Date: Sun, 22 May 2022 03:23:19 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Satanas: Ang Pinakamalaking Kaaway ng mga Tao (bahagi 1 ng 2) Message-ID: <799b8f651cbe2a625df35620233cefd0@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.239.129.91 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0" --b1_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0" --b2_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 22 Satanas: Ang Pinakamalaking Kaaway ng mga Tao (bahagi 1 ng 2) Deskripsyon: Sino si Satanas? Siya ba ang bumagsak na anghel, ang diyablo na nabanggit sa literaturang Kristiyano? Sa araling ito natutunan natin ang tungkol sa kanyang pagkalikha at pagkawala mula sa biyaya, at ang kanyang matinding galit sa sangkatauhan. Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 210 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4227 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala Mga Layunin ng Aralin: · Ang makilala si Satanas at maintindihan ang kanyang misyon. Mga Terminolohiyang Arabik · Shaytan- paminsan-minsan ay sinulat ang Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at ang salitang Arabe upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan ng kasamaan. · Jinn -Ang nilikha ni Allah bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay tinutukoy minsan bilang mga nilalang na espiritu, banshees, multo, phantoms at iba pa. · Shirk - ang salitang tumutukoy sa pagtatambal kay Allah, o pagtuturing sa mga banal na katangian maliban pa kay Allah, o paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kasamaan at gantimpala ay nagmumula sa iba maliban pa kay Allah. · Khushoo - ang pagkilos ng ganap na taimtim, pagpapasakop at mapagpakumbaba patungo kay Allah sa oras ng panalangin. Hindi tulad ng mga paglalarawan ng diyablo sa doktrina ng Kristiyano, si Shaytan ay hindi isang bumagsak na anghel; sa halip siya ay isang Jinn na kayang mag-isip, magdahilan at may malayang kalooban. Pinahintulutan siya ni Allah na manirahan na kasama ng mga Anghel, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamayabang na maaaring basahin sa kuwento ni Propeta Adan sa website www.islamreligion.com, nawalan siya ng pag-asa gayung nalalaman niya ang awa ni Allah at nanumpa na siya ay mananatili sa kailaliman ng Impiyerno nang hindi nag-iisa. Nais ni Satanas na kunin ang maraming tao kasama niya sa Impiyerno hanggang sa makakaya niya. Huwag kayong magkamali tungkol dito; Si Satanas ay mortal na kaaway ng sangkatauhan. Siya ay tuso, manlilinlang at mapagmataas. Ang Quran ay nagbabala sa atin ng kanyang (Satanas) poot nang paulit-ulit. "O mga anak ni Adan. Huwag kang palinlang kay Shaytan ... "(Quran 7:27) "Tunay na si Shaytan ay isang kaaway sa iyo kaya turingin siya bilang isang kaaway ..." (Qur'an 35: 6) "... At sinuman ang kumuha kay Shaytan bilang isang tagapagtanggol o katulong sa halip na kay Allah, ay tiyak na magdudusa ng hayagang pagkaligaw." (Quran 4: 119) Mahalaga na maunawaan na kahit na si Satanas mismo ay kumikilala sa kaisahan ni Allah at ng Kanyang karapatan na sambahin. Ipinaalam sa atin ni Allah na ang mga pangako ni Satanas ay walang anuman kundi panlilinlang at kasinungalingan, at si Satanas ay sumang-ayon, sapagkat wala siyang maibibigay. "At sasabihin ni Shaytan na ang bagay na ito ay napagpasyahan na:" Katotohanang ipinangako sa iyo ni Allah ang pangako ng katotohanan, at ipinangako ko rin sa iyo, ngunit ipinagkanulo ko kayo. Wala akong kapangyarihan sa iyo maliban na tumawag lang ako sa iyo, at tumugon ka kaya't huwag mo akong sisihin, ngunit sisihin mo ang sarili mo... "(Qur'an 14:22) Ang bawat pagsuway na kinasusuklaman ni Allah ay minamahal ni Shaytan, minamahal niya ang imoralidad at kasalanan. Bumobulong siya sa mga tainga ng mga mananampalataya, sinisira niya ang panalangin at pag-alaala kay Allah. Ang isa sa pinakadakilang iskolar ng Islam, si Ibn ul Qayyim, kaawaan nawa siya ng Diyos, ay nagsabi: "Ang isa sa kanyang mga plano (ni Satanas) ay palaging niyang ginugulo ang mga isip ng mga tao hanggang sa sila ay malinlang, ginagawa niyang kaakit-akit sa isipan kung ano ang makakasama".Si Satanas ay may malawak na karanasan sa larangan ng panlilinlang; siya ay may mga pandaraya at panunukso at siya ay bumubulong ng walang pagliliban. Si Satanas ay nag-uudyok at nagtutulak, naglalagay sa kaisipan ng pagnanasa. Subalit hindi pinabayaan ni Allah ang sangkatauhan. Ibinigay niya sa atin ang mga sandata at ang pinakadakilang impormasyon. Si Satanas ang ating mortal na kaaway at upang labanan ang kanyang mga panloloko at ilusyon kailangan natin siyang makilala nang lubos. Ang pangmatagalang layunin ni Satanas ay upang alisin ang maraming mga tao hangga't maaari sa Paraiso at dalhin sila sa Impiyerno. Upang makamit ang layuning ito, siya ay nagtakda ng maraming mga layunin sa maikling termino. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga layuning ito ay nangangahulugan na nagkaroon tayo ng mga sandata laban dito. Maikling Terminong Layunin 1.Upang maging sanhi na ang mga tao ay gumawa ng kasalanang shirk. Ang bawat isa na sumasamba sa kahit ano maliban kay Allah, ito man ay isang idolo, estatwa, araw, buwan, isang tao o isang alituntunin, ay sa kakanyahan sumasamba kay Satanas.[1] 2. Upang hikayatin ang mga tao na gumawa ng mga kasalanan at mga gawang pagsuway. Kapag si Satanas ay nawalan ng pag-asa na sambahin, siya ay kuntento na lamang na sundin sa mga bagay na mukhang hindi gaanong mahalaga.[2]Gusto niya ang imoralidad at kasalanan dahil ito ay may direktang epekto sa relihiyon ng isang tao. 3. Upang pigilan ang mga tao na gumawa ng mga mabubuting gawa. Si Satanas ay hindi lamang nagsasanhi sa mga tao na gumawa ng kasalanan at mga gawa ng pagsuway, siya rin ay nasisiyahan sa pagpigil sa kanila na gumawa ng mga gawang mabuti. Si Satanas ay matiyaga; siya ay naghihintay, pinupuno ang ating mga isip ng mga pagdududa, at mga pamahiin. Kapag ang isang tao ay nagnais sa paggawa ng mabuting gawa o pagkilos, binubulongan niya ito upang maiwasan ito at magtanim ng maliliit na pag-aalinlangan sa kanilang isip. 4. Upang sirain ang mga gawa ng pagsamba. Kung hindi mapigilan ni Satanas ang mga tao na sumunod kay Allah at gumawa ng matuwid na mga pagkilos, magsusumikap siyang gawing masama ang kanilang mga pagsamba. Kapag ang isang tao ay nananalangin ay bumubulong at binabalisa siya. Ang pagnanais ni Satanas ay upang pigilan ang isang tao na kunin ang kanilang gantimpala para sa pagdarasal na may khushoo at sa huli ay dadalhin siya palayo kay Allah. 5. Upang maging sanhi ng pinsala sa isip at pisikal. Bilang karagdagan sa nagiging sanhi sa mga mananampalataya upang gumawa ng mga gawaing shirk, si Satanas ay nagnanais magsanhi ng pisikal at mental na pinsala sa tao. Halimbawa, nagpapadala siya ng masasamang panaginip upang maging sanhi sa tao ng pagkabalisa at takot. Ginagambala niya ang mga tao mula sa panahon na sila ay ipinanganak hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Sa kanilang mga huling sandali, patuloy siya sa pagbulong at panliligalig upang pigilan ang isang tao na tumawag kay Allah at pagtibayin ang kanilang paniniwala sa Diyos lamang. Talababa: [1] Sh. Omar al Ashqar in Ang Mundo ng Jinn at Demonyo. [2] At-Tirmidhi, Saheeh Muslim Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/137/satanas/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Satanas: Ang Pinakamalaking Kaaway ng mga Tao (bahagi 1 ng 2)

Deskripsyon: Sino si Satanas? Siya ba ang bumagsak na anghel, ang diyablo na nabanggit sa literaturang Kristiyano? Sa araling ito natutunan natin ang tungkol sa kanyang pagkalikha at pagkawala mula sa biyaya, at ang kanyang matinding galit sa sangkatauhan.

Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 210 - Nag-email: 0 - Nakakita: 4227 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala


Mga Layunin ng Aralin:

·       Ang makilala si Satanas at maintindihan ang kanyang misyon.

Mga  Terminolohiyang Arabik

·       Shaytan - paminsan-minsan ay sinulat ang Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at ang salitang Arabe upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan  ng kasamaan.

·       Jinn -   Ang nilikha ni Allah bago ang tao mula sa walang usok na apoy. Ang mga ito ay tinutukoy minsan bilang mga nilalang na espiritu, banshees, multo, phantoms at iba pa.

·       Shirk - ang salitang tumutukoy sa pagtatambal kay Allah, o pagtuturing sa mga banal na katangian maliban pa kay Allah, o paniniwala na ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kasamaan at gantimpala ay nagmumula sa iba maliban pa kay Allah.

·       Khushoo - ang pagkilos ng ganap na taimtim, pagpapasakop at mapagpakumbaba patungo kay Allah sa oras ng panalangin.

Shaytan01.jpgHindi tulad ng mga paglalarawan ng diyablo sa doktrina ng Kristiyano, si Shaytan ay hindi isang bumagsak na anghel; sa halip siya ay isang Jinn na kayang mag-isip, magdahilan at may malayang kalooban. Pinahintulutan siya ni Allah na manirahan na  kasama  ng mga Anghel, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamayabang na maaaring basahin sa kuwento ni Propeta Adan sa website www.islamreligion.com, nawalan siya ng pag-asa gayung nalalaman niya ang awa ni Allah at nanumpa na siya ay mananatili sa kailaliman ng Impiyerno nang hindi nag-iisa. Nais ni Satanas na kunin ang maraming tao kasama niya sa Impiyerno hanggang sa makakaya niya. Huwag kayong  magkamali tungkol dito; Si Satanas ay mortal na kaaway ng sangkatauhan. Siya ay tuso, manlilinlang  at mapagmataas. Ang Quran ay nagbabala sa atin ng kanyang (Satanas) poot nang paulit-ulit.

"O mga anak ni Adan. Huwag kang palinlang kay Shaytan ... "(Quran 7:27)

"Tunay na si Shaytan ay isang kaaway sa iyo kaya turingin siya bilang isang kaaway ..." (Qur'an 35: 6)

"... At sinuman ang kumuha kay Shaytan bilang isang tagapagtanggol o katulong sa halip  na kay Allah, ay tiyak na magdudusa ng hayagang pagkaligaw." (Quran 4: 119)

  Mahalaga na maunawaan na kahit na si Satanas mismo ay kumikilala sa kaisahan ni Allah at ng Kanyang karapatan na sambahin. Ipinaalam sa atin ni Allah na ang mga pangako ni Satanas ay walang anuman kundi panlilinlang at kasinungalingan, at si Satanas ay sumang-ayon, sapagkat wala siyang maibibigay.

"At sasabihin ni Shaytan na ang bagay na ito ay napagpasyahan na:" Katotohanang ipinangako sa iyo ni Allah ang pangako ng katotohanan, at ipinangako ko rin sa iyo, ngunit ipinagkanulo ko kayo. Wala akong kapangyarihan sa iyo maliban na tumawag lang ako sa iyo, at tumugon ka kaya't huwag mo akong sisihin, ngunit sisihin mo ang sarili mo... "(Qur'an 14:22)

Ang bawat pagsuway na kinasusuklaman ni Allah ay minamahal ni Shaytan, minamahal niya ang imoralidad at kasalanan. Bumobulong siya  sa  mga tainga ng mga mananampalataya, sinisira niya ang panalangin at pag-alaala kay Allah. Ang isa sa pinakadakilang iskolar ng Islam, si Ibn ul Qayyim, kaawaan nawa siya ng Diyos, ay  nagsabi: "Ang isa sa kanyang mga plano (ni Satanas) ay palaging niyang ginugulo  ang mga isip ng mga tao hanggang sa sila ay malinlang, ginagawa niyang kaakit-akit sa isipan kung ano ang makakasama".

Si Satanas ay may malawak na karanasan sa larangan ng panlilinlang; siya ay may mga pandaraya at panunukso at siya ay  bumubulong ng walang pagliliban. Si Satanas ay nag-uudyok at nagtutulak, naglalagay sa  kaisipan ng  pagnanasa. Subalit hindi pinabayaan ni Allah ang sangkatauhan. Ibinigay niya sa atin ang mga sandata at ang pinakadakilang impormasyon. Si Satanas ang ating mortal na kaaway at upang labanan ang kanyang mga panloloko at ilusyon kailangan natin siyang makilala nang lubos. Ang pangmatagalang layunin ni Satanas ay upang alisin ang maraming mga tao hangga't maaari sa Paraiso at dalhin sila sa Impiyerno. Upang makamit ang layuning ito, siya ay nagtakda ng maraming mga layunin sa maikling termino. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga layuning ito ay nangangahulugan na nagkaroon tayo ng mga sandata laban dito.

Maikling Terminong Layunin

1.   Upang maging sanhi na ang mga tao ay  gumawa ng kasalanang shirk. Ang bawat isa na sumasamba sa kahit ano maliban kay Allah, ito man ay isang idolo, estatwa, araw, buwan,  isang tao o isang alituntunin, ay sa kakanyahan sumasamba kay Satanas.[1]

2.    Upang hikayatin ang mga tao na gumawa ng mga kasalanan at mga gawang pagsuway. Kapag si Satanas ay nawalan ng pag-asa na sambahin, siya ay kuntento na lamang  na sundin  sa mga bagay na mukhang hindi gaanong mahalaga. [2] Gusto niya ang imoralidad at kasalanan dahil ito ay  may direktang epekto  sa relihiyon ng isang tao.

3.     Upang pigilan ang mga tao na gumawa ng mga mabubuting gawa. Si Satanas ay hindi lamang nagsasanhi sa mga tao na gumawa ng kasalanan at mga gawa ng pagsuway, siya rin ay nasisiyahan sa pagpigil sa kanila na gumawa ng mga gawang mabuti. Si Satanas ay matiyaga; siya ay naghihintay, pinupuno ang ating mga isip ng mga pagdududa, at mga pamahiin. Kapag ang isang tao ay nagnais sa paggawa ng mabuting gawa o pagkilos, binubulongan niya ito upang maiwasan ito at magtanim ng maliliit na pag-aalinlangan sa kanilang isip.

4.     Upang sirain ang mga gawa ng pagsamba. Kung hindi mapigilan ni Satanas ang mga tao na sumunod kay Allah at gumawa ng matuwid na mga pagkilos, magsusumikap siyang gawing masama ang kanilang mga pagsamba. Kapag ang isang tao ay nananalangin ay bumubulong at binabalisa siya. Ang pagnanais ni Satanas ay upang pigilan ang isang tao na kunin ang kanilang gantimpala para sa pagdarasal na may khushoo at sa huli ay dadalhin siya palayo kay Allah.

5.     Upang maging sanhi ng pinsala sa isip at pisikal. Bilang karagdagan sa nagiging sanhi sa mga mananampalataya upang gumawa ng mga gawaing shirk, si Satanas ay nagnanais  magsanhi ng pisikal at mental na pinsala sa tao. Halimbawa, nagpapadala siya ng masasamang panaginip upang maging sanhi sa tao ng pagkabalisa at takot. Ginagambala niya ang  mga tao mula sa panahon na sila ay ipinanganak hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Sa kanilang mga huling sandali, patuloy siya sa pagbulong at panliligalig upang pigilan ang isang tao na tumawag kay Allah at pagtibayin ang kanilang paniniwala sa Diyos lamang.


Talababa:

[1] Sh. Omar al Ashqar in Ang Mundo ng Jinn at Demonyo.

[2] At-Tirmidhi, Saheeh Muslim

Ang web address ng artikulong ito:
https://www.newmuslims.com/tl/lessons/137/satanas/
--b2_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0-- --b1_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0 Content-Type: image/jpeg; name="Satan_1a._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Satan_1a._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADpAV8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDkyzbz 8xpN7juaa0h3HI70bgag0Hh39TTxI3qaiB96eD9KAJFlIzkmniYk9TUPHpTwy9CtAyZZT6mpFkPc moBs7U8FfWkMn3kdGOKcJj6mmIyetL+7zyaQyZZmByOtS+ZvGDVdFX+9UqlR3FAC/MDwTThuPQ0m acrc0ASIjH+Kp1VhUSGp1fjFK4D0B9asIoPU1XElOEopDLTGNF+ZsUkcidnqnL84461VZXU8EimI 29x6qc/SgTHuaxo55UP3siriTl1z3pDNDz896XzfeqIc07zTQBc88+tIZS3fmqnm0vm0AWhMw4zQ ZSe9VfNzSGU0wLBkPrTfMPqag8wml80+gpAS+YfU0eYw71Fvz2pN9AE3nH1oMv8AtVASKbQBYEh9 acGz3quGxTxJigCwr49acZPc1UMtL5uKALBlI703zT61AZs00y0AWDKfU00yH1qv5lG+gCRnPrUa sS3U0xnzRH9+mI4xslj9aMEelSGMbzzSmPGO9WSMDY7CneZj+EUoHtUgjU8YoAj872pfNzwQKc0Q 7U3yGbovFAC+ZQX9aFjKn7tOKf7NIBAfenqMnrSYwOlC5PagCYZ9aeGI61EqM3SrEcL7eSKQx6Sj uamUq3emKq4wyjNJ5BHMZ49KBltFz0OaeCRVdFlXnAxViKUHhhSGOBpGZhyOanEIcZWlEFAiFHkI zxinElhyKnEOO1J5ZzQBAAOmKci7ehqXy6eIx6UAMGTT9oYU8R04J60AQlDSYYVY2YpNlAyDDUmH 9asbKXb7UAVvn9aPm71Y2ZHSk8ugCHJo5qby6Tyz6UCIuaSpfLNHlmgCHmjcamMdN8qkMiyaQsam MRpPKNAEWTSc1N5R70vlUwK9HNTGI56U8Q0gIVjz1qeOIbqeI8U9Fw1AHCHcXPHenjPoafhg5471 IN3deK1MyNR6iplwe1OU/wCzUqsP7tIYwbQelPyD7VIGU9VqRVQ9qVhlfCEfNR5Mbd6t+VGaUW6E 0AVRaxseScVL9ii25DYqfyUHSl8oE9aAKX2cqcKcip4oecN0qf7ODxup6wY70AOSzjkHDYNPFggP zSflQsJ7Gp1+QdM0hkX2VB0JNPW3Uds1KsoHVaPPweBxQFxUhC8qOKmUj0qNbojtipFm3HoKLBcm VI3pwtgen60xCPTmp0NKwEZtf9kfhTfs2O1XkAxnNShEbqwNMDNEB9KX7OfStQWwPKkUfZGx0FAj K8g/3aQwN6Vq/ZWHRTS/ZmHVDQBk+QfSjyq1fJ9iKa0P+yKAMwQk0vk+1aXke1Hkgds0AZ/ke1L5 A71f8of3aDEP7tIZQMKDqRSeXFV4wp3U0n2dD2xQBQKwj3ppkiX+GtD7MnpTTaIT92gCiHiP8OKX bEehq41mp/hqM2arQBB5K0nlAVYaBcdaFhA70WAr+UDS+UOwqz5ZHYUu2gLlURH0p6xc9Knwc9KV cluFpAcEYxuNOEYqcxfMaVY8VqQRrGBUojFOVB3FSCMZoARYhUghFKsdShcd6QDVgBqQWwoFSDPr SHcaLX2pfsmO1TKxFSqx9KBlX7L9aUWxz1q6DThigCmLZvWpFtiepq4AKeAKAKP2U08Wh9KvKBTw o9KBGcLQjoKkWBh1FX1UZqQIpoAoCH2qRYTV5YhWZqOv6ZpfyyStLL2jhXcaTaQ0myyEYcVKgYUa bcx6jZR3KqY94zsbqv1qG+v5Yf3VhZSXMx74wg+pqXOKV2xqMm7WLi7x0pYLhblN8EqSKO6Nms/T 49XeC8+37RJKNsITolZOm+Bp9Nm82DULmOQnJ2Dgn6Vk8RBGioyOsDSe1I10sf35kU+5qGa0upoR GZJE4wWUct71SHhuMcu8zn/arOeJ/lRcaC+0y82r2ycGZT9BTf7Zsj3P4Cqw0BF+7gfUUh0OT+Fk NZPE1exoqNPuWxq1kf4iPwpRqNk3SXH4VSOjTr/Ah+ho/sqRRzFR9Zq9g9hT7mit3Zn/AJbLWNr/ AInTSpYYLK0e9nmI5X7ifU1P/ZxH8H6Uw2WBjy6f1qfYX1ePcuahrOnaRBG+oXMaM4GQvPNLb6tp t3GJLe6R1PcVmS6bBMpWWEMDwdwzXF32h6poV0bi1XzYM8Mg+6PQirjiXLS1mS6CXU9MFzaN0lWn jyn+66n8a47SdSg1C23bXjkXh1I7+1OvPEWmacsvnTOGQ7eBn5sZFJYmd7co3Qja9zsDbbulN+yV 5vo/xCSCLy9Sed5C5xIg4C9q6zTPFlnqIP2W+G4fwS8Gt3VcfiiZKmnszbNpTfsjY6CmjUJhjcis D3FPXU1/iiP4UliKb6g6M0NNq9J9kap11CBjzkfhUouYG6OB9atVIPqQ4SXQpfZCOlC28gNaAeM9 HU/jS5Ge1Wncl3OJ/s7LHDrTxpbnoVP41a+zYbrThAw6GvN+uVDu+rwKg0iXtj86kGi3B6KPzq2E YdzUgDj+I1X1yfYX1aJTXQrnjgfnThoVz6rV4O4/iNSLNIP4jR9cmL6vEoLoU3dhTxokg6yD8q0F uJezU8XMlH1qfcPYRM/+xmH/AC0H5VImkEdZa0BdN6A077V/sCj6xN9Rexj2Ki6XGOrmpV022H8T n8anFyv9wU4TRnqlL20u4/Zx7EYsbUdj+dSLaWo6L+tL5kPpT0aIsOo5o9rLuHIuw0QWhbaPL3f3 d3P5VKLSIf8ALIV56GB8e6iQzBVViOemFrFs9d1SGwDxX0wLTBWZmzxk1quZ9SWkuh62Y7ZDhvLU jsWANRG608Lv8+AJnGd4xmvPLyWS48VWbzysSbRWZs9TtrFk+bw+4JzvvOPzoV+4NI9anvtJEgt5 7iEMy7gpPVfWq39o+H7aWGFXtg83+r2LndXAatH5epScA+RpyDjtmqVgPKudOOBhLd5OfXNFr7hs eo2mraJeu6W95CXUkEZwciqcHiXQrvKx3jRnzPKG5eregry7RYt2u27N0AaQ/rVzS4WuLvR4uplu WkI+jUOnEFJnperXtlpHlC91GSHzRlPlzmseXxZpqJuXVZzlN4Hl9RVP4kMTrMMXBWK3J/GuLuFM rsOgUJGB+pqFCL3Ku7HdN4ut/srzxajI6owUgpg5rWsG1fUbCO8t5f3cnKhjzXmMgI0yFB1lmaT+ gr2nSLM2uh2UI/hiH6jNJ0o9B87RkMuup2J+hFM+060nDROfwrojG/rSxpJvHzcVHs/Nj9p5HPjU 9QRgsqKrHkBhgmnprzM7oWg3p98EgYrznVL64fXLuWSaRmVJVU7jwKyYjI1rguSWk5JPPTFWqTtf mE5a7Hq8vi6wtmdZ5ogyY3Ac9elFt4y0e6RCLiNSxwA/FeTsNqyHqWYDP0WqtyuyAnqSOPxrRU13 J5vI9nl8TaJC6rLeQAv0wc0XPiPQbZis19bhh1AOa8JdAkSqB8xoitzcTrGo+Z2CA1aox7kc7Ped OudL1PT31C0RTbruJcpjO2vF/EV6t7f7UHylmc/Unj9K9A8T6ougeBYdP0m5jDBRHMMckEc4968q WQtMCeT60UYrWSCo3sxACXAA706dSuxuR7in+YqManttPudRZW4jiHdv8K3cktWZKLeiLuja/rFk 6xWl1K4znynG4V6KPEYNnGXtALpl+dFPANc5p2niKMLENzY5kI5Na0NtFDje3J9BXnVqyk/dR3U6 XKtWSi91G6zhkhU+g5qVYJM5mupCe4BqvJfRxA7IycetRjUrhslNie2K57s2saaIqfdMpPuamSeR CACwH1rCM93JyZzzzxTQbhmGZW/OhNoTidTtGaUKKTHJ5pwHvTIFAFOA9qQE07PHSmABR6U4LQGx 2pd49KNBaigUoFAenAimAgFOx7Uu6l3dKBCYxRge9OBozTATA9DT4h84+tNqSPll+tCEefAEeNdU cE4w4/8AHa5+OBpLK0TdtSSXJP410kQYeKNXb1En/oNYFvk2Nkn/AE0P866b2Jsbt1ar/wAJMqhs LFZrj3+Q1iEf8S60Uj79yTiuhuUJ8T3J/uWw/wDQDWMYgRpaqPvSEn8qlSHYtawxN7rDfwrEkVUH kMc0rY/1dnt+m4Vau5RLe6shPEtwADn0xVaf79y0eGDyRwjHrVJ2YrXRDYRmO8nkGQIrT+lbfhW0 MviTSY8YEUW/8+ayPOjhN6CxPmssC49e9aFl4jttA1uS+8h5hEogRAcZYDk09XoK1jU8Y4vNdutx 4XYnFc2se9y5/iZmz7DgVZfXl1e6e48soZS0jA/w4HAqgLiU3KQqnyeWAfxOazSkr3LvHQtW9sbj U7S2x8o2rj68mvYnZo41RSQFUAV5T4RgmvvFluG+6HL/AICvW7tViiklkyEUFmPoBTs7ESauUHnc dzUaXcgbqajs7601i1+02L+ZDnGcYp3kcMcHgE1k+YpJHlF7k3V0+PvK4/M1WhQ4TIOOSPf5hVy8 UJvOfvN/7MaVQoVCzdckfz/pWyloDWplSBt0mOMNwPxqK9UkxxDnBFSmZXmGOfmyarTTF7lmbjaK 1SdyHaxWdSZc+natLQ7UG9DnnyefxqraWF5eNvgtpJFB6hePzre0/wAP6qqhVRI1J3MT940VZpRa uKnG7vYy/Fl4Zngtx/D8zVzu/awC8tXoZ8APfXLTXUzMW7DgAVq2XgKxtsMIY9w7u2aiFenTgorU J0pTnzN2OD0rSnfDyqCx5xjOK6mz0qQqCsefdjXUx+G4UA2zRp/uip10GJR813+Vc9SpObN4KMFo Y8OmzDHmSKo9AauR2UMYG5g/1rRXR7VetwTT1060X+MmsuRlOaKgaIJt8tCPcUmy2P8Ay7RflV77 LaoeGNJ5NuO9VysnmRQMNqx5to/woFvaZ/49lq/5cHrQEhzRYLkJTJNKEqXYfSl2e1FguRhKcE9q kCU8JRyiuQ7DShTU/l04R9KfKFyDaaXB71YEfH40vlZzT5RXIMGl25xVgQ04QdKOVhcrbaQJnHXm rYtzkfTFOFueKORi5ioF470y5uY9Os5by4ZhFANzY64q99lPFMvNIj1SwmsrjPlTrscr1x7VUYa6 ictDy4+ILRL3UtTRXkjnDbF6HBGM1QtpFR7FDjCo0hP9K0bfw9Zpe6lp7Bnito5Am488DIqlplir 3thuBGVJJ9elbe7YPeuB12+vIdRvQgW6YCMBF6KOOn0ps0d1NqenwQ8LJb/u+e9dJdRrHq+thVUB Y8EAe2KytPU/2tYN18uEYpcyWyDlb6mJZ2dxcXFnC5IEcxVzn7zev6Vbt4BBJGu4szXrHPsK1bOD y4bOQHPmSu4/A1Vt7Zzqlok2Ii0jv8/A60ObkCgluVvsqM5OCw+15APf1rYsIYbfQ9buxbo8gcJD vGdpPf64qg8sWnXqRXJZiJGcGMZBPan/ANrGXw9cW0cIjzPvdt2SzDpQ29x2T0HJp7Q2yRRRlnWI k7R69aVYEib7ROyrHK4jVhyQQO4pLu8mmvNJcykN5JDheM1Cyu+mwnja11+Oaza7miLOl6k2lX32 jTmYTq4jkLjjBOOKvSatfTalqiSXkrx+ZgKTx05FYtoB9ouMDkXCj/x4VaGXuNTkBwfOOKuWisiE ru7O58BQrF4VQHj5z/OpPFunXeo6FJBpsvlT7gxYtt4HWl8DNHH4Ti8xlA3Nkmm6x4r0+zinijzP LsIAj57UN2dyLNtnluo/JJEjMcAr+fNQvOYY0JORtH8qlfTr7VJFcRuoPPIxxmtC28ML5kf2uUMV HCZ4/SnzxilzMrlcm7GTZW8lxKFhjLZXk44Fbdh4dihZpbsfaJWOdg+6K3bWyht1CKp2jsi8VcZk gZPJjZivViMVzyryltoaRpxW5HaxzfZ9qKEQ9AowBU6Q3C58wEYGcg9qrPc3bswt1Ea9CW9PYVGE ujyZ2fjGcdKysWaHmKikmbco688imi5UyFAxDdQezVTisnySVZ2PUkVYWwnZQfLcgdAR0+hp6i0J En35wdrDgqaXzyc8nj1pw025kAPlNnsTUy6Pc8fJjNOzFdEAlYY2scUeaexwavR6RNnkD6+lPGky BskqKrlZPMjO8xj6mnZfrg1prpqjOW4pTZRhuW/SnysOZGXufPv70o35zg1p/ZYlH3simbIF7mjl FzEm0ZpdozTDv55pMSetUImAFOA96g/eDuKX956ii4rFgY9acCO9Vf3uOo/KgCUdaOYLFsMtLvUd 6p/vfQflSZlznbT5g5S95g9ad5wHcVnt5wz8tM3T5x5fSlzhymn9oAzzR9rUcZrIMjkkbWyT0qhP q9omd90nB2lQckH0o55PZByLqdIdQUdxSDVVDfeHBrlItWtbqUxQz7pMbiPSse/8TG21X7CISWGD vz1oTm3ZDcYpXY5JTJrGrzKudwkAH1FZ2mPtvLFZCF2IT83GKrf2jdWviAoshSKb5mHrTNdQvBI3 JAGQa0tsn1Hfd9jcvLtY5taunZSko5KHdgZrOnuYY/LurIsSkHG/oazbPcfD+oL1O0U+PcLJML8p t25/Cny2v6ivcmudUlvNITaghESfu/L4wc881RuJJJmtnkkZ2DDljnrTi7DQkwMDbyabPHj7NIpy h25qySa9yNaiVugU0kDBdMuznjzCB9alvlZ9Yhb+ErgGn2Nk9za3VuuNwcvg+1S2uVFJakt2+LnS MDB8rmrSkLpdkuMk3Bb9ahvFHnaM+MjYVI71YnCRQ2q9Cs/ArOWti49SrbE+bdehuh/OiC8Wc6gU Ugh3z6VXF55EksZHElzuz7URN/o0yjCh5GJ4qmu5KfY7PQXjHha3D7m65QdKrSTTsGEFskS9iVGT VfSNVuLTR4oI4gwGe3NX7c6veHPkpGpPVhiueWrZotFqVIraZh+8kZiTzjpWja2qoP3cPzHvitK1 0uTGZWMj+gXArUitHAxtCimoNkuaRlx2VxJjEYUDqTVhNMBx50y89gKvm1dcsz4weuaZJaqQSSCG 61agkZ89ystrZo5GzJHHNPL28aExwqSPvDHIpRANpLMDgcE9ahMSnGCQw709hEzXgZA0CICeqkc0 i3xdTsKhx1Q1B5G9CrEE54KnkVE8QBG85PY4waV2OyLQvy+QZNrjsaZ/aLI37yqkqNt+ZMg9zzSJ C5UFCsg/uNzS5mOyL5uXK7g25T0K01bzd8rNhu1ZwzG+Iy0Td1PSnuNw+dCrf315FLmY+VFs3TBi DkH1PSkN2y/e4z0PUVUV5MbThlFHT/Vnr1U0czHyouG5xjIGD3HSkM+cYUEe9Uw2WwuVPdW6GkRi r/KdhHY9KV2Fi/5nJpwkHtUJO3JYqAOpJqlca1p9shZ7qM47LzVK72FojVD5PFPDDrWPpeuWmryy R2u7dGMncMZFVPFHiKXw/HbGKASickEk9KaUm+Ul2tc6UMD0FLuVQSxVQO5NeVXXjTVZpYmWbyU3 jIXuK6T4iPJ/wjltNG7KRKpJVsZBFacjTSfUnmVmzpZte0u3kEct5EGJwBnOTVm+u/sWm3F2qeYY YzIFz97FeJq2HidvmKsGyea9evZxNokqlgPMtv6U5pRaBXZxp+I2pXQjlhihiRj9zGcDNdd4tvZo fBk13bSGKbYjBk469a8kskb7CuBgq5616HruqR3PgmS36sYVH0IqptRkgim0ZHha/nute05pZGcu 4zubvWZdRLD4s1VDwROxpfD8htZ7G46lGBpl9OZPFd9Ltx5hDYpX1aKtszT8FIjeNXjnAKNG3B+l M8a2scPjoLAAqGBTVTTZpbPxJHPHw2O/pU2uCbUfESStuYvDtyo6Uc6UreQcrtfzINdhSNtHnUfN LGwc+pBrbubG2m8A3szr/pKn5TntVS40DUL2KxWKIssGQSTWuPD189hPAxXMg4Bas3UVk0Vy7mD4 citzo2rpOgLPBmPPrik0YRrYSLOm7NqwX2Nbdn4Xu7eOVCqNuTbw1S2fhG+RMHyh8hX71TKbbdhx SXU5nT4Y/wCxpo5ED7oGH0OahkQ/2WECjkpjA6V2Vv4KuooWRpYVBUjrUq+CgIQsl2g6cAelPmlc Pd7nJzxs7Wa8YQN1p2nZhuLt2wNysBn6V2P/AAi1kJFMt43yjoF5NWU0LQY12sHf1yaWrVgconAy LmaxyD+6Xdmh4J7sWxYHMbljt6mvR0sdCjGEtUO3u7daux3NhbD91bQrjvtFUvUly7I85s/Dd9cq /l2cjlpNwJXFbNj8Obybm9mS3QnJA5NdfJrfy4iYjHYYAqlLqzPGT5pIx/D1p3iupN5vZWLFjoOn aLarAh37f4m5Jqw00EakoqD0z1rAfU5ZMLHIEB9Rk1n3Fw3JWdpHzyW4Apc3ZByPqzpZtVCfKSEb PAFQSaieG8/IHYDmubkuZfLXlGIGc96hN7KsJd3WPt8o3GlzMrkR1Bv9y/u5Mk9n4NRLqW47JSVf tnpXKx3qtKSsdxcOP4iMAVYNzd3J+aERxjvnmi7DlRuvcymTl1QnkNnoKe+pi3A80+Ye5ArnZVcM EZuV6c1aWbzLchcvt65GKkdjUaVpMPbYGecZ5FH2zzl2uy+YOx61ii6ZOIkJkB6ZqxGDPHm42ow5 3Z5pDsaEd6c7Wz1xg05mRJt2CrHsDWc0xZwoIcD+IU+ScKgC5fHHzdaVx2NCW52MBIgZT0JHIpQ8 a4MbEAjPNUbdncESYMZHGeopCjRyELICPalcLFxpgceamP8AaFBHQqwdPUioVkVxtbgHvQyvGCyk Mv8As0XCxP8Au5FOw8jt1pAASAy1CCkjAqxRx6Unmv5mJU57EUXCxJqRSTTruIbctEw4+leSWjH7 KFJJKkivQ5lvbkMI3UAjFYln4R8p2N1MApbOFGa2o1YxTuRUpt2sHgy7+zarJ5pUK0R61a8dXsN/ p9sImy0c2cAe1atpY6VZAMsTM/TJq0zafKMPaoVHYrUOsufmRSp+7Y82ksp50/dxsxXGAortdTtN T1zw5Hai2AwFODweK2oZ7GL/AFUax/7oqUzIxyJm+melKVe9n2GqdjjofA+oOAJAkYwP4q6aPQ5B AqTXDcLt45qySd2RKc1IrzKM7uPc1E6rnuNR5djno/BMaRuiXQBLZyy1eHhdpLQ25uEIZdpNafmk DkqacJDyWP1wKHNvcLW2Mu28GRQwJGLkEqeoqZfBdn9paaa4cseDxV/zQT8ufbmle4Ycl1Qj1Oaf P1CzIovDOlxzCQKzMO5NX0s7OA5SGPdjgnmqwvkHG8N6t6UxtQgc5yzAcYVaOZCsy+0wVeoC+i1A 02fmHAHc1Aswc7hG3PTNRO/l5LHPt1ouKxaSQksEYtjnIHFIl0Qc5474qgJbmQYjiOMdWOKZJb3E o/eyBOxVaV2OyNVdQj2tu69uad9utWUF3KsewNYckZiQ/vERR3Y9ah+0wxcxjzXxzjpT5mHKjoWk jP3CCT0LHimPaE9XhVfUVzr6k7ALGrMR2UcinxXV9cAkkRoexFMVjaOnW/mk+Y/y9cHikezPzeWd xPXJ6VkrfG3Ub5QGHUk1HJrcrbTEGIBGaegalz7A4YlrlR7AZIpRaLHyru2Bhj2/KmyXqzqGRAOg 6VGJijttkXPbJ4xRYLkMg3fIqvg856Yo+QRASOHGeMCp1uVl3DfuPUoFpJ2WGJixVUzxtFOwXI1g fHzR4jbnc3akSCKOXDkOmMkg8U4A3ibUJ+7hT7VGliltuD5dOmc81ViblmTyo8NbDcmM/jUZCzKF Gcjrt60B0zsUMNowEB61Ht1BIs2kMcSr/F1JpDGrCqE5jIX1brT2tJ54wVlIjPZRjilBlnANxJvL dT0qWKZ4QyKdynoWoAjS1EYKBSCB97v+dMfzUlCqNx4OBUn2ku5VVwwJyB0NTxgxuZSo3Y5JNSMr sGBHQAnkepp5i24Ow7sdT0qd5beUFn2o46Fe9NhcOArjcpPB9KloZAbh5RsC7WHUU5UWJcEkgnv1 q2bdc/LtD9s0xU83KyZ4pMdyAPgbFI29+9OQyRncGAH86mNqnl5jx/Wm7AVwMZ70hkUhDksAFPen xzdBINwHSlMGMeg9KRUy1AFr5Sx5Uc0m+DBBOR7Cs5FKu24knPepVfGATx6VncqxcWCOTnZSNZpz +mKgW6wNuCAaFuyGKqpOB1NF0FmS/YQOu3B9aDbjnHP8qdHKzY8wqPQ0/wC0Rrnbgt6Zo0DUi8jD DcePajys8c+3vUzuGAJIAx0pVcfw4FAEWHAGFCn1NIFAwzOSfRelTbS/fg9KcFVB0FMRXZCdo2nH rSmIbx8q46EtzipWkLcDK+9IduQcEk0ARvbRqygktnsBxUTTLDlIl57AVaIGcM+VP8qQKm4EJz6m mK/cg866lQHaIwe+OcU5RsG0ks+c5qVpVP3nyVP4VGVMj/KQT/eA61QDhLcygBNiL6se3tUUiwKr PcXZweqqaVrdgA00oVWPKqKWGKGOQ+Vb7z2381SJZTT7GzKIYZJMnGXHSpBDKJtiWrsD0B4H41cF wkWSQMegHSqkmqzyMY4UJQ/xGnoGos0M8DsHaOJG4AUZOapS6XPLlvOwM8AHk1aUu8oLyYYe3SpD EJwN0zIc4xTuBnHR7X/WSz7yOcE1DJLBGxFtCWkOOnQfStEx2duTlWfBxmnpL0/dj5TyoH5UxGYR fXCJHHEEK/3zikMKw83s6yOvXb0BrSliMpOT8rHdk9aSXS4BtmGTIAG2npTFcypb5SGjtInbJ54x +tWbeDzADcybV7oeavebGYyiKgPc4xmqt3YzOfLj43DlgaYAky2jMFbf7ConuZ5pQI/uHkhhRDpv 7wCY5YDjaelWJI44gEVmJHY/ypAIn7twVO7+HcRg0sdxIk4UZCY5J5qtLOHlACszDonPAqZIpvIf GN386ALREdx/EVJ6ccVCboW0pimiYj1PU02N3XAYYPvT/touSY3Xds4zj+VILFsxwyor2zhWxypH eq5z5pEwOM8A1DGrhgcbM9varjyR3cQWckSIcK2OtAxEsY5iXjIyP4AaidVhZo5cjPPPamDfbyso bDdcdqtxzLeI6TYc9nIxipHqM8syQ5VmIA4IpAS2eeQPvUA/ZXDRu3HYjtUrOk6A7BGx7rUsBqeY B8zD8O9NLEd/rT2zb42Aup6+9KFhmUMH2t6HvRYYI+zOMYPWkYfNkcDPah0KcqAVAzkc0sUsbsNx GKQyuynJKqoPfJphibA3TKB2p7siv8oBP1puZJCAqKv64rI0BYlHBJYnvS/Pn7pGO9KsMxIAmADU 9AFJLOxI/KgLkYhkOTIwB6YzT0GwhcZPbFOMQOC27HanqNuePoKQXGhAxy/SpUdU4UZHoaj3kj7p /CjyyTk9BTEOE/y4BIOeKcQx2lmG0+/NR+WXH3jmpEijwoJ5HrQGgSTbGAX5wewFJ5UsoO5hGvYA 09pVRl8sHJ6jHUVDI0kzj5SIx0PTNMRM3kwgbssemKa0wkKiNTgn5QaSKyCuHckr2FSAbJCgQ5A7 UxERtyMmRlXd0UU5ZzH8qpsGMUzzVZ1CjJ9PSlHzyhm+Yjg5FO4WGN5rMCcsT+WKRZpELBTnb70+ QMX5DDjAWm+S0xPBKjrg85ppiInXcxIzgn73b6UALAdoOec5FSsrFwmWVTwfc/SkublbdAkce5gO 3GapCAzlVxsHcDd61UMrrNtBLkjJK05UmuJMNxn+Ht+dIAtvEoyVx39aYEkMSbQzyEsT8vHT61FL cosruXCSZ4PXNEkLTSiIFlULng96GtUSAM6/vSMMppiLD3UcgIGGkIGQD096ijkmV8FSF9c5JqKO CJApkYovUZ6/SkZHzutnMYI53HOaoRZzb+cWLHBHII5zUu9giYYAHox6/lVJoHjiV2bqed1SIFkE jMASjfKR1HtRcLE6MHdkJwE5V19acmHkYqPnH97vVQSSjdnCkjj1NRtcO+wzYQ7u3cUXCxekiht/ mjAV17s3emiXG1zjrhlA5B9aUNFdIdoBZTggelQxTFXZAAMfxd6LisWnszcR7VHfnnqKrpaRQ4yx JIKn1FSiZ4ZRsc71HT1q3IqSpk9xn8aLgUwA3y9WHHPcUkkQlYCNyGPJUVHJvzgr0OCAf1FW47j7 vKqQOGNSUQbApPmDlenrSx4EiqoJ9PerdyizZVWw+3hsVQ3SROIwoDDse/0pMEXHR/m9M/jUShgc 8Yx0qWCSJ1KsTk+1I8RALIMj0FJjGpIw+XYSM/xdDTjEmCR97PJHamBkEeVJLA4xinKwfI4x60gG FpIWJjYYI6HuKciwTYJPlsetPki3higGagwd/wA2FPvQMTZHGxwBnsKIyQCVIwewp5TlidpFKpBH yKB68dayLGmHdhs9O1AZtwCAY9RSkLuw+cDsKei55VQBjpQApUkYLYHqacAF++7N9KQyAAr1PtSB dmdxJZqAF8lC24gg9uakULjZt5H5U3hsMM7umKXcEwT06cUCHyb8DbtGetRFBsG4ktnHFKxXbu5J 6GnB/KA6/MetMBVDr8yqoX+8e1NMiINzMN2etP52bQST1x2pVtwVJwc9OaBEBuGZcRoTu/vVIkMz Dez5bHpUzyLGoQKM9zURZ2k25GDxTAbHGgLcbmB7CkBJkIReD1J708x+WdhbGPTn9amyvl54G3im IqhVWQMzsuePeo2aOAsVcr2I9/U1NI5ziMfOxxlqb9nZkbLIOM5oAqb5HO+Jgc8At3NWUtVmiDsN kgHJJzn1FSSwhEAbOAucKOtQtCBAvlSfI38LnqfaqAiezZcqu7BzkA9PemtG32cSIhkK9FPI/WrX yxRESh0GPmI6n6VCqzORHBlYiMszjrTERoh3RsjgsR8/+z7UyaB4kaViWBOQx5LVbaONDlgcgjhe maBceb5wXO1Ttxt60xGSrPOFMkYDEfIh/iqZy0WPM2kHGFHU1ekgjkjABIbsemKqGBFJaf52Q8N2 /P1pgQSyNI0SyK8a9DnnntTlcxYOF75PQ8VcgjWdYpC4MqNtBYcGo2ttk7maLAf+96+1MAMuVKuo VBzyMZBquS5Q7Y8ZPyofStGSNJtoZ1TI6nvURjWMDd/EpwMZH1zRcRWsrnyWG6MBkByQauXcEdzH GUkZlY7mIHI9qpyWhVyfKVxx14/GnWs5s2eN3wC3foaLhYhWRVYlgWwMZPcfWtC1mVlDKwy/AHpV eWwFzamWA+XnsDxmqTubYqgDHB+8BwTU3Ktc1pYkWNW4ZQen901XBVWMnylAMbasQz+fCYpUCjGQ x71VKMAiEB1YZGKGwsWYpOflJIzwp61YkQOhkUAN6ntWdE5VmXguOBntVmJi0ij7uBgkHNK4WEIa IEqoyOhp9vKRIflfJ7dBRO4yMnLdM4600MoAySceh5pDLEqLJ80e1X7Cqbq6PnaST1qRWwwCjDY6 nqakaUSptYgv6mkBErsJSSetSeWsgwCA3cVCEMY3SA7jwPalVlGMttz1xQh2EGWB2nHqacqgttJI AHY0pULnH3f5U1DG3cnPHFZFEp+5jGAO9NYjhu2O1MDP3H4VLtK8AAk+tG4CRnbjC/P708t8hLgA e3emEnrkA0b12Dpk9uxouFh2SEClselOyqqCDj0qPcS3zr83txingHIHr360ASKxOWYcEdulNbdM pUIeD1zRtVWHzcYxgdqcz/u9m4qAeopgLECEzuwQcYpkswToWbAzxzikeUEpg4Hc08GJMsASzdjR cRCWlnIGSoI+bAqeJUglCE9R1x3pmSUZc4x0I65qSLdHGWbgnqSe1NAyKS4LcYxg9u9NTe8i7R8v ViaklUB8xBVA6rmnLJKCPKAZSOgHINHUBu5w21gAc8Fh1pLiUKwcBhjjjoaSeJQpaVgrLySTwKYz MB+6QyZGTtbtTuFhSFCx+az7z9xc9TRLcqkYiZc7lwWA7+n/ANeooTK6uZFAIHG707VIsLRuAD8u 07lHrTTE0LDL8mLkhv4QoHb/ABpv2mOJsEEo3AQDPPamFIY44/MJ3g87cmhJIwkrRN5bxcAN3p3F YUBZC48o+Yoz96oo5FVlImZflJJPb0ql5jTNt84I+7JXHJ9qsFFU4YLjPBYZyfencdix9p+8oy25 c4HHNMW3knjDyf6nqxI9OxqZQfmZziTOORgA0txN5ikCU4ByY1HcDmq3JFW0VHQoInTqVxj/ACaf PIXAXdnZWe00hUGMSN3kHZvoKXI3gSE7pOhxz9KLhYmCqkrzMgkBXjnIz9KsQSqok+ZGPB2nkKap K0qs8SQ5aL5k5/PNV2iZUZCGEchztXrke9Fwtc1sJOv3tqKDlh1B9qz54DGMKS7j5gW5/OmCUNDH vRgQDyGxz61bXbKgKk8dz1HrSvcLWK9i5hU7pWdXGSoGAD9Kv3ENveQxvDIA/Vc9PpVN1CRkLE6B 26Pxn3zUkSIsxAf7vIXHy0XCxC9tLbkyOWbBxjqBU+5D8zDySegboaeJw0pDlwvYHpn1ptzAYNjZ 34yV9fyqRgpCK5A3jbnnsagVGypU4jPLY/lUiFkAywG5cj0FPYrcKqMcMvoOKBiyDzELRlfk5z7V Cu3dwDkjk5xzU0DmFDheVP3TSlUmBcEZxyOlICG4QjsXI7jtTQCu3byR1NPUfewBntzRJaSbFKsv PJ55FIZKJiVJIB9jUDAp1xg9lFIu35S5yTxkVNHGZXIjI46DPWgBhmXlcHOaIyzZUjGD19aB/wAf b/Wpk/xqbDuMV1AJPO09RQrkuSuDSL/qjSW333osFwmkZmyDjPr2pY4jhkIIx0ap0/1K/jTn6n6C jlC4xYyrKcgY6k96UuRllU4PrSyfcH1p0v3TT5RXIQUDkxq249c9KXcWcE8uRzxx9KkP+oi+lIv+ oX8aVh3InU5O31o3Ey4H3VH1zUqf64fhUsP3j/vmjlC5WVQGJD4c9c9xTkSeRt8gBUUtz/r2/wB6 rg/481+tNITZVYLGOuWY8DHamw3DKw3bjjgAdqcv+sH+6agt/v8A4U7ATvI29N2zaPmBPeoG3eY5 yMHkADkiiT75/wB2li/1sn+5RYCLzpGmyT+9IztI4wKlyhKv5b4cZH9aIf8Aj2T/AHzVxP8Aj7j/ ANw1SQmzHeIt5u5yC5BDLztqxGzLOm9PNjx8pA5zRH0T/rtVvTv+Plf+un9DQkDZl+UrRO5jckP/ AAj9PpVjy3kcCBF8vGCSeQa0W6yf7tUov9Un0H8zTSJ5iq0vnK0ckxbDBZVPf/69Ik8toRGsBMZy EYcfrTE/4+7j/frTu/8AkGw/9dRTsFzHuIJnJ2HcB0Zeg9vrUgjexu0udrSxtwCT0atKH/Uxf9dD UMP+uX6v/OhIGyGOZ7maQqF+UFuPvc1Ukidb6JfnKKm7OeT7CtTRP+Quf901FqH/AB/H/rmf507B fUgjyYm2oEH3lzySO4q1DEsjIVUxJjLN6+1QW3+uH1/pV21+/F/11b+VJR1sDehGJoE3mVmYN360 SywjjgjORjg1NL/x72n1b+VZsf8Ax7p/10NJoadyY3MSMFiXDZ6Hox+tSeY7Doo3cbT0HrVb/lin +9Us3Q/74pWKJ8hVEbbSvYDr7VB5ZQtKMEHsKSf/AFx+tWrb/XH/AHKTQkyLKYRpd2CfvHtUk7AY KAZHJIPU+1S3n/IPX/eqta/x/WiwXFwxwDyc5bNR+dtdweVzj0qWT+L6VD/Cv+7RYdyeSPI8yHBI HAFVUZy2NpGD2qe1+6fqalPaiwrn/9k= --b1_799b8f651cbe2a625df35620233cefd0--