Date: Sun, 26 Jun 2022 10:33:09 +0300 Return-Path: phpmailer@islamreligion.com To: you@you.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Subject: Ang iyong kaibigan tingnan ang video na ito ay inirerekomenda sayo : Pagperpekto ng Ating Katangian o Pagkatao Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 34.239.167.149 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51" --b1_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51" --b2_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 16 Pagperpekto ng Ating Katangian o Pagkatao Deskripsyon: Panimulang aralin sa kahalagahan ng pagbuo ng mabuting moral na katangian. Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 41 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3601 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa Mga Layunin · Pahalagahan na ang pagbuo ng katangian ay may kaugnayan sa paniniwala at hindi batay sa mga slogans. · Unawain ang relasyon sa pagitan ng mga propeta ng Allah at mabuting katangian. · Alamin ang kahulugan ng ilang mga hadith ng Propeta Muhammad sa kanyang mabuting katangian. · Tukuyin ang tatlong pangunahing kaalaman ng mabutingkatangian. Mga bagong Termino · Khuluq - pagkatao o panloob na likas ngugali. Nabubuhay tayo sa henerasyon kung saan ang karakter ay nawawalan na ng saysay, kung saan ang moralidad ay umiiral na walang mabuti o masama. Ang karamihan sa mga modernong lipunan ay nabawasan ang moralidad sa walang laman na mga panuntunan: "Maging mahinahon, sundin ang mga patakaran," "Sabihin lang hindi," "Basta gawin ito," "Gawin ang tamang bagay." Ang pagkatao ay nabubuo na may kaugnayan sa pananalig(matibay na paniniwala) at ang kakayahang tumayo sa pamamagitan ngpananaligkapag sila ay hinamon. Iyan ang ipinagkakaloob ng Islam: malinaw na mga patnubay upangmapabutiang indibidwal na karakter sa pamamagitan ng paghadlang, paglilimita, pagbubuklod, pananagutan, at pag-uudyok sa mananampalataya. Nagdudulot ito ng mga masunurin na mga kaugalian na nagbabago ng ugali ng isang tao at ng lipunan. Kahit na ang terminong Arabe na "khuluq" ay naglalarawan ng karakter ng isang tao o sa kanyang panloob, natural na kalooban. Ang Islam, kung sinusundan ang wastong paggabay, binabago ang kaloob-looban ng isang tao, ang "khuluq." Tinitingnan ng Islam ang mabuting katangian bilang isang katangian ng mga propeta ng Allah na nais ng sinumang Muslim na tularan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pinuri ng Allah si Propeta Muhammad dahil sa kanyang magagandang asal. Ang Allah, ang Dakila ay nagsabi, “At sa katunayan ikaw ay nasa isang mataas na pamantayan ng pag-uugali.” (Quran 68:4) Ang Propheta Muhammad ay nagsabi, “Ang pinaka mahusay na mananampalataya sa kanyang paniniwala ay yaong mga may mabuting asal.” (Tabarani) Ang isa sa mga pangunahing mga aral ng Islam ay ang buhay na ito ay magtatapos at ito ay susundan ng isa pang buhay na walang hanggan. Ang mga tao ay hahatulan at ipapadala sa alinman, Impiyerno o Paraiso. Ang isang paraan na hahatulan sila ay ang pagtimbang ng kanilang mga gawa, o ang mga pagkilos na kanilang ginawa sa buhay na ito. Sa pagsasalita tungkol sa katotohanang iyon, si Propeta Muhammad ay nagsabi "Ang pinakamabigat na bagay na ilalagay sa timbangan ng mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom ay ang mabuting katangian, at ang Allah ay napopoot sa (taong gumagamit) mapang-abuso at malaswang (lenggwahe).” (Tirmidhi) Ano ang nagtutulak sa isang Muslim na isinumite ang lkanyang sarili kay Allah? Ano ang nakapagpabago sa isang mananampalataya na tinanggap ang "paniniwala"?Natural, ito ay kung ano ang sinasabi ng taong naniniwala. Ang isang Muslim ay nagpapahayag ng paniniwala kay Allah at sa Huling Araw, Ang Araw kung saan ang timbangan ay itatakda upang timbangin ang mga gawa ng mga tao. Gamit ang pinaka-makapangyarihang pagganyak upang hikayatin ang mga Muslim na bigyang-pansin ang kanilang moral at pagkatao, Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, “Hayaan siya na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw na magsalita ng mabuti o manatiling tahimik, at siya na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw ay mapagbigay sa kanyang kapwa, at hayaan siyang sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw na maging mapagbigay sa kanyang panauhin. "(Muslim) Ang pagmamahal kay Propeta Muhammad ay isang pangunahing panganga-ilangan ng pananampalataya. Ang isang tao ay hindi maaaring maging isang Muslim na walang pagmamahal kay Propeta Muhammad. Ang pag-aaral ng higit pa tungkol sa kanya ay nagdudulot ng pagmamahal at pagpapahalaga sa taong nagsakripisyo ng labis para sa ating kapakanan. Ang natural na resulta ng pag-ibig na iyan ay ang pagnanais ng isang Muslim na makilala at makita ang Propeta sa buhay na darating, sa Huling Araw. Ang isang tao na gumugol ng mas maraming oras upang makilala ang Propeta at nagbabasa tungkol sa kanyang buhay ay talagang nanaisin na makasama siya sa Araw na iyon! Tinatalakay ang malalim na pagnanais ng tunay na mananampalataya upang makilala siya at makasama siya, sinabi ni Propeta Muhammad, "Ang pinakamamahal sa akin at ang pinakamalapit sa inyo sa akin sa Araw ng Paghuhukom ay ang mga maymabubuting asal."(Tirmidhi) Mayroong kahigitan ang pagkatao o pag-uugali sa paggalang, responsibilidad, pakikiramay, katapatan, at pakikilahok sa pamayanan. Kaya, ano ang eksaktong magandang karakter? Maraming mga iskolar na itinuturing na ang mahusay na karakter ay may tatlong aspeto: 1. Ang magkaroon ng isang masayahing mukha Natural, ang epekto nito ay lubos na kabaligtaran ng pagtugon sa mga tao na may pagsimangot. Ang pagbati ng mga tao na may masaya, nakangiting mukha ay nagpapasaya sa kanila, nagdudulot ng pagmamahal sa isa't isa, at nakakadama ng pag ka komportable ang ibang tao. 2. Ang maging mapagbigay Mayroong higit pa kaysa sa pagiging mapagbigay sa paggastos ng pera. Kabilang dito ang pagbigay ng iyong oras, gamit ang iyong posisyon o kasanayan, o kahit na ang iyong kaalaman at kadalubhasaan sa isang partikular na lugar upang matulungan ang iba. 3.Ang hindi makapinsala nang sinuman Madaling sabihin na wag maminsala sa pamamagitan ng iyong salita at mga gawa, gayunpaman ang kinakalabasan ay nakakagawa tayo ng mga iyon - na sinasaktan ang iba sa pamamagitan ng ating mga salita at mga aksyon, at kadalasan nang hindi nag-iisip ng mabuti. Tandaan lamang na ang isang mahilig manakit na tao ay may masamang karakter, tandaan, "bago ako tumingin sa iba, kailangan kong tingnan muna ang aking sarile!" Isipin kung gaano ka karaniwan para sa mga tao na magtsismis tungkol sa mga katrabaho sa opisina, para sa mga kamag-anak na libakin ang mga kamag-anak na hindi nila gusto, at maging ang mga magulang at mga kapatid na nagsasalita ng masama sa likuran ng bawat isa. Ang lahat ng tsismis ay hindi pareho sa mga tuntunin ng kasalanan. Ang pag papasakit sa mga magulang ay ang pinakamasama, kasunod ng iba pang malalapit na kamag-anak at mga kapitbahay. Ang pagpapahusay o pagperpekto ng ating pagkatao ay nangangailangan ng pagsisikap, determinasyon, at disiplina sa sarili. Tandaan na ang ating pagkatao ay nabubuo at nag-uudyok ng: pagmamahal sa Propeta, paniniwala sa Allah at sa Huling Araw, pagnanais na paramihin ang "bigat o timbang" ng ating mga mabubuting gawa sa Araw na iyon, at simpleng maging isang mahusay na mananampalataya. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/132/pagperpekto-ng-ating-katangian-o-pagkatao/Copyright © 2011-2012 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagperpekto ng Ating Katangian o Pagkatao

Deskripsyon: Panimulang  aralin sa kahalagahan ng pagbuo ng mabuting moral na katangian.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 41 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3601 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa


Mga Layunin

·       Pahalagahan na ang pagbuo ng katangian ay may kaugnayan sa paniniwala at hindi batay sa mga slogans.

·       Unawain ang relasyon sa pagitan ng mga propeta ng Allah at mabuting katangian.

·       Alamin ang kahulugan ng ilang mga hadith ng Propeta Muhammad sa kanyang mabuting katangian.

·      Tukuyin ang tatlong pangunahing kaalaman ng mabuting katangian.

Mga bagong Termino

·       Khuluq - pagkatao o panloob na likas ng ugali.

PerfectingOurCharacter.jpgNabubuhay tayo sa henerasyon kung saan ang karakter ay nawawalan na ng saysay, kung saan ang moralidad ay umiiral na walang mabuti o masama. Ang karamihan sa mga modernong lipunan ay nabawasan ang moralidad sa walang laman na mga panuntunan: "Maging mahinahon, sundin ang mga patakaran," "Sabihin lang hindi," "Basta gawin ito," "Gawin ang tamang bagay."

Ang pagkatao ay nabubuo na may kaugnayan sa pananalig (matibay na paniniwala) at ang kakayahang tumayo sa pamamagitan ng pananalig kapag sila ay hinamon. Iyan ang ipinagkakaloob ng Islam: malinaw na mga patnubay upang mapabuti ang indibidwal na karakter sa pamamagitan ng paghadlang, paglilimita, pagbubuklod, pananagutan, at pag-uudyok sa mananampalataya. Nagdudulot ito ng mga masunurin  na mga kaugalian  na nagbabago ng ugali ng isang tao at ng lipunan. Kahit na ang terminong Arabe na "khuluq" ay naglalarawan ng karakter ng isang tao o sa kanyang panloob, natural na kalooban. Ang Islam, kung sinusundan ang wastong paggabay, binabago ang kaloob-looban ng isang tao,  ang "khuluq."

Tinitingnan ng Islam ang mabuting katangian bilang isang katangian ng mga propeta ng Allah na nais ng sinumang Muslim na tularan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pinuri ng Allah si Propeta Muhammad dahil sa kanyang magagandang asal. Ang Allah, ang Dakila ay nagsabi,

“At sa katunayan ikaw ay nasa isang mataas na pamantayan ng pag-uugali.” (Quran 68:4)

Ang Propheta Muhammad ay  nagsabi, “Ang pinaka mahusay na mananampalataya sa kanyang paniniwala ay yaong mga may mabuting asal.” (Tabarani)

Ang isa sa mga pangunahing mga aral ng Islam ay ang buhay na ito ay magtatapos at ito ay susundan ng isa pang buhay na walang hanggan. Ang mga tao ay hahatulan at ipapadala sa alinman, Impiyerno o Paraiso. Ang isang paraan na hahatulan sila  ay ang pagtimbang ng kanilang mga gawa, o ang mga pagkilos na kanilang ginawa sa buhay na ito. Sa pagsasalita tungkol sa katotohanang iyon, si  Propeta Muhammad ay nagsabi "Ang pinakamabigat na  bagay na ilalagay sa timbangan  ng mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom ay ang  mabuting katangian, at ang Allah ay napopoot sa (taong gumagamit) mapang-abuso at malaswang (lenggwahe).” (Tirmidhi)

Ano ang nagtutulak sa isang Muslim na isinumite ang  lkanyang sarili  kay Allah? Ano ang nakapagpabago sa isang mananampalataya na tinanggap ang "paniniwala"?  Natural, ito ay kung ano ang sinasabi ng taong naniniwala. Ang isang Muslim ay nagpapahayag ng paniniwala kay Allah at sa Huling Araw, Ang Araw kung saan ang timbangan ay  itatakda upang timbangin ang mga gawa ng mga tao. Gamit ang pinaka-makapangyarihang pagganyak upang hikayatin ang mga Muslim na bigyang-pansin ang kanilang moral at pagkatao, Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, “Hayaan siya na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw na  magsalita ng mabuti o manatiling tahimik, at siya na naniniwala kay Allah at sa Huling Araw ay mapagbigay sa kanyang kapwa, at hayaan siyang sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw na maging mapagbigay sa kanyang panauhin. "(Muslim)

Ang pagmamahal kay  Propeta Muhammad ay isang pangunahing panganga-ilangan ng pananampalataya. Ang isang tao ay hindi maaaring maging isang Muslim na walang pagmamahal kay Propeta Muhammad. Ang pag-aaral ng higit pa tungkol sa kanya ay nagdudulot  ng  pagmamahal at pagpapahalaga sa  taong  nagsakripisyo  ng labis para sa ating kapakanan. Ang  natural na resulta ng pag-ibig na iyan ay ang pagnanais ng isang Muslim na makilala at makita ang Propeta sa buhay na darating, sa Huling Araw. Ang isang tao na gumugol ng mas maraming oras upang makilala ang Propeta at nagbabasa tungkol sa kanyang buhay ay talagang nanaisin na makasama siya sa Araw na iyon! Tinatalakay ang malalim na pagnanais ng tunay na mananampalataya upang makilala siya at makasama siya, sinabi ni Propeta Muhammad, "Ang pinakamamahal sa akin at ang pinakamalapit sa inyo sa akin sa Araw ng Paghuhukom ay ang mga may mabubuting asal." (Tirmidhi)

Mayroong kahigitan ang pagkatao o pag-uugali sa paggalang, responsibilidad, pakikiramay, katapatan, at pakikilahok sa  pamayanan. Kaya, ano ang eksaktong magandang karakter? Maraming mga iskolar na itinuturing na ang mahusay na karakter ay may tatlong aspeto:

1.   Ang magkaroon ng isang masayahing mukha

Natural, ang epekto nito ay lubos na kabaligtaran ng pagtugon sa mga tao na may pagsimangot. Ang pagbati ng mga tao na may masaya, nakangiting  mukha ay nagpapasaya sa kanila, nagdudulot ng pagmamahal sa isa't isa, at nakakadama ng pag ka komportable ang ibang  tao.

2.   Ang maging mapagbigay

Mayroong higit pa kaysa sa pagiging mapagbigay sa paggastos ng pera. Kabilang dito ang pagbigay  ng iyong oras, gamit ang iyong posisyon o kasanayan, o kahit na ang iyong kaalaman at kadalubhasaan sa isang partikular na lugar upang matulungan ang iba.

3.  Ang hindi makapinsala nang sinuman

Madaling sabihin na wag maminsala sa pamamagitan ng iyong salita at mga gawa, gayunpaman ang kinakalabasan ay nakakagawa tayo ng mga iyon - na sinasaktan ang iba sa pamamagitan ng ating mga salita at mga aksyon, at kadalasan nang hindi nag-iisip ng mabuti. Tandaan lamang na ang isang mahilig manakit na tao ay may masamang karakter, tandaan, "bago ako tumingin sa iba, kailangan kong tingnan muna ang aking sarile!"  Isipin kung gaano ka karaniwan  para sa mga tao na magtsismis tungkol sa mga katrabaho sa opisina, para sa mga kamag-anak na libakin ang mga kamag-anak na hindi nila gusto, at maging ang mga magulang at mga kapatid na nagsasalita ng masama sa likuran ng bawat isa. Ang lahat ng tsismis ay hindi pareho sa mga tuntunin ng kasalanan. Ang pag papasakit sa mga magulang ay ang pinakamasama, kasunod ng iba pang malalapit na kamag-anak at mga kapitbahay.

Ang pagpapahusay o pagperpekto ng  ating pagkatao ay nangangailangan ng pagsisikap, determinasyon, at disiplina sa sarili. Tandaan na ang ating pagkatao ay nabubuo at nag-uudyok ng: pagmamahal sa Propeta, paniniwala sa Allah at sa Huling Araw, pagnanais na paramihin ang "bigat o timbang" ng ating mga mabubuting gawa sa Araw na iyon, at simpleng maging isang mahusay na mananampalataya.

--b2_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51-- --b1_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51 Content-Type: image/jpeg; name="Perfecting_Our_Character._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Perfecting_Our_Character._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCADqAV0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyx3be fmPWm72/vGnuPnP1puK9axyXE3t/eNG5vU0uKXFFguN3N/eNG5vU0u2lAp2C43c3940uW/vGnbaX bTsLmG7m/vGnZb+8aULS7adhXEy3940Zb+8aeFo200ieYQM3940oLf3jS7aULVJCuGW/vGlBb+8a cFpwWnYlyGAt6mnAt/eNO20oWqsTzDfm/vGlDN6mnbaXbT5RcwmW9TRlvU04LS7adieYaC3940uW /vGnbaXbTsLmGZb+8aPm9TUmyjbRYXMR/N/eNGW/vGpNtLtp2DmIct6mly3qam2Umz2osHOR5b1N L83qak2e1LtosLmIvm9TR83qal2UmyiwcxHlvU0Zb1NS7aNtOwcxFlvU0uW9TUmyl2UWDmGAt/eN Oyx7ml2U7bRYlyGZb1NKC3qaftpdtFhcwzLepqWHdg8mk21LCnBosLmOfdfnP1pu2p3X52pu2uSx 38xHto20/bS7adguMA9qULT9tKFNOwuYZtpcVIFpwSnYlyIttOCVJspQlOxLkRhaXbUoSl2VSRPM RbKUJUwSlCU7C5iILTghqQLTgtVYlyIghpdlS7aXbTsTzEYWl21JtpdtOwuYjC0u2pQtG2nYnmI9 tLtqULS7adhcxFto2VNto2UWFzEOyl21Nso2UWFzEO2l2GptlGyiwc5DspwjqYJUipTsTzFUx0bK tNHTPLosHOQbKNlWBHS+VRYOcrbKXZVjyqXy6LBzFbZTglT+XT44GdwijLE8CkwuysIizAKMk8AD vXQaFoFrcyuNSaRVxgBOob3p0Wnvo10Gl8uSYjIxyFrRs72S0VhgN5vJz1zXPUm2vdN6cUn7xFc+ CbdL+OKHUlETjJ3D5lPpSSfD3VInIheCVD0bdircTMZfNZ0Mh6DNbkV/LsHmA5x2rF1KkdmbKFOW 6PFHX52pNtSuvzn60YrWw7kWyl2VKFpdtOwuYiC07bUgSnhc07EuRCEpwWpNlOC1VhOQwLS7KeFp wWnYhyIttOC+tS7KXbTsS5EWyl2VMFo207C5iLbS7al20oWnYXMRBacEqUJShKdieYiCUoSpglKE p2J5yEJTglTbKNlAuYh20uypxHS+XTFzEGylCVNspfLoFzEOyjZU/l0ojoFzEASnBKnEdOEdArkA jp2yrAjpwjoC5W2Zo8urXl0vlUBcp+XThHVryqPLoC5W8ujy6teXR5dIdyrsq3YRsJt6jgd6b5dX tPTfGwHVTWc3oaU9ZDyC5Jbk+tRzNuYKM4FWpl8uLg8mq6IOtYrudDJraPcR2NbVrJtjwzZNZVrG 8sgVB1rUgTy1IK85rKZpA8rZPnP1pNtTMnzn60bK6bEcxEFpwWpAlOCU7E8xGFFKFqQJTwlOxLkR BKcEqUJTglOxDmRBKUJUwSpbe0luZVigjaSRuiqKexPNcrBaXZWhd6TeWG03dtJCG6Fh1quEzTTT 1Qm2tGQBKXZU4jpwjpk3IAlO2VOI6UR0CuQBKcI6sCOnCKgRWEdOEdWRHThHRcCsI6UR1ZEdOEft RcCuI+Kd5VWBHSiOi4yt5dHlVa8ulEdFySsI6UR1Z8ulEVFwK3l04R1Y8qnCOlcCuI6cI6sCOnCO i4Ffy6d5dWRF7U4RUXAqeVSiKrflUeVSuMqeVSGP2q2Y6TyqLgUzHT7ctDKCpwDwR61Y8r2oWE5G Bk0mUtyzcKCgqFYquxxGSJS4waR4QvFct7aHZa+o6zYQuGJ246mrpvlYnAyB39aziuOKfGODUtJu 5ak1ocEyfOaNlW2iBY/Wjya60cjuVQlKEqz5VOEVUTdlYR08J7VYEVOEVAncrBKeI6sCKniL2piK 4jrq/BtniYThSTnkjsK54Q54A5ruPC4FnBGuByea58TK0LI6MLG9S7OsaCG7i8qeJJkI6OM4rhvG nhiPTzHd2EG2E8SBegP0r0WGJGAI6GnvBG6FWVXHowzXlUqzpyuj1atFVY2Z4UI6Xy69E8TeEbdo XvLXZAUBZx2NcKI817FKtGqro8etRlSlZlcR0vl1ZEdO8qtLmNisI6eI6nEdPEftRcCAR0ojqwI6 eI6VwKwjpwiqyI6cI6LjsVRHS+XVoRUvlUrhYq+XS+XVoRUvlUXFYqiOnCOrPlU4RUXCxVEVOEVW hFTvKpcwWKnlU9Y6uRWzyuEjRnY9gOasT6Zc2iI1xCyB/uk0nNXsUoNq9ita6Zc3mfs8Rfb1Iq3B 4evJLhY5oWiU9WI6Ct2wj+zQxBMqCAfrXQLKzbd64AHeuKpipRfunfSwcJK8nqclc+DZwA1lKsy4 5DcGsOa0kt5DHNGyOOxFelqpOWhIAqO8sLfU4BFcJn0YdRWdPGSWk9TWpgYyV4aM808qgQM2dqsc egreuvD9zFfvBEjPGMEP7V0+mafFZ2vlRgNj7xYda6KmKjFJrU5aWElOTT0POPLp9ugEwz34rsNe 0KBbMz2UBV1bLgdxWHFoV9OgaO3O3GQTTjXjON72FLDzpyta5AYdmS3aq7gk1akhkhAjkzuHUHtU OwmpNSAinIp5qQRc1LHHweKTYJHGmL5j9aPKq2Y/mNKI89q60zmKoi9qXyvargiwOlJ5dO4mip5d OEdWvLpRFTuTYriOnCOrIirQ0qyimmPnrlO3tSlJRV2OMHJ2RDploTl2jG09GNdJp+2KVNwBHehL WOE7UwV7e1TQwgGuGpU5z0KdPk0N+O8VUx2HSrMM4YY656VjwKWwM4NXogYjhuDXFKKOyMmGr6Uu rWZgkkdOc5U9a5TWPDEFlYvNBncuOtdo0oSPccnAzxWDea9ayq0bRsY/9oda1oSqJ2jsZV4U2ve3 OFEfTipBHVyZUeZmjTYpPAoEVerzHj8pUEVOEXtVryqeIqXMHKVBFTxFVnyqcIvajmHylYR04Re1 WhDTxF7VPMPlKnlUoiq55VAipcwchUENL5VXPKo8qjmDkKnlU4RVa8qnCKlzBykNtZtcSiNSBnqT 2rUl8NTLCZIJVlwOVHBqfSokELEjBB61uQny49/8JH41y1a8lL3Tto4eEo+8ZGmBrKFFaIJKOScc 1YuZ3v5VR9ojHTNPlBmk45Jq1DpIeMM7kH2rGU0nzPc6IwduWOxV3YjWIqMKeDUryNI2c9sU6Swm Rjgbl7EGhbWVcHYeai6LSkXbM4WnGNhNlc4qvEGQ45U1cXPc5rJ6M2jsR3PCAMOveoEVkBzwrd6l vnKxjGOvNU/MZ02Z4pxWhMnZkjXrf6uMBgOrHvUtomAMZHNV40A4FXIG8tcUSsloEdXqYOt2AaeS YOuf7prnymCa6PW0KTCWQ7lYcD0rCdQTxXXSb5Tkqr3ivt5qRM4oK1Ii9a0bM0cwY/mNOVCCKsmP k0ojrquc9iIjcuMc00RGrIjpfLoTE0VhFTvLqyI6Xy6dybFYR+3Na9pD5cSjHPeqiQksuBznitdI SACww3cVjVlpY3ox1uS26biMnA9a0Ps8cce8OGz0qkielWoE3ECuSR2RJoVJ7VbJZ2B9KS3CozDH Bq3Eignj86xkzaKH2se773QU650yzu1AngjYDpxipIto5zTHlHmHmsru90aWVrM4rXNLj0/UPLhJ 2MNwB7VRWKun8QSW06BRzcKcZHpWGI8V6dKbcFc8qtTUZu2xXEVOEdWRHTxFV8xnylXyqcsVWhFT hFS5h8hVEdO8qrXlU7y6XMPkKgjpwiq15dAjpcw+UreVSiKraQNIwVFJJ9K1NP05opRJMoz2U9qi dRRRcKTm9DENuygFkIB7kVZttLmuMELtQ/xNXTukbqFdVOOelR3R22/HGTxXO8Q3okdKwsVq2Y0V r9mDKXDc9ulTFjjrTyoNNZBjFNu+4JW2EiG+YBTyO9bCbkTb1b1rEUFWq2lxJ/e5rOcbmlOVi5Cs gk5z+NThSD7VVtpmdyW7VYWUSMVHT1rKV7m0bDzgnaRmqzF0k2qMntVjaFOaUYJJpJ2KauVGheZM MQDmohZyEnp+dXz8uT3pgY8+9UpMhwXUhS1OMdCKkVAp56ipQ2Bz2pNwfpU3ZVkjI1623oso6Dg5 Nc+0QrqNbUPZgE4O7getc+yeldVF+6ctaPvFXy6cqdamEdSLFntWjZkkc6YuTSiKrXl80vl108xz 8pVEVOEVWRHThH7U+YOUrCOlEVWQlOEdHMLlKyx7WB9DWsoyBx1qrHCWkUAck8Vqm1kj++hBFY1Z I3oxepEi1OgwaFSpVTFc7Z0JE1vgOC3StPZvTIIxWYgxVyJ9sZrGRtEeHArL1eZk2xoxDHk4q4it lskZHOKq38aTAuzqJFHAFXTSUtSKjbjoY7KXO5jkn1oEYqcLS7a67nDYhEYp4T2qURNjO049cU4L S5h8pEEpwSpglOC1PMVykGyl2VNtpdtLmDlIfLFOSLc4UdzUm2nxIWlUA4OetDkNR1NWMCJVSNVA A5wOtSBvfJpjYUYzk0wEKM9BXHud2xKWAO4nAqrcTec2AflHSlmlVwFBOKg6GrjHqRKXQMYpCCTS k0qqSaszE8vn2oVeac2RxQvWlcpImjwvTvViFcN9ahiAJqfbnnvWbNUWBjHNAUCo4/frUtZmgx13 LijZgcU4sBUbNyaEIHUueoFMKlSADzVae68l9o5ql9pZW3FiWzWig2ZuaRNqx3FQx+YdqySKnmla VyzZyaZjit4rlVjCT5ncYFzUipgUKKkVSRzQ2JIxTHyaURZrV/s5WiLDIdeoqqIH5+Q8VsqiZm6b RV8vBpdntVjy8daNlVzEcpCE9qcEqbZjtUkUJkcADI70OVgUb6FzSrby2LMobcOD6VsAAgqygiqE TLEAqDGKtLKWwBXHUbk7ndTSirDJrWL7y8cdBUEcRZttXhEHyrVXX925A7VKY2hpi2nFTRpTt+8d OaljTPNJsaRnagksTB4wQpGCRWcQScmukkVfLYMAQR0NYjQ7pdq459K2pT0MKsNbha6fJc4P3Y+7 GrcemLE6PuL89CKngDJGEXOO5q8OgrOdWVzSFKNhuxSm3aNpHIrOudMjjRpIyRjnBrUHIpskayoV boayjJxZpKCkjnwtG2td9PhwcZUnoaihskBIlGTniuj2qMPZMzdtLirdza+Q2VyUPf0qKOFpWwo/ E1SkmrkODTsQYqe1XEwOOPWpBYyEE8YHvUiqFXaO1S5prQuMGndjz94jNQyvk4HQU455Ap8UaEfM OajY0epCg4PvTGGTV5kTHCgGmGMUKQnArKvPPSp0UEYUEtQyYGQKImw2elDdwSsV3Vw3zjBNC1el CyxHjkdKp7TQncHGzJ4atKMiq8C4FWkOBUSNIig4604NRkGopDjp0qNyth8jqByazrm7Y8R8CppM tUBh3HkVpFJbmcm3sUiCeTk0xo264NaX2cYGKlWAAc1pz2M/Z3MbYR2o21sNaK/QVCbRcHA5o9og 9mzOAIp2asvBjtUflH0p3FyslEwVic9aSW4XyyTis8uT1NJkmhUx+0F+VjyKmjWP5QRnmogpNSxY 4z1q2QtydxFKwVlAA7imR/umO3oTTjyO1CpjnHNQnoW1qTrGpwQcZqwiquOearK23rUiS81DLVi6 g44pPsoLFj37U2OXpVlXDDrWbujRWZA1uVI25IqaL7tKzgColbHNLVoexFenj5TyOoqlEgLb8ng1 YmKSkleD/OokXaMHqa2jojGWsi1A25uasqxxz0qtGuADg1bUDaMVlI1iKvSg0VHMxXGOpqChpfc3 sKQvngfnTyMgUoQAcDmqER3I3W7DFVwnkxgYq44yOelV5uM57U4voTJdSEsfU00nb3zSHmg1oQIC TUicUxeDT6GCHg0ueajBxTgakq4rtgcHmo1+9URPzGnoaqxN7stxYPFMmiVATuGfSlibHJ7VXll8 6UtjioSdym9CWE8irDE4FU0bFS+YabQJ6Eu6mFs1GZKTdSsFxxoFNzTlBJ4GaYh4NKDSxp3bpUuE qWykhEFJJHnkU/AxxQTgVJRXKA9RSbF7CnSN15pik44qiTn6WrcFgXGXOBnoKmm09RGPLB3Z/Suj 2kb2OdU5WuUAcU8HFLPCYX2lSPekCnuD+VO6YrNE0bgsM04ybQQBnNQjg1KAGGO9Sy0xhlJ705JK aYz2FCoxPSnoLUtJLU8cuOrVUETCnqh96hpFpsvLLu75peeRUCZQ81IZe/es7F3ES2DPjOKmW2CE E5OKhWb5qsefkUNsEkTZB4pQMVWEmDmp1kVuh5qGi7ik4J5FVpHLN0OalKDOQaicHNNAyQbiKerY 61WJZaA57GnYVy0SCuc8VTkVmY1J/D1/CmFsHFC0B6kew04RAj73NOLBgeOaYG9TVXZNkh6xKOpy acFX0FReYKehHU0ncasPEceMEc0eWvamls04MAKWo9CvPHjBFJGKfM25gB0FIgq1sQ9yQdKr7Cre 1XIwpAJPNNnA4A6Uk9RtaEAFO2mlAp1DYrDNtOEZY07FOHFFwF8nYOeaMhF44oL8VExpFXsPMvGK QNnknioGamGTFPlJ5jQWVcAUjPnNU0mApfOJqeUrmJCM96QL701WzUg5piIIySRirQXK81SjlZMg d6uQuSvt3qZFxGFcg7gG+tQSvtjJVcke1WWXB68GghUGCMg96SkNoxtxLEnqakiPzcirn2eFo2yo AHQiq6gDIHSt+ZMw5GmSeWG5XtS7BSKSBxQA3WpGSqQO1TxuuORVLzMUqy89aHEalYsyIWYkGomh kUEnpUsbqQPm5qTIPGM5pXaHZMobjTldwO9XHjQcYFQldvQU+a5PLYashHVTUi3CjtTGO6m7aLBe xOLsD1pftCt7VWwBSZo5UPmZb84EYPIpvOCQKgVsEVOJQBSasNO4CbjnrUbSZamMwyajZqaRLZM0 nGKZuzUe404VVrCvceGp+6oulKZFX7zAUnYLkmaeHIqo95FGCWccVE2pwDneMetZOpBbsfNYu5yc 09ayDrcAGc1GPEUI4yM9azliqS6k8yN9RSkcdawj4iiVcqQQelV5PFKeZhCMHpWbxtJdR+0iup0m KXFcwPFa4GBlj2qb/hKYwF3cbhxU/XqQe0j3OixSGsEeJVdSVGMEfjSp4g3ucgbR1Ip/XaQc8TcN MNY/9vq2duODipBrkRU45I6irWLpPqHPF9S89R7STVX+3rc/e4FWBf2pAIbGRmtI4mm9mPR9R4ia pkh45piXkJ6OPzqVbiNgMMOavnT2ZSSFEYBp4GKQEHvS0DMiTUIFY7pF454pf+EgtYCF3htwzXnM 2ovuLDOADuxVYalK5wBz1H1rypYyozD2zWx6VJ4ktwNw6ZwKZ/wkMTY569q88Fw8sTlid3p6GlN0 YvLiBbPXPpWf1qr3F7eR3x8QWxBHzHHanLq9uQDu6iuDjuPLlbJIJ5wanhl3eZuZs9cGn9crLqT7 WTO6TVrbdt3VN/aVv2euE+1Mqxnk7TlvcelSC8eSNyh5Hen9eqj9qzuVvYD97BB5qdZbV1+Urn61 wMepOArYJL9B2FTG7mym04bGetUswn1Q1V8jvFjQ/dYfnTwrrzmuFttRuvm3uT835Vcj1m8kJVHK 7O571osxX2kUqq7HXZPeg1zsOuTow3DfxzVqPXizfNFx6VrHMKT30KU0zWxTapDV4mGXXbTZdatI sbn61tHGUX9oNC6aaazH1+052sSRUJ8QwBgvQnoe1U8ZRX2hXSNjNG/HeuWuvFRiyFC5PArMm8TT u2C2GPWsJZhT+yrk86O3edBwXAqrLqdvEfmcVwUutSMrbpSSw55qmdQkfCu5ZelYyzCf2UQ6h30v iK3jQurZAODVW48ToFxEwO4DBrgn1FgjKG6HP1pDdEFR0XoTWEsVWl1Jc2dbdeJpjkK2AR1rOm8S zs/LkqPlP+Nc8J3X5dxIHr6VCxYudvXvWLlN7slts6c6jLcAN5pOffpTH1B0DIX4C8ZNYsM/lR7B 1PX1onYvKCc4OCT/AEqOXURqJevgiRiuOeKhg1DM5HO1etZtzdF0+XjbzUSXm0EYwWHzU+QLG8uo gLgZZcYHtVJrySNlVepyB7VWh3fZg+CC1SxhXYHOWYce1LlCxZguGyEz8/c0oleRCMnCZI560nlL E5wR8w/KmW3+sAXnPABpWQrGpbSOAjs21SO/QVLHcuHG0jB4B9Kyp7weaEbkKOaia8YAKnLHrjtR yjsbf9oCObG5Sx6gUkWophiOCBge/rXMySOW8wNjP6Clg1EqNwA+UjANPkCx1SuZOQ+0DnmkfUC2 9g3AAAGetZj3YCDcRj27n0qobxt8ko6njFJRGdAL+QbG3lR0Iq7FqUi8BztX8zXMQTl13SHbjqKu NecqqkAZ61Wq2Gm0dTba24GC+W9zV1NebkMBx71xENyZHkOfm3YU1bW5EjM0jNuPZe1axr1I7MpV JIzljgBcFsqvJqJJrSNzwN38q5g6tICwVj1xn1qFr12YsDxR7JjOvF3Bl9gGP50jXts4yoDNniuY a7xHuVsk+naq32qUc7iKXswOz+22zyBmA4qx/aFruAXBkJzntiuI+2P/AHslsVKlyY8nJO/j6UnS Edil/bybhIOR6VMuo2yAnaABwAK4wXDIygNufGT9KkS7kkAwc56VLphc7FdStgwIAwAfzpn9swiM MAM9AK5BrrYhG7k9Md6ia5YI208Z4oVILs7NtZVIlkCDHf60LrfzLtx847VyX29nCqORjmmC+cMA PlHr6Cj2QXZ17a8RFywxnqOtMOvsQNzkDNcg90ZCADhQeKUXWMY5x1p+yQXZ0o1iQsy+YSKgk1N3 bazdM1hi7CqQThv6VG1xmQc/L601TFqb6agoVWDZOMDJppvmfMatkjv6Vz7OQSwOPSpYboLgHtyf ej2YrGk12zPnd04qvLcuyg575qu1wuS2MKeNtMklLFUGAMcmmojsWROAoJ5J/SmJcF5HXoSMA1C2 SpAPfP4UwShJhz1NPlCxOnyliT3xSJPljnnJ6n0qu8w3gKevrTFZSwDZAzg0+ULGmcGJMnr3qR2S G3y33z82aotKC+0ZwPuj0FLIzuoHbNTyisSpOd5PQntUkkzGIFsnB7VVWPBwTy3enSTMIjtHHQCi wWHqwZgC3zY59hSBuqkdB1qNdyyhmHJFM85nmIxxinYZoGQvhQxUYxUkMxgiLgqM9+9VEkyy88gf MaZJsJOGJT0pcorF+W6835t33iAAO9PE3lI+9stt/X2rGLhcHJ+U9KVp2kjPJwBgCjkCxdDiacYJ +UZYk9TVmJdu52baCfzqlbA7RvwF3Dn1p0zM+7yx34oaAnIST5ScKeSaT7KoPJ+VulMC7WAc/wAO TjsKhkumkcRoflHeiwyy8jM5QNkrwAOn1qZZVEattywH51nPIdzEHAUVZtXQYDcr157GiwGjHFIU ORhuCQemKe4Eynym5Ujnt+FUpdTO14lcbMfMe5NNS9AXCD5EwKVmI11UxsiIfmUc/wBTUkUW0HJ3 MeTz0rL+1F5FK5UfxH+lTwHznkJdgMjAWlYDhWk2lue9IJSNuenenuo85uBSOBheBXfymoiz9QD0 FPEmRyetRKB5h4FSsBjoOtJwQMTzcORngU5bnCYzTFA+bgdaUAZPAo5UBItwdxI7DrThclApzg0i KPJ6DrSOBv6Cp5EIVbjHU9KUy724OFqMAZbgU5QMdKHEROko2579BTfO3cDtSgDYOBTYwM9O9Tyg J56hiOxqYXCiAKBhjVfAy/AqRwPl47U3FAI0oYsegHSlU5xk5BpABxwOtToB6dqTQMGYMfm4CDpU byBB1+Y9xTwP3A/3qikA8xuKSiCHNOCQR1zzTt53jacnOT9KjAHl9B1qaEDzun8NNxAVp+SykYpn mZ+bpjvTAB5fQfeqYAeS3A60uURUMuJMmnJMSRz3puB8vA71JGB6CqcRsn+0LkscZJolvNzEcDjt UTAbeg60zA39BUqCEWY7oZAY89vanGbhmY8etViBk8CnryGB6YpcghfP2x7yfnPSlEu3LZ7cmmSA bulDgegp8oAlxw3vS/a1TO36VHgZ6dqYQMngU1BDE84knmnpOcgLwDwajQDPQVK4Hy8Cm4jZfglI wG4H8JNPhuS25TgfXtTGA+z2/HrVder1nykEkt2205IweB71V89lI2/eNPmA848VB3FUoIaJEuSz nPIJ5zVtiREjbuevFZygb04rRI/dr9KJRswYxHAk4OVzn8asNOqREBgcncTVNf8AVyfjTmA8iDjv S5QJ4rh5GXccg1tWkhRDzknGeazLZQIjwOGP8qtDiGPHcVDiJs//2Q== --b1_a1938b4c9c95e95bbc5a3502b9678e51--