Date: Tue, 27 Oct 2020 00:42:52 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 18.207.102.38 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f" --b1_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f" --b2_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 28 Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim Deskripsyon: Ang mga huwaran ay mga tao na maaari nating tingalain; tayo ay madalas na nagsisikap na tularan ang kanilang mga pinakamabubuting kahusayan at mga katangian. Hindi kinakailangang sila ay mga sikat na mga tao na hinahangaan natin, bagaman ang ilang mga sikat na tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga kapuri-puring katangian. Ang unang henerasyon ng mga Muslim, ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata sa palibot ng Propeta ay mga huwaran ng pinakamataas na kaayusan[1]. Sa unang aralin na ito, tinalakay natin kung bakit at masusing tinignan ang dalawang lalaking kasamahan, sina Abu Bakr at Umar Ibn al Khattab. Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2226 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala Mga Layunin: · Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga huwaran. · Upang malaman ang hinggil sa mga pinakamabuting katangian ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad. Mga Terminolohiyang Arabik · Sahabah -ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Imaan – pananampalataya, paniniwala o pananalig. · Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan. · Ummah - Ang tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na walang pagsasaalang-alang sa kulay, lahi, wika o nasyonalidad. Tinataya na hanggang sa 95% ng lahat ng pag-uugali ng mga tao ay natutunan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga huwaran. Gayunpaman, kahit na ito ay bahagyang totoo ay isang napakahusay na dahilan upang pumili ng positibong mga mga huwaran, para sa ating sarili at sa ating mga anak. Nakakalungkot, ngayon ay lunod sa kapiligiran ng media 24/7 na tayo ay mas malamang na pumili ng mga huwaran sa larangan ng sports at entertainment nang hindi sinusubukang kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang huwaran at isang bayani. Ang isang bayani ay isang tao na iyong hinahangaan marahil dahil sa kanyang kahusayan sa paglalaro o sa kanyang napakahusay na kakayahang pagganap ngunit pinapatnubayan ba nila ang uri ng buhay na dapat nating tularan? Ang mga huwaran, sa kabilang banda, ay mga tao na nagtataglay ng mga katangian na gusto nating taglayin at ang mga taong nakakaapekto sa atin sa paraang ginugusto natin na maging mas mahusay na tao. Halimbawa, mula sa mga huwaran na natututunan natin kung paano haharapin ang mga problema sa buhay. Madali tayong maimpluwensiyahan ng mga taong nakapaligid sa atin at kung sino ang tinitingala natin. Madali natin nakukuhaang kanilang mga gawi at mga katangian nang hindi natin namamalayan. Kung ang mga ito ay mabubuting katangian, kung gayon ito ay isang magandang bagay, ngunit paano kung ang mga taong itinuturing mong mga huwaran ay nagtulak sa iyo palayo mula sa pag-alaala kay Allah? Ito ay maaaring isang kalamidad. Sa kabutihang palad, ang kasaysayan ng Islam ay pinaulanan ng mga kahanga-hangang mga huwaran - mga kalalakihan, kababaihan at mga bata - mula sa kung saan natututunan natin kung paano maging mahusay na mga ina, ama, guro, kaibigan, estudyante, atbp. Ang positibong pagpapakita ng mabuting pag-uugali at asal, determinasyon, kapangyarihan, at ang mataas na pamantayan sa etika ay tumutulong sa iba na tularan ang mga positibong katangian na ito. Ayon sa Islam, ang pinakamabuting tao ay ang mga propeta. Pagkatapos nito, ang mga pinakamabuting tao ay ang mga kasamahan, mga disipulo, at tagasunod ng mga propeta. Siyempre ang pinakadakilang halimbawa ng kapuri-puri na pag-uugali sa anumang ibinigay na sitwasyon ay si Propeta Muhammad mismo. Alam natin mula sa kanyang mga awtentikong tradisyon - ang Sunnah, na ang kanyang katangian ay ang Quran, ibig sabihin na siya ay namumuhay at humihinga ng lahat ng itinuturo ng Quran. Kapag naghahanap tayo ng mga huwaran ay hindi na natin kailangang maghanap pa kundi ang Propeta mismo at ang mga nakapaligid sa kanya sa mga unang araw ng Islam. Sa katunayan, kapag sumusunod tayo sa mga sahabah ay sinusunod natin si Propeta Muhammad dahil hindi nila natutunan ang Islam mula sa sinuman maliban sa kanya. Tunay na ang kanilang mga kabutihan ay marami; sapagkat sila ang mga sumuporta sa Islam at ipinalaganap ang pananampalataya, nakipaglaban kasama ang Propeta, at ipinadala ang Quran, Sunnah at ang mga batas ng Islam. Isinakripisyo nila ang kanilang sarili at ang kanilang kayamanan para sa kapakanan ni Allah. Mahal natin sila dahil mahal nila si Allah at ang Kanyang Sugo. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "Ang pinakamabuti sa mga tao ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang mga sumusunod sa kanila, pagkatapos ay ang mga sumusunod sa kanila."[2] Ang mgasahabah ay hindi lahat ay may eksaktong parehong personalidad, pinagmulan, isip, pananaw, o panlasa. Lahat sila ay magkakaiba; subalit sila ay nagkakaisa sa Islam. Bilang mga Muslim, tayo ay hindi rin pare-pareho. Tayo ay may mga natatanging aral na nakukuha mula sa bawat isa sa mga sahabah; natututo tayo mula sa kanilang mga karanasan.Ang ilan ay banayad, ang iba ay mahigpit; ang ilan ay may pinag-aralan na mga kalalakihan at kababaihan, habang ang iba ay walang pinag-aralan. Ang ilan sa mga sahabah ay asetiko habang ang iba ay mga milyonaryo at nangungunang mga negosyante sa kanilang panahon. Ito ay mula sa awa ni Allah na binigyan Niya tayo ng maraming mga huwaran sa pag-uugali, pagkatao, at pagkilos. Ipagpatuloy natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng pagtingin sa dalawang pinakamalapit na kaibigan ni Propeta Muhammad. Abu Bakr Si Abu Bakr ay isang matagumpay na mangangalakal na may reputasyon sa katapatan at kabaitan. Siya ang unang nasa wastong gulang na lalaki na pumasok sa Islam, at agad na tinanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad. Sinabi ni Propeta Muhammad na kung tatalakayin niya ang Imaan ni Abu Bakr ito ay mas malaki kaysa sa buong Ummah. Si Abu Bakr ay nangunguna sa lahat ng uri ng pagsamba at kilala bilang "As-Sabbaaq" - ibig sabihin ang isa na nanalo sa bawat kumpetisyon. Si Umar Ibn Al-Khattab ay isang beses na nagbigay ng kalahati ng kanyang kayamanan upang pondohan ang Labanan ng Tabuk, umaasa na matatalo si Abu Bakr, na malaman-laman lamang na naibigay na ni Abu Bakr ang kanyang buong kayamanan. Si Abu Bakr ay magiliw at mahabagin. Dumadamay siya sa mga dukha at pinahahalagahan ang kahabag-habag at kapag binibigkas ang Quran, siya ay umiyak. Umar Ibn Al-Khattab Si Umar Ibn Al-Khattab ay nagmula sa pagiging isa sa pinakamalakas na kalaban ng Islam sa isa sa mga matatag na mananampalataya nito. Si Umar ay isang nangungunang tao sa mundo ng Islam. Siya ay isang lider, isang negosyante, isang relihiyoso at Muslim na may kamalayan sa Diyos na nagpakita ng paggalang sa lahat ng mga indibidwal kabilang ang mga di-Muslim at inutusan niya ang mga Muslim na pakitunguhan ang mga hindi Muslim na may paggalang. Ipinakita niya sa atin kung paano gamitin ang utos ng Quran na 'walang sapilitan sa relihiyon'. Si Umar ay kilala sa kanyang kapangyarihan, at lakas at ginamit niya ito, ang kanyang matatalinong pag-iisip, at ang kanyang masinop na karunungan para sa kapakanan ng Islam at para sa pagpapalakas ng mga Muslim. Si Propeta Muhammad ay tinatawag si Umar na "Al-Farooq" - ang Pamantayan sa pagitan ng mabuti at masama. Talababa: [1] Ang mga bahagi ng artikulong ito ay iniangkop mula sa napakahusay na artikulo na naka-archive sa http://muslimmatters.org/2012/01/02/find-your-role-model-in-the-sahabah/ [2] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/145/ang-mga-huwaran-sa-islam-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim

Deskripsyon: Ang mga huwaran ay mga tao na maaari nating tingalain; tayo ay madalas na nagsisikap na tularan ang kanilang mga pinakamabubuting kahusayan at mga katangian. Hindi kinakailangang sila ay mga sikat na mga tao na hinahangaan natin, bagaman ang ilang mga sikat na tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga kapuri-puring katangian. Ang unang henerasyon ng mga Muslim, ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata sa palibot ng Propeta ay mga huwaran ng pinakamataas na kaayusan[1]. Sa unang aralin na ito, tinalakay natin kung bakit at masusing tinignan ang dalawang lalaking kasamahan, sina Abu Bakr at Umar Ibn al Khattab.

Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 16 - Nag-email: 0 - Nakakita: 2226 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala


Mga Layunin:

·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga huwaran.

·       Upang malaman ang hinggil sa mga pinakamabuting katangian ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Sahabahang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinalin sa tagalog na Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang salita na karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·       Imaan – pananampalataya, paniniwala o pananalig.

·       Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta , ginawa, o naaprubahan.

·       Ummah - Ang tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na walang pagsasaalang-alang sa kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

RoleModelsinIslam1.jpgTinataya na hanggang sa 95% ng lahat ng  pag-uugali ng mga tao ay natutunan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga huwaran. Gayunpaman, kahit na ito ay bahagyang totoo ay isang napakahusay na dahilan upang pumili ng positibong mga mga huwaran, para sa ating sarili at sa ating mga anak.  Nakakalungkot, ngayon ay lunod sa kapiligiran ng media 24/7  na tayo ay mas malamang na pumili ng mga huwaran sa larangan ng sports at entertainment nang hindi sinusubukang kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang huwaran at isang bayani. Ang isang bayani ay isang tao na iyong hinahangaan marahil dahil sa kanyang kahusayan sa paglalaro o sa kanyang napakahusay na kakayahang pagganap ngunit pinapatnubayan ba nila ang uri ng buhay na dapat nating tularan?  Ang mga huwaran, sa kabilang banda, ay mga tao na nagtataglay ng mga katangian na gusto nating taglayin at ang mga taong nakakaapekto sa atin sa paraang ginugusto natin na maging mas mahusay na tao. Halimbawa, mula sa mga huwaran na natututunan natin kung paano haharapin ang mga problema sa buhay.

Madali tayong maimpluwensiyahan ng mga taong nakapaligid sa atin at kung sino ang tinitingala natin. Madali natin nakukuha ang kanilang mga gawi at mga katangian nang hindi natin namamalayan. Kung ang mga ito ay mabubuting  katangian, kung gayon ito ay isang magandang bagay, ngunit paano kung ang mga taong itinuturing mong mga huwaran  ay nagtulak sa iyo palayo mula sa pag-alaala kay Allah? Ito ay maaaring isang kalamidad. Sa kabutihang palad, ang kasaysayan ng Islam ay pinaulanan ng mga kahanga-hangang mga huwaran - mga kalalakihan, kababaihan at mga bata - mula sa kung saan natututunan natin kung paano maging mahusay na mga ina, ama, guro, kaibigan, estudyante, atbp. Ang positibong pagpapakita ng mabuting pag-uugali at asal, determinasyon, kapangyarihan, at ang mataas na pamantayan sa etika ay tumutulong sa iba na tularan ang mga positibong katangian na ito.

Ayon sa Islam, ang pinakamabuting tao ay ang mga propeta. Pagkatapos nito, ang mga pinakamabuting tao ay ang mga kasamahan, mga disipulo, at tagasunod ng mga propeta. Siyempre ang pinakadakilang halimbawa ng kapuri-puri na pag-uugali sa anumang ibinigay na sitwasyon ay si Propeta Muhammad mismo. Alam natin mula sa kanyang mga awtentikong tradisyon - ang Sunnah, na ang kanyang katangian ay ang Quran, ibig sabihin na siya ay namumuhay at humihinga ng lahat ng itinuturo ng Quran. Kapag naghahanap tayo ng mga huwaran  ay hindi na natin kailangang maghanap pa kundi ang Propeta mismo at ang mga nakapaligid sa kanya sa mga unang araw ng Islam. Sa katunayan, kapag sumusunod tayo sa mga sahabah ay sinusunod natin si Propeta Muhammad dahil hindi nila natutunan ang Islam mula sa sinuman maliban sa kanya. Tunay na ang kanilang mga kabutihan ay marami; sapagkat sila ang mga sumuporta sa Islam at ipinalaganap ang pananampalataya, nakipaglaban kasama ang Propeta, at ipinadala ang Quran, Sunnah at ang mga batas ng Islam. Isinakripisyo nila ang kanilang sarili at ang kanilang kayamanan para sa kapakanan ni Allah. Mahal natin sila dahil mahal nila si Allah at ang Kanyang Sugo.

Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "Ang pinakamabuti sa mga tao ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang mga sumusunod sa kanila, pagkatapos ay ang mga sumusunod sa kanila."[2]  Ang mga sahabah ay hindi lahat ay may eksaktong parehong personalidad, pinagmulan, isip, pananaw, o panlasa. Lahat sila ay magkakaiba; subalit sila ay nagkakaisa sa Islam. Bilang mga Muslim, tayo ay hindi rin pare-pareho. Tayo ay may mga natatanging aral na nakukuha mula sa bawat isa sa mga sahabah; natututo tayo mula sa kanilang mga karanasan.Ang ilan ay banayad, ang iba ay mahigpit; ang ilan ay may pinag-aralan na mga kalalakihan at kababaihan, habang ang iba ay walang pinag-aralan. Ang ilan sa mga sahabah ay asetiko habang ang iba ay mga milyonaryo at nangungunang mga negosyante sa kanilang panahon. Ito ay mula sa awa ni Allah na binigyan Niya tayo ng maraming mga huwaran sa pag-uugali, pagkatao, at pagkilos. Ipagpatuloy natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng pagtingin sa dalawang pinakamalapit na kaibigan ni Propeta Muhammad.

Abu Bakr

Si Abu Bakr ay isang matagumpay na mangangalakal na may reputasyon sa katapatan at kabaitan. Siya ang unang nasa wastong gulang na lalaki  na pumasok sa Islam, at agad na tinanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad. Sinabi ni Propeta Muhammad na kung tatalakayin niya ang Imaan ni Abu Bakr ito ay mas malaki kaysa sa buong Ummah. Si Abu Bakr ay nangunguna sa lahat ng uri ng pagsamba at kilala bilang "As-Sabbaaq" - ibig sabihin ang isa na nanalo sa bawat kumpetisyon. Si Umar Ibn Al-Khattab ay isang beses na nagbigay ng kalahati ng kanyang kayamanan upang pondohan ang Labanan ng Tabuk, umaasa na matatalo si Abu Bakr, na malaman-laman lamang na naibigay na ni Abu Bakr ang kanyang buong kayamanan. Si Abu Bakr ay magiliw at mahabagin. Dumadamay siya sa mga dukha at pinahahalagahan ang kahabag-habag at kapag binibigkas ang Quran, siya ay umiyak.

Umar Ibn Al-Khattab

Si Umar Ibn Al-Khattab ay nagmula sa pagiging isa sa pinakamalakas na kalaban ng Islam sa isa sa mga matatag na mananampalataya nito. Si Umar ay isang nangungunang tao sa mundo ng Islam. Siya ay isang lider, isang negosyante, isang relihiyoso at Muslim na may kamalayan sa Diyos na nagpakita ng paggalang sa lahat ng mga indibidwal kabilang ang mga di-Muslim at inutusan niya ang mga Muslim na pakitunguhan ang mga hindi Muslim na may paggalang. Ipinakita niya sa atin kung paano gamitin ang utos ng Quran na 'walang sapilitan sa relihiyon'. Si Umar ay kilala sa kanyang kapangyarihan, at lakas at ginamit niya ito, ang kanyang matatalinong pag-iisip, at ang kanyang masinop na karunungan para sa kapakanan ng Islam at para sa pagpapalakas ng mga Muslim. Si Propeta Muhammad ay tinatawag si Umar na "Al-Farooq" - ang Pamantayan sa pagitan ng mabuti at masama.Talababa:

[1] Ang mga bahagi ng artikulong ito ay iniangkop mula sa napakahusay na artikulo na naka-archive sa http://muslimmatters.org/2012/01/02/find-your-role-model-in-the-sahabah/

[2] Saheeh Muslim

--b2_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f-- --b1_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f Content-Type: image/jpeg; name="Role_Models_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Role_Models_in_Islam_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADoAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDgZ9ty 7SIxR2PTOAKmhd7aOTbKROB36EfWgxDMjR7GTPzK3WmR2Rm8xk3OFH3CeRXLHmnFRWwmJDNvcsV2 nGSOoLU6S6vmjMZjCx/3V5FNeaVYyGC+U3BxziokkaNWjViFYcAml7J31RNiXdLPJGsSMhVepNSC GRyrSOAR94/40yHeo4ZlD8c9jTorXEMkpbIHG3PU0m1e1wEXzGO4AuM8nPFP+3yRI6IpjZjyezD0 qa2lQ2pQqUL8VUlMVuSSrN22k/dNR7sr6AysXfZuVm255A7U+BlaRg8z4X+H1pq3G1GK/KX6UqLK rq+4Eng/LVyvaxJo3dypsiIUCCMcepqKzvfMt9rSMB3IPIp3yJtEp3BhjpyKjltYLeTMR3K3PXkV UErWZNkywNamhIjC+eo6s3HFPbZeBJyzx44Kn09qqJ5ZLKAWZv0rUtrCRLRblZkeNOoHXPoK0lBx jzRY+XsVI4ZRcBSGVOuT2q3JYyFZJzMFj/UVn3M+LhyjyAN2Y9KWF5nTaHLcZbnrWEoycdXoJIkK NEirBc+YD19qtIk0mNrJkDoT1qtDJsRhIgX+41OlJZI3wTgYAFTKTejFcmvDcBEkjlZpYxyF9KyB MbmfKv8AOeTnpWjDdSQRt5tuxJPUfyqPyXukHkKiHOQu3B/Oqot09JL5lK5Ut0eadhyoHVgOlWSD E4kRxhR0q6bNyqICYnA+ZSOM+9RnTFjcvNcF1A5BGAfanKtFvcLNlvT9QM0BiWDeT1J53fSpVFxI 5BnAiB/1bL0qvNC8dqmyQIjc+XHwSPSq13eXkUSi3hkCrwCfmLfjXnyXPJ8p3wdoluHWbOzuPJlm 885wCFxs+lZur6ZJE7X1t81s54BbkmiK1u7lPP8AJgVmOWY4qe+N1PaYe5haCIbisfUmt6P7uouV +pE5pxaa9DItYictPK0angLjn610GnWSWkYuXmYKCNhJxmsW1lhuJNrScKAcSdDWvd3UUsEB+0Jh R8qYyD7V0YurLSCMKavqy9PdtPiSFGyhyCeATUE94bvT3mnjZJ4eqj1rNu5p7sCBI2hVOztj8qva aqQfvJRsYD5/Mfdn8K4EvZrm6nQm5OxjSXUtxiJ5DtzxntTFZ7Vh5/zAdB1BrWGgS34uJ7UNK+4k KcAfSr+pnyvDUcM0cS3ciYwFy2B29q9SFaDtFdTBxaeplxtIYPtAKlEBO1T92oHMEjwXKzSxmTh8 Hoe9TJBJdadaRafKNrP5Tpj5s9yfatU6Ha2BeXULiO4kdQqRKMA47/Ws5VFBXY0VLKygEE97BeOv lEqdx+97CqEZjlmOJnPB5bjmn6pcT21t9kNuI4hztZeV9MVnpaTzW0c0UkT5OwxhvmHufatIpq7k xPUlm12XyhbmQsik5B6VFYOryGWc4iHGD3qG+0q5sIBJMihWONynNQIpSE7m4YfKAa2UIte6xWud O9qLqyF3ZOURQVKqetZuk3RkluCx3TBSFQetFnq8dvbpaSKDCByF6565qjdXam4doMpu4zjBNYRj N3iybXN+2uUjtJIrqQNIcrgdh/WqjmeNf3cTOg/iJwcVk27RyNIyl8qmTmrNjqCwoFMhbjkN/Krq wk0nuK1kNa4nAaOViHzn2rYsZG1CDz1dkkX5GU8g+9VXFvfwNIjhBGucd6hgv2srZY44/wB4xLMc Vk1zLRajVmTXFhDKxDSmJ88Y5BqRLOK3Yo07ySnjC8YHvVe3sjFPvm3TIwztRv51oTTIGMaL5bhQ d2M7R6ZrOc5KSaf3f1c0dio1rDLbObTcrKcbmP3/AMKozeYmGmQ8DkYqeeVhGqj5l561D9rkfCzD 5NvWtKUZu6k7oT1JLe5htvLlLNJg52n+H/GnqWA8wPG+7oB3/Cq7MohQBBtJ2jjpSTxNtRkTChec etLlUZCZO8r7VnaNQR27GopUW7YyIhO4dPQ1CrTOywhRg8nmtRHRIwiuo2npVu0Q0Msobe4VZ8oA MrgdDVxLkzqTNFISRwccH3qOWNDcM8zFlPT1PtViATKsYMgQNnZGeprKq1oyWNaExxq0+V44B6mi OM3CHy4Tx/F2p93JIoIcmQg45/hNRR6iyRiExkKOhFaUnKS5kIkS3WEOd+GxyPUVajllNp5cLII1 HCsec+1UIGd5yAdyjsetNnYxsGjOcHp6V08t6bbC2g+MmdWiI2kdz1rR85baGIxxI6sBuA6k1nR+ Zd3SylOO5HAqEM+4Z4+Y8HoaxlC8F6k9DXN4vlukkajd0GOgpsNx5UX7hQ3PzLnoKo3L5GUJwBz6 VLHe26RIGUglcb1rCdBatEuJajMyTBl+63IUc1K10Wk4iRihwSnBP4VTuImufLZLpFC9BnDUhdYl ALu7E53elZOCeppFWNBroljHJvCMeG9qj8qW4kCJvMeeWAyAKrxXCxq585mXsrCtw3LW1uphtpeV 5Kgc1z1G6b0RvCF9yleT2YeGExGbnajBsEGqSQXCzvtkdEUnfFjGfpT7yWIyLO9vcDI2mPbwT6+1 Ps7R7k7CLpIAdw80/KD9epFTH3Y3ZpdydjNl1ZHuVEdw6Lyrw7eg+verGnxxnfIkU5UjaMLgVtJ/ Z1ntiuooDO3Rkj/KpDH0NtJ5jE4aJ3AwtDrxtaKsRKHW5mxWdnEI47mNPOb5QrDJI+tVLuOxTUAT ujaJTiMDmtiawjnUOEESxHK56qfWqjqgRy19bvJnO9h8x9qI1XJ8zbJSsiG38NLexQ6gLpzC3Qtk kH0IqdPD93Yata3Nw9u8Ln7pY9vUVPod5eys8VuYvs0J3lVbnPvWrYW07E3+qy7yx/dw4yAPet05 aqet9g06FlrlLYgEqCeFSMY3HtmpLiGKYiQQCO5uIyjSMM7fYelJOSt2E2DcuW3helRzagsl5sED lsDlBwPelR9yLUX1Fe+4yQxW32Oxt4Ns4wZGK4GB3zXPyaPf3Wu/aZ7hfLikxGGPIPYYrqFa1ubF 0v2O/JVTnDDHf6VEtza6afKYAOefM3DOB3z3NbwqONuZWv8APYGUH0/WdRDLqNpGVY7fTj3qrbeG TbNO0Sh3YgpGThR7n2rdMrSRtI1w0kbcsM8hfWq8l9GkyRMjNGy/eXlsD1qOb3OWnogOf1rQtYuw ghjWW3AxlRgKaxr+zi020FtJAxvB8zTA/L9BXaaZ4psmjmtIGkLDcSZeoHXIrLj1eK+t3hWziuJI iSrS/KHB/rXTzST5baL5f8AEkcUsbu27oD6CmTQhBn5if0rfvNNHlRiz3NO2SYgeV/Cq1lNaqr29 3as9y7bSW/hHtWvtb/DqKxmWefs07YPTaDjj86jCSZO0ZPp1rtdKsGk8OzWd5ZyRwh8qxXlye4qx p/hi5029Z7BovKdOXmXLKf7oFc88fCLcZaNfiVyXOd0XRrnVAEt8I3P3hjNa2n+HLu5uXju4Aixr wd3JOa1E1G+gaSzuLdYI1XJnC/e9hWhDPO0wdVEYKcDv1rL6y4z95XXkHIrHGWLp80UhKSnsf4hU yeTBJIs0uVZdrE8Eio7lolkeCPc0qf8ALTH3TSXk/nTRLJFtYjIUjt7/AFq4pzvLYi5Dc28ZtjJD Nvj3YXHUVUSQMFil3EEjgCrs0IG4KfLA5wOmap+f5sTBlBZGzuzVq6aV7sT3HPpl280ioR5AIO8H 7o96bdxPAqeQ8jRxnnI4qeCSQW7MJGTcfnJ6MDV+2ksvL2Xksm1edoXG4duaupV5E7opszrbTmuY TOpUtnDKDg1HBaHfIhxHIvIMh6/Sul0+0017oyB5QH+7GeOKqa0ICwkiOFQn75zn6CuJYrnnyIho ygGCB1Kl887uwqo+8TOZWYkHK4/pVqSZVZWOGU8EYxUBBWUhjjB4z2rogtGwsiWSbyLdRIuZDyT3 A96bDK5JLKDHj5RRHGbmdsBiw/u9xW5YaMkSSNNlgQCFZfu1tBcsbk63sZCZ2gsu3dxuHpSyQ74/ lBynAran0HeCEeNQy84OcVkT2UkIaNmcGPge9axr05wcYvb/ADLexHYM8dzsJO0g59M0/wCxsoHm N5nOeO1TWUBWQDDZ8s8+hqvK8qSNExOc4INZzvyLlMZXtoOt4A915QG3cDgk9/SrZ0gyQpA3yOoL AA9/8Kis7NniaWOVfMiOQjD9auTXMtzmTbsyvLjpiuGrVm5WixJsoPB9k2M8byhfvMop4kjVXnMm 1ccIRjFPeXzQhEnygcsTg1nT3sc7kSorEdHz/StmnN6mqbsXVxdSxpFCzkn7ufv1ryaiYFRTLJbu vAWQZ/Ouct57WJvMWWUEH7icVsK1rHD59zNIUflQw5Fc+IgrpNaG0JWRrQpdyjzHnUqeSpXt71Uu G8yJ5jPcyQvwsUfQVmXGrRzjaNTEcWQMBPmA9BT5LeO3X7RLPczxHkLgqMVzKk4u8vyG5knk6a7h THcTFeMnon1q3awWsnmLEjvkcgfKPbk1mjUtKijwsEwGdxVWO5vx71GutS6nOnl2hihTgkHaAK1d ObXW3mHOrC3kF7byJmSVrdvlIU8qfT3rMvNOnglOD5qsckEYb6VvJcp9mdIL4Ky9Gm+YH6e9EMIe zIvL155M9kxitIVXDcyaQ/QtSW5JnZY7WGE7GijX5m4/Wulh1CKa2cwjZyAGkU9fUCsryxcacRGI rUNhfOZcZPv7VqWSXqzLEq2k9oE2h4DyT6ioq2a93T5lplKePUYJXMsbSxAY3qeP/wBdR2DX8Leb fExo2VHcgH19K1kWbaImB8zJyD/Olk0xGtzHdTvIjnOM/MTQ6r5fZu1/LcBZWUQh0gL4GGIGWPua zksi0gS4txKCdyFhkAn0q5DHIJHKSHBG1VIxtXv+NXIhuSTD7Eg5jYjrUpyd5Rdm/wBBGZcWtxbW cqQ7N5wiknBB+npUGmm78zZKi4U/KwH3vWrJnldRKYRMXbaWYYY+9W7i5gSKMblSYclDyBirV3Tc WtP66j6lWXSrC6gPmQBZZSTvQYJqhLotqjpN5eeNqRKcFiKux6ys4V1QnBIbHQelLcyXeozwm2iW BYyQzP1I/wBn0qIKony82nqPV6mRrOmwCzkura3a1uCAEkUnJPoan8PaOtrbJLc2T/bGP753Odw9 ann0O9upIi0oEaEN+9BKgjvn1rURp4o5C1wu5OhP3sd60kpOlyxevW4archvNVeGdo0BeNAMH0FQ Qa/HdOsUTHeT97HerUdtZzK88UrtMflzjAJ9Ky0tUtr1bo5jAB6jqax+pxTTlrfqJNl2a8eQyoyj argFl55qKwmR7q4Zi3B2/K3ArPmWSRGa3Z7d2k3OG6uafHNb6Wg3KWaTls9z61pGhGEtDRMzruZr W5jnwHLDLDbg1Cb2K4lml4YuM46lax31F5CdrFnDbdvrWpZaNdfZ2ZkjY9R5bcj611/CrN2MGyrO 0iys75bjKuO9Zwj/AHTEhgc5PFdM9ndh0tkWFlIAYk8Vna1pk2lMoeRZI5TwV/hPpVUq0HJRW4RT fQk0Q+YgDx70A+YH09q0L7Tp78q0iPFYqcB9uCPaoPDN59lSIjG9GfIPpirOqavNvCSS7kHWP0rm xEr1n36Dm0ivHPa7orS3PmOfuyZwU+tS2siXrzQ3sSkgbEIHGfWspreNiXjdQzjkYxj3ojfyEUee fMU9V6GsnTTWj1Mucqagr2V6YZlw6+g4NX9Ns01GYLK5jZgRG5HBaqU1wLm8aSVskfd3dqSC6Kuq o7Hnv610tScLLcaZ1ei6Sba2ljvIB50bZVxWvbeXKk0v+sCjCqp6n39qx4LbzpYzJflDKOoOAD6V fa3t9EhI8+G6WXtnnPvXC6tVPl5nr0SOiNN/EVgJbqRRGY8gkOuMHHt61Kzwm3aEx+bAPlYEfMPe quq3klo0ZSKGIhcx+WeGqtb6rFMGt7tvLeUcyDgZ9Klwk/eS0JemgskRgMkkJzCwwnqDWJcwzSuH MMnmZ5AHJFdTYQpZQN9tjZv+ebE5U+9X0v5JVVoYgV9ccCuhYitCyUbruYcjvc52OLyLVTHI209B IuD9M1JLdK6mNVGAMMvZTXT/AGWK9RlkMe1hk+xqnP4aEr+ZE4THQAZzT+q1ZPmlEUqT6HGXtzbs W3qwIGAAOtRabLZJdqJo9w2nhuma2p9Ml3LbPDunZuWZeBV/TPDZt2aYTRSHGGV04b6VVTEQpQcZ aMqlK7syjF4fX7QJZyfJb7keNpJqTWbGF28mSZ1GAAqLnBrPupr2W9KXLlfKbKMTwvtViXVYbsiF p5ICuMvjOayTm2pS19Oht+7dyvZaVbQOzwqweI/M8i5YfQU26+1Xcx86+VbcdVJz+g6VL9ss9Qd7 ZS8gHKqnyOT65qqdehtJHjSyw8fCmU5B/CtEqkne12Ky7iTQTRoAZbW2RzgP95jUWyxMbRzag+4H nHCn6Un9uQ3YKapEs57BeAv0NWWstHvbdbtYZo1ztAAOKvWPxpr0DkvsMjv9IdfIUeSRwZHGST61 Jb31vFNHE9wRbrljIBnPsKr3MdpFGUhsnMpGFZ1wB/jVBNEumIGCQRk4qoxg9W7eommX4baa/ugI TcyIxIDSHCkf4V32m6Z/ZNjFHcKysTuDjgLWTojR2WnOJJCrQKPlf09asy+IbfWcoZnXyx82RhMd vxrGbdS7XTYaVjbky8iSt87HkDoPxpyqNryTOAynKDHWuXvvFAk/48uXiXapY/eqmnie7kcG43SM qkoqDj8amEZRff1KVmdDfX8X2lFnG5ZD91ePmqI6gIrRoBt3CTLMT69q5x/Et3d2ssUltkHuIzlf erlpPbJcq9wzyPJGFCY4Y+pPatI0n7OTl8yrK+jN/wC1mNmSRQjlOdvOR7VlajbwGBZP3m5gMue/ 1qOCe5tbEea6xKrH5SMs/wCNZcmpTPdNHErHPO0nINcypTlP3XoiuRdDUtbeOZl8l/IliOSW6H8K 0PtkELoHlMzA4ZVHX8a5t2vQDK0fl7uOTUcl6bW6ikMoeQDLKg+7Wiptvcycjr7vVZ41jsogWgkO VwOKi1GZJNQZBIFkdArhDkqayZdYglUvHAyrIQTkkkYqsJt7tPb2ciMpDAk8tVa2u7gtTStLu22q mJA6sQZc4VfTirmk7pbxjqV6stuwI8kpjcR0IrIikSW+MrlJFHWHoQfU1Nc6n5UiqYznHyuB0PpW ntGpXRfLZ6jIpP8AT3QgmESEYfr+FPme3n1CUGPeygYAHQVXjuESZ1ePaXXJY9z7VTnu7VpCIpZI iOGfGc+1EYuUuYrfQ6BtQ0Y3a30dhEJfuNtXAHuRTUm0u084eROquM7xyOfTFcrDqMbyMrQGOPJJ ZOcUttd3E0/lxsSDnAPQiub6ok/evZeZz+0TeqLkz6f/AGgJP3gYjK726mqer3japbF1jcTRsAFH Q10Fr4WWWKG6vLlVTOVjAy7UuvwWNu/lWburADcG610U/jTW6GpPcwdOhcMTcDa4HyiklghmcsVl Vt3zE1BNcGKTJ3Hjkf1pHupHiXy3KFj09a6PZOUud9RN3dx6Q28rM2HQjt0zQ+hMAsi3YCseFPXN S6Va3M25ooGlUNgkLlgauGx+02twjQtHOmCrMcAGm0ovew1BPU5+4svsE/l3m5ZT8wOPlaporSS4 gM0UeBHyW9fpW3HaR3Py6yA8MIGwoc5P1rVgexUCO3A2gZKlcfjWM61rd/wK9kjBijubi1R5I3YR NkLitWa8mM9sf7KR42ADfLzVtb+D70bfd46dasrqJiZQWQvwwwPuiud1fds4F8llY23sPD9zLbNf CFPLAIEZzk+jHtVLUfh9ZSm4urK6JDZcQsPlz2ANQ2un2kxDSqGRjuZkGBn61avbhoE8qzneKNMc 9eKTxyl7kYExg2rsxodF8+NIry5XMfJjjboK24FighK26Hg49azre4jnie4ijQSk4zjGRUlxcRLK I9n71htyvAArJVakJWTsaqMbE8llEQWeUoM/w8Zq95TGHbFeoFwBn/69c9eMYbhIoR5+flyWxg+9 X7iO6g0+H/SLZ1jO6OJGGSfrXZTji69N8ktiXyLoT3sLuoU3UMZA27s8t9ay5vOiYRNqdnuXHBP3 auafqdtfOxvoEZ1xhewP1q1Pp3h18iSzDvuyz55z7e1ccMPObcqs1dFew5lzI5vWNJaW2kYvbsTj hJPvf4Vx11aXMFwrAEtn5Qp3Yr1a2tNCtpvKSGWdyMKsg4/OrEfh27a63jSLKKJjtDFsnH96vTw+ FqU1ZyTKeE5fiaXqeWWl0txHLFdnypsYSVUAx9TU7WUEq7bnUlmcDgFQM/jXZap8JZ5iWsL9Dkln UrjHstcs/gTV7KaGCa1eSeT7pTlVHuat4eWsk7GCg27Iy7+20u0hWNbgzSkjdtA2j15pB4lmsNqW Lfu1G1d69K6KD4XXKykahewRNL/q/LOefcV0fhz4aW1lcGa8QXYDlRu+6V9cdjVxw8ZaT19TZUZr 3tjzmXXNRv3RJkZi5GwBMbj7VuWml6pqcoSbT7q1fGfNCEj8q9hJsoomk+zW4W1wFLKo20yW+mvb dZrW4iGGyQMcr7e9EqFJaLQxbvqzyq68M6lZSp/aFrO8BXcSH5Ipo0/R7eQQFL2PzDggnr9a9Oki +2KztKIp87fm5H5dqz9T8PnUJVnn8g3CjaHU4XPYgetc8qHPG8W7dl+o00lY5G307TLKF4TCvyjP mT/e+gqJ9Ta0jdbeK0KouQyx8kelZetLPaag8V4xwr/MhPX3+lQLFLfKJY8rk7Qqd/f6VwfV3e83 f1L5r6JEkniTUJkQjakQP7xlQAsPSk1DUZbZYktwAjDccDpVUWsl2k0DTCEJ1ZjxVm5ijW3SVomc RKELkYB/CvTpUaUINWWthSpST1ZGJLu/jCpu8sj5ixwBTB5NiQ8j+ZMp4I7VDPqc7nYPl6DGPuiq 7YaCQ7skjgmlGCTskVS5U3Z30OlhibUYgyEFV5LM4HNQ3mmR28BfbCjLwWR9xP4VmwiQWqyIzHCg cNjJq1oEFy9w0kSEsM5kflV/xNVTjDltbUcOaVO7HW0V5bOTInlhvm3N0I9vWmxy3N5dEWqsNpw0 r8YHsK1LaKO2y88jT3AyQZeig9gPWmjW7ZblViXcxPIxiua8bvlV2ZpRiUk2Qq0KIyszf6wclm70 8A5KTfMsYwnuavyrclGMMSBwcbByxBqnepIpBhcF1XG3HSpT5ht3Me6upnnJkl5TI6dKZH5ayMY+ SRzmoJrdnky6Opz8w9amto5QpWS13DOQQea7YRVtBJXZbuPIUGJH2Lt5Crkr71X065m02/Etq8Tg DhpPut+FVby8uUnkWL9wspy/qTWrBdJp+nRxxael00w+eZucfT0rONBWtcw9g46pnTzeMbG6topI lkN8UG9RwikdvcVyuqa19uuZprlSJ+wUYVRV21aIRlPIVSB1FQX1tZMpkaN9u35io61ba2Ijdztc 5W41EswCY2qMCkj1CVdpJUkHjPapppLeR/ltmVB0UDpTI1hBY+U3sCK2drG/KadrrlzbhYllZUY5 byzyc/1rpBq1pd2SLd3JEQHD4wxx61zOly2kcoaZSpHQhc80+a9tZJ5C1szRsevfPriuecOd+hoo WV7nWRW24QeTDKUcbkVudw9aryW80nEqvbuXIzt5NN0/Wrfy0ZrqWN41wFk4P4VNd6/b3LmcybZA MMzHgij6ouVyW43ZFSa2uoMrErNHn70i4warwWm2bzb4zq7HkIP1qxFrtpK+J71fJHqcnPtVlbiD VL+JLe7Lxt8rbTyfrTlQqWtFasltlhb420ZFr5kysDgMcD8KZ/aiopURyPcOOUPVfetfXNFFnaQf ZNjqAAyn71c88jadfJdlY5P3flvDI33R7H1rhnRVOXLUVpC9or2LCXF0Nk20LGAVMUZ5zRc3zvFG kxUOxz8vYVQttT09bx5Id8MnZC+RUl0XuJSYI/PJyWK8YFQ6Ur3a0M6jmo36Gl9lilnKWWoK0CjG +VCM8ZNZ88OnQqXhvPNmGQ2AcD6VUN4LeFom3gAcjB4q9qFuIPDlhPDHmSZvvDuPeu3CuyqO3Qwj UcrtGNJqMqI0aZKjGPenprDjD+cS4G3r0pLzSL5sTwwOwYdAKonQr8QTTPEV29Uxya1pzhy3Z6NL GTjBI0bbUr27k2xyOec71PSus0vUdQsbF4bi7ZwT8jhs8elc1oayWdsSw8onqJBj/wDXV3ULgtJH PbkImeIzxz9PeuKtWm5uMNEc+Ix1Wrp0Oln8T3t2IFMwiXG1gnU+marXet6msMdrEZC7bthjGc+u a58zRRNIJXMbhgrEHIB7Ct3S9UhgnWC4O0hcHHX86zjUquS1MaNWomZF3PfW2nGRxdNIw2IpU7lb uQfStzw/qt5ZaMz6pa3MpEm2ONZCW29elO1ieWOZZIbmM2ZIABPKGqcmqJarvc7gTui5IK49a63V rUmlUX3HVVrPlSkzR1PU4BHHdzW05imU/u9u5nGeh9Kz4tQ03S7yL7PmabgwwMSNrHpyfT3qxaal c61ZrZadcwW8qMZJDJ1OfSsjWPB2vzz+YHW4BGN6kce1bRpqslKKZnC8ldHQ694lu5LUQyaU63I/ 1hik+WMH+IEd/Y1iReKrszhTKBuGxWIwV471kweGvElpP50hkYO2Xj3/AHvrWlLpBNsra9cm1hT7 v2eLOM+pqvY1JSfPsFncXU1Gp/Z5L5xHJs+buXHaqtoBpUckUULuT0k/urUyaTYTW/8AoviFZVQ4 TzIyAPqaZJpNwI0C6zZOc5I83aKc8POS0NoyUVpuZmmxpJqbM54IyAR1Nb4mt3YxiAed3B5HFZU2 lXVnIJre4s5X/urMCfwpkdrfzoysGiHUkoc/nWM8JOUkaTmm7onv2tNSRvMjVJujNEvIqmmk26Rh YmaQHr5iGrUFgPu7DknklGGf1q2LQrGAXUYPGdw/rXZSw/s+plpe5n3FrCsUZUIrJwNoYfzq9oN8 0FqsMccL7pCPmBzk04QWgIa7bOfuorE5+tTM1qVE9im2eLOIkPB965p14wrNLtYbrw5VTIbmykg1 BJgUnhDHeoOAD7VUmtVvJI5FhEZBO5FGCT2NR2N3fG9VJomjRMs24cEZqzMEhmMkkpYs2cIeMf41 yyTi9WJ2KrRz21q08lztfJZV6Eiq1tdTyxZDCQsdoI6qK0pCk9z5HmK+7nc4+XHpWRdxSRNtjQAq T86HGBThaWhN0SzysWEczkREcYHf3qtCIFu2RJHchBkk4qTT9Kmv7hxc3Ploq7lz/FVoNAsxEcCs Mfez1rZL2aRqoLl5irLFlnYqriTnntTYLqa0jaCKQhW645FKFl3lCOM/lS25NvdhsA7T+dc3O1fU y12bL3l3ccCSOmEkXKms66kunhAVuEPIFdPJfR3sI3fKy4G3sazdTt9pLRKFVgNwB70+aN7xdzKE LSuc39tlC4AQHPXFIbmTncVOR6VNLAA+cc96b5SKNzAYrZT0Om7NjSLLUb+yZLS2gkQkNvYgMPxr VbRdTmJmfS7INwAiOOT9KxrG60yPKGOZvTyyR27/AI1ZGv3NmCkGmMDt2hyCWxTST3Q7yezNH+zB FeR2l1Ba28kiZYKQSv1q2/haxljbbcgKw9ua5JpppQzLpkiynnzmLFqs2Sai6Yj3DtggcU3PkVrE yT7lm98O6ZaSYEySKBljjG2qsMsdk3maMoL+pHWpBa3EpeO5YdOeRVi202aBPljVVxlWVwaPbte8 lsS1Kxif8JPqbXTNM8rKfvKaoX+rT3s4kbKkDAHpXYXWjDyEnaIbn68/rWX/AMI8bqZngikeJRl2 A6Cpjiac5Xa1G1c5mKd1YHOWPXIrotBvJIJZH8zAdcZxUiaTasQo8846HyuM+9adn4cjWOSfdOqg AfMuK2lWi1a2g1T7lltWMQIm8pkAyWKVBF4zjwUmtw0QPyjbkflSyWHkXKxOwMhIXazY6+tXbuyj 0J9rQ20k0Z+YEjHPp61osRo+WwciRfTxztjUJYSMNvy7VAFRy+MGlhYJp8yuVwPlB59azotdXZ5c NhvK9WAzUyX9xd4gW3VZSOAaTxfu6tfcCpJ6ojuXe7RGnkVgg3FcYzWcRbySbrkCQkhiAxGParTp dSrnytqg4xkZIqGaBLVylyHV+MKeOK5KE4LeJLpx6qxrJZ+HpId86bfM5Cb/ALxqvdvpEc4/0YNx gMWqnJdWchVJLaQBDtDjqDT302CZysco2A/xCuuFemo/CrhGL6Mkv7PT5bYPAjBsgEM2RUmnWEaB WuYmdg2AjHg571Bc28NpArrJksQDirUSusaur7COAxOTXBVqKpLklom/6sXJSlCzZpW1lp9nePN5 TMXAUkcCtGLXrbTC20yhXOSJHyo+lcjqUGrSg+Xchhj+AVmWNu8dyf7ReR2/hWTIXNexDEUaaUIK 1iFCSVuh6Wut2Uzq7znawztRelRasbLWdLks45jGJP4yua88u7vULa4DW020/wB0rlcU6HxBqiSG FlgZSOGPG01rHGUno2Jwl2Ou8O6G2hWdzCBDqMUrBgPulatajY2r2L+donlSMMI+8YBrDh1a9s44 ZryWCZJDgRw9vrVHUNSnu1ma9Wb5WzGo+4o+tDq01G0QUXfU2PC+gwQ3twuo2oCBcqdwzmrt/cWC AjTrWSVQMbiDjNcpo2rtbXbCaGd48ZLY+6PrW4LmbU7b5jJDaMTyOBiuR4qEFZ6F2V9yaPW7OKwD XFiy3ajhC2A59qgi8S2UhxJZMjn72TmmQrozgRzFm8v7vmOc49jTrfS9OnlmeORmRT8qJ/D+NN4h xSlzKxtDli/I5fWb24uLjfb2zBOh57Vr2NxoNvHaTXKzfa2QK8EbY5/vGtR9BsZeY5pB6AmqR8MN Hh5ZYlc8hcZIFefVdOb5lK1uxk4Ub3TIr6/toZQLNyY2JLLJyyisu41COKQCJX2su4My9a6EeF/P fE0mXI3AcAAVWv8AwW8zCeG6R9o/1JOPypQUHFJu45Ri9nqc5d3MkhW4TCQqR0qQ7biKR0ccrx6f Sp7nRZ3DKqP5YPQcqDUcdvO/lwJbEknBUcgmrVtl0CNBylYijtZYYsQuSw4yT0z71Na6eZsmV3i2 8AryKsS/aUVYQI0QfeUr1PvVqFri5+UNGFUclFHJp80ou7SOlKUYKPYwXuyrsM55pizBnLYOKa0e Gct03dakV4QXUcccGoVJPVHHsSpcSAYB4P6UPqfmRhJFO8HGfWqwYtycHHemlTuyw5qOVbNDSNC1 gtboSPNOFZfuxkff/HtWxbaVpc9oXAjR1PzK0mQK5q3KrJknAzzV2QJsEiqGQ9TQ5KLSsaJxW6Nx rnT4vLXdEkkY48pBhl/xq9Z6jakTIrxqsi7Qzda5WOK0wZGjJHYDvUrzRGHCR+XjkHHX2pxld3uN VEWta1WYzNb6cUAjx++Tv6iqUdvqF+V+0XoAbj74H5021vAzsGh8zHIAXGKe0kBlINo27OcqcVb3 1aFzJt3LlhpAkuEgYRu395n61beBYyfliOGwV8z0rFstPk1G9WCFXRmyRlsHFaVvFptpDcQT28s8 jjashBGw+tVHmtyo0jUsrcuhOL+Qso8tQycIA2cVXjkvYtVMUbyKChZkU8NVf7OLWVPLWQcblbHI q8urNaSC4jw8pH3nj+auecJpvlSt+JMlcbJHdSMpvHYRnkKDgVK8itA0L3+xOu3f1Pbio3127vDh bJJJPTaelXLdb2aBZJNIgjXP3pOtZqUoP3rMyV0V0ghJZ52WWcrzvPPTgiojLB9imW5iEzsP3Um/ lD61M2mXN3c7ljX5uq9CBS3Gii1ZMlnc8lDzmuilVjOMnoNq/Qx7ZYh5jyqnbBZytbIuLa3EULSo sgO9CpyAD6mqt1eQwhUW0QOp+bbyD+dNk1tJ1AmsEYg9cAcVEZrlNYyjEuBrMYKzRGUvyGfg++Ki vGa8uzOhUY+8VOaqjW4UheOTSIvm+669RWZLeyyMPKiEAA5CsfmpTXMvdIqqM9joDdXNxIvltEqk gKqqMA1dNluVzdnkj5sEZJ9q5O2EsatJvKqT3q3+7YiSS+I74BPFZxjLn3uTCCTuzabTPnR1DScY Axwv1oksruKBTbor5GdvpWQLl4EYQ6qyrKOcnmr+keIodOlUXt0t1GvA3Hmun2Dm7SsazjCS8y/Z aZeMPNuiIlcZXJ/OnSaVDLOS0oeIHkHriti31bQ9VzZRSAOScHpx1qyLK0haCOFlfPBctXYqcoxs pXSOVSsc4+nC3lbdtCYypI6CqiDTpXaLcu88EkYrq51t2cRM4QLwxHSs6/gt/OZYrNZNw2jcAAx/ pWPPy9U/zLjzN2sZFvpumysvlzDk7Sqt1PtUUejTG4eGR32MfkJbg+1Si1v7Zyi6Pb/Jk7lIyKWx 1NUmRJrXYrHjcT8p/wAawrVU4u25o5KxtRRR2/yRoAjrsZcZJIqOeZmtUt2VSNxVlAoiuIZUaSFi QCdyt1+tZ7XjefcGNx0ypzzXiyU5O7PNnzasZeafbu2yONcRHLEnpVmzsPsNumxlBkG8Y/rWJLdy vIwTGx+X/rWnFcpIn7yQqF689BWs/aKKTehPPK1i0YVUowY5aTdj6/0omvUGoRmSI46Fs8A09j5V ymMbmUeVzwRWdqN7GJ3bAIZfu+hFQot7ilJmhPqKLetKpWMkBAeuab5ubhkM5JKk7uhrDmu/tEKy J99V4IFMku5y2yQANtyxrVUmSps1oZoZ751ZpmhXlkiOAceprL1Nib4zWaxwRKeEZufxPrVSC9k8 37PCfv5+UccUy5URhfMkIUE5UcgmvYoqcopI78NV0dzatdS0q5i8mSxd5COX3ZzTvNsrMBpYzCX/ AOWfpXOQSPBNG4mj2Mfu7abeTzX984c5CjgqOtTWo1ZzUZaI2lNjrgRgN8vzA9+lQrGFdXbGG/h7 UkhaTgPgg0qnCDfzWcd9wGtgSHspOTio95LMCfpTzyAajC7nLdBTb7gLGPMIjP8AEavWzLbRmKXk E9PSqSISykHGe9Sb+GJwT0zUT1Vhl/7TboUGMp345Bomngkz5YIz0BrOySc9qcG+ZQeaz9mhNE8s uFCw5Deo61YtzdSKQsbl1/2apgvBKHXqDkZq2fEd9G33UbPUgYNUo32KVupZjtr6d9wR4mA4PQ09 tO1GRQ27gepqkPEV0JleSAtGODtbBNOn8VzmUNFY49S559q2Sn0f4j54d2SGLW4W3tGdpPAxTw13 I+bv92p+8QvSq3/CUX7cLAoUHIXOealGqXt1bFZHtk39UIqpwnNe8F4PZs07KX7FkLq0K7j8px/O ppLyZ7gE615gzkqoyorKTTLE2hFzPmT0GBinx6Jp0Sh5Z8p/EVYAiop0F1E6c7XLcl7I0gDX8CLu +WWL734iq00roGlGqkyr0PdqSbSdIml3W0ht48f8tDkE+xqVPD0ErCOyvI5ZduSq84onTitVEnlk ZaZYn5yx6kmpkRXbJOCKmOlXMMzRhN7qdpCetTxaVdHBMIXJwMuOtcrTexSVtzPHDYkQnPQU4yxw sN1jls8MTnNXbq1ubS58ueA+avTHP8qqzzqjnflW9CKcZSi9ivQRZ45G2y2zlO4UYOapyoWLHyyq A8ZHarscycE5fHIINV3v28w4iYqOoJ61cXzdkF0/iZAtqZMEID6cVc+xwrgmCMkjnNVm1Q7kCQOo HUEdaek8jSF0jCsexOc0ShLqxJxFYeRIHWLy8dxT01CVNypI2G469PpTCk0gPmnaD2qFocHrtI6U ovzBpGvb6osQAmlkYDB69afc6gJSZPtUgycgZrPit1+zhlPnMeCp7USWBZDt4YchT1rPlV9xWNOO /tRL+91F1kcZ3g8CoHFk2LlL8yAc4Y55rE8reSpUEjrx0pViVM7FHvW3LC1g1sdAsyyqWibeO7Cq Fxud5OgUDG4dabZXUUSLG7sMn5gB2qb7ZYyFlM2ApyeKyVKSfuoycOxmNG4ziRhnpzV2BfmHm/Op wCAetEot3wYpQxzn0xUqqCoZCeO1Ocn1JSki82qRBIwQWaJvlDdAO4rImuheXLmP5dznCD+VWnj3 xhIXDMxyQRwKy5bc+YzFjwT04pUoxuZyoxky5Y3DtGUckRYwCOnHai4uoySGZd7Dkk/d9qpQQypb vFvIVuQD61BNZS5LA9O/vW3JBy3M3QQ+CURpvwXYtxg4xUV7fygj92DxwF6CiGCQxMHfaVO4H19q jeMtwpwfrXXTlFS3NIU7bGet624EZQg5q9BqLkEZ+Y8k1H9idTyMk+lOhs2BJx+ldHtEaJMv8ed6 46inPySvQVGxw7HGeak6p1H1rzpG1hAqoTgknFRgH0zUrLzjOSR1pNhx1qbjsNILY4xilCgZOOtO GMn0pQuVJouVYZ34HFPVTu5/OnAcc05V2gn9KlsLDCSAQWpg2LKPMyUzzippowCgVslqSO3eSTYq 7j1qloI3vsehRlI7a8MpeMM5fjafSi78guu1IZAuFSMHk1gS26uSpTB9ag/s9lbKSkN65rRTi1ro Uqzitjq7eMqhaaGFTkBU4BNJLbPGXMtqFCt/EBz7VybWEhYF5nZv948VMYL6ciL7XKy9gWrRODsn IXt3f4To4VsNm66hQueVRiNo/GsbVW0mfc0HySd9ucGiLRplt5FaXp94E1AtgoBAGQK1qOFJLVky rSqJrlQWdxb20aia2F1GDnazkVt2viLTY0VgiWh6FFjOfzFZkGnmdlSPaD/tHAraj8JskSTSqpQn vyCK4pzhL4n+JCTi9Ai8TJZyPd2txbNOo5DL2qq2taXchbiedRO0m5lGQK1X8L2N1AslvZB5V5ZV 4Vqlk8MaTMqodL8lh94rn9KlVaXLZt2G6slukZX9t2SXzXKajH2GzYTxSat4n06/YGKzRpDwSy4y K04vBWixsjXCXIjGd2OPpUUGn6Hol79omlgu48ECGTkj3q41KUlyp7gqknoc0kqiTcIygPYU9pPP I2Dn6V0Go6loFpctFDYOUZdyuTkZ9h6VbsL+GK3VlsbIRtzv3DI/CspxcZNNbDd0cpJBMi5Kn8RT F54ZdpHevQDEiy+bGLaRmXO1SMD/AApLi6s1jDTwW6zI2GUMM/U1mp9yr32OV0630yYBb+9eGQnC jHy/iau3Gk6WbgwR3EkrAZJXHA9auyalp2nJKtxPZyGQ5VZOUHqBWTr2oadqWkQ21tBFZyKcq8Q/ 1w+ta06ak22/8guySyi09L4JazOVAO8t1U/SrF7pEfFyJwNvO4HjH0rj00xoWJV3345Oetadnbll zuYhRyGNOUYLZk8zfQfKYvOJAIyeo/iqJYAk7KTw1XXtYwFaOZXf+56VbGkxM8bTToGfoinv6Zpc rZpFOWxixworsc5weKgksULE7Rhua3k0uISMXd1UdV25NM+wRFvMWcrCDtKuOatRmU6bfQwxa/Nl Y2OO9TSQXcKf6mQIe+OtbX9k3OxZdN1BRH3DjDflWbeTX2mXKi4YTs3OAMVUYcz1ZNlHfQjtrgws qzxyAtxgL0FT3EtlH0mPAyQUOfpVaPWQ8ry3AnXH3T1A/Cp4dQuZwzC3MyE/IwAG4e4odLlexD5e jESa1uGWQFBGnLjODj2pkktkYJDuYPu+QdcinSwKzCJtKkjnc4Ur93NQXWlXdlGrTW5VSe3NS1Ff MSTb1I9qgZABBqExDNTKj4/1TgAf3TTGZegPNSro2ila1iMqMELTrcmJiCM8U0lgeKVIJZGLBx07 VomKUbDXOHI96UMMgbflqeK1knu3RVLAE5IHFNgSRysiJyrgc1LZndFi2iHnNBKmG6ZPVaryo8bl ZFKkdM9630tI4xdXl5KJZmXAVRwD61kX8Uj3AYncMVlGacjnjW99roVFPOMZqwImC5x74NWoGFtY KixxuZmBZj95T6CptWtBbsiBg00ihiB2J7Uudc1ivrMXPlRnIjSMFQZY9BUZyQfat2OwFtaxO0gE w4Ze4FZjW4njmlDABZP0ojNNjjiIuTXREENs8qF1GBnA9z7VdjcWKP5i5nPyjb/DVzSZ7d722a7J SCPuB2qC68iS7dQxJ3llcDqvvVKq4yuuhj9Yc35BawwmVjdfMW6D0461Wls3jTzWUqrH5c9x2NW3 gmEckgT93uC5HUCpJ7hZp4Y7iNlhj4KH+7WV3cKdWXxNmWIjGSG60qZDgjrVu4EchllLFCDiNMdR 9arAjeqKpZmPAHeqTbOyElJFiGGa6lwsmGkJyBRPAYEjbB+bv2NdRd6NJomj77mJY5Gw3mjuT/DW VYWl34gSO3gt32o3zSAcKPWu72SlTafxGcZuTuloYp568A0xr29WLyYrqVY16KG4ru38D6Y9qDHf To7OI1Lr1b1x6VJq/gxYtKFvBbq9zGo8oofnb1Le1ZrCVFuinJHnBn1N2DJfTrtBxhzR9q1p0AbU JyO3zmtnUNDudLVBPsJckYU5NU0QlGIBO3rgdKJVJxdnH8Beziyj5mpBWjN3Oyt94bzzQluWPz8t 71p2lsLm6jjZisTMN7gZ2jua6XWNN0tmtpNBtnnlikCNGORKoH3jRFTqRclZDSUXY4kwlQdyEkdM 1C0annGB6iu/1F21u3OnJYRW1xCweWV127B6VgDw1etrg0oBPPIDZY4UD1pOEovTUe6OdSBXf5Hk Use54rUnh01ESOSyPmNwXScnP4Vr6v4K1HSJYxI0UyyfxIen4Ug8GO23fexq3batTObjK0tGTaNi LTrewjYiPT4UQf6w3bcke1WE0tLyU/Y5LRrKJtwZjnb6ge1TxeHILCaG5W5kmZHAZH5Vv/rVoala Wxka42s5cbUgsxtU+1KUlJaSYJ9iOAaW0MkZsTKkhAMkJyB+NNu9Hs2eZXZrcYBUhgcfgKTR9MtJ Q6vb3UXJ/dO2P/11nvZ2v2yeO3nkRYv75LD6YrFUUpO0v1GnrZoz54kR/LhJnx1AGMCmFblUaKMt hz93vVk5tEJj8xZxwGxwRVq0vo18qSdEZt2WYnmun2Tirp/gNx6mZbXl9piv5fLng+ZkkU+3l1C+ ulgZrZVY7suvJ9hWgHsp7/M26RAvGzqxrMa4AZovKZXY/KcYK/StvZN/C/wKjFvTmOiNo5jHmTIr px8q8j35rOu7u2AlimEsrL0kwOao+c0LiUSyxSDoSN2frStr9wzENZQvkfeC4rCdKpCVm7/gOT5H 72pa0e2tr6fydrPblhvdkGUHrW8ItJtbF4tJUSylyFnkUrz6Y6YrkhrwjlQHTnTYc70JG76iph4t y0ga2KQsvCr2Pen+8UXFRIdSN9DQKS2t65u4vNfbyY88fjVObUI7cebi5TOeChYGs+PxfdxWxhRJ fs4YlV9/c45p/wDwkd5qany4zEIV+bbyKUqUk1pfv/Wo/aPYt2viKCK5AzKykchlqHUr+1u1Vbe2 SJcdSuDmsqOdvNMpUHd2Iq9I8MhRQOSOajlhF3sUnJ7lOWMKBjNNhUqx+lXDGEzt6+9QLxIc9SKI yvsarVGksNzaMgGUJPB6g1BMsCzCJJCGbIZcY21LcXrf2m0KgoC2Y0HIU0JMZJSHiZpR95yvWs7S 3seRaRctovKskhLKZl5IBySvvVT7X9kui5jWTcvlqrcg5q1pdv8AabrypWDSK2TIvHFRS20ZeYBS xQnZ6mudNKbTM5J7mdNC1vBJG2Q5bjPaprq4klWGRVMjjCn6+tLfxsbRWlZg0GAQR1FSWMlsYQZD 5bKQAM/era91zbkJtO49CbmV4SSrDCs/r61HbmaGKW2iiWRXbG9jUtvNa790c4dQSzk/w1XuVlmC zw7Utt5wynPT1qUm3a2ho7RvbqWzhbKK3mhIADAsh5B/wqnBa+ZGvkyNKrELuReSauW6281uJo7l pJwNpjUYxVm0RLe0nWyDRqDlZmP3v/r0OXLuTHmjsUja3M05EfmDcCGAPTHfFSWqRSOkty4I5AA/ rUtrfzJeW5UAS7SC5OQw7596akySXEqmPbHCvzR45Jpyd42tr3Ji7p2N3RPD9pfX8MN0CI5U8wkn Bb0C1u6NoGmaH4luIIwLh3QPAkgy0Y71Q8HXqahdzXMtrIfsSDy2YYC/StnTdXtLqaCWJw1wzuHO Ogz3NexhsIqcbys33OyMXHdlfX57mbfZXEQljJ3FQuc56c1UtFura1FjYoyTLz5YHzEHuT6Vv6pd T2s8cMSDzLs7RcAZC+gIqtAhmLQWcwOorHsnlHRPavSVSKjy8uvc7I4mKpuHKYUiai7M0Vq0dra4 8yQnndSwHU42uLu0nEkuMOOrAdsVqW1lrQ1B0u9ps0+YeW3DeuRSPp1zPrkd7CZLVdoX5xhSe2RX NzyT0v2Od1He6Rgappkmq6et60MsNwvDP/8AW96s6FZy6VoqpqEUKJdMWjZx85+o9K3pbm6urs6W lgVYjdJMz4GB3HvVe702bWtRZLhvsojj+QkZc++OwpzUXJTS1WhpKu5202OcsBH50waBIUD4Y5+9 9Par0xt7SdIdOMpmwPOZcd/4agg06Sdv7NjYLNgnzpBhdue/vVuzhNncLBAnm3Dth2Xnp3zVurOa UYJK3XoLmnN+6lp1HeIdAvtSvbG908EMYcSBuApXpn1NX7I2lkIpbsrdX6JtuJZPmwT0ANaC+IbF WeG7uFgmHZjxWHd6ppr2ezTygnecglBzt7tWUaUfaaPVkK8mopmfe6q0d8J9SDSWhYqjngg+lUNY 1G1eBzHfR20hG5GClse2aXWrS81i0Wyjt+bQl0lDfLIp9R61z9npuoRMtvKVjtnb5ujHHcj3rfFK jOyqRaa2ZtKtC3LNWt1/4c2B4o002axTSSPME+bYeuKgl8a21rDCbOxnCN9/dwMe3vVu8srE+XBY 2CyQL99yPm6dTTZIbGezaCXYQw6bSoX6V5+Jw9Km7RTa69tSvYJaXv2DRLxNQaW5S8mVedqSsCUq S8kuJ7VmskWR2GBPnYc/TvWfa3MNkUTy4xADj5F5/E1rXrWn2ZbmwxHOMBAX+X8RXDKC5rprQpU7 bnNTwaxe4+1+ZvX5dx4zUb22p2iFZcqi8Fs966RbmSWNftTIJDztFQ/2ilzEqwQjI++JeBmqjiJd EmkJ0F3OQke7hKMJpSB6dKmkv53dS4ckDhgMGt+TTg2Wmi+Y9Ch4P0rP1PTntEEsQYRdMMQcVtKu 2EqEoq97opDU5ARvbDehXNWrPVbNVb7ZPInPACZzUEWk3skJlW1mdSOGC8Gr9v4US6gRr6SaB2Hy qqZ/OspYiP2mZOUujJTqVndwJ9ku4YnRsgT87hSvfo0vl2kMd2yYdyqjaPxqvqHgG5jniitXWUMu cnjH1qrL4M1SwIEVxErMf4ZdtSp0JLSf3j5nF+8jWOszshjbTY4oicj91nNNtbkFpHSy8oMeirwf wqLZ4xtkRGWNwejDBqtf3PiDTkK3sEUit/Gn/wBalFXdotfeUqkbbEs+m2wkMaRzxTtyA/Sq1zp1 zZKJJlAU8ZDA1V/t3MHl3FrJJJ6s9Vv7QuJgw5EZ/hPOKbpT3ZSnE0g67AQeajhTzpnK+lVojuQg HpUttMyMSvcVko22NLkl2sVtNl7qJZI+FUA5H40yO+tPLMpuJmkGSwj9K0NQuILQBdQVbp5OdioB j8aq6ncW8NpE9jbKiN1fHIPpWirynaLvr6Hmuo+pX0/VXa8LQq/lsuBnritLyrq4k82EtHtI25PP TNYwu0hUt5QiLKR+PqKuQ6vEsC+bdcoBnaOSaVSm94xJcebctOs01pM922JAehqqVVWiXcA0mWJ/ pSG+hnlAaTZbykGWR2yce3vWnfWPh+CJL1tQMjrwqIenpUKLjv8AgifZalC0hto1ZCNsLMN5JrUh sYra3ls4ZWeG5OUB520aVBa3ljbySiKJJZTsDNlmIrZ1CazivDeWx2OgCsuAAT7CspT5rxvqJwfU xm0tIraK4tpQsoPllAOvqc1BJCxjmgimZog2QvQK1X2kk1CMSLDtiifc5VsBSenFV71Rb2A8kkuW 5HrUc7bSe4pK8TNtTfQeatrG8hV+XC8CrOn2jS3ixyl0DSAtIxxx70sl9eAxxOwVFwTt43VatVRr lkln3jrtUZx9a9F0KdSUI0ndvfobU6NOc404N6napPYaH4jjtIrhlSSPM5fkNnoBWzYx2kMtyq/Z vJAy7BecHsTXBCRJrpmCJJKAOvzVA0WukytEyxQs+10Zu3pivfeHVJKml92p61TL/ZWh1fbU6S51 mdfFSR2k8b2kQJBJ+UADoKur4niilW4a2KE5bC9ZfTJrgZrW502FJSguQWLELwqj61asZ729iUmJ WeUk8tgKB2FYxqXqqnVTTM4Ri6vsa0WrbWO1l8RRtbNPZxSxSlhiNhnnvn2rHvPEF0fE8cSKSu3z SXPy5HYVijV7kM0ENnO9w4z85woUe/epoR9mhaeW5SR5Rjcx+5j+GtZp06bnSu9f63CtCFCDlC97 29EdHPG85TUL6Rl+TJ8lvnUHpxTbnVmS1G7zGmKhI7lW+Y56Z9q5Ox1GSOVmmkzEXwCh4x9a04dY R5dtqrNg7UGMlm7VzThT9k6kZa9hPDUfY+1jM37rU7i20h1vY4pxnCyJ1z3B71j2+pWomt7ywjZp DLjy3bt3NV7PT9QfVUtZPlvw5wHORz61h31ldaXrYjYozQzbnIbGT6H2rjw2KrKTte17M46OInSl pez3OovbOXUdcF3e2kMcLfMVz1Haqt7LbafMUtHTZuB37fl91HvTJryS1iuXlyJ5DvVUbd5dYN9d LfrGjTvHIfmYEfKf/r1vHFRotxprW73NI4n2DapLUvXVrLDhYbl/LlbzCQeSPQCr02ni3s2vL5/L ib/VIo+dTUEOs2VhpcRd2muj8oEi42D2NZ934gE06JNJLIy8MOwPrTrThdN6t9OwV4QdufVv8P67 F62VoCZF80pLwDn5iPcVfVLX7MIp1BZm4U8fn71k/a5LuE3Vkwllz5fl9GAHemvfpeSCzbbHdOQE yOp781j7WdH4I9OuqLVR0NKa1t11Ru2unPBC8tuYnV+qN90VFH4bNxc5gmAnJ5j+8oz6GmW2tT2C SWQtNgY7JWYg/iDUR8QyNqMlh9mffGAA1ueXXHWuKOHT5pcyT320sNScrtyt8rXL91oeoab5UFxY q0UjcypJlh71GbI/bGtkaMsgDfN1esAarqf2tojdXMSLwqu25vxzVu51+3tbmCJrrN4eGZkwoJ7m uWpRcpP2OwSlOPUvLp+pvNJFNCUwpYbX+Qj/AOvXM6l/au5420yeKNR8wGWH1zXdDUJo7cx+bG82 zdkL1FV7LxlNGskNsFcA7XWRgB+tVh6keZup+v8AViHUm1ucPY+JLzSYR5c7OgH+qbkVt2Gspfx/ atQ1K2jK8pEv3h7E1m6toGZpZbWWOcMS7KgwV9hWM9lasoXaVfuSOlayjQqax+8Wr2OuijGtCS+0 y+kCxnEiK/zN7AVXgRppS/8AY8klrnaTI+HDeuK5Bra9tY/Mt5ZFXP8AAxFLaa7qtg7GOdiWOW8w bs/nVwwzs+WSaB1LJKx3ZuLpbkst0/lqRiHbyo9zU2o3drImNylyOiZ3r9K84bUr97lrjzZFlbkl DgflVq31/UYrjzhMDJjGWUdKmpg5NqV9ULmiX9Ytk89GVp3BGN0i4qmkRjzj8auDxLfXELxSPGQ+ c5jFU1Yp1Bpe+lyyNVyvUcoIOc49qnRVLEhiMioN+TnFTwhSxz1xS6mnQ0LC9kkKMLAy+cW2Nt67 evJqrdX0F1G06WcoiLYdg3A/CtO01O3vZfLllaGSMnaNoCrn0qikMhke3ht/MiDdT/EexqX7NSvy tP1POcCnKbONCILfzNwwTP2+gqtNZp5CmIxse+Ov5VqjT44t0l+fLkLYCHimxx29ndiW3YSKvVSC aFVt8NyTEjt4ISPPVnwfuHjNTtc2axspsFQn7rBulW9U1GO6mEjFRJ/CAvAqC3hnvSxQCQLyScAC teZtc0vzHcuaXDfNarepEpQNsRpBwp9hW1b3yy2UsV1ETcAEGTGF+tYaX06RGPcoVTx83SmrqEs8 bQ+YdjnJJPUVlKDm72NXyWsjYsJGiuGOSIWXLJnhsU2dmksHnEigIxPrz2FUzN9nkaBI9zKAwI44 Ipbe1RLER3coRi5faDwR6Vi6dnzPyMvZvYs2kkN15JLbhnZhRkmthba1sPMijRoVk4Z3OSPasPRt TttM1NXUKsSgYdkyPek1W5tb6eeeB5jE7Z5PGc84Fe7g6kMLSlO13fT52PTwlWOGpt8t2aJlsNNg iW1Lz7nxII+qj+taHnhjCE8xo5/lYt1J9BWfYC2d12KVkXDrIVwB7Y70eIrmCws2to3eW8lAdTnC x5r1qVeSpufMmulj1aeJcKUpTafaxfYEwLv3RImQF6q/196Zps8Rgmiu28iEEyIFGX+ma5a2uHTw 4t3c3cwlE/yrnK7RVaXxFcT52ShFHO4rya554mEavtXC10cU8ZQVb2zi02tDW8Rau39sRGzluPLi i+Tcv5isxL641zUkR0SPI+ZgCFOPb1rpLNIp7GO9l/eyyx7ZJHOOO+0Vf8Nw2dm32eR4UiXMql+j A9DmqjGcmlVkve1sT9XnKalXkrS1svIzfLih05TM7RIxKgYwAR7e9VrLxAkVyskLJHJCD5YZOCfW pNR1K1bVJ4NSuIlit2AHkHPmg+lNh0qG81CW+kjJtWGIUJwcdvxrCrhabqp03v0/Mzr4SnOqvZSt fS35mw2rQXtrbTi42agBhpM8tnv+FUI9Psp7yS5bUDcruzMr/eyPSoNQ8P6vcS79HtA8UYAdmYKT +HpWdaWd3ok011e7wjD7g/iPpXn1aNSEnz6M850akJcj6HQ3TNZtLvkZ0mQbVI5X0xXKNNDZXRSU PM+8M4YY2j0Fal0X1OEXEkjQAtxKpOcemKwdVtVhljdrgs0v8ZPLD3rOk/eI1hUudLcWUWqxwNE2 5XJyF+8o7CsUIui6w8M0ySwuu0yJyUPp9aveGNS0+2VvtJKmJSeWwZPYVqX/AILsbx1urOeSxdx5 0qTjcmO3I71684OfLWp79Ue3WfO4YijrLdiaa1lpti+ozbWgkVkaMNyXx8o9qzbS6W5u1WRgJPvQ lRyD6VlXqPZSbTJlXOSq/dqzbTSLL5m+I5A+UDnHrXnS9pL3fVnkVZ1Ju3W9zf8AtyQQGK4tjIy8 uWOMk1kXfiIQXkZkhwVbmaMbX2+lbN9aSwzxxticlVdSF5YEVQuWinRop7dd3c4yRWyknTVOUf8A gG8vaThGMntsSr4q0WcrHNJfRnOfMIGT+latpdaTqNv58xtyVbK+ZgsR/eNcXdaMJZB9jBkb+7jp RZ6I6ykTh4d3BI61wywNOT5acmjG7jo0dde+NtMsJTEkbTuBjMXT86TSrS1iL6peWzym4O5RKOV9 KwP+ETjcwNpzvM2f3kbYyTXUCdJrYbk8lowAy5yTjiuV4enTi/ZP1M3J20INV8V29qPKGnZ8xflY HiuLlJaVmyQSc/NXdTWUU8KLdbktW5SRfvI3p70Xq27xJZSWkTkL8kzqFL+9TD2dNWitRwqW6HEf bHwqnHHepJHEoG8KfoKS8057e5eNhsAPHOaiSBkPXIrZpLY6otsu2VmjyfPESpHBHSq8kUSs64DY PBxWppcuQY+g9qjntrSNm2ktMew7GumUF7NSiyVe9mZvlJ1CjNBUjtVm1hMswT+LNJNGftDIOMHG K5bStc10K4bj0qS3G5jwelNK44p1uPnOfSkiijdSM9wzuSHJ6gU5J7lE3JNICOTg0UV18qe551gX Ub0/Mf3hB+84zUy3V18x3ld3UAYoorOcIroKxXuLhkA+QM3uKpzz3BBVSyg9QvFFFb0qcbXAZEzp yULfWpXu5mACxAEd8UUVpyRvsBMNUuw5Z9xOMZHYVPFrUiD/AFBY/wC1zRRUOhTfQd2JPq09yoj2 lUB5G0VENSnifbEhRRRRWv1anGOiBSZei1+5hEcckzuqtklRUt6V1G1LRLIELHG/7zCiiqppQp8q NVUfLydDLuAy2C2io+A2c5zVMQS/d2n8qKKtvmtcmTvuaAu9SNhFZjmKMkgAc1Pcn7TYpEwl81OF IOOO9FFEbX2Nabtd7kC6bI0JmlUhRxmtrStUuHmVZiqrEP3angE/40UVUYR51K2wqek1Jbo9W0C2 8rT3GwrcvydxyPr9KtazoMOo6X9nwgK4YOF5B9qKK3n7z1IlOUndvU81vPD2opqkbTTBEMh+XGAQ Paua8QoZNTnj8ldgIxIev0oorGvh4QhGot2deJw0I4eFVbshj0aSeyLwxOzry309RW/oPjDU7fT/ AOz/ACI3jzh3kGePSiiufDVJc9u7OOjVlFOzKd9cLqX7kxICnGUHIqotubO4Z4yAoHCkZIoorepG KpKSWpckoxukbcOqSXU8cis63SAKSemB0xSqZUc7sMzHsM5oornxL1N5y62HxedCGbzPKJPIxwad PG0qKzSByB/DxRRXHHWoiHaxoaNqUVoUteQzA5aReh+tV5rsLP5sCfKpyB1Bz1oorKML1mmYuCWq Lsl1JpEuyULKkihwG9/T0qUar5iCW8gR4iMbcfNmiirUIqClbWwnBBc6dpV9HGTbyfvOhT+H61z2 oeHpbO4aOMlkz8jEdRRRWeGXtKnLIqEnF2IIree0Yu0fBHOKrzbjuZEIDN1xRRXRXjye6tjeL6kt vazLdK6qcKMk1HbRNc3csh4KtwKKK1p043jHpqKUnuMa1kMj5Xbg1o6LZQq8humUsRwG9KKKvD0o qd7Cm3Y//9k= --b1_e1c9537b3197d69a7331987093bbba0f--