Date: Sun, 27 Nov 2022 02:08:36 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng  3) Message-ID: <95f957d62b92763df008c7c430c6749d@www.newmuslims.com> X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.231.21.105 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_95f957d62b92763df008c7c430c6749d" --b1_95f957d62b92763df008c7c430c6749d Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_95f957d62b92763df008c7c430c6749d" --b2_95f957d62b92763df008c7c430c6749d Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 18 Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng 3) Deskripsyon: Sa araling ito matututunan natin ang kahulugan ng salitang hijab at tingnan ang mga paraan ng pananamit para sa mga kalalakihan at kababaihan. Tatatalakayin din natin ang layunin ng isang pananamit at matututunan na tumutulong ito na maprotektahan ang lipunan at pinananatili ang maayos na relasyon. Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 102 - Nag-email: 0 - Nakakita: 17548 (daily average: 10) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pamantayan ng Pananamit Mga Layunin ng Aralin: Matutunan at maunawaan ang mga kondisyon ng pamantayan ng Islamikong pananamit para sa parehong mga kalalakihan at kababaihan. Mga Terminolohiyang Arabik · Awrah – ang mga bahagi ng katawan na dapat takpan. · Mahram – isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang partikular na indibidwal sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso. Hindi sila pinapayagang makasal, tulad ng ama, pamangkin, tiyuhin, atbp. · Haya – natural o likas na pagkamahiyain at pagkadama ng kahinhinan. · Hijab –Ang salitang hijab ay mayroong maraming iba't ibang kahulugan, kabilang ang pagtatago, takip at tabing. Karaniwang tumutukoy ito sa belo ng isang babae at sa mas malawak na mga termino ay para sa katamtamang pananamit at kayumian ng ugali. Ang Islam ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay, ang bawat aspeto ay dinisenyo ng ating Lumikha upang maisulong ang maligaya, malusog na mga komunidad at mapadali ang landas sa walang hanggang kaligayahan sa Paraiso. Sa kababaihan ngayon ang kahinhinan ay nakikita bilang tanda ng kahinaan o kawalang-seguridad. Hindi ito ang kalagayan sa Islam, kung saan ang kahinhinan ay nakikita bilang tanda ng paggalang sa sarili at sa iba. Ang haya na ang bawat tao ay isinilang na meron ito ay isang bagay na dapat ingatan. Hanggang ngayon ang Islam ay may pamantayan sa pananamit para sa babae at lalaki. Ang layunin nito ay upang protektahan ang lipunan sa kabuoan at itaguyod ang kayumian sa pananamit at pag-uugali. Lumilikha ito ng harang sa pagitan ng mga kasarian at nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng may kahinhinan, dignidad at respeto. Ang Islam ay nilalagay ang mga kababaihan sa napakataas na pagpapahalaga at ang mga Islamikong panuntunan ng pagtatakip ay inilaan upang protektahan ang kanyang dignidad at karangalan. Ang salitang ginagamit nang madalas sa takip ay hijab. Ang lahat ng kwalipikadong iskolar ng Muslim sa buong kasaysayan ng Islam ay sumang-ayon na ang pagtupad sa mga kondisyon ng pamantayan ng pananamit ay isang obligasyon sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na Muslim. Ibinatay nila ang mga kondisyong ito sa katibayan na natagpuan sa Quran at sa Sunnah. Ang nasa ibaba ay ang pinaka mahusay na kilala na mga bersikulo sa Quran at ang pinaka-sikat na kasabihan mula sa Propeta Muhammad patungkol sa paksa ng hijab. “"O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at mga kababaihang mananampalataya na ilabas ang kanilang mga damit na pang ibabaw (belo) at takpan ang kanilang katawan. Iyan ay magiging mas mahusay, ng sila ay makilala (bilang mga kapita-pitagang kababaihan) upang hindi kainisan. (Qur'an 33:59) Sabihin sa mga naniniwalang kababaihan na dapat nilang ibaba ang kanilang paningin at protektahan ang kanilang mga pribadong bahagi (mula sa mga kasalanan); at hindi nila dapat ipakita ang kanilang kagandahan at mga palamuti maliban sa kung ano ang dapat ilitaw dito... (Quran 24:31). Kapag ang isang batang babae ay umabot na sa edad na datnan na siya ng buwanang dalaw, ay hindi na dapat na hayaang nakalabas ang mga dapat takpan maliban sa mga ito. At itinuro niya ang mukha at mga kamay. Hijab ng Kababaihan Ang layunin ng hijab ay upang matakpan ang awrah at ang awrah ay magkaka-iba ng sitwasyon sa pagitan ng magkaka-ibang grupo ng tao.Magsimula tayo sa mga kondisyon ng hijab para sa isang babae sa publiko at sa harap ng mga di-mahram na lalaki. Hangga't ang mga kundisyong ito ay natutupad ng isang babae ay maaaring magsuot ng anumang kanyang ninanais. 1. Ang hijab (takip) ay dapat itago ang buong katawan maliban sa mukha at mga kamay. 2. Ito ay hindi dapat na manipisomasikip. Ang masikip na kasuotan, kahit na itago nila ang kulay ng balat, ay naglalarawan pa rin ito sa laki at hugis ng katawan o bahagi nito, at lumilikha ng mga matingkad na imahe. 3. Hindi dapat makaagaw pansin sa ibang kasarian; kaya hindi ito dapat maging maluho o labis na magara. Hindi dapat ipakita ang mga alahas at pampaganda. 4. Ito ay hindi dapat isuot dahil sa banidad o makakuha ng kasikatan at makilala. Ang mga babaeng kasamahan (kapanahunan ng Propeta) ay kilala na nagsusuot ng itim at mga di matitingkad na kulay, ang ibang kulay ay pinahintulatan naman; Ang babae ay di nararapat na magsuot ng mga matitingkad na kulay ng mga damit dahil lamang sa pagiging banidosa. 5. Hindi ito dapat lagyan ng pabango. Ang pagbabawal na ito ay parehong sa katawan at mga damit. 6. Hindi ito dapat maging katulad ng damit na isinusuot ng mga kalalakihan. 7. Hindi ito dapat maging katulad ng damit ng mga di-Muslim. Pananamit ng mga kalalakihan Sabihin sa mga naniniwalang kalalakihan na dapat nilang ibaba ang kanilang paningin at protektahan ang kanilang mga pribadong bahagi (mula sa mga kasalanan). Iyan ay dalisay para sa kanila. At si Allah ay lubos na nakakaalam sa lahat ng kanilang ginagawa. (Qur'an 24:30) Bagama't kung minsan ay hindi ito napapansin o hindi naiintindihan nang mabuti ay mayroong mga kondisyon ng pananamit para sa mga kalalakihan. Ang ilan sa mga kondisyon ay katulad ng mga kondisyon para sa babae ngunit ang iba ay may kaugnayan lalo na sa mga lalaki. 1. Ang bahagi ng katawan mula sa pusod hanggang sa mga tuhod ay dapat takpan. 2. Hindi ito dapat maging katulad ng damit ng mga di-Muslim. Ang damit ng tagakanluranna hindi kumakatawan sa isang partikular na grupo o sekta ay karaniwang pinahihintulutan. 3. Hindi ito dapat maging katulad ng damit na isinusuot ng mga babae. 4. Hindi ito dapat maging masikip o manipis. 5. Ang isang lalaki ay hindi pinahihintulutang magsuot ng mga damit na gawa sa sutla, o alahas na gawa sa ginto. 6. Dalawang uri ng palamuti ang ipinagbabawal sa mga lalaki ngunit pinahihintulutan para sa mga kababaihan. Ang mga ito ay, ginto at damit na gawa sa purong sutla. Lubos na sang-ayon ang mga iskolar ng Islam na para sa mga lalaki ang lahat ng bagay sa pagitan ng pusod at ang mga tuhod (kabilang ang mga tuhod) ay dapat na takpan sa harapan ng sinuman. Ang tanging pagbubukod dito ay isang lalaki sa harapan ng kanyang asawa. Ang panghuli, ito ay inirerekomenda para sa mga lalaki na huwag magsuot ng mga damit na lagpas sa ibaba ng mga bukong-bukong.Sa susunod na aralin ay pag-aaralan natin ng mas detalyado ang kahulugan ng awrah at tatalakayin ang katotohanan na ang mga alituntunin ng awrah ay nagbabago depende sa sitwasyon. Mga talababa: [1] Abu Dawud Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/135/ang-pamantayan-ng-pananamit-sa-islam-bahagi-1-ng-3/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_95f957d62b92763df008c7c430c6749d Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng  3)

Deskripsyon: Sa araling ito matututunan natin ang kahulugan ng salitang hijab at tingnan ang mga paraan ng pananamit para sa mga kalalakihan at kababaihan. Tatatalakayin  din natin ang layunin ng isang pananamit at matututunan na tumutulong ito na maprotektahan ang lipunan at pinananatili ang maayos na relasyon.

Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 102 - Nag-email: 0 - Nakakita: 17548 (daily average: 10)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pamantayan ng Pananamit


Mga Layunin ng Aralin:

Matutunan at maunawaan ang mga kondisyon ng pamantayan ng Islamikong pananamit para sa parehong mga kalalakihan at kababaihan.

Mga Terminolohiyang Arabik

·       Awrah – ang mga bahagi ng katawan na dapat takpan.

·       Mahram – isang tao, lalaki o babae na may kaugnayan sa isang partikular na indibidwal sa pamamagitan ng dugo, kasal o pagpapasuso. Hindi sila pinapayagang makasal, tulad ng ama, pamangkin, tiyuhin, atbp.

·       Haya – natural o likas na pagkamahiyain at pagkadama ng kahinhinan.

·       Hijab – Ang salitang hijab ay mayroong maraming iba't ibang kahulugan, kabilang ang pagtatago, takip at tabing. Karaniwang tumutukoy ito sa belo ng isang babae at sa  mas malawak na mga termino ay para sa katamtamang pananamit at kayumian ng ugali.

IslamicDress01.jpgAng Islam ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay, ang bawat aspeto ay dinisenyo ng ating Lumikha upang maisulong ang maligaya, malusog na mga komunidad at mapadali  ang landas sa walang hanggang kaligayahan sa Paraiso. Sa kababaihan ngayon ang kahinhinan ay nakikita bilang tanda ng kahinaan o kawalang-seguridad. Hindi ito ang kalagayan sa Islam, kung saan ang kahinhinan ay nakikita bilang tanda ng paggalang sa sarili at sa iba. Ang haya na ang bawat tao ay isinilang na meron ito ay isang bagay na dapat ingatan. Hanggang ngayon ang Islam ay may pamantayan sa pananamit para sa babae at lalaki.   Ang layunin nito ay upang protektahan ang lipunan sa kabuoan at itaguyod ang kayumian sa pananamit  at pag-uugali. Lumilikha ito ng harang  sa pagitan ng mga kasarian at nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng may kahinhinan, dignidad at respeto.

Ang Islam ay nilalagay  ang mga kababaihan sa napakataas na pagpapahalaga at ang mga Islamikong panuntunan ng pagtatakip ay inilaan upang protektahan ang kanyang dignidad at karangalan. Ang salitang ginagamit nang madalas sa takip  ay hijab. Ang lahat ng kwalipikadong iskolar ng Muslim sa buong kasaysayan ng Islam ay sumang-ayon na ang pagtupad sa mga kondisyon ng pamantayan ng pananamit ay isang obligasyon sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na Muslim. Ibinatay nila ang mga kondisyong ito sa katibayan na natagpuan sa Quran at sa Sunnah. Ang nasa ibaba ay ang pinaka mahusay na kilala na  mga bersikulo sa Quran at ang pinaka-sikat  na kasabihan  mula sa Propeta Muhammad patungkol sa paksa ng hijab.

“"O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at mga kababaihang  mananampalataya na ilabas  ang kanilang  mga damit na pang ibabaw  (belo) at takpan ang  kanilang katawan. Iyan ay magiging mas mahusay, ng sila ay makilala (bilang mga kapita-pitagang kababaihan) upang hindi kainisan. (Qur'an 33:59)

Sabihin sa mga naniniwalang kababaihan na dapat nilang ibaba ang kanilang paningin at protektahan ang kanilang mga pribadong bahagi (mula sa mga kasalanan); at hindi nila dapat ipakita ang kanilang kagandahan at mga palamuti maliban sa kung ano ang dapat ilitaw dito... (Quran 24:31).

Kapag ang isang batang babae ay umabot na sa edad na datnan na siya ng buwanang dalaw, ay hindi  na dapat na  hayaang nakalabas ang mga dapat takpan maliban sa mga ito. At itinuro niya ang mukha at mga kamay.

Hijab ng Kababaihan

Ang layunin ng hijab ay upang matakpan ang awrah at ang awrah ay magkaka-iba  ng sitwasyon sa pagitan ng magkaka-ibang grupo ng tao.

Magsimula tayo sa mga kondisyon ng hijab para sa isang babae sa publiko at sa harap ng mga di-mahram na lalaki. Hangga't ang mga kundisyong ito ay natutupad ng isang babae ay maaaring magsuot ng anumang kanyang ninanais.

1.    Ang hijab (takip) ay dapat itago ang buong katawan maliban sa mukha at mga kamay.

2.    Ito ay hindi dapat na manipis  o masikip. Ang masikip na kasuotan, kahit na itago nila ang kulay ng balat, ay naglalarawan pa rin ito sa  laki at hugis ng katawan o bahagi nito, at lumilikha ng mga matingkad  na imahe.

3.     Hindi dapat makaagaw pansin sa ibang kasarian; kaya hindi ito dapat maging maluho o labis na magara. Hindi dapat ipakita ang mga alahas at pampaganda.

4.   Ito ay hindi dapat isuot dahil sa banidad o makakuha ng kasikatan at makilala. Ang mga babaeng kasamahan (kapanahunan ng Propeta) ay kilala na  nagsusuot  ng itim at mga di matitingkad na kulay, ang ibang kulay ay pinahintulatan naman; Ang babae ay di nararapat na magsuot ng mga matitingkad na kulay ng mga damit dahil lamang sa pagiging banidosa.

5.     Hindi ito dapat lagyan ng pabango. Ang pagbabawal na ito ay parehong sa katawan at mga damit.

6.    Hindi ito dapat maging katulad ng damit na isinusuot ng mga kalalakihan.

7.     Hindi ito dapat maging katulad ng damit ng mga di-Muslim.

Pananamit ng mga kalalakihan

Sabihin sa mga naniniwalang kalalakihan na dapat nilang ibaba ang kanilang paningin at protektahan ang kanilang mga pribadong bahagi (mula sa mga kasalanan). Iyan ay dalisay para sa kanila. At si Allah ay lubos na nakakaalam sa lahat ng kanilang ginagawa. (Qur'an 24:30)

Bagama't kung minsan ay hindi ito  napapansin o hindi naiintindihan nang mabuti ay mayroong mga kondisyon ng pananamit para sa mga kalalakihan. Ang ilan sa mga kondisyon ay katulad ng mga kondisyon para sa babae ngunit ang iba ay may kaugnayan lalo na sa mga lalaki.

1.     Ang bahagi ng katawan mula sa pusod hanggang sa mga tuhod ay dapat takpan.

2.    Hindi ito dapat maging katulad ng damit ng mga di-Muslim. Ang damit ng taga kanluran na hindi kumakatawan sa isang partikular na grupo o sekta ay karaniwang pinahihintulutan.

3.    Hindi ito dapat maging katulad ng damit na isinusuot ng mga babae.

4.     Hindi ito dapat maging masikip o manipis.

5.     Ang isang lalaki ay hindi pinahihintulutang magsuot ng mga damit na gawa sa sutla, o alahas na gawa sa ginto.

6.    Dalawang uri ng palamuti ang ipinagbabawal sa mga lalaki ngunit pinahihintulutan para sa mga kababaihan. Ang mga ito ay, ginto at damit na gawa sa purong sutla.

Lubos na sang-ayon ang mga iskolar ng Islam na para sa mga lalaki ang lahat ng bagay sa pagitan ng pusod at ang mga tuhod (kabilang ang mga tuhod) ay dapat na takpan sa harapan ng sinuman. Ang tanging pagbubukod dito ay isang lalaki sa harapan ng kanyang asawa.

    Ang panghuli, ito ay inirerekomenda para sa mga lalaki na huwag magsuot ng mga damit na lagpas  sa ibaba ng mga bukong-bukong.

Sa susunod na aralin ay pag-aaralan natin ng mas detalyado ang  kahulugan ng awrah at tatalakayin ang katotohanan na ang mga alituntunin ng awrah ay nagbabago depende  sa sitwasyon.


Mga talababa:

[1] Abu Dawud

--b2_95f957d62b92763df008c7c430c6749d-- --b1_95f957d62b92763df008c7c430c6749d Content-Type: image/jpeg; name="The_Islamic_Dress_Code_1._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Islamic_Dress_Code_1._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAGSAV0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyd2Ys TuPWm729eKc33jn1pv61JVg3tjljS729TRj15FJSAdvb1NJvbn5jSc0ppgKHbnBOKTe+eGNGTSUA G9v7x4o3N/eNFJ1oELvbPU0hdv7xpCaO3tTAUyNnkmgu2PvGkHXmkzk0AL5jHuaBI2eppPXmjPf0 oAUOxyNxpfMbP3jTKOTQIf5jEck0m9um4jFNzik6UAP8xh/EeaPMIbIJplA5zmgB/mNz8xo8xhj5 jTaKAHGRjzuJxSb2JOGpP0pOnSgB4kbI5pfMc5Jcn60wcmg+1ADt5PRiKTzGxwTTc8etL0x70AKJ WGec5o81v7xpnpS0wF3MSeafHI4cEMQR6VFTgQPrSAlkYn5gzZNRlyT1NBJ6dqbQA7zG5wTk0ea3 944popevegB29s8k0CRs9TTcZpRQA7zGP8Ro3t6mk60o9jQMcHYDGTU0EjDdyTUPvUsPQ9KQER4k PPejqc0rjbIw9+ooBpFCUYpefSk7CgApDS9qDQIKQHFAx3pO/NMAzSZoz1pM80CDNGRnmj6VLbWs 95KIrWF5ZD2UZpgRUldnp3w1v7lFkvrhbcEZ2qMmtMfC6176jLkf7ArN1IrqaKjN9Dzn6UGu+n+F 7Bf9H1IE+jr/AIVjan8P9b06MyrALmIclouT+VNTi9mKVOUd0c1SUrAqSrAqw4II6U3pzVmYuaO/ tWrpHhjVNaI+yW5Ef/PR+BW+PhZq7w7457dm7pyKlziupShJq9ji/SitnUPCOt6YxFxYSMo5zH8w /SsVgUYq4KsOoIwRVJp7CaaFz3pSQecU3IxRuHrQID0+tKDj6UmRnPXFJkc8igB2AOpo6/4U3cPU Uocf3uaAFxgc8UhpQd3QE/SnLbzsflglP0Q0AMNGan+wXhGfsk+P9w0xraeP78Eqj3Q0BZkf86cM fjTMjpnmnBqAFJ4xRxRn1pOcUAHanYOKaOaUCgBcU4U3+dLQMPrSjmjNLSAUVLD0NRD6VNF0NAyE /eP1o70N94/WlPHNIAzRj8qTrS0wDt70UH/Io9vSgB9taT3tylvbRtLM5wqrXa6Z8KL+4IbUbqO3 TGSqfMfpV34WaahFzfsAXJ8tCewr01Ssa5Y9ugrGdSzsilG5w9t8KNGi/wBfNPN7E4q4fhr4dAK/ ZmyO++uleZnztXimi3lccDr61lzy7m8aPc5WT4beHdp/dSL7h+lWdL0nT9ChaOxgCgnlz94/jW/L YS7DnpVU2a9OTScpPdm9OEI6lXz2J4FBnY4+UY6VZNqq/wAPOaeIVwBgcUrGt49imJyvVa0bK5Ty sE4/rUXkr3A5q1a2sbx5296DOq48pyXjDwTZ69C11Y7IdQHccLJ7Gsvwz8OorMrc6yvnzA5WEfcX 6+telraRqRtQfjUvlADAAq+eSVjltC+xh3CyLCBFEsaLwFUYAqGCeWF+5B4NdC8IZGHfFZxhA5xz mszqpzUo2sV3uJEdWKcDg1n6rouk6th7qxiZhzu24P6V0z26yW2eM4zSQQRywDpmnqtjJyi1qjj4 /CHhxIwV09N3vk1P/wAI7oDp/wAg6EEf7NdLbWqFnjIyVNKLREucYGGHSnd9wtG9rHK/8In4bmDf 8SyNWPpmoT4V0CA4XTYjg9SCa7FrVYrlflG1hzxSXdkpTcF6e1HM+448l1puc5FoWgGP/kFwf980 5dA0JQMaTBg/7NbEEKh8FRg1fW2QdFH5UuZ9wnGEXsYEdjp8CbYdPgUAf88xUbqi5KW6KMdlFdGY F4OBj2FIbdSmCM57UXFGcV0ObEhH/LME/SpI5kb5ZreJ09Cgq9JCUYjbimGH1A/KmdDUZLYz7rRd FvUK3GmwkN3C4Nc1qvw10q5id9Kmkt5wPlRzlSa9CgVJI9rDOPakkto2z8oqlJrY5JxhezR876jp t1pV01tewmOVT36H3FVK9417wpZa9beVcDDL9xx1U14/r3hjUdAvHiuIXaIH5JVXKsK6IT5jCcLf CY9KKT1HelHJqzMWlFIKXvQAooz6UUooGLUsQODUQPTmpYcc0hkbcM1IKVvvmkoAKXtxRR6Z60AJ RQaT86APV/h8623hqJsjc7k12UAkmweo7mvN/hkZLlZ4pifs8LAr9fSvV4AFXCjpXJJe8zoUlGKt uOgtQoBxVkL0AA6VF56ocDmmtPI2McCkNRlLcllGImz3FZRKjJzxViUs0ZBY1nkfXApHVRo2RL8o J5BpNyAE1FtxQQW4zTNlTQvmLnHJq5ZzooYMDVDZjNS24O4j+dK4p0ouJqC5TAwuaU3agfdNVtuB 6UYIAyc0XOdUYk/2xcfdNZ01yBI3y4qwEzx+VU7hAJQAOSKVzalSjcv216BFgr9KSG8VAw2HrUFs mIsY609V/esMUyXRjqiRLlRcltp5pZboGaNgvNQlMTdMDFEyH5Wz0NK4KlG6LNxdblUhcMDSzXe+ Jl29qrup8snrS4zGufxpDVKNkVRc4bO3itEXoCAheayZFCyfyq5EN0Q9KRpUpRaTLQvM8hDSfbMf wVCBjnNNZep71Rj7KJDczkyghRUJuDjoKmmQ43cVXMYoOmEI8pLDcsrjj71WjPzyo6VRRQCD3Bq4 qg8gc1SMqtKLew43AB5AxUGopb39tJBJyrDuOhqUoD2qF4+c4p3MlSSd0eZal4es5JpElhCuCRuX g1yer6O+lyAqS8Lfdb0Poa9Q8R2piu1kVcK4rn7+yS/sZIG6kfKfQ0oVHGVnsddfDQrU+ZKzPPfx 4pfapLm2ltJjHOhVh6jg1H1rsPBaadmLkU7rTQc9KXqaAD+lTQ9Dxmoang6NmgCN/vH0zQQM0Pne abmgYtFIKXNACZ5ozzQRRQI9C+Gd0ghuIM4cPuI74r0tJ3kwF6eteOfD6InWJZ9xAiTG0fxE169p MM9wgaRSgPTNctRWkdVKK5eaReVfpUg4q3HaIuPpU3kIFJ/SkkX7ZGbIPlPFZ+35+RXQmGPaflrO aBCT8vSk0bUqyM/GMEYppXP1rREKDIYDPtSNEv8AdFFjb2iM4gAZwcU+AEyf0q35SNj5eBUtvBH5 wyKQSqrlIwKUgVorEhONtDQIT92g5fbozMcjvVe4Qq4OBW15aAgbRmobtFyDsFI0p1/eKFspYHGa UqfO6du1X7TGSDj6U+RAJkOBzQN1veasZkqkFT3FLKCY2IGa1J4x5XCjinFFMOQBkjsKTJVfRaGW qsYs4J4ohjLxggE1pw4MQGO3pTIcLvUDoeKAdbfQxbiJkkJ2/hUltFIwIC1fvV+YMMYosmy5XPag 0dZuncg+xyMPumnfYpOhWtMcDrQDk00jn9vIyZrKTyzx0qn9nfHv6V0TjKkHnNZmAGIosb0qzaM8 20g7CrsVrIY14GadtB6irtqT5X0ppDrVWkUhayZ5XrTTZyHqOK1x/KlYZ5x+FOxz+3ZxnifT3Nkj leVauWFtICSB+FemazB5umvu6DmuaS3hJB2jmocbs9XB1VOlqcfdWEVwCtzCHB9RXK6p4Ykg8ya0 IMajOw9QPavULy3UuqGPK+oqNtMtkjJkXI9KqEpQehpWw1OtHU8UB4oq5rEcUOsXaQrtiWQ7V9BV P+ddqPmpR5ZNCipoMHdUIqaHoaCSJj85NJ0NOc/OfrTc4oGB9qO3vSZo70AL16UcetJRkGgR6D8K 9MaW7uL6Q/uhhFX1PrXsEGAowMV5p8KoLldJleUbYHfMXqfWvSouQBzXLN+8zTpYuIfwp6/N34qA NjGRT1cHihAPJ9u1ZrN8zfWr+7IA7is2VgZW+tBvR3Y5jhScimH1PakDZyAKYxyThulI6BQ2SOtT W7fvQPfvUAYdcdKdG/70cDOaloJbGsO1Gcik3elLnkHqaVjiFPy/lVa8OIvept3UfzqC7ZfIHTOa di4P3kR2hxL6k1ZnGNh96o28gWdRnrVy6+4COgIosaVPjRJKco2KWNh5C5ppKtGR7UyBsxdqLGfQ dbHKkZ5zSJjz3XHWmwMA7rnvSB/9KbI5xxQPqxl9gItRWLDz8dMipL0jygT61XtnCzr6GkbQ1pmr 0J6nNIMDoOaaWHvxSBvwpo5iRm4rKkY+Y3HQ1o5BGM1m3DgStwfwps3w+4u4H61cs8lDzWch9qvW chG4cUI1rL3S92+tAGR1pobj3pCcdao4iO6TzLaVPVTXKRR/INxxiurdtwI9RXJzEpJIvcMak9PA NtSiR3CA8hunNQ3PzxgFsCormNpAPmOevFMuJvLtJZCOUQkfXFT1PVtZHjmouW1K6b/pqarg9KdJ IZJpJD1ZiT+dNz0967VsfJzd5NjsccVND0NQ55qaLGDmmIil++frTRSv94/Wk7UAGeSaB0+tAFHa gAzmmnkEUv0pO2KBHtvgG8S68P25hGEjXa3sa7aM/L0rifDMsNrotslkFEewHjucc1tnUpAu1G+t cb3OmNGT1N4HcPXFODY9qwF1GULktSnVZc8HimhvDyN7zKy5nAkY55zVYapIoBLDJNZ02osJ24ob NqNGSZq+aQM0hmHPPasQ6m7jAwBTRqEgx0x7UXOj2Ujb80DnJNKs4MgPfNYDahKcYbqKFvpQfmPN A3SZ2wmGwc07zsDr3rmPt82xRvwMUfbpmzl+PWkcXsGdKZOM54zVe8lAgzkZzXPtdSZzvJ/GoLu5 lMHzMevrQXCg+Zam1bzYmUkgDPOavXdwohPz/hmuLjuX85fmPX1qzc3Mgjxu796djapRvJanVLex iEfMM7fWmWt9H5ODIucmuaEx8v5gcmktpQI88AA+tFjP2Ks9TpItQjE0g3DNMOoxG9HJIx2rnY7j 9843cUvnqbgZ9KVivYq5v3upRmHuapRajGJhz0NZlzLmLrVaKX96OaLGsKcVE7D+1ox0BJpDqyf3 TXPm5HHOT7UPN3yTkUGPsoG9/ay44U1nPqi+YSR+FUTPjiqU037xuec8UG1KnFM2RqK+hqzY6mA7 fIelc2s5HfkVZtJzuJ7UWNKkI8rOoOrADO3pTTq+c/KawmuTgYpn2gnvTscqpQN46wcgBBXNXt5/ pEpJwS2cVYM/5e9c/qN4RduoxwaiR24NRjJ2LU96VHNT7ReWrp3ZCPxrBNzuPzHNT2mqCFgCDj1q E9T0HJNWPMZ4zFcSxN1RyD+dRgVoa9JDNrt29v8A6tnzx61n5r0Vqj5OouWTQ6pYuQah6/hVi3G4 N8wWgghcfvDzSUr/AHz9aaTk0DFNFJS9v6UAFWNOsm1DUILYHHmNgn0Heq4rovBkKtqckzc+WuF/ Gk3ZAjtbJ4tKZbSEFY0A2itMXRAyxx6Yql5cM048zGQOKZK5QEbsgGuVrW56FOV4o0/tOcfMRk0o udoPpWP9oIwc8jpS/aip5/GqNDU+1YPXPNVrmcGTOfwqsJ8+h+lQTTMWAwDjvSaNKckmW/OHTvSM 2MEEVQ84cHFH2jrxilY05y6ZRnrTlkGepJP6VnibHfn0pxmJwQMDvTFzG4HJC+mKVJm5rNFwSq8j NL9qbBG7ilYwuXzMRxyc1Fc3G+PByKqG5YcfzqKe4yuD+NFhxlqWIpgJFO4cVauLhTGT7/nWMkoL DPHNWZXXyx8xzTRUndo0/tIKfhUUU6lD0HNUcEgDeenFMhH7s/NnnvTIvoXlYmd8NgUb288EnOKq IAsrNvzgUhlImXJxxSsVfUt3DybOMD8aqxyuHH9KbLcfKc8mooZvmBOMUFRehpLK+csTn0pxkYEZ J+lVxMMEdaXz93GBQQWPPPSqckuJSc04yqvUiq8jgvnvRYuD1JBLk9+at20uHPb61mbsDlhinRTN nAIwe5oHKWhtmcDAJqMzL6nFZvnseM9u1NaQ7epI70zJM094bnPHTNYF82bt8etWxcP8oUdPWsqe VnkYnrntWckb4eWrAsc5AqL7UsUbOwyq5Jo87Z1HFZms3Ag09gOspwKUY3djarV5YtnOXEiy3Eki jarsSB6VH9KTpxSjtiu5aHzzd3cUCrEHIOSKgA5HpU8OMHmgRC4+dvrSY6/ypzj5yD603FACUope 2KTnpQAZrofCs4ia5Gfm4Nc92q5pjXS3StaRs7dD6Gk1caaT1PQJbgtEk0fXFQfat33yetMsvlTY /wApYZ2nsaf5Skn5axnBx3OilVVrD/PRRnOT2FBuQW56UzylXAwCaXy1PbioOhTQ5LoD7q02WdSx B+96CnLGh5xgelRyKgcCmVGauMMn403zM4xjinYGSeCKNq+tBfMhMktyetBbbTiFGMjNOwueVFIO YlSX5V7DFOLk9M4qaHZ5akIKmVFJOQBQYupqUTI+T79zTXdhHggk561fZQT8oGPeop0AhPT60xKp qUUY5zjnNWJWJToRTUALKMgVauJYBF80iDj1oLlUsyuHOzjrilgDsDjjFSLd2iwANMgJH41FDqlr FuChnJ9FoI9puPQN5xAzSMkhnAwc44po1Fml3R2krZ46UPc3pdWWybjoDTH7WxK8UqqWx2qOJGLq DjmkZ9VmBC2gBNEem6y3IVV/CjlbCOISWpd+zyYxkEUC3PGSKhTRtalHzT7c+gp48N6hI4VrtwT6 U1BmX1gcbZj3UVVlt3VyWYc+lbcHgqRgC93MfxqwfAynG65lz9aTsXGszmjEFAO7NPhUMWyQMVty eBmXPl3coPvWdP4T1K1JaC48z2NSW610RCNRzuyKesMYXLORWXcvqNkxW4iBx7VCurKeJFZadmZ+ 0Ntlh2NtfHHWsBmGTzn3p02oqYysTEk1TBJ6UpXOnDu12TS7dhycAVzGsXourkKpzHHwpHeuoFk8 1pJIx2AKeveuG7k9s1dGPVmOMrXXLEUc07H+TTfpS4roPPHA1PBhd2ahFSwk/NSYxjj52NJ709x8 7Zx1pKAG+1B70uPzqzp1jJfXaxRrkAguewFCVxN2Vyxo+jPqT75MpAvUn+L6V1kVvHbIqRKFUcYA qdYljCxIoVV6AVPHbljjBO48VvGNjllNyJ9K0T+0N8smREnT3NRX8T2Mp3xlk7EV3FnYraWMSLxt HP1qrfaas8ZG3Oa4ak25HZSioo4hLu3fgSDPoaeSjDIII+tP1TwwdzMoK+4rDOkXanCM2PY0krmz qWNrgc5H0qCfr1GapxaLfyYAkfPbmtOPwbfzAF5Xz9aTsty4Su7oqDCrjIppkRW5YVsx+A5XOJZn /OrsHw/g6yM5HfNTzI0czl5LuAZBkX6imm/iK/KrN9BXSnwfbrMQqDGcV0dt4Ys7a2GIlJA9Kt6I yVa7PPYNQmZQsNrI+Pap0/tSdysdmR35r0ax0iCGIMqLyc5xVm2s03yNgZzgVNyXNHm66VrczhNi oW6VNL4V1V418655J6AV6KlsrXLED7tPliBmiHvRqTznno8BzrHvmuWJ9jVmz8DQNMvmszD0Ndzd BfLA6HNFlBwWNVd2Jcm2YVv4J0+Mf6kH61ox+HbGPhYVyPathVwM0FCQCPzqC7sz00q3XpEv5VUu LWPzSAiitooQD6VmSYLnjGauCImymLdcHAANOMQ6AVME5IU9qUgg8enNaWMrkHl4zkHHrU1tb+ZO PbvS7M1csI/nb6UPYa3LkUAHvUghB7dKemQuDQM7vasbGxE0KkYxVGezBB2nFae0jI96a8YIPrRY EzkNUsUdSJY88dTXEarpyRv+7HB9K9M1ePbCevFef6m377AzjNOLsU1dHNvb7OoqxYqofDAcircs YYdOlRxR7ZFIxWjehKTTGa3eLaaPMQcFhtA9a4AZGK2/E2pC7vBBEcxxH5j6msQ81cFZGc3dij9a WkxxTuc9aogOBU8JxuzUA5xViH+L+tBQj/eNNpWPzmkoEGK9P8A6RaHwybqSMGWRyC/tXmHVa9t8 J2y2nhOzRgduzeR9eauG5nU2KNxZQJfeXCPlUck9c1cs9PUSpI4O1DmpmitYJWnun+ZznYKlivhd geSFRFbn3rZvQ50tTWF9F0waDdQNwc/lVEbe/anAL+Bri5EdHOyW7FvJbsMDLVlrY24bORmrs4+U L2qFgSRxziqjBJCdRtk9haW32jOBwK2lSHHVeaxLbAkBOeR0q0SfTiolTTZcKjSNX91jhlobb5Tl WGQKyTIeMnH0oZiUPzHml7JFe0Hxxo04Jxya0LjCwtggGsSMHzFwelWZpGKHmrcNUTGdkzWjQCAc 9qjtxiNj6nNZpmkWL7zYIpYbh1iwGOcVPs9ClNGhAMvI2BnPSnPn7Tx2FZ9vdSKDhup5zSi9k+0O 2ckij2YudFq6yNmasWX+qz3zWVcXcjt8w6VNa35VCMA4p8j5Q51zGtznqMZpc8cc1RGojBO2l+3j Gdh4qeRlqaLRB2N6CsxgPbJqaTUU8psKcn1qiLoZ5GB3q4RaInJNk8eR160mQc9TUP2pPU9aPtKH A9TV2IuTpg9uK0rEghvSscToo61dsb2MRkMSDSlHQqLVzYXFKOuPWqiXseB83504Xkec7h0rPlNb otn1IpjNVc3seOHHtUT3cfJ30mmF0V9VeMxtv6YxXluqSD7bIqHIB4rvNe1ONLV/LG5scCvLLiW5 kkkdAC5JI3dKIxKUkXC4CksfxrA1jXliDQWbZdvvOOgrO1W71LcUusonbZ0P41leorSMCZTvsL15 PPfNKelNxTumMVZmL2pcUg46U7+dAxQM4xU0IwD6+9Q1NDkBqQxjffNA9aRjlj6ZoJoEKOSB6kD9 a9uuJFs/DUMZcoTCoXHrivHdGgiuNYtY7iQRxbwWJ9q9I1rVodQgSG34SLue9aUzCs+hnxzvIR5j k/WtzRpA0pQZJUVzcb7QOnNa2hyMLtuTyK0b90xW6OoJ3egxT0PHAzVZZASR+VPV2B6jiua5rYfO x2Aj1qAucgFjx2pZpvlGBUG4nkdapPQTWpetn/ec+lWN2TgDGKoQS7W9jVjzMdxSZcdiZ5fTHFIX DZ5GCKrs4LccZ71GZRtYdcUrjJYZP3g781alkATtWVC48xc5x3qzPIdhC+vem3qKOxdaRdmCecU2 NgY1qsJcx8kZxSRyfu+vWi5RbiYbcjFJGw8xs4qpE+AeehpBKDK30pXAnnI8wcdqntiArdKoTSk7 RmpLeXg5ovoT1NBmGevFNaQdOc1XMw/OmGQ565NK5ViWWUFW9RVRZSc806QttOKpl+Dz0rSLJkW/ M4+bgetIsvOSOlU/MIBGeaaJGX73SqEX/O+bPSpoJcg54rKEnXr9akgnIc8/hR0EjbEoAGTSeYO/ HvWd9pPTvTXusAjGKRdzSM4UEg9qqT3OAfm/I1Wa5LDGcDFUJ7gKp2dT61DGh11fBXHRu2KxJLNH ZnVcZPSpw2+b5jk1Kh4YY61nc3joZE9lG6lJEWRT1DVyOuaEdP8A38GWt2PTuhrvZ4ucD8qr/Z47 hHglXdHINpBp81i+VM8x6UoFWdQsmsL+W1frG3HuO1Vs1pcxasKOKcOtNyT9KcBikCFHc9qnhHB4 qCpoOh5xQMiPLH2NJmhz8x470UCFVyjKwPzKciuns77z4g6nrwR6GuWrS0Wb948JzyMinF2InG6O mSXIBJFaukzhL5MkANxmsFSAR61bt5drqc8g9atvSxml1O9EIzlZKAhJAVhWdbXqbVYuTkVYe/hX 5lPI964eeSOr2cWSXSMi54xnrVbzHA4HbmoZtUimUouWOei800NdOMRWcp9Car2qS1F7C70J45mL DA+tXlYsh+Qk9qzVs9VkbItAoHTLdatCHVUUA2yev3qh10WsM+xMRIBypPpTSr7fukE9hURfUQuW smPuGqE6jdRj57aYD6Ue3Q/qz7Dt7CQDGOasyybYzkH8ayjqShzuRwevzKas/wBqxNGVLoCRjmtH VTI9g1oy15h8sYPJHSkhkGACee9R299CygF09OtS27xbmDAHnil7QPZCpJwwycg9qaZCJflz0pxe NZjtX7w6UjFFmU44qvaB7IZPKVILHGafBP19aLlY3UMo6H1qG3CeYQ2fanzaEezdy553OPajzedu 7B9KZsX++T70wwqSGVutR7RFeyZK8uVPB6VRMhJyCQO9WTCcct0FUGBB25rSM0TKmx5YjOOaQMeS Sc+hqIZPGRmo3Zw/DDir5iHBlkPjq1Pgk+br0qnlj1IGf1pEdlcDGM96HISg7mmZenPNRvNxjrnv UGHwT6+pprK3TIHrU+0NPZMleU54OarPMGJDEAdzTTnseKZsj538mhyRapgjrIx2LgL39akXIyeg pdypHuxtUDqaz55ri5H7gFYF6vjqaxqVOSNzanRc5WRPcyeWpJwSe1V4X+f5aYkODlize5pHYW6P I3CKM5rkp4lTfKddTCTpLmexyvjIhtdJHUxjNYFW9TvjqGoTXBOQxwv0qp3z2r04ppK55kndijFL yDSdBSj070xCn+dTQ9DUFTQ/xUARufnP1puaH+8frSUAGen8qfFM8D74mKt60zPFHHrQOxoQa1cq UUhXOcc966RyYSFk+U9SK42I7Z4yegYGu11NxLswP4RUTqcoRgpD7fVCmIlUuSeMV0emaVLdqJL7 KIekY6/jWLoFkgf7RKPu9M12lkGmAduh7V52IqybtE7aFNJXZftNPihjUQ26rnocVoLZyEDIwKtW ygRr9O9WOxpRp3V2xOs+iKS2LnHI6082IxyR7VcHIpjdc1oqcSfbSKbWQHAaqE0G2QrnPetg8EZN Z92MTH0rKrCNtjWlUk2UzaK/3lUn3FRyaXbODuhjI+lWwT+FBJ/GsuVHRzsy38NWEpyYtv0NOh8I WsrnbJKhHTDVplsHvxVyzcFj1rSG5nUk+Uwm8GSqcxX8gx/e5qGXwxqYH7q7jfH94V2GM+lNJ59q 6bHJz33RxE+k6zAv+pikAHODis0i/jbD2UgPX5ea9EY9jzkVnoSk2SOc1M5uJpCMZpnH/bmhGZYp kHutC6nAxA83B7ZFegzQRzREMgPHpVP+x7C5iBe1jJP+zVc2pNo2uch9tQgbZVOfeq5kUuzbgR9a 6j/hEtMkLAw7SD2NU5vBNm1xtSSVVI6Bqamh8ivuc+5AGARTGyxzkfSti58CBZF8q8lAPXJqtc+B 7yFS8V6x9jV+0QvZNmfjPOeacuVYdSKF8K6mXCrdcnuac3hfWkX/AFwIHcCiM1JaA6Ti9SbzOMD9 ajJ3cA4qu+g64nQg1E+i66OMDFGg7MnI/hzTWaGBd0siqB6mqEulaxnDEg+1EXhu7lOZAxP+0al1 IrqVGjJ9C7EG1m4SGHcLcH5j/erqoNHRIvKwNgGCMVF4e0Q2tvub71dIkOAKzk+YpSdPQ4PVNMaw uSuDsPK1myRAoQwyD1HrXoGuWK3mnvtXLp8wNcOyEE5FeViIezndbM9nC1VWhrucP4n0qC0WO5t1 CB2wyjpmuf8ApXpV9YwX0LwTrlT0Poa86uYGtriWFwQUYjmvXwNf2kOV7o8bMMP7OfOtmRjpQKMH FHeu488XmpoehyKhHepoM4NAyF/vmkxSsMufrRgjNACdqTsaXFHbpQAnPWuss7gXthC+cso2t9a5 Orul6i1hMd3MT/eH9azqR5loVB2Z6BYuEWNDwvWupsZxJhVzgda4qwkF75Qt23B+47V3Njbi3jCL 1xya82orM7aep0dqcRLVrdnvxVO0+WAH0qzn610R2OaW5Lu496YWHPIx6U0NnOM8+tNByeR9KYIc W5zVC8Yeb71eIHTNZ16374ccgVlU2NaXxEWec0m8jrTCw4570BlzgkY7VhZHUSfeGeas2bHzarBg MfSpLeRfPXJApppMma0ZrFgF56+1ITnnBxUZlU55UUpnTH3x0rq5kcdmOAAOfSs+bAuGHQg1aNzC v8VULm6QzEggg1lVlGxvRi77GtCweFSDzim25ADDnPpVS3v4hAA2cg0kV/GszjBIPSnzx01E4S1V i0rbLog8Z5onIEiMDVKW9Xz0I5J4IpZ75CoKjBWhzjZjUJXRcuOEDHkA0r4eBh6jvVKW+V4WGDgi mrf5hA29utL2kbj9lKyEjIWVTjvWpxgHFYP2ohs4zzV0ai+AAtTTqRWhpVpSdmaHlqT92kMS+gxV H+0HHOBkU06jIQOlae0izL2Mxt3bqZcgDJqIQBe3NR3V27sOtR/aW9TXPKcbnZCEuU1bEDkdauED p0rEtLx0c7SKtG+lxj+lbU6i5Tnq0pORoYzlT0IxXF6hprLdS7VyAa6E3sn8JqlPLumZmI+bmuDM 6n7tOPc6MGpU5M51baMyhZgVJ4Brl/iDokNnFbXseN7tsf39K7y8njSIlow5rj/iOWk0S1kU/Lv6 fhXJl1WbxEOiZtjXzUXc87OKQc0zJzSg49q+tPnh1TQdDUIqaHODQMjYfMaTFPb7x+tJ3+tAkNxS Ypx60mKBjMUY4p9NxnNAjqvAN9Da300dxKF3L+7DHjNeoQzcZHPGa8d8K2MV9rsaTDKIN2PpXrUJ KgDHAGK8vGvlnoehhVzR1Nq2u2WLGBUpvnOQPSs+Fwyd8ipSeevWso1HY1dKNywb2THBNAvJepOK rBgCfSl9Tjj0pc7H7OPYla7kPO+qdxO5lJYnPbNSM2DVa4+96nFTOTsXCCvsN3c9SDmkYnJweBTN 3B6e1KXJ78VmapEiue5PFPViHBzUG71/Knq/zdKkdi7vP96k81h0GT0qEv0Hejfg5FdCZlYlLZ65 5qGTAfr2pQxI96gmceZyaipsVDcsxt8hOaFY+cc+lQwONpwTSmQib3xUp6Iq2rJJARIpz0NPkOUP XNRSPnByM0PITGetXfcSROBlPwojyyYqBHxFn2oWUqgwRzST1RVtBz59amT7o68iqTz4JGeanjn+ QZ6UovUqS0LBzj3pQP1qATZ+lO84H+LFaohoSdTxUJOSKW4lyBzzUPng9sVlPcuOxYgb5uMYqzvA 7mqKSLvXmrBcZ9aqm9CJrUnyOSO9UL2IvIWXr2qctisrV7mSNFKuAD1GazxcXOlZDo/GRzvHECtx OAPReTWf4k0X+1/DMjW7EGMeYue4FVmmBJ4HvW3Y6jZz6XLayOIyylOT7V51p0XGcN0zesuaDR4n 29/SgGpbqLyLqaIMGCORuHfmouvPNfYJ3Vz5pqzsO5zU0J4NQZ7VNCODzTARsbj6ZpKG++eKPXFA haT+dHWj8KBiGkxyadVjToBdanbwnozjNJuyuCV2dj4U0l7DTjeOMSTe3KrXX28oMYKkkVWi2pbm Ifdxt+lJZusQK56HFeTiPf8AePSoe77ptW8gK9ql80dzn2rOinDJhcDHpUyy5we9YxWhs3qWvM5+ lLv6c8VUE20cNn2pDP0yefSqsK5ZeRTznJqvcMMr16VG8wI44qvLPjA54FJq6Ki9SQNyaDJxiqnn Fj1wKUSgnG6osa3LJkNP8w59KqCTHGSTTkcsRmjlC5oNLnnGKDJzjn61W3nHU4x2pVbuc1rYx5kT +YSfU1BcSneFxR5mR8inJ7mopJCZPm9PSpknYuElct25bnj8aXLGYHjioLd3YMQpIzSkSmfhTnGc UKDsNzV9yeVirLkjOeKViQOTxVeZJQy7h+IpZIZhET6c9ar2bF7RaakyOAg3Hj1psZJBwfwpsMLt FuOMYoghZlLbsDNNU5aA6kddRkjHec/lUsbAp3zVOWNvNPPIq3BbL5SnecnqKIUm2OdWKiPDE9DS eaSCv50hRO7nFIFjIJya19izH28SOV8Dnn8arGVx3HNS3QRFG3JJqqxVunasp02mawqqxKs7qw4/ Cn/aJBkgHP1qvEoabkkAVOZIgeR2q6dFtETrJMRtQZSM9Ky9UvvO2+gq08sTfw4zWPezq0p2gADi itT5Yjo1FKWhA0xAJxWbqOp/ZoJCHAcjAx3o1TUls4OVJZ8hfSuUdi5yzEk+pq8Pheb3pE4nF8nu x3GlssScknnNAGPxpcUYr0zx9xAOamh6GohzU0PQ0DGH7zfWjv0ob7zfWkzQAp7etFJ2oHvQAvat Dw+wGvWpbpurP+nSpLWU293FMpxsYEmpkrpjjoz1bdgEd6qzSGNwYz170xLhZQrg/K4FMd2UkdcH pXnNHanbUvWsjspIcAirihyPv896y7V9uSBzVrz2wOfwq401YmdWSZeVAcjf3pSFz15qh55x169x Si6OQKr2cSPayLhUZ+V+KrXKgPyxphmPrzVe6nJxzzRKnG2xUJy5tyUFAepz61INo9zWcs2KkWVh 0zzWHIjp5mXhIgOSafFMA4wBgVllyO3elSRjICPXpT5UDbsdF5y7BkD6UCVBknFZpcnuRigyMe4B rp5UcjbNL7Qu0YA4qncXOXznI9BUQc8HIJqnPIwkbBwKipH3TSk9TZs5x5XXk+lCXf8ApZ6nA61n QzLHDhmA/GoE1KBZmLSA9gBQo6IG9WbNzdBmQKe9JLc/uWIxk9KyjdvJIv2e3lcD/ZqYw6lcoBHA sY/2jVcrdwulbUvG5ZbbpjikgvAkGCRk1V/si/lTElwiAjkKKhOjYbElzIR7cU1TdxOSsLPeDzW+ cdanTU4Y4xmVR9DUSaNa8Z3MPc1YXT7ZF+WFMj1FONKw5TTViCTWLdgcMSR6CmRaoMbVjlc+y1eW CLgLGoHoBVm2UGT5cgjvWnIRczHW/uSphsJSMd+Kd/ZWsSf8uePqa6ISSKAFY/jUyXMwwOvvWfsV uV7VrRHLCy1SHJksXP8Au1Rub2S34mt5Yz3ytegJfEH5xkd8CkmW1ugQVU56gimo8pDm3ueV3GrR nITcT9OlU0m81wW6V3GteFreRWlhUI/p61x89iYXYAfMD0qXBTdy1VcVZBJZRanaPbSAAH7rd1Pr XFX1nLp909vOMOh6juPWu6smKtg9RUHirS1vdLN0g/fwDOR3XvW0Hy6GU48yucMppeM00c4PalB5 rU5xamgHDVCCKnhx83X8DQMhb7xGe9IBQ3Dn3NHGeaBCnOKMe9Hbij8aADpR2PoaMUn4UAdLoOs5 iW0uGAZB8hPcelb6y7wSDz3rzs8NnODWlY6zexkRqDMOmD1/OuedG7ujenWtozubeQkkdKnJOKwb LV248+FkYdcc1oLqtv3bAPY1FmtC5NN3LoJHWnAjrg1SOp246yKRSHVYOziizEXwx9PxqG4bnFUx rEGD8xJqNtTMgAiidvwptOw4OzLByOR2p2845OKqBr2bPl25GfWpP7Ov3UbiqZqFTkzZ1YolMvHX 6UqTAONzgY9aW28PSzPmWZse1X/7Cto5ETBZjzkmqVFmcq6sQNqMSLgtuPtSC8lmz5FtI3uRWu1h BFsSOJRu9qutGqQnAAwK25THnuc/b2+pTnIRIx05qWHQZbhyZrlsA87a3VBitwR6UtqMwgkdeaOV BzPoZD6HaIQvzsR3Y1fsNOtol3LDHnPcUTndKcD8at20TiIEKc/SnawXbHjavAwPpS9OnOKeLaUg 4RiPpUn2Kfd/q2570tBlaRgELdCaokbua0LuzlSM5QjNV0tpAMnpVICDtwMU3IP49astZuzU5LFu BuHTmgCvxkYPAq1Z8lmPak+wAH7+e9bWm6UjQ7iTzQO5Ujj3LkDn0NShSBzxW0mlwJzzTv7OiPrS 5kIwiD2BIxVeVW5YcGugk0kH7rn6Vm3GnSoDgbhijmTAyLq6kaNV4yPWuf1O03AzIOe4rZvEYSNt 4I7Gs5pSwIfgZxUvTYqKMDYFkDLxV6TEltIhGVdCD+VVrlfJmZc8dRxTLq8S10yWZmwFUjn1oepS 6nnTjY7r6MRTaUksSx6kkmkFbHKKOh5qWHgHPP0qIemOamh6HNAEb/fb60Chx8x5zzSYoEKKP60Z o/CgBegxTTTgansLN7+6WJenVj6CgaV3YfYabJfuTnbEvVv8K6O009EKQwJgk4z3NTw26wxrHGAF UV1fg/RFvpJLmX7ifKvuaUnZXZ0qCgijDocccKrgFu5pG0GM/wAI/KvQ00e2QY2A+5p76bbJGf3Y 4FY86Zhr1PLpNCjz90ce1KmhRYBKfpXYSQx+Y21FxSRRKZAMDPtWmgk2Y1n4djWLcsPPuK0o9EKq AIcfhXVwwKsK/LzUm1VJGBWTmWkcvHpMhziPBHTiqt1aSrLtZeQOa7PAAPrXPX777uTjpVQk2xNI j0/SZZIt2MA9Klh0lpLxySMJxWrYLi0X6d6WxP8ArW6Zak5MLIzzpKtfIpboM1LdaXGqxpkks2DV 1SDqLgZ4AouubiAY/ipXdxle502KKDKjnpVqGwhSAHb0WnXwxB2GWFWG4gPGcCl0C5zvlRmX7g5O K6KGFBGoCKOMVzykmZf96uliHyL7VUwTFEYB4FDLgU/Az6GkPJ56D9azsMydWP3BiszdgY9609VO HXgCs0jgsf0raK0Abhu3IzTwMD3pue/5UBj39auwx+CQOMV0dhFi2QH0rnFJLjPrXT25/cJ9KmQm WcAUwuB0pdxxQoz1AqAEJyM9Kq3L7VJHpVuQgJWVfyFYXZewNRsNK5y+qy4dm4yea52acmRsGpdT vmNyOeO9ZjS7mOMDBqmaIL2UEBicYHJrjdd1g3zC3iP7iM8n+8a19fa5ksH+zEkD7+OuK5DHA9K0 gtDKpLohwNL2zSL9acD71oYide9TRHg5FQ1NCGwaBkTjDHHTNFDH52+tJQIUYxRnpxxSUZoAeily FUZLHArrtH0o20HAyzcswrB8O2pvNYhGMqh3NXrlnotukCkAjPXNVFLdm9GK3OYisZGPC5zXpXh6 xFno0Me0BmG5qyobCNZBgA4NdREoRFUdMYrOu1ZIuo+hJtAXrUN2cWzk8cVYPQCqmpNts3I61hFa mL2Obb73YDNFoN94o/lUbseam005vQAa3exC3R0i8KBQVyRmkQZNObkcetc5oIQMf4VzU7A3Unpm ulBwCM1y87AXT/73IrSmtSXsdDbKFtU46rTLIZgPHVjT4M/ZUx121HpxP2dg3ZjUDQtsM3sxb0FP nAF7AO9R2x/0ybjilmkxqEP0o6jJbxh5ajjJYVPKT5L7T/DVa9OY0P8AtCp5G/cNxzto6AYcXE4J 55rpYzwK5hWHmr25FdKpIAI9KqYIk7j2pMDPtSbwe1Ju5/xqAMnVjmYY9KoHgfh2q9q5/fKc8gVm huPSto7ASZHPHNNYgc/pTc49B70jMvTIqrjJIyDIAM8muotzhAPauSEqrIpyMA+tdPb3EbRodwHH c1MgL60vHWq4u48feWmtdRlT8+KhhYdO2ayNUkxaSHcOlT3F/Cgw0gA9zXNeJtXFtbALj5+4NZPc 0ijidWu1ivn38nsBVD7VJJnbgA0soN7dvI3Q9KtRWOO3Na6C1YlmvmcEfUetct4i0g6Ze7kH+jzf Mnse4ruI4AmDyD61Hrdguo6PNER86jch9xTUrMJRujzUCgU71yORwaQ+tbHMAqaDODioR1qaDoaB kDffbk9aAaRvvt9aAeKBDs560cCk4p8YzKnH8Q4oGei+AtMitIGluVHnSruXcO1dimqWqIB5oJFc zf38a2UH2XG5IwCR245rKW5PGas7IqyO9s9Vt5r6KNCSzMABXWgBT0ryPS7zy9RhkU4KtxXY/wBv z+ornrJtqxnUtc63OOM9Ko6q+LFiR0rC/t+fafm69qqXWs3UsRy3B4OaiEXczewueDVnSP8Aj9Az WJ9skX+IZ9MU+3vpo5VZWOTWz2IW533TkDmkYjHoOtcmNVudoDSnikbUZ+8h/OseRl3OqZgM5auV u2/0h9p5DVB9rmYktKcexrOllZnOWOc1cFYTO4splNqm4gELUenXCbJAXHD9Sa5W2uG8kYY8+9Mh kz5mWI56Zpcm4XOpjvIUv5wZFxx3pLnULYX9uC4xg81ygc/a25LcUs0wWdDj2o5A5jqtQ1O38qPD 5O4cCpZNWtxAec/LXH3UzGMHHQ9alM5MHTqKXIh3ZeTUo2kDqvQ963hrSBFwp6VwQuCG6VrJPlFH fFVJIEzpTrmeQlRvrch6KtYYnLY44FOL/KSMciosirD9R1SaWX5mAI9KoteSt91xj0qvfSESjPOR UAk54IzitVaxNi79rfBy/wCdQtOf77e/NVvNB9x70isMcjmq0Atl8n7xrZtpmMKHdkY71z6yEg8A D1NaNrOTAqk0mBsrM397n0pJJ+MZNUhMFAIPzeppGuPfg1LRSZBfjzkZdxyPeuYvvNkzBNnjo3au muJEihZvz5rnbmeS6kA8tlUHqR1qWNbla3i2EIwH1rVijCe9VpYAqIw71dgdTb5OM1DNBJRgZyOa ZK4VR6Ec1HNOvJFZeo6otrA7MR8o4HqaCfM4W5AF3MF+6HOPzqPpQzFizHqxJpRzn+ldJzCDn/61 SxEDPBNRA1NEMZ4/KgCu4+c/WjpTnHzt9aTFAgoBwQRkEd6Me9A5GKBmxpuqyeaIZW4I6mtxp95z kHjFcXgj2rb0658y1AY5ZOCaV7HRSnfRnQWcypcxsx4zzXTJIp+6QM9q4dJgCOTW9bXymNWzkEVn Mqor2Zt+ZjoenamTPmJs9azTdgtgZIpTcBkPznkVKdjPlZP5vy+vvSrMRg+hrL+0bMgnFPFzjjNX zEqBurLnp09TSPJgDvVCO5ygz0oNxknnAqOYqxeM2O1VZZgScDmoPtJzUEt0d9NMOU0beYhc0RyD znzVCG8wSp60rXOJs5xkU+YXKX2lAmTBxnimXL5wT2NUZrkrg5ziiW5LRcfWle4KJoO+6IjJx2pU l3RDHcdaz1uiYx0JI6UQ3JEZz1B6UrlND2cox7+pq7BM3kr0IrHmmy+CcA1NbXOVK54FU3oHKbK3 BABBxTxcAfxcmsf7QR0bimiQg5B/E1FxqJdvZN2zknPeqnm4PB5qK4uGaMKccd6reaeufwqkx2Ly OxJJ704uAdpb6VSWXLe1KZDjgjFVcnlL3nZHX6VdtLn5QGB+tYomIGO30q1azcHB6UNicTZWXLc4 K+9NM4DEDnd61R80suMfQ05JGXPHtS5hNEks/JGARUZuVnIiCYpTEZBjoPWlsbdI5GmkPC+vrUyY 4kN+wTZGOo55quLkR2zkkdaratqMYkkkdgqdifSuO1PWpb4+VEzJbr0A6t9aIxbLlJRNfUvEKREr F+8f26Vzl1ezXj7pnz6L2FV+3WkHJ961UUjCU3IcOvNOBx0pAOM0vA6daokU8fhUkHO6osknpUsJ +9QBG33j6ZpuKc332pvegQZz24pPpTsUnWgAqSKd4GJQ4yOfSouOvNN70DvbYvrqcmOQuRVq210w DDR5HXrWN9KKTimPnZ0i+Jk/55Nn0zTl8TRZx5TiuZ/GjPrU+zQ+dnSf8JBCSSVfnrThr1uepYfU VzPNFPkQe0Z2MOvW20hpgPTNSjXLPbzOua4rPvRk0vZoftWdsNatDx9oSo5NVt36TpmuO/lScjmj 2aD2rOwTUYAQfOT86n+2wOAwnTI964jNFHs/Maq+R3X2hJRgSJnHrTllVlwXB49a4Pe3Zj+dKJpF 6O350vZ+Ye18jvYmVflLDinKyrIfmPNcF9qnB/1r/nTzfXG0YlcEf7VHs33H7XyO4mZB8w602GRF cc8VxAv7nPM0mPTNOXUbkZ/etS9m+4Kqjvi6k/KM+tPSRO4rgRq94uMTMMU5davFOfOJ/Cl7KQe0 R3knlspAAxVQtsOMfhXIHXL0HiXj6Un9t3fXzM/UU/ZyGqqR2AmVfuihbgDjA61yY1u5PG4DjuKa NauOSWXg+lL2bK9rE7JbgbcHBOfSpIbnYwIHB4rjP7euQc/LjscU9NduWBPyj0o5JC9pFndLdAZB IPpSC9IA5z/SuHPiK6A4K59xUT67dtz52D3wKPZsnmid4dSWEkkge5rG1bxYsURhtz5jHv2FcnLf ST8yyu/Pc1C8oc88iqVPuS5q2hLdXs1580rlj6dhVf0xSe1HetErGbdxenelH0pOMZPWl6UxC9KU eo7U0YJpcnOKRQ4HHFSw8A1CTnAJ6VNDjBxQAx/vNk96binP99vrTM9BQIXkCmkd6X+VGelACY+l JzmnU096AEozR3pM0xC0p96QECkz+lADgPagCkBoz2oGHSlzzSZ5pM0CHjB60Gm5/KlzQAGikzS5 oASj+dL17UmQDQAZxkUmaM8UGgA7UlKCAelJmgA4pcdcUhPWigAo4xR0ozQAUZo60ZxTASnKxFID mlHP4UgEJLE570UflScUAHSlHNJntS8Y4oAKKOPajOKAFBpc5pv6UvfrQA7HegdPekBx70u6gBw9 +tTQkEHgVXJzU8B4NIZK4HmNxSBR6CiimAmBzwOlJgY6CiigQpA9BTdoweBRRQAmBnoKNoyOBRRQ AbR6Ck2jPQUUUALtHoKTA9BRRQAhAx0HWlwPQUUUwF2j0FBUY6CiikAuBt6CkKj0FFFABtHHApCo 54FFFABgeg6UgUegoooAXaOOBSFRnoKKKAAqPQUhA9BRRQAoA9BRtGOgoopiEwPQUFRxwKKKADaM dBSqBnoKKKQxNoweBS7R6CiigB0SqZDkDp6U3AyeBRRQAbRjoKNox0H5UUUAGBxwKQAZ6CiigBcD 0FO2jHQUUUAOIG0cCnxgc8UUUAf/2Q== --b1_95f957d62b92763df008c7c430c6749d--