Date: Sun, 3 Dec 2023 10:48:27 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 35.172.165.64 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3" --b1_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3" --b2_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 4 :: Lesson 12 Pagpapakilala sa mga Sekta (bahagi 2 ng 2) Deskripsyon: Pagapapakilala sa mga sekta na iniu-ugnay sa Islam. Ang pangalawang bahagi ay tinatalakay ang ilan sa kanilang mga palatandaan at nagbibigay ng isang maikling pangkalahatang ideya ng ilan sa mga laganap sa Kanluran. Ni C. Mofty (© 2012 IslamReligion.com) Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 98 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5301 (daily average: 3) Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam Layunin ng Leksyon · Upang maunawaan ang ilan sa mga tanda na taglay ng mga sekta. · Upang malaman ang ilan sa mga laganap na sekta sa kanluran. Mga Terminolohiyang Arabik · Hadith- (pangmaramihan - Ahadith) ay isang impormasyon o kuwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos (gawa) ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan. · Hajj - Ang isang paglalakbay sa banal na lugar sa Mecca kung saan ang pilgrimo ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na ang bawat Muslim na nasa wastong edad ay kailangang isagawa ito ng isang beses sa kanyang buhay kung kaya niya itong tustusan at may kakayanang pisikal. · Sahabah- ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang ang salita ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim. · Sunnah- Ang salitang Sunnah ay maraming pakahulugan depende sa uri ng pag-aaral gayunpaman ang pangkalahatan nitong kahulugan na tanggap ay, anumang naiulat na sinabi, ginawa o sinang-ayunan ng Propeta. Tanda ng mga Ligaw na Sekta Bagaman walang madaling paraan upang sabihin kung sino ang kabilang sa kung anong sekta, ang mga sumusunod ay ilang mga patnubay na kinakailangan ng pag-iingat: 1. Ang hindi pagbibigay halaga sa mga katibayan at ebidensya batay sa Quran at Sunnah. 2. Nagsasalita ng masama laban sa mga sahabah (kasamahan) ng Propeta. 3.Pagsunod sa kanilang mga pangsariling pagnanasa at paglalagay ng mga ito bago ang Quran at Sunnah. 4. Hindi nagbigay ng pansin sa Islamikong Monoteismo at napopoot sa mga gumagawa nito. 5. Paggawa ng mga ng dibisyon sa pagitan ng mga Muslim. 6. Tinatanggihan ang mga aral (Sunnah) ng Propeta Muhammad, at nag-aangkin na ang Quran ay sapat na. 7. Ang paglalagay sa ibang tao (kadalasan ang pinuno ng sekta) sa parehong antas ng Propeta Muhammad sa mga tuntunin ng pag-ibig, paggalang, at pagsunod. 8. Namumuhi sa mga iskolar ng Islam. Mga Halimbawa ng mga Sektang may Impluwensya ng Kanluran Tulad ng nabanggit kanina, hindi lahat ng mga sekta ay pantay. Kahit na sa loob ng isang sekta, may mga maliliit na sekta na iba-iba sa kanilang mga aral. Dapat nating tandaan, sa ibaba ay isang maikling pagtalakay sa ilang sa mga sekta: 1. Ahmadis[1] Ang Ahmadis o Qadiyanis ay isang misyonerong - nakabase sa pinagmulan nito sa India, itinatag ni Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). Ang Qadiyanis ay kasalukuyang may presensya sa maraming bansa, kabilang ang karamihan sa mga bansa sa Kanluran. Ang kanilang malawak na bilang sa buong mundo ay tinatayang tumaas na 10 milyon. Kahit na ang kanilang punong-himpilan ay nasa Pakistan, mayroon silang isang malakas na presensya sa London, UK. 2. IsmailisKilala rin bilang "Sevener Shi'ites." Ang mga Ismailis ay tinanggihan ang Quran at lahat ng mga anyo ng mga panalangin na matatagpuan sa pangunahing tradisyon ng Sunni Islam. Nagbibigay ito sa kanila ng kalayaan sa mga obligasyon tulad ng panalangin, pag-aayuno, at hajj. Ang karamihan ay matatagpuan sa Pakistan, North-west India at ang lalawigan ng Sin-Kiang sa Tsina. Ang Khojas, isang maliit na-sekta, ay higit sa lahat ay matatagpuan sa Gujarat, India. Mayroon ding mga grupo ng Khoja sa Silangan at Timog ng Africa. Natagpuan din sila sa mga bansa sa Kanluran. Ang karamihan sa mga negosyo ng Ismaili ay naglalagay sila ng larawan ni Prince Karim Agha Khan, kanilang pinuno, sa isang kilalang lugar sa kanilang mga tindahan. 3. Bahais[2]Ang Bahais ay sumusunod sa katuruan ng Bahaullah ('kaluwalhatian ng Diyos') (1817-1892). Nakakakuha sila ng mga tagasunod sa pagsasalita ng pagkakaisa ng sangkatauhan at ang ganap na pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan. Ang mga Bahais ay nakikita ang kanilang mga sarili na gumagawa patungo sa pagtatatag ng isang pandaigdigang gobyerno na magtatanggal ng labis na kayamanan at kahirapan. Ang mga kasulatan ng Bahaullah ay itinuturing na sagrado. Tinataya na mayroong 3 hanggang 4 milyong Bahais sa mundo ngayon, kumalat sa karamihan ng mga bansa sa mundo na may pinakamalaking konsentrasyon sa India. Sa Iran ang Bahais ay nananatiling pinakamalaking grupo ng minorya na may mga 300,000 tagasunod. Ang pang-internasyonal na sentro ng Bahá'í ay nasa Israel. 4. Shias[3]Isinusulat din ng "Shi'ites." Ang "Twelver Shias" ay naniniwala na, pagkatapos ng pagkamatay ng Propeta, ang Imamate (ang pampulitika at relihiyosong pamumuno ng komunidad ng Muslim) ay dapat na mapunta kay 'Ali - ang pinsan at asawa ng anak ng Propeta - at ang kanyang mga inapo ay mayroon ng banal na karapatan.Hindi tulad ng mga Sunni, na nagsasagawa ng mga limang beses na pagdarasal sa isang araw, ang mga Shiite ay nagdarasal nang tatlong ulit sa isang araw. Ang populasyon ng Twelver Shias noong 1980 ay nasa tinatayang 73,000,000. Ang mga ito ay nangingibabaw sa Iran, ngunit matatagpuan din sa Pakistan, India, Iraq, Lebanon, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, at Syria. Mayroon ding mga maliit na komunidad ng Shia sa kanluran, isa sa pinakamalaki ang sa Dearborn, Michigan. 5. Nation of Islam[4]Ang Nation of Islam ay itinatag ni Wallace Muhammad sa Detroit noong 1930. Ang grupo ay naniniwala na ang isang tao na tinatawag na Fard Muhammad ay "Diyos sa lupa." Kinikilala nila si Elijah Muhammad bilang "Mensahero ng Katotohanan." Si Warith Deen Mohammed, ang anak ni Elijah Muhammad, ang nagdala sa grupo na mas mapalapit sa aral ng pangunahing Sunni Islam. Ang ilan sa mga hindi nasisiyahang miyembro ay pinamunuan ni Louis Farrakhan, na binuhay ang dating grupo noong 1978 na may parehong mga aral ni Elijah. Pinahihintulutan lamang nila ang mga lahing itim na maniwala o maging kaanib, at naniniwala na sila ang orihinal na lahi sa mundo. Sila ay lalong tanyag sa loob ng bilangguan sa US. 6. Submitters - Mga NagpasakopItinatag ni Dr. Rashad Khalifa, isang Egyptian computer scientist. Kinilala ng mga Submitters si Rashad Khalifa bilang Sugo ng Diyos. Tinanggihan nila ang dalawang talata ng Quran, ipinangaral ang "himala ng 19," at tinanggihan ang hadith at Sunnah ng Propeta Muhammad. Ang mga ito ay nakabase sa Tucson, Arizona, US, at tanyag sa Internet. Ang mga ito ay itinuturing na ganap na labas na sa Islam, dahil sa kanilang mga maling paniniwala. 7. Sufis[5]Ang pinaka-kontrobersyal at nakalilitong "sekta" ay ang Sufis. Sa Kanluran lamang, ay mayroong higit sa 1000 Sufi na sekta. Ang mga ito ay magkakaibang grupo. Ang ilang mga Sunni Muslim ay nagpapatupad ng ilang mga ideyang Sufi, habang ang iba pang mga sufi ay may mga malapit na ugnayan sa mga sinaunang Mahiwagang pagkakasunod-sunod (mystical order). Gayunman, ang iba ay nakagawa ng kanilang sariling mga turo at inangkop ito sa madla sa Kanluran. Ang iba pa ay gumagamit lamang ng terminong "sufi" ngunit ipinapahayag na wala silang kaugnayan sa Islam o anumang relihiyon kahit ano pa man.Sa pangkalahatan, hindi nila naiintindihan ang Islamikong espirituwalidad at gumawa ng mga pagkakamali sa maraming pangunahing konsepto ng Islam tulad ng tamang tiwala sa Diyos, pag-ibig sa Propeta, at pagtaas sa kalagayan ng mga relihiyoso, mga namatay na Muslim. Sa mga tuntunin ng pagsamba, ang ilan ay magtataglay ng "Islamic chanting circles" ("zikr" na grupo), relihiyosong pagsasayaw tulad ng whirling dervishes ng Turkey, at pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad. Talababa: [1]Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:http://www.islamreligion.com/articles/1736/ [2]Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito: http://www.islamreligion.com/articles/309/ [3]Para sa karagdaganag kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:http://www.islamreligion.com/articles/490/ [4]Para sa karagadagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:http://www.islamreligion.com/articles/656/ [5]Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:http://www.islamreligion.com/articles/1388/ Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/129/pagpapakilala-sa-mga-sekta-bahagi-2-ng-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Pagpapakilala sa mga Sekta (bahagi 2 ng 2)

Deskripsyon: Pagapapakilala sa mga sekta na iniu-ugnay sa Islam. Ang pangalawang bahagi ay tinatalakay ang ilan sa kanilang mga palatandaan at nagbibigay ng isang maikling pangkalahatang ideya ng ilan sa mga laganap sa Kanluran.

Ni C. Mofty (© 2012 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 98 - Nag-email: 0 - Nakakita: 5301 (daily average: 3)

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam


Layunin ng Leksyon

·        Upang maunawaan ang ilan sa mga tanda na taglay ng mga sekta.

·        Upang malaman ang ilan sa mga laganap na sekta sa kanluran.

Mga Terminolohiyang Arabik

·        Hadith  - (pangmaramihan - Ahadith) ay isang impormasyon o kuwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos (gawa) ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

·        Hajj - Ang isang paglalakbay sa banal na lugar sa Mecca kung saan ang pilgrimo ay nagsasagawa ng isang hanay ng mga ritwal. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na ang bawat Muslim na nasa wastong edad ay kailangang isagawa ito ng isang beses sa kanyang buhay kung kaya niya itong tustusan at may kakayanang pisikal.

·        Sahabah - ang pangmaramihang anyo ng "Sahabi," na isinasalin sa mga Kasamahan. Ang isang sahabi, bilang ang salita ay karaniwang ginagamit ngayon, ay isang taong nakakita kay Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay bilang isang Muslim.

·        Sunnah - Ang salitang Sunnah ay maraming pakahulugan depende sa uri ng pag-aaral gayunpaman ang pangkalahatan nitong kahulugan na tanggap ay, anumang naiulat na sinabi, ginawa o sinang-ayunan ng Propeta.

Tanda ng mga Ligaw na Sekta

SectsInIslam2.jpgBagaman walang madaling paraan upang sabihin kung sino ang kabilang sa kung anong sekta, ang mga sumusunod ay ilang mga patnubay na kinakailangan ng pag-iingat:

1.      Ang hindi pagbibigay halaga sa mga katibayan at ebidensya batay sa Quran at Sunnah.

2.      Nagsasalita ng masama laban sa  mga sahabah (kasamahan) ng Propeta.

3.     Pagsunod sa kanilang  mga pangsariling pagnanasa at paglalagay ng mga ito bago ang Quran at Sunnah.

4.      Hindi nagbigay ng pansin sa Islamikong Monoteismo at napopoot sa mga gumagawa nito.

5.      Paggawa ng mga ng dibisyon sa pagitan ng mga Muslim.

6.      Tinatanggihan ang mga aral (Sunnah) ng Propeta Muhammad, at nag-aangkin na ang Quran ay sapat na.

7.      Ang paglalagay sa ibang tao (kadalasan ang pinuno ng sekta) sa parehong antas ng Propeta Muhammad sa mga tuntunin ng pag-ibig, paggalang, at pagsunod.

8.      Namumuhi sa mga iskolar ng Islam.

Mga Halimbawa ng mga Sektang may Impluwensya ng Kanluran

Tulad ng nabanggit kanina, hindi lahat ng mga sekta ay pantay. Kahit na sa loob ng isang sekta, may mga maliliit na sekta na iba-iba sa kanilang mga aral. Dapat nating tandaan, sa ibaba ay isang maikling pagtalakay sa ilang sa mga sekta:

1.      Ahmadis[1]

Ang Ahmadis o Qadiyanis ay isang misyonerong -  nakabase sa pinagmulan nito sa India, itinatag ni Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). Ang Qadiyanis ay kasalukuyang may presensya sa maraming bansa, kabilang ang karamihan sa mga bansa sa Kanluran. Ang kanilang malawak na bilang sa buong mundo ay tinatayang tumaas na 10 milyon. Kahit na ang kanilang punong-himpilan ay nasa Pakistan, mayroon silang isang malakas na presensya sa London, UK.

2.      Ismailis

Kilala rin bilang "Sevener Shi'ites." Ang mga Ismailis ay tinanggihan ang Quran at lahat ng mga anyo ng mga panalangin na matatagpuan sa pangunahing tradisyon ng Sunni Islam. Nagbibigay ito sa kanila ng kalayaan sa mga obligasyon tulad ng panalangin, pag-aayuno, at hajj. Ang karamihan ay matatagpuan sa Pakistan, North-west India at ang lalawigan ng Sin-Kiang sa Tsina. Ang Khojas, isang maliit na-sekta, ay higit sa lahat ay matatagpuan sa Gujarat, India. Mayroon ding mga  grupo ng Khoja sa Silangan at Timog ng  Africa. Natagpuan din sila sa mga bansa sa Kanluran. Ang karamihan sa mga negosyo ng Ismaili ay naglalagay sila ng larawan ni Prince Karim Agha Khan, kanilang pinuno, sa isang kilalang lugar sa kanilang mga tindahan.

3.      Bahais[2]

Ang Bahais ay sumusunod sa katuruan ng Bahaullah ('kaluwalhatian ng Diyos') (1817-1892). Nakakakuha sila ng mga tagasunod sa pagsasalita ng pagkakaisa ng sangkatauhan at ang ganap na pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan. Ang mga Bahais ay nakikita ang kanilang mga sarili na gumagawa patungo sa pagtatatag ng isang pandaigdigang gobyerno na magtatanggal ng labis na kayamanan at kahirapan. Ang mga kasulatan ng Bahaullah ay itinuturing na sagrado. Tinataya na mayroong 3 hanggang 4 milyong Bahais sa mundo ngayon, kumalat sa karamihan ng mga bansa sa mundo na may pinakamalaking konsentrasyon sa India. Sa Iran ang Bahais ay nananatiling pinakamalaking grupo ng minorya na may mga 300,000 tagasunod. Ang  pang-internasyonal na sentro ng Bahá'í ay nasa Israel.

4.      Shias[3]

Isinusulat din ng "Shi'ites." Ang "Twelver Shias" ay naniniwala na, pagkatapos ng pagkamatay ng Propeta, ang Imamate (ang pampulitika at relihiyosong pamumuno ng komunidad ng Muslim) ay dapat na mapunta kay 'Ali - ang pinsan at asawa ng anak ng Propeta - at ang kanyang mga inapo ay mayroon ng banal na karapatan.

Hindi tulad ng  mga Sunni, na nagsasagawa ng mga limang beses na pagdarasal sa isang araw, ang mga Shiite ay nagdarasal nang tatlong ulit sa isang araw. Ang populasyon ng Twelver Shias noong 1980 ay nasa tinatayang 73,000,000. Ang mga ito ay nangingibabaw sa Iran, ngunit matatagpuan din sa Pakistan, India, Iraq, Lebanon, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, at Syria. Mayroon ding mga maliit na komunidad ng Shia sa kanluran, isa sa pinakamalaki ang sa Dearborn, Michigan.

5.      Nation of  Islam[4]

Ang Nation of Islam ay itinatag ni Wallace Muhammad sa Detroit noong 1930. Ang grupo ay naniniwala na ang isang tao na tinatawag na Fard Muhammad ay "Diyos sa lupa." Kinikilala nila si Elijah Muhammad bilang "Mensahero  ng Katotohanan." Si Warith Deen Mohammed, ang anak ni Elijah Muhammad, ang nagdala sa grupo na mas mapalapit sa aral ng  pangunahing Sunni Islam. Ang ilan sa mga hindi nasisiyahang miyembro ay pinamunuan ni Louis Farrakhan, na binuhay  ang dating  grupo noong 1978 na may parehong mga aral ni Elijah. Pinahihintulutan lamang nila ang mga lahing itim na maniwala o maging kaanib, at naniniwala  na sila ang orihinal na lahi sa mundo. Sila ay lalong tanyag sa loob ng bilangguan sa US.

6.      Submitters - Mga Nagpasakop

Itinatag ni Dr. Rashad Khalifa, isang Egyptian computer scientist. Kinilala ng mga Submitters si Rashad Khalifa bilang Sugo ng Diyos. Tinanggihan nila ang dalawang talata ng Quran, ipinangaral ang "himala ng 19," at tinanggihan ang hadith at Sunnah ng Propeta Muhammad. Ang mga ito ay nakabase sa Tucson, Arizona, US, at tanyag sa Internet. Ang mga ito ay itinuturing na ganap na labas  na sa Islam, dahil sa kanilang mga maling paniniwala.

7.      Sufis[5]

Ang pinaka-kontrobersyal at nakalilitong "sekta" ay ang Sufis. Sa Kanluran lamang,  ay mayroong higit sa 1000 Sufi na sekta. Ang mga ito ay magkakaibang grupo. Ang ilang mga Sunni Muslim ay nagpapatupad ng ilang mga ideyang Sufi, habang ang iba pang mga sufi ay may mga malapit na ugnayan sa mga sinaunang Mahiwagang pagkakasunod-sunod (mystical order). Gayunman, ang iba ay nakagawa ng kanilang sariling mga turo at inangkop ito sa madla sa Kanluran. Ang iba pa ay gumagamit lamang ng terminong "sufi" ngunit ipinapahayag na wala silang kaugnayan sa Islam o anumang relihiyon kahit ano pa man.

Sa pangkalahatan, hindi nila naiintindihan ang Islamikong espirituwalidad at gumawa ng mga pagkakamali sa maraming pangunahing konsepto ng Islam tulad ng tamang tiwala sa Diyos, pag-ibig sa Propeta, at pagtaas sa kalagayan ng mga relihiyoso, mga namatay na Muslim. Sa mga tuntunin ng pagsamba, ang ilan ay magtataglay ng "Islamic chanting circles" ("zikr" na grupo), relihiyosong pagsasayaw tulad ng whirling dervishes ng Turkey, at pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad.


Talababa:

[1]Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:  http://www.islamreligion.com/articles/1736/

[2]Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:  http://www.islamreligion.com/articles/309/

[3] Para sa karagdaganag kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito: http://www.islamreligion.com/articles/490/

[4] Para sa karagadagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito:  http://www.islamreligion.com/articles/656/

[5] Para sa karagdagang kaalaman, pwede mong tingnan ang link na ito: http://www.islamreligion.com/articles/1388/

--b2_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3-- --b1_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3 Content-Type: image/jpeg; name="Sects_in_Islam_-_part_2._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="Sects_in_Islam_-_part_2._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJCgoJCQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQsJCw0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAugEYAwERAAIRAQMRAf/EALkAAAAHAQEBAAAAAAAAAAAA AAECAwQFBgcIAAkBAAEFAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCBAAAgEDAwMBBgIGBgcHBAMAAQID EQQFACESMRMGQVFhIjIUB3EzgZFCIzQVobHRUzUIweFSYkMkFvDxcoKDRCWSokUXY3M2EQABAwID BAcHAgcAAQUAAAABABECIQMxEgRBUWEF8HGBkaEiE7HB0eEyFAZCM/FScoKSIxU0YsLS8hb/2gAM AwEAAhEDEQA/AKXIsvdl/eP85pufbr6UizLhSUoqzbfG/wCs6KJHThRKf+I9fxOiiHSyrL/ePv7z ptEOUuqzHo7j/wAx0MEZksqTbfG4H4nSUSOjhJf7x/1nRRGZHCS/3j/hU6RgjMUoI5f7x/1nf+nQ w3IdHEc3943/ANR0MEOg7cv94/41Ohgh14xy1qJHFf8AeOlojMgEc3rI36zoolzIe3N/eNX2cjpK JHRu3L/ePUe86KIzIO1KP22/WdLRGZB25uvcf3bnRRDrxjl2+Nq19p0UQ5QFJh/xW/Gp0UQ6ApLX 8xqfidFEOh4TdA7/AKzoYIde4Tf3jj9J0UQ6Axzde4/6zooh0HGb0kf3nkdFEZl7hN/eOKetTooh 0XjN/tvt7z/bpGCHRSkvUSN+s6WiHSZSXertQ9RU/wBuiiHSZSb/AG3FfedLRLmSTJL/ALb+/wCI 6KIzJErL/ev09p/t0tNyV0iwl/vXP6TpQyHTV1m3/eP7ep0obchNWEv94/6zpaIdIqs3ejHcf51/ aPtGiTMngq0tbfvJaj9s7/p1CDRRFKJbAHcb6V010stuB6b6R0rpdYPdpHTUqLc7baHQ6VWD3aHS kpQQf06R0jpQQb9NJmQ6OIBodK6N2dGZDr3Z92h0joexvSnXRmSkr3Z6bfo0rode7PUU0ZkjoRb+ waTMldeMHofXRmQSvdj3f0aMyHQGD/VozJHXvp/dpcyVFEHpQaTMh0bsbDbRmQSvfT7/APbbRmQ6 KbffRmQCg7H+saMyHXjBQCo0ZkjoOxWm2kzJXQG3pozJXRDb9dt/TS5kjojW23StPXRmQkTbD1Gl zIdINa+tKadmQ6btbD2aV0rpu9qaHb9Oh0Omb2xG9PwGldK6QW2Pdi2/bX+vSGVE4FWt4P30nvc/ 16hEqJhSyQ/q9NGZNSnZHX10gklSqQbdK+zRmQlREf16MyalRD7tGZCOIem1NIShKCLemkdCHtCn T9Oh04YIe0PQaHTEbtf06HSoRDufdozIQdnQ6EPZH9uh0Ie1TQ6Ve7Xu66HSdaHtdKjQ6F7taHQh 7W2h0rovaHX+rQ6RD2f9R0OgoOz7NDpF7s+vt0iEUw+7SulZeMIp06aHSIO17BodKimL2jQ6VF7V PTpodHUimKo6e86HQkDEPZpXQkmi9KbemldASDQjSulSDw/pGlzJE1kt9qAV0udKm6wHuxUAPxL/ AF6DKicFZHh/eSbfttX9eoAaJClUg6bbaV0hS6we6nv0joSogr6fjodIlRB7tDpEoIPdpHSsj9mm 1Omh0FCYaDp+jQ6RG7NfTrodKEHZHQ6HSI3ZI9K06aHSheEXu0OgIxi9npodDIOzShpodCf2mLnv O52eP7tC5DGlQCBsT7yB+OszmPONPoAPWkA+HFSW7RnglMa3i2RTIWYyzW+atYpriK0kUgGKCPuv yrSh4bj9XXXIH89ti4AYeXerI0gNHqhtLPHZXx6z8ixV6JLWeSSCZZqIUeIMSTWmxVS1fZq9yz8y s6m9K3cGQAOCdqS5pCA4TB7YpSo+YBgfQqRsR7jrsLd6NyOaJcFVJRIxQdn3fp1I6avdo+or79Dp UHZPs292h0Mg7VNDpEBiI9NDoZe7Pu/RodCAxe7Q6AimL3fjodKimL1podIiGLrtodDIphrQ+zQ6 EmYfZ00rpUm0H/fodASDQ6V0oKSaDfcaHSpu8Hu20OhNhCe7H7mG36dBNEoVhaEd2Wo/aNP16jEq JDil0hH+k6TMhLrEP7dNzIZLLD7vdozIZLCE+vp/XpMyEYRU6jr66MyGRuzvv+nQ6GXuzT0pTRmQ yEQ7DbQ6F7tCp20uZDIe1uP9GjMhl7tfjodIy92fdpcyGSkcHN1UkIGO7HYAe0102U2DpwFVTPIB e3WQyOPxd5bS2uOBe6jivkkjui6oYY4GUEoxfkrfENjxNarrwXnOv1Wv1ss3mFsnKJAxYbpYbNpb gV0nL9NZfLdoDtB9irt9gs95bb/9Q4i9mw0E1hKb4ulLgx8JI57RwQhJZ4wFp8wPLlsdUtToLhHq enKNRFjslIOG3x4qQ6SBmRCQkGJB2tx4qDun8fwlr4D4v5P5ZBgkgjF95XawSh7i6uLl27sIMTVS MR8UYGh+bpqWOgMo3TdmITgMsYgO5G84dtVDINGMQHepK3rEXVh5jjZsxgWSTH2BeKaRQVQ0NQUV vj4mpHxCu2/Ua9C/Eud6a3COhBlKccSRv9ypavQTy+rRk37XpT9I16C6yWQCPpt+nSOhAIwRuNK6 F4w+7bRmSMimGlNJmSoO17tDpGQiKuwFPZodKymcZh0uubXTmGMikb0J4n/bYAE8FNOR9Aa+msTm /Oo6GGbGtVYsac3Cym7GLw66w2ZzNvcRy/yCRfrY3bo7K1EoDQ0ZCD19dcfc/NJ4MxNB8Vb+zHcq 3irLH5O5vbGJ5bi/sbeCW5ghWoVrlSyVJ2AqD6+mtm7+XWrWUYviVFHRGTptkcWLG5MIkWZCoZJB 6g7io/DXUaPVjU2hMUdVLkMpZRxhG9Rq3mTGSZgG+lzJGSbQDp1p7tLmQybtDWopSmjMlSDQjbbS 5kJsYf3kYp0Yb/p0GVEoU80H71zT9o/16hBogpwsA226ddI6RLrB7v0aHSpdYR1/UNI6GSwiHSmk dDI3ZHs66V0Mjdgf2aR0Mh7G3Tp66HQyHsgigH6tDoZB2B7DpXQy92R67e7Q6GQ9hfZ76aHQy92B tQbDQ6E5sra3a6gS7P8Ay7NSSjBdj7WINB7dtV9XK4LMvS+ti3Xs3KWwIG5HP9L16kH8uwdnjspj 7PHLbSX90JR9O3/LxqK8zGOKsxc7kvv6+wDmOS/j13T3Dfv3TOU4+eNMpJwDborX1/MrNwGFm2Ig Hyna2/tWH/cq5a3u8RiIPLP+m+9G73KK61a2hMZZpkQc+0oLMzUNFDbipOqH5dKNrII72Yb6EHhw 4qfkkPUzE7lsn3A+2+D8M8wg8auJ8fc3OMuVbFZB7eIm+SSETof3wkqSrB6K29DQ6mhoNLzfQWYz PpyJcMWOYfUB1qI356LUSlEZgN4ehwVpzD+LxyzN4liBi0yA55KWSGJZXc0JUsgowBGxoDSgPSur /wCPcgly+J9aeeb/AFbW2PvpvdQ8z5nHUn/VHIGqNirfZPs11TrGQdjen9Gh0Lwh9Kfr0Ogr3Y/H Q6EBgH4aR0IOzSuh0JeGOKNu7KsjRRfFIsQLOV6EIBuT7KaocyvSt6eUo4spbUXkHUX91Mnk8PCt rhsxaNDNCGxmQtGazuJUBpyuICWPcWhV2U/vFAPANXl4pLXXtTIm6Tjgfb1e9b963G0wiuYLm78l xEnjuAbJ29jj85kbl85nXm4xTEc1gmndSQCI5Tx/2iRWjajnae75Q4CaIEhlb/tj5raeHeV+eW+T uL8W0UAlvJVQ/RmfgqW0dQebyce89FJVQNq9dT3YShb84Z06EQNq6Hw2EurvxOxzaWgs8RMC+PMs oa5lRiW7jRgcgGG9WJJrWuu1/FOdynL7cg07u9Z2rsUzqPMA/T6a9CdZiSaDptt6aV0JFoDuKaHQ kGg67bHqNK6E3a3/AO8aHShICD94lf8AaG/6dIZUShTjRfvH2/aP9emA0QQlki6bU0hkhOFhGmmS VKiIAU6+3SZkMlhGB6V9ukzIZG7Yr00ZkrI/bFen4aHSMh7dfT066HSsh7Yp06dNGZKyMIvdQaMy RkBhFemlEkAIRCKf26MyCEPZ2pTRmQy92R6+z10ZkjLwi6f0aMyVlSvOvAbae88X8lurENdZFra1 FyirX6RrpYmYEKSKEUY+ob211xmrjp9RqbkJDzepCJfa7Sp1LdtG7ZswlE0yyNNmyqtPlsWU8qw+ NyHkNvIMmMfj5scYBzkhSzUQK8da82Ttsynau1aAkaJWxd0MzZ8srNyR/uiX9/cnQkYaiInUTgB2 EMn7wFWKt8TKaMQKAn12qddjCZlEHeFgziASEXsj+zTsyayAw+0UNdwdGZDLxhrvTfRmQyKYfTp7 tLmSMvGHbpozIXuwPZUezSZkoCnMH47ls1eQ2+KsGvJCwLclPaUDesj7Ko29SK6xudcx02msSF+e Vx29gxVnTae5dkMgdU/7geNeN/czJJg7K/8AoPNsJdw3Et9jpVjtWlUMvamiuSy/BVWd0IZqU3od eIwsmzckQJSgOwsa9lF0l63GUQ4GbwWA/dPN2H2482xnjHlEtvkc/kbKzWCKTkrQ3MzSVuclOjGJ lYMjAgE8R+zQA7w1FuchfsRyWwwynGg8xOOJ3JtrTEAidS3jsXvFb2+zXmlv9t/I48jjvGprvJLb Z/EWMcaXckPbkg7FxcmTvKwXkyK1fipvWmmazmF27GMpTjKUakfpGbqO7FxRRS0RgQ4IB7yug8Ha YzF4P+T4iW4v7TGPwWdoynbSQllLoqKoLVrUCm+uv5Dd5fZIl6sM5xD7eD7Fm6q3dl+ksnMltJG3 F1KsOoO2u8jcEg4KyyCMUj2fQadmQyTeDrozJGSLQEVr09mlzoZN3gHrv/bpM6VkRbb40b15Aj9e gzSspJojzeu/xHenv1EJUQQlkhNdx+GlMkMllhI6j9Om5k5k4EOw20joZKCH3DQ6EfsdQdtDoZD2 elOmh0I/a9P6dDoZCsQG9Pw0OhkYQ7+/Q6GR+yT6Vp/VodDITDv06ddDoZeEJ9eu9NDoZB2KDoR7 dDoZG7FKVWp0ZkKczWVgx/hdteyzQW9xd3+H8UsbcpV5TdZEXErDruVC/Ft0A9NcFzHSXIc5tTxj KQl1MGr/AIrpdNfgeXzjtAI8fmoitw8UMc9w8yWoZLJWAHZiLFxGtANgzEivt12tnTwtZso+oknr K5+5dlNnOAZZL9wPuFi/F/8A45Lhv5r8MskaKGMcQZebFWK8hxNTxNdZ3NecWtHHK/nIoPiltWTM 8FULH7u32OS7GQNvGMb5EbD+cFiIrmynhleCVKKeXxKK0BqDrib/AOU3rkMjsaq5HTAVWw23m+Ay eTgxl1eKl8uKgvrydnj7YkkZYxAH+HnK8kgAUV2X3jUvL/yuenywuhwSK7gi7pRKoxZWPsBgGUck ajKR7Dr0e1dFyIkMCFnENRe+nPs20/Mmopt/Sn+vQ6Vl7se6hOh0MtA8JurizvJryPJR201tbzR4 +weJJRJNLEyKwR+KgqSDyLezrrz38s5HPUTF20CZbdwXQco1MY+Way7D+OWvkXn/AJhYYf6LJWuN t1nyuaDlWuMisxijhcxqgkNKSlxUbUprmbeqnZ0N63biJYeZv1EV7AAW4lbZ0lud+EpEgVpw2drk LlTzS38v+6HmtlkLLxiG88o8asjfZhbtozDHY+P3ccDXLKzBZytujBk3JfoNVbWinCMRI5RIt3/N JCcRI5ake5a15P8A5jr7yTxXw/LyeIm4yV3kjZ5CXGwrbtLb4+SKe0v4F4kCeMHhMBsw48SvLVnT cshoNTCV+Lxn4tTt+CNRqZamzKFs4Hbs+CV8IxlllLvO+bSeQS2GTyN3FZ32FsxILeKIcRE0ruTJ HMhc8iAF3FNtg/Uieu1Z9C1lYjDht45lQNk2rTzm/TBa5dRoZFVDyEaBA525cRStPTXrujjKFqIl iy5i8xkWTQw11ZdRsiGDr7PUaHQkHh9m3u0OhkgYK+lPbpXQyR7H7xB7WH9ekJolAUk0fxv6EMf6 9NBohkqsXu0OhOFh2PqRpuZCVWIdfb00ZkqVEPu9NtJnSI4hB6j26M6EYQU/s0Z0qN2QBuNvTRnQ jLGtNx+OkzIZKdodaV0ZkMvduv8Ap0ZkMjdoezSZkMhCD2V0ZkMh7fp7NGZDIRH7ttGZDLPvuFCG /wCgqkqq+bYRjtWtJJCBt7wNUddNvT/rCsaeL5v6StBMWx9w1ezKuyzjKfbaK+u5ct5Hfi5TyZDa WPiLxRrbwpGXYX0rlXcvSnEpx25VJ6a82189ZqubZYQgcjhyHGUisS23rwXS6TSaeGlNy6SHwbHx GCw258Vtp/L/AAXwe3xENxNnrq4w2Ot2nFqgt+73jeW7OVVeDJ8xavFSSa9aOq5da0upFy42UnAG jNWu7NgGRpbfqQkIjvxrw3st9k+3Hh2Nj84za4J8lnMLcXWJ8NcD6vsSWw+nn7qSAiK8jk5Esqgb kipGqGp5fdnJrM7eQgEnAO9ICUjt/VXrCflgItKEnDgb+th4Kw+NvlJ8LYHMW8VtepGsYEIdA6qK ByshLAsNyNeo8pu3Rpoeu0ZNg/v2rnL0RmLKcEJPp/RrWzqFkk4hRhG88aylWYQk0aigFjvttyFd 9Y93n+lt6r7WciLjPUFu/BXI6C7K16oAMetCIiQpA2YVB9DrVjdEg4LqrlSV1ZRXdtcWc7SRRXcM kEssJpIqyKVYofQgHY6i1MTdtSgKEhlJYIhMSOAKrHgHi7fbr6y38cnbGWcsVqkXYdu87wxlJZJn YnkXYkgdADTWRoOR2tPCcJtKMjgRhRX9VzGVyUTFwYpwX8N8Zy9xmM5lrXGwZuxuvH7uxZZVmuL/ ADk1utmBx+Bufbl+HboeuuZ5xDJzK1ahDyjLLxqtfQES0k7kpV8w8FRvJ8VkL6/uPEsPjbaxOJsE zmCliCq0rqsttLbqKECpKruCGB+IbLrT/JdBPVEyjjbjmi212B9jqpyjUxteU/rLHswUhbfbuPD/ AHAvPLsJlppcbmrG3gzFlPGYvqJIYhGJpIuglPFSxH7VadTq1yDk0tGI3JHzGNRioOZ66N8mAwBx WhNGDWoprqcyxmRO0B1G2jMhkm0Q602rozoZJNEPZtozIZItEB+GlzIZNxD+8X3sP69IZUTmUg0f 7x9v2j/XpmaiRkqkR600mZDJysOjMnAJdYDQaQySJQQe39I0mZOZHEPsH46MyRkfsf8AdozICHsd dGZDI4hHWn4aTMhkPYJ9NGYIZedY4o5JZSEjiUvIx2CqoJJP4Aaju3o2oGciwAc9QQASWUSme8fe Np1zNp2kbi8ndAANATWvsDCvsrvrHh+TculDOL0crs9eHDipPSkCzJ9jr3H5e0jv8VeRX9lKzKl1 A3JCyHiy19oIodaGh5hY1toXbEs0d/UmSiYlipHsHb4evodW8yahEJFNvTfRmSss6+4sH7rwR9l4 eb4EgUrWs7LT/wC7VDXypD+uKsacHzf0laMIOppUA60MyrCqp3mfjl/5Fg7LCx3hEU13bR5q6mY8 5cYkxlngLVrR1Aj6j4dZV7RWxbMI0jKTy4h3kO1X4amUpgmpAYdbMO5Z59zMJY5P7o/ZXG2d3eWV pg8VkY/EcGjsttbXNhjAFk4AhEAlBeoG5NGqNYE+URGoyzAJkZkDYzDLTgtH78+k8SaZQe+verRc 5O68VtZ8r5oiXBzV5e5jNW1vK6WS311VpyrEsW2CsisrbhqMPXO1WjjyTTxuFpV84LNKtQH2tgFK deNTKWz+UihFKeKx3z37v4bMXT3NlDJhP5av01zJb3pdbpkiV41TkvFD2/j+A9aBvf5nq9TO7Iix mjbJJjEk+Vzw2bGU969C405jzgAE7+KrFj9yMvPiLW8xmUvrpbuOFLSdQ8yFCAvx/E8gCkfEeNOV SSaGsNnX66zcLXZBgxrsGzc3BRStwuRYx8FJZzzzJyLZ3SXbR3VvaJ3YHjB5zEmNgnI8vljrShBJ FTqtd1V/U3DKcjKRoZEmrYPsb4InfhZiIw62boUp4991bqW2/l9lO6xxu8vOWFwYghA4SEcuNWHq fX2ba29Jz7W8viwJY7Ho+9uj4KvcjbvRYBjvb3rS/D/ujbXct7b53klbgmyuyDxkt5R3BIoFV4gn iKmvUezXZch/MBbiZayYLyO0uHrUYdGVDUaYggRHzW123Yu4lubWZLiGQVjmjYMpB9416Zp9Xa1E BctSEonaC4VExIxWIf5go72DxLxm4ieGLHWHl+CvMgjKBJJOl7EluValaIry1Ff2tZPMtJE3Y6jb SPY7rQ018+mbOyp8GW5XONx7XP1piIyls0kENyAKfTOatGT13YBv0a0TZl9yLr0y5W4u6qi4PRyN V38Eibffpq5mUTJJrenpudGZIyTaCo30uZGVF7HpvodDJNrev+nSZkrJu8Fa0B0roZICCjp7eQ/r 0E0SgJ92qSP7OR/r0wSQQl1irTb8dvZozJMqcrFt7faNNM0oCd21nJcTRW8KmSadwkcftZjQDfbT J3REEnAJ0YGRYLQY/tR5xJAtwuDJieQRhu7Ga125j4vlHqdZh53pQWz+BV0csvn9KiJ/CPJ7a7u7 BsHcyT2QrP2kMiU6hldaqwI3FCdTx5lYlESzhiojorwJGU0UNdYy8sZzbXtpJZ3AAYwzKUajbg0b VmF+MxmiXHBQStSiWIYo8eKmaDvkokdTQMetOvTTJamILJ4sEh1SPL/KofD7HIR9nuZgQF44pIz8 ERUkyKGABIJX9Brrj+a/kEbpyaadYl5dnSqnhZyfUFnGH+6Xk8/8yzNnhoszayXEkZa4mWOGBJYV DRttWrS0EQHtNSFFdYen5lqJWzqBI5YGrn3KXKMGxT/zX7lrire2tMalgLqWwM2RmknEyK7cVZFC g/Ix479SdtUeefnWollhpDHLKNZM+OND9LcRxTft4RdxULlLG3fmSXeey3kcdjisRAkr2S20a/UX FpbPwVnINe05cjZVqae7XGXhbjaFq1Mklif5a8fGvc6W4XAkVfftV91xhZcxjrbDfTYW/ur24x0c 8jJHcXwWpFuXVQqPwJ605B/drrOR821vKLDSMZW5OwOObAF3wGGwKC5AEuAtSxv3NvUnvMnJbtBa 3KpcPb3DKYO40YkKxSKWWvFlVl5bHf26oR/MOY6PVTmTGYmQTGJeI/p3Pg1VYGnhKI2cSt+sruK6 xFrmJlFrb3Nql21W5BI3XnXlQV217TpdZ6unjemMrxEiNz1VAxALBUPzO9wuWwHg+WxubsrqCX7g ePWcSiQBu59Wrmtenw1P4axtVzvT3JRhE4EE9itWLJLngVrFxjZ4IreaSIiG6UvbS0+F1BKkqfUV GtrTa6zqQTbkC2KrTtShSQTOe/w+Dx+TyWblihsobVh3rhawozMvxvWoFBXc+uqPOtXDT2Y3Lsmg JRzdW7vZWdIGkWxYt1rB895f41f+ReK+R20DXl14rcXgadCCs1veWboHtnFe6p5BqLuPXXN6v8x0 UZQu1cEjrpv9vGmKktaa5knA8Fmnmn3Cj8zkSzeGxhxXj5a+vblmWRInAdVlkUsDQLtxPQ1J9NcD +Sfkt/m0IRMRGINAHeR3uVY0mlEZOdm/BYbd2vhuIyKcI4ss+VHPHrcv3LG2kQKHaONAoAqRQHag qwprIs39RegYVDY724/FWpXIRnQA9aihdZjJY0XGNt4cNFYTRGe+vmcWjxLIIpJUjJHIMr0h5rx2 IGtC3aha85aQk4A2vuPtPBONxghyOR8fZ0u8fTMz5YzJLeNKI57OaH9yvarRTGHZi1OoFWFKEtsW Gl/spEYjYfnuTSIkeYAv7laMBlIsh48Z3mypOFugL+Y27hkCxrJLcXENvbyIY1+FGrybc/gs2p5d YlI5JhywY7utOkfLlBVy8dxFrm8PLnr3Iy2WGyfdXGPacOIuoi0CxT3DAxw91xskhUSEbfFtrX5V ym3KxMXhm/lZs25q0He/sVTVxJAkOruXYHgfjd94149Djr+5a6kd++gYBTFzRaoFGy7g7AnXpPIO Vjllg2oyJiS4B2OsmZzFZ/8A5h8fcXf21m+mi7k1rnMJOqbmtL6Na7ezlX9GrvMZH0u0KfSgZ+wr dorJZnmLyrGsY5NXq3uHt1cndMWUULbqdusPjbjFW0+PHZvbeMtdIxZjNvuwrsCPYNU4amcbhE8D hwVqViMrYMcfaq/Phb+CAXUlrIsBqO4RUD0qfYPZq3HUwkcoNVWlYmA5FFFmE0rTYdTqbOo8qTMN PShHpozoypJodz7dGdGVINEDv026aXOjKm4i+NB6VFNIZ0SiKemH42IFfiP9emCVErJdISCarozI ZOFhHWm+m5krKQs3a0uIrmOnOJgy1Ffx66juATiYlOgcpcLYLD7m3NrEkatIoqKxtuo9tN+msC5y gSLrZt8xYK0233biiVUkiDgGoCr7PxpqpPkkjgrA5nFRWY808fzNvNFPjYXebYSTIGKj2AncU9Ka msaC/ZIIJpuUd3V2rgYgdqyu8x2NjQta5Akl6iNt1Cn0qPUe3W1bvXJYxWXcswGEljGT+3N/L5Vn vLbqzkSazw9ylss97LKs6yRMIYY40cArIpZirdDTcH4dcHoeXD1TO7F805CIwPE0/SMStO7YiBQ4 AEnYx2dZXKySeTeP23kWC8kjuLryl/ILu1nvLMgWUFpwhaJ+2iAgEAsa1NT+z68X+SQH3GUUAFeL HAfNFyUREUqw7FCqJocNdnE2suTtMLyv7rJXzxgh41aWefjJyaRUZB8CqtRTiKk1y9FoZaycgCIk ByMPKPl1qlJhgqtn5IZPFcF5b5LZW2Rkkhnt8piYGlma2tJ6KZ5449xG6JWM0WjH2762LPIpmBla uxI4VIMXZ/5e1RgEybapHFJirXCy+Q414kM9pJcQXckrXE0EYAjR45JpJhHxahCNRi+1Ad9ZmstX r04WyBgKA0NT+nedw/qUsGiojzLy66lyGLgF1k7xbuwLWNpjmTt3ZZFaNIomCt3JGCs5X0J4A6dp uT3bLCUA5O1yfDY2G/anzILBdh/bLzDJebeEQWEMMHiGaieC3y2IvZpbiS1jdUkdnebmf3oUogb4 kqSV5Ba+hWNRe9H0SY2Yg1Fa+WmP827Zgq0IPMkgkqh/czGnJZ/D+F29onjVyuXwuRvLDGOn0Ebu YbS2aDZXA5TyEBiTz5dd6ULFgRmJXPK4P8Voxt+WQA6MuqMFkMrZQR/bzyZbi78n8JtYIstmJBIt vKG+BFg7pqQoADMOQJ/bOt78c1FizelahPMJYMC1MVS1UJGIcMy55++Pl6363fiOHzk2OEaGLPKY 4u05V1YLGzxyMzpQEqKKwBXWX+W8/Mp/b2wSInzggGJOxttN79ij0ljMa7lyLc5WaOO6tHvbzHrC F7mbsY0mTnLJziiPLioPbo5Abeo2B6cQdEJkmDSD4Fx2gYrSz54VFOHTFSOcxOU81wj2OAyMeGw9 xIt3k3trcLKxliCSwlPiRaq1ORY0oaiuqUJjSXB60TmwD7nxD1ToRkYscBuTvxnE4PxXG2F/aX+Q vRYwcWx8xWjy3BUBJVkBCqCTVAauaVAGr8je1YaAFSx9wDY9vWotPMZjmqznBU7LZDDeNYkeO+TY zJT8iPp0xtwiNK7SyyGGeMIkgETrwbkR8TEj2reu2rxlHLERIocwx2ONiecC2GxZTYYnFtfSWmFy ggw8k9vY4nJ8yFt7qWJZJUkUSr/wgyFiKbj4QWqLVy4Rbe5AZvcEyeLEVWsZTNeK4nDY/F4rPzzm xuBkbyytblY4btRIHBkkEjIrMxDMtTQEjfiBrFsHUZiZRYGgJDmJ4fH4poiMpINfcti+zf3g8Yyd 7iftX5Gc1jrfyPNJcWuBMnPHSXANGkuWkkDRNVVG4JJoKcuvVclh6xyamRIMhhR+tvbtVW4bkonc u+m8i8Xj8txvhs+QcZXMWyz4poonkgfdgyGRAwVl4E0am3rr0G7ze3auRtE+aWG11FHTAqtffnAS 2f23zVxayrc/T3ONn4g8TRL2FvWg6aj1mtz2iDQuParVrS5Zgg0qrRPd2VjMqXF7BBOkgjEbyKG7 gI+Gla1qRrVGotyiPMGPFZuUxPUrJ/PMh2kikSF1X4on7YBHvFKVrqE6SDuHVkaqTNRNp81kpoGt WmAt2B5Q0BBrp0NNbiXaqSWpmQ2xRBZhA8AUFZGDMxG9R0Ff06stV1AJUZMzFvWn4jT8yayRkRR6 ddDoSLR+tNxozIZNu0OaE70Ip+vQTRCeFDzb2cjpmaidlSypsPx300zRlS6oNhT9WkzJcqqvkPnP jfitwlrl7mVbpkEnYhheRu2eXxAgUPyn4QeXu1lavnNnTTFsuTtbZufrThbJVpxt9aZawtslj5u/ aXcayRMBQ0YA0IO4IruNWdFrrerti5bw9h3IlAhQ/mVh5PeYJk8VuVs7szqLu6qA6QAEyFC2wIH6 fYDSmqHNr2oBhbs0zO53D5lWdPYjOMpE4eKgftn5Lm8xEgvrq08ix97Zzzi+j/dyQLa3DQCQiQRu 4leqAquxQmihgNZ/LL2o9URmSYyFDx47u2isXNOIRJDFsem1avctbzdvs230xRQrgGqtTbl+J10l sSjiXVK5llgGVW8kzuPx+FzS3udXHFLZjI6yKZ0PH4CqMak/Ft+Osfm2u01m3N5xjciKVGYPuGNU +y7scD7lyb5zZtlcvlvK7GW8s7G+EfbVo45WR3SCSaNI4nZOsoAYnktG6ip15NzPQiFv7geYGQet HL4Ha+JAWlqMpkDE0WRricXFPOw8wlt0vEmBtJZfq1Ns4UPEnadqPI7HeSq9CBtqvy3UExkI2/MB iKdlaN4uqwhCvsVx8l/6csSmJSSWwuWVHis4mIS5gcKVinUpEF/LBXkK1NNTynqtLCZLxuGhOGbr ia769zBRdXzWR5fyubESieLCRZJLMwSZjEtbCaABlVHlYOwDG2CghgKtuPSoq6axJ80yfM7F2O+n 9WBREkF/aqFn7HEWFxb3uJ8wubLym7urfK2s0jNbLbyRSLcJI3yClGrGUU8OI6g66zlkntgmWWYI pUM299vyS581SFt3hP8AmGzUMFtb527x6eTeNCNr/wArMcUV/l5pHVRK5UASqqMtZF+Jh1Hxah/I tTelK2Ih5AFy2O7t3b0QvGzSIR8v9wMl5ZB45Z3eAi8ns5cjbzDzANxuMbEtxCH7boAeLJIB8QBD bn4gAKXJr127f/3zcnyscSOHAcFa097ySiezrX0FwWAymIvY7XJzJeXlsgnyWaWYvNkDMnGMTVr8 EYBTh8NCocfMddbyLlc7etuGdMmA3g4HqZTcwuQ+3gYVzCvWFyL9y/s15hYeWT+TRX8V94rl3khy lnK5eVgZJHhRuSv1VhRlWu29DvqlzDlU9AZX5nNAzwdz5jg5x+Cz9MTIsFn+c8Nx9llrbyG6uWww yUkdlaYyOZJoYsjahH+u5T1UcldX3X4qldZuruHRXbdyxaDDY9cPHtV0QBixKDya7y+T8nx+Kwwh w88csd7LJLDE6TtGsnOa2hRVWpZ6hQpq2w+VRrGs8vvc2vXbshEkvgWGym2qddvQtiMYOw7VA2Hl ufXNT2OOie0NtHLepm5jI8d89u0alndFSnHkoodzsPh1Z/8Az/pWzmlSjM9C7OO9QWpm1UdH3qg/ 5jsrmctc4W8WAYyG5njxnmlvaTLcRpLcScYpyxoaErxXktaEAN8VBfs8qlZmRNy1Qc2bf3OpzcF2 OwcPYqb4nc/Qvf3fkuLxV8cZOuCxN7FMZLszHtsvGOI8ZW7UaoxIJB25aqanQzuQiLcpAkk5S2zH qUULQi77fBQXl+AtsBGlxgMvDlpLG6SSxtJJZJJeEgljMEaKFiZUkkLh+q7DYmhltX7mo04NwB8O rsO/gmTiRtfiMEfwe28nuvuNa5fB5PHXOQwlpa5G+mW4SOft2c31H1Eayn96Qyl2VhvU7DYmfRWZ +kZWXzQc12dQ4cFCZ0qutMP59ncf55a5vzHGy+R20t40UVlFMIVt6RcU77RmMLKoZVUHmDWhAB2r 6G76eq9fWZpyiP1UdsMuFOxE7cjGhoVuH3U80y2assbk4L18b41dVigtJULNd82KNBKAzipZRIpA BAXf370+b29fejKAMaMxx+Cks2ZRmKuN6hriS88tw8vkuaxlt9Diyy2mdaYxXE8faHJIuAdBLBJs 7N8O/EHWdp70PWy3Kg8Wbi6aYGLuKKfwOTzfgMlsIskM94tewo0a3MqNIC3AjshXYjZiBU0FOgO2 uwtTu6BmlntlsTUdR6BVjbjIUoV0nbtHeW1vdwB+zdRrLEGUq3FxUVBAINDrpBNw42qsyBoiKClD 66V0Mkyg9nr10uZDJF4gabfhozIZRl1eY+1ft3N9b28g4ntySqrfF0JBINDqK5qrdstKQB4lLlUV fZvB421myN7lLWCztKNczdwNwHILuFqa1IHTUX/QsZDITiQNxB9icYmOKk729s8dFcXd9cx2tvCH eSSVgoAUVNPU7eg1JcvQtxzSLBONFTrH7p+B3iXcsWfgWK0kEZZtjISvKsa/Mw9OnXWfHnWlIfOA PaoxcjvU8vnPh/bR/wDqC0o8Xe48jyCUqarSoIHUdRpw5tpCH9SOD4p2aLO4VP8ALDhcjj08vw1x Y5S4mvsVa41uKy98S3cUEkLqF5lCK1Ukcq7kAb8/r9LG7cldhIZZmpH1MwoN3WarV0crco4PId3a tA8Q8dn8bxUmPvVtmyL3U81/f2jN27pmc8JTGVQRsI+KsFFCRX11vct0stNAiRdz3DYOxVL5jIjK G+O9WWUBYZXIqY1ZwQTtxU6uz81dyjiGpvTHE4uzSy8fNnbmH6LGxRW8UQoKTxRPKOI6guvIe/UV mIhEE4s3ZsT7knJGxQvkHnfi/jVzPj8nlYocrDavdrjjyDsio0gq1Co5BTT8CfTWfree6fTCQLkx GAG3d7lGI1XGvmfnVlm8wMxkbWK0nyo7MYikZHeF0KxL2iAJHZFABJBO29OnjvMeZ3dfqZXWES+z 48FNCDYlRt4+dx0NzHDfTXkKXS3FvaqrRwRNLUdqPk5ZpFiQsPhA+Jeu+swXnjGOY5S5Z9pGJHhv alFJOABzYrI8FZYS+8hHkd9cA3E08cUllblCrXIQRyRyxcpXKKvVgortTYa3RfNi0IQiZEgkPs7B jwUcpb1e8vnMTkMvJkjlIILrHWcH01/23RYlKApFdiRDVWjUjkXHGpO/Iak1XMTqLIjdi5k1YnEg YEHcfFLBxIGnxWfPlUs7C+ycl2MreXlzxx1heJ9QgSASSL9PIoLngJC3J1PwsF6ap3YSnPLENADE cd/wHWnkF+Czfx7yGK3u8thM7bW73kF6sOK78U3/ACqTrUx8EoXEg4gKSyiv+yNP1EXAlB2IrhVu JwbfikDbBQqseM5PHeU+c18kz4wc3h0KweJWUMUiR3TWchEJj3gasaxjcsrNxHXWjrdVqbcImLyd q/yjftSytl+BW53Xkfjv8glzFllpLm+zuMdMRhLeJYJrYu/clmulahkdGXqKk122odZmmsamGptm YbzO7u+ym7FLagAanBdRY7/Mbl5MUk8MGOizEdsIbkmFi07RKrIWBoUblK5owpTeu511ln8mv2rY jIREgGdsWwJ8XChyDDcV0P8Ab7yOT7m+LtcZIQWl7BOY+MDxMzrGQDOEVm41IIU0oOu9NdfodXb1 0AJmMpDo7Jj5C42rG/vtibPH5PxPH2c1sscSznITXEcTSWVsXV3k7jA/HKSqKXHQVqSKHm/ymzGd 23G1ICYcNhjgZ7WCuaa7KMS4ososfELfynFXGTkmwS3TQ3l5iLIX89zUrGYpAzyMRA0ZorFm4j5i fhXWboOQX7ZE53gREvlFH34M1d6L04zkSIsVnWN85e8gex8wbF5vIYNXAhiURTQFo4lNwuQ7oFyA 0YSiFmFN6qWOrPMNdrTW1GJEcXY1eoG1xjtCAAxLKgZSzMmB8j8c8KuY8gfLMdBcZa4niZI0Zbhb q1ltWZv3bfBxVy5VSSrKtNUTqZWQLsyY5x5onYR09qdbjmIO1cw4zG5W+xEWWaKJ7C8mZs1dxSUv A/Mqs0cZ5OrKVoaDiw+E711Jd1IEsod9ncpZGpG1aQnkPjN5hYLvOWF5OjyzWUc+NlNvDGxTobaR VKu5BYEMakgk/s6ihdiZGMunTsUflwit6+2nkXjmTyX/AFnicbJeXGNUwZfKXVmLYotzAtUPHuc6 MnxMCvM7fCK11tALGjjmEjR37cBxTJhxlV4rjsn5K2S8nx0OTE0zPbW9k8iKIG+FQpTg3Fdjw6ba 56fM7dzUepeGaD4GjDh8EGLBsFYfI8KM7b+T3ljm7i4PiWRt7jB4yEsJZo44+9d3UsE9FCBKsoir RhtyOtrRHTi16kpASzNEDcVcgDKWWFQ1T1JC2xdhfDw3PW7C5nxFr9Pa+PLI1rawNcqzzMtvyMXC bdTU1qelKAU4XBO7K3EVBq/6m47EmogMoke5TOIlz3g2Nu8zZY2dMLeTMLlbxTPawSMFdlnVVHKi spLDifSu22rbvanR2/UhHNE7CXA6eCzYWxI1LKOz3lPlr22JubrzTutcWjRXOJsXnjhtzzpFACCO VG6Nv7K7aytfzi95TC6ZEioHlEeHFRztNJlN2n3Z8yhxkEUObukhg5mzmkQSS0YUAeSQNzC0JFf1 6zpfkPMwQBeIA6u4namw05k7lXzBffDNm85ZKO0yNjcIsMUEaiGZJgBRw+6FWPUH12GtXQ/mOss3 D9yBOPAMylhop5gHcFTHkP3s+o8ezE/jUS2uUtU/5eaZFlX4Pim5LX4Nhsd9b2t/JYX9MZWjKMnD HE9qlt6cxlQA0LuuH8955nPIMjcZK5e4yeYc/TfvC5ESwk059F4jckilK7jXG3787ks92WY7SfZ8 mUYiEywXl1ybq9ss7cx5G/a4S4USEzSxKWDSOtG40NB+r9Oq07DNK3QeCluWxccyDk7Su0f8yGTm xGMwtz33gsg9z3jDIscjsFWq/GONCu36Tr0D8pncAtCJoXG3HsWTqgXAG1cYy+bSSxvJDb29oqCZ 47NpEMnAcAnCZWIEhBNFG5r01ykLJFCSVXjp2oSmt39wcikUd+tnfXf1arFAGhdoVUUUoocDi6nr Uk/hqc6QzlUqT7YSLEhaH4r93bnEeRv43jHgw8txPaS3E9+Y/pYFtJkdJZZl5U+MFSu9PXVzlcrt hy4aXuUuismJzPQgruzxLzTM3OEbI5UR5Q3lP5OeC2U80zMzmBoW+TjFxcM1FYEUO9ddFp+YyjbM pSzhqdb/AE0Hady0vQkcFC+SeT+R+UeJW8vj6TYS/uUaVo4XoZou1I6SQylCpilVGAJ2rXkPhrrP 1us1GonGjBwKHaav2YM6s2tIGqWIr061FYzL5vI+LXGJyN7Pe380MU/i138dmriCsYknkFTDGRHz Cn49thRlpSs625f/ANbkgF6nw6bdyk+zES88DhxT+48IvZstjLKF5JI7yyyMrQXEbi3eFoQIbSW4 U9xZI515pMBWn7J5kauQ5ZcH+sHGBIJFXOIOLR2JsvTESeLdnBYH5d9qJfF/5VD5XmYrvP52RbLx wwMS8sleckcB4KY3q+ze0ChArrmuY/i89LbHpkPuf6lBC3G4CzusnzVrkPJ73JYaS1msI7DIwWjq rSJO88vH/k5FXgiyxCj0LEgEFga0GVo+XysCOb6jgOOLv1UKaYybBG+4lpP4XZvaWWIBiaS5nOBg K5C5tiRVZZZQI6kK9UFRyBFPhGp46O4Lme5IRz0DFiwq22px6qqMQzSrR1j1s1vnfHMpeYrJ5Ge5 Ng8WM+odYnFpHI8ckcqhiBzWigMRTlUabJ7dwQIDGT4bdje/FS24yEhHio2+wuPyuItPIj5PLiob PGpNioJv+TkjUyV5SNQrJ2uBBVXXYCvUDSjVZJG2IliatXp3KVgKBYTkPunfzXq2VktoX773E9zd wxy3Ikgdus4B7gkDciDWvToN7I0AYu+6mHdsR6NCgw4x2Wu4LmW4WGe5uFZpEBASRvjaNRX92rki lNvwOpbkJ247wkk8Qt9l8Pu0jxgxwEMUIliu4pZRM/cdj8KyUqC4UGlBt7T1zrF0UnN6SCiEnrxU yuexb4nG2iyGOaYUuobguec0L9ogdtSyhztWu2/ptqxesH1ZdZ8etEokE9amV+4s3jd68lrdT42+ sVWC8EDsAY2Xcc1IFOO1D1r7dQWrNwViWfA4H4poqtG8j+4d35HiPBZLWB7yf+Xfy/LtcOiiWKRn lWXuCriTiAPiqOKj2musdTavWwJvE2wz73o+8qWDxEiVSsHhsXB5hJjfKL3M4XA3LRrcS4O5UXDR iJnu6S9t1asQBeOm/ofYWb5t3XiM1NlO/HtKjzeYpHFNgDkZspdG4tLjHQyx5eLvJNNFCb6aJbWS A0VEl4BQ8bHYrWpJOp7msFuYuCOIq2L8djMpZQmQ4wCV8hub+/sc5Z4fLPYPipL28wUCxwxRGKfi xjqoUPHNyYMp+UqppWh1k6zXetcESP8AW+G7jwKkhHKub/F8rfR+J5f+X4q5lyEkEtvjbqeVmuLY F2abshhwX98rNwqoIPWurWojlvCrCj/PapJY4qU8N8o8gx+Nnx93j7a4WaBWtHntUetwOQiPFqKr BqA0p0DdesV7SRlLM5BUeUZiVs/25zOdnmz8M3j9ulnFaiBL1Yu2EH1DPL3GJoQXYtX2/KfTWXq2 tBhM1x4qSLEse9bBcW64WazvL2Ga3trqNEiYOvG6mkX84uGA4j9n2++usq1L1nALt4fNTXtILcgS DlalfqO8cE4vvuLF47am3luYbC1uIZbRpnp3Iy8ZWig0LUDENTV6wJD6X2eCDf8ASA2KHwmSezxu OeR5FiltFWWOEFpFIf8AdMgVQSCtAQ1ab1ApqxzC/EXp5d79+KaJglLeRZzIyY6X/wCRd8fcVlur J3ZfjWlGZSR0I9Ouq8NXPDMXPiodSwiNyzq08qNvIr+VTAYuYiKwy6Ri3WafgWU0c78Q3Tj13r01 Ixl9OO0blUzCdTgn65lcjNNY20dwLu6HCEycqIqjZjxZgq/FXfrvQakjbEY5jgFYjAltyseVsxbY uRLh5nyEygW5SQPEJVoCBx3pJUUqBTVQ3BKQMQw8WVqNqGUxrm2LLbXPZqyxuat2vZrCWOSvBTVV EobkQxHVqFaVO3Ua0DbjKQ3FVJGcCz9MCqFOl95BBZfR2dmotwZr+6Nxy77EANCSlOSjfYjZjX03 sEws4k1wpgox5MXqo+S9tsZcWV4GeC6iMX0cN07CG5jR+EfFmCksuxHoQP1TQ87jEeIUkYkjeu7P vb5n9svM8pZ29/kstPFhLW9ga2sgFt5ZrpQkfd5Bivacb0G/6NdLzXmulu3Q8ZExDYtx8Fm3Yg1Z 1we+cnvbrJ2+exsk+KteDJaTR0V3+FO3E0QY1A+Xofw9MmMQG9M19yb6AABgaq32H3AltbO8uoZf 5Rb4ucqMdNbOESz4R9qNXQVWRuJA58fU1OpI2bYbMM54mnaFH9rFwD5ieO3puV5+wkmLHkNn5V53 4tHPjLzjHbH6VlS4jlBjkZkchXHH9vr7BWmrmj1ens3DCXm8WV0W8ho67k8Z+4c/imHgs7TK429x uMSGC2t2t5V5IsIVIVkcqzNuq8iTQA+ymi/zuOmaFsgxPBuz5rQtWDMZiWZOD91vB7jw60wmKt5L thZslnCgQqt3HVnj41qoDsTy6E+mph+QaIW/TLggOSd+/pVMnmjIScVWXeRedYbGQXV143i8gLm0 trBbprq7kMc4sN1DQ1Ck1YgEDcBQRrmr3O7OYR00MrENI1ffRNu37kxird9vP8za+U+RWVnlcaiQ vG8Mt4JREYRKyHuSq3w1DREEbddbOk/Kb0LkRqBHKaPhuruUMIiUW2rQ/uZ5R41kbzDW8kpeLxu4 fLpc0ZBPPEFiiijdSGIYSyVA67emtDmfO9KZsDUDHZ08FLZzQFYrlmTy1cv5lH5BDgG7eVvvrOEV IoTPBKUlluIzyImlIqS56bqvTXHXpyJjd8uZi+wZcW96nuR6nPwUP9z/ADP6mPK3mespsZjrK1Nw qWqGRJChKKJXZS54qtV5NRgx3Brqtfv3b8o1iXOAJofHZtqQqpgY/UFzZ5jNj7jxa3yuCzM6JkIm WbH2IVVcTs1yPqIg7seBJHPlWnu21Pp5E3AJRqN/ClDxT4SGYbwslkvPuB5RhD4ziGmv8akSW+QQ Ksk7WylVjhjcAsUUgj4F36sTq/es2rcxcljsVu5lMhI4p1Y/ZDyLu3VncWAkj7DT4+S0kRrkyF0V RdGvBCleJHwkn1Oq8uYQFR06kx9qtkH2V8/wNrZeSxpirsVjMMf1yNOUaiuI412LL7v6dtH39mbw r3IuRzhXWzn8ogtbu2u3iF8LkDEVImSWVlQtGWQk1RDv7OtfXUJNkwABo9dmw171nkxaiuWO8Ys7 /F2wl4W1xVhdSyLz/eK/JeL8qoNgRxA/DTtXdMLxOwsR2hWJWnLpPIYHByTLbRZC2jgllKXlrJGj /USSqAIWcAmhoCqVoDuKGh1D60mchONtgwxVls7PGYOyhlkunisbFIxLaQ7vDHH8SKZWqSwFOQ5b 77+1oJuOW8wqOtLG0wqqJ5Z5Pj0yEdxBkiLm2lSW1KMY+SzkiY8U24kOQSflHQ0I1Ja9UE8U0klW W2sMVhM7l4r1Vxth5hioRcXEs3dPcjdDBI6ujLxHNlYKaU+LYjUN69O9aMofokKdhorEWEWKqbDH zeRYnxu8yaXN1asLm7vLe8aLkD+8kRyT8QG5ohPsrvs2EpGBmAw6lGY5dtFRft7isxnJJ7Fba6hx EOWvLe7yKlAXTm8kEdGqaKpbkT6U601p8wuwsR9QsZMKe9S5HDsulT4b47Zxo5a242saGzQWQEcS 1qtG5clAII6bnf265Y8yuSLseNUC3CNXJSeOwpSyntbHKs9tJI0k1xxQFIieTxF6/ElDsaA+6umT 1Rkc2Xpv60RtMSY4J9cyS3FvZ47FH68pF2o7iTi6jiwAlnRqVABFW2/r1GC7mVNvyCr6kSkwegRz 4iTlFy3kUCfQQ2J+jsGVZBFdtIoDmvNW2qwNK706dV+5lkyxNSceCzxnL5z2qVx3i2YyEkM620E+ DubogYeWncWBKiRySwY9s0oi0brQ9NLO7GO05mx93zV6NIj2KdGJ8PzUl52MVDfRFmteUk7NIA3w usCNUR0Y7lWrvT1rqIXLkavh0qozczKEz3jclzdstnhLifD8VFqvegjS1Upv20+BlJMdDUmoareg 0+1faubzbeKktkdizjxLD3PiN1ksrfRJJmbidkWwAMgW2Z2ZAkj8ixcoa7f6NaOo1JnERGG9XLYl BiKnctGvbO+yF4lxlHgjtZoScbDGTHPDM7KVRQOISgPH8NUhejGLRd3V0/znw2Kv5XG47yCHP4eS zt7HJ2zIMbPGrVVkT4mloRVWaoIFaVJ0+F+diUZgk70jwuuGqcN6zuP7a2Uv1djJdX9tbxDneJ3+ SyrKBXinEAenSh6iur0NdN3oezBNtaMyxCaZD7V+P3dvhDdQfT2kHC3LQzyyySzhgO8Q3qABVQR7 NtSQ1tyMjWpPQKa5omiCKU7z7lJxR5Hyryy18Z8YtZ8plWnd7xMZFMzJw3IOzEA+tBt66sRaINy4 WHFY2m0871wAB0Xyf7I/cFZryHB+H5i7iuoJpLu3kt5F4XPxOjBuJB+Tbj7htq7peZ6eDmc47hVX pcnvif0n5LH/ABP7NeZ2vnMd99xvE89gfDoJS9tJdQyW9tc3SuDa2zsQQ4duqjVjV80tG0RYnEy8 W2lNuaOVv6okdm1ddDwf7gJffzi/wF/4/geUdtFjJLYxXLTylu20EBYVVCtCKDrsaV1kacx9OVyM wSNrp8uXXRQxLnZvUX51imzdmPDcBPdW3lkYSCxknWRUVgSwi+A0hBDEciOp3I1Ts6yWf1btY9O9 QiEiPSyknx6kbBfZv7t+IY7C22QwdxeM0vav07L3FxbrOytRFjPKrGu5VvSnQ0g1Gv016ZILbuLK f/l3x+glSc/hPlHmWRgw+CxiY18W7vkbvJSRxvcOtD9PGt06BC5apZ+o6DSC5atRzyOODe2idb5b O8Wyt2qSwH+Xv7zYXIZO8yuGtrXdUwEtjJFLblWZTwdutEVnHJgKnp7NJc5jpLgAjI8XdMlyTU25 AiD9qkc1419ysLarcZzxO4ljtESK6e1lSV4YppRAphjjYvIA4FQByA3400sdVp5gCM+/hXsVy5y7 Uxi8o9CmGe8C8ouvL8X45hhb4rLXBSNZZJF+mvnFvz5y0ZevaJCE8qCnU6vDW6c6aRNYxFGxrQ+1 Rz5dK5d9Mhi1FR/J/EmyE9147lMzZ5vIPDc2M7BzF9PznEIJjmILIJa8uNTxofZqGzcyWhOMSA79 dOG1Ur+iJaAlWPxWG4v7J+dfb7ym9l8o8txnhsWHSUTlbmFZXNyDJG8FqeZkSUKqswArvv1Or8+Y 2r9vyRMn6Yp8dHlmRdIj28FeftticXcvms9YZSDJXl/JfQY62aNbQypcTCUrcAkojI7HhQ/LsTTq anUEiNuQYBq493vUcbfqeUYDAnat8wuOzVpZte3Gas/qsgwYyRRRq/bjoQCqkL+yabCvptqtC1CU 2APBTRtSjQqIzGUmyVrl7bNRu+JkQQRPbqsayLJUysxi4tU1odwPadZ9+/6UhG02baqt65KVB3qp YzHWUML4mxs2xNqbcOLFZkBQMSzKzFmKo1OpIruPXVf1JTkJEuQcWUELYJUVn7uytLK7tIkSzuIW bsSRs9QoRaxkRGhFB8XqR7uutGUpkE1KW4dhWJ2OZtHy8E11dyQ9x40kijIXkvN1oTMQA5KNQKDX p11oGBEWCa0tgXTWH8Ze98Uzt9b4BZ8VNDwsluBMpZ0b5QxYF3ZK7gHYb6zxeyTIEvM3DgtG3prn pmZGyj71RV8P+10k03lGYyMPjthYrDLH4zcLJPJWCRoaO8mzDgzGgJNRU7a1oSuXbM4RIDsq4txk Q5Z9m2iqn3ZvMJ2rW4wpe5uMb9HNYCOYSxtYgAvAGUuBUmo+KoK09NUtFYuRzRltxPFWJWwDRc2X +BvHljuvH0yMmQtoo7y8guo+2Ie6zKrxOWPNSrclIUVGrwuAUkzJRp5HYu2/sR4h5Bk/Gp//AIgr i7iV5MhDE6CZGWKJ6167K4NK7BiPXWN+Qau2LwrVh71p6Hl1y7HgdiunleEOE7lpdd20lkjT6WF2 qWaYsFUua7AKSCPSusSzcNw8FHquX/bhunaspj8g44PN3Vu646xt5mhuOaF5WZKLHxRlU/HsQOVK b6tG0c0QalZ8LcpUCnPAMDmc6t2+Jx1yVtTxS7njeIOxesjBWFarz+Unp676ZeuRiwkQprmgIi8t /gtmxv29sMTFKc7dNf289wK2ERkZ55GA5M7vxCMB/vEEem4OqctYblIioGO5Z0rEBtc4K1TNiJI7 a7+jixE1kXtpXldbm37okKypIpapIKEb71qABqASuCjvt3dqWTGIJDMs+lxVjkMrbTxyLImMgouM lVGighmdzJPwFKu8ZK8+mwqm1daFu4YuDQHbtw6UUXpsQDRS93kYjNb45bCK3SGOZFso5WDIwFdu L8QqkAbgdNq9dVIwOJKdHTylFwKKLeUNdXeNGDOXyFtCrw3M4H00sjEcnE6sSAoUUHH/AGTXrqWo aWanirdiLkAB/BTVth7rIGXF20ts7dxSkSQcp4muUYKRJyqeLAGtfZWmiV8RLnYtHT6UXSYjePHo CrfB4NlcTaWIu8as14WMjXk0SM0nbBjYFgxChgvKo9o21TuayJJY0K27HIzbbe/Qe9VXPeFT464u claqtzFNbQxyQRK7sjmVgSa16AE09BXUtnWZqHerg5dklTd4rNbnx2c3s2NZfp8Vf9ucT2jNG8Us XBnpv8SAsRSgqwprRtaoFpO8hvWbrNNKAlFsQtu8Ryf2b8Mv1vsX9v8AH2+Wkijs/wCZPljBcJbx Scg0g+FWNdzUMzeurer5dzKsbmcDFspZQabmWjDGEYg9a3rGffjE3q3l1ZrZRfSRMsENzeK4lof+ GEICE+xgT+jWVf0OpDAgt/S38VehzGJOMe9/YpUdn7tQ/QeUC2/l0EyTY0R5fG2jwsoar8e+JDUE fMPSunW9FqABKDA1qensUdy9bveW4HA3HoVqFwPHvHcfb393CtqMTCwt7pJYL5hEw3WJ1Lt8VKmh 3O5Omnl2SJ9S44OwYE9S0BqBjEYDtWY2kP2WuMunl7NY4jP3DLJFklKxv3mIDtJyqpbbeo/t1Ugb rZCCY7tiQQs5vUAAlvVp/nXhMc81z/1dBPNerIO/G0kjR8ie4aBQoNTsB8vpT0naAi2QJTqbb1kq DY/bv7PX/kT5S7uIUu2ukvAbczxx3MtTIKq4dn5UAep3FB6DVkamcQAXZu35KGErM3McU9838pVv IbCzxl9NNjrF1kypRJbdIZAamrHiFPDYDoTTrqmbYMTICpwCjuXIzuMScscUTG5e58h+mx+NyEtr BnoZBjpLVCzR9znSSeo58wTVk2B239dR2tKYlpByOlFflqIaiDxJFKb+gU3ZfabA/b7C5uVHnzWY tI55Mb9csRNvN2au1vIQxiJLs7BGFA3xUA1Pct3ZyNDEGnWOKpWbMbEDKJeWL7upfG7zGwznkP3A nTE/UeUX99fLcxywW0ltGwVgHjX4g6Ihc8G6nbemuzhKNuwM9AAy5iVv1LtKyddF4j7Ced+S+T5C fyCIfQXlqIbjNZOVC9k5KkpEnL41QDgpofh9K656/wA109qAyGoOA29a2bfIrt+/nlQbz1Lqj7f/ AOWvwz7dYiXH3F6cxeXSl5XjCwW5SYxqQGILfCF5BiR7aUG+JrOd3dSXFAt6xyexp41r8VWvvo/h 1ll8FY+NNbzG1tEhvYeRSOEQsY0Bk4nd6igqOlfXUml1Woy0mWXJc/vW84EKHaue7r+aZCC3ixlm JYTcRT1EqRQlkfoxYU4M1S4IFaHqdXbBAkZXDXq3/CiwYS3mhVHtMNklvwLiV4b83Evct0r2kA5M waRqdxVagAGwHQezUMoCNO/ptTzKOYwGO/io/wAqRrWJLu8eZZIAs1nb2qjaRdhHwQmp5Cgp19up bB2BJeiYYlZfeeN5NIofKIMVbEXZM+MHYKTXM8YosLLzDFkKMw9enFaV1ejeD5CfgyhiJAhqLsr7 P+KeY/dbxPMJlbz+V4m+XGW1yzLJ3ylsryq8RkCVdTKzHoeIAPTfG1d+3pboER5q+K6jR2L2qg9w tEdPerNJ/llxsy3V1lJTk77IXrQW9qzmWbjHyV78/ABH/ugk1J6aQc0utlFAB0CmHK7T5i5dW/Df 5V/CPHMVdwXl0EM1uhtbCVSq2csbVVgwFOS8tz6fiNZGp59fMgQMPFa2m5XbjEg9NySxf2X8Hw82 XhsHg8ktry2FpBNbP35LO2SQzCCQgUFHYqvtFBsDtX1HNNRcIJcNXtWjp+X2IPt2D2qs3viUlllB 45i766wcVggiuLqxpbLcFCJFZCKghgOL9TVd9PjqzIZ5NInfVlh/8+NvVGYMmFMenar0/jljfeNZ f6hxLc3EUjWssgLiJyhXkKMKcXrxC+/UAvFwtu/p4X7VcPYue8p9oLxchI1pkRfT2Viote1EsUU9 u8lJhICGHJOJYU32pt1OjDUkxaQZysW1y6Nq4JRNOnsWk4qzz+Iw2ZWytD3khDWFkkbDsMx50Uit OZCkcVPxHfVXNGREZb68U/mnL7t1pQIY8MOpUHK53IeO2nkaXN7Lb3lglvLj5GEsouJLqNGZhxI4 qDH8wG9KU22uQ0wumJYVXGX9ObMpCVGU99ulizEb5HIZGBLK/tL66F4jwrNcyqsk6WqEkKQzgEcv iA/aJ0aiBjLLu6Oo7UM86losevo6Pc+V4pFvrG3aP620KJbxcY+XFT0Mi9fm4gktXYjc6jhYJbcp BqJXQIDsUp4B4zHmvIJrx8W8TRAvfvJK6PN8AlHEsQC9XNBQ0406iumau9IW27lvcs0REs8hswV5 hwWAgt5I8NLkLm+uD3IIXjQzHieX7oMKAbCm4G36NZ8r8ywICffOnlEG2+bdtVPsMpjTdz3p78dt IzJeKXT4pLPnwUou4NGrtt8S9TvqR5gMcfio+X3TKbHu6dKrUsNm5b2JHvLc2cqxQg1aoVHYkrty q29DvuR67aqXR5l2WiuylAGQYstOyPjtrN4/eSFUZbZ1e3lQ/MiuSgr7eLkk/q02JIL7FOZhwNqy y/8ABrG5MV1kSkQacSxER/vImB59jiCFJchSpHqDq1avmJCq3bUZuHwK428txlva3dwGjt41jrUI Ztt+u5bX1LqtdCP1TkOwfBeIiJfBUiNMcOIe5QcvioBLuPxApqtHmOmLPcP+I+Cf6ctykLJsWz/8 vdkuxPDg8sbVH4jSXOZ6ARY3BXfH5JRbubvFXvE/zKR0WCXJvDJyBMV7JRhStKE0/o1QI5df22z/ AGhXIT1EY/q7yrzZYe9eRJJI8tKity4PdKyhvbRlOoRyzlZGFt+r5qaGp1O+XenF5JnbCZGgW+to F48EkEDICTXqRtvrnuYck5dKRyyhH/JaENbqdoke5HxvlnlaXzCR45ByqEaCAuP/AA0IA/RqnH8a 0BFbow2Ep3/Tvv8AR4Kxf9W5iVo4pMbFdTIgVZZGMZJFSGfjJRiCT83t1SufjekIJt3W7z7k3/oX nEZRcbsFX7fyrybHsYbW2e0c3C3EPYmNFatQd60o1Ttqhc5VGJpeiWG4/BW4X8opCQ7VoknnHkvk +NvLXyC8uWxLhvq7NZEZpgDyaOTiy1D1NRQg+oOsuemnGTQk57fgr/3FycK0jt3+1UfBeWeO4ydx i8ZFDPDN/wAq4t4kZeTAPyIZWPMChA/p0XdJfmPPEnvVTTHTwk8ZsX3JaT7mXSZa6FtIIHhklWN+ JLJC3PuDgoI233rt7dVJ6COQUZSx5net3DlJnXp3KftPuHlMrCjtlGDQJA0bMVEZWOla8jTYLXVM 6GMSxUo5xcuyMTCb0xw71Rc5J495LkXgyb/zESRu6v3A0bRx8i3yPQlOWx9Dtq1bt+nF4rN1Ghvz LHe+NWSfj9l43gJseMXkH+guH7l79TMsgjJDSpVByKjYAA7g+/Ul0ylUs43BQR5feAjNh06bU28l xl9lRLb4qLlJAssuMuO27vyjdQQ1ODEUG++54nptptkiFZbVGOVXoCsePT2pDxzwk31zaRZWzyME kbo9i11wU8ElckswIarA0YEUA9jb6sfcxhHY5S+jK2BGQ8xWm+MeNeC5CG3ky+AXvi8fjBdySND8 DtKr0DEqVYAgj/a/HU9uchak+KWw0SCQxfp1LoeDI4fF+P3keKER+pkXvfRJ23Uc1HcYEegI9B8I 9dYkof7y9QF0P3xjYbioOLyaS3vY7CZDDLxPwFqsjVUBBWo+LkTsfbrUnKGWQKpDXESCuH80ssmW nn7RlEa9kTMAGlPIOgoduh2OuduiLgBXbHNPP5iofH2NgGuO68OPVlSee2XervWjNQ0Hp+qoOku2 SQCCtrTc1jIkFRF/jLENeQ/nz27MZJBQOnxEjh0HxE06aUaYihxTZasE5lF4OwtMTbSMjdmwe7uW lWcdxlUD5fZ7RUCn6dSztEdaghzMTDCgo6mrOLHRvf3MOLExt5Vljt5lWBpAFCzqrVFDvxBJ3p7d E4GIUMNeZyLUA8emCqvj/wDM2Nw+RasE4aCAqyN3EALLEDHUh4ePCrAVG9fXTb9oTPlTf+nPLkFS 5FdnBQme+2lt5fbJcXlwcfPeyWn88ltpWVpYLVxJHbyJ8SAANQim4NQdW7N6Vigrup4rJNk3qy28 e5+pQGe+2dqZcVBjrCWGK3S6gghWSExxRlrdo0h4L8Ao4HIdQWHVRq2SbYEianHF+1U72gjQbejf xWZ2PgvkNr5rZrcWEF/47hb6aWS7jjZo+we2zKztGsjBTyAXiCKCnSupvVsYOzt1q7Z0AtT8ocA/ PFds3kPi15jrOaxxzQ52/s7aXJwHs9+2lkSpjlWJikdN1IDEH276x9d5JmED5dh3ro9PKM4eakvY uVfL8LkMdic1HjPI1XG/XmC+P0jPOBFEWWNZo27hWRpKHiSBxPrTT7cYuDlJPd2rm7uim0shwI61 WcT9rs3NHnfK727uWur1JFurdlkMtv8AQSQwo0qBJKh4AFBqDyILAgbW53IkCivaTTeYZxXx61sv jfj99joIRf3q46wx+SSOLLSNG8fO4jMvD6cFeQjRhWlRWnrrOuWy/TvXSG9bhGmLeL4K3Wlt5ZfW 1ng7Wd8xjmyEsMM1klI7pbeJpHKFyr8QEpWn+jUWQ/SBsdPldgwkSx2qr5WXLW89rZZCS4gmUG7A deAbt8uDkVNaV3IHWh20lqyQSw2pJXIELlHIZFJbqYZGyFy3Ok3CYowodvQV/DX1fqNHbmKleIiT FV820FJTbho7dnqbXipAINdixJOqY5WQCBKnV8k71HS6RwwkL+Ynzcgh+AjqAOHs9p1Wu8tk2zp2 JwmrjhLmMzwFZEWgYgHkhUmg2FN+ms48vlH9PgrkL1MVrEcypbFg6Bmpxfl7ae/+zRc0RyUjVTW7 talQmSuWaLlNKnfIAYR0Yg1qK/gPbrGv8vuS+qJ7laF8B6qPTaZaV4E8kr1PvNK0r7tNucvaLM27 BNjfq6KJqd6Tn09a0P6z10y1pfStkUB6ky7czTBqq/Ley/VR8ZBRqBQT0I3r09+qctLaEnHyU/rz ZknZ567t3lRWhlikZllZi5JDCpoBsCPdrOhZh6rhWZ6iQtELJMjl5bK8nuo4RKkUsbtETSu9a1pX f261rmWMJHasmJchUQ+Vyvkb2eSzt6ylvgZzQ1NQK8CTvtTXO3bQltWnpptN2WiYby3Mz27M2Itl V1h7KRTygBDUj4BG1dvSlffrLnpog4nuC2J3zIViFHzZe8ku+a2z207EpQSAgq3UbxDf3EDTZ2wB Q9O9YV+7MHE4p3Z3EzT2iSJzjpx41jYNUEVaqCns00hMjqbgAqU3v8rcwSP3YBHJHI9Sr1U71Zfl U1JpuCNPhain/f35j6qLRvFfuBfxiaOKx5osJHYnl7sQUyc14hySCD0odVL+mAaqis3pwk8pE9bH qUxg/MJzKsbR30dlLdKtVlQtEg5UpyFPhqTUmvvOnm1MAsdi1dPK0bdRV1peM+4FusUv1VtLZWis 0byAfUIUVQFcHiKVAr0G9RqnK1MSfErTs27NwEOk77zu2s3TvPa3AaCQSXMMtQxRkZ5ApUk8A4aj D9Z0reoKpsuXtJgR808xv3BkyF3E1ukaIOE00fcUoylXqQ3GnIPsfxqPZqrLT5XUE9DPNmhh096v Vjke5gpMneiWQlzIJGjISkigrwZd6VanFvlJOnZxE5VH/wA66I5pBz08Ehe5lJr6O6t7nuWkylLy +B+FiIm7dQASOYK/N60rpsiKk4pYWpmTVbBS93kA6LZwO0UYeK7nKODLxcI9UqSFDAsKdK/q0Qty ltTpCMWFaJ7Fl42mWK1RZ2uqMneUljyYJLGlRuFBHWnoeurtm0BKu1ig3cpIj1Ja6neOO5JiUX1i ySlCWMZVo27ZoOpPKprT36gEAxYbUC01Qo21ysBFzNPIbaCK6+qhVQXDqeEQRqAksOvTT7mmJAI3 dPamW7kbRk6fWuTtwIrad2t4lmZnSWoMf7xmZgVHw148jQb9dEbZuQIJwqE8Xmk7M+LqcxrRNcnI Xa/UwXUwne3NU4jcMykBSedDXf2/jqibRiwGKu/cZs2bAh1CyZW7sMnnxZl7yTLz0R5QVSRY05K5 4sW4mhX4fT0FRonESYnBMN30673Y9O5I2d/BdJi4XsEmgF19THEG5oIVKskcnWm3I/id9OzFjXp0 ZR2Lpbrfx3+KlcbbQXAnsLwW4yN3cT3TSJLx70ySO4aT5QhZVGw2PynSA1DYKY3zA4sen8VIZO+i iGOy5tpo4VuHnsYkhRlmnHJnc7lAU9evXpqdqnvTjqYgvw9iTs8rbPNZ3cN0LK8s45ZFtSRH3mYF wUK04s2yb0H9OormkYgh2+ams8wzAxLPxVUuvI0v7yW0uJJXt1mdwWClkqGAVTuwQhVqKbj3ak+3 MJg7699SlvagXaRpRiuGbq27NxdTRqAQ5XkA0lST7W6a+qi3avLHQQtds45LcLRTQhAq/hVuOkFU J2r3JXj25JKfMeANKe8NvqKYolU1iryRX5mCRCOhYAEj8a1H6NVDGO0qUFX2C9l4CQxs70FC71of YRTS5QzAp4JSMuRkZ1Q9oLIQZVUhKe2vErXVG9ZjI7WUsZkJ6t5bgxtbOkvc+ZAxZgfWp6Gv46p3 LBCdGaaXEywJLFK/aq3Ltt1rT0HUahuWYwgSdu9BmSVRpr/jeLxAJj+JSCBUDfY19nXXMamOWR4K 5GdFBLl5Undoaue4zSfCGND8zArX026bazLbmbqW7d8jLOvKrxmlmd0dOZHDnHx29FJP49dWtTNx VU7eKzKa47Mko7aD5l3oCPUHoemsuUX2rQsyY4KZx0wZAZ1qWUgvSg6HatdqmlKainBmVnO5Tia/ uGnDEGhNESvAkj3UAHvPrqEwCp3KlWvGZCEyxqwKmNhyTfi1fSp2H+nRCwSX2KpOTJ1dSrJMxVBG rqTxAqak0Pr09f8ATqWNqLth2JkJHapexWaCIPFK4UU7K8TWp6ioKVG/XoPfq1c0OeLAv2FPNyoT jE3xQLHHLLK7yni0YbizCvKjUYfhojo6EYnqUkbpAbALVcRNJc2TxMePFhRmdgG9vVOIP4HTNRoI TAFBvNP/AJeCtWdTKAJBPTsUHlcFLc3skbwjj2GAb4itTsaUFdwN9U58uEaRk43q3HmcwXLuksVY fyuaNrcTRm32VF5J8T7tIu6jcgbU1UnoCQXI6dST/qXBKjgKwXnl88eGitJsgwnPcTsmRDHRm5Sy spNdiSdhtqtHl8pScBh2/BTffvaMZOT1p5YeYQxPZLNZJkYkJScI/wAElukShasHBY1G5rQj36ra jR9OPcqVkxlIFpA7Q9GT7IefxJfQyPEBJc2rW18IOI4r2iA0nxGqp8BGwIp+tlvTEQbFbULtsl6A j4YKvT/dSO2fINHNdwiKGOZlC0DSIFAVAS3AkE1IArUVoRp8bBDMmwtxuyJlIEtiFOf/ALetba0D y5F5Lq7iV5Yb1AIV5ycCHIUfCa8iB8pr8W+0gtydWZaeOZxLFI//ALTW2nsLK3yEV/DfG5hmcF05 nnwFXDtQA8eJIp8W+pYCWUuFHPSxMmzOrJkPuPLHhbC4spEkYMqNcSyduSCVOXwjYgkmJ1NepoP2 hqKwWMomLuFLe0eaIyypxU5Y+fH6OYWUEkV7ZyMtzE7gyKpJHaBNeXIq/EV3UfiNRkNIOm/aXGLH Abdqu4zMRuMva4a4NzZY+8h7WQiQrxi7JrKzVYMDxI93U9DqjK24DjYe90sGgTBsCCPeo3/qDJi8 msba5gRY7dI1LI6GG4dwHckFWIPAV361ptSssbMZRwUUcxmQR5aqasMw1nWVI3jufpu019KGbjcu CPmFGLR8CAPlOw6aIack9neg2wS/Dp8UjjvKWvJLf6i8lW3cyXNtdqC4ARmqpg5UHcZkB9o/RW1H TgOwr02qpO4Sw447k1u7+TvNFeM8d5KsaSuzGMoqS1JQ9AxJPXbbVkWcsgNhCbGRniKsUvZ5Vr64 sblMfFZpjhHFEoH5wRz8b7khiB8TdPdvpt2wIziHxB/grULvlAC4oyeWnhuplhx4UhmLzSMqjrWg IJB19G+pWgXA5UlZ5O5lVf8Al7QA/GxSQyfD7d1qdOEjuHikITiS9QFna7hjDE9mNVdd/SpANN/d qORJdx4FKAgjuogiu2ejtpRQLwumjYfgeB/q1CcuBp1KQOnYyeTDkJ5DHMOkKi/dq03qVeML/Toy tgzJUrdZOaEhr7KW/EgmS4kKUqd6c40cH2HSSIiH9yMSn9tlleOGW3yNm0JA7SrIaUHSnJVH9Gli RIYJrMnkmcmVJWfsTn4lEhNGKmuykAHY79NQaiHlI2JQaqpyZNZH5z8ooq0cBmDcehpVK+nt1yup 0sDs7VajIqNEtuzyfQho4iKFXcpWtSSSPT9OsWWheQy+LOpTcoyoGWYvO7OF4kUXjzAoNqgnfTbt mcpF+ngmRVSuKl/mdCDT4RyJr+O3XVKdiUC5Vu3IBObdViSNVkLcVopVa+pIIHIUpXTJ6WWA8P4K YXh0/ih5zd8mO5adyBHJGxI91KMw399dMnpmLOCeHzCincfYrTirl7bnzhMpjZlXuEBiAR0WtCN9 6EDThAikh07lWmxU7Gkt1OSiKNuT7AhFJbY0G+/pT+jVmOnEj9Py7h7EyJZWqOM2ttHKLWCsQCIA Zn+IEgAIRxLGlepp7daUbUIxByQ7TL2AFJKpxKTsIob2WSCGNZoZFEk376RZA7MKKlVFFHvH6dXL WnheeMQz8S/ZTDrCa5jVXjHXV3bXqKJpViPL4YLcSuHPRQwatTQGhWp1HK1MXMpaQ7T7sVKCMu5S l5dz/Uh4La9DKUJdoIKM59DWcOTX0IGnz0BIJjAjvqe5IJ1qVV5cte3V4UlsO3LG7nlN9NAWY15B +E8rnb+jWPbsNmDkcHL+xSgh1S8hl5pLhraxS5vHc/8ANwWBhiSMrsDJK0asR+Eg1XlZMpNEOw21 HtCnjQVTODyKIPd2rY7IobZuN5dC5tRK0vQfFA4LAEU3H4nWdd01yoOWnBSwYFw/in8fkV1PKyRW NxK9tDyX6hpZTxPwmrsGpsf7NJa5fbuROaYi25q9VQlldlA0GKscVtJdok91BArSKgaFWJbiaAgj gmw9dtU5WI5yLbyA4fAlSWrsiXNO1ObrEw3ScCsKtGfhtpK/CoZXIUOASKitOOmC0f5Tm6lc9eT4 061W5fHoJZra5PMCyWZl4sFB5PUBhTfkfQaUBgQUv3QFXCPnMOs2Ligt1M0r/wASyMSwLHnTf3+p 1FbjUkq3LVhqEL2Ow09hameSS6jd7yKWMLcSFpO05dSDyrVTTTS7hk4amJBzFXezy0tqmXXGZKex lkujOsSXDTwvGnckKOZeRJq5H6aaglHMz7FHnEpku9EWbzZLG6kXKXndDSXEMLxLIkcgJEiks52C BqU2NN9LG1/Kr1oAvm6UU/afcLI5i0yM7XizW+OmhuHs4HCSRRMWkRuZNGqfgAVWA9faFyENRPvC MYsCrPhvMbaIQfVg0tLuSKZGCm4jjaUyMzcKoiqU4ivX9GpBPI/EKtb0ed60TnIef4Vspc3d1kHh vI7m2kKlVdSBMxPyqyVHAEmp3I9+pLZjINuQdKYzdRuO8+scnkLBLW8+ON2ji4cldw78BT4SCaGu w1JehF+0+Kq3rZMXAoBVcu30ZmvLgw28AWNzvJ2yw3PUoDSo17274ALhk/h+qWJFkmhEQG0aPIig f+nDTb2V04Ge/uf4JKJpNeNGjCG4xfdoeBupZHoD7QRqK5clsI7XTxFBjrzNSSK8X/T1wQaqVueA FPTiwOq8dTMlqHqB+CfkHFX6zyfkD/xeHwKOKKHSV5AR7+Ckb6lBmQ5p3pKJS7e4nEkcsOMiP7cc CTJ09vwpTTQTvKCiQx3i8kC2sCxr8BFuW2O4C/vCT+rT9uJTU2M9zBFzZoEMjHYW1FPqDVqj9emX iUBVy8yF18ZbdCCS/wC7ofXb4gdc7qYCRdj4qxFVma+mDHtys7EciwBopG43UEaqixEB04kqDnv5 nYzSM7vy+Vhy3PqOagacLcTuSJyrYfIARsExlzIxEcrJzjFFJ+IpuCTtsCNV72lt7gnxlIJvNi76 3WN5LeQCZOcRlTshogdmRj81f0azp6UfVRv8SphdooxLj98kPNuZBIQD4qg0pQgAU/HTITi4AI7v bRIQcVY7d5QY4Xk5SpxrGnHYPsS4UbD9epZGMmjcfZgItu3KEjcpmOvOONmkEjNxIjIr/wCXfb3V 04mETlErg7v4VQAVf7Fbia1hndmLrud0Rif/AOQFlqRQGo/RrfsDyCZz04gd+DqGWLUTnv3glmfn NzXa4lUKwUOKlSoLHfrsSR11Obsi8gJg73DdPFII7KKKvM3bwz3Fr3IWMR7j2iWc01AaEvzWu1D1 Guf1QGcxANK0+I9quQdnUkfI7O/7Y/m0PLiX/hpIxwB2Xi6qRX2g7+3Vm3IzLvXiSOnSqZIMoTI5 +zPfuZ8lDDJHU29qsE1tIaggFkiJ51Fevp1OqF+BkTJiO4+9Og7sq6PK4pEeyS9x0Ux+O6AivWIQ BvhJSTkKmlfi6ay5CUYkBz/j7w6tgAl29qjos2eYjxeSxVnfuA7XSW108bdSFQOxWhAHX19dVchN SD3gKSgKko8vmp2SNLvHS3NvGZuMdhdF+PR2CswUkFf2WJ023YhMsYljxA8UXJmNQlMRl8hkY5ZP 5pZzLI/bm4Y+5RlO9QxaQevUb609ILsYGMDKIP8A6oh+8KvMRdy3cVbxNNIiTQ3dI5F/PTG7Bx1U y9BSn6daen+yuARlAmR2m8Kdrhu5RTNwVdh/T8kSTKBljTt3k0sRJEywGJT7QVZhseurl3lOlnBr ULWbfK45PXRRR1FyJqT3LzZUvCwNleNFsgCovAbnfmeQr7qawZckgJGJvWYHrkex3ZWvvJkD6j3I tnd3TP2po7iZaUTmkSOqj0rVf6tUL3IoRLDUWyeGYjtIBZSDVmRwPgnkhvYv5iqNKe7IsgUGNeIo fhNWK7/gTqlLlUKPcw3QmQeosrEdVIYDxCreViuMhcuJY2j5RsY0HGRQT85Pb2G3XbTI6W3AUnmO 7KR7VZhqpk1p2hVi1wb2avLE8sgt2BAYmKHlUlQ3XkBvQbddSiyZbDhsipDqgNo/yTkZryOON4YZ e4rvG30w7ahljPRqUJB951Unpa4HtV7T68RjiOxRd75Dkbi9v/5mIR9U7iO4UiJ0Y0Vd1oDxDbbU 0sbGUBSnWCStvjmfxK29hkZ2X6uyuTbWlrI3bLPAYu26y8VDFkDL166inbkJU2pJamBDSBLJ23yS 9fmb8vp6699t/TtXnncqZmfyh+X+jUF3D9SkiqnD/EJ/hnzf+5/EddUtvxUqv1r+TH//AJj0/K6/ +bV+PZ2KE4qdHy//AIv5R/DdOv7WpTgkC838VD+X83r06DVU/UnjBTf/ALuP5f0dOo6/6NTbU1SF 9+TJ+R8vr16nVXU/SUscVRl/Ll/I+dPz+vT+rWKpiop+kn8N8zdenX/tTUR+sYIKgJPy3/gep/8A D00mxLtTEdU/geo6fN+n36iOCcrNL/7P+A/hU/xP8z1/J93+z7tNv4j3+5INqav+c3+DenyfN+YN V7f7h+nZ14p5wU1bfxMn8F83/q9D/Rq5PA9nX2KLcpSx/j7f/Dvzk/N+T9P+97ffqjD979SfsVvv /wCHj+T/ANL5v/N7/wDXroLP93bioT03KTt/y4v4X5T+f+X0H5vu9vv1cn9PZ2f3Jg6fJPLD+MtP 8N+R/wAz/wAa/lf7ns1zFz94fX/bh/8AX3q6Pp2dqf5P5bX/AAz/AIn8X+b6/wD2+z9GpNR9Q+vD bj2JkMNiqh/Oi/h/nk/gfzf+3t99dYVz6P1f3dMFOMRgmUX5g/hf4punX0/P/wBz/a1R1n7Mfp7M VYtfUcVWL3/Hz/F9T+X+V1b5fd7PdTWYf2/0q0Nimcl+XJ/jfyR/P+f6fkf6NX9F/wCPL9nt+rpv Ve/9Yx9yYYb/AN1/jH5i/wD93Q9ff/r1bt/+PL9rtx/tTP1j6sNis6/NH/H/AJh+Tp8p/iNaVn9k fsdn/uVe79R+rtUvJ0l/hvyv+N83T+v2apS/cP7Cilh+pVi7/Lb8r5v2fy/Tp79dvo//ABx+x2fS q36tqqkv5o+Xr/xOv6NXtD9P6cf0YJJ4/FPsb/Et/hvT9jr/AOfS8w/bOOHT5cUsFNWX5lx/h/yv /DdOh+f3+3XC6r9g/u4fqV+H1D6ULfws/wDC/Kvy/L1/a9/s92uaOz68FpQ/sVal+Zf4D85en4D/ ALHUM1fsYbOxQWT/AI++/wAI+Vfl+bo3z6WHYnnDagx3y/8A4v0+X8vr6/73+rUhx2Krc7V//9k= --b1_a3947f7fa5a8c14979381bd819550ad3--