Date: Sat, 30 Sep 2023 16:16:41 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: <1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 44.192.115.114 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd" --b1_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd" --b2_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 23 Ang Panalangin (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Ang kahulugan, mga kapakinabangan, at pamamaraan ng panalangin (du'a). Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 74 - Nag-email: 1 - Nakakita: 9451 (daily average: 5) Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin Layunin: · Unawain ang kahulugan ng du'a · Pahalagahan na ang du'a ay pagsamba · Matutunan ang 18 na kapakinabangan ng du'a · Unawain ang wastong etiketa at pamamaraan ng pagsasagawa ng du'a Mga Terminolohiyang Arabik: · Du’a: Panalangin, dasal, ang paghiling kay Allah ng isang bagay. · Shirk: Ang salita na nagpapahiwatig ng pagtatambal kay Allah, o paghahalintulad ng mga banal na katangian sa iba maliban kay Allah, o ang paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah. · Halal: Ipinapahintulot · Taqwa: Sa panglenguahe ang ibig sabihin nito ay "upang protektahan" o "magsanggalang", tulad ng upang protektahan ang sarili mula sa maling gawain. Sa Islam, ang Taqwa ay tumutukoy sa kamalayan kay Allah. Inilalarawan nito ang isang estado ng kamalayan kay Allah sa lahat ng iyong ginagawa. · Aameen: Ang isang ekspresyon na sinasabi sa dulo ng panalangin, na nangangahulugang 'O Allah, mangyaring Inyong tanggapin.' · Qiblah: Ang direksyon na kung saan nakaharap ang isa sa tuwing magsasagawa ng mga pormal na pagdarasal. Ang salitang Arabik na “du’a” ay nangangahulugan ng paghiling sa iyong Panginoon ng Kanyang tulong at suporta. Ito ay maaaring isalin bilang panalangin o dasal. Ito ay isang uri ng pagsamba dahil si Allah ay nag-uutos sa atin na magsagawa ng du'a sa Kanya: “At ang inyong Panginoon ay nagsabi, Manalangin kayo sa Akin at kayo ay Aking diringgin!’” (Quran 40:60) Yamang ang du'a ay isang gawaing pagsamba, ang paraan ng pagkakagawa nito, ang pamamaraan na dapat sundin, at ang paraan na kailangang gawin kapag isinasagawa ang pagsamba na ito ay nararapat na mula sa Quran at Sunnah. Ang du'a ay may malapit na kaugnayan sa pananampalataya ng isang tao. Isa, ito ay isang bukas na deklarasyon na naniniwala ka kay Allah at kay Allah lamang. Ikalawa, nararamdaman mo na wala kang kontrol sa iyong buhay, kundi si Allah. Ito ang dahilan kung bakit ka pupunta sa Kanya at hihingi sa Kanya ng iyong mga pangangailangan. Tatlo, nagpapaalala ito sa iyo na si Allah ay tunay na nakakarinig sa iyong du'a at tutugunan ito. Dahil ang du'a ay isang gawaing pagsamba, ang pagsasagawa ng du'a sa ibang tao maliban kay Allah ay isang gawaingShirk. Ang du'a ay maaari lamang idirekta kay Allah at kay Allah lamang. Ang isang talata mula sa Quran ay sapat upang ilarawan ang puntong ito: “Sabihin (O Muhammad), ‘Ako ay dumadalangin lamang sa aking Panginoon, at ako'y hindi nagtatambal sa Kanya ng iba pang diyos.’” (Quran 72:20) Ipagpalagay na ang isang tao ay nagsasagawa ng du'a sa iba maliban kay Allah, ito man ay isang idolo o isang santo, habang naniniwala na ang nilalang na iyon ay makaririnig sa kanya tulad ni Allah, at maaaring sumagot sa kanyang du'a, kung gayon ang paggawa niya nito ay paghahalintulad niya ng bagay o tao kay Allah . Iyon ay tiyak na shirk. Ang Kapakinabangan ng Du’a: 1.Ang du'a ay isa sa mga dakilang gawain sa paningin ni Allah. 2. Ang du'a ay ang diwa ng pagsamba. 3. Ang du'a ay tanda ng pananampalataya. 4. Ang pagsasagawa ng du'a ay pagsunod kay Allah. 5. Si Allah ay malapit sa taong nagsasagawa ng du'a. 6. Sa pamamagitan ng du'a si Allah ay nagpapakita ng Kanyang pagkamapagbigay sa atin. 7.Ang du'a ay tanda ng kapakumbabaan. 8. Ang du'a ay nagtataboy sa galit ni Allah. 9. Maaaring mailigtas ng du'a ang isang tao mula sa Apoy ng Impiyerno. 10. Ang pagsasagawa ng du'a ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa Makapangyarihan. 11. Minamahal ni Allah angdu’a. 12. Ang du'a ay nagbubukod sa isang mananampalataya mula sa isang di-mananampalataya. 13. Ang du'a ay ang sandata ng mananampalataya at ng mga ginawan ng kasalanan. 14.Ang du'a ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Lumikha. 15. Ang du'a ay isang madaling gawain ng pagsamba. Bago Ka Magsagawa ng Du'a 1.Ipantanto na tanging si Allah ang tumutugon sa du'a “Hindi ba Siya ang tanging tumutugon sa panalangin ng isang nagdadalamhati, kapag siya ay nanawagan sa Kanya, at Siyang pumapawi ng kasamaan, at gumagawa sa inyo bilang mga tagapaghalili sa kalupaan? Mayroon pa bang ibang diyos na kasama si Allah?Sadyang napakaliit ng inyong naaalala.!” (Quran 27:62) 2. Maging tapat kay Allah kapag nagsasagawa ng du'a “At yaong inyong mga dinadalanginang bukod sa Kanya [kay Allah] , ay walang kakayahang tumulong sa inyo at walang maitutulong sa kanilang mga sarili.” (Quran 7:197) 3. Huwag magmadali kapag nagsasagawa ng du'a Ang Propeta ay nagsabi, “Ang alipin ay makatatanggap ng tugon hangga't ang kanyang du'a ay hindi nagsasangkot ng kasalanan o pagtatapos o paghihigpit ng mga relasyon sa pamilya, at hangga't hindi siya nagmamadali. "Sinabi," Ano ang ibig sabihin ng pagmamadali? "Sinabi niya:" Kapag sinabi niya, 'nagsagawa ako ng du'a at nagsagawa ako ng du'a, at hindi ako nakakita ng anumang tugon,' at siya ay nabigo at tumigil sa pagsasagawa ng du'a”[1] 4. Magsagawa ng du'a para sa mabubuting bagay Gustung-gusto ni Allah ang Kanyang mga alipin na humihiling sa Kanya ng lahat ng bagay na nasa kanilang espirituwal at makamundong pakinabang tulad ng pagkain, inumin, damit, gabay at kapatawaran atbp. Si Propeta Muhammad, nawa ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagsabi:: “Hayaang hilingin ng isa sa inyo sa kanyang Panginoon ang kanyang mga pangangailangan, kahit na humiling sa Kanya para sa sintas ng kanyang sapatos kung ito ay naputol.”[2] 5. Magsagawa ng du'a nang may masigasig na puso Tumutok sa pagsasagawa ng du'a, tumuon sa kung ano ang iyong hinihiling kay Allah, ilagay mo ang iyong isip at puso dito. Isipin kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad, “Magsagawa ng du'a kay Allah sa isang estado na ikaw ay tiyak na ang iyong du'a ay tutugunan, at dapat na iyong malaman na si Allah ay hindi sumasagot sa isang du'a mula sa isang pabaya, walang pag-iintindi na puso.”[3] 6. Kumita ng iyong kabuhayan mula sa mapagkukunan na pinapahintulan ng Islam at kumain ng halal na pagkain Ang pagbebenta ng alak at karne ng baboy, pagsusugal, pagnanakaw, at pagtanggap ng mga suhol ay mga halimbawa ng hindi ipinapahintulot na pinagkukunan ng kita. Sinasabi nito sa Quran: “Si Allah ay tumatanggap ( ng mga gawa) lamang mula sa mga may taqwa (takot sa Kanya).” (Quran 5:27) Habang Nagsasagawa ng Du'a 1.Purihin si Allah bago ang du'a at magpadala ng mga panalangin sa Propeta Ang Propeta (ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya) ay nakita ang isang tao na nagsagawa ng du'a. Inutusan ng Propeta ang taong iyon,“…kapag natapos mo ang iyong pormal na pagdarasal, ay umupo ka at purihin si Allah ng papuri na karapat-dapat sa Kanya, at manalangin sa akin, pagkatapos ay sabihin ang iyong du'a.”[4] Sinabi din ng Propeta,“Ang isang du'a ay hindi itataas kay Allah maliban kung ang taong nagsasagawa ng du'a ay kabilang dito ang 'panalangin sa Propeta.’”[5] Samakatuwid, maaari mong simulan ang iyong du'a sa mga salitang tulad nito Alhamdulillah was-Salatu was-Salam ‘Ala Rasulillah “Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah at ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa Kanyang Sugo na si (Muhammad)."” 2. Itaas ang iyong mga kamay Ang mga Muslim ay kilala na itinataas ang kanilang mga kamay kapag nananalangin kay Allah. Mayroong maraming mga ulat mula kay Propeta Muhammad na itinataas niya ang kanyang mga kamay habang nananalangin kay Allah. 3.Humarap sa qiblah (ang direksiyon na hinaharapan mo kapag nagdarasal ng mga pormal na pagdarasal). May mga ulat na humaharap ang Propeta sa qibla kapag nagsasagawa ng du'a. 4. Subukan na umiyak kapag nagsasagawa ng du'a Ang pagtangis ay nagpapakita ng katapatan na ang isang tao ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili sa harap ng Allah. 5.Asahan ang pinakamabuti mula kay Allah at iyong malaman na Siya ay tutugon Si Propeta Muhammad ay nagsabi: ” Walang Muslim na hindi nananalangin ng anumang du'a kung saan walang kasalanan o pagtatapos o paghihigpit ng mga relasyon sa pamilya maliban na si Allah ay magbibigay sa kanya ng isa sa tatlong mga bagay bilang kapalit: ito ay kung Siya ay sasagot sa kanyang du'a sa lalong madaling panahon, o ito ay iipunin para sa kanya sa Kabilang Buhay, o ilalayo Niya ang isang katumbas na kasamaan mula sa kanya dahil dito. "Sinabi nila:" Kami ay magsasabi ng maraming mga du'a. "Sinabi Niya:" Si Allah ay mas mapagbigay.”[6] 6. Magsagawa ng du'a nang may kapakumbabaan at takot. Sinabi ni Allah sa Quran, “Manalangin kayo sa inyong Panginoon ng may kapakumbabaan at lihim . Katotohanang, Siya ay hindi nalulugod sa mga lumalabag sa pag uutos.” (Quran 7:55) 7. Aminin ang iyong mga kasalanan. 8.Maging matatag sa pagsasagawa ng iyong du'a Sinabi ng Propeta, “Kapag ang isa sa inyo ay nagsagawa ng isang du'a, kung gayon ay hayaan siyang maging matatag sa kanyang du'a at huwag siyang hayaan na magsabi ng, 'O Allah, kung gagawin mo, kung gayon mangyaring patawarin mo ako,' sapagkat walang sinuman ang makakapilit kay Allah na gumawa ng anumang bagay.”[7] 9. Ulitin ang du'a ng tatlong beses Ang pag-ulit ng du'a ng tatlong beses ay iniulat mula sa Propeta sa maraming mga hadith. 10.Sabihin ang "Ameen" sa dulo Ang "Aameen," ay karaniwang binabaybay na "Amin" sa panitikang Ingles sa Islam at ang katumbas ng wikang Ingles na"Amen." Sa wikang Arabe, nangangahulugan itong, 'O Allah, mangyaring Inyong tanggapin.' Talibaba: [1] Saheeh Muslim [2] Tirmidhi [3] Tirmidhi [4] Tirmidhi [5] Nasai [6] Ahmad [7] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/140/ang-panalangin-bahagi-1-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Panalangin (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Ang kahulugan, mga kapakinabangan, at pamamaraan ng panalangin (du'a).

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 74 - Nag-email: 1 - Nakakita: 9451 (daily average: 5)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin


Layunin:

·      Unawain ang kahulugan ng du'a

·       Pahalagahan na ang du'a ay pagsamba

·       Matutunan ang 18 na kapakinabangan ng du'a

·       Unawain ang wastong etiketa at pamamaraan ng pagsasagawa ng du'a

Mga Terminolohiyang Arabik:

·       Du’a: Panalangin, dasal, ang paghiling kay Allah ng isang bagay.

·       Shirk: Ang salita na nagpapahiwatig ng pagtatambal kay Allah, o paghahalintulad ng mga banal na katangian sa iba maliban kay Allah, o ang paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, pinsala at pagpapala ay nagmumula sa iba bukod kay Allah.

·       Halal: Ipinapahintulot

·       Taqwa: Sa panglenguahe ang ibig sabihin nito ay "upang protektahan" o "magsanggalang", tulad ng upang protektahan ang sarili mula sa maling gawain. Sa Islam, ang Taqwa ay tumutukoy sa kamalayan kay Allah. Inilalarawan nito ang isang estado ng kamalayan kay Allah sa lahat ng iyong ginagawa.

·       Aameen: Ang isang ekspresyon na sinasabi sa dulo ng panalangin, na nangangahulugang 'O Allah, mangyaring Inyong tanggapin.'

·       Qiblah: Ang direksyon na kung saan nakaharap ang isa sa tuwing magsasagawa ng mga pormal na pagdarasal.

 

Supplication1.jpg Ang salitang Arabik  na “du’a” ay nangangahulugan ng paghiling sa iyong Panginoon ng Kanyang tulong at suporta. Ito ay maaaring isalin bilang panalangin o dasal. Ito ay isang uri ng pagsamba dahil si Allah ay nag-uutos sa atin na magsagawa ng du'a sa Kanya: 

“At ang inyong Panginoon ay nagsabi, Manalangin kayo sa Akin at kayo ay Aking diringgin!’” (Quran 40:60)

Yamang ang du'a ay isang gawaing pagsamba, ang paraan ng pagkakagawa nito, ang pamamaraan na dapat sundin, at ang paraan na kailangang gawin kapag isinasagawa ang pagsamba na ito ay nararapat na mula sa Quran at Sunnah.

Ang du'a ay may malapit na kaugnayan sa pananampalataya ng isang tao. Isa, ito ay isang bukas na deklarasyon na naniniwala ka kay Allah at kay Allah lamang. Ikalawa, nararamdaman mo na wala kang kontrol sa iyong buhay, kundi si Allah. Ito ang dahilan kung bakit ka pupunta sa Kanya at hihingi sa Kanya ng iyong mga pangangailangan. Tatlo, nagpapaalala ito sa iyo na si Allah ay tunay na nakakarinig sa iyong du'a at tutugunan ito.  

Dahil ang du'a ay isang gawaing pagsamba, ang pagsasagawa ng du'a sa ibang tao maliban kay Allah ay isang gawaing  Shirk. Ang du'a ay maaari lamang idirekta kay Allah at kay Allah lamang. Ang isang talata mula sa Quran ay sapat upang ilarawan ang puntong ito:

“Sabihin (O Muhammad), ‘Ako ay dumadalangin lamang sa aking Panginoon, at ako'y hindi nagtatambal sa Kanya ng iba pang diyos.’” (Quran 72:20)

Ipagpalagay na ang isang tao ay nagsasagawa ng du'a sa iba maliban kay Allah, ito man ay isang idolo o isang santo, habang naniniwala na ang nilalang na iyon ay makaririnig sa kanya tulad ni Allah, at maaaring sumagot sa kanyang du'a, kung gayon ang paggawa niya nito ay paghahalintulad niya ng bagay o tao kay Allah . Iyon ay tiyak na shirk.

Ang Kapakinabangan ng Du’a:

1.    Ang du'a ay isa sa mga dakilang gawain sa paningin ni Allah.

2.     Ang du'a ay ang diwa ng pagsamba.

3.     Ang du'a ay tanda ng pananampalataya.

4.     Ang pagsasagawa ng du'a ay pagsunod kay Allah.

5.     Si Allah ay malapit sa taong nagsasagawa ng du'a.

6.    Sa pamamagitan ng du'a si Allah ay nagpapakita ng Kanyang pagkamapagbigay sa atin.

7. Ang du'a ay tanda ng kapakumbabaan.

8.    Ang du'a ay nagtataboy sa galit ni Allah.

9.     Maaaring mailigtas ng du'a ang isang tao mula sa Apoy ng Impiyerno.

10. Ang pagsasagawa ng du'a ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa Makapangyarihan.

11. Minamahal ni Allah ang du’a.

12. Ang du'a ay nagbubukod sa isang mananampalataya mula sa isang di-mananampalataya.

13. Ang du'a ay ang sandata ng mananampalataya at ng mga ginawan ng kasalanan.

14. Ang du'a ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Lumikha.

15. Ang du'a ay isang madaling gawain ng pagsamba.

Bago Ka Magsagawa ng Du'a

1.     Ipantanto na tanging si Allah ang tumutugon sa du'a

“Hindi ba Siya ang tanging tumutugon sa panalangin ng isang nagdadalamhati, kapag siya ay nanawagan sa Kanya, at Siyang pumapawi ng kasamaan, at gumagawa sa inyo bilang mga tagapaghalili sa kalupaan? Mayroon pa bang ibang diyos na kasama si Allah?Sadyang napakaliit ng inyong naaalala.!” (Quran 27:62)

2.   Maging tapat kay Allah kapag nagsasagawa ng du'a

“At yaong inyong mga dinadalanginang bukod sa Kanya [kay Allah] , ay walang kakayahang tumulong sa inyo at walang maitutulong sa kanilang mga sarili.” (Quran 7:197)

3.    Huwag magmadali kapag nagsasagawa ng du'a

      Ang Propeta ay nagsabi, “Ang alipin ay makatatanggap ng tugon hangga't ang kanyang du'a ay hindi nagsasangkot ng kasalanan o pagtatapos o paghihigpit  ng mga relasyon sa pamilya, at hangga't hindi siya nagmamadali. "Sinabi," Ano ang ibig sabihin ng pagmamadali? "Sinabi niya:" Kapag sinabi niya, 'nagsagawa ako ng du'a at nagsagawa ako ng  du'a, at hindi ako nakakita ng anumang tugon,' at siya ay nabigo at tumigil sa pagsasagawa ng du'a[1]

4.    Magsagawa ng du'a para sa mabubuting bagay

      Gustung-gusto ni Allah ang Kanyang mga alipin na humihiling sa Kanya ng lahat ng bagay na nasa kanilang espirituwal at makamundong pakinabang tulad ng pagkain, inumin, damit, gabay at kapatawaran atbp. Si Propeta Muhammad, nawa ang awa at pagpapala ni Allah  ay sumakanya, ay nagsabi:: Hayaang hilingin ng isa sa inyo sa kanyang Panginoon ang kanyang mga pangangailangan, kahit na humiling sa Kanya para sa sintas ng kanyang sapatos kung ito ay naputol.[2]

5.      Magsagawa ng du'a nang may masigasig na puso

     Tumutok sa pagsasagawa ng du'a, tumuon sa kung ano ang iyong hinihiling kay Allah, ilagay mo ang iyong isip at puso dito. Isipin kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad, “ Magsagawa ng du'a kay Allah sa isang estado na ikaw ay tiyak na ang iyong du'a ay tutugunan, at dapat na iyong malaman na si Allah ay hindi sumasagot sa isang du'a mula sa isang pabaya, walang pag-iintindi na puso.”[3]

 

 

6.     Kumita ng iyong kabuhayan mula sa mapagkukunan na pinapahintulan ng Islam at kumain ng halal na pagkain

    Ang pagbebenta ng alak at karne ng baboy, pagsusugal, pagnanakaw, at pagtanggap ng mga suhol ay mga halimbawa ng hindi ipinapahintulot na pinagkukunan ng kita. Sinasabi nito sa Quran:

“Si Allah ay tumatanggap ( ng mga gawa) lamang mula sa mga may taqwa  (takot sa Kanya).” (Quran 5:27)

Habang Nagsasagawa ng Du'a

1.    Purihin si Allah bago ang du'a at magpadala ng mga panalangin sa Propeta

   Ang Propeta (ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya) ay nakita ang isang tao na nagsagawa ng du'a. Inutusan ng Propeta ang taong iyon,“kapag natapos mo ang iyong pormal na pagdarasal, ay umupo ka at purihin si Allah ng papuri na karapat-dapat sa Kanya, at manalangin sa akin, pagkatapos ay sabihin ang iyong du'a.[4]

      Sinabi din ng Propeta,Ang isang du'a ay hindi itataas kay Allah maliban kung ang taong nagsasagawa ng du'a ay kabilang dito ang 'panalangin sa Propeta.’”[5]

Samakatuwid, maaari mong simulan ang iyong du'a sa mga salitang tulad nito

          Alhamdulillah was-Salatu was-Salam ‘Ala Rasulillah

      “Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah at ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa Kanyang Sugo na si (Muhammad)."”

2.     Itaas ang iyong mga kamay

      Ang mga Muslim ay kilala na itinataas ang kanilang mga kamay kapag nananalangin kay Allah. Mayroong maraming mga ulat mula kay Propeta Muhammad na itinataas niya ang kanyang mga kamay habang nananalangin kay Allah.

3.    Humarap sa qiblah (ang direksiyon na hinaharapan mo kapag nagdarasal ng mga pormal na pagdarasal).

      May mga ulat na humaharap ang Propeta sa qibla kapag nagsasagawa ng du'a.

4.     Subukan na umiyak kapag nagsasagawa ng du'a

     Ang pagtangis ay nagpapakita ng katapatan na ang isang tao ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili sa harap ng  Allah.

5.    Asahan ang pinakamabuti mula kay Allah at iyong malaman na Siya ay tutugon

      Si Propeta Muhammad ay nagsabi: Walang Muslim na hindi nananalangin  ng anumang du'a kung saan walang kasalanan o pagtatapos o paghihigpit  ng mga relasyon sa pamilya maliban na  si Allah ay magbibigay sa kanya ng isa sa tatlong mga bagay bilang kapalit: ito ay kung Siya ay sasagot sa kanyang du'a sa lalong madaling panahon, o ito ay iipunin para sa kanya sa Kabilang Buhay, o ilalayo Niya ang isang katumbas na kasamaan mula sa kanya dahil dito. "Sinabi nila:" Kami ay magsasabi ng maraming mga du'a. "Sinabi Niya:" Si Allah ay mas mapagbigay.[6]

6.     Magsagawa ng du'a nang may kapakumbabaan at takot.

      Sinabi ni Allah sa Quran,

“Manalangin kayo sa inyong Panginoon ng may kapakumbabaan at lihim . Katotohanang,   Siya ay hindi  nalulugod  sa mga lumalabag sa pag uutos.” (Quran 7:55)

7.    Aminin ang iyong mga kasalanan.

8.    Maging matatag sa pagsasagawa ng iyong du'a

      Sinabi ng Propeta, Kapag ang isa sa inyo ay nagsagawa ng isang du'a, kung gayon ay hayaan siyang maging matatag sa kanyang du'a at huwag siyang hayaan na magsabi ng, 'O Allah, kung gagawin mo, kung gayon mangyaring patawarin mo ako,' sapagkat walang sinuman ang makakapilit kay Allah na gumawa ng anumang bagay.[7]

9.     Ulitin ang du'a ng tatlong beses

      Ang pag-ulit ng du'a ng tatlong beses ay iniulat mula sa Propeta sa maraming mga hadith.

10. Sabihin ang "Ameen" sa dulo

      Ang "Aameen," ay karaniwang binabaybay na "Amin" sa panitikang Ingles sa Islam at ang katumbas ng wikang Ingles na"Amen." Sa wikang Arabe, nangangahulugan itong, 'O Allah, mangyaring Inyong tanggapin.'Talibaba:

[1]  Saheeh Muslim

[2] Tirmidhi

[3] Tirmidhi

[4] Tirmidhi

[5] Nasai

[6] Ahmad

[7] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

--b2_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd-- --b1_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd Content-Type: image/jpeg; name="Supplication_(part_1_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Supplication_(part_1_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAEcAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzR3YO 3zHrSb2/vGkf77fWkr0DgHb2/vGl3t/eNNopiHh2/vGje3qabS07CF3t/eNLvb+8abS1VhC72/vG je3qaSigB29v7xo3t/eNNpaYC72/vGje3940lFFhC72/vGje3qaTrRTsA7e3940bm/vGkoosAu9v 7xo3t/eNJRRYB29v7xo3N/eNJRRYQb2/vGje3940lFKwxd7f3jRvb+8aSkosA7e3940m9v7xpKKA F3t/eNG9v7xpKSkMXe3940b2/vGkpKAF3t/eNG9v7xpKSlYYu9v7xpN7f3jRSUhi72/vGje39402 ikAu9v7xpC7f3jSUGkMXe3940m9v7xpKKkYpdv7xqSF23H5j0qI0+D7x+lIBX++frSUr/fP1pK0R IUtFFMQUtFLVCCiiimAUtFFAgoxS0UwDFFFFOwgooooAKKWigBKWiigAxV6w0qe/tbqeND5cC5Le p9KrW8DXNxHBHw0jYye3vXf2uiW2n6W8bJG6/wABeXBc+pHYVzYipKKtHc3o01N3lsed0Vra7piW MqtEAu7l0DZCn2PpWTW0JcyuZSjyuwlFLRVkiUUUUrAJijFLSUWGJRilopDG0UtJSATFFLSUhiUl OpKVhiUlLRSASiiikMSpIPvH6UynwffP0qRg/wB9vrSU5/vn60laEhS0lLTEFLRRTELRRRTEFLRR VAFLSUtMQYooooAKKKKACiilosAlLRRQI0tCsmu79WORGnXH8XtXYqkV4kxWSBfJTDqyknaK5/w9 ctaQxlIw+9ircc8+ldza6DZQ2bBUIeRT5j7uWHpXm15c0zvoq0dDitShjvrZ2iwr4wpHRsdq5ggj IPBHUV22t2iafOkVuuIWPc9DXJagoW9k29DzW+Gl9kxrrW5VopaSus5wooooASilopAJSUtJRYYl FLSUhiUUtJUgJiilpMUDEpKWipGJSYpaKQxKkh++fpUdSQfeP0qWgBx87UlOf77UlaIkKWiimIBS 0CjFMApRRRVWEFLSUtMQUUUUAFLRRTEFFFFABRRRTAKXFFT2Vq19exWysFMjY3HoPelJpK7Gld2N Lw3cFdTt4S20F889MV6Y+q2cCujSOzRx+YSi7hj61xdlo1hps3moz3syAgn7sY/HvWp5N3LZiaKZ FjThI4hwPavKqyU5XiehSi4Rsyv4nuIZrdZkkyAA+M5IHuO1cNNJ50rOe/T6V2szpco6XsCS7htZ hw351iato1pb2LXNk8m5W5jcdvY1rh6ii9TKvBy1RgUUtFejY4xKTFLRSsAlFLSUWGFJS0UrAJSU tGKQxtFLRSsMSkpaSkAmKKWkpDEpKWg1IxKfD98/SmVJD94/Skxg/wB9vrSUr/fb60VaJCiilpiC lpBS00IKKKUVQgoopaYBRRRTsIKMUuKKACiilpiEpaKKLAGK09Fhy005/hG1fxrNrd0d0Noka8uG O4eprDENqBrRV5HSTSb9BtngQHLbXCDq1WtL0++tLK7ku4jFFIuYwx5zTvA6ytdXEZQeSh3ZYdD6 Cuyu40lhPmgMO26vL6noo8zijuN0QaJwHbqVNNvhGb2aED5B8pHavQpVZ7Z1GBhDjjpxXmqMcyNJ yxY5NNabCkczcQm3uHiI+6eM+lRVoavKkt78o5VcMfU1Qr16bbimzzJpKTSEoxS0lWSJRS0YoGJS GlopWAbS0YoqRiUhpaCKBiUlLRSsMSkpTSVICUUtJikxjTUkP3j9KZUkA+Y/SpYwf77fWkxXYv4P sSxxNMD+FVpfBgxm3vfwdalVIlOlI5igVqXfhzUbQFvKEyDvGc/pVO0tJLq48oAoF5kYj7g96vni ldsjklexBRUk6xrMyxEsinAJ7+9MrSLurktWCiiimhBS0UVQhaKKKYgoopaACjFLRTAKKKKBBU9r ObaYMDgdzUIoP3TUyipKzGm07o9U8OX0sltGYYwZ5Uydq5z74rYk06e6jZriZQR2J3Y/DtWT4DhW PTSQTuMIGc9BXTrbx29syxLtB5J7k14rWtj14vS5jJDdwFlilWQAfMqtnH/Ae1ef6jIts07HgBiV HvXp9tbQq8kqoBIWILDvXlfidAssoYYZZ22+9a0Y80kmZ1naNzAJLEs3U8mkpTSV69jyxKKWigY2 inUlACUlLRSASkxS0UrDG0YpaKQxKSlopDG4opaQikxiUUtJUgIafD9402nw/eP0qWNHo7SjJ60n mc1XdwXPPfvTfNPQ1yHZctCUjO2oLm0hvI3DrsZhgunBphlAwcmkExHOTQ1cDktS0mfTHG/54WPy yDp+NUq7iRo542ilG5HGCDXJajYNp9zszmNuUb2rqpVObRnLUhbVFSlooroMQpaKKYBS0lLTELRR RQAUUtFMQUUUuKBBikP3TThQRkY7mkwPXfCkkVnoFkGyZHgGEQZY1szyXjwkhIrVOxlOWP4dqwPD Tzw2KpHu3mNU+RdxwOwzwK3U02a45m2rnr5nzsf6CvDk7tnsx0SIoprmFcSWwkUnO6Fs/pXnPjCJ fLkkA6XJ6jnkV6Hc2qacGf7QECjOEbkf8BrgfFUiXsdxLFLvQkPuIxk1pQdpozrK8GchijFL6Ule yeUJikp1JRYYlBpaKAG4pMU6ikMbSU40lAxKSlopAJRS0lTYYlJS0UhjaMUtJUjEqSH7x+lMqSH7 xqWB2HnLIpdTlc4yab5lVkkmiUBdoXP3G6U4zRyHAPlv37r+dcZ0qRY8zjGaYZCMEGqzl0OGGPft TfMz/npTsLmLZlyOaq6hGLu0ZCcsvzIaQk0AEnrTTs7ibujnh9OaWpLlPLuZF96jxXoLVHKwopaK oQYpaKMUCCloopgFLRRQIKKKWmACtTQ9An1u7RM+Tag/vbh+FA9B71l16V8K4Vk06+eRQ4WUBd3R fpWGIm4QujWhFSnZnV2ky29tHa6XaO8aAKHf5QffPepxa3M//H1c7VP/ACzhGB+JqHWNRksYVMC7 pBztA7fSs/SfEdxOzR38SCRmGzy+MA9q8R1Ip2Z66g2ro1Lyygh0q7WGMAmI/MeT+Zry25CyadKr gYKHr2NeuXI32dwvrGw/SvJ9mVKuPkf5T9a3p73MZ7HJjoKKfNEYJ3iYYKHFMr246q55LVmJRS0l ACUUtJQAUlLRRYY00lOpKQxKSnUmKQxKSloxSaAbRS4oxUjEpKWkqRiVJD94/SmU+H7x+lSxm6VZ I9sjB3XqwHBpyoShBIA64NMLFW+YbkzT027mcNnd+QFcdrGqZIp2gJneCMkdhTCAORQnBGTjPAAq UbRhQuWJwS1IvcYOe1OAwaQDDbeuemKkUZwKVxpGHqQAv2x6Cq2QOvFalrpsuva69vbttUH55Oyi u1sfDfhy3ikj2C5niO2TzDzn6V1+2UIpGKoubuebD17Utdd4h0OweAzaeBBJGP8AVg/KwrkRW1Oo pq5nUg4OwUtFFamYUUtGKYgooxRQAUtFFMQV6n8L4ynhy4f+/cH+VeWivXPhxHs8IRN/flZq48Zp A6sKvfHa7eG31fMb4bAyDS6dJJqV4kawqwjO5pMfdrav9JtNSX/SovnAwrjhhViytIbK3WGBdqr1 Pdvc15XKj0uYmkGY3Hqh/lXnMGlG/tWEcsaukhyrHk16RnII9j/KvNBhbuYZxh2puPMrCTszE8Ta PPY2yTzw7WMm0ODnIrm66DxNqE9x5Nt5hNuvzAZ71gYr1sHFxpK7PMxUk6mglFFFdRziUUUUDEop aKAG0YpaKQxKbTsUUhjaSnUhpDEpKWipYDaKWipGNqSH7x+lMxT4fvGpYzcY/OQfXrSbcEFTg0E/ OR05pQMcCuLm7mth6SKWUMuHAwCelJPcR222SUNh22jHrRgEYIpVypGQHVTkA9qGuxSZYL7flwAC RyBzT4owXBlJSLcAzH0qHfuAdOSCBjvinFnuZFWODDkgCMNuyR3qGaI7FjaaNpkk9rDHEgXK4GCx PSuNjllSc3CuRKx3E+tbOr3sd7FBagnMQHmIo4L/AF9qxSR5hReSvXFNFTeug67umny7rt4+YDpX OHBYkdM10OfbINULvTc5kt/xT/CumhNRdmc1WLlqZoopcEHBBB7iiu45woopaCQpKWjFMApaSlFA B2r2bwKnleDbAEfeBb9a8YbhCfavcvC0fk+F9NTAx5INcOOfuo68IveZqjGBml4xSd+aAOa847x6 Dp2rzG/TbqF2mf8Alqw/WvTlPIFebasuzWLwf9NDVQ3FI5PW0KtEe3IrMrb19P3MT/7VYlevh3em jy66tNiUUUVuZCUUtJQAUlLRSGJSUtFACUhpaKQxKSlopDG0UUVIxKSnYpKlgJT4fvH6Uw0+H7x+ lSxmsxy5+tSBuwqIkeYadz68VxNGqZOMU7p71CrVIrCos0aJpjwuTkHBq3pt6LC/FxIpOFIGPWqw XNKw4B9KLplK61JZpfnedhjnJA9TUqqI43jjQLvG5iOp/Gq6kryuGU9jRcia4jQW7hW8wb89dvek 1YpO4ggkitRLKQM9F7ketIrBcs3RRn6Vc2iWR8gmPgkDrVTVmMkCx2sXzStsVV5J/Gqhq7CkrK5z 8khlldz1Y5pKlubZ7KdoJdu9QM4ORSW1tPezrBaQvNK3RUGa9RNJXOBpt2I6MHgDqeldppvw0vZ0 D6jdJbA/wJ8zVu2nw70i1cSSNNOynI3HAzWE8XCO2pvDDTe55zqNstpd+SmflQbs+tVa7nX/AADc PLLd6dOJXY5aJ+D+BriZYZLeZoZ42jkQ4ZGGCKrDVVOCu9epFem4SemgyjFLRXSYCP8AcNe86Snl aNZJ/dgX+VeEKu50X1YD9a9+tk2WsCf3YlH6CvOxz2O7B9SYYNArP1bVYtJtTIyF5CP3aD+I0mjX 93f2zvfWwtpFbAAPBFefzK9juszUVsEYrzvXVxrl4P8AazXoXQiuC8SKV8QXHvj+VXDclnM66u7T T6q4Nc5XU6sm7S5/YZrlh0r1cI/cZ5uJXvBRRRXUc4lFLSUAJRS0UhjaKWkpDCiiikAlJTqSkxiV Na24upvK3bXYHZnufSoqltILi4ukjtFZps5GO1Z1HaLaLhqyAgqSrDBHBHpSV2kvgw3zCdpjBM4/ eIORn1qB/AMnOy/U/VawhiIyV3oayoST0ORxT4vvH6Vt3fg7U7YExiOcD+6cGsgxS20rJcRNGw7M MVanF7EOMluaB6n60oOaRjhmwO9KDXMNDgfanjsSKZyKcuaRaJlbp6VKrg9arZ9+lSAjsahxNFIs 47jj2pMA46gjvTEbpUwcMMCo1RorMkjuXhiaM9H6t7U2PzVuXxgRBMqfVqMfiKACp+T8jT06DIks bW6upLuY+bxsCdlPc+9dh4Ml0lNORdOgaGZywYyD53x1OfSuc06O2+0xRMNkW8u496vadcPZ6nLd xR+ZDECCB6HpSnOT0voOEUtTuw3rTWkA4OKw9M1pZNNe4upBuMpXaOvPQVoSS1makzyDsa53xRoU Ot2rOoC3kYykgH3vY1pvKfWoHn2n5T0qoycXdClFSVmeTMjI7I6lXU4YHsaSt3xbaLDqguIxhZxk /wC8Kw/SvapT54qSPIqQ5JNE1mm/ULVf70yD9a97+6ABzgD+VeGaHH5uv6enYzr/ADr3J/vOFzkZ AxXBjn7yR24Ne6zjdQ+261LctGinY+1RuxtA9Peo4Bd2m9biK4SN2XJznGO9Si88q4dYyvUhhjPN XLG7nu7pYIYwzfxMOAorx/YX1b1PS9pb0OoRvkUg8bRyetcV4nQ/2+5HdVrteFAAHSuU8Qxo2vR+ d/q2QbucV0620MVa+pydwPM06VCCWZSPbOa5eeBrWZoZCNy9SK9KfQLGSLZBcSoM9mDfzriPFFl9 h1x4vMDkopJAxiuvL6lTn5JbHLjKceXnW5kUUUV7B5olFXdKjWa7aBwD5kbAZ9ccVSHoT8w4IrNV E5uHYtwaipBSU7FJVECUlLRQMSiiikAlFLSGpYxY4nmmSKIbnc4Ar0XQ9Hh0e1CoA07j55O5PpXJ +FYFfUHnYZ8pcL9TXbJJhRzmuHETbfKduHgrcxcLAAZ69hSsQeTkVXV898UpuABgnJ965jpBxj0q tLDHOf30SvjpuGak8wE4xTC53nGMVSJdjgics31pQT+VNYYZqB9fwrQ4kSLyKUD8abkZFPB79qRS Hdeg5FPAxTAfwp4xjk9KCkPBIp6sR0NRDmnjPTFS0WmWUfGM9KmGCPeqgP5ipFY1m49jRSJyoON3 51JHcSwxyRqfkk+8aYknHP508DJyvSlfuWvIsN5TC2ELYIA3EDvWhaawZbm4ku22qsfyqOn0+prH AaM7oztanJIPLMbDknNJopM6NpGMKvjAcZHNUpLjAxmqkU7wyRbmbao4UH9KkJ89BI4G92+UIO1K 4zI8UqZNPikPVZMCuXrp/FLhNOii/iMnT6VzNerg/wCGediv4hreEo/N8Waev/TTP6V7Rn5mwe9e Q+BI/M8X2nHChm/SvXAe9ceNf7w6cJ8Blat4fjviJ7QiG5B5PZhWhp9jFp1sIo+p5dj1Y1MGGOtI WrkOklyPrXK+KuNShOODHXTFveua8VjNxbN6of500BjtIIwPU9K4W9lkmvZpJ3LyFiCTXaShm2Hs OlcbqC7NRuF/2zXdgklJnHi2+VFerGn6fc6peJa2UZklb8lHqarHpwMn0r1fwdoqaNpasyg3U43S N3HtXViK3so+ZzUKXtJeQnh7wPZaQFmuD9ovO7/wr7Crt94Q0a/Q+bZqrdd0fBrZVvloc4GAfrXk uTcufqemoRS5baHmmt/D6a0VptLlM6Dnyn4b8DXHMrIzI6lWU4KkYIr3KVhXGeL9Ajvka7tVC3SD JA/jH+NdtDFO/LM5a2GVrxPP6Sl/n39qK9A4BtFLSYpDCiiipYG54bkEYmHcsK6aKfK8da4nTJ/J uSOziujt5S+Aua86urTO+hK8bGyk2ATnmlMu7tz7VR+0RxYDsXf+6v8AWmS6oUH3kiHtyaxN7mkq yAEnAGO9RiRQxDyp+BrFk1IOflV5GJ4LNjNRSak8Mojm2QsVyBtzxTuQ5Ixzy5BPelGKa5+ckdPW gHvWpxjxx0FOB7U3rTgPWgpD16daeCMYqMGng0i0SDNL7E0zJ6U8MAOOtIpDx+dPU5HNRq2T7U4f ypMpEgJ6VMkhXFQA04HFQ0WnYuCRXHPWlKbl6ZqsCR+NTpIV47VFmtjRNMerMvX5h6nqKnicqQ8R yyjqe1MGx1yODTNmOmQfUUtx7DNSshqttawphWDlpJT2HeuWntpLcK7qRG5IRj/Fiutf5inVdueB 0apFjhnkiF5FuwhTA6KD1/GumjiHSVnsYVaCqO/Ur/DuwnbWTfmJhbIhXzD0J9q9KzxWbptxavax w2oWONSVRB6Cr+cjBOawq1PaT5jalT9nHlJRk9xS/L3JOKYpwOlBJNZljt4B6VgeJxk2pPQ5Fbn1 NYviYfubUj++RTQGAwyCK4/WV26tN74NdeTjPrXLeIV26ru7MgNdmDf7yxy4pe4Q6LAtzrdpG/3d 4Y/hXrcUoPC8AV5NoUoh1qB/rXpNpMXjzkAdyaMa/fQYNe4zaWX8aRpevNUluI1HDM/06fnTJdQi jByI1/3nrjOonklHPrWbdSDJIofV7dicy24PpmqMt/HKcKEYnptaqTA4jxBaC11RmQYSX5h9e9Zd dN4gtpLwFreN3aAFnXHKr3rC/s+5OkDUkQvbl/LJHUGvUoVU4K7PLrU2puyK2KTFbx8K3MWoWEbg vbXIBaRf4M9Qferdp4TSO/vIL6RTb+XmCVW568HFN4iC6gqE30OV+tLg7lXBBbp711tr4dtJNKms LiVXu45f9bGOU44z7GpJILK/0KCaO3aY2KfKy8MWU8qazeJXRFrDvqctBZXL6klmsZS5zwrcVu6f BcTiaFMwzIMsG/lWneXBljt9Vt7RZJQQRkYbyyMH8RU1wl0J4HjIZGOybjkqeh/CuWrU57M3p0lE zraxmubKfBMMyOFUN/F7VGulm405Asgivg5B3cjP901rfY2+3LOZm2Fdjxno2OjfWkj08RXk1wjM PPA3qegYdxWVjWxQltrTVIIZI/knhGN8R+6w6g1OklrqaJNJGXAXaWPDBu4NWYbCOB5TEgTzSGbH dvWplhwCMLjOcAY5p2EcDbuXRh1KGpgOuar2YwJ27BgKs1qjiFB7U4ZFIvAokKwoJJnCKemeppsp D1OKcM9+KzW1qNT+7iZh6nvU0GoiYbscdx3FRzIovjFPFRKRgFeQfSngYxnvTKQ8YFPBwKYppwNI aJARinZ9O9MByPpTwfSkWh45binBiaYPXvTx0HNIpEinaetWYpxj5hmqgP4U9Tjiocblpl4IGGVx 9KI98TAr2/hNQIxU8HFWUkDY3danVFqzJoJCG3QsY5ACMeua3tO1dZZFilXa5IVR+Fc+Y84PX3FW rEBL+B5GONw+b0qLFHXEnp0pufemOw3Hmk3VQiTcD0Gax/E3NhCcdJP6Vq7iR6VmeJFP9mL7OKAO dPNc14iGbmBl5LKRiulVQc1dutMsVuNGncOzRvhSF4kJGefyralUVOfMzKrTc4WPO7cOkizhTsjY bmxwPrXapdXTXFtaxxZmnTdFu+7j1q2tjAi61bQ2BO8+Y6P0kJGRt/GtCNbiSLTpRBGhwFcHrEuO g/KniavtXexNCn7NWuZENnqF9BFNNM5RpNjxpwU9TiryeHoYrycTN5luF+Qg4ZT3zWg9rI6SL5xD tny3UcrkU+2tXjhjEhaSVVwznjefU1z2NzGGiQHSmhkcGbdkTqO3XkfSpm06zka0kWMqIAGVl6N9 a1ktPLDDAG77x9aRkihG1pEVRxjPShJhoZnzRav8tuFe5jO6Qcrx2/EVBbWtwBfWhiSCFXbydg4Y MMgn6GtFr6zi+/OCQe3NQPrlogO1XbtVp2E1cpS6bd3OkRRSXLLeKVYyL0JU/wBRU8ulJLfW13hg 8GRgHhgeoP41DL4lQZ8uJQfc1VbX7uU7YkPtsQmncmyNRNMjju5bqNAkkyhZCO+OhpUtorUPs2IG Yuw4GSetYpk1e558ubHv8tIdH1GXLSMiA/3nzQBrNNZ2wx5qAdgD2qtLq1lGcLuY+wqoPDznHm3a 8f3FqRdDtBzI8sn1OKYtRkmuxj7sWO3zHFVX16VjhAgz6DNaA0+zi5W2U/73NTgRRj5YkU+yiqsT qYBvNQuPurMc+i4pY7PUZGJaNun8T1uM5Py7unpTBI2446D1p2FY4WFPLshngyyE/gKlPXikmdHu dsf+qiG1PeljAJJc4RRuY+gqzjEmuI7GDz5RuZuI0/vH1+lYNxcS3cxkmYsx7dh9Kfe3bXly0p4X og9BUABJAHX0rCUrs2SshRU0JeCQPg7T1+lSJCsKb5DzVeWdpcgcLRaxKd3ob9lJ8zR9RjctWs5H 0rO0xi8sJ77TWnjP41qgQLyfQU8HB4FMOEjaRzhE6k1kz63K0n+joFQf3upobsVc2xwMmng1Qs74 Sqrscq3H0NXwMdetTe5SY4U9T6UwHmnKQMUFolHP+NOX/JqPOc09T070ikSqamQ1AvWpVbmkUi0j FehqSC726hbxBcs7ge1V0OKk01fM8R2wx0+aoaLudpJKAxGKZvJxxTWyWPI60g69aQyQsQetUNd/ eaO5JyQwq5uHfrVLWCDpMwHt/OmBgIOnausdrX7JbmSSP5VBAz0NcemSorXsNBS8tDcPcuo3Y2gd KGgRek1SwiPMm4+wqtL4itE+5GT9Tinf2BYq2H82THq2Knj0uxi4W1j+rc0rAZr+Jmb/AFMK59gT UX9q6pc8RQy/8BTFb6rHDxHEiAdgMUeYxU8/hTsI542msXBy4ZAf774pP7AvHOZbqNR7c1vM5Ycn JH6UwsCPWnYDITw7CAPNuZX/AN3ip10TTk5MTPjrubNXCe3T3FDHjPb2pgRJaWsQ/dW0Qx0IFDOF bjaPXAoLHd/hUZK7jnkUxDmkz1PFR7iR1yf5UjHn19KiYkHAPPemhDt3JX8zULsDwOg9aUnv296j kPzZPAPQUxDmJUZPX0qMmhiMYzzTT0x+opksYxAPXNAJLY9BSMdw6dO9IpLf/XpiOJwQT2yaj1Ob ydO2KfmmbH4VKx+Zqoaw+ZYE7KlObsjjp7meKuW0WxfMYc1Xgj8yQA9BU11JtUIvBNZRVlcuTu+V EM8xlfH8IqOlRSzYFSgAMFHU9ancq6WhsaMnz7u0cRJ/GtFAW2j1qvZxfZtK8w/fuWwo/wBkVNLO Le0llA5Vfl+tbbIUdjL1e6a5uRZwcxxHnH8TdyaqyRxWyYlO6Q9hUi4srYu3zSv6+tZzszsWY5Jr NsNy/p0uXeP+8Mge9dFC2+CNj1xiuWsCReJXUWq4soc9SCf1pxKjuSjJI9arpqNs1w0Ubb3XrioN cvTZ2axRnEs/U91WucjlMMiyJwVOaTkVex26OGXIOQakDAfSqFhL5gKr91huFXgCen4Uy0yQDgY/ KpUNUYr6BpGVJNzA7WI6A1dX9RSLTLCHtVvQk3+IHf8AuRVTU5rT8Ox5v7yQ9lVaTKR0B5zzSfKK ado5pqkZ7VJZIWGe1V9SIOl3Ax/DUweob7LafOMfwGmBzUTcDFdRoT50+Ze4bNcnAeB9K6fw+/7m 4XPakxIuk9T0zUfOcetK5yAOlR54pjHMc0wk+uTSMc9PyqNmLKAOo/OgQ8kEU0nv+tN5I9/5VGzY HsO9MQ4kZPf3pu7JPr/Ko95Yg4x9KUEFtvf1FACHGcg8d6ax9R/jRjaCWBA9RTJMgZJyT0NMQHng c5/SonOfoKQKSwHT1NMupEgiaSZxHEnVjTExW7+g7Goycjn73pWK/jDTmm2Msu0cB8Vo2l7b3qF7 eZZR3A6j8KdyVJPYl6cHrSAjp096Y+SNw5/pSHOAvUnvTBi53HaO3ekVWLn5cgDHFc5rWsSCd7Sz cqicO46say7e4uI2OyeQHHrSuZSqJDmBDt9aoauD50TY6pitlIEaZ85OMmsS5drqUmViQpwAOgqq j0MKa1uR242R59arytvkJq+YVEQ69PWq8UCGQZzWT6IqO7Y0ARR/7Rq5o2nNqF2ATtjHzSOeir3q IwK0gBzj610xto7PRLWOAFRcjdKe7e30qktRrUhuJ1ubnMY2wxjZGvoBUN4c2ar6uM1OkKhRjPNM 1CJRaLjP3q0ewrnO3kvmzkZ+VeBUFTeUp9aXyV96wKFsgTcZA5Arr3i8lobfukYBHueaxvDdnFNq kCuCQXGefxreK+ZqEjtncZDWkdhxOS1ucz6tLzlY/kX6CqFW7iJTczEk5LnvTPJX3rNie5vaES6R +0Zq7q12bLS5JF4kk/dp/U0zw7An2dzzlYjiq/ilBizTJ24JxVMtP3TF0uYw3iqT8snDe9dhZuZo FJ6j5TXGxxKJozzkMK7fS41+znr980h02WFX/AVs6FGEguX7s+KzEjUZ610GjQotgpA6sSaGbonQ 5U5o3DnipvLUUm0cUihmfao7kk2kwx1Q/wAqn2jApkqg20g/2T/KgDkITnafaui8OsfPlXqSlYEM Yx3rd8PjZe8f3DQxI0HB5x26io2JC5PPpU0ijf35PNR7QJCO1CGRod65P51lazr9to3EmZLjtGv9 a12G1Gx2BIryy7LXV7NNMzM5c8k0ETlyo6yw8Z2d1KEuEe1Zj948rW+2GXcpBGMgg8GvMTAhyCDi ur8H3MslncW7uWjhYbM9QD2oJhNy0Z0Srhc+vX2rivEHiGaa4ktrFzHAhwzjqxrr9QJisbl0JBER xXmyRKUyc5PXmmKrJpD7XWdRsWDRXLMOpRzkGux0XXYdXjK4Edyg+aInr7iuKaJeetJCTa3MU8LM siMMEGgzhNpnookUA8cE1x3jG9ea/WyVv3UQ3MB3JrsEUFlP94BiPeuJ8RwqdfuevaqLq/CYRj6n sKbDPLazCW3co4OcirZgXjrz71C8Cc9fzoscl7M6/RtZGqxASALcqMsB0f3FaecyfLwQK4nTgbea CSNiHSQAHPr1rufLGQe5NNHVB3R585JllJ67zn86WFvmP0qzqMCRancKucbzUUUS7j16U7WOWW5/ /9k= --b1_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd Content-Type: image/jpeg; name="Supplication_(part_1_of_2)._002.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Supplication_(part_1_of_2)._002.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAGgAnEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDrZ7ph I2HPX1qo9xIf4z+dNmc+Y/PeoC/rXEzsSJDK/wDfP50B3/vn86iD0ob3qSyYSP8A3z+dG9/75/Oo g1KGoEK7PjhzmqkzvjljVskEVWmUYNDGjKunYD7xrJnJZs7jn61q3YIz6VjTH94aENlm1lK4+Y/n Wtb3Bx98/nXPxybT1q9Dc4FdEWrGL0ZuC4I/jP50v2kn+M/nWT9sHrSC5IPXiixpGxsLK398/nTi 7H+M1nR3QNWlmyvWpZQksrKeHNQm6dTy5x9ae43c1Un4rSmtTOpLQna8Y/xN+dM85mP3z+dUWlAO CafG9bSWhzp3NBSf7x/OmsWB+8fzpLYtK4RQSx7Ct2y0TfFvuhtTuD1x7Vz8rb0KbSWpiwpLOSIw zkdhW3ZeH5nWOS4cIndc8mtCBrfTwUtk5PcjmnXF5zkbAQPXmto0ktzB1Gx8Gj2dqyuoLOp6seKv i7KRlYxsYdv8KxG1CUxkRx7yexNRm7lldd7bQD0BrRJLYjV7m0uquzbCZFPqaRNSeMkSO/HqaqwT b3wo+UdSTTrudUYs4Bjbgmi4WLX9qjH+scn2pReSmMYcqfU96x2dUdnXgHoCaRruZQBtALep4ouH KbaXkh5klUqexPFVZ9O024SRWtI2R+SVHGfWsuR5JG/eRKcdBuwKkS4ZCVVSuOSR92jRgc1rvgGC 6ieXTZCbgnJyefoBXCX+kX2kzNFfQPGQcAn+L6V7MbolS8QWRgM8daqXkNnrtutvqUbHn5SOqH2q XAadjyGMMvrxV2POBya2fEvhg6Myvbq8kLn7/XArGToKwkrG0bE6Z9TUyhj/ABGkt7VpW46Gt+w0 ZSVL0Ri2NySMaKCWTG0MTWna6Pcy9QwFdHDZwW44UA1dRl2fLitFSM3UZiQ6Iyr85JpxsQvc8e9b TNkYWs6cPk4qvZoXMyv9nUDqc/Wqc8ZHRiatuW71AwDd6PZoXO0yqEccgmkBYHljV2MAEAmp2tEk GRTjBpilK5m5Yj7xqORTj7x/OtCSz2jiqskZFdMGc8jMnQkHk1lzW7PwoNbxt2kOAKv2OiGRgWFa OVkJRbOK/sSeY5Csc+lX7PwvdZyY2r02x0aGMD5RWktjGo+6KwdS5sqdjzy10GWLG9SK0YLNoT1N dZcWqBelY91GFORUc1zRRsVFZkbO4/nWja3xXH7xvzrMlIqs0jIcg0nG5anY6j+0Wx/rD+dUrvUX 2HEh/OsL+0CvDZqKS7Mg9qSjYJVLiXd5JI5Jdvzql5zHOWP51NKoce9UpUZc+lUZXHtMTn5j+dN8 wj+I/nVbzQM5qM3OD7UrjsWjKf7xpvnH+8aqmbdmiPLNRzAkaEQMnc1I8Jx1NS6fas4rUTTWbHFZ uZtGmc+yP6moJInHPNdV/ZB/u0HRcj7tT7Qr2Zx+WXuRSrevG3LHFdLL4fJ6LWZfeH5Ap2imqgnT KgvBKPvc/WoriETryazri1uLOTJzxVm0vA/DdapNMhqxg6ppRG4gVzroY2KsOa9FvNjxnpzXFatA ElyKpi2M2iiipGBp69qYaenUUCJcminZooGe5STZkf60zzKoG6y7c96cs+T1rnlBnRGZc3Ub6riW gvmsZJo1TuWvMoElVN9OElSOxbElMkbIqESU1pO3agditcrnNY9xF8xNbU3IrPnjzRcdjN8vNKjN GcHpVhUw3NOeDK8VSlZkONytJJxkGokuiDgmpHgI6VXNs27JraMrkNWNK2myRzWrE2VFYNuSpFas MpAptBzluRsCqFzJgGp3lOM1QuHGfmOBWkFYyqSuUpbj95itbSdMvNSbEMZC4zuYYFaug+EUdRd3 5DK3zBc9RXQSXg0+BY44wka/cRO9bPVGCnYgsrK30WEvM4knI6gdKJLkuOG+UjOXOKq7nlLzTK0Q PIUH+Zqi90kshQKNoGSzmklYlu7LNxfQw7R5zTTHoq84pi3UkjEmMKQOpqrFdW8TsbeHcQMGTHSm z3xAGUCsegPVqLhYuLcSszKDhvYZFNDRwuSZd2fvHPf2qtvuvLVWmjU9wnp706OFShZ8qvoB1NFx 2NO3vWkYCEArj1qWe7ErJESC7YyB0rPEn2aIIgG5xzkc1FbH523c7j94HoKBmrfQh4FIyXTpg8Gq 7XDJGrLgjHGecGo57or8iEkA8A9hUkyM0R2kKAM5pDIZLiRyHRyhA6Edaf8A2m8aAuThhzkZBqor tk7wR/d3dxTIp/KLEgtCT0b+E+lNCaNW3uIhCDb4i3HO4+tSNffvAkq5H99e/vWRBcqJ2Byq/wB3 tVlXhmRljDqOmV6UyDeWWVIvLmjWa1ccEjNcxrHhC1jhNzp6swZ87c/dFXbS4ngJhmkPlk8MDyv4 Vs2l2MGOcBt3HHGaTjcadjhYVWDHqKuw6jggCr3ifSBawi4toz5WfmK84+tc7DIu4jvTVkLVs6GO VpyDnitK2TCnmuftLnBAretJ1YCpcjRJEzsF9jVdwXyRT7lgRlaZE+VxVX0JsU5k/Os6XdGTWtMv zVWnt9y5pXsO1ygk5/GrEd6y4BNU5ImjY1C0u01akQzbWcS96bJEp/Gs2G6Aqf7SSRzVpkNGpZ2S Mcmtq2txGBWJYXgBwSM1tx3AZeorObZrTSLyzKg60yTUUUYyKz5peOtZd1Owzg1nc15TVuNTVh1r LuLoNkZrMluyM81Ue9z35o5gaNCSb3qpLMe1V1n3dTUm3cKpSIcSF349zTVZjUhgI5xmnJEfSquQ 1YdHyKjmTINPb5KiaXqKehJn3EfXFU2GDWpKmRkVUeHmoZcSFFLGr9lbF3HHNRww89K2LGHaQazc jWMTb0qyAQcc1vQ2Y2jis/TsKBW5CQVFQmabEIshnpThaL6Va4pafKhXZT+xqe1QT6crKflrTAoI GKTSC7OJ1nQVkjYhRmuCvtPexnOBwK9nuoQ6kVx2vaOsqsQOam/KXyqSPP5Lz5MHrWDqcqv9a1Na t5LRnwOBXNSys5yxrZO+xzyVmRd6SiimAVKg5FR96lSgRJRS0UAeii8y5571PHde9YXmEMee9Tx3 GO9Nq4J2N+OfPerCSZrEhuM1dinB6msJwOiEjSBGKTdUMcme/FOLVzSVjeLuShqaz1EX4pC/FTcs ez5FV5uB7UGTBqGaUYpIGNJBINSqAy9KoGb58Vdt23KBTEhTBmmPCu3kc1dwDUMoxW9OJjNoobNp qeN8CoJ2x3qubnbkZrsUNDlczS3tLIsa8s5wBXS6Z4XFlun1UJJn7kXvTfDmmHTrIahfBAzjKIy5 YCpp9XmnlICgFuFLdh60WsS5XNC5uNkY+ZYkxgDHA+lZb5mmDeZ0/WqM92LphBCXfB+8fWppN8EK xxlMgfMc9/egViHUZLqQrDFIY1J5brxWe7yJIY7dN7fxO5zk0moXQ3CJbjMi/eC9zQokRAqMqyt1 5yaQE58+1jXeFZmOcdqiVfMnLFlMjfxeg/pVZlkVmLSSzzHhAOi+9XbO0kS3LS7FJ7460DHyzJFh cjHc+tRpNNI2VlIx90kcfhTriyVZRJNNncPlHpUYdgFhVuG/jI5pMCwXkQ7cgvjk5p0bybo41xkj kelQwqBL5McgzjLP1zU7W5sgTuT5hlecnFAEbsY5fK3EF+W9z7VKsxMpGScDlaFjSS2+eQeYOST1 osrY7gzSfNgjGOo96bBE1wv+jjaQZByc/wANVZColViCWb7w7Yp5l4IC5IbaQfT1qSygDPIHbJOc D0o2C5H5kSEqTlWOUOOlKhWBmdDtDHJ9DUAtmMbxAkyRnK/SkgkDBCRyFO4GqTJsXpF8wl0OXX7y E/yqxHevtQPFwnAPcj1qpaOoYbwPn6EdRUiPuiZZGfCHoOtUI3rO+QsIroK6yjGD0Nc74j0pLOZ5 oYwtseUCDnPvVy2uYfLEeWIU8MRzn0rW8qLULJ4J06jvUtDPPo7nBBGK17K8J71m6vpH2JzJFlRn HlnNRWcrKQBUstM6pZS681LEBms23nyoOatxzYFNAWZlHGarlsqV9KfJOClRRsoak2CKd1H8uaxb pDzjrXTyosiECsa5tmVunFCYNGQJXQ8E1PFdYb5mp8kA64qpNDjBUc1SbM9DXjuRjcpwa0rLVDkK x+tcrA7rw2avwknGDVtXQr2Z1puFkHWqN0eTVKC5I4NOluM1hKNjphNMpXRIzWVLIQa0rhgR9az5 UBOalDYkMh3CtuzAcDNYsQAIzWtZyBSKYjTW2DcYpzWgXPFPimGRzU5lU9TVXBxMa6gPpWa6turo p1VycVnTwgU0yZRKKLuwDUptQeRTdwU1PHMOM1fQyWjEhtQG6VqW1vjHFRwAEA+taVvHmuaaOqDL NqduK1IZuKoJHiplyKi5pa5prLkU8SVQSTFTLJmqUieUs76N9QB804HNFxWFc5FZ19bh0ORWjjNR yx5Q5pNXGnY8t8WaYDFIQvNeXzIUkZT2Ne8eIbDzYXGOorx7VtOMV6w245rSmjKq9bmLSVZktmDY C5qMwPn7pqzO4wVKlSRWbydjV6LSyeeaAKVFa39kH0NFMLmjv+Y00uaaSNxpcelMT2LMFwRxmtCC fPesXpU0M+04pSVxxbR0cEwq1vyKwre5960IpsjrXJUidVORZZsUwye9Ru4IzmoHlwKwsb3JZJcd 6qSz89ajlnAqq8oNUoibJfM3NmtG0k6c1kxHNaFtxitYwuZynY1w/wAtQzP8vWm+ZgVXnk4rqhTO WdS5UupME1reEtCa9uhe3cTGCM5Q5+8fpWfp2lza1fi3hHHVyT0FdzN5WlWqWcJIXbjIOCT6n2rV uysZbjbq7LM0shwo4VCf6VlNO0krExnae+ec/wCFUp50lc/P8q/fPt6ChrtghjhQ+YeinsKzuVYt z3JjT5NpB4UAfrVQyhAYwpllk5bNMjb92McN2HXJp8tytioYKpkYfe9KVx2K5sGa6by1TzQOfapf JWztypKq/wDGxNVBqpJYRRgsRl3HQU2O3+0t5ly7YPOPX60BYuxyzhljtsyO55ZR/nFWbydrYrFJ +8cdSOg9qqW+pxQmS3t/lUAlnA/rUCuLqVc5VAcnd3oCxotLuCkjLEgLmkmB8wRAlpG5KjtUElwo YFQWIBwo9ahF46SMzoTMwwAD0FAF3yzbxny8GVuAPSoDcRfaSvzM78NgcUhEksKh22Annn5jV6H7 HaoXk278cD0pBYZbIVRmuF2KDkZ6mmPdBHVz/EflX1p1xOkuTKxKD7oqtHbvJMrueg+WncLE6MGl /eOVyOnrVuyl2yM4G1iMc98VDNCtv+9X53x1PY1EszuSzAIp4HsaLiLXBkdwygMO1QRIqyRnO5Gy Nw7VJGn2WFjxtYd6dCQsaCIDy+4NNCI3SPZlWI3NjcP4SKWR9jJJLIyMDjeo4z71FJbby7K4QO2c HpVgNs2JkbWGMeh9adxNEpYCdw2CX6kdB71oWF2pA3nBHAGetZURCy5kwD79KtbI8KwGQ/BKHgGq Eauq2MOt6cQpbzVHy4Pf3riGtHs5DHL98dQK7GwmaNT8gWVG5OeGrO8V2iSKt9BE53D527KfpUtF IxluFTHNSC99DWOXLDINSRE55NIZrLdF+M1L9o2jrWcrBRmgMzHFIdzatZ91PuVWRazIZvL471dh mD4BPNAFGeLBNUpImByelbdxCCciqbxBkI7iqTuZyVjP8oY96dEwBqRosUJH3rREskWTFJK+Vypp hGDxTDJtyKJK4Rk0yB5+xNV3lzmkuCCSV61Bkt9a52rM6k7okEmDgVdt5GyKoKnPStC1j5FS2Ukz UgkfaKsrK1RwRZA4q0IPQVPMaco3f61TupQAeatyoUFYOo3BjLU1ITiMmmy3BpYJCW61ki6BfJPN XbeYEitU7nPJWOispckCugs8NiuWsZPmFdNp5yBUzRdNmosdKyYqSPoKc1ZNG6ZXzTlOKaxAqFpw tTcouiQAdaUSj1rNNzjvUTX23vQpC5TcWUHvTiwI61zw1QButWo9QBHWqTE4jtSjDxtXmniDTw12 So4Neg3V8rKfmrk9TZZZa2ps56yOVj00DqKSXS1J4Fb32cdqQQjoRVNmaRh2+m89K0obHAGRVyOE KauRqgA5pXKsV/sK/wB2itTKetFFxHCmM5J96YSRWq9mcnjvWddW7RnocVCmmbSpNIj35FMLAGm5 bPSmPnPIq7oy5S9bzDgVqQSmsCEndWxbZIFY1LWNaZfyTUEpxn+VTICRUM8ZHIrnOlbGbcSHcfSo Y2LGp7iMk0yGPDYNaxV2ZzlYtwJ0q/EMCqkXy8VP5hWuqETmnO5ZL8VUnk7ZokmwKrq7SzKqqWye 1b7IxudZ4OgaGzurxV+ZhhWPTFMurpJDtyzN/EzH5RWrPLJYaPboIS8hA+Xpj61hXbKgImAaaTgK OlYvVlIgla0gUy7hMc8E8KD2GKGuG2krGzu+MnOKalioILSBz1EYHyp/9elnVUlxFkJH19z7VIxt 4cPFEMq+MkJVNraSaIySK0aDoXPJq5YxYmae6kAc/cQH7v1qYiORjLLJmNOFj9T60rlFCOCTapxt TPAx1pb2R4QqIdxAyfY/Sp3WQq0jucniNF6CoRFHZ7cM010eduOlIZFBbzTbVZGAPJHQ1caPyzuZ CqL/ABue9PsoJtjTTSLvIyUXrVacyO5aUmTJwUH8NFwsLA7sR5fyr3PrViO2DJJMF3ucKuT+tQsi +UHKFVHG3NTxAIweNWkAGQCcDNAiV4lSRRMxxtwOwplvF9onZMghQeewqtcvPLcq8n3eMqD92kdk tw6xMSHPWgLGgpIRl2Bxj7w6ip0lEfy7sOg4brnNUo5EjZgXLMQBjGOaIkwxXeMn7qj1oAdNK0jB lyP7ysf1qytsXXznOIifuevvSRxRPOPObcFHCDp+NWpp0ZVVvlyOMCi4JFacrNIGLNtxjHYVICGV SvGDgNRlDKGVOUXHJ602X5shMqwxhKdxWHy8yruAxIMD0FO3JsyyHKHbxQsCui7yc56ntTkkG2VQ ACG4z3pphYjOERRnIY4GR/OltpDbyBHypPAwMg0kDpMpLfKBzgUhfy/mDBwh3oKZJoW1+ocOTnJx nH6Gtm1mhuBJBIAVY9McE1zEM+LnDIAko3HHT61etSVUfMVjV/kfPWmI5bWbWWy1OVJljTJJVU6Y qsrY5rqPFenfalS9hBcquGwOh965NH3HB60mUmWkckDNWkIA61nh+eKkEhPFK4FonceDVm3faRzW eshXk9aljlOaGxo3BKGSq5I3nI4qGKXIGac7bhgUoyCSElUHpVbkU9y4+lRb88Hua1TM2gB5xVa7 4XI61bK1WuV3Iaq5KMwvlsHrT0XNVZGYS9Kt2pLVjUOik7uxZihzitK2tiCKjtYuRmtWCLp61xTm d9OCJ7aPAHFX0iGKrL8uKspLURqFumRz2oZa53VNJaQMcV1qYbrSvaLIDwK0UrkONjym5sZIJOhp 8BYY7Gu11TSEbccc1zslgY36VrCp0ZjOnfVFrTmJIJrsdNXKiuQsoyrDArsNM+4ua0k7mUVY14x8 tOYcUJ92nYzUMtMpTKRmsq5kZcn0reeMHNZt3ablNZSNUzEa8JPNQzTsehqS5s2Q5ApkEDO3zCoV zTQrKJS/c1fUyrH0NaNrp4bGRV86cuzpVxTIk0cTf38kDEN0rOW789s9a3PE+lZgdlHIFcdYyspw eoOK6qa0OOs9ToEZdtQyzqOnWq/m8VETnk02SiyshNSCQiqisR3qTzDSSBmh5hoqv5lFOwtTRls1 DNx3rMvLFT2rfuTh3+tZdw241xJ2PVauYb2K9hURsMjpWx5ZY9OKDF+VXzszdNGGtntfpV63ixwR Vz7OD2qWOADtUSmTyWEji46U2eP5avxxjYarTjJrO9y7aGVJDk9KjMQXkVfkSq0oArsoxOWqxiDA z60Mcd6TdgdarTS8cV2JWONiSyHdgZPoK6rwloLLnUb6KWPb/q1PRvqK5rRohc6xbK5+Tfzg816N qdyyARxthEHBz/nNTOQ0ine6k0aSNJnb277qyBcfaFOV/eHgN7Uy5ZHZnmlYIvO3NVTdDyWk8tgp 4X6Vi2WkSLcCN8IowOBjksfU+1Vl3SStIZwRk/Io5zSFxkbkwBye2B70JM1xKsVpARGPQdfxpXHY dKHmVQsRjiBwzk8n6U9YjkHduROgHerb2Zi2tdvuOMxwpzt+tN8lzMuyMIB90djSuNRHNbtFbrPO 25zxFEO3vSTutjCoji3XEn3jnoKvBHEf7tWmuW+6FXO36VNb+B9buXEsiogfk+Y3I/CluW1YxVlk t4wwTfMeMZ4FJDFJM/Ckux69hXTS+C9XiUbEgkA/utg1kTyzafK9vNDJFKo6FcfkaG2FkiCeyyQg Bd16Fj3+lPFpcQBCSrKDyR0Bqqt66uHdW/3s0+bUJ2iPkqwAHShMGiNwscnzPks3boasiKKKJHdd zZ6e1Uoikko8tCWHUEd6LhpftHJx2OD0ouTYsrslZlwSG/iHWlNrO0eV42cD3qvaloXJboc9e1T7 nkclpSEUdjwTQPQntYEijR2YliecdqkuLuISYUgO3fqarklY1QPhQPmaprONBOdqK7N/Ee1FwsWL dHUCa6XC4+SnRKZg0ob5zwGI7UXcwMewsMntnpUlpbmS3jd2OwnbtBxmi4rEU1yVURxguAM49alt P3kpkbhQc4PNNvo0Vkji4jXuOeafEdkw2DKt1+tO4cpBJH9m1DMY4b72OhFQn5ZflA2nIGe3tVl9 tzBKpJDRt3/pUAU7Cch2RvvEcCqTJaJo3KTxB0UjaY3FTWhyrxICWifBQ/zqow+cFAWIOeTUkm9G W6UlA3yuh6ketUmQzfhdLqxlgK8MCGHfNeaXUZtbuSI7hgn7wxXoGn3UPmyFWPmLjJzgfU1zPjC0 EOpJOpLRzjIJOSDRIEYizcgVYWTFVY1y3FXkiG2s3I1URpcnoalRtvfmmeVzxmnLC3cGp50UqbZY SYhTVm3nyQDVErtFSwcNTUkxSg0aoQSKTVSaEKfpUqS7V5PFQSThmxWiZnJDS2BUZAcEUpIJzmoJ ARz2rRMysUL2MKSRRYkNin3C7xzVW3fypiO1TNXRpTdmdLbjpWrAOlY1m+5BzzWxbivMmtbHqw2u WgOKcBzQvSlrI2TJ4nwatpKMVnB9tKLjFaRlYmUOYnutrqawLqAEk4FaUtwGqq676pTuyXCyK1pB 8wrpLKPaozWfawgEVrRLtUV0J6HLJaloOMc04SCqxfFN8w0myUi8HBpjqGqqJSKkWU0J3K5bFee0 Dk8VFHYhWzitRcNzQQKaSC4y3jC44q6EBXmq6MB3qyjg960ViJXMfV7RZYXGO1eT39ubHU3UcBjX sl8AUbvxXmfiu3AnEijkVSdmRON1czEf5aC1RRHKfhQSKdzMlVqfu96rLIBS+ZTuKxe3e9FV99FF wsdJdzgyPj1qj99qsTRMXb60QWzMeRXCj1WgWL5aUxAirYtyBTHj202SVBFg08bRTZXweKjL8Vmx E5fA4qvJyaXPFRSPxmqpxuyJysiKVgOtZ88ozVieTIJrMlk+bOa9CnE4akrsc8vBqq0m5gvduBTJ Zsk45FdD4T8PzX10l1cWzNajkNnAJ9K2bMbHQeF9J+wWR82BTLJ8/mE5xUt7cLvIMgLA9O4rVu4U ihVFfoMBR29s1hzDyZSI40AP8R5NYSkXFFOSC3mKvMxODk54qk/+lXoRVxCvI7fjU1xFLLiNCqr1 Zs84qi0pjVogTyevrUGli04+05jijCRD7zHqa0bEm3hEUQDSucM2Mbaq2MbJbpEBmRuee1XpHSMF FyZMcsKlsqMbkgRFR23bmYhQQMn3xWjpmhT6pIcKYowOXPaotG0557mNY1+ZuhPRR3NdfeXsWl2v kp0UckdzST0uy1BtqKGr9g8P2haNVDAfNI3U1z914zvLmQjT7csg/jNM+yXeszmS4JW3B+VfWtNb GG1iAQDHpWE5yltojuhTpUl72rMq28ZahBMPtkIaPuV6iuhnOm+KdNMcm193Rl+8hrm9RSNs4Xp6 CsCPVDpd8s0EjIAfmXswrONWSeppVowqK8VZiXmnTadqT2V2wLqcqcffXsahuriOJvLCkKv44rc8 cSJe6RZ6inDxOFLeqntXNtLFLEqRAANyTnrXVF31POnGzsyJromRzFJtAHLY/lUUM7EOQN3y8E1Y 3FXJAVkxjA7VAjyTSv5YK7PQcU7mdgAluHRmJVAOp4zUsG9wqK4VUP51DcQ3NxGpLEKD3/lTE81n AYEY7/0p3CxrGQTbI1YJCD8xPU1pQRQxQhslE7c8msKJzHMCiEgdc9KvC6aUAyKEjHfHJ+lK4WNK GOGQkrg98GrUwZ2hTftwD0qpDNEUQQJ83Yt0q3EixNI8jGSQ+gwBSuVYSeBY7dUQl396qws6t2Uq enrWzHG80TMF5K857Cs1oWjBVRudzjPoKLjsRXcgYExgY6nFMVUIKo24NgEeppPmVZef3nQ/Sqip hSm75yeMdqpMzlEtTLuldJAVzjBXsKj+0M8yn76D5ScfzqW5d4EieEhyOGDCoI2BAdSVQnBXuCa0 Rmy3a7ISVjjzk7T9KXxLDM2grIoR0ibDgcFQfSmhkjY7shSAWPc1eSSSfTriOLbLvX5SRVPYlbnB W4LNWrDbs4GKbHZeVJhx8wNatugGK4pTO+EdBLbTCxGavNpXy/dq5ZY44FaeAVrO5olY4u8smj6C qqIyt0rrLq1EmeKxruz2AlaaqWG6SZmzS4GM1XM3fNR3ZdWIIqn5u3r0rphNM5alOxpo+cYpZH65 6CqKXar3p5uA610RZzSiQXE/UVReUht1XJFDZqlKp5FU9Sdjp9DPmqB1rpre3IHSsDwrFmJc9a7J YNtebNe8epCXuoqCLAoCVbZKiKYNQ4mikVXUiqcrEE1pMvWqzwA1LRqpGfuYnNTRAswzVgWvpT1t yCKIppiqS0LFqvIq+DxVOJcVY3V0J6HHLcU02nUUPUgaAakUUBQakC0JWLuPRsUO+OppAMVXun2o cVQIZLeBG61JHfrgHNcxql4yZ2ms5NXlBwSaXMXZWOzvL9Spw1cT4hnEobnrUkurMyEVhXVw1w5H Jq4u7IktCKPAWkY08RMF6GomyOua0ujn5WNLAHpRuqJmyaQP70xWLeT60VHu96KAsd2YA0zZHerl vbJ3FJKjQzssqlDnoRUiSgVzRR6DknsPe3ULxWbdAKKvy3Aweayb2cEdaUgRmTuA/vUQkBNQ3U3z 5qOObNRYhsvGTiq8knWkLk9Kik461vSgYzkV7hvlrMmkBJrRZDIcdqnsPDU+sXiW1qhZ2PLY4Ue9 dSdjkkm3cp+HdGn13VYoY4mdCckjp717Fb6ZDpGnrBEnyKOADwDU/h3w3aeFtMW2gy8h5kkPUmp7 s8HjK+9TKQkrsxLyZSmwhSB+YNYV7bzMS4ZcdCMfrW7c2gMm3AAbkNVC6tdvJU7wMFT3HrWbZqkc 5JbTICEUHcMFs80y30oQZnusbj91Dzj3rWWCQSAeXv3dO2KsQ6DJP80shTPUHqam5SRmQ75HbyVJ OdvStbT9I2fPOgZj39K07XTEtWART9aviIDpUstaFjSbRbK2aYj5zwOKypYTqN+Wf/VRnn61s3kv 2ezABxheaxZbn7FprOnzPJ0+tTN7I3oJ79S+9zFbqEyABRG0d0QNy59M1xV6t/LyJsZ7CqEek6nM 25L2RH7YbFYe1vo0dLwytq9T0g6RC3LDOawdT8LRSMcKu0/eNYcPhvxG7A3GtSQQdyGySK6a2Rbe 1W2hlllx1eU5LVpeL6GHvRejMPXrI3ehS20OcKRt98VykVso2LPIQB2r0R4AsbIeK5LVLOKJiygn J60lK2hE1zGYgAZvJJ2ep/pUgVkVWC4X27/WozJHFJhwdzDipFieQNuk2oOla3MeUdI8sibYnUN3 9BTdqRRB5XOV9upqSO2WVfKtwcE457moGs/NuALicKI+uOh+lO4WJhqCooG0MOp4qWO4EsYYxlj6 e1QLHAjnLnYeir3+tTmUliY0VI04yTQwsWkusuG244wFFbNnOJhtCDHciufhaWRixwcdAR1roNOZ wvOBkde9K40jW2ZhI6AihbVGVDt6jHFOgAlYKz8D+GtGKFFYMeDTA5i9sCHLA7SOnvWOAPtW5Rl1 JLDtXS6jGJJ2IcgL0rn5oirTDkb8MSKExSiMuZi0ylvukHgDoaqKHibap3MTk+9MuZRvkw4Ro2AC 9c0K0hkSVgTtPYc4rSMjFxLEzSeYpZ8/3vStnRJ/nZWwQeVNc7LctMSyAMQ/T1FbOlF4rsRlRsIy px3rXoZ9SG7Rpbp2dQDnsMUqJjFal5ZguWXPXpiqRhYHpXnz3PRhsTwZUZHWr0cxHWqMTbOtWlYG oNFqTmQN1qjcKsmc1JKdveq0kgGaiTNVEy7uwVsnFc/f2ZiyVFdU0oyc1TurdJlNKNRxY5U+ZHIp nPNWAwCcVYurHysstZkjlM5rvpVUzgq0XEf9r/ec9KnDxyduayZJQAcdamsfMnnVV9a6VNI4+Vtn onhuJUhUium38da5zSQYIF9hVp9TCk5OK4pyVz0YQfKjYOKYyjFZSasvTcKlGpqe4qVqVaxZk4qD zADzUMl8rdxVY3a7utQ0WmasbA1KAvNZUV6uBzVj7WNvWiIpFppFWkWYVmT3YHeo4r3J61TZk1c3 VkB71ICKzIbkHHNWluB61aaM7FwEU8MKpGcetBueODTchpFt5QF61nXdxlTzRJccVn3E3ymp5ilE y7zdNKR2qt9lJPFaKRF2LGrMduuQcU9y2jDfT2fPpRHpqo2dua6B4QBgCoGjxScrFxp3MiW2CjpW XdwjniuguF4PFZF2mc8UlPUuVJWMGQFGIqMVPdL81QBcniuhPQ4JRsyfNFL5belFMmx6aniiK5LR 3cayAngEc1abT7W6QPZz+U5H+rk5Fef2F6rSvKxOB0NaUWpyI4bPJ9D2rqlTjI4o1Zw2Z0U+gapx tjQg991ZVz4d1lgxW1zg4xurZ0zXjDbhZ33BuqN2FXppPtY8zT7nD4/1THr9KyeHidH1yZwNx4a1 sSEGwkPGcjkVVGn3tvzLaToPda7F/EFxbyGOSR0ccMj9RUq+KG8o5kDEHlSuaX1WPQX1uXU4ot5Y +ZSpHqKglmyP612Nz4ttAVW7soJVY/3ea1bbwTpGvQQ3Yt5bWPduK5+/T9nyB7bnOU8MeHbnXJ8R LtiHLSsOBXqmlaRa6Ja+TaJz/G56satW1vDZWyQWsaxRoMBVFB6UmGrIZTgGqzoTuHVcVaYA1Ewx xUNlpGZNb5GzHuvsaaYBOihhiQDg/wBK0HXJppUKc1LKuZ8drGCSyDcOvFSi2Vge+3oamY8kjFMQ gDeKQ9Q7Y6+9KFxgL608Dd+NO2YIx0BosFyvrsZe0mVDyUwKytNtHvrFbaVSGUYB9K6I2/nyHPSp ltlhO5AB9Kh07yubxr8kOVbnEX+jXNk2JFOD0YHg020gkH3wcdj6V2OrqLizC98iqC2aNJHCTtz9 7FZyoq+hssS5R94z9FikvL+eMyNJBGOW7Z9K1pLFIT8gq7Gbazh8q2RUUdcdzUZ+b5u/rWkYKKOZ 1HJmVcoCSAOvWsDULQLvlkxx0FdVNFu/GsHXx+4EQ4Ln9KzcdTRS0OOezWe88xl5bAX0xVm6WOIx xx5dicEAVZsypumVcnsoqzbKxu5Nsa4Q4Bq0SylDbyRfKY33E9qRtPeKVppogA3AzyfyroJR5HJI GB07tWe1vcXrNKzEOOFHYCkCRj3FpGYuMgjsB/OoRZligklGB0ArWNtIjBGOR/OmGBVz8pA9aOYf KRRHyWALbz6VpWkzvgMwA9MdKpqsZcKpw30q/ZxuMllGM9am47GzYsEYE4GO/rWi8u1Q2foKx7cg tjkAdc1Z8zOQD06E0+YfIMbJ3MwGTzism7hxuZeAf1rYkw2Bnn2qu8G8fMAcdPapUhuNzlja4kYy DK/e560t7O0csZgKqFXBFXrm3YyNjOO9UXhK5BTO49PWrjMzlDQh3BXRztRmBXPatTSojIqpvZiv IJrFcyCHbJt3K2ce1bei2jRXzvuzFtDgjpmunm0OZx1sdG7Aj5uuKqyRqaSWbqaiE4JxXC3dnoqN kPFsG6UvkFaWOTB56VaDqy0WDYoSRE1TmhPOK1ZQBVSQgmolE0jIw5o3UnrUW91rZeNGzVaS0B6C s+U1UjKljEoORWNfafk/LXTNble1QPbbu1VB8pM0pbnKR6Q8z7QDXQ6R4fEDBmHzVp2tmqYO2tOM qvArf2jZjGjFajRD5cWAO1Y2oI4yQDXRZBFVrm2WRDxUs0tY4ea9mhbOTilTV5NvXmtDVNPABIFY ZtHL4ANVF6GUky4+tP60R6u8jY5zUcOlO56GtWy0IAhmWhyQlBhDdvjk1Z+2sBkk1bGmLGvSs29i 2ZApxVyZuwya+Ld6bFekNyazpW21XM+05pNXEdVBf8Dmr6Xox1ri474rjmrseo8DJqbMNDrRd570 4TZ71zkWoZI5rQtrsMetCYjVAL1ILUHk1DbzA1dDgiqirjbsRCBV7cVLGi+lDEAe1QG4C5xW6iZ8 2osw25A6VSlPXFWHnBqAESSYNZTjqdUJpIdb2fn/AHgag1DRMR5jzXQ2EKiMYFWrm3XyjxQoaESq ts8nvbVkk2sMGmQWe4jiuq1vT1J3qOaoWtsOOKOZoz5bsrf2f7UVvfZ/aijnY+RFPVPCPksxtcxn JwUOVrC+z3mnSGW5hygP3l5FeiNK6StgjGTketVbi1tbo78GN+5HRvqK9ax4lzkYdTV8kN81a9rc yJghtvGc1R1XQbdZc4NvLnKuv3WrMe6udPkEd1uC9EPY0hnavNZ6xAIL7CyD7kwHzD6+orn77SNR tr1baKFpjKcRunRqWzuluEDnC+3rW/pPiB7C4QswZAfut/Sh7AmXfDvw6itrqLUdYczXCcpCfuof 612/AAA4A7CobS9ivoBNC2R3B7VIa5m3fU6I2sBamk5pTTGPNSy7DDUTtUhqJ+TUstDc8c1EzYYD sTT2GB71Gy5wKllEUvyZ9PWmYwnPAqbG4EGmMhbAHSkFySFTjHrUh+6aapwuOuKRnGz0p3CxYinH lr60sk+IyewrLa4MaHAyQc1JFeR3S7Qw+lHMV7PqTtcRXUewNg5/KoDH5Du8kgJx8tRSWao5dDj+ tOitt7hnJNQ22WrJaCW0TzPuYnbnitHbtXFKgVFwPypGcZxWijZGTlfYglG1TxXK68/7p9uC5O3J 7V0d9cbI+fujniueniE1x++6H5lFZysaRMfT7WSEs55lkBVB6e9WEZLF1hjyz9yOuauSAQySyfxB dqgdjWfa27idp2OWbqR2rO9jS1y4knnygNkyd/atGDT1dNrOSD/d4zVSxtGyxwce9a8KeUgxwKEx 2sMOmxDHGAKp3mmoV4Xca0tzdRyO+aY8isp3dR2pMFc5w2ohf7hVhVi3T5txY49M1qtHE4+7ke9M Fki4O3ip1K0GKd2Bn6mkLMCRilkDIcL0FLuRlBPB7ikUhEOz5e/rTt28YzVeRnydo4qOOZwdrAex ouVYne0Dd6qXViYoyy53eprVtzlQXxSXkqfZnyAcDmqirmUmcc6+aSjbS6nPpkelb2lIY7QsRw3A X0rJstOkur7zm/1YOc10O0DA4GPSt+a0bGUIJzuQzr8hrIlvvJk+bpW68e5cVhapYllO2ueSaOta liLUo2AGRmrsN2v94VwlyZ7Qk5OKSDXXQ4Y9KFcl6HoRlVu9VZlzyK5qDxCAPmOa0INdhkwCwzTa bFzJFvzGRsGrEcgeqjXcMo4INSQuu4YNZ2sbRldFl4cjpmmLbj0qwJVx2qGWdQOKqyJbbIZWCcVG JfeoppNxpi5qG9TSJfSb1qUygrjNUFJqUE00x2IrmES5FVV05d2cVpBfWhcZwKZLRDBYqO1X4bYK BxT4IWbFXUgI7VSRDdilOgCVzeoL85rrLmI7TXNahF+8PNdVGNzhrysc9dx8EisuU4Jrduo+DxXP X58smlOnZihU01ImnwevSgXZHesya454NQG4NCgJ1LHQx6gQRzWpZajlhzXGLcHrmtOxnORzTVNM XtTvbW/BxzWpFejb1rlLB2YDNbMJIGCa2jQM5VjVa6yOTxVWe5VO/WmDG0iqV0rEGtPZ2M/atls3 IYcGnQTZkHrWGbh4xg5q5ZXILjJrNwTNY1mddY3flqOavSXokQjiufhmGKmEx3cVzzdjrgubUdfb ZARWXDHtfHvWhKcg1SyFkrC9zZaMv4HrRUfmiigq6AalG7uCRuz6dael0jDdn5c4NcAmtOrna2Sf U1o2+tFcFuuOfQV7N0fPcrR2ZeK4h8qVQ6H16j3FZGpaasaFZQ01s3c9UqnDqxO3OMdetaVrqQ27 X+YHrnuKAObuo5dNKvF89qeBIO31q5b3qy+mD0xWpd2uIi9qoe2b/WRHqvuK5i5t20qUSxOWtXPH cr9aTGtTu/D+rSadOGkf90eGX1rvILmO6hWSFtynuO1eM2eoeZg5B9Peun0PXnsZgDyhPzDtionG 6LhK2h6ExqM0y3uo7uATRnKt09qcxrmZ0x1Gnk+1MIGaeeRSYJ+lIsjKj3ppUA8CpfxprcUgItmF J9aaoxn0pWbtQtIEhMdaY2CKe/A45pqgAZOCaRSIQhJGBj61VutOjGZbcmKYdweD9RU1zeLbyLuO SeABQkyyRb89eoNKyZabTKVpJdSDFwuMenerdtcjcUVgWHNUru7aBPMHzL+XFYcurpFI4hZclvXm pWhbVzsDep5RYEZHWqMmoiVvlk+Udwa5q61fFox3EOR2rn5tQmtdOZIztkZtwYGm5i5Edld6nlZE JywGM9hVO8ufMeIRZO0AHHQVkaUzS23mzyEu3LE9DWlPMzxKlvGPnOMms3K5ooomacENtG5v4c96 0bOwBjAXAPf61nafp800/my8AcCunt4lRQB0ogm9wm0hi24VBtUUjR4HPSrYUYyM8dqa4J7da0cT LmKRJU46gc8UhjSRPm69hVryAQdvBpjwMg3cY7jvUOJSkV1jKnsQanUKFx3phC8EHAqUMpGMdPSh WG7kclvuOSBzVSS22P0GK1VZGG09R3qKYK46jihxQRk9jOaABemeKreSSSUGT71dkfjG4VCmPPHz fUVm7Guo5RiEh15HXFVYMXcUsbHC5wT7VtRxpKT3OOayr22/s7Rp2X78sm3nsK2jGyuYSld2IFkj Q7YcbF4HvQ0+D1rNjlIGKWSasnI6Iwsa0Uwao7pFZazIbpgatmfcmCaL3RVrGFqlsro3rXIXcDRM eOM13F6Mg4rAvLNpSeKhSsxuPMjnVlIyKlSRuqk5rf0nwjcatcbIxsUfeauob4WtDFvjuSzAZwRW 6u1oc7jGLtI4OC4uQw2lq3LS+dFG7r71pJoH2MskyYZap3MCodo65rGTfVG6ilsx41R2fGatLOzr zWbHCqnnrVlGI6VDdzSMS0GyanjXNU1Y5q3ExxUmjViYJT1AFNzihSXYKoyT0qkQ3YWRwoOKZBMP MGec1s23hmW6j3TMUB7CiLwu1ldiQv5iA9DWqpyMnXgi1ZQM8YIQ1c8vbwwxWpZxKIQBipXslm6i uhU9DklW1Obu1AU9K5TUsebXolzoSSREKxB9a8916zmsrsxyjjs1b0otM5601JaGPcjINc5qcW5T XSOQy471n3NrvzWrjcxUmcJMjxyEHpTME10V9pvXIrIa18t8YzWbjYpO5HaWc95OIraJpZD2UVtt oOp6WglurR0T1PavS/hz4ftrbT0mKAyyDLNiu7utHtb2ExzRK6Ecg1KlcuUdDwyxvlAABFbMFyCA a7LW/AOnmydrSIRSLypFecwu8E7wyffQ4NbwlcxlE6FZN3NKV31Tt5c4FaVsoc1oQkVv7N89umBT xoUiZeM9K6K1tQUBxyKvJACelZtFo5e2DKwDDmrsSlnNWdQs/LkDr0p1lGpfk151ZWZ6FGXuiCwe UccUR6CScuSea37eNQBVnyxmlCISm7mZ/YMXo1FdHsFFVyE+0Z8xT6Fq9ox3wsQOMrVf7Zc2zbZk kT616t9phkkI+RhntUNxp1ldqfMjQ56cV6Lh2PO9p3PPrLVgWHzYFbVrrDEcvwT6c1LqXgeKUeZa Eo3oK5i5sNQ0iTEiMUB4YCldodoy2O7sNWwQFkORyc9KtXMUTxNNCu6JuJYsZ59RXA2uqA/73rmu g07WmgbKsGB4x7U+ZMlxsNurX+zpVlibdat909dp9DWlY6huAG7C+gqOZ40OcA2kw5T0NYsqvp10 FUt5LH5Gz+lF7AtT0jw1rptrvyJSTFIcH0U13BbgEEEdjXkGm3iMqbmBIH8Ndt4e15ZQLW4kGeiE nj6VlUhdXRpTlZ2Z1BYU0vio2kphkzz6VzuR1JExcVGz1F52eBTd/wCVTzDsS5H40mcdqiD46Um7 qSelK4WJC3asbVtais5xC0vJGfl7fX0qa/u2SIhOpHFcffRu1mWOTKXJYmpczSMSc6211MzYJVW+ Ug81q2eomWBlc/MOnvXHWSNCZVlyXI4x2q7bXG2IZcZU9M0NlpF3xPfmKwDKchTgqDzXFtqSx4ZC GJ6EdRXRX8wvIJYii/3h61yjWpaYh1xs6U4y0JlE6ixu47ix/etzjAPempbRz3CqznylHy55yazL ePZ5e0EqpzgGr8U727PIwBB6Y6Cs29TRbG1EiWoXzOVP8IrWsbUSkM3KDpjtXH20t3cSbSG+91Ar tNKRkgGRn1qepXQ14o1jUbeRnpVtDngCoIWBIwOlWQB1reLMJD4wAT1p7KCDUIlxSNJuUkdaq5Fm R3kwtYi2MgDJxWIviWGZiEbO3gjvWncZeMq3IPrXn+taTcWV019YkHB+eMHtXPUk09DopwTWp1kt 8jqJImG3+JT1FJbaom5mVsjp1rm9J1201GPyyfLlXhlPXNWJ7RJG3wOUccHHQ1N31L5UdSlxuTep NI9wwHzDK+orl7C9uLCfZOwaM9DW8mpWUqLlj83WrWpm9CvcXCqSVbJFQRXi7iMkZ6GtQWtlcj5X A/pTv+EUnnQNasoHUFu9RySvoWqsUtSxBKfJVt3XH41V8WTDyrWMZGcsferVlbTQvFa3aFZFOeOl dEbKCZQkkKOrDncM10xTcWjmlJRlzHmS8GpPL31qazoM2nXUjxRlrXO5WH8PsapRKBg5rncXF2Oq E1LYjW2AFOERBqyMUHaBnIpMsqSwgjmq62qFuRVi4uAOF5NNt0kdgSp5qLXZrc6nwzCkEJIAya6c SKwxx0rntIj8q3GetaaT4cDNd9PSJ5lVc0jK8R2q+UZQBkdTXnt226Y/WvTdcw2nyn/ZJryl5d0r HPeuestTpoSdrEooLAUwP70wtzWNjdTsWY2zV6JulZKygd6sxXBJVV5Y9AKVinPQ09+cKuSzdAK6 nw/oRQie5XLnoPSofDeglQtxcrlzyB6V1y7UAAxXVSpdWcNavfRDcCJeBiqs0qnOammk4PNZFzLv l2Kea2k7bGEI31Zftpd7YHStFW2iqdlBsjWppjxxVLYmersWC4K1xHjgRtCp43A9a6C7vhbxsWOA BXOR2b+JL7dJkWyHp61cZakuBwcj7XPNODKRkmvWT4S05oNhtkPHXvXnHjPw+3h+UTQHNu57/wAN aXMrHP3xUg1z9wP3wwOc8VfnvcrzimaNZSarq8SRKWVTlj2FTN6FRWqPTPClxLBZRZ4GBXZ22oBh 8xGRWBaWAtbUZHQVCZZIgxHSuLncWekoKasdRcXKywMARzXjuv2xtvEE5xgOciu/tdQ3IVY8iuM8 XspuUlH0zW9KomcuIpOBThfAFadtcGMqawIJelacMnAIrsTORnc6ZMlxCCpGa1o4M4Ncp4dWQ3Cn naa7iGP5RUMSMu/sxLbsAOa56KfyZyh4Kmu1nTg1wfiDNtdh14yea5K8Lq6OvDz15TobfUF2jJFS vqajvXGw6gxXrTzfNjrXIp2Ot0zuf7YHrRXG/bj60U/aMn2aPNINdlglxKGjYdmGK3LPX1cqd2PU 1fkis7wyC5iRw3G4jmsLUfCbWwefS5y20ZMTdh7V615I8hcrOpt9USXbkmrDCC7Qq4GCO/Nec2Wt PG+yQkMDjmuistbEm35gTTUk9xODQ3WPB6PmayOx/auWf7VpcxS6jYds16Pb6gr9MH+VF/ptrqsB WZBuYfeFS4LoVGXRnKabqaywtBO5KN+hpzTCSN7SYjIPysaz9V0C80JzLHmS2J6jtUQuvtMSSA5d P5VN31Lt2LtpcvaXHly9uh9a6O0uwdrRyBm6jFck0puYgV++vIzU9hqBQ4zjBxjvRfUTXY9k0TVx e2ixyH9+g5Hr71oNLyOe9eZ6XqRt5VljfBB5Fd5ZXyX1ussfIPUehrmrws7o6qMr6MuqSZCeakz8 vOaiUj1qTPT0rBG7DdgYpjS47UOcEnsO9QuwwTkChsaRXupQWVcjJ6ism+VAAq/M3Qr7VZvZxGju OHPAOO1cnqmoTQyF/OIUcHA5NTa5WyEvL2JWIVTnOPrWadQ8omL5fmPOOopgJu5VXB3Y31Xls2Fy zkZ45A7VptoTe+xoGcGVTGdwxUTRchsEhj8xqLy2KK0Y+ZhgbTyDV+zVwPLmIz1I9azbsaJXCGII GZVPPStCO2BhjZlLhecetQbGYr5fY5yBxWjA+SquOeoPas27miRo2KpkER4bHPFbMMajn9BWbZpu wrH7wrWjQAKP5VUSJOxMjnbwOlSB2b61DgdOcUZxjjPsK0TM2Tlm6Bc+9KAT0Iz6UkeD2xUu31/C rRLZE8O9cE/hXI+I7cadi5jOFU/OvqK7ZRmue8WwLcaTONvIFTUgrXLpPU8t1SyaG8F9Ztw/JA71 atfErwqFmOc+vWs9bi5t/wB1JGWU9M9hUM8Rm6BTu+bjtUqzXvGkuaLvE1rrxHBKreW7HPUVSj1y cfdJOOgrKFqYmOBwTU6Qt/DTSigac1qbmh+Ibm71q0tWdh5soDD2r6BtQBCgHAUYFfPXhK0kk8Wa eWTIWTJNfQlv90Y6VtTs9TkrxtoQajEGnglxyDip0O3bzz3ouV3x4PY5FMDblHrWnUx6WEZormOS N1DxZ2sp71z3iPQoLSwa8sl8sR/eXPGK2bIgyXCnpvOKnu44rqzeG4UNEwww9RUuPMi4ycHoeYC+ BAwRTbi7IiJFdlrfhKxnsfPsI1t5Y1zx0YDsa4Z2TyT056+1ck4OJ30qqmQadcie9Cue9dzZ2kTR rgCvK7i6Nnd+Yh4BrsvDXiEXShc5NOnuOpJNaHbxxhFwOKVUIk9RVRLrOKvQNuxXSmjjaa1Kutvt 0yXP9w14+J/mbnua9Y8Uh20efZw2w4rxn5owd341lVjdmlKVjSE3vTWmyevNURPnoacJfwrJRNWy z52TgAknjAru/CHhpyFu7xcseVU9hWX4O8OPfTLd3CYiX7oI616dHGsEQUYGO1bQh3MKk3sg4gjw Kha7XPWmTy5yM1nSvjJz0rRysRGFyzeXypGcHJNQaXEZpDK461TSGS6mGfuitqBVt4woxUxfMU1y qxoKQqgVHI4APNME2RUE7F1IHetGzGK1Oa125e7u1tbcE7jyR6V0+j2a2lsi4AwKr2ulIs3mEDca 02GxOO1OOg5FjzR61wvxLmjOgSqSM9s10F5fi2RixwBXlnjbXTqhNtGTsB6+tVzEuFldnBqHmkWN eWY4Ar2HwN4aTT9PVnX96/zMa5fwf4JuZrhb66Xao+4uP1r1O0C2kSqeKzbKhG2oXds5j2xise6i 8uJgykGupiZHXqKqajYrcQkY+lKcFJaGtOo4ysziYVIkPpWH4qT/AEYN6GunmtHtZiGGR61z/iaP dYue9YUbxkdGJalG6OVtpexrYsTvZQaw4eSPUVq2cuxwfevTR5TPQtCiACmushICgVx2h3SmNTkV 00VyNuc0NElicjacmvP/ABU4ZwO+a6zUdQEUZOea4DU53vrwgfdU1jW0ia0fjRViyBinEnNTpanA 4p5g5FeWz1kxmW9KKueRRSC5xpuZEuWEgwM1s2V2hUKwyCME5rf1TQdM1V38vMEhP3krlr/Qr/Rn EhAngB4eMZ/MV7p4GhieIdAWK7aSMYil5Rh6+lYQM1hJ82SvY131vPDqFq1vc4w4/wC+T61hXenf Z5ntbhdxxkHsw9RWco9UXGXRlXT9ZIADE/nXR2erBgMSfga4i+06SzPmRbmi7kdqfZaht4Y4PY0l JopxTPTI7mG6hKSLuVhjnoa5LxB4Xew3XulkvBnLxd19/pUljqhAGTk+pres7/d98g5GD9KuykQr xZ52txscOpGG6j0NWWbbmaP/AIFWx4l8OrEh1DTlPlE/vYv7vuK5m2uNpwW+X3rK1jVarQ3rG+bC 8+v1rrvDmufZZgjH90fvV57G/lS8Z2nnitm2u2IUEqo9+tN2asxXaeh7Isi4DKQwIzkU8vn61yvh nWftcAtpT86/cPqK6IN69a4Zpxdjvg+ZXJJXPXr6iqs0o2ehpXlAVv1rMuLoKsnr2rJs2SIdRlYg ouTnv2FczqFozW5WU5dvuk9quX2qPGjOp7fd9azf7SlvgV8raF7+v1pxTZMrIq2TGzUEkuc4b6Vc nhinIdZAoYck1ViuFZ23xjJ+XAPSnnc8gIP7pfujHBqpXuELFuwsPJRucnOd1X5oo0uFcDgDn61V sS6jcr/J1xV/aHyzDcDyKxbubJaDoEZCEQEg8lTWhFbRsAArfWoLQOXJVcnuewrQiUiTcSVwPwpJ Ay5a7olXHT3q8hLYJHFUopAD8zbm7Yq7Ex43H5fSt0YyHM+09AfYU4MRzgc01mUYxwfWkMqLyXGP QUxEwlI4TBHvUokymW6iqguY+BxUU18BkLiq5khct2WpbjbnaR0rF1W+At5BKwIx2pbi/RFYBhmu T1PUGvJvIgyfVuwqJzudFOCRSktheT7jwuegqZNHibJAwKmtbWWMDA3HvxV3ypUGGXj1rFXZu7GY +kwY6c1ENNj7D9K2RaucM3GegpnkMH6ZHoOtPUSsGmiLSrmxkwA0s4j5r1u3b5Bg9q8jvdB1XWNZ 02HTrd2ggZZZJTwo59a9dhgaGIKeoAFddKOh5mIkpSEaUEEEVACVJP8ADVoxhxnFRrFjK1ozFNFa 2wZ5SOjEVYuFP2d9vXaaqRI8NzOvuCKnEpcBeQTxSiynrqQ6fcefbbZOpUrXkd8TFd3MQP3JWGPx r1i0ja3laNl2kNwcdRXmHjuzbSvFEvlgiG5USA+/eoqRbRvTtzHKagWLYxXSeCbT94XOaxygk5OC K6jwoApIXpmnCNo3CTXNudoqqAMVdtc8VTjRjir8K7QKmK1BvQi1lPNsJB/smvK5dOHzqR3NesX6 s1q2PSuEeMM7jGW3dKpmDdtjiZ7GRJMIM10PhfwhNqNwk10NsKnIX1rodL8N/aZvMmQ7fTFdpZ2c dnAqIAAKmMTRTdh9pax2NuqIoUKOKbNPjNSSNmqMp5Iq5aCSuyKWfOaznmaaTYvSrMkTuSFFWLWw EYDMOaxabZsmok1nAIkBPWnzkk8cCkklCcCoHmypq72RFm2H2jYOtW7Y7wCayV3TzY7VqofISiDu wnGxoIwVailmyMVRa9A78VClz5koArRzV7Gag9xuqaS2pWzBXZSehFc5o/gQQXplvsSsDleOK76F gIgDS4XdmrS0M23cht7NIIgAAAKp6nAzKTGeRWg0uDUbkODmk0mXFtO5zUWpy2su2Q8Vrw6pHOg5 rJ1u3AyyjmsqwtLySQEEha5+aUXZHbyRmrnSXMKXGTXB+Lw1rCyEcN0ruoEkgUCQ5FY/ijS49QsX DLnjIxWkI+8mctR2TieVRHFXYZNuKpOhgkZG6qcVIkvQV2o4zqNJ1AxbRnArqINUzH1rgrJicVvW 7nZjNXYll/U9QaQbV71RtYAWyetNmIB3E5qS2uEDDmsK0bo1ou0i+bcbeKhaECrcUytSugIzXmTj Y9GMiHyxRVvyxRWXKy+Y5Zr94Xb5mznirlrrjKvzMCD2NbVxommtKxkYk56LxVabS9HhXDQuvo2a 9/U8AzLjTLO/Yz2bCCc9cfdb8KzNQ057u2eCYbLuLmIn+L2raXT7IjFpd7X67XNOdJI1Ed7GXX+G VOdv0NFgTscJbzLJugnHzDhlI/SsTV9KazlM1uCYWP5Guv8AFGjvbganakOvSXaP1NVLKWO+g8qU DYw71k0axkcpaXhX5WY5z0rdsdRKleQO1Zer6O9pKSmcHlT6iqVvcmMgMTxU3cTRq56JZ6gpAViH VhjBrl/FGgLZML2yQ/Z5D8yj+A0llfgYwOfr1ro7K7S4jaKUbkcYYN0qnZkL3WcFC5aPKnDDpWha Trxu70zXtJbRr8tFlrdzlG9PaqUMuJOvDVGzNNzqrHUJLWZZYpGG0jivRbTUEurVJkOQV5x2PpXk 9vMq43DJ68H+ddL4e1dkcwsw8t+g9DWVeHNG5pRlaR2UtycVlXd4IsmToe1DXqHIY/l2rD1e63yk jkEdK85JtnpJpIivp4pmBUjHp6Vny3AUsIGY5GTnpULXDMuwIFZjyfaq5n2748/N0HtXXFWRyzld l61cOC5XZ71os4hVFOMMORWHAjyQySFwFTGEzyfenC8d2XgHAolEIyOotwkir5fykdj6VpJ5aW6B eSSeO4rmrK5kl2swwDwDmtyB2Zl3YJ6Z9K5muVnUnct24BlCoWHcj1rYgRNvzsMVkbCkhOc4P3hV hbxgMDGO7GkhtGvGEXITCjsaSe8SBcMwGT0rGa9YLhGyfb0qnJINxdix75aq5ieU07nVXfiMECqn 26b+/wAVh3muBSUt1y3c9qoPd38p+Tgei0rMtJHTyagT956ifWgvylhnsB3rAjs7qfHmOc+lbljp UULKWGXPrRcpJIhuJLieLPKoam0qyXeAq5J7nvVzUExZyFB0U4xUXhu8jkjTkFwOaIq7LSTWh00O m7ChCgnHPFU51UFw6jKH04rXS8HlEHAzWPfEMrnPTuK6JWS0MYp31KyoDgscHtWjpHhttTmErsVt 1PzH+97Cq3h/R5dZn3vuFsh+Z/73sK9DggS3hWKNQqKMADtRThzasyxFbl92I63gjt4FjiUKgHAF SkgdaYr4OCKYQSxJbCiupWPO1erEDDcfQ0n8VQiYPM+3ovFPWQFuRUplWIXAF99VqwYQ2McVTkmU 6goAPTFXgeKSB7DMru/ec44Ga4X4p28X9k293j95DJtz6g12spBn69s1y3xBsH1Dwlc7OWikD49q rQa01PIxc8cHiuz8EDzIyx7muRfT2WHdjqK6vwVOkMQRzzmrm/csTTu2egRLVyGPOKoW9wp71oRS jAOawja5vK6LfkI6Yas7+xrVJi4iXJq011gdarS3Y9attEKLZLiOFeABioXu0zjNZd9f7UOOtYzX srPnNZSqWN4UrnWG7Qjg01VEjda562uyWAY1t20wIHNJTuOUOUvpEoGcc02RgAQKVXBHWopWz0q3 Yx16lSbue1UZJSfkWtF4DICKSKyEfzMKycbmsZJDbKIRrubrUlzMCpGajnlC8Cs+e4zwOtLmUUNR cnclzvbirtnbFSGNQ2EOQGYda0i6ovFVBBOVtCTf8wFSFsLUMALHJFTuMit0YPcqvKc1LEciq8y7 TmlhnA4qb2LtoNvbcOOaqW7RW5wa0pTuQ/SuP1meSKb5cgA1E5cuprSTlodVMySRfLWBql4IoHVj wBUem6t5kexjzWX4mkItmZaIy5noKpT5E7nn9/J5l7My92ogjLMKkW0MjlvU1pW1lgDArtS0PPbJ bSLAFaaHA61AkewDNLv5wDWhDYTS9aqfaDE/WnTucGqMj7jUvXQaujobC9Bxk1rLOGUCuKt7kxP1 rctL3cF5rhrUmdtGp0Z02aKz/tdFc/s2b8yMvULq4tLyQSIw5wD2p1tq8VxGYLs8EYz3FaH9qwXC tDeRBgT1xzWZceGoLjdLp93h+yPXstnimPrUFzpn+kRky2x6SJzj603SvFrxHa77k/unkVfje+0p tt5AwjPysCMq1ZWr+GIr0NeaKwST70lvng/Sod1qWrPRnVWl5aX8bGF0DSD5oW6N7Vymq+HZ9Ine 5sVaS1JyyZ5i/wDrVhafqs1ncmOYMjqfusMYNd9o+uQaggjmYbxwG7H2NK6kFuUwYvJ1WyMTn5sZ U/3TXK6npTxyuNm2VOq/3h613Oq6G1lcG8sQRHnMsY7e49qq3luuqWweP/XqPlPr7UpRuVGVjgLe 4aM4PB963NP1Argbhgdc1V1HTDLueNcSL95azYZmibawx61n8JrZM7vEOsac9rPghuVPdT2NcLeW kunXklvMPnjPbvW7puokBRngVb8RWK6nYC9hA86EfMB3WqfvImPumLpTie6hjZsB2AYeorotd0pd HkhvLPIglOCpP3WriopTGysnDKQQa9NvAup+FJJGDNI8Yk3Edx6VK1G9HcyE1EvHndyRyKoz3LOx O7Kqeves1boouVJ2+9QrcAFi5J3cEdhXN7OzOpVbxNN7nBkPt26iqInaKb/VnaeCeuahUhxtyVUn DMepFW9uFeOM7gOg9aqxCdxskjNPxnavXHpVtlVSrxAHjkmqtqrPKY+jd81bktmiJ3j5frSbLSJb Ld55R2Ma9VzW5DP/AKOu2Q71OST3rm0nxdKx+72zWhJqDBFHlhiRzgdBWE1c3pysrHQJqSCMYkG6 kk1AlPmIK9DisWB4j9xgM9BQ8oAxGCecY96zcTZO5sR3LBlIOMdPeq+oyzzq8aEhSMk96TTrV5ce cTuHatG4hEdwnTaR09qlaM0hG71OQt3M8iw42N/ez1q/HcyWU205YY5Ip2o6QIZnHIUncCO1b2i6 VBbWpE538bxIe4q2na6CT9m7SGWV9DsZ5QCGGAw7VMb0RSgSfcxw49az9UtZEmMtvH5cQHOejVnJ fyGLy3BMZ5KntUJ3KcVLU6W5vkSBiWBU8D3rkftklheGW1YjnO2nSzTFl8kF0BpBFIrnfHl2/hIr WFNyMJVfZ7nS2HiuG7VYpMxTYztPQ1t2DHUblYI+WfqPSuAfT4rhgPmiKnIPcV6f8PtHe3tJL+fJ MnyRZ67R3qnBqVhyrpw5jsLOFLO3jhiUBUHQVbEik46VQmY5+U4b0qFbkpnzGwR2NdPMonnuLepr sRjrWZqd8trCWLDJ4Ueppov1Y7Qc5rmzfjWfEbIh3W9qdqkdC3c1EqitoVCk29TpbJG8lSfvnk/W pWB3g56dqW3GFAqYgHkjNWtiHuVJFYsrIpJRsk+gq+uNgqJVwsnoRTIZd8fHWhaMT1CTHmk98VXu oluNNuYX6MhFR3lw0ZR1XjODUzHGnyu39xj+lNPUbWmp5TqESpBjAGBisPSNRNtfMM4XNa2q3AET knGSa5K3YvdEqec1UtUTSWtz0+01TKqwatm31MkYzXBafK4UA5rftJTt61yNuLO6ykjpvte8dagl nrOW42jrUM97joaHPQSiWJn8w4NRiADmq0dxuNSSXWwVm2maaol4jOamhvtpxmsl7ssOtRLMQ2ST SUiuW+51UOoEjGauQzhuprlIL0ZAzWrDdhVBJq1UM50zokdTTJpeMCsyG/VjjNW1cOMmtVJNGLg0 VblWOajtbAyPverxQMakEqQpU8ivcvmaWgySQWy4A6UWpe5kzjioPmvZdq/d9a2rS1EKAYrSKuzO Tsh6R7VAob0NTEZppTNbWML3Ksibh0qutvh81oMmBULEA1LRcWNYfu8Vz+q2iybjW1NLhTWJqF0o Rh3rOdram1JO5zUD+VekDsaualELi2YHoRVE/wDHwWHrU1xcjyipPWooK8y8TL3DGSwVeR61YRET rTXuFjUjNUmvNzda9LY8rUtTSAZANVvM560xpCearmXmhsaRLNJweaovIM4zU0j8daoyuN2akolL 96s2lyUIz61QRs1MOopNXHex0X26isfc/rRUezQ/aF0SSc7gcgkHB5p6XskTLz+VOCeawfacOcN7 NSy23ynHeug5S/ba25TZNiRf7r8g1ajtLG5Yvbk20vpnj8K5tonVc44BqeK4dWBUYHoTSGT+IPCi 6vEZGAivFHyTqOJPY1wsNxdaVetBcKY5UOCD3r0mz1aRQFkOU9DyKj1vQbHxNZEwkR3iDKP6n0qW uqKU+jIND19LmNYbjHI4JNO1PTvsUv2u2/1TH5lHb3rhYpLrSL1rW7Ty5UOCD3+ld1omsx3MQhmO VYYIakncGrGZqGn/AG1PtdqR5uPnUfxVzd1pUd2C6jy5BwVPUV2t3B/ZV38uWtpfut6H0qK706C9 XzFPlyjow/rScblKVjz5IJLCf96rbOma3dLvAV8tvukYI9qs3ttJboFu4gVPAccg1nRqqH91z6Gp tYu9zD1ix+wahJGOY2+ZPpXd+DLj7VoDwkgAIyEseenYVzmtQm504SH/AFkXOav/AA8vRFNcQsFw 3PI5/ClazG9Uc1cZG9Ou1iM1V80sAp7VseJbQ6frl3b4Oxm3r7A1hEYbFZvctFqGTYc7snvkVet7 lYzvUjiswbivy9DwcVcgXy15Xn/aqJFRL8FwgcsxLZ5z0p5n+1tiVSR0AB6VXd1aNVCgFe4p0SKC 5ZvkB7d6ixqmSIUUsDlynAJ6VNZkvblVJXksf8KquxZS0W75T+lOsG5kL8xjnPpUyRcdzRjlRYzt Ulu3HSriBvKRgv3upxVaGQshDYwCNpx2rXiiBTO4MqjIFYSZ0wRe0/AAJP51Y1BPuODx7GqVtcJt IYgH0NT3N4hh4wSvY1CNk7NEs1uLu1B6SAcc9al0jRdTv7W7hlQxWscRD5GDjHBFZ0N4YcNnKt0x 2roNI1e6kItYp2Mb9U9vr6VvR3swxV3C6OEsPEiRn7Lq5eSKMbVkxzx61T1HxAt9dJ9kiWGCLhQR y/ua6rXvBqOGeEYbJNcJd6fNZTYkQgdM4rq9hGMuY8j28rctzTjuHdlZW24P8NdFpFqs0m6QlmPc 1yFpLtx3rsvC8M2oXsdvbAljyT/dHqa1VoohtyeppQ+EjrepJCpZIFIaVx2HpXpscaWtvHDENqRq FUewqKwsItOtRHHyf4m9TSzScfSsmzRDJmU9evrVSdxjDfNT2fPvUTLuI9zgCsZO+hqtEUHiluHe C2ypKnfIOkY/xrC8FJ5RkGST5jde/NdRqULxWbwW0nlEj5mx1rnfCw+zXc1pMR5ytkEfxA1nKNmj aDvFs7qEgqDU4qvD0FWFxXUjjY5T82MVVRRE7D3qxnD5FQsP3re9DBEUsY8rnBGaZNIv2GYN93Yf 5U6+cJEgH8RqCQBrGUdcxkfpUrcroeMa3IRGwB4ycVl6XFvkBPrWlri4BHuapWMqxYNbmB1cFuqx rWlbIcVzlrqYLqh711lhteFT61zVoHVQm7EMwZRxVUKzNzW49uGFUp4BHXM4nUplcHy1qrO5ap2+ bgVH5JPWpsVcpqWBqR2JGKs+UBUbRZpWKTI4WCnPerIu88ZqAxBR1qPHPFTYDTt7kh+DWxBeYQZN c1HIVqzFdEsBVRlYUlc6UXgAzmoDK9zJtTPNUo33L15rb0q1XhyOa3i+Yyl7ppadZiGNSevetEVF HwMVJnFdMVZHJJ3Y+mk4o3UxmqiLA5+U1QunK1cLCql0oZTUs0juZ80xK1zOrTPuIFdBO20Gue1A B3Nc9TXQ7INR1Mp5CiE96yrm/bccdqvXp4KiseZDnGK6qFLlV2cNerzuxDNePK2BxUtrEz4yc01b fJHHWuo0fw9NcKCy7V7V0NmC8jIaAqvI4qhKpRjXeXfhpkhJU84ritQjeK4MbL82aV0LUqP045Jq 5p3hya/bfICqegrV0TQzMyyTDJPau4sLBIUX5QKzlPojeFPqzkP+ENhSLoc+tc9qWnNYSkDla9bn hQRnFef+LCg3Y4NRGbvqXKkmrnPbveiqfnr60VpzmPsztJbb7PcONv7pz+R9anht1Zdr9c/nS/bF lZ1bG01Cbjyx15X17iug40SS6LvJ8vjPaqkmgTdhzVwaoUQEenXNNXXGZuMDFKyKuUDo93GcrGT7 VJFb3cbf6plB6BR0rSTXdo3MwIqZfEMWcuVApWEZN7p9vrcHl6hbkSrwk4GGU1zE+nXfh67CT/NG x+SVehFehDV7eTG+NTnoMU+X+z72Fo5lUIwxg/0pNDjIwLG7i1Cxa2m5Vx8p/ums3fLZTm1mOWU8 H1FWrnQ59IlaS2BmtSchlPK0+9hXUbITRqDcQjIPqKQ0NMilSH2sp4IPcVlXGiQyM0lowhc/8syf lNPhuNyDPGO1PebHIzxSZS0MO9jntoGS5iK54zjiqfhKb7D4lRMfLICBXWx3azqEmUOvcMKy7zS7 e11G2vrfcgSQBlX3qWi1LQi+JFqI7+zulziaPbuP8WK4puTmvRfiOgudMsZI0yQ2OO1edMr5wRis 5I0i9BY5Sn3TirguFkcMxII6GpbDTluIWOP3g5ANVizQSEYAUnkEVDQ0y+UEsZ2sXdvurjGasfu1 iUfKr7fnz3rNikbc207XPTHNTS/Mo25kYAZLdjUM0TLKyt9g2bCBu5IHNJCp8v2LcgelNG4KZFY5 OAQDwakQkgfdXvnsKzZqi2gZZdgztrf02RMBWHyHgg9jXNRTohxn5j+vvWnbSYh4cBjWE0dEJGtq GlLsMttOVPoT1qLTNDvdSSV/MCCPgH+8fSlSV2SMgjDcV2FiYrfSvLAGY8EY/iz1opq4Valkciuj 3NuQZJgBnBHrW5pMsGngmP756saoavq0KGQRoVwMEsOv0rnn1zYPlNdtOCW5w1a0pq1z0pL2OdcP jmqGpaJbX0R+VTmuEj8TyJnmr0Hi6QDHJH1rsVmjm1RS1LQmsJGMfI9K9W8B6Cui6FHJIv8ApdyN 8jdwOwrkPDyHxPqGSpFvBhpHPT6V6ekgCKAAFAwBWFRpM2prqSu+c4qrIN2ac8wHU8VHnd0NYt3N UrEfl7c0+EhHLnHy9AaCpyOeKoWrm/LPG2V3EcVGzKs2ir4klW4s/wBxuFyWwAD270aNCvloXjAl HUkc0upWL2c0d5ErSRocSLjO0etbVn5F1EskeCCOCKlpymWnywLcWSoyKlAqNECH0FTA10I52IR8 wqKX5ZR6EVYH3hUc6btp9KGhJ2MzVWZVh24PPNOjGYiD02n+VGogGNM/e3cUm4Jayt2CE/pWf2jT 7J4n4gmU3EgXs5/nWKsufunjvVnWS32uQ84Zzj86taD4eudVnAQfu88n1rp2OdblnQNNmv7lWAOx e9ej22nPDAoxVrRNCj063VNgBArTcDGK55vmZ0Q90x8bBzxVacBwau3iAnis522msJHRFFfycHpT HUVI8+MmqktwT90Viajm2qMk1C9yoOBUTsz1EYGJ75pDJy4fkU0YpiqV4NSbKAuNPJ4oUlGp6oQa mSDJzRYdy1aOSwzXV6fKAgA9K5SH5Titm0uQoAzyK3p6GU1c6ZJMjNKZPesyK7BHWpPtI9a6FJGD ps0BJ70hf3rON1jvTDfADrRzAqbLss4XvVSa7HrVC5vhg81k3F8eeazc+xpGnbVlu/ugM81h3E+/ NQXN6WyN1U/Oz1NaUqV3dmVWslohk7cnNVUgeeYLGM5q/BaPdv8ALnb610em6OsWDtFdEpJHNCDb K+h+HF3LJMu5s9DXcWlnHGgCqBVK1VYVGeMVdF0qjgisuY15LbC3cSiI/SuIv9HSbUPMIGc11812 GBrOdQSW71LkXCF9ytZ2626jjpVtrtYxw3NULq5EakLWLc6jsz81YSqWOuFK6Nq81QRocNXnnibU fOdhnvVrU9YO0gNXKXE5uJiWPGaukm3dmOIkoqyG+YaKdtHrRXRY4eZnVmY5IzzntUj3CuqmQ/d6 hepqoxwC8jrGuec9ahW7bey2sRwOsj9K3uYcpeE3lyFFUlRyGNV5JsAfvY1GfXmn26HY29jKW9BU yWaBcrBGp9W5NA9EUku4BL+6Sa4PsOBVxbq4YAJawxj1c807y1BIJb6AYFSIpXG2IfjyaLCuCz32 SplgA7Hb0q5HNPIQu2N8AZB4JogjlPYD8KtxwSA5BBP0p2Fcii1Q2z/6RDLGvTI5WpTGm8XFpgA/ eUfxD1qyqbuJFUg9aqT2D2zGe0JKDkp6UgMTU7UW14J4ATBL3xwDUSlHUjPI6e9bMhS8tzEw2pMO O2GrCRXhnaKRsNGcGpZaK7EoxwSQT09KbdzeZYS5P3RkCrdxDuIKkgZ64rPuxiKQk4UL0pMtG/eR f2p4LWfgmMBxnqB3rgLi3XJ46V6B4Mne88NtbGSIgq0bLt+b864m4Xa0ikjCsVrORUSxpibMEjPy 9qoX8AKNg4HX3zW1aRgWKuvLHg1m6imEkGOMZptaCvqZMcMiIko/iOM96sI8m/AGeevbNaL26N4O t7jZ84mIZu5FZRIbjOQBwO+axkjWLJUlYbuhwe1WNgcAlyCedtUoFLN0A9c1blYAMxIBAwtZtGyY 8RL5i9cEdani3w4ZuQGxiqiylUUc7GHU9qmEjSKEA3c/nUONzSMrM37BzLhAeh4I967e3tc2Y2Eq QuBnvXN+GNM8yYBgA79CegrtseX+5YY2jFXRpa3Ma9XoeZa9ZTR3RaRiw7ViNakk8V6F4i00zAuo rlHt9hIYHNdvszl5jGNqRViy0u4v72G0tULSzMFUDt71oC2Fd94B0VLeB9TmT95J8kWey9zRJcsS o6uxu6ZpMPh/RobC3H3BmR8cu/c02bUDGAM1euHyrCsO8Az6muKozspRLtvqKynDE1aF4oOAa51d 45Sr9pG5wWNZKTN5RVjZ8792znOADUXhS3aPT3L43mRsj0qSNd8O3OBkE+9WrNRb+YueC2cCtI6u 7MG7KyLR+TcWwVJ5BqtFYxW8m60fy0Y5aPsPpSzyBlJzzVVZ8EAtVNq5CT2NPeTweSKVXIPWqaXS jJyKebpFG4mmpWFys0QRgUuQy1kjVo2JAbpV+2mEgBzwauM0yZQaKV+uZU9jSxxebE6eqkfpUt4u LleOKdEAki/Wlb3it4nz7qKvLqs6upGyQrj8a6fwnr1tpk6w3QKqejD+tReLrMWXim9j27Sz7x9D WMtk902FHFdVlY5tj2yC8huoQyMCCOCKgmbBOa5Hwu89hEsMzEr2J7V1cjCVMiuWoranTTaZVmBY HFZVxE+TWqz4OKa0YcdK5m7nUjFaJmHSmC1B6ithoB6VWlhK1m0O5Q+zqO1NeIAdKlclTzUMknBA oHcgfAPNM302V+OTVaS7ig5ZhQk2DdjSh+ZqssuI+OtR6ZJHNgjBzVuZMZGK1cLLUhTuzJluDGTT 7fUuetNvIcg8VksHif2rK5sjqotSwM7qnGqDH3q5JbhgOpqdZXJwDVpsHY6KTVBjrVdtTznmsK4n aJck1VF9uPXirVOUjKVWETfkvGc9aqTznB5qlHcbiOTSyvxXVTw6WrOSpX5tEV5ZiGNXNNsJLtwx BCZpljYm6mBYcZrtdN09Yo1+UVc520RlCF9WM0/TViUDA4q+5SEemKnbEa8Vl3kp55rlnM64QuOk vQvf8KjS4lkPGcVBb27TuOuK24LIKnQVEbs1lyxKalscmoLm8CDFaVxAApxWFd2krk7acrocLMz7 68G0nNcnqepBSQG5NdZJoskoOc1j33gwzt8rMDShC7ux1KtlZHET3bTMRnimAgLXZx/DxyMl2NW4 PAcEbASBmPvXUmonnuMpO5wu4UV6h/wgln/cop84vZSOQNsGkYy5Z88lulPSIf7Tkdh0q9DaGWQm Q5rTht44cAKK6FE5XIo29vKQNo2g1oRaduxuYgnvUvmRrxQb0LwOKZLdx8enIvUkn1NTpbwp6H3q hJfDafm5HrVSbUjHxnINAI2i0aVAbsDgCsCTVSvG4mqc+q7cZY4NK5Sizq1vFC/Mw9anivgvC4/E 1wv9r4celWodVTcCzGldD5WdVdWUckbzW33s7ivofaue1WI5jvFb7x2soHerllrGzDI3Gec1emij uoHMSjZKOT/dah6iWjMSI+ZHt6VmahGVhct6Vct/3MpRzyDtOe1Qa3EfsDuvTFSzRM2Ph3psVzYT gvIjMN2R+lctrFt9n1W6jxkBy3Su6+HKiKzbcdvyda5vxhAI9SlkQ8P3FKS0CL1KlsmdNiI75qhe oJInAPOK0rRWbSojjBBIx61n3ACMeME038IJ6iaepufAN8mTm2mDdOgrEiw4zkZb9K6Dwqxe01uz b5keIsB7isSGMbkOOg61mzROxMsION2A3rVuTTUOlrdM2JFk2bMdqjtiM7tuc8EV0cNh9r0K7AQF kXcB3pezuJ1LHOQWgkUxIcAHd9a1YtJOBtV9w53DgGqemqWlBJwffpXX28HmiMEkADlVpRpFSqlj Sz9inhRsuzEH/drtkWO7iB2gOO/rXDSssV+SowqgcV0ukX5cAHpW0YWRzyndly6s43hYECvPdcgW 2uzjpmu01DU1gZ1LdBXm/iTVfNuiFNPmaLSHQ/v7iKFOWlYKPxr1+3gWysoYEACxoFrxfwnOLjxR ZK3QMW/KvZTcCSMnPPWsKs76HRSiQXExANZMjM8h9KtXUhJJHAqgCSTgGuObOyEbD/uGrUVx0AFV O/IqSP5eRUIs2YZ/k5NTNdAnPcd6xRdOjYPQ0PeN1Xr3quchxNY3Gc1VmuAOTis9r5wKqS3TsDk0 nIcYGkb3YeDkelRy6mSuB3rL3nt3pVZiRxxU81zSyRoWjM82TxXT2VwEUbiM4rlYJdmc9qka8llY RxnrVwlymco8x14kE7E/lS5w1UrM+XDGmeccn3qzJKqxF2IAHeumLujlatocR4800XXiO0lX/lpF hqZa6RHDGGCjNaGrXa3t+JF+7GNoqNJ8DBOa6kny3OV7ldl28YxWhp92WARjyPWqFy+0EnvWcbmR J1KkjFZyTkVGXKzrJFBO4dDUTNtOKZZT+fCCfSpHTP1rhnHlkehCSlERXzUczA8U1jszURk3nHeo WrsU9Fcr3CDBx1rIu5TCpNbkkORkniuZ167SKNwOwrrpYZvVnNUxNtEc/qOuFHZV7VgXeqTTZ+Yg VFczFpGb1NVSeSa19nGL0Mudy3PQ/Bl60sCAsSRXaSLkA+teaeB7kLIyk969HeXMCkelZ1Voa0Sr cRAisue35PFabSbuD1qvIRXEztiZy2/OcVNCFLHpxSXEoijJ9BVOxeSeT5B941pSjzSM60rITWfl tyR1NY0Z2rya6LVNMneLKjIHWucnhliOMcCvRVkjzWXYZwq9anjl81gorHEhJCjqe1bej22XDP1p SlZDirs6XSbcKFOK6SKQIoFZNnGEQc1cUmuKU7s7YwSRYlkJqoYGkfpVqNN55q5BEB1oS5h35UR2 dpsUHFX+AOlCgAUGtkkjBybZBLgg1ALfd0FXFQE1MqAc0rXL57IqpZKRyBTvsCddoq2CB0pjzBR1 qtEZttkJtUVegqlcCND2zUl1fqgIzXOahqDM52tUymi4QbOm+0xf3hRXJfbZP71FR7Q19mc68xhY lwQc01r75T85z61M8kVwzlu54rKvbOaE748la9Fux5C13LRv8feYk017zPTP41jmQ92waQXDA/Md 1TctRNtbgyYyM0+SJniOB9KyIbkDGCcg1t2V4jYVgKNxPQw7i2mVuQwFVJ7aQxgjOfeu5FvFLxgG oZtNU8BQV9KTiNTPO5RKh+YnNJ9oZSPmIPrXW3+iq4O1SDXOX2nNCcdKzaaNFJMfaag275m/Oup0 bVUdtjE4bgiuGCkcelaenXRidTnHNVGRMkdLrMIt7xZQcCX9TUNwn2zTpI1yGIODir16Rf6UH6ug 3Cs6wmyAMnFUyUYGnXt1tMEd1LAUPzneQW9hV/UnBslJZ2J/vNk1LqlgIrkSquFc54qDUm220SFe G71BasWbDnSYyePm61UvU+cjIJHtVrTgH0x0Bzg5HtUF6AUDZ4q/sk9Sn4XfyfFBiOMSoynJwDxW a6+XPMmDhJGHP1q1ZgReILWUHneOT25o1aEwa3eqTj953HWs+hfUS1bDHgAetdj4fcvIYich0Kn8 q463ZQeRxXT6FKsdxG/8IPGKuBEzGiT7PqEkTHISQiuu0g+aVBBxmud1qA2viK5UAKGO8Y963vD8 gzyc4WnEUtht1MP7QcKf4u/etfTJdjDk4rl1mM15I57Ma6DTZMyRrjkmtDNlHxJcyLdy7eRjtXn9 80ks53Bs/SvbLnRIJz5hAYMOTWHq3hW2ERdVAOOwrnd7nUrcpwHhJJIvEtm+DySK9gRmWPjk5xiu R8JaKra08hX5Ldc59zXcrbYOcZxXNVWpvSsZs8Tvg81WKHJJ5xW5JBkZINUpoME4Fc7R1RZnM23k 0izqTwDUj2xGc8+1RGEAcZBqNSxxm3HPAxTWk69KaUx0qFxtHbmi4xzSBu/So2kU8YphYAHGM1CX z2pDJTJn2FIkhUHHWot2foKQktwO9NK5LZZE3bPJq/ZkI27Iz6ntWWqhSMnFX7K1vNQbZawsy/3j wo/GtEiHI3I79Rk5wuMDNJd3LzwBQSqnr71LD4e+zRAzP5so9PuioJFKvg9K6qUXuzkqzT0RkSgq TxjFVJLnyjnPNaN6AoJA5rEniYnLV2Qd9Djm7FqOYzfe6VDcOq8DrUEbkNgZqwyjbnjnvSn7uwkr ljSrto32s3FbxmBXOa5ASmOYHPANb1vcCaIbSM1w1o9Tuw0uhJcSFulQRSiN8saWeQRoSTWI99vk fB4FTQp3lc0rzsrGpqOpqkTBDXC65dFlIz1rYv58x9a5nVH3A5r0JS5VZHBFXdzAdiWJ9DTCc4pJ CS1JngVgbG94XJS6yvAzXpcUu6Bea878JqDKxIzzXoJAWFCvFZVU7GtFq4rN81V5Wxk1I7D8az72 4EcbE1x2O5aIzNWvcZQHk10/hbTd0MbuO2a4QFr/AFJI1GQWr1vRbcWtugPYCu6hCyuefXqXdi4b CKRCrKOlYl34VtppDwRn0rpY5gxOKSTCndiquc5zKeD7K2GTGCx7mq9xp0diwKjAzXUSTK3Q5rC1 phKML2qJy0KWhFBdDPWtOGRWArkhM0L9TitO1vuBzXKdUKnQ6VGAqwswArCTUABUq6gCOtUp2NuW 5tfasDmmNej1rJN2G71XlmY5waftQVJG8t+metSG+XHWuQe8dGPJFMOosRjJpe1K9gmdTNqYXo1Z tzrAwcNzWK08kvc1ELWWVhknFQ6rY1Sii6169w/GcU8229ctUtlZBBzRqEy28Z2mrjqtQvroO+xR 0Vnf2mf71FFkO7OLttQ2SZJ4zXQWt1DcphjkH1rkJbeSJ2znrU9nePGQD0zXppnjONzob7Q0mHmW +N386wLqymt2IZMYro7DUMgZIrRkggvUBYDcaLXEpW0OB3MvbFWILto2BJrcv9A+YlB+VYc+mTQk 4HFTqi7pm1Z6qvy5PJrcgvQ+Aa4KLfEccitW0u3GBuPBqlIlw7HYBY5VPNZepaQtxGSBnFMtb4jg nJrRivAw+bv2p7kao8+v7BoJWBUiq0Q2t8x4rv8AUtHjvoy0P3scj1rjbzTmt3IIIwazaNU7nS6P OrWJDHj7tZUbiK6kjOUVW4FTaRII7dyegwarai3laux28NhsfWn0Elqa8qC4st3Xb0zWPq6DEI6B Vzk961dOkEylD/EDis7WeHVOu0YFFhobo0oQlGU4Yde1JdAKjKQeDVKzk8qRR97npV+9k2z9OHXP FUthPRmDIQt5FtG5iw4HXFafim1MWr+ZJz50asGznPFZEpLawuM/LitXVU32EEozlG2sazKKEGEY Egrn1rotIYM429PauehG4Dvjua3NMJDqUPTuKqIpE3i+PZrMMmDmSIcCreiShLaZ/ulYzUfiuMtB YznOcFS1VrWYx6VOdw3MNop7Mn7IliD5hPqea6nQoRLc47AZrk7UkqM5+tdhoI8nY2clqpMhm9ZX Wd0DnnPFVLtpTI0LA9OKgupDBfbsEe9aMuuWNjZi5ul3yHhFHVqUl2Kgyfw5phs7SRnX95K+48dq 12t844I+lef3vjHU5WKQFbdPReTis9PEmrIdxvJDz0rndNtnQqtloelvCQMVUmQgZIrj7fxvqUB/ fbJk9GHNbFl4ysL1xHMjQOe5ORmsp0mbQrJlyWLI6daoTDYcA4Na8jqQGQh1PcVTuFXBJFc0kdcX cx5WI45NVpHGOQRV+44X5azJ2IPc1kXcjeXPC8fSkBHfJpuMsKmjiyQKaVxNiRoWPPTtVuC1klkE VvEZJT/CO1a2i+H3vsSSN5UQ7nqa660sLawi2W0YXPVu7fjXRCkc06ttjntM8JohE2pN5jjpEOg+ tdHDsiURxoEQdAowKcVLUjFYxz1rpjBI5Z1HIdIu8Vh6nblQWUc+1bayiQYUUj26sPm5FVbUV9Di mQtkuPzqjdxbxtQYrpNVtQCfLGBWPIm3jvWvPYy5bswnQRHFOMqrGdxo1JhECx7Vyuoa0VyiGnLV DSLeo6wkRKqeRVvw5rglYrI3SuLklaVyzHJNTWlw1vKGQn3rnlHmNYPldzv9Z1Fdm1G61hW07SSl VOfWqKyS3eGYnFauj2eJWz1NOFoaBJueozUQywhj61z98dyk11etQ4tiO4rkrs/KatkowpPvmpba ISyc9BUcy/OTSxSmFtw5qSz0bwNood2uMA9gK7DVbH7Pab9uMVwHgfxZHaXYtrltgfhWPSvUJJ47 yDa+GRh2rRx5o2IhJxlc495htzWBrN6ArAGutvfDpdibeXaD2Nc3feCtTnuBtZGjzya41QlzHbKu raDfBemtdXySsufmyK9ZW3CxdOcVj+GPD6aXbJu5cDqK6uGBSBXZblVjhbu7mPFbyKCcHrUV3JIi EGum8hQvQVk6pAhjPrWMo6XC5yzzshwWPNRSESKe9QXzeXKQabBLuFczZaKF0m1jkVHDJt4rQuod wJrL+6+KhlLcvqxK9TShnXvSQHjmpWI7VjJ2PRpK6HJPjG41MJgec1Rk5qHzynBNTzGli7Nh84qJ IMtVX7VirMF2uaa1GaUNsAueKsoqJ6Vn/bQo4NV5L12OFrRaGTuzWlvUjHGKx72R7nOOlLDFJM2W JxVnYkS4aqTEkZv2RqK198HtRTuM5WS3R5GB9artpsR5HBqVpirN0zSeaTyor1TxbiRxeQRjoKvW 94FGM1mSykHJyPaqrXBDkqTg0XBq52EF2HGGIoltY5gcAYNcvDfshAya2bW+c4y3ane5Fmird6KA TgYHrWV9kaJypB4PX1rr1mjlGDg560yeyjlHygE0nEpTOciYxkjB4q5DOQBjvU7abhsjg0htGX+E 0A3ct216VxgkGlvbCDU1JUhZv51VSJwQMde9WocoQyEn29KonYwzavYpLHKvsap65tVrWUA5K4Jr spbWPUYSko+YDqOtcz4osJLK0gIOUVsAnvUNFxd2Q6VPtlQ7eh65pNdBF03GA3PPaqFjLtcZJGcG tbXP30Vs45yuKEV1MKH/AFoPpVjV2P2SGZScg4qvtZXUj6Zq5dRefpgx1Bo6D6nMQ3J+2mRgWbPS tiTUzNavA0WN+DknpVJLIM5LLVjyVwBjFZalOwW/HbkcfWtjTDmTIOPbtWOqYY4JrStDsdQ2Qp6E dquJLOg8SR7vD0EhIBSToO9Ysj+Vp0cS9ZDuP0rfvY/O8MzKDnaQa5ieTdOqKTiNcVbIWxesFLSJ 7nn6V1Ony7bhQCNoNc5p6LHE0pPbitXTbpVdRjJ9apEyNrWC29dpGDXP3rtcXmGzsj+VAelbF9cG faSOFFY5BZ8jqTyaGKJH5f8AdoCDvipeQeacy4PHNQVcrPGO4qtLGFyen0rSMZwfWq7oGBGOtJoa Y/SvEU1hIEkJaHupP8q637Qt5aiSB9wauCeBQTxn3rQ0LUHsbsRSE+RIcEHt71zVaSaujqo1eXRn RtEV5Y/hVaSLcSK1mg3ZxyOxrI1zWLXQ7YGb5p34jiHUn/CuRQbZ2OaSuV3jjtwXkYAeprR0W2S9 iM+TtBwAe9cDJPc6jqAku5SxznaOFFekeGCF0cMf4mOK6qdJLVnHUrN6I3bK68nCE/L2rYik80Dn iuYkySD90VqadfgjY3UdK2cexgpGyzBVqlKNxyakL7uabJyvFTc0SFt5UQnJ5qV3D/dNZVw23JPF JYX6s/llsn60J3QNWLVzCHQg81zd8nksc9q6iU/Jk9BXFeLL5bWF8Hk0luD2OQ8UamFyiHk1xzsX OT3q1f3LXUrOxPXpVQ8cVo3oTFC9qNwXBzzQCBUTHBqUi3sdnoCRXEC4wQRyK1o0FvKQOK5jwddD 7Y0LnHcZrtbq3BMbjGD1qZx6hCSMfVn3RN3GK465bORXe38C+QcjjFcPqEYWZgPWqjsTLcxJhgmo SQKtXMZHNUzxmgpCZ5yMgjkGut0Dxpe6dGsMpM0Q6Z6iuTUbuKuwpgChNoTSZ6dp/jyxkYLODHnu a34/EenumY7hCPrXjIUn3rU0qzeedQM9a0U2ZuJ67a+I4pJVSHLZ7iurtLgFFLdSK5fw7oCw20bl fmxW7OhhTI4xScr6glY0Zr2ONfmYCsPUL4SghDxWVd3bvOQzHAoWQEYzWEp9BpGVqq55FZtrNh8E 962L9Nyn1Nc1I5t7k56ZrnZZvn5krMnixJmrNtch1HNJPggmoKKqy7RTTdc9aimbB9qpyOeSDWEt z0qGxoG5z3qJ5MniqCyknBNWVPy9c1LNhJHYColncGnyOKrlsk1URM0reRpCAa1baEcZrDtpguPU VfF8VUbetaoyZs70iXPFYWraps3Y7UybUWxiue1e8+VuatGbdtTR/to+tFcd/aAoquUj2iOrL5cn Peng5+70rPEoDZ3DFWoJl3deK9I8xoklUlSOp9azZY2Rj1wa6OERuvbmmz6aJFJAzxQ1calY5fzW XgZ69TVi2v3TqxxUt1proruc4Sp/D3hbUfEN15VlCViBw87DCiofulpXLdpqQYZB/OtWK+4HI49K 6/TvhZpFrABcvLPLj5m3YGazfEHw7aytnudGkdygyYW5yPamqncTpXM+O4WTBNStGr1zFtqEisUk yrqcFW4wa1oL7K8nNappmLi4ltrZl5HIpu3bjbT47kSAfMM08bWOCKCQRzGVJOM+lRa9bLfaPNGV yVG9frSOSMYNSxyqwwQcNwQaGNOzPO7WQ7guBW/Nm40Q7eTC4PPXFY9/bmw1SaIj+PIwOxrZ0wSy W80TxuEZDhmUgVknqbWuZDIcE4P4d6tw7XgA6j0ojC7SOc9PrSKDGxVh27VZNyo9uoJGCMGq0ilW PpWjLnkg9DUEg3YK8sOvFRYq5SyMjIFX7YhXByNp9OcVXEKZyWK+1WrVYUkxv5PWnFCbOk09xNpd 0ozwmfyrkI2LTsWJyTmuw0yLKS7DwYyOK5Wxj33mxugJzmqZEWaLAwwpGD15NXdP+UqSelZk0+6Y 7eccVoaaGaUAr700JmndzMEVc8tyarqCenBxTnBlmYngE0qRbR8znIoYkAUgjOc08DDdM8daXYRg hs0piwckZ47UAMkwRjr9KgdPXpVraAuWwD6VEy5z0FJjRTdB0546GoJVIPHJ9augc4659ar3CZx2 9SKlotM7HTdUhXw219cuALddrAnqe1eZ3F9NqGpvqN5zKxPkof4FrXurxrXR5YiN8buDjtn1rB3G YhjjJ6msFTszZzbRbiYpuY/eY16dpMYh06BScYQGvMbdWlu4I1+7uFejW0u/ChvlAxitJPlLo01U bRoyS7wQvNQwloJg+acCFHHWoJ2znFPmujB0+RnTWswljBBp8koQc1zthqawEq7D86j1PWN64jbj 1BrKzuac2g3XdX8tSsfWuXtNZlt79JizYDfMM9qmu5vMU5OTWFM+Jj71rGNjNu56r/a0c+n74ySG XIrznxNPJdbixOAeK3/D10kungZ5XgisLxAoSSQYx3olEEzh5RtkIqJhmppsecxqs7HpUl30EJOa RzwMdaTOeM01sdM0CuyfTrlrXUY3BPXFerRN5mn7yeQua8igt5J502A8HOa9Dt79odMCOecYNJy0 sUlfUg1HUmKEZ4rmLolnLHnJpNQ1H/SSN3GaI5BIAAc5px2FIqyR7voapS2xOcVrzW7LyOlQIhaT BFJjRRgsnJzirqWrjAxxW7Z2q7eVFW47NSR8vFYOdmaqBiWemSyueDiu/wDC2ghGSSRBx0yKi0vT QSPlGK6qArbxAD5QtaRbe5m0kdFbOsMS9gBWfqeoxojDcM1z1/rUxYpE2FHeso3LyvmRy1TOoloi OVl9pzLIXp63G3mqIkH5VG8/asrl2NGZ/MQkc1gapFwW71owT546n0qO/tJHQtt4xSeoGFa3TRnB NXzc7h1rFlzFMQeCKnjn4HNRYpFuVsmqsjce1K0wJqCRwT7Vk46noUnZCZ5qRZMd6rlwoqJrgU+W 5fMWnlpnmVUMxb7qk0fvAMlWq1Al1EakL5wakluFRetYcmoCIEFsVlXutMcqhq402ZTqpGxe6r5Z IDCsDUdQM4K561QkuHlbJY0wnJ5rojCxyyqOQfjRSYoqrGep0iyAN61YjnHG3iswuQx5xmnJKVxz WnMRY6OzvAuBuretLpHQDOa4SK5CnJOAO9eg+CPC13ripd3e6GzB4B4MlUp2J5Lmrpnhr+3HHBWD PzN616HYWFtpdmltaxhI0GOKbbwxWUKwwqFReBintMPWocrmkYWJi59aazjv3qu82OhqMzDqahs1 5TyDx/ZLp/iiQw8JMN+PQ1kW10y8Hr9a1PH92dQ8QMyfdiXbXLo7K3U5rWFzKqrs6a3uenzc1oxX IOOa5aK4AxuBz61ow3Ix97H1rRMwcTocLKvHBpsayvMsUSlmY4AqlbTNIwRFZ2PQDvXceG9KNqv2 q6TbKeinsKUpWQ4U+Zkmk+CbEXCX2oRCW529G5ArpWsLSSPYYI9uMY21HBKZm+U8VdBUcAVje50N W0PLPGfhGPSGa+siRAx+aP0PtXIMoIDcgetey+LNI/tfR5Iw+xlG4H19q8VyYpHjbIKMQcmtYvQy nEdt3csCV7EVAcqGDfMp709mIwQfkPTFNc4BBzzVE2IGXI46e1NUbeep7gVYIbHUA9aQFdp5zz1p WA3tCkDKVYbfkPQ1g237lpmb+Jzitrw8UNwVUgn371j3JY3kxxxvIxVPYzW4ixYbcpyT1FbNmv2a 2DP96ToPas60TdIqkcGtMBpDuxnAwB7UhskRiWDYzU4yR169ajgjOOwxVlFRuuTTIIs7OnApTKMY 6GnSRZX5T+FV5QeBjNA7Eu8Z7YHelbLpk4J9qqF/LA3HPPerMEm4jjg0g2Igucjuf0psiZGKluF8 psr1JpBjaWPU9hRYdzNv4Q2lTrjnG4fhXORE4x1Ht2rsJFVrObPQoRmuSiXJBzgDvWcjSL0Nbw/b PcatEFUuAC2B7V1yTBXx90+lYHhF/s93LcElCf3aP2yexrrLy0W5RriGPZcJ/rY17+9KcbxNKVTk mCXHy8mqd9qkdvGSWrJvdZSCLCnmuSv9VkuXOWOKypNrRnViop2kjRv/ABBI8/7tsKD1rStNS86E Bm5IrjGfcf6Vp6XOQQua2Rx2OkaXI5Oaz7jmQYqxyVHvTJIyq5xSnOxcKbnsb3haN8SjHy1D4pjP mYYc461L4Sv1S4kt3GcjIqx4vAaNZFHbFVB80biqx5JWPMbkbJTVN2+armoAq5x3qiFZzxUtiQm7 2qSKIueRT47cZ5NWAyoMCobLUdC5YeXBgsKnvtSDx7EzWUZDTC/PNLlC+hBcRlySe9Os5jASHHFT ZDDmmSRK9VcVizJqCbNoINNt7tPMyxqi9r3FR/ZpAeKG7gjrbbUIwo5q1/aka4wRXGok6n71aOmW st3dKGJxU8iuNyZ6Xol0rwg5rRupy42g4rL0q0FtbDirTnrU1ZK1kStSjcttzVMTfP1q5dKSCBVO C1lklARCa50U9C3GCwz61ah0m4uDnaVFa2jaE5KyTDI9K6iKyWNBwMCtY02xcxzumaAISDIMn3q9 e6eiwscDAFack0cR6gYrn/EGuxW9s3zc+la8qSI5jznW9q6jIFIxmsxrsRjGaqarqokvJHJ6k1kS 35YfLWTjdlxZuNqA9aab7I71go8jnOeK0LaJnYUezNVWaL3nNIcL3rRsdMecgkHBqXS9L34LDrXX afYrCg4rSNJGcqzZUsfD6bAWSrFxoaCM/IMVvW5VR0qw0ayitlBGXO2eR+INCkG4xqeK42a3kgfb IpGK95vtLWVWBWuK1vwuJFYqnNJwGp9zzgClIq9f6XLZsdw4FUwuTUu5d0xuKKm2UUh3RfcFm6VE dwxgEk9BXXa94QuLTVTDYxtKHfCqO1d14N+GdvpjR32r7Z7kcrH1VP8A69K/YbjZ2MHwJ8Npb4x6 jraFLcYaOA9W+teuCNLe3WOBQioMBVHQUjzKuAuABxxTfM5zQOxWa7KMQ2cUedvGVOadPCsgLA81 jTTm1mKk4FRJtHTTgpbGr5uOtZuuaxHp1oSzAMegqhqviG30yzaeZwMDgV5ZrHie41i8MjMRGD8q 0Rd2FVciOqlex1FmaZAGb+Id6pzeGoJ1LW04DHsa5uDUXjOeo9K0rfVnC7ixwvautNHnNS6D5vDt 9DyqbwO4qvDaXYuEhMEhdzgDHWu08P2Gp6uokiXy4D/G1dfY6Ilg/mTusrjoSOlS5LoOMW9yDwr4 Zi0q2Sa5UPcsMkkdPpWnfzhSQvFStcAd/wAKYlsk5MknIxwKxbudUVZ3YyC5FvCCx5pU1ZC3Wmf2 YbrOWKIOmKoahoc1rGZYHL46g1m3JbG8VTe+4viXxJHpumOWOWcYArxySfzZXc9XJY+tdR43uGey i3HlWwRXHeaTnjn1rek7o46ytKyLKMGUqMAe9KHAYjcB/Wqay4I5x7inySYG4EHPetbmNtSw4wue Dn3pofD5Chj+lV0kDDOcE1LDDLdyiKBWkc9QKLhY19IcfbI2AVTnoDVW7XGozgjkuc4rVsrOw0rb JdSGSf8AuqeFq/Hq9qJCVhiXJ+9tyaZnsZenWbpEZmR8n7q7evvVwJcqM/Z3Cnjha0o9XZyNpUD6 VHc6pNFGHLErTEZjecnOxvpioTdshw3B61P/AMJG6nJXj1xUyarZXpAuIEOe44NIYW10smNx/OrL xq5+XAqA6XBKd1ncBT/ceoZnnsyVnQDHcdDTFYLmAKvI49cVDbSbXyenarCTrMOQefWonhVJc0Bo Wboj5SB1HBqJR+6c+1TSjfCpyM+pqEEfZZMkenNJgiCUhNMmcnB2GuWkBSMIPvGuh1OULaR2y43P yfoKzWtRJnb1I71EjSJseHFS40i7tGPL4fPoe1a+naqyrDOytuB8qYHvjvWX4cs3tYJ1c/M/erAj 5v0B6ESDmtI7GctzB8XWZ07WCVOYLgeZH7e1c3Kecjiu/wDE0A1Dwj523M1qwYH0U154XyKwkrSu dkJOVPXoG4dO9WrCXE4xnOaz93zVbtPklUmolKw6cOd2Z2ducopPp3ouiPLqtaz74QPSlmJ2nJrn jGVR3Z31JwoR5Y7jNLvRa6rG3YnBrtNbSOfTGJPIXIrmdF0c3EyzOBgGtnxLerYaayluq4rviuWJ 5UnzO7POdU2q55rJ+0BOlLf3pnkIBzjvVDOaybLSLrXfFLFPk81RpwkK1I7murBl61Gy5qrFP61Y EitVCYA4NPVwT70wqDSquPrQBMrDPIqZQpqsKmjHNICXav8ACOTXT+HNHnlYOsfFQeFdA/ta9VpP 9Wp5r2LTNGgtYFVFUYFUiWcsthciML5Zp0el3EjAFDXcrZxY7U8W8a9hWTp3YlI5GHw8XOZK1LXR YogMKM/StvbGvpUMs6RjqBVKmkDkJHCsQHQYqpqOopbQsSwGBVTUNbitoyS1cLrmuvekqGIj/nTl NIS1J9V8Vs8zLDyPXNcfrerSXGS7k+2aZdXOM4NY15Izg45BrNXkxtGTcOXlY5702OIsRVkQAtz3 q5DbjFaJFJ2RHBb7RjFbGnQfOOKpj5OK0tObkVSRLOs02MIg4rXSUBa56G6ESDmkk1Q9FNaIzaOh N+qtjdVy3vN2CK41bh3INatrdFQM0XEdX5iyLzjNUrq1WRTwKpQXhY9a0YX3jBpjOF8RaUpVjtrz 6eLy52T0r2XWrcPC3FeWa1Z+TeMw9aTQ4uxmYHpRU232oqbFczP/2Q== --b1_1fbbfb83e42a31f43c3af9abb2c651cd--