipC3c1YS3YjOOK0I7m0SMyRWzuo4O/p+BpYtViluljgspJLdh/ rdnQ+hFNUmxOolsiqLcqBuKj6mp0tM4O5cetQXF9qK3Ba2sVliPBRk5X8aztQv728i26efIuUPzR vHkMfw6Uey8yfa+RvfYSoyWXHc1XNxaKjt9oX92fmUDkVl2mi6xfpFJd6qhlI+aJFOAPeurttBga GNpifMCbWbA5pqmmJ1Gkc9L4k0eKSGNJWeSTsBiqep+KkBMGiWslzcj7yupG2uhtvBWjWUisvmTS Bi6GTkj2rTi0eMXckyRxRFwN20c8VXJFdCedtHH6Z4pk2EXViruByFHIPuK07bxRa3MZKWMgI6gC tx9Gs2mFw6IZOQcHk1Kmj2qtvWPYepANPliLmZizanehQbazjcHkZ4496tNqSKFbYDkgEL2Napsb cRbdoAPUmqh0/T4S7AEeuHpcqDmZXluZiufNWPJ4wKjS5ubjJE+VHB+Wln1vSrZfLaQE5wdw6VUu fF9hZW7MsLiFTgyBeM07IWpcuRcSqEW5kjOOCoqCWO+htx5dz5pB5Mhwaz4vF6X0ohtbGaUuflYA 4I+tXLd9UvAwi0prcg4DSsOnrRZD1AyExjzFd3Xn15qeKwvp1LJuVfvAE9a0bLTbiFle4dSQOVXo TV97lLcD7QoQnp70tAuYX2PUYmG6YKD1DnpUr294oDW80c7Dk7JBxVi/tbXVWQNLIqr2Q4zTrXRL C1O6CHDHqxPJqeYqxktDrU3ElsijPUy1Yt9BuGkRpp1Vc5Krzn8a2xEAMKqil2Ed/wAqV+4/QRba GABQoyfanFfQqKNo9aNq8c/pQSMKkdZPyqlqWqWekwiW8aQKegC5zWgQO1Zut6ZcarZGG2ulhc/3 0DA1MttCo2vqcd4h8QQ63EIreLaF6Ow5rHgVUABcGrWreHr3w9sa72PE5wJE6VBbyxN1C1w1Ja+8 j0KUVb3SyoQ8F1p62cLsGLA+1CtEOy0jumPlIFZc/Y35O5ZW3iHAVaVoB/dFU1ldOVGfxpy38ytg x8/Wp5x8qJWt/wDYzTGhI52/hUwuWccjB9qa0n94mo9omVyWKckMhIO/GOoAqMl1TBIPvVtpIsc5 qBjG/QfrVxkQ0ilMxweQG9apCQqwDNuPritGWNfaqhQeZwBXTTkc84ndyXKQWYkgtTPI54UdfrWS us69PJ5A057VkbLzbd649h2rqbKyeRRFcJHGkf3WDZq5IsVrF5oeMf7bHH516p5dzkZr7WHjDvbw 3VjyXIyG49qmsg2tSwGzvrSHylPm2/l5J9Dk1uNrtkk0cc11AXkPCoM5qGXUtOWXzlto1lAxvBAy PwqW0Uk+xgSaVJpWq7bjUR5kvziTyztI9K1BZ6fauH85HcqT8xJOD6VZstSt9RnaCeyhDwn92WkD ZFLc6g8U+1NI2hThGb5t49sUr31Ks1pYu2U1q9qsNu6Txjhm28CrEEFr9m2RwyKm4kkDFZ1ol2YP Pht4kRmLGDG05q3BqGpMpAswnHTHSmpEuL6D0gS1uXkVZWil5GBwPxqWJVCvLHAnJy3ABrMI1aa8 Y+fIIf8AnkBgD8afLp1+5lMchQsuOTxSv2Q7d2aEggX97hIzjn2rKuPEOmW90IpLkOSOCDxUVr4f v13i91AGIggYUc1Dc+FtOj2m+uowvTJ4JqXGTGpRRp22r6dcSNJbXKkJ94A9Kqz+MtLsb+OG5uVT zvuMF4+hNcpJ4Xi8P3nnaBcfaxMeYHbORVfXPDra+8Xl2xs2TmVc5BPtQ5Rjux8jktEdXrXjOx0W 3EzSGVHOMJ1HvWBcfFDTr0LHb3Nxa8YYPH1981Si8BieCNL2SeRV4UMe1bNr4SsbbasdrHkDGWAJ NQ60bWKVGV+xnS+KbTyN76pO1wy8GKMkfjUdn4zt433f2ff3UhXaSEIBrpk0uGLIChcegAqdLJeF APHQ8VPtvIv2K7nLSa7dlj5PhueVJPvLKwAqeDWvEcswQaDpsNsfvK/OBXUG2CkZj6+9SIqoxAjz 9e1L2suwOlEzYL/WAhSOOzgUjgxx4Iq1b3eqqP3lyrcY5FWFw2cJgj1o2knnAqeeXcfLHsMVruQ5 ad+vQVKkDZzIzP7saVWUd+T2qUN2zxSu3uGi2JYk29hVpPrVVX71KjHHSrWhElctDBp/lg1AharC FvStFqZPQaYz2phVgasU1iOadhXIcdM0ox6CkZxQGFK5VhzxxzqUmjSRfRhkVn6h4a0zUoGRrdIX I4kjGCK0VIp47U+VSWqEm47M4e6+HVxGM2F+JP8AZlGP1rFu9A1fTiTPZsyD+OP5hXqoNDtiJ8tt GDk4zisZ4SnLyN4YupF66njgmJOOQalTcPm5qLU5oE1ScW8rSJvPzsuM01ZxjgmvKlHlZ6iaZdEm ACo596QzMw5XNVfMbsaaDOzjA4rPl7F8xNISwOYyPpVOVigyIifxq/iXGNv61BJEx6qRWkJMiUbl N7ggDMOD9aiS7QvhlxUskXzEcn3qDyAZPuiuqmonNNyR16wa3bJHyguJCcktw/tisaXw7rl3O76l dTspJBSPsvp6V1b+IIbWMP5TyqepbkitCHW4ryMrgRMRlQ5xmvU5bnnX8jzmTStSuI7W502R54om wUEXzxjpzXbaT4bkNkV1CIPI3PmAbSM1NJqclkQyRQiR+N0Z4H1qaPXTCgeeUFe+DnFCguo3J9DL svAxsdRe5t5VUOdoDE/d9635dEkKRCK7kt9pGQpyCPSq8fi7T5jiMSOw6/KeKX+2buaR/KjiSL+E ufmP4Ue5Em1SRpNcrGVBZSBwRu5NRza1bQcM4A9jmsVV33LSXETEyDBXPGKiGiaeshMdoR/eY5NL 2qK9g+puT6irKktvcbS3RSuQ1RrNfTM5MqLHjhVHNVI4vJZUVPk9ugqd42Qg7mwfQ1Dqt7FKlFER tXdv9IllZM5wSMZpGtIJVw+6Re2cGrkcYKnLMB71C8MPIeXp3FQ7lpobZWipMX8sBTwAFHH4irsl oiHJcN7Cs9TapxFMQff1pzNtyWkBz3WpurbDs77l8wqMbVz7dTUTqoyXVkPYlaqJO3pznt3rVtpy 9iyOQ0p6K3WqjaWhMrxMmTdIW/1bD16cVTlurmBMqFw3H0xU98l7AMyWhEYOdwNUvt6LkfNluSMc Vm9GaLVCJqtyX2yKeRwV7VOksr5DPk9z61V+2vj5X2r/ALtNjkJAxKWxzgikx2Lq72wN49jTo0Ay WkOR71WQbhzIq98DirMQQ4/eIV9KQMsRqMjv6c1ajwO/4VAqqT1/AVPEqKcHOfU9qpEMnjK5AzzV qMKR1/SoUMXHzfXAqdHjxwTWiMpEygU8VGpB7mpABitUZsUUhANOCihl9TRYVyBkWmZValZR0zTd ozUNFpjQ9PD5pMD0pwx6U0DHBxShs9qAOmBQ5WMbpGVB/tHFUSc5rngm11aUzQSfZZj1wvymuK1v whrGjRmVXW4gHV0HT8K9C1Dxbo+mAia6WRx/DH8xritb+I894klvZwrDbtxuYZYiuepGl03OmnKr 12OSFxcZ+Yc+1WYrqc9mqubiJjljzUiSI/CvXHJabHXF67mnG0hHLY+lK/mf3+Kpo4i5Ztw9jUp1 BADhcjvWPK7m/MrakVwJWHDCs1recS53k596uSakuSNoqsb794CFFdVJTXQ5ari+povYTXaM39oS QYON/eo4dBu5LtXbUJZMDq57VZezjMhWOdyQe4+UU4iaM4VpH7bwOK7nORyKEepq2tnGEEcryTHO S2cCtBbWxfCGFjGOdwfvXNQu80wjaV1wcEVaklWC5EMUhZgeCDx+NRzM05UdJBHaopECSbM85YCp Yr20XKuvlkdywNc5vMxMgkBYc7Bzmrz2lxNsJgyz9h0qbvoVZG1HqVq3+rLM3TAFMGo2BB3SSKc9 MmsuDSNQSTdAnlseM5/nV2LQsDbdTJufoRyQafvvoS+RdR11Jb7WMN5KHHIB6VUjvJQB+8YjNa0F taWcio92JWUfdbFQ6hbRzukqrtzwEUgD6mplB7jjUWxWF5OTsE+D6GmvNIz/AOtBI71fg0iOUIXB VgckjnNXf7DtByQ34UKlJg6sEzDiZt4BHzH9a2LNMJ+8tmz64zUi6RZjsSc5yasQqLcY+0MV9KqF JxepE6yktCVLOKZRvTA9M4qZIILblFC+55qjf6qLWAtFGzuO9Zdzqck8KvuwfTNauUY+pkoSlvsa 17ZJePnz2X8azZ9InCYjxIvXNVBeysm1HMb/AO1UUN1fW8xkifIJ5UHg1i5RfQ1jGS2ZMtq8L7pA Qf7u3in4V8ZIGPQVoW+txSjF0hRu+RxVkiwm+YPGCe9PkT2Yc7W6M2NI/TP4VII427Y+grSjtLTA /eA/jVpIrdeFC01SZDqoyEhLH5Q35VYjspG5w341rKqjoBUgIq1RXVkOs+iKEdiepFWEtMdqsEj2 pN4q1CKIc5MaIiMYAFO2v7Um73pQw9aehOoFX/yaYUcr2pxIpvFJjVxuD0xzSYOfu9KcckgUvKjJ 6eppFDecH0A5rDvfGOk2G5WnaWQfwxir974g0zTAxurqMMP4VOTXl/iPVrXVNTee0txEh9Bjd71h Vq8q91m9GlzP31oa2qfEG+uspYILaP8AvdWNc3cX97etuubqWTPqxxVXeQeeBUglQDqK45Tk9zsj GMdhFTnpmnG3z2FH2qMdCKX7WmOhP0FR7xfu9WN+wqT8x/IU/wCzQqMKuPfNOSbf9yMmnnzD1QCp cpdSlGPQpyFI+Oce1MUxjI25BHrVmRWA+5mq0iMzZ8o5rWLuZS0IsRq/zxHb9akX7OWG1QPrTDHN jIjPNMjV2k2tGc1qtXuZSdjsYhbGIIsxBB5Pc1ftoo40yodjWC/iLTrYkw225h61QufGFzMcRARL /siu2xzcx2v2KOf5poEQ9icA1Wn0mxXJ+2xpk/NyDiuFfU7i5PzzyMD3zTWmdkwXyBSaXYOZ9ztA uiWzhf7VUc44Gf1rpbHT9PSMPBeeYTznzRXkGVwQqAZ/WmRxBfutIv8AuuRTXKugm5Pqex6hDqci 7NOa2RSOWdsms+10LWYyfP1KHBPQHNebJ5wX/j8uAPTzTUgWUgg3Vyc/9NTTbi9wSktj0yTwpZyH dNdHPciXGalXR9IttpkuFYr/AH5hXl/lZ+9LM31lNKbaBuHVm+rGpvBdAtPuesnWNKtYggv7VQvQ CQGs248daJbzpEbsOWONy5IFecraWinIgXPuKmVIRwIkH0Wn7Vdheyfc9Qj1KG7+a1vLd07bZBmn uZTzjg9xXlht4M5CBCe6nFTQz3UA221/cxD037v50udMrkaPQbhJWUruOD7Vi+WQG2rKuSeNvJrD j1vWI1wupsR23IDU48Q6yVBN8p9/LFS1F9SlzI1zbzkLgNj1xzUq2dwv3dw/umsmPxBq2ADdIw/3 BVmLxFqBOGlRvQ7ai0Sk5GsIZyikHBH3uOKtRWm4ZbOD1rFXX71s5dRnphakTWb1hzMRnjp0qbxK 5Zs6aO0RAMqeOlWkAUA7lH1NcklzcSNlpnPbOameRIlLTSnA65NP2sVshexb3Z1ayBckzJj60jXk CDL3CAe9cJdeKLeEbYI9xHc9Kw7zXp7liSSB6UniOyGsMurPUW1rTkPzXsdQv4m0mMYN6uRXkj3T vn5jURlJ7mo9vPsP2EO7PWT4x0aM83DN9BVeTx9o8fTznHsK8s3lu9ISaXtpj9jTPSZfiVYx58uz lf0JOKz5/ihMf9RYxr/vHNcKSfagD2o9rN9Q9lBdDqJ/iJrU3+raKIH+6lZV1r+q32RPqExB7BsC s4LxxS7SD1qHNvqaKKWyG7ZC+WYv75p4QsOhphyO1OV2/hPNS7jJo4AfvVOtvGoyyioFBIG4jPpU 6sTjPasZN9zaKQhgQ9FFRtbEfd4NWQfwp+0Hq2alTaG4plW2GCc8GrWRjGabsVc7eKAAOKTd3ccV Ycdpzk0xo1680uBnPrSMR60kN6kEoAHDEVBuZWHzZ+tPl2jOSaqhx5oHauqmrnNUZn4JZtxxSiJC R8/Uc0yT75pR9016Z5qJlATgHigYz0qJakpFEikjpinrIwOeM1COgp3pSsMm8zPJApwkHpzUR7Uo 60h3JfM9KcJB1BOag7U8dPwosO5Lv96er55zioF6Uo/rSsCZY35HWn7vfrVdeq0/+BqVh3Jw4wDj g+pp6yKM+1VD2p4+8aVkO5bSUDnnB71OkvsMfzqq33E+lSR9vpUMtF6JgPx96mOoW9uAXkGR6VRX ofpWDff61qjluW5cp0F14qjjyLVST/eNY1xq892cySNj0rLWpF6Cm4JE87ZZ87PenCT8ar96etZt DTJd2TRupnekPSpsVckLGk3H1ptI3SnYB28ilVmNM7VKvShghyk4OfwoL4PvSUh+8PpU9Sug5N75 zjFOI2qd36U+PpTZfu0uo+gJLGGUZIJPBq35xXIPWsz+JfrV7t+FTOKKhJj/ADs9KPtGOlQD7xoF LlQ+Zlj7Vil+1gdaqnoahb7wpqmmJ1GjQFypPUZpjzKchapdzTl6/hTVNCdRjnk9TVfdmQdqkfpU A+/W9NIwnJs//9k= --b1_3b70c8469eaba5a5f30aaa23721ec360--