Date: Tue, 19 Oct 2021 03:43:01 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Awa ni Allah (bahagi 1 ng 2) Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.175.107.77 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14" --b1_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14" --b2_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 26 Ang Awa ni Allah (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang isang maikling pagpapakahulugan sa awa ni Allah at kung paano ito lumaganap sa bawat aspeto ng ating mga buhay, kabilang ang mga detalye ng ilan sa mga palatandaan ng awa ni Allah. Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3197 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed) Mga Layunin: · Unawain ang lawak ng awa ni Allah. · Kilalanin ang mga palatandaan ng awa ni Allah sa araw-araw na buhay. Mga Terminolohiyang Arabik: · Bismillah – Literal na 'sinimulan ko sa pangalan ni Allah'. · Rahman – Ang kalidad ng awa na mayroon si Allah para sa buong nilikha, na pinapanatili ang sansinukob sa walang katapusang daloy ng mga pagpapala. · Raheem – Ito ay may mas tiyak na kahulugan, ito ay tumutukoy sa awa ni Allah sa isang mananampalataya lalo na sa Araw ng Paghuhukom. ‘...At Siya ay lagi ng Maawain sa mga naniniwala. (Quran 33:43) · Hajj -Ang pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng takdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal. · Ramadan - Ang ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar. Ito ay ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay inutos. Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Ako ay nagsisimula Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin. Ito ay isang parirala na sinasabi natin sa araw-araw, maraming beses sa bawat araw.Subalit paminsan-minsan nakakalimutan natin kung gaano kalakas ang parirala na ito at nakakalimutan natin na ang awa ay isa sa Kanyang mga katangian, at tayo, bilang mga hindi perpektong tao, ay patuloy na umaasa sa mga pagpapala ni Allah. Si Allah ay ang Pinamaawain at ang Pinakamahabagin, ang Kanyang awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, at ang pinagmulan ng lahat ng habag at awa na umiiral. “Ang Aking habag ay laganap sa lahat ng bagay...” (Quran 7:156) Sa wikang Ingles ang salitang awa ay may ilang mga kahulugan kabilang ang pagkahabag, pagpapatawad, kabutihan, at pagmamahal. Sa wikang Arabe, ang termino para sa awa ay rahmah; AngAr-Rahman atAr-Raheem, ay dalawa sa pinakamahalagang pangalan ni Allah na kinuha mula sa salitang-ugat na mga ito. Ang Awa ni Allah ay ang kalugod-lugod na katangian na sumasaklaw din sa kahinahunan, pangangalaga, pagsasaalang-alang, pagmamahal at pagpapatawad. Kapag ang mga katangiang ito ay makikita sa mundong ito, ito ay isang paglalarawan lamang ng awa ni Allah sa Kanyang nilikha. Si Propeta Muhammad, naway purihin siya ni Allah, ay ipinabatid sa atin na si Allah ay higit na maawain sa Kanyang mga alipin kaysa sa isang ina sa kanyang anak[1] at sa katunayan, ang salitang Arabe para sa sinapupunan, ay nagmula sa parehong salitang-ugat tulad ng awa -rahmah. Ito ay isang tanda ng natatanging koneksyon sa pagitan ng awa ni Allah at ang sinapupunan. Inaalagan at binibigyan tayo ng kanlungan ni Allah, tulad ng pag-aalaga at pagbibigay ng kanlungan sa sanggol sa sinapupunan. Sa Quran, sa awtentik na Sunnah at sa buong mundo ay maraming mga palatandaan ng awa ni Allah sa Kanyang nilikha. Ang ilang mga Tanda ng awa ni Allah · Ang mga Propeta at mga Sugo. Nagpadala si Allah ng mga Propeta at Sugo upang gabayan tayo at tulungan tayong manatili sa Kanyang tuwid na landas na humahantong sa walang hanggang Paraiso. Ang lahat ng mga Propeta at mga Sugo ay mortal, mga tao, na ipinadala sa iba't ibang nasyon at sa iba't ibang panahon ngunit ipinahayag ang iisang mensahe - ang sambahin ang Isang Diyos at huwag magtambal ng anumang bagay o sinuman sa Kanya. Ipinakita nila sa mga tao ang pinakamainam na paraan ng pamumuhay at mamuhay ng buhay na magbibigay sa kanila ng tagumpay at kaligayahan sa buhay na ito at sa susunod. Si Propeta Muhammad na siyang huli sa mga ito, ay ipinadala sa sangkatauhan. Siya ay ipinadala na may mensahe na angkop para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng panahon. Inilalarawan ni Allah ang Propeta bilang isang awa para sa sangkatauhan. Siya, ang Dakila, ay nagsabi: “At ikaw [O Muhammad] ay hindi Namin ipinadala maliban bilang isang habag para sa lahat.” (Quran 21:107) Si Propeta Muhammad ay ang diwa ng awa. Nagpakita siya ng kahinahunan at pakikiramay sa lahat ng kanyang nakilala; kanyang pamilya, mga ulila, mga kaibigan, mga alipin, at mga estranghero. “At sa pamamagitan ng habag ni Allah, ikaw (O Muhammad) ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas (sa pananalita) at naging matigas ang puso, marahil sila ay nagsilayo sa iyong paligid. Kaya, maging mapagparaya (sa kanilang mga kakulangan), at magsumamo ng kapatawaran (kay Allah) para sa kanila...” (Quran 3:159) · Ang Quran Ang Quran ay ang pinakadakilang regalo ni Allah sa sangkatauhan - ito ay isang aklat na walang katulad. Ang Quran ay gumagabay sa sangkatauhan sa mataas na pamantayan ng moralidad at pinapahalagahan ang mga ito upang magsikap na maaring maging pinakamabuting mga tao. Sa tuwing ang buhay ay nagiging mahirap o tayo ay nasasaktan ng pinsala, karamdaman o kalungkutan, ang Quran ay magpapagaan sa ating daan at magpapagaan ng ating mga pasanin. Ito ay isang mapagkukunan ng kaginhawaan at kaluwagan. Ito ay isang awa sa sangkatauhan. “At hindi Namin ipinahayag (o ibinaba) ang Aklat (Quran) sa iyo (O Muhammad) maliban upang gawin mong malinaw para sa kanila ang anumang kanilang ipinagkaiba, at (bilang) patnubay at habag para sa mga taong naniniwala.” (Quran 16:64) “At ito ang pinagpalang Aklat (ang Quran) na Aming ipinahayag. Kaya ito ay inyong sundin at inyong katakutan (ang pagsuway kay Allah) upang kayo ay magtamo ng (Kaniyang habag).”(Quran 6:155) · Kaluwagansa mga bagay ng pagsamba. Itinuturo ng Islam na ang bawat aspeto ng buhay ay maaaring maging isang gawaing pagsamba. Ang lahat mula sa pagkain at pag-inom hanggang sa pagtulog at pagpunta sa banyo ay maaaring gawin sa isang paraan na ikalulugod ni Allah. Ang Islam ay pananampalataya na nababaluktot (flexible), maluwag at maawain. Halimbawa, kung ang isang mananampalataya ay may sakit at hindi maaaring mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi siya inuutusan na mag-ayuno. Sa katunayan siya ay hinihikayat na hindi mag-ayuno. Katulad din kung ang isang Muslim ay hindi makapagsagawa ng Hajj dahil sa pisikal o pinansiyal na kahirapan siya ay hindi inobliga na gawin ito. Ito ay ang awa ni Allah na nagpapahintulot sa isang Muslim na manlalakbay na pagsamahin ang mga pagdarasal kapag naglalakbay, dahil ang pagtigil sa bawat ilang oras para makapagsagawa ng pagdarasal ay maaaring makapagpahaba sa paglalakbay at mas mahirap. Ang awa ay Isa sa pinakadakilang katangian ni Allah. Ito ay tungkulin para sa mga naniniwala kay Allah na magpakita ng awa sa lahat ng kanilang ginagawa at sinasabi. “...Siya ay higit na Mahabagin sa lahat ng nagpapakita ng habag!” (Quran 12: 92) Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad ang kabutihan ng awa sa kanyang mga kasamahan, na sinasabi niya sa kanila na hinati ng Diyos ang Kanyang awa sa isang daang bahagi at nagpadala ng isang bahagi na ipinamahagi sa mga nilikha. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay mahabagin at mabuti sa isa't isa at ang mga mababangis na hayop ay tinatrato ang kanilang mga anak sa kahinahunan. Gayunpaman, ipinagkait o hinawakan ng Diyos ang iba pang 99 na bahagi na ipagkakaloob sa mga mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom.[2] Talibaba: [1] Saheeh Muslim, Saheeh Al-Bukhari [2] Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/142/ang-awa-ni-allah-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Awa ni Allah (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon:  Ang isang maikling pagpapakahulugan sa awa ni  Allah at kung paano ito lumaganap sa bawat aspeto ng ating mga buhay, kabilang ang mga detalye ng ilan sa mga palatandaan ng awa ni Allah.                        

Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 43 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3197 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)


Mga Layunin:

·       Unawain ang lawak  ng awa ni Allah.

·       Kilalanin ang mga palatandaan ng awa ni Allah sa araw-araw na buhay.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·       Bismillah – Literal na 'sinimulan ko sa pangalan ni Allah'.

·       Rahman – Ang kalidad ng awa na mayroon si Allah para sa buong nilikha, na pinapanatili ang sansinukob sa walang katapusang daloy ng mga pagpapala.

·       RaheemIto ay may mas tiyak na kahulugan, ito ay tumutukoy sa awa ni Allah sa isang mananampalataya lalo na sa Araw ng Paghuhukom.  ‘...At Siya ay lagi ng Maawain sa mga naniniwala.  (Quran 33:43)

·       HajjAng pilgrimo papunta sa Mecca kung saan ang mga pilgrimo ay nagsasagawa ng takdang mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kung saan ang bawat nasa tamang edad na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung nasa kakayahan nila ito sa salapi at pisikal.

·       Ramadan - Ang ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryong lunar. Ito ay ang buwan kung saan ang obligadong pag-aayuno ay inutos.

Mercy_of_Allah1.jpgBismillah ar-Rahman ar-Raheem.  Ako ay nagsisimula  Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin. Ito ay isang parirala na sinasabi natin sa araw-araw, maraming beses sa bawat araw.Subalit paminsan-minsan nakakalimutan natin kung gaano kalakas ang  parirala na ito at nakakalimutan natin na ang awa ay isa sa Kanyang mga katangian, at tayo, bilang mga hindi perpektong tao, ay patuloy na umaasa sa mga pagpapala ni Allah.  

Si Allah ay ang Pinamaawain at ang Pinakamahabagin, ang Kanyang awa ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, at ang pinagmulan ng lahat ng habag at awa na umiiral.   “Ang Aking habag ay laganap sa lahat ng bagay...” (Quran 7:156)

Sa wikang Ingles ang salitang awa ay may ilang mga kahulugan kabilang ang pagkahabag, pagpapatawad, kabutihan, at pagmamahal.  Sa wikang Arabe, ang termino para sa awa ay rahmah; Ang Ar-Rahman at Ar-Raheem,  ay dalawa sa pinakamahalagang pangalan ni Allah na kinuha mula sa salitang-ugat na mga ito. Ang Awa ni Allah ay ang kalugod-lugod  na katangian na sumasaklaw din sa kahinahunan, pangangalaga, pagsasaalang-alang, pagmamahal at pagpapatawad. Kapag ang mga katangiang ito ay makikita sa mundong ito, ito ay isang paglalarawan lamang ng awa ni Allah sa Kanyang nilikha.

Si Propeta Muhammad, naway purihin siya ni Allah, ay ipinabatid sa atin na si Allah ay higit na maawain sa Kanyang mga alipin kaysa sa isang ina sa kanyang anak[1]  at sa katunayan, ang salitang Arabe para sa sinapupunan, ay nagmula sa parehong salitang-ugat  tulad ng awa -rahmah.  Ito ay isang tanda ng natatanging koneksyon sa pagitan ng awa ni Allah at ang sinapupunan. Inaalagan at  binibigyan tayo ng kanlungan ni Allah, tulad ng pag-aalaga at pagbibigay ng kanlungan sa sanggol sa sinapupunan. Sa Quran, sa awtentik na Sunnah at sa buong mundo ay maraming mga palatandaan ng awa ni Allah sa Kanyang nilikha.

Ang ilang mga Tanda ng awa ni Allah

·       Ang mga Propeta at mga Sugo.

Nagpadala si Allah ng mga Propeta at Sugo  upang gabayan tayo at tulungan tayong manatili sa Kanyang tuwid na landas na humahantong sa walang hanggang Paraiso. Ang lahat ng mga Propeta at mga Sugo ay mortal, mga tao, na ipinadala sa iba't ibang nasyon at sa iba't ibang panahon ngunit ipinahayag ang iisang mensahe - ang sambahin ang Isang Diyos at huwag magtambal ng anumang bagay o sinuman sa Kanya. Ipinakita nila sa mga tao ang pinakamainam na paraan ng pamumuhay at mamuhay ng buhay na magbibigay sa kanila ng tagumpay at kaligayahan sa buhay na ito at sa susunod.

Si Propeta Muhammad na siyang huli sa mga ito, ay ipinadala sa  sangkatauhan. Siya ay ipinadala na may  mensahe na angkop para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng panahon. Inilalarawan ni Allah ang Propeta bilang isang awa para sa sangkatauhan. Siya, ang Dakila, ay nagsabi:

“At ikaw [O Muhammad] ay hindi Namin ipinadala maliban bilang isang habag para sa lahat.” (Quran 21:107)

   Si Propeta Muhammad ay ang diwa ng awa. Nagpakita siya ng kahinahunan at pakikiramay sa lahat ng kanyang nakilala; kanyang pamilya, mga ulila, mga kaibigan, mga alipin, at mga estranghero.

“At sa pamamagitan ng habag ni Allah, ikaw (O Muhammad) ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas (sa pananalita) at naging matigas ang puso, marahil sila ay nagsilayo sa iyong paligid. Kaya, maging mapagparaya (sa kanilang mga kakulangan), at magsumamo ng kapatawaran (kay Allah) para sa kanila...” (Quran 3:159)

·       Ang Quran

Ang Quran ay ang pinakadakilang regalo ni Allah sa sangkatauhan - ito ay isang aklat na walang katulad. Ang Quran ay gumagabay sa sangkatauhan sa mataas na pamantayan ng moralidad at pinapahalagahan ang mga ito upang magsikap na maaring maging pinakamabuting mga tao. Sa tuwing ang buhay ay nagiging mahirap o tayo ay nasasaktan ng pinsala, karamdaman o kalungkutan, ang Quran ay magpapagaan sa ating daan at magpapagaan ng ating mga pasanin. Ito ay isang mapagkukunan ng kaginhawaan at kaluwagan. Ito ay isang awa sa sangkatauhan.

“At hindi Namin ipinahayag (o ibinaba) ang Aklat (Quran) sa iyo (O Muhammad) maliban upang gawin mong malinaw para sa kanila ang anumang kanilang ipinagkaiba, at (bilang) patnubay at habag para sa mga taong naniniwala.” (Quran 16:64)

“At ito ang pinagpalang Aklat (ang Quran) na Aming ipinahayag. Kaya ito ay inyong sundin at inyong katakutan (ang pagsuway kay Allah) upang   kayo ay magtamo ng (Kaniyang habag).”(Quran 6:155)

·        Kaluwagan  sa mga bagay ng pagsamba.

Itinuturo ng Islam na ang bawat aspeto ng buhay ay maaaring maging isang gawaing pagsamba. Ang lahat mula sa pagkain at pag-inom hanggang sa pagtulog at pagpunta sa banyo ay maaaring gawin sa isang paraan na ikalulugod ni Allah. Ang Islam ay pananampalataya na nababaluktot  (flexible), maluwag  at maawain. 

Halimbawa, kung ang isang mananampalataya ay may sakit at hindi maaaring mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi siya inuutusan na mag-ayuno. Sa katunayan siya ay hinihikayat na hindi mag-ayuno. Katulad din kung ang isang Muslim ay hindi makapagsagawa ng Hajj dahil sa  pisikal o pinansiyal na kahirapan siya ay hindi inobliga na gawin ito. Ito ay ang awa ni Allah na nagpapahintulot sa isang Muslim na manlalakbay na pagsamahin ang mga pagdarasal kapag naglalakbay, dahil ang pagtigil sa bawat ilang oras para makapagsagawa ng pagdarasal ay maaaring makapagpahaba sa  paglalakbay at mas mahirap.

Ang awa ay Isa sa pinakadakilang katangian ni Allah. Ito ay tungkulin para sa mga naniniwala kay Allah na magpakita ng awa sa lahat ng kanilang ginagawa at sinasabi.

“...Siya ay higit na Mahabagin sa lahat ng nagpapakita ng habag!” (Quran 12: 92) 

Ipinaliwanag ni Propeta Muhammad ang kabutihan ng awa sa kanyang mga kasamahan, na sinasabi niya sa kanila na hinati ng Diyos ang Kanyang awa sa isang daang bahagi at nagpadala ng isang bahagi na ipinamahagi sa mga nilikha. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay mahabagin at mabuti sa isa't isa at ang mga mababangis na hayop ay tinatrato ang kanilang mga anak sa kahinahunan. Gayunpaman, ipinagkait o hinawakan  ng Diyos ang iba pang 99 na bahagi na ipagkakaloob sa mga mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom.[2]Talibaba:

[1] Saheeh Muslim, Saheeh Al-Bukhari

[2] Saheeh Muslim

--b2_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14-- --b1_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14 Content-Type: image/jpeg; name="The_Mercy_of_Allah_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Mercy_of_Allah_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAFfAVwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwBRHJK5 ySBTv7P3H/W/mazpdTkZzzxTBeSHkE5r59wn3PsdehptpyLy0hz7VC0SoflJxVUXTH7xNP3hhwTS tJbsqN1uTCXb0zVq3u5AeGxVJELcAE1chtCSCTipna2pbcbamlFcucbnq/AxbHzVmxxKnfJq1G+3 gVxT12OSpFPY0x9eaZITg/NVcSPinbtw5rGzOfksY+rKHU7Wya4nVrdwS3PFdbrLyRMRj8fWuT1B 5ZjgcCvYwd1Z3Krxi6VmcvdO6E8n86ptcSf3m+ta91ZMckqTWTNbsh74r3ISTR8/ODTI/Pf+8acL iToWbHYVEQKaaszJxcPgktnHYmlW5kH3nODVeii4XLbXMijBZvWhrlxjcSNwyMGq25sEAnBGD703 PNAXJzcyf3jSfaH/ALxqGgcmi4rlhZZHyFJJAzQZ5Ohc5HHNRENG+NwyOOKNwdyW+UHvTHcl85wu Q5xnFO+0MVBDnP8AL2qrk4xS5oAsid+5NBuW/vGq26jdQFyf7S/9409rh8Llu3GO/wBaq5pWwPu9 KAJjcSf3jQLp/wC8agpM0AWftT/3jQLhz/Ear04GgC4txIVGCQe/PWpBIxP3iBVVGwQQTzVhZF53 DcfbtQA8uzMTk9evrTlkcdzSbtpIxg+lIWHrSAcZW9TURnIOCxxSsx7GoWJPGKYEgnccrIwJ4/Cn rKSx6jI456VXwfSnBj60gLKyc/NIcD0qxGzupYzHJNZpcjtViCRvL6d6YHYA5Y59amQbqsxWSsTk HrV6CwII2Ia8CdWKPskrLUoxW5Y9DWhDpUr4OMCtGDTJAQWArThtSoxmuOpiexlOslsZkGmlMZ5N XEshxmtBbfFSLFtrklVbOaVdlAWINTJZBelXQopSlZubMnWZUMBpfIz1NWPLxUbxt2NFxc9ypc2U dxGUkGQe9c/daBGjk449a6dkYfxVBPGJIyp71rTqyhszaE2jh7ywRMhQMY71zGoWYUngCuy1W3lh kZc/SuUv4ZHYljxXuYWb0dzPHRThexzVzBtJI6e1VdhY4A5rVuItoPFZ0gKk9q9aLujwZIjbbnAU jj1oC59vWjIxzSs7NyxzmmQLtKgA4AYZBppYsqg4+XpQDhcYHNDKVOGGDQAlAOCCOoooAJzjt1oA Uk8nue5FJjnFOZmbG452jFIWBckjA9BQAhHY0EknJ60ZHPc560UAFFFJQAtB+uaSigBaSlooAKcM HrTTjsKVVDZ5APYetNATxYcnJ28dqkCgHHf0qtynytjg809ZDv3sC/170xkxk2OQcqQcHPagSqc4 6etRgFyzMAwA7HFJ8pUBs5HAI9KAJhOOgoDg96rEYz0PPBoyRQBb34oLDIBA/CqoY0ob64oAtfIf pU8O3Z+NUlPHNTwn5OvegD2OGBXbIG0VoRQhOhzVGNmHBqeORlHWvjql2fUSbZeHFPVvfiqgmOKP MJ71hymXJcv+aPWlEuaoLIalWSlyidMuCUCniXiqYlAprXJpcpHs7l0yccmq81wF71UknY96pyTZ PJq407mkKBea8X1phmB+hrMaQZ6U9JicCtvZHR7GxZvbRLyEr/F2Ncdf2BVmV1wQa7SJ+Kq6pZfa Ii6D5wOcd60oVXTlyvYhpfCzza9tAhNYt1bkc4rs762IBOB9K5y8g+9jtXv4erc8jF0PZu6OeYYp AMnFWJ02tVc12HnNWA9aXPy4xk560lFAgoUZI5/PtSUoyB0OaAHvyzYIx3xTUO1gR196TBpSGQ44 oACoAHIJPYdqbTiS7c9TxQRgkelOwCUY4zjinLkZK56c/SlCFkY5X5fXvSsAwAnJxwOpop6hcYJb PsO1NYLkbc++aAEoxRikoAdtOcDnPTFORzFnAz6gimcilB4PrTAdsZ2JVfcgUm5gAM8DoKczhvUn AAPTFNAPpTGO8zg/KOnHtQBwuTw36Uuw4z2pFAU5Iz7ZoAA+zO0g545FIflxnH4UHDMSo2j0NAPA 4HFAEmzKgg8mjaeeKWNxiphgigCuVOKlhB2de9K+MUR/d/GmM9xaAg/LTdjCtFkHeomUelfE859H GZUBb0pdxqVh7Uwj2p3uaJjd5pfNPrTSKTBp2KsiUSHFNeX3pqgk8U7ysnpRZBZIiaTNQvg84q4Y uMYqIw881SaKUkiiw60iGrjQL6VE0Qz0xWikmaqaZJC5q2rZqhkIeDU8cmaicTKcTI12xCnzUHyt 1HvXG38AVzxwe57V6dNCtxA0b9GFcPq2nukrIwwV/Wu7BVvsvocten7SFuqOOubfcScYFUpLcrW9 cW5XI29azLlCuRXuQnc8OcHF2ZmkYpKe45pnrWpi0FPLsyqMfd7560yhcZGenekIe4w+CpBHY03G BnselPI3sfLBIHc9ajpgLS0HHYUopjDPUdzR/DjPfkU5SB9RTjE23eR8p70BYFVVKkNyw4x2NNng aKRgcHBwWByM05mLfM3Jppx+FFgsRtgnOMfShQWOB1qRkKnBBzQsZPSiwWEKsMK3GKeqrghs+31p QhJANJnH1BoGKFH3c4BPemlSvrjsfWhnGBxTWfcACenQUABJAwc0n8IOevbvSZBPNGPlz+dAiRFJ kG5Q2R0JxTMZ69qb+tOQF2AA560AOCtsPIxn8acrFeM0jKMg4KKwyM00nigCQuCKfEQU/Gq55OBy aliBKH60AfRDLzUTLUzHk0xhzXwp9AiErTDHVjFJiqTLUiv5VKI/Wp9uaUQmjmHzkITFGKseQfWl 8n1ouTzoqbDS+X61a8oCk2CjmHzlQxjHSoHQnjFaDAdhULrmqUi4zMySLHSkRsVdkhyKh8jBrZST RspprUkhf86p61Zefb+cq5dOvuKvRxbTU+0MpU9CMGoU+SXMjNuzujze+tyQTjpWBcQk5BGDXoGo 6ctvM4Y8dR9K5y/gj5+X8a9vD4hHNisMprnicdPDtJqq2Apz97NbV5CBnHSsiVQGxnAFepGV0eJO NiKiij6VRkHb2oqR5B5CxeUqspyX7n2qKmAtOBxTaKYDxknABz6VKW3BXkIC52lRwagDFWDAkEcg 08Owy27czZzxQMccZyWIb0Pekc4I6ZPWkcbgrKuF+7n3pzSsSemeOcUAOSUZG6nrJn7q/pUIjzzU 6INp2lhxzjvQMeTgKygqw/nUEmQx3fe75qYsSSOSeMUyUbWIYgn1znNAFct94YBz69qZUjIdobtU ZGKBMKXccYycHrSYopCFIyflB+lAHFOT5TnqPSpIlYBpM4Cj0yDTAYFypYHIFN/lT2UN83AJP3RS bCegOBzQMarbWBx0OeDU6FSCR3NMaZSir5SZUYz6+9T21vLPGXj2Ku7GN2KBH0IetNNKx603NfCn 0KCiij8aYxRUq9KjBpwYUiWPzxSZPpRvFIWpE2AtUbHNBNJTLSEoKg0vSms1MY0qKYwApS9Rsc1S NEgLgGhZAahc0itz1quXQvl0GaxCJrMyKMug/SuHv5NgOcV6DgSRlT0Iwa8/16zaGSRf7pP413YF q/KzOcmqbSOZvZRkmsaVssa0bpetZzL89fRwVkfPzdyM5P1pQO4PNJ605QCOW2mqMhpOTRUkyqrA L2HJHc0xQCwycD1NACUUd/aimADninhtgIXIfocdMUyikAvb29KM0mSeKKaAnQ/Ifm5z92pUYjco zzwfeoVwQMdO1SqpVc5GCe3WmUSAFj36c/SmmNWyOg6jNOTcA2C3TnHpQR8ucjr0oAZKmIcY6d6q kVflH7k/SqJHbOKBDQCaKkXd5TthSvAz3plAhyjOKsKhxjnB7VBHjPXFTrKSoBAGPSgY/ZuXHAxz 7mmBAGGRkdSPUU8OMnBIB704hQhXcvXqe9AEDlMuY0IJbheoAqW1CeT8wUkn+9iot23kZBNEalVI YEHNAH0CW5oBpoOTThXw7R9HYXrR0pM0ZosAZpwNNzQDRYViQGlzTOadg0rEsUAUEUuMCmk0hDSK if2qUmmEZpotFc5pjEgcc1ZKZqMxVaZomiq2TTcEVb8r1FMMGatSH7REaN2rA8TWoYCbGdw2muh8 orVbUrX7RYyJ3AyK0pT5JpkXTZ5PexbWYYrJmTBNdZqllhi2DXO3UJGcdK+mo1FJHi4ik6c2mZ1K GK59G60MMGhSVIIrc5B2AQHbGGPIHWmcc+maXecY7Ug680ALnaexyKSlOMcfl6UlMApKXHHrR069 aQCUtFHXimgHqanRvWocANjOcd6epxTKJy2CQrHB4z60YwR2pY22ZLbQCvGR1+lABYBgMAHGaAJJ P9WfpVILuOKuspOR0GKong80IBCMDK52mkxS5PTPFPUc9OKYrDQp+lOJI49Key85/Q00ryaQxu4r z1B7ZoMnPBznrmkIpuMk0xEoYLnjLdvSp7eGSSPcoBGe5qopBwMkVYgfEePekFz3VJcmrAfIrOiP zHirkZ4r42Ssz6icbE3WlxQtPAFQYtjQpp4Q05RmpVSmkQ5EW3FLU5WoylHKSpXGYzTWWpdtGyly juQbM0banKUbO9TyMfMQEe1KI81NsFGymoMXMV3jHam+WKteXTCgqkrCvcrNH7U0xZBB71ZIFNIG KJFI4bW7QRyyIRxniuMv4QrEdq9P8QWu/D46iuC1W12knHFezga10jPFw56al2ORmXDVGFyPvDk4 wat3cJBzjr2qopAbkAivZWqPFkNPBooIwcZBpKCRaBjB657UUUAOIyvmbhnOMd6CG4Jxlvem8YFA IGeM5/SgBxXB29+/tR8u05znsR0pN7bcZ75o3cYwKAEye9Swo8r7UQsfQVZ0vSp9VuBHEDtH3m9K 7O20KLT4dqKN2OWq4xbOevioUdHucv8A2d8g80sGAGAT0prRhTlRyB3ravYNpNZUwwabiYxxMpsp GWQLjJwucVS3k8nrV90+VvxrOqTtTuh4b1qZCKrUqsVouVcuZFIRjI61GHDDpzUi/MRk0ARso49c 9Ka6H5Sx4Pr2qYqCW56dM96bNHgDOeRk0AVuhx1qzDnZz1zVfbzg/pVu1EZi+dmznsKBHtqnBxVm E1XUcmrkScV8dI+pm9CVTmpVX1pEjqdIxSjFs5pSQqR8VKFwKB8o6UpNdMaaSMG2xhNMNSbc0eUa TpyY00iKgVL5JpRA1L2MuwcyI6Xbmp1t6eIa2jh5dSXNEAjp4hqfy6UiuiOHityHO5VdMVUl4q9L 04qnIAa5cRBLY1pu5WYmhTSvimZ5rgkdKWhV1dN1mWP8JrgtWAwwHSvQb0b7KYf7NedaqxAz6134 DUmppTZy96MMSvBHesp1Ktg1q3hzk1mMCW+Ucivo4bHgyI6KUNznrmkzwPaqICiiigA3HaVzwaSl ooAVSBnK5PbnpUtpbSXlykMPLucVDXcfDnSVnuZL6VflThc04q7IqTUIuTOo0XQI9J09Iwo3kZY+ tTXFtuBwK2zEXGccVVmjK5xXQtND52spSfOzjNRtuTxXPXMe0mu31KDhq5G/UK5FDRthp30Mp1yh rIPBNdNY6Xc6ju8lCIwfmdugok0WxsCQ7NNJ79KhUpS2R68KsUrNnM9aK2LlkCkIiqPpWTJ941Eo OO5tGSlsIrbTVmNxVWtDRdNk1S7aJMiONS8jegFSiwSXYGwFO4Y57VC2Mew7GkvSI7lki4VeBUQk LDB60wEbr6VetrhEgCtbqxHeqPWrltFviyXVeehoA9xhTJ6VdiXmoYUPXFXoY+lfHpOTPo6khyJU yrT1iyKkEeK7adBo45TIsUqrmpQlPVBW8aOpDmMSPjNSCMU4CngV0RppGTkMCUuynUZq+Um4mKXF BIFJuosgAio2XipCajc0mNFaUVUkIq1OfSqMhrycVLWx2UkRPzUe0g09mpAc1wM6VsNkTdEw9VNe b6whBYdwcYr04c1wHiG2/fyjAzuNduAlabRMk5QkkcPedTWW/BzWzeR7cg9ayJRhq+mg7o8GaGMu 3GSOeRimnrTmAC/eB56UyqMxaKKKACkp+35QScAmm0AJXsvgTTxDoEJxjf8AMa818PeH5NXm82TK WiH5n/vewr2zSYY4NPjjhXaijAAp0qi5nFbo58ZB8sebZ/oWCgAxiqVyNucjitA9Kz73pzWyV2ed X0ic/q7hgQgrJ0fw9Fqt60t7II7WM5b1f2FbN1FvkC+tSbIooQqdBXZCkpo8+nXdN7C6ve2Fja+R ZxqiKMACuBvpvOkJUcGui1OFZs7SSO9YM0QXIXk13UqMVCyOyE23zSMaZD/FWdOMN7VszxEmqFzb kJu6V5eIjZ2PTw8rlCui8H3sds99A7BGniwhPcg9K500KxRgykgg5BHauM6ixfjF7Jn1quBzT5ZX mbdIct60wHmgCVFBq5Ag8v7wHPpVVFNXYB+7/GqKPfYU7Yq/DHVaJKvRIa+Xw8dT16siQLgUYp4U 0mM16JzXExTwKaF707tVRYmKaKaWxTTIBVc6W4WHk4pN1ReaDTTJiodWJSiyZm4pm7moTLmkEgrN 1o3KUCznNNYVEJMilL1XOmHKyKVetUpRVqV6qymvLxLTeh00yuwyaAMUMeaaG5rjOlEy1yXiCH/S pDjqa6xDXP66gaZ81rhnaoOn8R53qcW1ycZrnbj75xxXZavGuDgVyd5HtY4r6jDS5onjYuHLUaKg dsbRjBpCNpxwfp3pKkBAtz8/Jb7uP1zXQcQMsRi3KzCTdjYR2+tMVdxwP1pWKlFA+93OaDt3DaCB 3zQA38a0dD0h9Y1JYAdsY+aR/wC6KoFc/cOecAdzXo+iaT/ZWlIrj/SZQHkPf2Fc+Jreyhpuzrwm H9tPXZFxlis7dLe3wsUYwoFdVodwJrFTnOBXFzqea1/DGoeUXgY8g8CscBdSafUM7glTjNfZf4M6 53GKzbyQAHNSS3IVevNZN3cZzzXswg2z5PEVlayKVxepBIzv1PSqxuZrr/VIQnqat29kLw7mAPPe tyy0XzcBRx6noK9BTjTirnPS1+CN5HNDTpJR+8Y4PYU0+GppeVTavdmr0BbKx06LdIFZx3Nc3rvi FURkt1H1pQrznpTR1Sg4fxJa9kcfqWm2+nKctuf3rlNRm3A4rX1O5luZGZ2JJ9awrmMkE1z4mDT9 7c9DDT2RnetFB4Jorzmd4UUUlIC5Bh4/pVyEYT8ao2h+VhV6EfJ+NUM+gkOKsJMVqAdafXw6qzi/ dZ7EkmWFl3dTipwyjvVDpRk+tdNLHShurmbp3NHcvqKQyL6is/J9aTJ9TW/9qPpEn2XmXXlXHWqj ykk1GSaaSa56uNlU8jWMEh/mU0uc9aZmisfbPuacqFLmlD02koVRjsiUPjvSmTjrVc5ozWscRLYO VD5Hz3qu7U5jULmplO5pGI125pqkZpjNzSK2DUWNrFpawNdYec1bqNXJ+ILrF1KM8CtcNG9QUNJX Oc1Vhhua5O+b5jWvqN3vY/pWBcPuY19NhoOMdTxsVUU5togPWjngUUV0nESq5ZREEUt/C3emb3CF exPPHekVijblPPSkB/HFAHT/AA/0Uaz4ljMiboLYea/9B+desXemLIS2wAmsD4SWcNl4euL2YfvL mTAOP4RXWXuoW6ZwSfwrzatNVavNJ6LQ76UpU4Witzl7zS9ucCsco9jdLMp5HUCt3UNXXkRxnPqa 5e+vZZSewremlF6BVUqkHGpszoo9QE6bs1UnuM55rl4r+a2fIPHpVh9R8xeuDXt0Ksai8z5GvgJ0 p+R3vhSGG6tXmkkUBHwRW7carFAhjtl3H17Vw3gO6tpbi7trqTbkB056+tdJd3Vuh2wjj+dXy88t dROboQtGy/MqXk807bpXP0rD1JN/AGa3Fia4JZhtSszVL2G0BWMBn/lXXB20SOKHNKV2cpfW/lgl +KwLtxtIFa2oXDzuS7En0rIuEYoeK5cW9dT3MMjLPU0UH7xorzGeiFFFFIC1YxtJvC4/E4rSht1C fNMmc9qzYE2oCTye1XIR8nCEjNJ3LVrH0J3p2ab3p1fCnri5opKCaBATSUHmk5oGBpuM0tGKBjcU Yp2KSgdxKbT6bimMYTTC1PYVEapFoRjmoZDxUhqCWqRrFEDvg0ivz1qOXNMj61vbQ6FHQvxtnFcJ 4kmJupznqxrt0bapPoK8516XzJZGA4LGunARvUZy1nywkznLt85rLkOTV+6bOaz2PNfSRWh4EhtF JS1RmLtIPPbrQdoU7SSewIpWJLcgcdcVa07TbjU7tYbWJnORuIHA+tJtLVjSuz3TwtHBZ+ENOgcA EQhifUnmoNRuYQCFxVMTSQ2cEGOY4wvHsKy7tpWJyDXgKtUnpc9+OEitWRXc6c85rDu5hzgVcuM8 81lXHOa66V+rIrpRWhTnl64qi9w6HINWphwaz5h1r0aemx5E0paMu2Orm0u4rhcgoeR6ivVLC606 WzjuhIZd43ACvF/51saFrcmmy+U5JtnPP+z716FCvryzeh5WMwSmuemtUei6lrLFCkQCL2ArBNlc 37EqCB61qWy2Dxi4mulZeoAPWqup+JoIYjFZDA9RXo+05VamvmedRp3d5GNfWMNiD5jAv6Vzl/c5 BCDAq1eXclw5Zyeaybo8151dtu7PWoeRWNFFFcZ1BT4IxJKAxwvc0wAscDrVhFCCgaRbMkSjCDJx gHpToi+zkgc+lVAckfWr0I+T8aEimz6DFLSClNfCHrBSUZNJmgYtJmjNITQOwUUlLQAUhozQaBiU hpaKAGkVEwxUrHFQu2apFxI2qvIeKlc1DLHJ5bPjagHVuK3pU5VJcsFdmvNGCvJ2RUkPNJF6+tcr qXjIW9xJFFbjKcFnPGawG+IWqq52LBgH+7Xp/wBm17aq3zIeYUErJ3PTp22Wkr+iGvMdWlzJzzUj fEe/lgeGe2gYOMFlyCKxrnVYrxs7WjPoa6cHhKlFtzRy4jFU6lNqL1Kdy5J+tVCSKnnPPB/GoR87 Ackk16y2PKkNBAzuGaDyfapPL3SMEUgDpu605LaSVwAACaCTQ8O+HrrxFqAgt/kiXmWU9EH+NerW ui6boViILYqmB8zs2C3ua4Wz1e9sdOWy0+OO1h/ifqzH1NULh5Lgl7u7lmJ7buK4qinUdnovvOuC jBXWrPXZI4jbK4TIKghh3rnL+Ys5CqcCr+leI9OXw9aLNcqjrGFZMZIxWVqHiXTefLJf6DFeZBTv yqOx6cKsFrJmdOrHPFZdxE/PGKluvEcZyI46zJdTmnPCfia76dKfVGFfEUpaIbLGeRVSS1duwHux qRp3OS8oUe1QNPGCc7nPvXZFNHntpgLaJfvybvZBUioi/chzju5qu103RVCionldvvMTVWbJNprg RxhncFQPuioGv4Jf9X8vsaqSP/og+lUq6KdepCPLfQxqUITd2tTRkOQSMVm3Byxp2W9TSbc9qUp8 wQo8uxDinCMn2qfbj2peAazNOUYqY6U4JzS7vSkyTQUPUfMKvQ/c/GqUY5zVyE/J+NNESPoPNBpK Svgz2A60lLSc0DCkxS0lABilxVHVdVt9ItTNcHJ/hQdTXnWs/ErVQ7fYlht0HQbdxrrw+CrV1zRW ndmc6sYbnqWMCivIbH4p61byA3awXMfcFdp/OvQ/Dviqw8S25e1Yxzp9+BvvD/EU6+BrUFzSWnkO FWMtEbROKaWppeoy9cljZRHsahkYAZPSkeQAcnFZGva7FpNkWDoZ2+7G3pXZgsHPFVVTj8/JE1qs aEHOQk/iS1tdTEChJwq5ZgfumsjxJ4r8yFktSd3c9hXJvKtxeH5sNPkn1UGs26NxAGjmfehJwfWv tI4ajhYKNNf15nhSrVK0uabKWoXbyuS+NzHmqFPfdNIdoJp6WzOcenXFZN9yyAnmlCs3RSasFIou 25vSml5GGFUgewpBYZ5JA+dgo9M1Zt7JpjmKMn/abgVFGkiNu2jPq3NWlnusf6wAewxUyb6DSXUu RaWi/wCufPsOKsD7NbjClFrOt4Z7yYQxl5pOpVTzXQ2fgXVbtBLKIYEPQyNz+QrnqSjH45G8ISl8 ETLe9h5A3N+FQm9xxHEB9a6WLwQiP/pF2WGcfKuP1q3DpOm2LkLbCVh/E/PNZPEUl8Op2QwFeW+h xhmkfLSPtHqBUTSxDuzH612WqW0N5amJI1U9V44Fc3Lo8iHiJG/3XzW1KrGavsYYjDSoyS3M43OP uqF96iad36savNp0i9Yv1qM2jD+AD8a1UonNZlEtzRk1aaHb2X86iYY9KtMRDg0bDTi3oKTJpgSl lNuF71FwKNpo2+poATI9KMml+Ud80m4DpQMME0oX8KTeaTcaYh+B3NLuUVFmnIN7AUrAToflz61Z hI2fjVZenHSpoj8n41RmfQp6mim55oBr4NntWHZpKKKQBSZwCfSjNRzMfIfb1xVQXNJIHscR4ulZ 03P95jz7CvL785uT7V6F4pn3lixYFwBtbtXnN0xa4YnntX2dJKMUlsedU3Is1d0nVJ9H1KG9tmIe NufRh3FV7W2mvblLe2jaWaQ4VFGSa9E0b4cx2UazauRNcEZ8n+Bfr61FerThG0+vQUFJvQ7aC+iu rKG7RgIpkDgk+tZt54gsrclWuBkVSvbWUQ4SYLGgwiKMACuN1MuJCHOTXjUcDCT1Z6UsQ4RukdnB r9peXKRC7T5mx15rH8ZMl5cpG1iYr8NtyG3b0HfHauSsyUmmuFTd5IB+nNd/dSQ+J9NiuVu4bPVo oykrL0lj6gj+tfR4HCxw0HKCvc8rG4p4hqMtLHCebFHN5ixvuPFVrsySYZ0MhxgKKlurGaGymu0u FMcZ2jI5asdryUj77VdVzb10MYKKRI0Vy/GwKvpnFWBcPHHs/cIvcDms4yO33mJ/GmGsuW+5fNYv NcxD+PPsq1G14MYVCfqaq9aSiyJ5mTtdykYBCj2FRM7N95ifqabS9KYXZ2fgC0INzdHjd+7B/nXb i0l3fI5CKMKc1xfhuG5k0eGOzkCsSWI96uXP/CT2sWYwsidCRXl14udR6pH02Gl7GhBJPb8zpJUd RzID2qhJFgnLYP8AOufK67M4jkfymPT0NStYeIUgyoEu0/NjrWapcu8kbfWLK/K/uL8sfOQajt9A TVEkMJVZk5ZM4yPUVz0mo6jbSlZkYFTzkdKqx+Ib23u/OgkwyH8CPSuiNCpb3WcOJxdKatJfgbtz 4cnhOGBH/Aqz5dMKdQa3rXVF1i08+FjuH+sjJ5U1UuVY+tRGrUi7S3MpYWnKPNE5+S1Vc5zVaSNV HQ1qToc1QlQ12wlc8+cbMouwB4FNLk9qdKpBqPFbIyAsaTJNLiimAc0YpaMGgBKKXFL2oAaBSoRk c8eoprt2HT19aFkHmbivy/3RxTRLZZOOxyOx6VPCfk/GqxkBVeSe5HpU8JGz8aBH0GW5o3ioWfGa j35r4Wx7yiWt49aY0oquZMd6YZPenyjUCz5uTQZAeD0qo0oA61C92o701B9C1SucP4wimivZRKBs b7hHcVwEweS4IALMxwAO9exarFb6rb+RcDI/hYdVrE8MeCBF4pivZ5UmtLb95gjkt2zX0eHx0HT/ AHmjRwV8FUi+ZLQ2fBnhaHwzYpPeKP7QmUM7Ecxg/wAIroJ7i2lO0MCfrTtQuGmLZ5zXJ38LxSll kP0rzlXdSo29So0laxb1mVVhaNWAGK4LUDhznr61sX00hU7mJ+tc/dPkmvSw6Ma/urlH6FslvZ7e R9izLt56VrNC2mw/ZLgfNbybVLDkZ7g+lcvay41BFGMscCuv8QkX0MNz5w8+JVimTpjHQ19HhZfu 0jx6y985fUL3y0urNxxv3LWGfWtLWzuuVfuV5rMJJA5rjrP3max2CijNA4IPpWZQuGPQH8qXyn/u Gpftbd1H4Vc0q2Gp3yQtuSPrI2ei0m1FXZcIOclGO7F0jw9e6u5MSbIV+/Kw4FdTF4c0fTIhvge8 n7mVtq/kK32u7WPTI7OxiMMCDqOprK8uDcSxZj7mvM+tzm30R7tLLKcI++rs0LOGKCNJPLEKBchU HAqGPULnX4potKidUjJ/eE8ZrLvbq8kiFhCJAH439hXcaPZWekaLDArYjC8nuzd6yq+4uZ6tnU6r fuxWiMa11O6Pl6Zr8Kx7iPIu0H8XvWxNELTJaUyscAKo6moNTt7O6tnhLttbkZ7GqOmXUqWzW8kn mTwnaWPUr2NYSjzLmWnkTyuOi2Ld19hmc/aogewOOv1rhNd8NRtNJNYELj+A12FzPFK2zzfnxkjH FZF1Lb+b5PmlZD04yDW9Byg9DGrRjKNpHF2Bu9Nn81d0b+/RhXV21/bajHgEJMPvIf6VXuxEq7Hc fiKybiGMPlW2sOhWuyUVW1ejOGMnhtFqjVurfGeKyp0xxT01kxrsuXEqjoSORTDeW9xny2XPoetE IShuRVlTnrEz50qtir8yn+7VFwyt0rqi7nK1Ybij60nNGDVki5HrRupp9zQGTuf0oC4pbj0poLSM ETqaD5Z6ux/CnRLEXHzPmghu4ohmAAK5UZwKb5Mg/gNWlSHGMye3NB8tBwZPzpisV1ifaW2kYq1A P3fIbOfSoxcBegY49TViC+YR8IOtMZ7uwJprKcGnF+TTS9fDH0KuRGM1GwYDFWN1IcGqTLTZnSh/ U1Vct0zxWrMoI6c1mTxtuOO9bwdzopyuVn6cmt7wx9mjtZzN8zSNgfSsIwMT0re0K2U2LjGGViSa 25mvh1IxbXsmi3fxRuv7vHHSuZ1KyYAtuPNb1yxhGcbsVjXt+jRkNwR604WcrnmJtbHJ3kRyQcis K9jxkCtq/n3SEhsDNYd5JwTnivYw8dDmxMrsw5naOYMpwynIIrt7a6TxH4dX7OVF/ZrmZCP9ZGO4 PqK4Sdt0hq3o+otpt8km4hDw2D2969SjU5HZ7HnVY3E1GQSyttOQDkH1qia2NctBFd741UJMu9Sh yp+lZHalVXvBDYSiiisigrpvDVr/AKDLL0aVsD6CuZr0LwjarL4ZSfOWjkIxXNi58lP5no5ZFOvr 2GWiyAkT5GPyrRRraNck5amyoZOQKrTpHEuWwWrzX75783yRsdBp2mSalprPaFN27Bz1Bq7Pplzb 2UaXBAYdOeKpfD/U0bULmxdhh18xB7jriux1C1hvlEcx+6cjFTNSjucKxbUrdDhbl5LWMiXHzdhz WbaabqF9qsdzbRskY+Us3AYe9drcaXZxsXK52c884qhN9q2NNao/kkdu30FEareiRtOuqi0HLoFr bpulO6VupB4qjeWVknCouR0qh/bMm9hJLuY8BPSs+9vZHj3FtrE4OOlawjK+pySjU3lIZfQQ5OAK xZ4l5x0qW5nl5BIPuDWVLcyCQhvu9iK9Ckjzqzbe5Fdwrg4rNYYY1PPMXzzVeunocsh6zSL912H4 0puJG6t+lR0UhXY7zG9aTcfWkooC4UUlLQIKns0DSkt0AqCrFthVJ7mhAWSo9KjkAHrinFz7ZprE EHJqhkBAJ64qaA4jx71EQvWp4Yzs6Yye9MZ76ymmbCanxRtFfC3PoVIh8ukKVPikOKLhzFV0JFRG E+lXiAaYQKpSLUzPaEjtxWlobhWmhb+MZFMKikTMciunBBralW5ZJsVR88HEbqaOpby2J9RiuK1W dg7BvyrqNW1FhLtRtrHqDXLatKJoyxxuHXFehTinK8djjjeK1ObupTuPNZV3PhSKvXbYY81i3b5N exSjZHnVHdsqscsaSiitznNTR9dl0p9skKXNueDFIM4+h7UzUHsrl2ks0aMH+A9RWdW/4d0xyGv5 E/drxHkdT60p1eSOprRourPlRgd6MVvahDDM7N5Kq3qBisWSMJnBHB6UQlzK4pw5XYjxXffDK+ik a70mZgrSjzIs9z3FcDU1pdzWN3Fc2zmOaJtysOxrPEUVWpuA6NV0pqSPXbzSJI92M4rGu9Lc5DZr S0rx1a6xZqJgIrsDDoe59RVLUNWiVj81eNCNWEuVnuxr+0jeWxn2KtpOpQ3kZw0bc/TvXcQa+txI UQ8gZGf4voa81v8AVVOeeKn8M6p9quxaO/KZaPJx+Arpnh3OPNLoc8KlN1ORdTvLzXbcJtkZo5WH QCm2fiy0WNLV8lsYUgcNXPXD6h9pW6RUmeIn5GXIK+lZpaQXEcrq0Tq24KFyBSp0lHVM1qQi1ytG pfGD7Y8sgEe45XPFZ00luAfnXn3pNYv01KFYzlWB+YgYrCntvLwu7cO3Nb0qd1qzGrXcdEi5MUIO 0g+9ZdwqqMcYonbaqsjbB0IJqGZ0b+LPFdUI2PPnK7Kc33j2qGnyNk0ytTnluFJS0UCCikpaAEpa KKAFA3MB796lOC5CEKKakZxuP4Uu7Geh471SQxcEruBz/ez2puW59R2pM+nWjO45Y/jTAM1bjlaR AW5I4qqT0xjpViLBU4GBnoDQB9CHqaSjFFfCM98KTFOopDGEUY/Wn4ophcYVppWpcUYpXC5l6rpQ 1GDCnZMv3G/xrh9QWa0maC8jKOOhPQ/SvTCtVL6wttQgMV1Csqe/UfjXZhsW6TtLVE1IuS0PGr4g EntWJMdzmvUNV+HMVxk2N68RP8EgyPzrn5PhhrAbCTWzj13Yr3qWOw7XxW9TzJ4aquhxWKOld5b/ AArvyc3d7bwoOpX5jV628JaVpLh+bqRf4pen5VTx9H7Lv6BTwVWbtscv4c8Ky6rKs92DDZjkk8F/ YV2V80MMCxRKEijG1VXsKLq+VVxwABwBxXN6jqQYkbuPWuW9TETTe3Y9FRp4SGm5R1Eq8j+X37Z7 Vgueeck96tXV2WY9x71SZtxzmvVhHljY8epLmdxKcAce1J79qcK0M0KoKkMpII7jtVtb+4KgO24e pqsBTwKTinuWm1sSSl5h94YxkimQb7eZZYmKyIcqw7Ggf5xTwKLIVzqofFnmBWkjIfgSY/iPrViX xNazSYjRl9Qa49HMUiuADt5wehrrtMg0TXY8xxNBdKPmiD/qPauSpSpw95o7KeJqS0T1GTX8LLlV ByOcCs2e6hY5bAPatafQIIc+VJKo75rKuNJjGcuT7kdKIcnRjqyqP4jNlmgfPqPWqbvFjgCrs2lr ztlqjJZGP+MGuhWORtlZzk02nMm3uKbVGQtFFJQAUtFJQAtPij8xufuimqhapwSFzjC9gKaQ7D2I IwBwKhdCD83GeRSlifWk5PPp61QDc9BwMd6Tv1pWOTkikApAOxVqByI+gqstWoVJT8aYH0EVpcUA 0vSvg2z3riYoxTqTFK4XExSU7FFACYoooNACE1GxpWOKhZs00i4oUmgnAJJwB1qMtjOTWBrOs5Bh hb5B94+tbU6TqOyNFG4ur6xuJjhbEa/rXN3eqYzzzUF1fAk81i3dwTnmvbw+FSVrGFfEqmrQJb7U 2kB549aw7m4duD35pLiUsSM8VX5OWPIHUZr1YQUFoePVqOTuwPzKCW5HGKaaMAk9h2oqzAXPGKet MFOWqQ0SinZpg4pwNMYZ96XfmmHrQeDigZJuPXqKVJGjkEkbFHHRl4IqMnPPHPYU9OoNIDdtfE82 zy7wF8fxjr+NSyahFKMq+Qawo4zIznK5wT81RN820LngYxmsnRje6NfbNqzNWW4XnkVnzTA5NV/N kXjPHoajZyevWqULEOSGuck02g0YOM1RluJRTgualSNe/NFh2IQpY4AJqZYMct19KmUYHHSkIp2C wzgfSgHA6Aj0pcU08fWmMDgnIGKaR8tLmkNACUYopRQAqjmrkH+r/Gqq9atw42fjQB78BzT6bzmn ZNfBtM9xh0ooxSGizAWko/CkOaLMAzTWbFI2aY2aaiUkJI2TULMBnJwKeymqN9vMRC9K0hG7saxX QqapqA2GND8vc+tcteyLgmr1zHKc5P61gai7g7MV7GGoJaIqtNUoGXdzgMcGsyefPQ1Yuo5CScfr VFoZPT9a9qEEkfPTldkLtk0mflxxjOak8h/al+zv0wPc5qzJ6kNFWDbsPlABHXNC2zkHAyR15osF iCnLUotnPYfnS/Z39P1pgMBzRmpBbv6D86Ps7+1MZHmgnB46VL5D/wCTR9mc9h+dAEXTv1pysad9 nf0HHvSi3f0H50gHA5oPQ0qwv6D86d5TnsPzoAruBx39aiIq35Dnt+tIbdsdB+dAFTH5UY4xirJt H9B+dJ9mk9vzoEVwKlSni2f0H509YHHYUxiCg1J5Lk5x196Uwv6D86QiE81GeOasGJ/T9aY0TngD 9aBlc8mjtUhgf0H50eQ/oKYEYpwpwgf0/WniF/QfnQAwGrMJ+T8ajEDeg/OrEML7Og6+tAH/2Q== --b1_b6e17dc3a52d6c65716d3ceb5cf84f14--